Kinderopvang. Kinderopvang ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. Kom verder. Saxion.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderopvang. Kinderopvang ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. Kom verder. Saxion. www.saxion."

Transcriptie

1 Kinderopvang Kinderopvang ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS Kom verder. Saxion. Apeldoorn Deventer Enschede Saxion InformatieCentrum Kerklaan 21 Handelskade 75 M.H. Tromplaan / AA Apeldoorn 7417 DH Deventer 7513 AB Enschede

2 1. Opleiding Bouwen aan een excellente pedagogische organisatie Kinderopvang stelling Deze cursus is bedoeld voor midden- en hoger management binnen de Kinderopvang. van deze cursus is om het management beter toe te rusten om de professionaliteit van de pedagogisch medewerk(st)er te vergroten en kwaliteitsbeleid te verankeren binnen de organisatie. Inhoud In deze brochure treft u informatie aan over verschillende cursussen voor de Kinderopvang. 1. Bouwen aan een excellente pedagogische organisatie ( BKK-lijst) pag Gesprekken met Ouders (op BKK-lijst) pag Kinderopvang 8-plus (op BKK-lijst) pag Positionering pag Dalton certificaat voor pedagogisch medewerker kinderopvang (BKK-lijst) pag Taalworkshops (op BKK-lijst) pag. 7 Algemene informatie pag. 10 Een effectief opererende kinderopvang blijkt in de praktijk slechts mogelijk te zijn indien het management een voldoende focus heeft op basisvaardigheden van de pedagogisch medewerk(st)er en zij daar op een kwaliteitsbewuste manier op sturen en begeleiden. In deze cursus wordt er steeds gekeken hoe de professionaliteit van de pedagogisch medewerk(st)er vergroot kan worden en wat dit betekent voor de rol van de manager. Er is aandacht voor kenmerken van een excellente organisatie, de wijze waarop je kwaliteit van het pedagogisch handelen kunt meten en kunt bewaren, hoe er binnen de organisatie met elkaar gewerkt kan worden aan de versterking van de pedagogische kwaliteiten uitgaande van de zeer diverse ontwikkelingsperspectieven van kinderen. Daarnaast is er veel aandacht voor effectieve communicatie en samenwerking met ouders en externen. In deze cursus wordt de manager uitgedaagd om vanuit een gedragen visie vorm te geven aan het professioneel handelen van de pedagogisch medewerk(st)ers en dat vanuit een ondernemende visie. Hij krijgt binnen een theoretisch kader praktische handreikingen hoe hij dat in zijn rol als manager concreet vorm kan geven binnen zijn eigen organisatie. Inhoud van de 10 bijeenkomsten Kenmerken van een excellente organisatie binnen de kinderopvang De kwaliteit van het pedagogisch handelen Basiscommunicatie effectief ontwikkelen binnen de kinderopvang Effectief communiceren met ouders Leidinggeven aan pedagogisch medewerk(st)ers Samenwerken met ouders, primair onderwijs en partners in het veld Samenwerken in de groep Omgaan met een problematisch(e) ontwikkeling / gedrag van kinderen Omgaan met diversiteit Inrichten buiten- en binnenruimten Vertaling van cursusinhoud naar Beleid van de eigen organisatie. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten. We bieden de opleiding aan als incompany traject. Voor deze cursus investeert u 1.100,- Dit bedrag is inclusief lesmateriaal. 1 2

3 2. Opleiding Gesprekken met Ouders 3. Opleiding Kinderopvang 8-plus De training vergroot het inzicht en de vaardigheden van de deelnemers in het voeren van gesprekken met ouders. Na deze training kunnen de deelnemers verschillende soorten gesprekken met ouders voeren: adviesgesprek, voortgangsgesprek, slechtnieuwsgesprek. Zij hebben tevens inzicht en vaardigheden opgedaan in allerlei deelvaardigheden zoals actief luisteren, samenvatten en doorvragen. Door het hebben van inzicht in de eigen stijl van communiceren en conflicthantering kunnen deelnemers effectiever gesprekstechnieken inzetten. Verder krijgen de deelnemers inzicht in elementaire voorwaarden voor gespreksvoering en de rol die ouders daarin spelen. Het verplaatsen in het perspectief van de ouder is hierbij een belangrijk element. Hierdoor kunnen zij situaties van te voren beter inschatten en vooral ook preventief handelen waardoor verstoring in de relatie met ouders voorkomen kan worden en het pedagogisch partnerschap van ouders en professional versterkt wordt. Inhoud van de vier bijeenkomsten Bijeenkomst 1: In deze bijeenkomst kijken we vooral naar de relatie tussen pedagogisch medewerkster en ouders en het belang van een goede hechting. Bijeenkomst 2: In deze bijeenkomst ligt de focus op de verschillen tussen opvoeden thuis en in de groep. Hierbij spelen culturele verschillen een belangrijke rol; diversiteit betekent dat de pedagogisch medewerkster zicht krijgt op manieren hoe hiermee om te gaan. Bijeenkomst 3: In deze bijeenkomst wordt er aandacht gegeven aan verschillende gesprekstechnieken zoals luisteren, samenvatten, doorvragen. Bijeenkomst 4: Deze bijeenkomst is heel erg sterk gericht op twee belangrijke gespreksvormen waarmee de medewerksters vaak te maken hebben: het adviesgesprek en het slechtnieuwsgesprek. De training is vooral praktisch van opzet en interactief. Praktische casuïstiek wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan theoretische onderbouwing. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. We bieden de opleiding aan als incompany traject. Voor deze cursus investeert u 375,- p.p. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal. Deze opleiding voor de medewerksters die werken of gaan werken met de groep 8 13-jarigen, richt zich in eerste instantie vooral op het thema Omgaan met problematisch(e) ontwikkeling/gedrag van kinderen. Vanuit dit hoofdthema wordt er tevens aandacht geschonken aan enkele aspecten van de thema s Omgaan met diversiteit en Samenwerking met ouders, waar deze het omgaan met probleemgedrag kunnen ondersteunen. Problematisch gedrag bij (jonge) kinderen levert vaak de nodige hoofdbrekers op. Ongeïnteresseerd gedrag, slechte motivatie, rugzakkinderen, pest- en pubergedrag binnen de groep, zijn uitdagingen waarvoor de pedagogisch medewerkster zich dagelijks gesteld ziet. In deze cursus richten we ons op het versterken van de competenties van de pedagogisch medewerkster om hiermee om te gaan. In de praktijk blijkt vaak dat de aanpak die de medewerksters hanteren niet adequaat is bij de hulpvraag van de kinderen. Het aanbod sluit niet of onvoldoende aan bij de behoeften van de kinderen. Deze opleiding heeft tot doel inzicht te krijgen in het eigen pedagogisch èn professioneel handelen en hier verbeteringen in aan te brengen opdat de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk ondersteund wordt. Kern hierbij is dat in de opleiding geen trucjes aangeleerd worden maar dat er wezenlijk gekeken wordt naar het behoeftepatroon van deze doelgroep en het medewerkstergedrag dat daarbij nodig is. Met als uiteindelijk doel dat de algemene professionaliteit versterkt wordt. Om dit te bereiken komen in de opleiding diverse elementen aan bod die een belangrijke rol spelen bij genoemde gedragsproblematiek. De training vergroot het inzicht en de vaardigheden van de deelnemers in het omgaan met problematisch gedrag, dan wel een problematische ontwikkeling bij kinderen. Na deze cursus kunnen ze de gedragsdoelen van kinderen herkennen en weten ze daar op een adequate manier op te reageren. Daarbij kunnen zij problemen in de ontwikkeling herkennen en weten zij welke vervolgstappen zij kunnen zetten om hiermee om te gaan. Inhoud van de 4 bijeenkomsten Positieve pedagogische grondhouding Pestgedrag en pubers Omgaan met ouders bij problematisch kindgedrag Afstemmen van activiteiten op de verschillen tussen kinderen Aan het eind van elke bijeenkomst krijgt u een praktijkopdracht. Intervisiemomenten worden gekoppeld aan praktische werkvormen en de praktijkopdrachten. De aangeboden theoretische kennis wordt vertaald naar de praktijk. De deelnemers leren te analyseren en conclusies te trekken aangaan hun professionele handelen. Open inschrijving De cursus vindt plaats bij Saxion Deventer op vrijdagmorgen van 9.00 tot uur , , , We bieden de opleiding ook aan als incompany traject. Voor deze cursus investeert u 325- p.p. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal. 3 4

4 4. Positionering 5. Dalton certificaat voor pedagogisch medewerker kinderopvang Uw positie in de markt Wij helpen organisaties in de kinderopvang bij het bepalen van hun positie in de markt. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van het onderscheidend vermogen. Positioneren is ook het creëren van meerwaarde van uw product of dienst naar de klant. Een sterke positionering is de basis voor continuïteit. Zaken die daarbij een rol spelen zijn: Strategische doelen/beleid Visie op de markt SWOT-analyse Product/dienst Wensen van de klant Concurrent(ie) Strategie Innovatie Ook aan de communicatie met klanten en potentiële klanten wordt tijdens de training veel aandacht geschonken. groep Directie, MT, teamleiders, managers, vestigings- regio- en locatiemanagers. Incompay Het gaat om een incompany traject dat afhankelijk van de wens van de klant, in lengte varieert van 1 tot 3 dagdelen. van de cursus is dat de cursist een eigen visie op dalton ontwikkelt, deze visie kan vertalen naar de (eigen) praktijk en deze visie ook vanuit de literatuur kan onderbouwen. De bijeenkomsten verlopen in principe steeds via drie sporen. Verbeteringen binnen, c.q. reflectie op de eigen groepspraktijk, een nieuw thema, nieuwe impuls in relatie tot literatuurbespreking en bijdragen aan de ontwikkeling van dalton -gehalte op instituutsniveau. Tijdens de laatste bijeenkomst worden de opbrengsten aan de studiegroep gepresenteerd. Inhoud De NDV zal de inhoud van de cursus niet voorschrijven. Wel heeft zij de volgende verwachtingen van een dalton pedagogisch medewerker kinderopvang qua opbrengsten: Kennis van het gedachtengoed van Helen Parkhurst, de uitgangspunten, visie van het daltononderwijs en over de daltonpraktijk Kennis en vaardigheden m.b.t. de inrichting van een dalton pedagogisch klimaat Kennis en vaardigheden m.b.t. de planning en organisatie van een dalton leef,- speel- en werkomgeving Kennis en vaardigheden m.b.t. de sociaal- emotionele ontwikkeling incl. samenwerken Kennis van het maken van een groepsplan (incl. registratie en observatie) Ouders betrekken/ informeren over de daltonaanpak Kennis van de doorgaande lijn kinderopvang/ peuterspeelzaal, basisschool De dalton pedagogisch medewerker heeft kennis en inzicht op het terrein van leerinhouden, leerlijnen en identiteitsontwikkeling De dalton pedagogisch medewerker weet op eigen handelen te reflecteren De dalton pedagogisch medewerker is in staat om kinderen aan te zetten tot actieve, productieve activiteiten Lesdata De cursus vindt plaats bij Saxion Deventer op de maandagavond uur reserve We bieden de cursus ook aan als incompany traject. Voor deze cursus investeert u 500,- p.p. 5 6

5 6. Workshops Taal* Stimuleren taalvaardigheid peuters Kinderen leren taal door taal te gebruiken. Deze bijeenkomst vergroot het inzicht van de deelnemers in het afstemmen van het eigen taalgebruik op peuters. De deelnemers leren hoe de mondelinge taalvaardigheid van peuters optimaal gestimuleerd kan worden en hoe de factoren taalaanbod, feedback en taalproductie hierbij een rol spelen. Inhoud van de bijeenkomst Op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal wordt de hele dag door gesprekken gevoerd. Door de leidsters (voorlezen, verwoorden wat je doet tijdens het snijden van een boterham, vragen stellen over wat het kind gemaakt heeft, vertellen wat de kinderen kunnen gaan doen, etc.) en door de peuters (in zichzelf praten tijdens het spelen, met de leidster praten over oma, luisteren naar een versje dat de leidster opzegt, praten met een ander kind tijdens het wc-bezoek, etc.). In de bijeenkomst bespreken we voorwaarden voor goede mondelinge communicatie, om de peuters te stimuleren in hun mondelinge taalontwikkeling. Uitvoerend docent Drs. Willemijn Vernout is docent Nederlands aan de pabo van Saxion in Deventer. We bieden de cursus aan als incompany traject. Interactief voorlezen Bij interactief voorlezen wordt het voorlezen van een prentenboek onderbroken door open vragen over het verhaal of over de plaatjes. Spontane reacties van de kinderen kunnen ook een leuke aanleiding zijn voor een gesprekje. Door het inlassen van interactieve momenten tijdens het voorlezen worden de taalontwikkeling, het verhaalbegrip en de woordenschat van kinderen nog actiever gestimuleerd. Peuters worden aangezet na te denken en te praten over het verhaal. Inhoud van de bijeenkomst In deze bijeenkomst ervaart u zelf wat de meerwaarde is van interactief voorlezen. Neem uw (lievelings)prentenboek dan ook mee naar deze bijeenkomst. Na afloop van de bijeenkomst kunt u direct in uw eigen praktijk aan de slag. Uitgangspunten en technieken van interactief voorlezen worden besproken, maar vooral ook direct uitgewerkt en toegepast op een prentenboek van uw keuze. Uitvoerend docent Drs. Marloes Nieuwenhuis is docent Nederlands aan de pabo van Saxion in Deventer. We bieden de cursus aan als incompany traject. Voor deze cursus investeert u 99,- p.p. De cursus is excl. reiskosten en excl. reistijd. Voor deze cursus investeert u 99,- p.p. De cursus is excl. reiskosten en excl. reistijd. 7 8

6 Woordenschat Algemene informatie Leidsters kunnen het leren van woorden stimuleren door doelbewust aandacht te schenken aan het leren van woorden. Dat kan door het schenken van aandacht aan het taalrijk inrichten van de omgeving. Door zelf veel met kinderen te praten. En door ook veel gelegenheid te geven om te praten en door aandacht te schenken aan het aanleren van woorden. Inhoud van de bijeenkomst Op een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf doen peuters allerlei nieuwe ervaringen op. Regelmatig komt het daarbij voor dat ze in hun spel en in hun communicatie met leeftijdsgenootjes en met volwassenen belemmerd worden door een tekort aan woorden. Ze begrijpen soms nog niet precies wat er gezegd wordt, kunnen soms niet precies vertellen wat ze bedoelen. En kennen bijvoorbeeld de namen van voor hen nieuwe voorwerpen niet. De betekenis van woorden kennen, is belangrijk. Woorden vormen de basis van taal en het leren van woorden is daarom belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Gelukkig leren kinderen veel woorden door te spelen met andere kinderen en in gesprekjes met volwassenen. Dat gaat vanzelf. Maar soms is de omgeving van kinderen niet zo rijk is aan ervaringen en aan taal Dan is het wenselijk om in een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf de woordenschatontwikkeling een zetje in de rug te geven. In de bijeenkomst bespreken we de woordenschatontwikkeling, welke bij draagt aan de interactie- en communicatievaardigheid van peuters. Uitvoerend docent Drs. René Berends is docent Nederlands aan de pabo van Saxion in Deventer. BKK-opleidingsbudget Iedere kinderopvangorganisatie, zowel in de hele dagopvang als buitenschoolse opvang, kan via de website het BKK-opleidingsbudget aanvragen. Uw aanvraag dient voor 1 juli 2012 bij de BKK binnen te zijn. Certificering U ontvangt een bewijs van deelname of een certificaat met betrekking tot Kinderopvang. Inhoudelijke informatie Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met: Drs. Willem Verdaasdonk Telefoon: Voor verdere informatie en aanmelding kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: Apo Transfer (Pabo) Betsie Gerrits, Telefoon: Mail: Website: Bezoekadres: Handelskade 75, Deventer Postadres: Postbus 501, 7400 AM Deventer We bieden de cursus aan als incompany traject. De data en locatie worden in overleg vastgesteld Voor deze cursus investeert u 99,- p.p. De cursus is excl. reiskosten en excl. reistijd.. * De workshops Stimuleren taalvaardigheid peuters, Interactief voorlezen en Woordenschat en zijn eventueel ook te combineren. 9 10

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Academie kss. groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten

Opleidingsbrochure Academie kss. groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten Opleidingsbrochure Academie kss groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten inleiding 6 WELKOM BIJ De Academie KSS! 6 Direct aanmelden? 7 inhoudsopgave A. ARBOschOLINGEN 8 BHV en EHBO bij kinderen

Nadere informatie

Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar

Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar Professioneel aan de start Tussen 0 en 4 jaar leggen kinderen de basis voor hun verdere ontwikkeling. Naast de ouders spelen pedagogisch medewerkers een essentiële rol in de

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders. Programmagids 2014 2015

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders. Programmagids 2014 2015 Programmagids 2014 2015 /VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders Ons woordenschatonderwijs heeft een enorme boost gekregen Nascholing Primair Onderwijs en VVE 2014/15

Nadere informatie

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Vertel het me en ik zal het vergeten Laat het me zien en ik zal het onthouden Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius Voorwoord

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs Aanbod 2013 2014 WWW.ECNO.NL ECNO Inleiding Het vak van schoolleiders blijft zich ontwikkelen. De tijd lijkt ver achter ons dat het

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 Studiegids EC Adapt 2014-2015 1 STOKMEESTERSLAAN 1-8014 GM ZWOLLE - 038-4526225 - Studiegids EC Adapt 2014-2015 2 Studiegids EC Adapt Schooljaar 2014-2015 Stokmeesterlaan

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

Basisopleiding Trainingsacteur 23

Basisopleiding Trainingsacteur 23 1 Basisopleiding Trainingsacteur 23 oktober 2015 maart 2016 Vertel het me en ik zal het vergeten Laat het me zien en ik zal het onthouden Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius Voorwoord

Nadere informatie

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 23 trainingen voor VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 2010-2011 Christine Brons bv Brugstraat 7a-2, 9712 AA Groningen Postbus 7025, 9701 JA, Groningen t 050-3 11 11 35 m 06-53 62 62 01; e christine.brons.bv@planet.nl

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

DE REGIOACADEMIE DEFINITIEF AANBOD 2014-2015

DE REGIOACADEMIE DEFINITIEF AANBOD 2014-2015 1 DE REGIOACADEMIE DEFINITIEF AANBOD 2014-2015 2 DE REGIOACADEMIE DEFINITIEF AANBOD 2014-2015 VOORWOORD De regioacademie is een samenwerking tussen de Samenwerkingsverbanden 41-07, 41.02, 41.1 en 41.04.

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA 2015

TRAININGSPROGRAMMA 2015 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders www.kroosttraining.nl 1 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is

Nadere informatie

Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016

Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016 Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016 STUDIEGIDS EC ADAPT 2015-2016 1 Ontwerp: Jore ontwerp 2 STUDIEGIDS EC ADAPT 2015-2016 VOORWOORD Adapt zet je in je kracht! Dit is de slogan van Expertisecentrum

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Locatie Eindhoven Lupinestraat 14 5614 GM Eindhoven T 040 248 44 33 E triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl

Locatie Eindhoven Lupinestraat 14 5614 GM Eindhoven T 040 248 44 33 E triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl Beste relatie, Locatie Eindhoven Lupinestraat 14 5614 GM Eindhoven T 040 248 44 33 E triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl Voor schooljaar 2015-2016 hebben we weer een interessant scholingsaanbod voor

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Ga voor praktische scholing op maat

Ga voor praktische scholing op maat Ga voor praktische scholing op maat Catalogus 2014 De Cadenza Highschool is dé e-learningacademie voor professionals in het primair onderwijs. De cursussen zijn ontwikkeld door E-learning Wizard in samenwerking

Nadere informatie

Cursussen Zorg in de school. Passend onderwijs

Cursussen Zorg in de school. Passend onderwijs Cursussen Zorg in de school Passend onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Zelfstandig werken 4 Anders Adaptief 5 Coöperatief leren 6 Meervoudige intelligentie 7 Communicatieve vaardigheden 8 Omgaan met agressie

Nadere informatie