GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd."

Transcriptie

1 GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de Dienst. Je kan deze voorwaarden downloaden en/of printen via deze link: Artikel 1 Definities 1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan: SOWIFI: de besloten vennootschap SO WIFI B.V., kantoorhoudende te (1012 VG) Amsterdam, aan de Singel 105 H sous; Dienst: de dienst die SO WIFI aan de Gebruiker verleent, zoals omschreven in artikel 4.1; Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik wenst te maken van de Dienst; Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden; Gegevens: de gegevens over de Gebruiker die door SO WIFI verwerkt worden om gebruik te kunnen maken van de Dienst; Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties; Onderneming: de onderneming waar de Router en de Social Wifi Hotspot zijn geïnstalleerd en waarop de Gebruiker met zijn Randapparaat inlogt op gebruik te kunnen maken van de Dienst; Overeenkomst de overeenkomst tussen SO WIFI en Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Dienst; Partij: De Gebruiker en/of SO WIFI; Privacy Statement: het privacy statement van SOWIFI, beschikbaar via Randapparaat: het apparaat waarmee de Gebruiker verbinding maakt met de Social Wifi Hotspot; Gebruiksvoorwaarden Pagina 1 van 5

2 Router Social Wifi Hotspot de wireless network router die SO WIFI ten behoeve van het aanbieden van de Social Wifi Hotspot geïnstalleerd heeft bij de Onderneming; de verbinding met de Router die door SO WIFI aan de Gebruiker ter beschikking gesteld wordt Artikel 2 Algemeen 2.1 SO WIFI is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden worden voor het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken. Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst 3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Gebruiker gebruikt maakt van de Dienst althans wanneer de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en met zijn Inloggegevens inlogt op de Social Wifi Hotspot. Artikel 4 Gebruik van de Dienst 4.1 De Dienst biedt Gebruikers de mogelijkheid om door middel van de Social Wifi Hotspot van een Ondernneming kosteloos verbinding te maken met internet. De Dienst is uitdrukkelijk geen openbare elektronische communicatiedienst in de zin van de Telecommunicatiewet. 4.2 SO WIFIis te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in de Dienst aan te brengen en/of (ii) de Dienst (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen. 4.3 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker inloggen met zijn social media profiel, zijn adres achterlaten of anderszins zijn gegevens beschikbaar stellen aan SOWIFI. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan hiervoor andere gegevens dan de eigen, persoonlijke gegevens van de Gebruiker te gebruiken. Meer informatie over de Gegevens die van Gebruiker worden verzameld is te vinden in de Privacy Statement. 4.4 Als de Gebruiker jonger bent dan zestien (16) jaar, dient hij van zijn ouders of voogd toestemming te hebben voor het gebruiken van de Dienst. 4.5 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die met behulp van zijn Gegevens worden verricht bij het gebruik van de Dienst. 4.6 Het is Gebruiker niet toegestaan misbruik te maken van de Dienst. Onder misbruik wordt mede verstaan: a. Gebruik in strijd met enige wet- en regelgeving; b. Onrechtmatig gebruik Gebruiksvoorwaarden Pagina 2 van 5

3 c. Gebruik die naar de mening van SO WIFI in strijd is met de goede zeden of goede smaak; d. Gebruik waardoor storingen in de Dienst kunnen ontstaan; e. Gebruik van filesharing programma s; 4.7 Bij een vermoeden van misbruik als bedoeld in artikel 4.6 kan SOWIFI of SO WIFI wettelijk verplicht zijn de bevoegde instanties op de hoogte stellen van dat vermoeden. Indien SOWIFI of SO WIFI daartoe wettelijk verplicht is of anderszins daartoe aanleiding ziet, zullen gegevens over de Gebruiker verstrekt worden aan die bevoegde instanties. Artikel 5 Aansprakelijkheid & Vrijwaring 5.1 Het gebruik van de Dienst is voor eigen risico. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor al het gebruik dat hij van de Dienst maakt. Wanneer SO WIFI of de Onderneming schade lijdt door misbruik als bedoeld in artikel 4.6 of anderszins, verbeurt Gebruiker per overtreding een direct opeisbare boete van 500,-. Dit laat onverlet het recht van SO WIFI op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade. 5.2 Gebruiker vrijwaart SO WIFI tegen aanspraken van derden (waaronder de Onderneming), die stellen dat Gebruiker onrechtmatig jegens die derde handelt. Onder aanspraken van derden wordt (mede) begrepen claims tot vergoeding van schade, kosten van juridische bijstand en overige kosten verband houdende met de gestelde onrechtmatige daad. 5.3 De Gebruiker is jegens SO WIFI aansprakelijk voor alle schade en kosten die SO WIFI lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad zijdens Gebruiker. Alle door SO WIFI gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed. 5.4 SO WIFI mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. SO WIFI is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden. 5.5 SO WIFI is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen met betrekking tot de Dienst aan te brengen, (ii) de Dienst (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen en (iii) de toegang tot de Dienst voor Gebruiker te blokkeren, waaronder in ieder geval in verband met een vermoeden van misbruik als omschreven in artikel SO WIFI is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst. 5.7 De Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op as is basis). SO WIFI sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, Gebruiksvoorwaarden Pagina 3 van 5

4 toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en integriteit van de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. Artikel 6 Filtering en beveiliging 6.1 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat SOWIFI het gebruik van de Dienst door Gebruiker met automatische systemen beheert en beperkt. In het bijzonder kunnen onder andere de volgende technieken gebruikt worden om misbruik als omschreven in artikel 4.6 vast te stellen en te voorkomen: a. Layer7-filtering b. Blokkering door middel van firewalls c. Whitelisting/blacklisting van ip-adressen en/of domeinnamen. 6.2 Het dataverkeer tussen het Randapparaat en de Router wordt onversleuteld verstuurd. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor beveiliging van het dataverkeer tussen het Randapparaat en de Router tegen elke onbevoegde kennisname door derden. 6.3 De Gebruiker is tevens zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van het Randapparaat tegen virussen, Trojans, en andere vormen van ongewenste toegang tot het Randapparaat. Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten 7.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst berusten bij SO WIFI en/of haar licentiegevers. Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, geeft SO WIFI de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst voor de doeleinden als beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Artikel 8 Duur en beëindiging 8.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken. 8.2 Bij beëindiging om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. SO WIFI is niet gehouden om na beëindiging, enige content en/of Gegevens aan de Gebruiker te verstrekken en/of te converteren. 8.3 Na beëindiging blijft SO WIFI gerechtigd de Gegevens te gebruiken. Artikel 9 Privacy 9.1 Tijdens het gebruik van de Dienst, verstrekt de Gebruiker Gegevens aan SOWIFI. Deze Gegevens zullen conform het Privacy Statement van SOWIFI en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. Artikel 10 Varia Gebruiksvoorwaarden Pagina 4 van 5

5 10.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten Alle geschillen die tussen de Gebruiker en SO WIFI ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en SO WIFI aan het overblijvende gedeelte verbonden. SO WIFI zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte Er is geen sprake van een toerekenbare indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van SO WIFI, tekortkomingen van door SO WIFI ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, DDOS aanvallen, de nietbeschikbaarheid van diensten van derden, hardware-storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden. *** Gebruiksvoorwaarden Pagina 5 van 5

GEBRUIKSVOORWAARDEN KIEKEBOX

GEBRUIKSVOORWAARDEN KIEKEBOX GEBRUIKSVOORWAARDEN KIEKEBOX Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van KiekeBox maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN ZZPECIALISTS

GEBRUIKSVOORWAARDEN ZZPECIALISTS GEBRUIKSVOORWAARDEN ZZPECIALISTS Deze Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Deze Gebruiksvoorwaarden vormen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN SCRIPTBANK

GEBRUIKSVOORWAARDEN SCRIPTBANK GEBRUIKSVOORWAARDEN SCRIPTBANK Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van het Platform maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN GROENE KENNISSENBANK

GEBRUIKSVOORWAARDEN GROENE KENNISSENBANK GEBRUIKSVOORWAARDEN GROENE KENNISSENBANK Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Cookie Statement: het cookie statement van TruQu, beschikbaar hier. Partij: een partij (de Gebruiker en/of TruQu) bij deze Gebruiksvoorwaarden;

Cookie Statement: het cookie statement van TruQu, beschikbaar hier. Partij: een partij (de Gebruiker en/of TruQu) bij deze Gebruiksvoorwaarden; Gebruiksvoorwaarden Nederlands Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoeken van de Website en het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MATTERMAP

GEBRUIKSVOORWAARDEN MATTERMAP GEBRUIKSVOORWAARDEN MATTERMAP Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de Stichting Lobas kantoorhoudende te (1017 KP) Amsterdam, aan de Prinsengracht 1041 (KvK nummer 55253105)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ACCORD

ALGEMENE VOORWAARDEN ACCORD ALGEMENE VOORWAARDEN ACCORD Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van Accord, het een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Deze Algemene Voorwaarden vormen een bindende

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN PURE-AMBITION.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN PURE-AMBITION.COM GEBRUIKSVOORWAARDEN PURE-AMBITION.COM Deze Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Deze Gebruiksvoorwaarden vormen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN SNIPPIT

GEBRUIKSVOORWAARDEN SNIPPIT GEBRUIKSVOORWAARDEN SNIPPIT Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de Stichting Imagine Identity and Culture (hierna Imagine IC ), kantoorhoudende te (1102 AN) Amsterdam, aan

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CO CO

GEBRUIKSVOORWAARDEN CO CO GEBRUIKSVOORWAARDEN CO CO Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de Dienst maakt, één en ander zoals hieronder gedefinieerd. Door in een Overeenkomst te treden met Communicatie

Nadere informatie

SCOUPY ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKER

SCOUPY ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKER SCOUPY ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKER Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van Scoupy een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Podium Nederland. Gebruiker wordt aangeraden deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN BANENENZO

GEBRUIKERSVOORWAARDEN BANENENZO GEBRUIKERSVOORWAARDEN BANENENZO Deze Gebruikers voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Deze Gebruiksvoorwaarden vormen

Nadere informatie

Artikel 4. Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

Artikel 4. Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid Gebruiksvoorwaarden Fashionlab Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de Dienst maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO

ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO Op VraagHugo.nl bieden wij je informatie en advies om jou als ondernemer te helpen bij het regelen van jouw standaard ondernemerszaken. Ook kan je met VraagHugo.nl zelf,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN TICKETSCRIPT

GEBRUIKSVOORWAARDEN TICKETSCRIPT GEBRUIKSVOORWAARDEN TICKETSCRIPT In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Ticketscript. Gebruiker wordt aangeraden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor shopkeepers

Gebruiksvoorwaarden voor shopkeepers Gebruiksvoorwaarden voor shopkeepers Dit zijn de Voorwaarden voor het gebruik van de Social Shop. Je gaat deze Voorwaarden aan met Social Shop B.V., het bedrijf dat het Social Shop concept heeft ontwikkeld:

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Member Get Member Company

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Member Get Member Company GEBRUIKSVOORWAARDEN Dit zijn de Voorwaarden voor het gebruik van het Member get member programma. Je gaat deze Voorwaarden aan met MGMco, het bedrijf dat het Member get member programma concept heeft ontwikkeld:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS

ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de School, Leerkracht of Leerling maakt van de Dienst van Squla. Squla adviseert de School en de Leerkracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Opdrachtgever gebruik kunt maken van de Dienst die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDYFLOW

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDYFLOW ALGEMENE VOORWAARDEN STUDYFLOW Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw overeenkomst met Studyflow en elk gebruik van het platform van Studyflow dat via uw overeenkomst wordt gemaakt. Studyflow

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flex & Care Nanny s

Algemene voorwaarden Flex & Care Nanny s Algemene voorwaarden Flex & Care Nanny s Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. U wordt geadviseerd deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Arkadiia In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van UMa. Gebruiker en Organisator worden aangeraden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERACTIVITEITENZOEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERACTIVITEITENZOEKER ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERACTIVITEITENZOEKER Deze Algemene Voorwaarden (zoals gedefinieerd in artikel 15) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals gedefinieerd in artikel 15). Lees deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Twiga B.V. versie 5 april 2015

Algemene voorwaarden Twiga B.V. versie 5 april 2015 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door Twiga B.V. gevestigd te Ede (KvK: 09167431) handelend onder de naam Twiga Credit Management en zien op het bezoeken van de website

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

hetnieuweoppassen gebruiksvoorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

hetnieuweoppassen gebruiksvoorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 profiel: het profiel dat je hebt aangemaakt bij registratie op de website. 1.2 website: de website www.hetnieuweoppassen.nl. 1.3 ouders:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis: FANLY ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKER Fanly in het kort: Met het Fanly Platform van LoyaltyHouse B.V. kan je sparen voor voordeel en korting bij de bij Fanly aangesloten locaties (Aanbieders). Het gebruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de website www.naupar.nl, het daarop aangeboden Platform alsmede op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Gebruiker en NAUPAR,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LISTR Maart 2016

GEBRUIKSVOORWAARDEN LISTR Maart 2016 GEBRUIKSVOORWAARDEN LISTR Maart 2016 Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het Platform van Listr. Listr adviseert je deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat je

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE 1 - Inleiding 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Novanet aangeboden Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd).

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van NLvoorelkaar,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van VIPGilzeRijen gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van VIPGilzeRijen,

Nadere informatie

functionaliteiten aan om je persoonlijke financiële kennis te verbreden/verdiepen, dan wel inzichtelijk te maken.

functionaliteiten aan om je persoonlijke financiële kennis te verbreden/verdiepen, dan wel inzichtelijk te maken. In deze gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder je gebruik kan maken van de dienst die eerstestap.nl op verschillende manieren aanbiedt. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van en aansluiting bij de Dienst van Diner Jaarkaart, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Door aan te

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Stichting Werk&Mantelzorg. oktober 15. 9 oktober 2015 Pagina 1 van 13

Gebruikersvoorwaarden Stichting Werk&Mantelzorg. oktober 15. 9 oktober 2015 Pagina 1 van 13 Gebruikersvoorwaarden Stichting Werk&Mantelzorg oktober 15 9 oktober 2015 Pagina 1 van 13 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Dienst van Stichting Werk&Mantelzorg, een en ander zoals hieronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Gebruikers

Algemene voorwaarden voor Gebruikers Algemene voorwaarden voor Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Dienst4dienst.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie

Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Slagerspassie (de digitale inspiratieomgeving voor de hele slagersbranche) - die gelden voor de aangeboden diensten van Slagerspassie.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V.

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Klant en Connected Information Systems B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LIBDOK

GEBRUIKSVOORWAARDEN LIBDOK GEBRUIKSVOORWAARDEN LIBDOK Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden Libdok van de besloten vennootschap Screamingmedia B.V. (hierna: Screamingmedia ), gevestigd te (3571 LV) te Utrecht aan het Kouwerplantsoen 38,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl)

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Ten aanzien van de dienstverlening van Adviesbod.nl.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door

Nadere informatie

Slimme Hotspot Servicevoorwaarden. Gepubliceerd op 18 Maart 2015

Slimme Hotspot Servicevoorwaarden. Gepubliceerd op 18 Maart 2015 Slimme Hotspot Servicevoorwaarden Gepubliceerd op 18 Maart 2015 De Service Dit is een overeenkomst tussen u of een entiteit die u vertegenwoordigd (hierna U of Uw ) en Slimme ICT Service (hierna Slimme

Nadere informatie

gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden gebruikersvoorwaarden WerkvoorWerk.nl Deze gebruikersvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Deze gebruikersvoorwaarden

Nadere informatie

Qidos Gebruikersvoorwaarden

Qidos Gebruikersvoorwaarden Qidos Gebruikersvoorwaarden Oktober 2014 Qidos, Wilhelminaweg 12, 3941 DG Doorn, Tel: 0343 477 485, Email: info@qidos.nl, Web: Qidos.nl, Twitter: QidosHR ABN Amro Doorn, IBAN NL 74 ABNA 0433015667, K.v.K.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Ten aanzien van de dienstverlening van Offerte deal.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn voor de Gebruiker/Consument bij de aankoop van toegangsbewijzen voor evenementen georganiseerd door Stichting

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NL JUICES ONLINE

Algemene Voorwaarden NL JUICES ONLINE Algemene Voorwaarden NL JUICES ONLINE Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webwinkel die NL juices online via haar Website aanbiedt. Door Producten te bestellen op de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal

Algemene Voorwaarden Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal Algemene Voorwaarden Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal Artikel 1: Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal 1.1 FamilyCards verleent Gebruiker gedurende de looptijd van deze overeenkomst het niet-exclusieve

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van de B.V. Waarneembemiddeling.nl door geregistreerde gebruikers. In deze Algemene Voorwaarden worden, onder meer, de volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor huurders

Algemene voorwaarden voor huurders Algemene voorwaarden voor huurders Ten aanzien van de dienstverlening van Slimhuren B.V. (hierna: Slimhuren) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken

Nadere informatie

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Gebruiksvoorwaarden PatientCoach Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de website PatientCoach.nl ( PatientCoach ) van het Leids Universitait Medisch Centrum, gevestigd te Leiden ( LUMC ). Lees deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Versie: 1.0 Datum: 9 juli 2014 Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Artikel 1. Definities De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis. 1.1. Algemene

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Overeenkomsten die u met ons sluit. In deze Algemene Voorwaarden staat veel informatie

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Artikel 1. Definities 1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd: a. Betrokkene: de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht t.b.v. het Passe-Partout Spaarplan 2013/2014. 1.

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Algemene Voorwaarden november 2015 gratisdoelensteunen.nl KvK 50412930 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN SeatMe

GEBRUIKSVOORWAARDEN SeatMe GEBRUIKSVOORWAARDEN SeatMe IENS gebruikt het reserveringssysteem SeatMe om online reserveringen te verwerken. Op de IENS DinerDagen zijn derhalve de gebruiksvoorwaarden van SeatMe van toepassing. In deze

Nadere informatie

deze Algemene Voorwaarden van Floridata;

deze Algemene Voorwaarden van Floridata; Algemene Voorwaarden Floridata Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis: Afnemer: Een klant van Deelnemer

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Gebruiksvoorwaarden www.zimihc.nl Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van www.zimihc.nl - die gelden voor de diensten van ZIMIHC huis voor amateurkunst die worden aangeboden op www.zimihc.nl. Wij raden je

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

1 Definities Econo-wards

1 Definities Econo-wards 1 Definities Econo-wards 1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (in enkelvoud en in meervoud; als werkwoord en als zelfstandig naamwoord):

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 1: Definities In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1. Aanbieder: een financiële dienstverlener, voornamelijk

Nadere informatie

Bezoeker: de natuurlijke persoon, niet zijnde de Sexwerker, die gebruik maakt van de Dienst van RedLightOnline via de Website;

Bezoeker: de natuurlijke persoon, niet zijnde de Sexwerker, die gebruik maakt van de Dienst van RedLightOnline via de Website; Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van RedLightOnline, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren om deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden AFAS Personal

Gebruiksvoorwaarden AFAS Personal Gebruiksvoorwaarden AFAS Personal 1 Definities In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Account: persoonlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Ten aanzien van de dienstverlening op de website www.hoehetmoet.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Ten aanzien van de dienstverlening op de website www.hoehetmoet.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HoeHetMoet Ten aanzien van de dienstverlening op de website www.hoehetmoet.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Disclaimer. Aansprakelijkheid. Intellectuele Eigendomsrechten

Disclaimer. Aansprakelijkheid. Intellectuele Eigendomsrechten Disclaimer Aansprakelijkheid Dezewebsiteismetdegrootstmogelijkezorgenaandachtsamengesteld.Wijgaranderenechter nietdat(deinhoudvan)dewebsitevolledigen/ofjuistis. Uaanvaardtdatdewebsitealleendefunctionaliteitenoverigeeigenschappenbevatzoalsudie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V.

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en op alle overeenkomsten waarbij BrosenZ B.V. diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD ARTIKEL 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden van Elephant Road (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: AANVERWANTE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

knowhow; info@veilingacties.nl www.veilingacties.nl

knowhow; info@veilingacties.nl www.veilingacties.nl Deze van u Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik TEL gebruik weet de Dienst wat SELL maakt uw (zoals hieronder gedefinieerd). Lees deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN

WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN 1 - Inleiding 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Whappbook aangeboden Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Door van de Dienst gebruik

Nadere informatie