Algemene voorwaarden KS Connect V.O.F. Betre8: Onlinepla<orm ZZP aan de Slag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden KS Connect V.O.F. Betre8: Onlinepla<orm ZZP aan de Slag"

Transcriptie

1 Ar#kel 1. Defini#es In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende defini#es gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt. 1.2 Een account: een manier van registreren waardoor de ZZP er en opdrachtgever gebruik kunnen maken van de uitgebreide diensten van KS Connect V.O.F. 1.3 Inloggegevens: de gebruikersnaam en wachtwoord van de gebruiker om toegang te krijgen tot zijn of haar account. Ar#kel 2 Toepasselijkheid voorwaarden 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen KS Connect V.O.F. en de ZZP er of de opdrachtgever. 2.2 KS Connect V.O.F. is te allen #jde gerech#gd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. 2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schrioelijk of per tussen KS Connect V.O.F. en de ZZP er of de opdrachtgever zijn overeengekomen. 2.4 KS Connect V.O.F. wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de ZZP er of de opdrachtgever van de hand. 2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de ZZP er of de opdrachtgever en KS Connect V.O.F., wordt de ZZP er of de opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nie#g wordt verklaard of vernie#gd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. KS Connect V.O.F. zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nie#ge/vernie#gde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nie#ge/vernie#gde bepaling in acht zal worden genomen. Ar#kel 3 Dienstverlening 3.1 KS Connect V.O.F. biedt op de website een plauorm aan waarop opdrachtgevers en ZZP ers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden door ZZP ers. KS Connect V.O.F. heeo daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. KS Connect V.O.F. is te allen #jde gerech#gd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen. 3.2 KS Connect V.O.F. heeo de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informa#e op de website met betrekking tot het profielen is echter ayoms#g van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informa#e. KS Connect V.O.F. draagt voor de inhoud van het profielen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communica#e tussen gebruikers. Evenmin draagt KS Connect V.O.F. verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplich#ngen door Pagina 1 van 8

2 opdrachtgevers en ZZP ers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplich#ng en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden. 3.3 KS Connect V.O.F. biedt de door haar zelf geplaatste informa#e op de website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op as is basis, met uitslui#ng van eventuele uitdrukkelijke of s#lzwijgende garan#es, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitslui#ng van garan#es ter zake van gerech#gheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert KS Connect V.O.F. niet: dat de informa#e op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtma#g is, waaronder mede verstaan de door gebruikers opgegeven informa#e; dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en dat derden niet de website en/of de systemen van KS Connect V.O.F. onrechtma#g zullen gebruiken. Ar#kel 4 Onderhoud 4.1 KS Connect V.O.F. streeo er naar dat de website beschikbaar is voor (bevoegde) gebruikers. KS Connect V.O.F. garandeert niet dat de website te allen #jde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. KS Connect V.O.F. behoudt zich het recht voor om (A) de website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan en (B) onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. KS Connect V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (#jdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, ongeacht de oorzaak daarvan. Ar#kel 5 Gebruik van de dienst en verstrekking van informa#e 5.1 De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en gegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt, volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de dienst en dat hij zich ter zake van het profiel en reac#es zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 5.2 Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede maar niet beperkt tot profielen, geeo de ZZP er of de opdrachtgever toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. ZZP er of opdrachtgever is er mee bekend dat de posi#onering van zijn informa#e op de website aaankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 5.3 De ZZP er of de opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtma#g is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van KS Connect V.O.F. niet zal schaden. 5.4 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de website worden geplaatst: materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden; materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen; materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van KS Connect V.O.F. of derden worden geschonden; Pagina 2 van 8

3 materiaal dat naar de mening van KS Connect V.O.F. in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen; materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de website concurrerende of vergelijkbare website. materiaal dat geen daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacature betreo, maar alleen tot doel heeo om de opdrachtgever te promoten. materiaal dat computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, #jdbommen of andere sooware bevat die is bedoeld om een computersysteem (nega#ef) te beïnvloeden. 5.5 KS Connect V.O.F. behoudt zich het recht voor de door de ZZP er of de opdrachtgever opgegeven informa#e te wijzigen en/of in te korten. KS Connect V.O.F. behoudt zich tevens het recht voor doch is daartoe niet verplicht om profielen te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtma#g zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de ZZP er of de opdrachtgever op schadevergoeding. 5.6 Ten aanzien van de door de gebruiker op de website geplaatste content, verstrekt de gebruiker aan KS Connect V.O.F. een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licen#e en overdraagbaar recht om deze content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de dienst vereist is. 5.7 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de website door gebruiker, waaronder ZZP er of opdrachtgever, worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communica#e (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder adressen) van gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook. 5.8 Indien gebruiker, waaronder ZZP er of opdrachtgever, in strijd handelt met het in ar#kel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 750 (zevenhonderd en vijoig euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-) gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van KS Connect V.O.F. om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de gebruiker, waaronder ZZP er of opdrachtgever, te nemen en/of schadevergoeding te eisen. Ar#kel 6 Betekenis recht tot inzage en/of toegang tot database 6.1 ZZP er of opdrachtgever erkent dat KS Connect V.O.F. producent is van de door haar geëxploiteerde database in de zin van de databankenwet en auteursrechthebbende is van de database. 6.2 Opdrachtgever mag de database slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om ZZP ers rechtstreeks (A) voor haar eigen onderneming dan wel, doch enkel indien en voor zover de onderneming van opdrachtgever werving en selec#e ten behoeve van derden tot doelstelling heeo, (B) voor de onderneming van haar opdrachtgever(s) te werven en selecteren, zulks enkel voor zover dit is toegestaan op grond van de databankenwet en overige van toepassing zijnde welelijke regels. Onder werving en selec#e ten behoeve van derden wordt in dit verband uitdrukkelijk niet verstaan het enkel op al dan niet geautoma#seerde wijze doorzoeken van database ten behoeve van derden. 6.3 ZZP er of opdrachtgever mag databestanden uit de database of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen Pagina 3 van 8

4 computersysteem bewaren, behoudens voor zover hij hiertoe voorafgaande schrioelijke toestemming heeo verkregen van KS Connect V.O.F. 6.4 Een inlogaccount tot de database staat het de ZZP er en de opdrachtgever toe om toegang te verkrijgen tot de database. 6.5 Het is ZZP er of opdrachtgever niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de diensten van KS Connect V.O.F.. Dit houdt onder meer in dat het ZZP er of opdrachtgever niet is toegestaan soo- en/ of hardware ma#ge tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken om de vacaturedatabase en/of database op enigerlei wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te benaderen. Ar#kel 7 Privacy 7.1 KS Connect V.O.F. verwerkt persoonsgegevens van gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante ac#viteiten en in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens. 7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij in rela#e tot de overeenkomst volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communica#e. opdrachtgever zal geen persoonsgegevens overbrengen naar of toegankelijk maken uit een land buiten de Europese Economische Ruimte. opdrachtgever vrijwaart KS Connect V.O.F. tegen alle aanspraken van derden in verband met schade die (mede) is veroorzaakt door het niet nakomen van dergelijke wet- of regelgeving. 7.3 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons-) gegevens van derden, waaronder de gegevens van ZZP ers die middels het profiel database aan opdrachtgever ter inzage zijn gegeven. Opdrachtgever mag de gegevens uitsluitend gebruiken om relevante, poten#ële ZZP ers te benaderen voor het vervullen van een concrete, bestaande en passende vacature. Iedere andere of verdergaande verwerking is niet toegestaan. Opdrachtgever zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het hiervoor beschreven doel. Wanneer een ZZP er direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door opdrachtgever, zal opdrachtgever dat gebruik onmiddellijk staken en de gegevens vernie#gen. KS Connect V.O.F. garandeert niet dat de hierboven bedoelde informa#e actueel, juist, compleet of accuraat is. 7.4 Behoudens voor zover expliciet toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden, mag opdrachtgever (persoons)gegevens van derden, waartoe opdrachtgever door of in verband met de overeenkomst toegang krijgt, niet verwerken of anderszins gebruiken. Het is opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan om deze (persoons)gegevens van derden (A) te gebruiken voor het overbrengen van (ongevraagde) communica#e en (B) al dan niet methodisch of systema#sch geordend, te verzamelen. Ar#kel 8 Account 8.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van KS Connect V.O.F. dient een account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de website onder opgave van de gevraagde gegevens. 8.2 Ten behoeve van het account wordt een wachtwoord aan de ZZP er of de opdrachtgever verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de ZZP er of de opdrachtgever mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De ZZP er of de opdrachtgever is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en vrijwaart KS Connect V.O.F. voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn account van de dienst is gemaakt. Pagina 4 van 8

5 8.3 KS Connect V.O.F. is gerech#gd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het func#oneren van de dienst. Ar#kel 9 Intellectuele eigendomsrechten 9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren bij uitslui#ng toe aan KS Connect V.O.F. en/of haar licen#egevers met uitzondering van het materiaal dat door de gebruikers is aangeleverd in verband met het vullen van de profielen of anderszins. 9.2 Het is de gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schrioelijke toestemming van KS Connect V.O.F. op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het de gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schrioelijke toestemming van KS Connect V.O.F., een substan#eel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substan#ële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systema#sch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de databankenwet. 9.3 Indien en voor zover de dienst van KS Connect V.O.F. eruit bestaat om opdrachtgever door gebruik van de sooware van KS Connect V.O.F. of haar licen#egevers in staat te stellen om zelf een profiel te plaatsen op de website, dan verleent KS Connect V.O.F. aan opdrachtgever het nietexclusieve, niet-overdraagbare recht om deze sooware uitsluitend overeenkoms#g deze algemene voorwaarden te gebruiken voor zover noodzakelijk om het profiel te plaatsen, te wijzigen of te verwijderen. 9.4 De gebruiker garandeert dat de door hem op de website geplaatste informa#e, waaronder begrepen de profielen en reac#es, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De gebruiker vrijwaart KS Connect V.O.F. volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informa#e op de website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informa#e inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. Ar#kel 10 Uitslui#ng 10.1 KS Connect V.O.F. behoudt zich het recht voor om de ZZP er of de opdrachtgever uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien: de ZZP er of opdrachtgever op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; de ZZP er of opdrachtgever inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden; de ZZP er of opdrachtgever in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving. de ZZP er of opdrachtgever medewerkers van KS Connect V.O.F., ZZP er s of opdrachtgevers onheus bejegend d.m.v. smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racis#sch taalgebruik. Ar#kel 11 Overmacht 11.1 KS Connect V.O.F. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplich#ng indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan KS Connect V.O.F. gebruikt maakt. Ar#kel 12 Aansprakelijkheid KS Connect V.O.F KS Connect V.O.F. is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van KS Connect V.O.F.. De aansprakelijkheid van KS Connect V.O.F. uit hoofde Pagina 5 van 8

6 van toerekenbare tekortkoming of onrechtma#ge daad, is te allen #jde beperkt tot maximaal het bedrag dat ZZP er of opdrachtgever onder de desbetreffende overeenkomst heeo betaald met een maximum van één maandbedrag door KS Connect V.O.F Iedere aansprakelijkheid van KS Connect V.O.F. voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is KS Connect V.O.F. niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de ZZP er of opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de website en/ of de diensten. Ar#kel 13 Verwijzingen 13.1 De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of bulon) naar de websites van derden. KS Connect V.O.F. heeo geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid. Ar#kel 14 Beveiliging 14.1 KS Connect V.O.F. spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtma#g gebruik. KS Connect V.O.F. legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Ar#kel 15 Melding van Inbreuk 15.1 Profielen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de website bepaald en onder vermelding van de op de website gevraagde gegevens Indien een gebruiker van mening is dat bepaalde informa#e op de website onrechtma#g is, kan hij dit aan KS Connect V.O.F. melden door middel van een contacuormulier op de website. Aan de hand van de door deze gebruiker op te geven gegevens zal KS Connect V.O.F. de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door KS Connect V.O.F. gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtma#g is, zal dit door KS Connect V.O.F. worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de gebruiker KS Connect V.O.F. voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeo mede betrekking op alle schade en kosten die KS Connect V.O.F. lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen maar niet daartoe beperkt het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand. Ar#kel 16 Duur en beëindiging 16.1 Elke overeenkomst tussen KS Connect V.O.F. en de ZZP er wordt aangegaan voor onbepaalde #jd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de datum van de overeenkomst. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement (lidmaatschap) inclusief instellingen voor de duur van de ini#ële periode voortgezet Elke overeenkomst tussen KS Connect V.O.F. en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde #jd, waarbij indien de opdrachtgever een bedrijf is deze voor de plaatsing van een profiel voor een bepaalde duur betaalt De overeenkomst kan door de ZZP er en opdrachtgever worden opgezegd telkens twee weken voor het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden. De ZZP er en opdrachtgever kunnen de overeenkomst beëindigen via de eigen omgeving op het plauorm, door de bulon afmelden aan te zelen. Pagina 6 van 8

7 16.4 Indien de ZZP er of de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de overeenkomst heeo KS Connect V.O.F. het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de ZZP er of de opdrachtgever niet van de verplich#ng om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan KS Connect V.O.F. Ar#kel 17 Tarieven en betalingen 17.1 Alle door KS Connect V.O.F. vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelas#ng (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schrioelijk anders is vermeld. Het tarief bestaat uit een maandelijks verschuldigd bedrag en wordt via automa#sche incasso op iedere 1 ste van de maand geïncasseerd 17.2 KS Connect V.O.F. is te allen #jde gerech#gd haar tarieven aan te passen. Tenzij schrioelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website Indien de ZZP er of de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande ar#kelen bedoelde wijzigingen, heeo hij gedurende 14 (veer#en) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met KS Connect V.O.F. schrioelijk op te zeggen De aan KS Connect V.O.F. verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schrioelijk anders is overeengekomen Betaling door ZZP ers vindt plaats door middel van automa#sche incasso. Daartoe dient de ZZP er KS Connect V.O.F. te mach#gen op de wijze zoals op de website vermeld. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bij voorbeeld bij een ontoereikend saldo, is KS Connect V.O.F. gerech#gd extra administra#ekosten in rekening te brengen Betaling door bedrijven vindt plaats door middel van automa#sche incasso Daartoe dient het bedrijf KS Connect V.O.F. te mach#gen De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bij voorbeeld bij een ontoereikend saldo, is KS Connect V.O.F. gerech#gd extra administra#ekosten in rekening te brengen Indien de automa#sche incasso niet is geslaagd, wordt dit aan de ZZP er of het bedrijf medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de ZZP er of het Bedrijf automa#sch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of somma#e is vereist. De ZZP er of het bedrijf is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door KS Connect V.O.F., welelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag Indien de ZZP er of het bedrijf na ingebrekestelling nala#g blijo het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de welelijke rente, te voldoen, kan KS Connect V.O.F. de vordering ter incasso uit handen geven. De ZZP er of het bedrijf is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde welelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van EUR 100,- (honderd euro). Pagina 7 van 8

8 17.9 Alle betalingen door de ZZP er of het bedrijf aan KS Connect V.O.F. worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van KS Connect V.O.F., ongeacht enige andere aanduiding door de ZZP er of het bedrijf Enig beroep door de ZZP er of het bedrijf op opschor#ng, verrekening of aorek is niet toegestaan. Ar#kel 18 Geschillen 18.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rolerdam. Ar#kel 19 Diversen 19.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen #jde door KS Connect V.O.F. aangepast worden. KS Connect V.O.F. adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelma#g te bekijken op Pagina 8 van 8

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van NLvoorelkaar,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor huurders

Algemene voorwaarden voor huurders Algemene voorwaarden voor huurders Ten aanzien van de dienstverlening van Slimhuren B.V. (hierna: Slimhuren) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van VIPGilzeRijen gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van VIPGilzeRijen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl)

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Ten aanzien van de dienstverlening van Adviesbod.nl.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Ten aanzien van de dienstverlening van Offerte deal.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Gebruikers

Algemene voorwaarden voor Gebruikers Algemene voorwaarden voor Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Dienst4dienst.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tussenpersonen en Serviceproviders

Algemene voorwaarden Tussenpersonen en Serviceproviders Algemene voorwaarden Tussenpersonen en Serviceproviders Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten 1.2 Advertentie:

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Koops Makelaardij B.V.

Algemene Voorwaarden Koops Makelaardij B.V. Algemene Voorwaarden Koops Makelaardij B.V. Koops Makelaardij is een verhuurspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen huurders en verhuurders en is gevestigd aan de Gedempte Oude Gracht 152A,

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden Voor freelance beveiligers Ten aanzien van de dienstverlening van www.freelancebeveiliger.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONINGNU BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONINGNU BV BLAD 1 van 5 > ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONINGNU BV Huurwoningnu bv is een verhuurspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen huurders en verhuurders en is gevestigd in Wognum. Het postadres is:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulierezorg.nl - Gebruikers Inleiding Artikel 1. Definities en toepasselijkheid Artikel 2. Inhoud van de Overeenkomst

Algemene Voorwaarden Particulierezorg.nl - Gebruikers Inleiding Artikel 1. Definities en toepasselijkheid Artikel 2. Inhoud van de Overeenkomst Algemene Voorwaarden Particulierezorg.nl - Gebruikers Inleiding Particulierezorg.nl biedt op www.particulierezorg.nl een digitaal platform met een abonnementsstructuur aan. Met behulp van dit Digitaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Algemene Voorwaarden deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Algemene Voorwaarden Stagezaken Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures

Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures Versie januari 2014 Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene Leveringsvoorwaarden EXT Internet Consultancy VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Algemene voorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.westernsporthorses.com van Van Buuren Quality Horses (hierna: Westernsporthorses.com) gelden de hierna genoemde algemene voorwaarden

Nadere informatie

De portal en de diensten van uwv.deinschrijving.nl maakt deel uit van HRMatches en de algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zijn.

De portal en de diensten van uwv.deinschrijving.nl maakt deel uit van HRMatches en de algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden uwv.deinschrijving.nl De portal en de diensten van uwv.deinschrijving.nl maakt deel uit van HRMatches en de algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zijn. Artikel 1: Definities

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Educhains

Algemene voorwaarden van Educhains Algemene voorwaarden van Educhains Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden verschillende begrippen gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan: Algemene Voorwaarden Deze

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Opdrachtgever gebruik kunt maken van de Dienst die

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Algemene Voorwaarden Twiglers ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan:

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es IM Personal Coach: IM Personal Coach statutair geves:gd te Amsterdam, adres Lederambachtstraat 88

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prijs-opgaaf.nl

Algemene voorwaarden Prijs-opgaaf.nl Algemene voorwaarden Prijs-opgaaf.nl Ten aanzien van de dienstverlening van Prijs-opgaaf.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van IP Marketing

Algemene voorwaarden van IP Marketing Algemene voorwaarden van IP Marketing Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden verschillende begrippen gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan: Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Artikel : Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd. Ten aanzien van alle dienstverleningen van Directdienstverlening.com gelden de volgende Algemene voorwaarden, tenzij hier nadrukkelijk van wordt afgeweken. Door gebruik te maken van de Website van Directdienstverlening.com

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Voorwaarden Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 4 1.1 Algemene Voorwaarden... 4 1.2 Opdrachtgever... 4 1.3 Producten... 4 1.4 Diensten... 4 Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden... 4 2.1... 4 2.2...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden WeCruit

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden WeCruit Algemene voorwaarden Artikel 1: definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden:

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwexpertisevergelijk.nl Versie geldig vanaf: 16 juli 2013. Aanvragers. Preambule

Algemene voorwaarden Bouwexpertisevergelijk.nl Versie geldig vanaf: 16 juli 2013. Aanvragers. Preambule Algemene voorwaarden Bouwexpertisevergelijk.nl Versie geldig vanaf: 16 juli 2013 Aanvragers Preambule Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Bouwexpertisevergelijk.nl. Bouwexpertisevergelijk.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD ARTIKEL 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden van Elephant Road (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: AANVERWANTE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0)

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) Adverteren bij hockey.nl 1 ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) 1. Definities...1 2. Toepassing voorwaarden...2 3. Advertentieovereenkomst algemeen...2 4. Advertenties...2 5. Aanlevering Advertentiemateriaal...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach, handelsnaam van Loket Breimer B.V. gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten (hoofdvestiging), ingeschreven onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

89 85 KVK:280.871.76 I

89 85 KVK:280.871.76 I Algemene Voorwaarden DigitaleFactuur Haagweg 4 G5-G6 2311 AA Leiden T:071-513 89 85 KVK:280.871.76 I http://www.digitalefactuur.nl E info@digitalefactuur.nl 1 1. Algemeen 1.1 Partijen bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webblish Content & Publishing, Zutphen

Algemene Voorwaarden Webblish Content & Publishing, Zutphen Algemene Voorwaarden Webblish Content & Publishing, Zutphen Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden social blue

Algemene Voorwaarden social blue Algemene Voorwaarden social blue DEFINITIES Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie