Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag en aanbod van vrijwillige en betaalde hulp (Social Care Network). Ten aanzien van de dienstverlening van vrijwilligerscentrale-amstelland.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten. Door gebruik te maken van vrijwilligerscentrale-amstelland.nl, verder te noemen De Website, aanvaardt u aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Een overzicht van de gelieerde websites kunt u vinden op Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. a. Social Care Network: Het netwerk van websites voor vraag en aanbod van vrijwillige en betaalde Hulpverlening dat wordt gefaciliteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Social Care Network B.V., statutair gevestigd te (4814 DC) Breda aan de Reduitlaan 33 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer b. Dienstverlening: de door Social Care Network aangeboden diensten door middel van de Website. c. Hulpverlening: vrijwillige en/of betaalde hulpverlening tussen Gebruikers d. De Website: de website of hieraan gekoppelde websites van Social Care Network. e. Gebruiker: een Vrager of Aanbieder. f. Vrager: de geregistreerde natuurlijke of rechtspersoon die door middel van de Website een verzoek tot Hulpverlening plaatst.. g. Aanbieder: de (geregistreerde) natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van Hulpverlening h. Account: de registratie van een Gebruiker op de Website. i. Gebruikers content: hulpvragen, hulpaanbod, conversaties, referenties en andere gegevens die door Gebruiker op de Website wordt geplaatst j. Lokale beheerder: natuurlijk of rechtspersoon die het beheer heeft over de Website Artikel 2. Algemeen a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Social Care Network en de Gebruiker. b. Social Care Network is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Social Care Network stelt

2 bestaande gebruikers gedurende 30 dagen na wijziging en publicatie op De Website, in de gelegenheid om kennis te geven van weigering van deze wijziging. Na 30 dagen worden gebruikers geacht akkoord te zijn met de wijziging en nieuwe algemene voorwaarden. Voor gebruikers die zich aanmelden na publicatie op De Website van de gewijzigde algemene voorwaarden gelden de gewijzigde algemene voorwaarden direct. c. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per tussen Social Care Network en de Gebruiker zijn overeengekomen. d. Social Care Network wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand. e. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Social Care Network, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten. f. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Social Care Network zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Artikel 3. Dienstverlening a. Social Care Network biedt op de Website een platform aan waarop Vragers en Aanbieders met elkaar in contact kunnen komen voor Hulpverlening. Social Care Network heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. Social Care Network is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen. b. Social Care Network heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Gebruikers content is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Social Care Network draagt voor de inhoud van deze Gebruikers content geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Social Care Network verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Vragers en Aanbieders, waaronder begrepen de juiste uitvoering van de te verrichten Hulpverlening. In het bijzonder sluit Social Care Network elke verantwoordelijkheid uit in het geval dat: i. de informatie op de Website onjuist, onvolledig, ongeschikt, niet actueel en onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie; ii. de Website niet ononderbroken werkt, de Website virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken bevat en

3 iii. in het geval dat derden de Website en/of de systemen van Social Care Network onrechtmatig gebruiken. Daarnaast kan Social Care Network niet garanderen dat fouten op de wesbsite of systemen (direct) verholpen worden. c. Ten aanzien van sommige werkzaamheden is Social Care Network afhankelijk van diensten van derden. Social Care Network is bevoegd om hiertoe derden in te schakelen waaronder, maar niet beperkt tot een Lokale Beheerder. Artikel 4. Onderhoud a. Social Care Network is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Social Care Network ontstaat. Artikel 5. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie a. De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het vragen van hulp, het aanbieden en het verlenen van hulp zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. b. Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Gebruikers content geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. c. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door Gebruiker - op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Social Care Network niet zal schaden. d. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst: i. materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze algemene voorwaarden; ii. materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen; iii. materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Social Care Network of derden worden geschonden; iv. materiaal dat naar de mening van Social Care Network in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

4 v. materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website; e. Social Care Network behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te monitoren, controleren, wijzigen en/of in te korten. Social Care Network behoudt zich tevens het recht voor doch is daartoe niet verplicht om Hulpvragen, Hulpaanbod, Conversaties, Referenties en andere gegevens te weigeren, aan te passen of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet, de genoemde punten bij artikel 5.d of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding. f. Overeenkomsten tussen de Vrager en de Aanbieder komen pas tot stand op het moment dat Vrager en de Aanbieder hier uitdrukkelijk overeenstemming over bereiken. Social Care Network is bij overeenkomsten tussen de Vrager en de Aanbieder geen partij. Social Care Network kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de Hulpverlening, de bevoegdheid van de Vragers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Aanbieders om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart Social Care Network jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken. g. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e- mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook. Dan wel de bedoelde (persoons-)gegevens (voor commerciële doeleinde) te verstrekken aan derden. Artikel 6. Referenties a. Een Vrager is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de Aanbieder door wie hij Hulpverlening heeft laten verrichten. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Vrager verstrekt. b. Vrager staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Social Care Network voor enige aanspraak van een derde ter zake daarvan. c. Social Care Network is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is. d. Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen: i. een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

5 ii. een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Aanbieder; iii. een referentie mag geen links en/of scripts bevatten; iv. een referentie dient te zijn toegevoegd door de Vrager en dient betrekking te hebben op de Aanbieder door wie de hulpvraag is uitgevoerd. Artikel 7. Privacy a. Social Care Network verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. b. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de privacy statement van Social Care Network van toepassing welke is te vinden op Artikel 8. Account a. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Social Care Network dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens. b. Om een account aan te kunnen maken op Social Care Network dient de gebruiker een minimale leeftijd te hebben van 16 jaar. Door een account aan te maken op de website verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent. c. Social Care Network is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) Gebruikers content te weigeren c.q. te verwijderen zonder opgaaf van redenen. d. Bij het aanmaken van een Account kiest de Gebruiker een wachtwoord. Gebruiker is zelf verantwoordelijk om een voldoende veilig wachtwoord te kiezen. e. De inloggegevens van Gebruiker zijn van vertrouwelijke aard. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een juist opslag en bescherming van de eigen inloggevens om ieder misbruik hiervan uit te sluiten. De Gebruiker vrijwaart Social Care Network voor elke aanspraak als gevolg van geleden schade die verband houdt met het onrechtmatig gebruik van Account of inloggegevens door derden. f. Social Care Network is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst. Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren uitsluiting toe aan Social Care Network. b. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Social Care Network, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. c. De Gebruiker verklaart dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Hulpvragen, Hulpaanbod, en referenties

6 geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Social Care Network volledig voor alle mogelijke claims van derden, die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houdende met de door Gebruiker geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Artikel 10. Uitsluiting a. Social Care Network behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, indien: i. de Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden; ii. de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden; iii. de Gebruiker handelt in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving. iv. de Gebruiker langer dan 12 maanden geen gebruik maakt van zijn Acccount of de Diensten. Voordat Social Care Network tot verwijdering van een (gebruikers)account overgaat, zal zij de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen. 2. Social Care Netwerk sluit overeenkomsten met gemeenten om de Dienst lokaal ter beschikking te stellen. Social Care Network behoudt zich het recht voor om Gebruikers in gemeenten zonder overeenkomst te weren, dan wel niet te ondersteunen in het gebruik van de Dienst Artikel 11. Overmacht a. Social Care Network is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Social Care Network gebruikt maakt. Artikel 12. Aansprakelijkheid Social Care Network a. Social Care Network is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Social Care Network. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Social Care Network te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Social Care Network wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan, in ieder geval met een maximum van EUR 500,- per gebeurtenis. b. Iedere aansprakelijkheid van Social Care Network voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is expliciet uitgesloten. Meer in het bijzonder is Social

7 Care Network niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten. Artikel 13. Verwijzingen a. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Social Care Network heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid. Artikel 14. Beveiliging a. Social Care Network spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Social Care Network legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Artikel 15. Melding van Inbreuk a. Gebruikers content dient te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens. b. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is, kan hij dit aan Social Care Network melden door middel van het sturen van een naar Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal Social Care Network de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Social Care Network gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Social Care Network, binnen een redelijk termijn, worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker Social Care Network voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Social Care Network lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen maar niet daartoe beperkt het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand. Artikel 16. Duur en beëindiging a. Met het aanmaken van een account op de Website sluit u een overeenkomst met Social Care Network voor onbepaalde duur. U kunt op ieder moment de overeenkomst die u sluit met Social Care Network beëindigen door het verwijderen van uw account van de Website. Meer informatie over het verwijderen van uw account kunt u vinden op de Website. b. Social Care Network heeft ten alle tijden het recht om de Website te staken. Indien Social Care Network overgaat tot het staken van de Website en geboden Diensten, zij zij proberen de Gebruiker hiervan tijdig

8 op de hoogte te stellen. Social Care Network is niet aansprakelijk voor enige schade die bij Gebruiker ontstaat doordat zij op enig moment besluit de Website te staken. Artikel 17. Geschillen a. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. b. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda. Breda, september 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE 1 - Inleiding 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Novanet aangeboden Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van de B.V. Waarneembemiddeling.nl door geregistreerde gebruikers. In deze Algemene Voorwaarden worden, onder meer, de volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012

Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden All About Network versie 3.0 Opgemaakt en laatst gewijzigd op 15/05/2012 Algemene Voorwaarden v3.0 All About Network Jaar 2012 15/05/2012 1/9 Inhoud Algemene voorwaarden All About

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015 1. Definities 1) Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie