ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS"

Transcriptie

1 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Aanbieder: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die diensten of producten aan bezoekers van de Website wil aanbieden en in dat kader gebruik maakt van de Dienst. 1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is om gebruik te maken van de Dienst. 1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. 1.4 Bijlage: de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bijlage. 1.5 Content: beeldmateriaal, teksten, geluid of film (eventueel inclusief een hyperlink), Forum berichten, beoordelingen en andere informatie geplaatst door Gebruikers, op de Website. 1.6 Dienst: de dienst van Mamazoekt op de Website bestaande, onder meer, uit het bieden van informatie, producten, diensten, cursussen en activiteiten rondom de zwangerschap en moederschap en het bieden van de mogelijkheid om Content en ervaringen met andere gebruikers van de Website te kunnen uitwisselen. 1.7 Forum: het forum oftwel de community op de Website waarop Gebruikers ervaringen kunnen uitwisselen. 1.8 Gebruiker/Je/Jou: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, met wie een overeenkomst wordt gesloten en/of die gebruik maakt van de Dienst van Mamazoekt. 1.9 Mamazoekt: Mamazoekt BV Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Mamazoekt Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de , toegang wordt verkregen tot het Account Website: de website Artikel 2 Algemeen 2.1 Om van de Website en daarop aangeboden Diensten gebruik te maken moet je eerst met de Algemene Voorwaarden akkoord gaan. Je aanvaardt deze Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website. 2.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen jou en Mamazoekt, blijven ze van toepassing op eventuele later gesloten overeenkomsten. 2.3 Mamazoekt is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of

2 2/8 aan te vullen. Eventuele wijzigingen worden steeds uiterlijk veertien (14) dagen van te voren op website bekendgemaakt Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door Mamazoekt en jou zijn overeengekomen. 2.5 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Mamazoekt zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Artikel 3 Totstandkoming en duur van de Overeenkomst 3.1 Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Mamazoekt je aanmelding via het aanmeldformulier aanvaard door het sturen van een met hyperlink. Mamazoekt is gerechtigd een aanmelding te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. 3.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 3.3 Je bent te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen door middel van een brief of een aan de Klantenservice van Mamazoekt. 3.4 Mamazoekt behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en je daarmee uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website, indien je: - op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden en in verzuim verkeert; - inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden; - in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving. 3.5 Direct na de beëindiging van de Overeenkomst is Mamazoekt gerechtigd (doch niet verplicht) de Content van de Website en je Account te verwijderen. Artikel 4 Dienstverlening 4.1 Met behulp van de Website wil Mamazoekt een platform bieden waarop (aanstaande) moeders (i) informatie kunnen vergaren over relevante organisaties, cursussen, activiteiten of producten met betrekking tot het moederschap en (ii) op een makkelijke wijze met elkaar en met relevante organisaties in contact kunnen komen. 4.2 Mamazoekt heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Mamazoekt niet: - dat de informatie en Content op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, be-

3 3/8 trouwbaar en niet onrechtmatig is, - dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en, - dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken. 4.3 Een deel van de informatie op de Website, waaronder mede doch niet uitsluitend de Content is door derden (Gebruikers en Aanbieders) geplaatst op de Website. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hen geplaatste Content. Mamazoekt draagt voor de inhoud hiervan geen enkele aansprakelijkheid. 4.4 Mamazoekt is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens Mamazoekt ontstaat. Artikel 5 Verstrekking van informatie en plaatsing van Content 5.1 Je garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adres en adres, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Mamazoekt dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat je de Dienst uitsluitend voor jezelf zal gebruiken. 5.2 Je bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door jou op de Website geplaatste Content en garandeert dat (i) de inhoud van de Content niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving danwel niet onrechtmatig is, (ii) je met deze Content anderen, waaronder Gebruikers of Aanbieders, niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, beledigende teksten danwel op een andere wijze andere gebruikers van de Website lastig valt, (iii) de inhoud van video s niet uitsluitend een commercieel doel hebben, en (iv) de belangen en de goede naam van Mamazoekt, en de Website in het bijzonder, niet zal schaden. 5.3 Mamazoekt behoudt zich het recht voor het gebruik van de Dienst te beperken en de Content in te korten, te wijzigen, weigeren of te verwijderen van de Website zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen: - de inhoud van de Content is onjuist en/of onvolledig; - de Content maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden; - Content is anderszins in strijd met deze Algemene Voorwaarden of in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving. 5.4 Mamazoekt kan je de mogelijkheid bieden om op de Website videoberichten te plaatsen. Voor het plaatsen van de video maakt Mamazoekt gebruik maken van de, voor iedereen toegankelijke, website en de daarop aangeboden Youtube-Player. Je bent ermee bekend en akkoord dat door gebruik te maken van Youtube ook andere websites de mogelijkheid hebben om je video te tonen (''embedden") op hun website. Mamazoekt draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor

4 4/8 de inhoud van deze andere websites. Voor meer informatie over Youtube en het gebruik daarvan, verwijzen wij je naar Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten 6.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Mamazoekt of haar licentiegevers. 6.2 Je bent niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mamazoekt, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat je niet gerechtigd bent om, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Mamazoekt, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. 6.3 Je garandeert dat de door jou op de Website geplaatste Content geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden en je vrijwaart Mamazoekt volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door jou geplaatste informatie en/of berichten op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende informatie en/of bericht inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. 6.4 Indien bezoekers van de Website van mening zijn dat er op de Website inbreuk wordt gemaakt op de aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig is, kunnen zij een sturen aan met een omschrijving van de inbreukmakende / onrechtmatige gegevens, een nadere onderbouwing en bewijsstukken. Indien naar de mening van Mamazoekt vast staat dat er sprake is van inbreuk of onrechtmatig handelen, zal zij overgaan tot het nemen van passende maatregelen, waaronder het verwijderen van de betreffende gegevens. Mamazoekt is in geen geval jegens derden aansprakelijk en is niet verplicht tot enige vorm van schadeloosstelling over te gaan. Artikel 7 Privacy, beveiliging, (persoons)gegevens 7.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient Mamazoekt persoonsgegevens te verzamelen. Mamazoekt draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 7.2 De in Bijlage 1 opgenomen Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door Mamazoekt verzamelde gegevens alsmede op de vertrouwelijke informatie die via de Website wordt verspreid.

5 5/8 7.3 Mamazoekt spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Mamazoekt legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. 7.4 Jouw gebruik van de door Gebruikers en Aanbieders op de Website bekendgemaakte (persoons)gegevens, waaronder mede -maar niet beperkt tot- adressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het doel van de Website; het reageren op de informatie en/of het bericht van de betreffende persoon. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: - het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van (elektronische) commerciële communicatie met Gebruikers en Aanbieders, - iedere andere vorm van ongevraagde communicatie; - adressen van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook. 7.5 Indien Je (gedeeltelijk) in strijd handelt met het artikel 7.4 bepaalde verbeur Je, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van Mamazoekt om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen. Artikel 8 Wachtwoord en Account 8.1 Je bent verantwoordelijk voor ieder gebruik van het Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en je Account van de Dienst wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en je bent niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken. 8.2 Je vrijwaart Mamazoekt volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat via het Wachtwoord en je Account van de Dienst wordt gemaakt. 8.3 Mamazoekt is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst. Artikel 9 Geheimhouding 9.1 Je erkent dat je in het kader van de Overeenkomst de beschikking kan krijgen over vertrouwelijke gegevens van andere gebruikers en/of van Mamazoekt. Je verplicht je tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Je zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende gebruiker of Mamazoekt. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in het Forum.

6 6/8 Artikel 10 Aansprakelijkheid Mamazoekt 10.1 De totale aansprakelijkheid van Mamazoekt, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van 50,- (vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de kosten die je hebt moeten maken om de tekortkoming van Mamazoekt te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Mamazoekt wel aan de Overeenkomst beantwoordt; - redelijke kosten voor het langer operationeel houden van oude systemen, verminderd met de besparingen; en - redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan Iedere aansprakelijkheid van Mamazoekt voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten Mamazoekt is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst. Artikel 11 Verwijzingen 11.1 de Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Mamazoekt heeft geen zeggenschap over deze websites. Mamazoekt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Artikel 12 Geschillen 12.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.

7 7/8 PRIVACYVERKLARING Met behulp van de website (hierna: Website ) biedt Mamazoekt een platform waarop (aanstaande) moeders (i) informatie kunnen vergaren over relevante organisaties, cursussen, activiteiten of producten met betrekking tot het moederschap (ii) op een makkelijke wijze met elkaar en met relevante organisaties in contact kunnen komen. In deze Privacyverklaring informeert Mamazoekt je over het gebruik van jouw persoonsgegevens op de Website en de wijze waarop de persoonsgegevens en de privacy van de gebruikers wordt beschermd. Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden. Woorden die in deze Privacyverklaring met een hoofdletter worden geschreven hebben de betekenis beschreven in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. Indien je gebruik maakt van de Website stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens deze Privacyverklaring. 1. Verantwoordelijke Ten aanzien van het verwerken van jouw persoonsgegevens is Mamazoekt BV, gevestigd te (2811 BC) Reeuwijk, aan t Kerkestuk 21 de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Mamazoekt heeft de verwerking van de persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m Welke persoonsgegevens verwerkt Mamazoekt? 2.1 Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Indien je gebruik wilt maken van bepaalde diensten van de Website is een registratie en dus het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Het is je eigen keuze om deze persoonsgegevens in te voeren. 2.2 Je persoonsgegevens worden verzameld indien je je als gebruiker aanmeldt middels de aanmeldformulieren op de Website. Je kan op de Website onder meer de volgende gegevens invullen: - Naam - Geboortedatum - Adres en Woonplaats - adres - Telefoonnummer - Foto Bij de invoer van de gegevens wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om in te voeren, en welke optioneel. 3. Voor welk doel verwerkt Mamazoekt de persoonsgegevens? 3.1 Mamazoekt verwerkt persoonsgegevens onder artikel 2.2 uitsluitend voor de volgende doeleinden: - toegangscontrole tot de Website; - uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Mamazoekt met betrekking tot het gebruik van de Website waaronder mede begrepen verstrekking van door jou aangevraagde informatie en afhandeling van de van jou verkregen informatie en de door jou geplaatste verzoeken;

8 8/8 - verstrekking van informatie over actuele ontwikkelingen binnen de Website en/of van informatie over producten en diensten van de bij de Website aangesloten partners, uitsluitend nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven; - verstrekking van je persoonsgegevens aan de bij de Website aangesloten partners voor de ontvangst van informatie over de voor jou interessante producten en diensten, uitsluitend nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven. 3.2 De persoonsgegevens in je profiel kunnen zichtbaar zijn voor andere Gebruikers, Aanbieders en andere gebruikers van de Website. De Gebruikers en Aanbieders zijn uitsluitend gerechtigd je persoonsgegevens te gebruiken in het kader van het in artikel 4.1 van de Algemene Voorwaarden genoemde doel van de Website. 3.3 Geaggregeerde en geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen eveneens door Mamazoekt worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet te herleiden naar de gebruikers. 3.4 Je persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt. 4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden 4.1 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 verstrekt Mamazoekt je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden. 4.2 Mamazoekt kan voor het verwerken van je persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht van Mamazoekt zullen optreden. Met deze bewerker sluit Mamazoekt een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring na te leven. 5. Beveiligingsmaatregelen 5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens legt Mamazoekt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 5.2 Ofschoon Mamazoekt ter bescherming van je persoonsgegevens de uiterste zorg nastreeft, kan zij er niet voor instaan dat derden (waaronder andere gebruikers) geen misbruik zullen maken van je persoonsgegeven dan wel niet anderszins je persoonsgegevens onrechtmatig zullen gebruiken. Het gebruik van de Website is volledig voor je eigen risico. 6. Inzagerecht en verwijdering 6.1 Je bent gerechtigd om inzage te krijgen in je persoonsgegevens en zo nodig kan je je persoonsgegevens wijzigen of laten verwijderen. Hiertoe en voor al je andere vragen over deze Privacyverklaring kun je contact opnemen met Mamazoekt: 6.2 Op het moment dat de overeenkomst tussen jou en Mamazoekt wordt beëindigd en/of je profiel wordt verwijderd worden zo spoedig mogelijk alle persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. 7. Wijzigingen 7.1 Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Mamazoekt adviseert je regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in januari 2013.

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van VIPGilzeRijen gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van VIPGilzeRijen,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van NLvoorelkaar,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl)

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Ten aanzien van de dienstverlening van Adviesbod.nl.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor huurders

Algemene voorwaarden voor huurders Algemene voorwaarden voor huurders Ten aanzien van de dienstverlening van Slimhuren B.V. (hierna: Slimhuren) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Ten aanzien van de dienstverlening van Offerte deal.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Gebruikers

Algemene voorwaarden voor Gebruikers Algemene voorwaarden voor Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Dienst4dienst.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP').

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP'). MYPP Gebruikersvoorwaarden en privacy beleid MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55992080 (hierna: 'MYPP'). Door je review in te vullen

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud 1/9 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL AANBIEDERS / ADVERTEERDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl 1/7 LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Beautysalon Vlinder welke wordt aangeboden op de website www.vlinder.nl/winspel.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Algemene voorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.westernsporthorses.com van Van Buuren Quality Horses (hierna: Westernsporthorses.com) gelden de hierna genoemde algemene voorwaarden

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures

Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures Versie januari 2014 Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tussenpersonen en Serviceproviders

Algemene voorwaarden Tussenpersonen en Serviceproviders Algemene voorwaarden Tussenpersonen en Serviceproviders Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

Ten aanzien van de dienstverlening op de website www.hoehetmoet.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Ten aanzien van de dienstverlening op de website www.hoehetmoet.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HoeHetMoet Ten aanzien van de dienstverlening op de website www.hoehetmoet.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach, handelsnaam van Loket Breimer B.V. gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten (hoofdvestiging), ingeschreven onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer 60694890, hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de Website: de website www.showroomsales.nl, KVK nummer: 32146433 BTW identificatienummer:

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Koops Makelaardij B.V.

Algemene Voorwaarden Koops Makelaardij B.V. Algemene Voorwaarden Koops Makelaardij B.V. Koops Makelaardij is een verhuurspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen huurders en verhuurders en is gevestigd aan de Gedempte Oude Gracht 152A,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONINGNU BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONINGNU BV BLAD 1 van 5 > ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONINGNU BV Huurwoningnu bv is een verhuurspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen huurders en verhuurders en is gevestigd in Wognum. Het postadres is:

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BizzPlace

Algemene Voorwaarden BizzPlace Algemene Voorwaarden BizzPlace Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: De Website: de website www.bizzplace.eu, die wordt in stand gehouden door de besloten vennootschap

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND

Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND Voor de toegang tot en het gebruik maken van de website van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND gelden de volgende Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten 1.2 Advertentie:

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtnemers

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtnemers Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtnemers - OLOcoach, handelsnaam van Loket Breimer B.V. gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten (hoofdvestiging), ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Algemene Voorwaarden deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Algemene Voorwaarden Stagezaken Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan:

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd. Ten aanzien van alle dienstverleningen van Directdienstverlening.com gelden de volgende Algemene voorwaarden, tenzij hier nadrukkelijk van wordt afgeweken. Door gebruik te maken van de Website van Directdienstverlening.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

De portal en de diensten van uwv.deinschrijving.nl maakt deel uit van HRMatches en de algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zijn.

De portal en de diensten van uwv.deinschrijving.nl maakt deel uit van HRMatches en de algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden uwv.deinschrijving.nl De portal en de diensten van uwv.deinschrijving.nl maakt deel uit van HRMatches en de algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zijn. Artikel 1: Definities

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl.

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl. Algemene voorwaarden plaatsing advertentie Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie/bedrijfspresentatie op de website van Moslimbruiloft.nl. Indien er in deze voorwaarden over

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Disclaimer. Aansprakelijkheid. Intellectuele Eigendomsrechten

Disclaimer. Aansprakelijkheid. Intellectuele Eigendomsrechten Disclaimer Aansprakelijkheid Dezewebsiteismetdegrootstmogelijkezorgenaandachtsamengesteld.Wijgaranderenechter nietdat(deinhoudvan)dewebsitevolledigen/ofjuistis. Uaanvaardtdatdewebsitealleendefunctionaliteitenoverigeeigenschappenbevatzoalsudie

Nadere informatie

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het adres van Holland Casino is

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het  adres van Holland Casino is Artikel 1. Algemeen 1. Mijn Holland Casino, de Website en de Diensten worden aangeboden door Holland Casino N.V. Holland Casino geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op erkend private leden

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op erkend private leden Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op erkend private leden OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer 60694890,

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden Voor freelance beveiligers Ten aanzien van de dienstverlening van www.freelancebeveiliger.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Algemene Voorwaarden november 2015 gratisdoelensteunen.nl KvK 50412930 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN

WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN 1 - Inleiding 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Whappbook aangeboden Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Door van de Dienst gebruik

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LT-DKM BV Artikel 1 / Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

89 85 KVK:280.871.76 I

89 85 KVK:280.871.76 I Algemene Voorwaarden DigitaleFactuur Haagweg 4 G5-G6 2311 AA Leiden T:071-513 89 85 KVK:280.871.76 I http://www.digitalefactuur.nl E info@digitalefactuur.nl 1 1. Algemeen 1.1 Partijen bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op accountmanagers

Algemene voorwaarden van toepassing op accountmanagers Algemene voorwaarden van toepassing op accountmanagers OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer 60694890, hierna

Nadere informatie

Deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Algemene Voorwaarden Twiglers ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan:

Nadere informatie

Grote Verre Reizen Onderzoek 2012 - Privacy verklaring & Algemene voorwaarden

Grote Verre Reizen Onderzoek 2012 - Privacy verklaring & Algemene voorwaarden Grote Verre Reizen Onderzoek 2012 - Privacy verklaring & Algemene voorwaarden Het Grote Verre Reizen Onderzoek is een initiatief van Getaway Travel, uitgever van verschillende online reismagazines als

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2015 1 28 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de klantvriendelijke tweezijde voorwaarden welke met de Consumenten Bond overeen zijn gekomen. ARTIKEL 1 - Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Artikel 1. Definities 1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd: a. Betrokkene: de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1.1 Algemene Voorwaarden : onderhavige voorwaarden. 1.2 E-learning Module(s) : de online cursus(sen) die door NCJ aan de Gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulierezorg.nl - Gebruikers Inleiding Artikel 1. Definities en toepasselijkheid Artikel 2. Inhoud van de Overeenkomst

Algemene Voorwaarden Particulierezorg.nl - Gebruikers Inleiding Artikel 1. Definities en toepasselijkheid Artikel 2. Inhoud van de Overeenkomst Algemene Voorwaarden Particulierezorg.nl - Gebruikers Inleiding Particulierezorg.nl biedt op www.particulierezorg.nl een digitaal platform met een abonnementsstructuur aan. Met behulp van dit Digitaal

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Opdrachtgever gebruik kunt maken van de Dienst die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Document: Versie: Datum: Algemene voorwaarden Share it! B.V. Ondernemer 1.1 27 februari 2014 Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Artikel

Nadere informatie