Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt."

Transcriptie

1 ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order app wordt gerubriceerd, gepubliceerd en gecommuniceerd. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Diensten: de in de KFC Order app aangeboden dienstverlening van de Aanbieder KFC: KFC Holdings B.V. gevestigd te Amsterdam en met adres Stekkenbergweg 12, 1105 AJ te Amsterdam,ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: en met adres De KFC Order app is een betaaldienstverlener die is vrijgesteld van de vergunningplicht voor betaaldienstverleners. KFC Order app: de mobiele applicatie van KFC waarmee het Aanbod wordt gerubriceerd, gepubliceerd en gecommuniceerd. KFC Order Bestelling: de digitale bestelling en betaling van Producten of Diensten door de Consument via de KFC Order app. Overeenkomst: een overeenkomst tussen KFC en de Consument voor het gebruik van de KFC Order app in het kader van een door de Aanbieder en KFC georganiseerd systeem voor de verkoop van Producten of Diensten waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie ( ), tevens zijnde de raamovereenkomst voor het verrichten van betaaldiensten. Producten: de in de KFC Order app aangeboden producten van de Aanbieder. Website: de website van KFC;

2 ARTIKEL 2 Toepasselijkheid 1. Door het aangaan van een Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 2 onder (II) aanvaardt de Consument de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. 2. De Algemene Voorwaarden worden aan de Consument via de KFC Order app ter beschikking gesteld zodanig dat deze door de Consument kunnen worden opgeslagen. De Algemene Voorwaarden zijn tevens beschikbaar gesteld op de Website. Op verzoek van de Consument zal KFC een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos per of per post toezenden. 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen KFC en de Consument zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld ). 4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal KFC Order een regeling treffen naar redelijkheid. 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen KFC en de Consument het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling. 6. Communicatie tussen KFC en de Consument vindt plaats in de Nederlandse taal. Indien de taal van de telefoon van de Consument in het Engels is ingesteld, kan de communicatie in het Engels plaatsvinden. ARTIKEL 3 Diensten KFC Order app 1. KFC biedt, via de KFC Order app, een dienst met informatie over het Aanbod. De dienstverlening van KFC aan de Consument beperkt zich tot het verstrekken van informatie via de KFC Order app. 2. De Consument maakt op de volgende wijze gebruik van een KFC Order Bestelling via de KFC Order app: (I) de Consument downloadt gratis de KFC Order app; (II) de Consument opent de KFC Order app en maakt een persoonlijke gebruikersaccount aan bij het eerste gebruik van de KFC Order app en beveiligt de KFC Order app met een niet algemeen, maar persoonlijk wachtwoord. Voor het voltooien van de aanmelding is aanvinken van het hokje Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden en accepteer deze vereist; (III) voor het betalen via de KFC Order app dient de Consument te beschikken over een mobiele MiniTix portemonnee van de Rabobank, waartoe de Consument een overeenkomst

3 sluit met Rabobank; (IV) de Consument of de KFC Order app selecteert een plaats, stad of gemeente; (V) de Consument bekijkt, in de geselecteerde plaats, stad of gemeente, het Aanbod en selecteert een Product of Dienst; (VI) de Consument handelt de KFC Order Bestelling af met de Aanbieder; en (VII) de Consument begeeft zich naar de locatie om de KFC Order Bestelling af te halen, of wacht de levering van de KFC Order Bestelling af op de door hem opgegeven locatie via de KFC Order app. 3. De Consument gaat door het uitvoeren van een KFC Order Bestelling via de KFC Order app een overeenkomst aan met de Aanbieder. KFC Order is zelf niet gehouden tot het leveren van enige prestatie, goed of Dienst aan de Consument op grond van de KFC Order Bestelling of anderszins. 4. Door het uitvoeren van een KFC Order Bestelling via de KFC Order App stemt de Consument in met de betaaltransactie aan de Aanbieder. Het uitvoeren van een KFC Order Bestelling bestaat uit de handeling bestel, naar betalen, het kiezen van een betaalwijze en betalen. Nadat de laatste stap is voltooid, kan de instemming niet meer worden herroepen en is de opdracht tot betaling ontvangen. Na betaling, is er een betalingsbewijs beschikbaar in de KFC Order app. KFC zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat de KFC Order app en de Website zonder technische storingen functioneren. KFC kan de beschikbaarheid van de KFC Order app of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. ARTIKEL 4 Overeenkomst 1. De Overeenkomst komt voor onbepaalde tijd tot stand wanneer de Consument de aanmelding voor de KFC Order app heeft voltooid en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop KFC via de KFC Order app schriftelijk of per de aanmelding aan de Consument heeft bevestigd. De Overeenkomst en de voorwaarden van de Overeenkomst worden vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. 2. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft KFC passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal KFC daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. ARTIKEL 5 Betaling 1. In het geval KFC een fee in rekening brengt bij de Consument in het kader van een bepaalde KFC Order Bestelling, vindt betaling hiervoor plaats gelijktijdig met de KFC Order Bestelling door middel van een van de door KFC Order aangeboden afrekenmethodes. Het plaatsen van een KFC Order Bestelling is gratis. 2. KFC Order brengt de Consument geen kosten in rekening voor het verstrekken van informatie die KFC uit hoofde van de wet dient te verstrekken.

4 3. Indien de Consument het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, deelt KFC Order hem dit schriftelijk mee door middel van een herinnering. Indien de Consument niet binnen de gestelde termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Consument zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 4. De Consument is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. 5. Indien de Consument niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen alle extra kosten die KFC moet maken om het aan KFC toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Consument. ARTIKEL 6 Aansprakelijkheid KFC 1. Indien de Consument door een aan KFC toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst schade lijdt, is KFC Order met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van artikel 6 aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. De Consument dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na het ontstaan daarvan aan KFC te melden. 2. KFC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het uitblijven van beschikbaarheid van de KFC Order app, de Website, of het ontstaan van technische storingen of dataverlies. 3. Bovengenoemde aansprakelijkheidsregeling geldt mede ten aanzien van derden die door KFC Order bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, waaronder Minitix, alsmede ten aanzien van personen voor wie KFC Order of een dergelijke derde aansprakelijk is. 4. KFC aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: (I) de onmogelijkheid om de KFC Order app of de Website (volledig) te gebruiken; (II) het feit dat de informatie op de KFC Order app of de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is; (III) fouten in de software; (IV) het onrechtmatig gebruik van de systemen van KFC, waaronder de Website en de KFC Order app, door een Aanbieder of een andere derde of door de Consument; (V) gebruik van de persoonsgegevens van de Consument door een Aanbieder of een andere derde in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of ongevraagde communicatie (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de relevante bepalingen uit de Telecommunicatiewet); (VI) schade van welke soort ook, veroorzaakt in de rechtsverhouding tussen de Consument en

5 de Aanbieder of in het kader van de totstandkoming ervan; en (VII) schade voortvloeiend uit een KFC Order Bestelling door de Consument als gevolg van de door de Aanbieder aangeboden Content. 5. Voor zover wettelijk toelaatbaar, maar zonder iets uit te sluiten dat volgens de wet in geval van consumenten niet mag worden uitgesloten, wijst KFC Order alle andere garanties van welke aard dan ook af. 6. De bepalingen van dit artikel laten de wettelijke rechten van de Consument of de rechten op annulering van de Overeenkomst onverlet. ARTIKEL 7 Intellectuele eigendom Elk auteursrecht, alle (handels)namen en merken en alle andere intellectuele eigendomsrechten ter zake elk materiaal of de inhoud (als onderdeel) van de Website berusten bij KFC of haar licentiegevers. De Consument mag dit materiaal alleen gebruiken als hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. De Consument mag voor zover nodig een kopie maken van een bestelling of van contactgegevens, zoals vermeld op de Website. ARTIKEL 8 Vertrouwelijkheid KFC, haar personeel en/of voor KFC werkzame personen zullen de door de Consument verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. KFC mag de door de Consument verstrekte informatie verstrekken aan de door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden (waaronder Minitix) en aan Aanbieders, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten van KFC of de Diensten van de Aanbieders. ARTIKEL 9 Persoonsgegevens KFC verwerkt persoonsgegevens van de Consument in overeenstemming met de privacy policy van KFC Order. ARTIKEL 10 Wijziging van de Algemene Voorwaarden 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door KFC Order worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste twee maanden voor de inwerkingtreding daarvan via de KFC Order app of per bekend gemaakt. De wijziging wordt van kracht op de datum die door KFC is genoemd. De Consument wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard. De Consument kan KFC meedelen dat de Consument de wijziging niet aanvaardt, waardoor de Overeenkomst wordt beëindigd per de datum van de beoogde wijziging. Indien de Consument zich niet kan vinden in de wijzigingen is het voor de Consument op ieder moment mogelijk de Overeenkomst kosteloos te beëindigen door de KFC Order app te de-installeren. ARTIKEL 11 Beëindiging 1. De Consument kan de Overeenkomst te allen tijde direct beëindigen door de KFC Order app te de-installeren, zonder dat voor de beëindiging kosten in rekening worden gebracht.

6 2. KFC kan de Overeenkomst beëindigen door aan de Consument een bericht via de KFC Order app of per te sturen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 3. Voor het beëindigen van de overeenkomst met betrekking tot de MiniTix wordt de Consument verwezen naar de overeenkomst en de voorwaarden MiniTix. ARTIKEL 12 Klachten 1. KFC Order heeft een klachtenformulier beschikbaar op haar Website, waarmee de Consument een klacht bij KFC kan indienen. De Consument kan een klacht ook op de volgende wijze indienen: per telefonisch via MyOrder ( ) of per reguliere post (stekkenbergweg 12, 1105 AJ Amsterdam). 2. Indien KFC de klacht afwijst, heeft de Consument de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. ARTIKEL 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 3. Op alle Overeenkomsten en door KFC Order geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. 4. De volgens de wet bevoegde rechter in Nederland is in eerste aanleg bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RGB-3-151-215 / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Heights: Heights Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Schipluidenlaan 137 handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Podium Nederland. Gebruiker wordt aangeraden deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions.

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 - DEFINITIES 1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. 1.2 - Onder 'Bestelling, Registratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie