Intelligent agents. Automatisch contractsluiten (1) Automatisch contractsluiten (2) Recht en Informatica HC 3: Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intelligent agents. Automatisch contractsluiten (1) Automatisch contractsluiten (2) Recht en Informatica HC 3: Inhoud"

Transcriptie

1 Recht en Informatica HC 3: Automatisch contractsluiten / Aansprakelijkheid van Henry Prakken 4 Mei Inhoud Autonome systemen Automatisch contractsluiten EDI Intelligent agents Aansprakelijkheid van 2 Intelligent agents Autonoom: kan zelfstandig handelen, met slechts beperkte sturing door mensen Pro-actief: handelt doelgericht Reactief: past zich aan aan veranderende omgeving Kan redeneren Kan leren van zijn ervaringen Kan communiceren Multi-agentsystemen Intelligent agent als rechtssubject Kan een IA strafbare feiten of onrechtmatige daden plegen? Dit vereist dat een IA een rechtssubject is. Nu zijn alleen natuurlijke en rechtspersonen dat. Isaac Asimovs drie wetten van de robotica: (1) Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt. (2) Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden, behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet. (3) Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet. 3 4 Automatisch contractsluiten (1) Electronic Data Interchange Tussen vooraf bekende partijen Met vooraf globaal afgesproken inhoud Via vooraf bekende systemen Op vooraf geregelde manier Interchange agreement Wilsovereenstemming? o.g.v. algemene wil zoals uitgedrukt in interchange agreement Automatisch contractsluiten (2) Intelligent Web-agents Tussen vooraf onbekende partijen Zonder voorafgaande globale afspraken In vooraf niet-voorspelbare omgeving Wilsovereenstemming? Algemene wil? (Maar geen interchange agreements) o.g.v besluit tot gebruik? Geprogrammeerde wil? (maar wat als agent autonoom is?)... Geldt de vertrouwensleer? 5 6 1

2 Aansprakelijkheid van Tussenpersonen: Internetproviders Sociale netwerksites Houders webfora of Bittorrentsites aanbieders hyperlinks, zoekmachines of P2P-netwerken Spanning met vrijheid van meningsuiting Van belang voor aansprakelijkheid is de mate van betrokkenheid en invloed tussenpersoon Zelfstandige aansprakelijkheid: onafhankelijk van aanbieder informatie Afgeleide aansprakelijkheid alleen als aanbieder informatie aansprakelijk is Art 10 lid 1 EVRM Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio- omroep-, en bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen. 7 8 Art 10, lid 2 EVRM: beperkingen Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen. Aansprakelijkheid zonder contract: onrechtmatige daad Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. Zeer belangrijk juridisch stopmiddel : Strijd met wet (bijv strafbaar feit) Inbreuk op een recht (bijv intellectuele eigendom) Strijd met zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt kan van alles zijn! 9 10 Aansprakelijkheid van internet service providers Zelfstandig: vrijwel nooit Rb Den Haag 2004, XS4ALL vs. Scientology Church (auteursrecht): provider maakt niet zelf openbaar Afgeleid: wet o.g.v. Richtlijn e-handel vrijwaart ITP onder voorwaarden. 11 Wettelijke vrijwaring afgeleide aansprakelijkheid ITP Doorgeefluik (alleen toegang en transmissie) Vrijwel nooit aansprakelijk Caching (tijdelijke opslag voor efficiënte transmissie) In beginsel niet aansprakelijk Tenzij kennis dat oorspronkelijke pagina weg is Hosting (opslag informatie op verzoek gebruiker) Alleen aansprakelijk als provider: wist of behoorde te weten van de (onmiskenbaar) onrechtmatige informatie; en deze niet prompt verwijdert of ontoegankelijk maakt En alleen aansprakelijk voor schade vanaf dat moment. 12 2

3 Als je dit doet ben je (misschien) geen hoster: EU Hof van J: Als je dienstverlening geen louter technisch, automatisch en passief karakter heeft. Bijv: Je selecteert of bewerkt informatie (zeker geen hoster) Je modereert Je discussiëert mee Je nodigt uit om bijdragen te leveren Je biedt hulp bij optimaliseren advertenties of verkooppromotie 13 Voorbeelden Hof Leeuwarden (Marktplaats vs. Stokke) Marktplaats is hoster, hoewel het categorieën voor advertenties aanbiedt en de mogelijkheid biedt om advertenties op te laten vallen. EU Hof v J 2010 (L Oreal vs. ebay): ebay is geen hoster, omdat ze aanbiedingen bevordert en de manier waarop aanbiedingen worden getoond optimaliseert. 14 Notice and Takedown Experiment BoF: Tekst uit Max Havelaar online gezet bij 10 ISP s (sinds 1957 auteursrechtvrij!) Via Hotmail geklaagd bij ISP s o.g.v. inbreuk auteursrecht 7 ISP s verwijderen site 15 Toezicht vooraf Onafhankelijk van vrijwaringsregeling aansprakelijkheid! Richtlijn e-handel: wetgever mag geen algemene controleplicht opleggen Wegens vrijheid van meningsuiting EU Hof v J (Scarlett/SABAM) Rechter mag hosters geen algemene filterplicht opleggen, zelfs niet om specifieke redenen, zoals bestrijden auteursrechtschending of kinderporno. Rechter mag wel specifieke controleplicht opleggen Rb : Vereniging Martijn moet (wegens bijzondere karakter website) vooraf controleren op schending privacy kinderen WA & Maxima. Rb en Hof : Marktplaats hoeft niet vooraf te controleren op advertenties die octrooi van Stokke schenden. 16 Verplichte afgifte naw-gegevens Onafhankelijk van vrijwaringsregeling aansprakelijkheid! Is ISP verplicht om naw-gegevens verspreiders onrechtmatige informatie af te geven? Mogelijk strijd met grondrecht op privacy Hof (Lycos-Pessers): Als voldoende aannemelijk dat informatie onrechtmatig zou kunnen zijn, dan mogelijk afgifteplicht HR : houdt beslissing in stand Maar omstandigheden, belangen en vrijheid van meningsuiting moet meegewogen worden Bijv. kan de klager op andere manieren achter de naw-gegevens komen? Lagere rechters: het moet buiten redelijke twijfel zijn dat IP-adres van (mogelijke) inbreukmaker is Zelfstandige aansprakelijkheid aanbieders hyperlinks EU Hof van J. feb 2014 (Svensson): hyperlink is geen nieuwe openbaarmaking, dus geen strijd met auteursrecht Zelfs niet als de indruk wordt gewekt dat het werk wordt getoond op de website waar de link zich bevindt (embedded links) Maatschappelijk onzorgvuldig? Deeplink naar website krant onzorgvuldig wegens gederfde reclameïnkomsten? Bij kranten.com niet. Mag website linken naar de site verbieden? Niet eenzijdig! Link Geenstijl naar foto s Britt Dekker op filefactory.com geen openbaarmaking hoewel foto s zonder link niet te vinden waren, maar wel maatschappelijk onzorgvuldig

4 Afgeleide aansprakelijkheid aanbieders hyperlinks Is link naar onrechtmatige informatie zelf onrechtmatig? Mogelijk bij vereenzelvigende link: Nederlandse link naar site tegen pedofielen in VS Hof A dam : Link wiskundeleraar naar illegale versies van antwoordenboeken bij schoolboeken geen auteursrechtinbreuk maar wel maatschappelijk onzorgvuldig. Deutsche Bahn vs. Indymedia: bezoekers website plaatsten onmiskenbaar(?) onrechtmatige links op discussieforum. Rb: website moet de links als hoster verwijderen. 19 Zelfstandige aansprakelijkheid aanbieders zoekmachines ZoekMP3: Rb : Zoekmachine schendt geen auteursrecht want maakt niet zelf openbaar Rb : Verwijzing naar MP3 bestanden niet onzorgvuldig want gebruiker zoekmachine doet niets onrechtmatigs (downloaden illegale MP3 s mocht toen nog) Hof : Het aanbieden van de zoekmachine is onzorgvuldig want aanbieders wisten dat 95% van gevonden MP3 s illegaal was en ze verdienden aan illegale uitwisseling (zelfs nu ze waarschuwden op site en ook legale bestanden gevonden kunnen worden) 20 Afgeleide aansprakelijkheid aanbieders zoekmachines Zoekmachines zijn i.h.a. geen hosters Maar Google host wel adwords In hoeverre kan een zoekmachine links naar onrechtmatige inhoud verwijderen? Rb Jensen-Google (2007): Google hoeft zoekresultaten o.g.v. linken persoonsnaam aan sexsites niet te verwijderen Google maakt websites aansprakelijk... Zwartepoorte failliet vond miljoenhuizen.nl met Volledige naam: Zwartepoorte Specialiteit: BMW Dit bedrijf is failliet verklaard, het is overgenomen door het motorhuis. Ik heb bij Boot Rialto gewerkt. Maar het was Rialto dat failliet was... Website veroordeeld tot aanpassing! Uitwisselen bestanden op Internet Uploaden: openbaarmaken Downloaden: verveelvoudigen, maar kopie voor eigen gebruik uit legale bron mag Tot mocht ook kopiëren uit illegale bron Bij elkaar brengen up- en downloader = informatietussenpersoon!): Zelfstandig aansprakelijk? Auteursrechtinbreuk? Onrechtmatige daad? Afgeleid aansprakelijk? Uitwisselen bestanden op Internet: zelfstandige aansprakelijkheid Grote lijn in rechtspraak: Ben je actief behulpzaam bij uitwisseling? Weet je dat het vooral om illegale content gaat? Verdien je eraan? Zo ja (3x) dan aansprakelijk

5 Uitwisselingssoftware: zelfstandige aansprakelijkheid Hof A dam: Kazaa schendt geen auteursrecht want maakt niet zelf openbaar Beschikbaar stellen van uitwisselingssoftware is niet onzorgvuldig, nu ook legale bestanden uitgewisseld kunnen worden HR kon hier niet over beslissen Uitwisselingssoftware: afgeleide aansprakelijkheid Napster: hield database bij met links naar MP3- bestanden Links in database: Napster in VS aansprakelijk voor link naar illegaal bestand zodra daarop gewezen. Kazaa: P2P netwerk, zonder centrale database. Hof: KaZaA hoeft uitwisselen niet onmogelijk te maken, want dat is feitelijk onmogelijk. HR houdt uitspraak Hof in stand Recente rechtspraak: BitTorrentsites (1) Torrent is geen openbaarmaking Maar structureel faciliteren van inbreuk op auteursrecht kan (zelfstandig) onrechtmatig zijn Everlasting.nu (commercieel) Shareconnector (niet commercieel!) Mininova, The Pirate Bay En als deze onrechtmatigheid onmiskenbaar is, moet hoster van een bittorrentsite de site na melding blokkeren (Leaseweb t.a.v. Everlasting.nu) Bittorrentsites (2): Mininova ( ) Schendt geen auteursrecht Geen doorgeefluik, cacher of hoster, want is actief betrokken bij informatie Wel onrechtmatig: Geeft gelegenheid en moedigt aan tot en profiteert van auteursrechtinbreuken door gebruikers Algemeen bekend dat meeste torrents van auteursrechtelijk beschermde werken zijn Moet zonder melding onrechtmatige torrents verwijderen. Het is niet onmogelijk om inbreukmakende torrents te vinden en verwijderen Notice + takedown onvoldoende want vereist dat bij elke nieuwe plaatsing er weer gemeld moet worden Art 26d Auteurswet Een ITP wiens dienst door derden wordt gebruikt om inbreuk te plegen, kan door een rechter worden bevolen om deze dienst te beëindigen. Rb Brein-Ziggo/XS4ALL jan 2012: Ziggo en XS4ALL moeten toegang tot TPB blokkeren. Vrijwel alle content op TBP is illegaal, wat tot grote schade voor auteurs leidt Vrijheid van meningsuiting weegt hier in dit geval niet tegenop : in Kg zelfde beslissing tegen meer providers : Brein verliest in hoger beroep Maatregel niet effectief Daarom strijd met vrijheid van ondernemerschap (Handvest van de Grondrechten van de EU) 29 5

IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk?

IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk? IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk? Inleiding Internettechnologie creëert nieuwe markten en nieuwe mogelijkheden. Het open karakter van internet brengt mee

Nadere informatie

Brein/KPN: het gevaar van een bagatel?

Brein/KPN: het gevaar van een bagatel? Brein/KPN: het gevaar van een bagatel? Kan een internetaanbieder verplicht worden een klant af te sluiten als deze met gebruikmaking van zijn internetverbinding onrechtmatig handelt door om commercieel

Nadere informatie

Internettussenpersonen en auteursrecht

Internettussenpersonen en auteursrecht Internettussenpersonen en auteursrecht PAO Actualiteiten Auteursrecht 21 november 2011 Remy Chavannes Agenda Voorgeschiedenis in vogelvlucht Auteursrechtinbreuk tussenpersoon Aansprakelijkheid voor auteursrechtinbreuk

Nadere informatie

Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats?

Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats? private aspecten Ars Aequi juli/augustus 2008 573 Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats? Christiaan Alberdingk Thijm* * Christiaan Alberdingk Thijm is partner bij een advocatenkantoor te

Nadere informatie

de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, BREIN gevestigd te Amsterdam, eiseres

de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, BREIN gevestigd te Amsterdam, eiseres Rechtbank Utrecht Zitting 2 juni 2009, 13.00 uur. Rolnummer 250077 HA ZA 08-1124 Pleitnota mr. D.J.G. Visser inzake: de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, BREIN

Nadere informatie

Het doen en nalaten van een host en de risico's van user generated content

Het doen en nalaten van een host en de risico's van user generated content Het doen en nalaten van een host en de risico's van user generated content Margot Verbaan Begeleider: Prof. Mr T. Cohen Jehoram Tweede lezer: Prof. Mr J.G.J. Rinkes 850500938 1/45 Utrecht, maart 2014 Voorwoord

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding) van

zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding) van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 Vonnis in kort geding van in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding)

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van service providers

Aansprakelijkheid van service providers Aansprakelijkheid van service providers Door Rogier van den Heuvel 12 Januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Het aansprakelijkheidsrecht omtrent service providers in Nederland... 4 2.1 De positie

Nadere informatie

Hype of echt link? Voor een antwoord op die vraag wordt eerst de

Hype of echt link? Voor een antwoord op die vraag wordt eerst de ARTIKELEN Hype of echt link? De hyperlinkaansprakelijkheid van informatieaanbieders, internetaanbieders en zoekmachines REMY CHAVANNES Hyperlinks zijn hét wezenskenmerk van internet en worden door de meeste

Nadere informatie

OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR

OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR Een onderzoek naar de verwijdering van rechtmatige informatie door hostingproviders 22 december 2012 update 4 januari 2013 Bits of Freedom heeft onderzoek gedaan naar notice-andtakedownbeleid

Nadere informatie

De baai geblokkeerd: piraten in het nauw? Een onderzoek naar de toelaatbaarheid en het effect van het blokkeren van The Pirate Bay

De baai geblokkeerd: piraten in het nauw? Een onderzoek naar de toelaatbaarheid en het effect van het blokkeren van The Pirate Bay De baai geblokkeerd: piraten in het nauw? Een onderzoek naar de toelaatbaarheid en het effect van het blokkeren van The Pirate Bay Scriptie Ondernemingsrecht Victor Sebastian Bouman vsbouman@gmail.com

Nadere informatie

SueTube: binnenkort ook een Nederlands fenomeen?

SueTube: binnenkort ook een Nederlands fenomeen? SueTube: binnenkort ook een Nederlands fenomeen? Aan de hand van welke criteria moet worden vastgesteld of een aanbieder van een User-Generated Content platform op het internet aansprakelijk is voor auteursrechtinbreuken

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

Nederlandse reactie op verslag & analysedocument behorende bij richtlijn 2004/48/EG.

Nederlandse reactie op verslag & analysedocument behorende bij richtlijn 2004/48/EG. Nederlandse reactie op verslag & analysedocument behorende bij richtlijn 2004/48/EG. 1.1 Inleiding Nederland dankt de Commissie voor de analyse en evaluatie van de richtlijn 2004/48/EG van het Europees

Nadere informatie

Handhaving van auteursrecht en naburige rechten op het internet. Advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom

Handhaving van auteursrecht en naburige rechten op het internet. Advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom Handhaving van auteursrecht en naburige rechten op het internet Advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom 29 juni 2012 Inhoudsopgave Samenvatting p. 3 Inleiding p. 6 Hoofdstuk I - Beschikbaarstelling

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY

CLOUD COMPUTING & PRIVACY 1 businesscase CLOUD COMPUTING & PRIVACY Het juridisch kader 2 3 4 5 6 7 8 Het gebruik van cloud diensten brengt met zich mee dat persoonsgegevens in de cloud staan. Dat geeft aanleiding tot vragen op

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA

JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA JURIDISCHE COMPLICATIES BIJ SOCIAL MEDIA 1. INLEIDING Social media hebben de wereld inmiddels veroverd. Wat begon als een hype bleek een onomkeerbare ontwikkeling in de wijze waarop mensen met elkaar communiceren.

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 365643 / KG ZA 10-573 Vonnis in kort geding van 19 juli 2010 in de zaak van

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 365643 / KG ZA 10-573 Vonnis in kort geding van 19 juli 2010 in de zaak van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 365643 / KG ZA 10-573 Vonnis in kort geding van in de zaak van de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY

CLOUD COMPUTING & PRIVACY 1 Als een onderwijsinstelling bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de databases met persoonsgegevens niet zelf uitvoert, maar door een cloud leverancier laat doen, dan noemt de wet dit bedrijf de bewerker.

Nadere informatie

juridisch dossier 2013 verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet

juridisch dossier 2013 verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet juridisch dossier 2013 verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet 1 INLEIDING Het internet is de laatste tiental jaren exponentieel gegroeid en het aantal internetgebruikers stijgt nog steeds.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

De wet op internet Arnoud Engelfriet. Een gedrukt exemplaar van dit boek kunt u kopen via http://www.iusmentis.com/boek

De wet op internet Arnoud Engelfriet. Een gedrukt exemplaar van dit boek kunt u kopen via http://www.iusmentis.com/boek De wet op internet Arnoud Engelfriet Een gedrukt exemplaar van dit boek kunt u kopen via http://www.iusmentis.com/boek De wet op internet editie 2010 Arnoud Engelfriet Uitgeverij: Ius Mentis B.V. - recht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het Algemene voorwaarden Artikel 1. Defnities 1. Leverancier: HWD Mediabeheer., gevestigd te Blauwverversregel 14, 79201EB Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52586901.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIKU SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN NIKU SOLUTIONS 2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen NIKU Solutions te Ede, Kamer van Koophandel 532779638 en haar wederpartijen ( Opdrachtgever

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete

Nadere informatie