Aansprakelijkheid van veilingsites. Debat AIPPI Symposium Zeist, 14 maart 2012 Remy Chavannes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheid van veilingsites. Debat AIPPI Symposium Zeist, 14 maart 2012 Remy Chavannes"

Transcriptie

1 Aansprakelijkheid van veilingsites Debat AIPPI Symposium Zeist, 14 maart 2012 Remy Chavannes

2 De (onjuiste) stelling Veilingsites moeten, wanneer zij op een inbreukmakende advertentie worden gewezen, ervoor zorgen dat de inbreuk wordt gestaakt en dat toekomstige, soortgelijke inbreuken ook van andere aanbieders worden voorkomen.

3 Pijnpunten Veilingsites moeten, wanneer zij op een inbreukmakende advertentie worden gewezen, ervoor zorgen dat de inbreuk wordt gestaakt en dat toekomstige, soortgelijke inbreuken ook van andere aanbieders worden voorkomen.

4 Basale pijnpunten Op welke wettelijke grondslag zou de aanbieder van een veilingsite überhaupt moeten meewerken? Voldoet die bepaling aan nationale en Europese rechtsstaatnormen? Welke beperkingen stellen deze normen aan de modaliteiten van een eventuele medewerkingsverplichting?

5 Achtergrond

6 Vraagstukken Eigen inbreuk door veilingsite Verbod Schadevergoeding Volledige proceskostenveroordeling Behulpzaamheidsverplichtingen ter beëindiging of voorkoming van inbreuk Verwijderen / ontoegankelijk maken NAW-gegevens verstrekken Filteren?

7 Wetgeving Artt. 14 en 15 E-commerce richtlijn Artt. 3 en 11 IE-Handhavingsrichtlijn Artikel 6:196c BW Artikel 26d Auteurswet Artikel 6:162 BW

8 Rechtspraak Rb. Zwolle 14 maart 2007, LJN BA4950 (Stokke/Marktplaats) HvJ 12 juli 2011, zaak C-324/09 (L Oréal/eBay) HvJ 16 februari 2012, zaak C-360/10 (Netlog/SABAM)

9 Materiële faciliteiten Gemeenschappelijke verklaring bij artikel 8 WIPO Auteursrechtverdrag / overweging 27 Auteursrechtrichtlijn: De beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk te maken of te verrichten is op zichzelf geen mededeling [aan het publiek]

10 Richtlijn Elektronische handel Artikel 14: Geen aansprakelijkheid voor opgeslagen inbreukmakend materiaal van klant, mits geen kennis illegaliteit en verwijdering na redelijke kennisgeving Andere voorwaarden voor uitsluiting van aansprakelijkheid zijn niet toegestaan Wel mogelijkheid maatregelen om inbreuk te voorkomen of beëindigen

11 Richtlijn Elektronische handel Artikel 15: Geen algemene toezichtverplichting Wel verstrekking informatie aan bevoegde autoriteiten Geen regels over hyperlinks en zoekmachines

12 Groei medewerkingsplichten Kennelijk onrechtmatige website afsluiten en klantgegevens verstrekken (Scientology/XS4ALL) Links naar kopieën van verboden informatie verwijderen uit forum (DB/Indymedia) NAW-gegevens verstrekken als onrechtmatigheid niet vast staat (Lycos/Pessers)

13 Groei medewerkingsplichten (2) Internetverbinding van inbreuk plegende klant afsluiten (Brein/KPN) Verkeersgegevens klant verstrekken (Iceshop/Google) EU-recht laat verplichte verstrekking van NAW-gegevens onder bepaalde omstandigheden toe, maar verplicht er niet toe (HvJ Promusicae) Verkeersgegevens klant bewaren t.b.v. latere verstrekking aan werkgever? (X/Y, LJN BO2916)

14 Kwalificatie als hostingdienst

15 L Oréal/eBay Elektronische marktplaats kan onder begrip hostingdienst vallen Geen beroep op hostingexceptie bij actieve rol tussenpersoon, waardoor deze kennis van of controle heeft over opgeslagen gegevens (HvJ Google) Hulp aan klanten bij optimaliseren van advertentie of verkooppromotie = actieve rol

16 Beperking hosting-exceptie? Hof baseert louter technisch, automatisch en passief vereiste op overweging 42 bij E-commerce rl. Deze overweging gaat echter alleen over mere conduit en caching, bij hosting alleen vereist dat aanbieder ingrijpt na kennis van illegaliteit Uitbreiding naar hosting providers = beperking hostingexceptie?

17 Kim Holland / 123Video 123video.nl is een video-uploadsite Gebruiksvoorwaarden verbieden commerciële video s of video s waarop gebruiker niet zelf de rechten heeft Gebruiker uploadt toch een aantal fragmenten van Kim Holland films Kim Holland vordert schadevergoeding op basis van 0,80 per minuut

18 Kim Holland / 123video (2) Rb. Amsterdam (LJN BP6880): 123video levert meer dan technisch hulpmiddel maar komt met volledige kennis van gevolgen van haar handelen tussen om bezoekers toegang tot werken te bieden (HvJ Rafael Hoteles) -> 123video maakt inbreuk

19 Kim Holland / 123video (3) Rechtbank benadrukt extra dienstverrichtingen door 123video: Conversie van video s naar Flash Opsplitsing site categorieën, inclusief verplaatsing bij verkeerd uploaden Aparte rubriek meest bekeken video s Mogelijkheid commentaar te geven Video s worden getoond binnen door 123video vormgegeven raamwerk

20 Tussenconclusie Veilingsites moeten oppassen dat zij geen inhoudelijke bemoeienis hebben met de advertenties van hun klanten Veilingsite die geen beroep kan doen op hostingexceptie is niet automatisch aansprakelijk voor IE-inbreuk, dat moet apart woden beoordeeld

21 Kennis van inbreuk

22 Kennis waarvan? HvJ in L Oréal/eBay: Kennis van onwettige karakter informatie is aanwezig als aanbieder, gelet op inlichtingen die hij heeft ontvangen, volgens nationale rechter kennis had van feiten of omstandigheden op grond waarvan behoedzame marktdeelnemer onwettigheid had moeten vaststellen

23 Kennisdrempel MvT bij 6:196c BW: dienstverlener heeft kennis van inbreuk indien hij daarop is geattendeerd, en aan de juistheid van de kennisgeving in redelijkheid niet kan worden getwijfeld HvJ in L Oréal/eBay: enkele kennisgeving uiteraard onvoldoende, aangezien die onvoldoende nauwkeurig en onderbouwd kan blijken te zijn

24 Tussenconclusie Gewezen worden op inbreuk is niet voldoende voor dienstaanbieder om tot handelen verplicht te zijn: kennisgeving moet redelijkerwijs onbetwijfelbaar c.q. nauwkeurig en onderbouwd zijn en zien op feiten of omstandigheden op grond waarvan behoedzame dienstaanbieder onwettigheid moet vaststellen

25 Omvang verbod of bevel

26 Omvang verbod of bevel Dictum L Oréal/eBay: verbod of bevel aan dienstverlener niet alleen gericht op het eindigen van door gebruiker gepleegde inbreuk, maar ook tot het voorkomen van nieuwe inbreuken van die aard Overweging 141, onder instemmende verwijzing naar conclusie A-G : door diezelfde handelaar op diezelfde rechten

27 Omvang verbod of bevel (2) Artikel 11 IE-Handhavingsrichtlijn: inbreuk door derden op een intellectueel eigendomsreht Bevel aan tussenpersoon ligt in verlengde van (concrete) inbreuk door (specifieke) klant A-G: ook voorkomen toekomstige inbreuken denkbaar, mits evenredig -> dubbel identiteitsvereiste: dezelfde inbreukmakende derde, hetzelfde merk waarop inbreuk werd gemaakt

28 Tussenconclusie Gebod mag zien op het voorkomen van soortgelijke inbreuken, maar dat ziet alleen op inbreuken door dezelfde klant op dezelfde rechten

29 Waarborgen en belangen

30 L Oréal / ebay Inrichting maatregelen is aan lidstaten, mits effectief, afschrikkend, billijk, evenredig en niet overdreven kostbaar Geen algemene monitorverplichting d.w.z. actief surveilleren van alle gegevens van alle klanten om elke toekomstige inbreuk te voorkomen Geen belemmering van legitiem handelsverkeer Passend evenwicht tussen rechten en belangen alle betrokkenen

31 Netlog/Sabam Algemeen, preventief, niet in de tijd beperkt filterbevel is in strijd met artikel 15 E-commerce richtlijn (verbod op algemene toezichtverplichting) Uitoefening auteursrecht afwegen tegen andere betrokken grondrechten

32 Betrokken rechten en belangen Rechthebbende: IE-recht Tussenpersoon: vrijheid van ondernemerschap (artikel 16 EU Handvest) Klant: vrijheid van meningsuiting, privacy, vrijheid van ondernemerschap, netneutraliteit Algemeen: onbelemmerd handelsverkeer, vrije handel in legale producten, beschikbaarheid goed(kop)e handelsplatforms

33 Eisen aan beperking rechten Filter is tenminste een beperking van (grond)rechten tussenpersoon en klant, die getoetst moet worden aan artikel 8 lid 2 / 10 lid 2 EVRM: Voorzien bij wet (toegankelijk, voorzienbaar, waarborgen tegen misbruik en willekeur) Legitiem doel Noodzakelijk (proportionaliteit, evenredigheid)

34 Voorzien bij wet Conclusie AG in Scarlet/Sabam: Belgische versie van 26d Aw voldoet niet aan prescribed by law vereiste van 10 lid 2 EVRM (52 Hv): onvoldoende duidelijk, specifiek en voorspelbaar in zijn toepassing Zie bijv. EHRM RTBF/België over preventief publicatieverbod Rechtspraak over 6:162 BW voldoet evenmin aan deze eisen

35 Vrijheid van ondernemerschap Netlog/Sabam: algemeen, preventief filtersysteem op kosten van de aanbieder, voor altijd en voor alle klanten, is een te vergaande inbreuk op de vrijheid van ondernemerschap Inkomsten uit individuele verkoopadvertentie (vrijwel) nihil Rekening houden met gevolgen evt. maatregel voor aantrekkelijkheid dienst (Stokke/Marktplaats)

36 Informatievrijheid en privacy Netlog/Sabam: preventief filter veronderstelt systematische kennisneming inhoud communicatie (beperking privacy) en maakt onvoldoende onderscheid tussen legale en illegale informatie (beperking vrijheid van meningsuiting) Onvoldoende evenwicht tussen uitoefening IE-recht en rechten van aanbieder en klanten

37 Intellectueel eigendomsrecht Aard en omvang schade (meestal geen omzetderving) Mogelijkheid schade elders te verhalen (e.g. producent of importeur van inbreukmakend product) Mogelijkheid secundaire inbreuk op andere manier te bestrijden (e.g. verkoper rechtstreeks aanspreken of laten afsluiten) Inbreukbestrijdingskosten liggen in risicosfeer rechthebbende

38 Tussenconclusie Geen filterverplichting zo lang er geen duidelijke, specifieke wettelijke grondslag bestaat Bestaan, aard en omvang van verplichting om inbreuk te voorkomen is afhankelijk van afweging van alle in concreto betrokken belangen In die afweging concurreert het IErecht op gelijk niveau met andere fundamentele rechten

39 Tussenconclusie (2) Ervoor zorgen in stelling duidt op resultaatsverplichting die er in zijn algemeenheid niet is: evenredigheid Welke maatregelen verlangd kunnen worden hangt af van gedetailleerde analyse van technische (on)mogelijkheden, gevolgen voor dienstverlening en klanten, alternatieven Algemene filterverplichting kan niet Evenredige kostenverdeling

40 Slotconclusie De stelling zoals geformuleerd kan alleen worden verworpen.

Internettussenpersonen en auteursrecht

Internettussenpersonen en auteursrecht Internettussenpersonen en auteursrecht PAO Actualiteiten Auteursrecht 21 november 2011 Remy Chavannes Agenda Voorgeschiedenis in vogelvlucht Auteursrechtinbreuk tussenpersoon Aansprakelijkheid voor auteursrechtinbreuk

Nadere informatie

Veilige havens en aansprakelijkheid van intermediairs. Benelux Merken Congres 2013 Prof. dr. M.R.F. Senftleben Amsterdam, 25 april 2013

Veilige havens en aansprakelijkheid van intermediairs. Benelux Merken Congres 2013 Prof. dr. M.R.F. Senftleben Amsterdam, 25 april 2013 Veilige havens en aansprakelijkheid van intermediairs Benelux Merken Congres 2013 Prof. dr. M.R.F. Senftleben Amsterdam, 25 april 2013 Inhoud merkgebruik op internet veilige haven voor hosting - toepasselijkheid

Nadere informatie

Het doen en nalaten van een host en de risico's van user generated content

Het doen en nalaten van een host en de risico's van user generated content Het doen en nalaten van een host en de risico's van user generated content Margot Verbaan Begeleider: Prof. Mr T. Cohen Jehoram Tweede lezer: Prof. Mr J.G.J. Rinkes 850500938 1/45 Utrecht, maart 2014 Voorwoord

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 24 november 2011 (*)

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 24 november 2011 (*) Page 1 sur 12 ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 24 november 2011 (*) Informatiemaatschappij Auteursrecht Internet Peer-to-peer -programma s Internetproviders Invoering van systeem waarbij elektronische

Nadere informatie

De baai geblokkeerd: piraten in het nauw? Een onderzoek naar de toelaatbaarheid en het effect van het blokkeren van The Pirate Bay

De baai geblokkeerd: piraten in het nauw? Een onderzoek naar de toelaatbaarheid en het effect van het blokkeren van The Pirate Bay De baai geblokkeerd: piraten in het nauw? Een onderzoek naar de toelaatbaarheid en het effect van het blokkeren van The Pirate Bay Scriptie Ondernemingsrecht Victor Sebastian Bouman vsbouman@gmail.com

Nadere informatie

Juist evenwicht in de praktijk De toelaatbaarheid van internetblokkades volgens het Hof van Justitie in UPC Telekabel Wien

Juist evenwicht in de praktijk De toelaatbaarheid van internetblokkades volgens het Hof van Justitie in UPC Telekabel Wien Juist evenwicht in de praktijk De toelaatbaarheid van internetblokkades volgens het Hof van Justitie in UPC Telekabel Wien In het arrest-upc Telekabel Wien 1 oordeelt het Hof van Justitie dat nationale

Nadere informatie

Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats?

Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats? private aspecten Ars Aequi juli/augustus 2008 573 Wat is de zorgplicht van Hyves, XS4ALL en Marktplaats? Christiaan Alberdingk Thijm* * Christiaan Alberdingk Thijm is partner bij een advocatenkantoor te

Nadere informatie

Brein/KPN: het gevaar van een bagatel?

Brein/KPN: het gevaar van een bagatel? Brein/KPN: het gevaar van een bagatel? Kan een internetaanbieder verplicht worden een klant af te sluiten als deze met gebruikmaking van zijn internetverbinding onrechtmatig handelt door om commercieel

Nadere informatie

Handhaving van auteursrecht en naburige rechten op het internet. Advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom

Handhaving van auteursrecht en naburige rechten op het internet. Advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom Handhaving van auteursrecht en naburige rechten op het internet Advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom 29 juni 2012 Inhoudsopgave Samenvatting p. 3 Inleiding p. 6 Hoofdstuk I - Beschikbaarstelling

Nadere informatie

de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, BREIN gevestigd te Amsterdam, eiseres

de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, BREIN gevestigd te Amsterdam, eiseres Rechtbank Utrecht Zitting 2 juni 2009, 13.00 uur. Rolnummer 250077 HA ZA 08-1124 Pleitnota mr. D.J.G. Visser inzake: de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, BREIN

Nadere informatie

Intelligent agents. Automatisch contractsluiten (1) Automatisch contractsluiten (2) Recht en Informatica HC 3: Inhoud

Intelligent agents. Automatisch contractsluiten (1) Automatisch contractsluiten (2) Recht en Informatica HC 3: Inhoud Recht en Informatica HC 3: Automatisch contractsluiten / Aansprakelijkheid van Henry Prakken 4 Mei 2015 1 Inhoud Autonome systemen Automatisch contractsluiten EDI Intelligent agents Aansprakelijkheid van

Nadere informatie

juridisch dossier 2013 verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet

juridisch dossier 2013 verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet juridisch dossier 2013 verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet 1 INLEIDING Het internet is de laatste tiental jaren exponentieel gegroeid en het aantal internetgebruikers stijgt nog steeds.

Nadere informatie

Zorgplichten van internet providers ten aanzien van privacy onder Europees Recht

Zorgplichten van internet providers ten aanzien van privacy onder Europees Recht Zorgplichten van internet providers ten aanzien van privacy onder Europees Recht Bart van der Sloot Instituut voor Informatierecht, UvA Amsterdam Platform for Privacy Research Wetenschappelijke Raad voor

Nadere informatie

IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk?

IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk? IE(-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk? Inleiding Internettechnologie creëert nieuwe markten en nieuwe mogelijkheden. Het open karakter van internet brengt mee

Nadere informatie

inzake: Punt.nl B.V., gevestigd te Gouda tegen:

inzake: Punt.nl B.V., gevestigd te Gouda tegen: Gerechtshof Amsterdam Rolnummer: 200.054.943 Zitting: 3 november 2010, 9.30 uur PLEITNOTA inzake: Punt.nl B.V., gevestigd te Gouda g e ï n t i m e e r d e i n a p p e l a p p e l a n t e i n i n c i d

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 365643 / KG ZA 10-573 Vonnis in kort geding van 19 juli 2010 in de zaak van

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 365643 / KG ZA 10-573 Vonnis in kort geding van 19 juli 2010 in de zaak van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 365643 / KG ZA 10-573 Vonnis in kort geding van in de zaak van de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE

Nadere informatie

OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR

OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR Een onderzoek naar de verwijdering van rechtmatige informatie door hostingproviders 22 december 2012 update 4 januari 2013 Bits of Freedom heeft onderzoek gedaan naar notice-andtakedownbeleid

Nadere informatie

STANDPUNT XS4ALL OVER FILTEREN OP LAST VAN JUSTITIE EEN REACTIE OP ENKELE AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE- GERKENS

STANDPUNT XS4ALL OVER FILTEREN OP LAST VAN JUSTITIE EEN REACTIE OP ENKELE AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE- GERKENS STANDPUNT XS4ALL OVER FILTEREN OP LAST VAN JUSTITIE EEN REACTIE OP ENKELE AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE- GERKENS 12 maart 2010 Inleiding... 2 De feitelijke dimensie van filteren... 3 Inleiding... 3 Verwijderen,

Nadere informatie

Hype of echt link? Voor een antwoord op die vraag wordt eerst de

Hype of echt link? Voor een antwoord op die vraag wordt eerst de ARTIKELEN Hype of echt link? De hyperlinkaansprakelijkheid van informatieaanbieders, internetaanbieders en zoekmachines REMY CHAVANNES Hyperlinks zijn hét wezenskenmerk van internet en worden door de meeste

Nadere informatie

Juridische eisen voor de inrichting van een website. Coen Drion en Otto Sleeking 1. 1. Inleiding

Juridische eisen voor de inrichting van een website. Coen Drion en Otto Sleeking 1. 1. Inleiding Juridische eisen voor de inrichting van een website Coen Drion en Otto Sleeking 1 1. Inleiding Voor het aanbieden van producten en diensten valt het internet niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van service providers

Aansprakelijkheid van service providers Aansprakelijkheid van service providers Door Rogier van den Heuvel 12 Januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Het aansprakelijkheidsrecht omtrent service providers in Nederland... 4 2.1 De positie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding) van

zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding) van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 Vonnis in kort geding van in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding)

Nadere informatie

SueTube: binnenkort ook een Nederlands fenomeen?

SueTube: binnenkort ook een Nederlands fenomeen? SueTube: binnenkort ook een Nederlands fenomeen? Aan de hand van welke criteria moet worden vastgesteld of een aanbieder van een User-Generated Content platform op het internet aansprakelijk is voor auteursrechtinbreuken

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/08/2012

Datum van inontvangstneming : 02/08/2012 Datum van inontvangstneming : 02/08/2012 Resumé C-314/12-1 Zaak C-314/12 Résumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Auteursrecht,Internet Service Providers, tussenpersonen en internetgebruikers: Wie gaan we aansprakelijk stellen?

Auteursrecht,Internet Service Providers, tussenpersonen en internetgebruikers: Wie gaan we aansprakelijk stellen? Auteursrecht,Internet Service Providers, tussenpersonen en internetgebruikers: Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelorscriptie, afdeling elaw@leiden Scriptiebegeleider: mr. dr. B.W.

Nadere informatie

Nederlandse reactie op verslag & analysedocument behorende bij richtlijn 2004/48/EG.

Nederlandse reactie op verslag & analysedocument behorende bij richtlijn 2004/48/EG. Nederlandse reactie op verslag & analysedocument behorende bij richtlijn 2004/48/EG. 1.1 Inleiding Nederland dankt de Commissie voor de analyse en evaluatie van de richtlijn 2004/48/EG van het Europees

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 01037/12/NL WP 196 Advies 05/2012 over cloud computing Goedgekeurd op 1 juli 2012 Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het is een

Nadere informatie

Het recht op bescherming van persoonsgegevens

Het recht op bescherming van persoonsgegevens Hoofdstuk 7. Het recht op bescherming van persoonsgegevens Friederike van der Jagt 1. Inleiding Het recht op bescherming van persoonsgegevens maakt deel uit van het recht op privéleven, ofwel het recht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie