Algemene Voorwaarden Particulierezorg.nl - Gebruikers Inleiding Artikel 1. Definities en toepasselijkheid Artikel 2. Inhoud van de Overeenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Particulierezorg.nl - Gebruikers Inleiding Artikel 1. Definities en toepasselijkheid Artikel 2. Inhoud van de Overeenkomst"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Particulierezorg.nl - Gebruikers Inleiding Particulierezorg.nl biedt op een digitaal platform met een abonnementsstructuur aan. Met behulp van dit Digitaal Platform worden vragers van zorg en aanbieders van zorgverlening met elkaar in contact gebracht. Artikel 1. Definities en toepasselijkheid In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1) Zorgaccount: de plaats waar de Zorgklant/Mantelzorger/Zorgvriend de zorg organiseert en monitort in een digitale beveiligde omgeving. 2) Profiel: de plaats waar de Gebruiker de persoonlijke- en aanvullende gegevens vermeldt in een digitale beveiligde omgeving. 3) Zorgdienst: het aanbieden van een platform waarop Zorgklanten en Zorgaanbieders in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verlenen van zorg. 4) Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van het Digitaal Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Zorgklanten/Mantelzorgers/Zorgvrienden en Zorgaanbieders. 5) Digitaal platform: de Digitaal Platform 6) Zorgklant: de natuurlijke of rechtspersoon die een hulpvraag respectievelijk Zorgdienst(en) nodig heeft. 7) Zorgaanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het Digitaal Platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Zorgklant/Mantelzorger/Zorgvriend, respectievelijk zich inschrijft voor het aanbieden van één of meer Zorgdiensten. Zorgaanbieders bieden in de breedste zin van het woord Zorg en kunnen zowel vrijwilligers met een kleine vergoeding als professionele Zorgaanbieders zijn. 8) Particulierezorg.nl B.V. is gevestigd op de Haaksbergweg 73, 1101 BR te Amsterdam., ingeschreven onder Kamer van Koophandelnummer Artikel 2. Inhoud van de Overeenkomst 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Particulierezorg.nl en de Gebruiker. 2) Particulierezorg.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. 3) Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per tussen Particulierezorg.nl en de Gebruiker zijn overeengekomen. 4) Particulierezorg.nl wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand. 5) Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Particulierezorg.nl, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten. 6) Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Particulierezorg.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Artikel 3. Sluiten en beëindigen van de abonnementsovereenkomst 1) De Gebruiker moet zich op Particulierezorg.nl registreren om aan het Particulierezorg.nl netwerk te kunnen deelnemen. 2) Registratie staat open voor natuurlijke- of rechtspersonen van 18 jaar of ouder, en de Gebruiker moet bovendien over een bankrekening beschikken. 3) Door het registratieformulier in te vullen en digitaal te versturen meldt de Gebruiker zich met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden aan voor deelname aan Particulierezorg.nl. Gaat Particulierezorg.nl akkoord met de aanmelding, dan ontvangt de Gebruiker een ter bevestiging. Particulierezorg.nl behoudt zich het recht voor om de aanmelding zonder opgave van redenen af te wijzen. 4) Het Zorgaccount abonnement: Een abonnementsgeld voor het Zorgaccount van 10,00 inclusief BTW per maand. Van het zorgaccount kan 1 zorgklant en 1 zorgvriend/mantelzorger gebruik maken. Na het eerste Zorg-Op-Maat gesprek wordt in samenspraak tussen de Zorgcoach en de Zorgvrager dan wel Mantelzorger/Zorgvriend het lidmaatschap geactiveerd. Het lidmaatschap wordt voor een duur van 12 maanden aangegaan. Hierna is het lidmaatschap maandelijks per opzegbaar. 5) Het Zorgvrijwilliger+ abonnement: Een abonnementsgeld van 4,50 inclusief BTW per maand gaat in zodra de eerste zorgopdracht wordt gegeven door de zorgklant. De abonnementsovereenkomst voor deelname aan Particulierezorg.nl wordt voor 12 maanden gesloten. Hierna is het lidmaatschap maandelijks per opzegbaar. 6) Het Thuishulp abonnement: Een abonnementsgeld van 10,00 inclusief BTW per maand gaat in zodra de eerste zorgopdracht wordt gegeven door de zorgklant. De abonnementsovereenkomst voor deelname aan Particulierezorg.nl wordt voor 12 maanden gesloten. Hierna is het lidmaatschap maandelijks per opzegbaar. 7) Het Persoonlijk Verzorging abonnement: Een abonnementsgeld vanaf 15,00* inclusief BTW per maand gaat in zodra de eerste zorgopdracht wordt gegeven door de zorgklant. De abonnementsovereenkomst voor deelname aan Particulierezorg.nl wordt voor 12 maanden gesloten. Hierna is het lidmaatschap maandelijks per opzegbaar.

2 8) Het Verpleegkundig abonnement: Een abonnementsgeld vanaf 22,50* inclusief BTW per maand gaat in zodra de eerste zorgopdracht wordt gegeven door de zorgklant. De abonnementsovereenkomst voor deelname aan Particulierezorg.nl wordt voor 12 maanden gesloten. Hierna is het lidmaatschap maandelijks per opzegbaar. 10) Het Overige Zorgdiensten abonnement: Het abonnementsgeld voor zzp ers/eenmanszaken/stichtingen/instellingen/vennootschappen en overige organisaties gaat in zodra het volledige profiel is goedgekeurd door Particuliere Zorg Nederland. Het abonnementsgeld wordt in overleg vastgesteld. De abonnementsovereenkomst voor deelname aan Particulierezorg.nl wordt voor 12 maanden gesloten. Partijen kunnen wederzijds de abonnementsovereenkomst na 12 maanden op elk moment in goed overleg beëindigen met in achtneming van 1 maand opzegtermijn. 11) Particulierezorg.nl is gerechtigd jaarlijks per 1 juli haar abonnementstarieven aan te passen op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens (reeks 2006=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar). Bij tariefsverhoging hoger dan gesteld via de jaarlijkse CBS-index is de abonnee gerechtigd haar lidmaatschap te beëindigen per . De beëindigingsdatum is dan de dag van het versturen van de opzegging per mail. 12) Indien de Gebruiker in staat van faillissement raakt, surcéance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Particulierezorg.nl het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. 13) Ten behoeve van het Profiel/Zorgaccount wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Profiel/Zorgaccount en vrijwaart Particulierezorg.nl voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Profiel/Zorgaccount is gemaakt. *afhankelijk van het uurloon wat de zorgverlener aan de zorgklant vraagt. Artikel 4. Doel van de abonnementsovereenkomst 1) Particulierezorg.nl zorgt ervoor dat de gegevens van de ter beschikking gestelde digitale functies actueel, volledig en correct zijn. Door het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen kunnen bepaalde functies korte tijd niet beschikbaar zijn. Particulierezorg.nl zal storingen of uitval direct oplossen als dit tenminste mogelijk is en vooral economisch en juridisch gezien redelijk is en als het niet slechts om onbeduidende problemen gaat. 2) Particulierezorg.nl streeft ernaar om continu verder te ontwikkelen. In dit kader kan Particulierezorg.nl bepaalde functies verbeteren, uitbreiden of op onbeduidende wijze wijzigen. Dat betekent ook dat bepaalde functionaliteiten of andere delen van deels of geheel worden stopgezet. Het recht op een dergelijke wijziging bestaat in het bijzonder als deze wijziging in de branche gebruikelijk is of als er door wetswijzigingen of op grond van jurisprudentie een verplichting hiertoe bestaat. Artikel 5. Prestaties van Zorgaanbieder 1) Het staat een Zorgklant/Mantelzorger/Zorgvriend vrij om een Zorgaanbieder af te wijzen. Er bestaat geen recht op opdrachten. Ook kunnen er geen rechten worden ontleend aan een afwijzing. 2) De Zorgaanbieder is volledig aansprakelijk voor de verleende zorg bij de Zorgklant. 3) De Zorgaanbieder zorgt zelf wanneer nodig voor beroepsaansprakelijkheid verzekeringen. Hierin draagt Particulierezorg.nl geen enkele verplichting en aansprakelijkheid, deze ligt ter volledige verantwoording bij de Gebruiker. 4) De Zorgaanbieder zorgt zelf wanneer nodig uit beroepsuitvoering en/of wettelijke verplichting dat er juiste (medische) dossiervorming plaats vindt. Hierin draagt Particulierezorg.nl geen enkele verplichting en aansprakelijkheid, deze ligt ter volledige verantwoording bij de zorgaanbieder. 5) De Zorgaanbieder is verplicht om de Zorgklant gegevens vertrouwelijk te behandelen, deze niet aan derden mee te delen en deze zodanig te bewaren dat derden hiervan geen kennis kunnen nemen. 6) Het is de Gebruiker verboden om elektronische aanvallen van welke aard dan ook op Particulierezorg.nl uit te voeren. Als elektronische aanvallen gelden in het bijzonder pogingen om de veiligheidsmechanismen van particulierezorg.nl te overwinnen, te omzeilen of op andere wijze buiten werking te stellen en het gebruik van computerprogramma s voor het automatisch uitlezen van gegevens. Ook behoort hiertoe het gebruik en/of de verspreiding van virussen, wormen, Trojaanse paarden, spam en/of het gebruik van andere links, programma s of processen die particulierezorg.nl of individuele betrokkenen van het Particulierezorg.nl netwerk kunnen schaden. 7) De Zorgaanbieder zal nimmer transacties voorwenden die in werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden. 8) Elke vorm van misbruik heeft gevolg dat het account van de Zorgaanbieder direct geblokkeerd wordt. De abonnementsverplichting blijft nog wel bestaan tot het einde van de looptijd. 9) De zorgaanbieder verklaart zijn of haar profiel naar waarheid ingevuld te hebben en te beschikken over de aangegeven ervaring en competenties.

3 Artikel 6. Zorgdienstverlening 1) Particulierezorg.nl biedt een Digitaal Platform aan waarop Zorgklanten en Zorgaanbieders met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verlenen van zorg. Particulierezorg.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het Digitaal Platform. Of anderszins Particulierezorg.nl draagt geen enkele verplichting en aansprakelijkheid voor de zorgdienstverlening in de breedste zin van het woord, deze ligt ter volledige verantwoording bij de Gebruiker. 2) Particulierezorg.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) de op het platform aangeboden Zorgdiensten aan te passen en/of te beëindigen. 3) De Gebruiker vrijwaart Particulierezorg.nl in de breedste zin van het woord, jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken. 4) Particulierezorg.nl heeft de inhoud van het Digitaal Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Particulierezorg.nl draagt voor de inhoud van zorgvragen, zorgaanbod, conversaties en referenties geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Particulierezorg.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen van de verplichtingen tussen Zorgklanten en Zorgaanbieders, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden. Artikel 7. Gebruik van de Zorgdienst en verstrekking van informatie 1) De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op het Digitaal Platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Particulierezorg.nl niet zal schaden. 2) De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Digitaal Platform worden geplaatst: materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden; materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale Zorgdiensten of Zorgdiensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen; materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van Particulierezorg.nl of derden worden geschonden; materiaal dat naar de mening van Particulierezorg.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen; materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met het Digitaal Platform concurrerende of vergelijkbaar Digitaal Platform. 3) Particulierezorg.nl behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te monitoren, controleren, wijzigen en/of in te korten. Particulierezorg.nl behoudt zich tevens het recht voor doch is daartoe niet verplicht om Zorgvragen, Zorgdiensten, Conversaties, Referenties en andere gegevens te weigeren, aan te passen of te verwijderen van de Digitaal Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet, de genoemde punten bij artikel 7.2 of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding. 4) Overeenkomsten tussen de Zorgklant en de Zorgaanbieder komen pas tot stand op het moment dat de Zorgklant dit uitdrukkelijk aan de Zorgaanbieder heeft bevestigd. Particulierezorg.nl is bij overeenkomsten tussen de Zorgklant en de Zorgaanbieder geen partij. Particulierezorg.nl kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de Zorgvragen en/of Zorgdiensten, de bevoegdheid van de Zorgklant om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Zorgaanbieders om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart Particulierezorg.nl jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken. 5) Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Digitaal Platform door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook. 6) Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Particulierezorg.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen. Artikel 8. Referenties 1) Een Zorgklant is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de Zorgaanbieder door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Zorgklant verstrekt. 2) Zorgklant staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart voor enige aanspraak van een derde te zake daarvan. 3) Particulierezorg.nl is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is.

4 4) Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen: een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten; een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Zorgaanbieder; een referentie mag geen links en/of scripts bevatten; een referentie dient te zijn toegevoegd door de Zorgklant en dient betrekking te hebben op de Zorgaanbieder door wie de hulpvraag is uitgevoerd. Artikel 9. Vergoeding 1) De Zorgaanbieder ontvangt van de Zorgklant een vergoeding die afhankelijk is van het aantal gewerkte uren. De zorgaanbieder hanteert het uurtarief passende bij zijn of haar werkzaamheden. 2) De zorgaanbieder is in dien van toepassing en wettelijk bepaalt, zelf aansprakelijk voor zijn of haar administratie, belastingaangifte, klachtenbehandeling, verzekeringen en dossiervorming. 3) De zorgaanbieder registreert de daadwerkelijke gewerkte uren en tarieven in het zorgaccount ten behoeve van de zorgklant en niet in opdracht van Particuliere Zorg Nederland. Artikel 10. Gegevensbescherming 1) De bescherming van persoon gerelateerde gegevens is belangrijk voor Particulierezorg.nl. Tegelijkertijd is het verzamelen, verwerken en gebruiken van dergelijke gegevens een noodzakelijke voorwaarde voor de werking van Particulierzorg.nl verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend volgens de geldende wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. 2) Particulierezorg.nl heeft derhalve het recht om persoonsgerelateerde gegevens te verzamelen en te gebruiken als dit noodzakelijk is om deelname aan Particulierezorg.nl mogelijk te maken. 3) Bedrijven of projecten waarin Particulierezorg.nl deelnemer is kunnen de contactgegevens gebruiken zolang het gericht is om extra voordelen te behalen voor de Gebruiker. Artikel 11. Privacy 1) Particulierezorg.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Zorgdiensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 2) Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Statement van Particulierezorg.nl van toepassing. Artikel 12. Privacy en Intellectuele eigendomsrechten 1) Particulierezorg.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Zorgdiensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 2) Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Statement van Particulierezorg.nl van toepassing. 3) Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Digitaal Platform behoren bij uitsluiting toe aan Particulierezorg.nl en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Hulpvragen, referenties of anderszins. 4) Het is de Gebruiker niet toegestaan het Digitaal Platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Particulierezorg.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Particulierezorg.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. 5) De Gebruiker garandeert dat de door hem op het Digitaal Platform geplaatste informatie, waaronder begrepen Zorgdiensten en referenties geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Particulierezorg.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Digitaal Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Artikel 13. Overmacht en Aansprakelijkheid Particulierezorg.nl 1) Particulierezorg.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Particulierezorg.nl gebruikt maakt. 2) Particulierezorg.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Particulierezorg.nl. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Particulierezorg.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Particulierezorg.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan. 3) De totale aansprakelijkheid van Particulierezorg.nl kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Zorgdienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van 120,00. 4) Iedere aansprakelijkheid van Particulierezorg.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Particulierezorg.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Digitaal Platform en/of de Zorgdiensten.

5 Artikel 14. Verwijzingen 1) Het Digitaal Platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar Digitaal Platforms van derden. Particulierezorg.nl heeft geen zeggenschap over deze Digitaal Platforms en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid. Artikel 15. Melding van Inbreuk 1) Hulpvragen en referenties dienen te worden geplaatst op de wijze als op het Digitaal Platform bepaald en onder vermelding van de op het Digitaal Platform gevraagde gegevens. 2) Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op het Digitaal Platform onrechtmatig is, kan hij dit aan Particulierezorg.nl melden door middel van het sturen van een naar Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal Particulierezorg.nl de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Particulierezorg.nl genoemde punten bij artikel 7.2. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Particulierezorg.nl worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker Particulierezorg.nl voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Particulierezorg.nl lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen maar niet daartoe beperkt het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand. Artikel 16. Klachtenregeling 1) Klachten over de het lidmaatschap van Particulierezorg.nl kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. Klachten over een Zorgverlener, dient u bij de betreffende Zorgverlener in te dienen. Particulierezorg.nl is geheel niet aansprakelijk voor de werkzaamheden van de Zorgverleners en is geen partij bij de behandeling van deze klachten. Artikel 17. Slotbepalingen 1) Door deze overeenkomst wordt geen openbare vennootschap opgericht. Derhalve is ook geen van de partijen gemachtigd om voor beide partijen samen of voor de andere partij bindende verklaringen af te geven of de andere partij op andere wijze te verplichten of te vertegenwoordigen. 2) Op deze Algemene Voorwaarden en de contractuele relatie met de Gebruiker is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 3) Plaats van de bevoegde rechtbank is Amsterdam. 4) Als bepaalde clausules in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. De nietige bepaling geldt als vervangen door een bepaling die normaal gesproken de aard en het doel van de nietige bepaling op rechtsgeldige wijze economisch gezien het meest benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten in de regeling.

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van VIPGilzeRijen gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van VIPGilzeRijen,

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van NLvoorelkaar,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor huurders

Algemene voorwaarden voor huurders Algemene voorwaarden voor huurders Ten aanzien van de dienstverlening van Slimhuren B.V. (hierna: Slimhuren) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Ten aanzien van de dienstverlening van Offerte deal.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl)

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Ten aanzien van de dienstverlening van Adviesbod.nl.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Gebruikers

Algemene voorwaarden voor Gebruikers Algemene voorwaarden voor Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Dienst4dienst.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden locatie. Eenmalige bieding: Als locatie kunt u één bieding per zoekopdracht uitbrengen.

Voorwaarden locatie. Eenmalige bieding: Als locatie kunt u één bieding per zoekopdracht uitbrengen. Voorwaarden locatie De vergoeding voor de deelname aan meetings.nl Meetings.nl werkt op een no cure- no pay basis. Alleen bij het tot stand komen van een definitieve reservering claimt meetings.nl commissie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tussenpersonen en Serviceproviders

Algemene voorwaarden Tussenpersonen en Serviceproviders Algemene voorwaarden Tussenpersonen en Serviceproviders Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten 1.2 Advertentie:

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden Voor freelance beveiligers Ten aanzien van de dienstverlening van www.freelancebeveiliger.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor makelaars

Algemene voorwaarden. Voor makelaars Algemene voorwaarden Voor makelaars Ten aanzien van de dienstverlening van Mijn Verkoopmakelaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het Platform

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd. Ten aanzien van alle dienstverleningen van Directdienstverlening.com gelden de volgende Algemene voorwaarden, tenzij hier nadrukkelijk van wordt afgeweken. Door gebruik te maken van de Website van Directdienstverlening.com

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ontmoeten.nl Versie geldig vanaf: 15 juli Preambule

Algemene voorwaarden Ontmoeten.nl Versie geldig vanaf: 15 juli Preambule Algemene voorwaarden Ontmoeten.nl Versie geldig vanaf: 15 juli 2013 Preambule Ontmoeten.nl dient als platform waar personen met elkaar in contact kunnen komen en deel kunnen nemen aan Activiteiten. Ontmoeten.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Koops Makelaardij B.V.

Algemene Voorwaarden Koops Makelaardij B.V. Algemene Voorwaarden Koops Makelaardij B.V. Koops Makelaardij is een verhuurspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen huurders en verhuurders en is gevestigd aan de Gedempte Oude Gracht 152A,

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Document: Versie: Datum: Algemene voorwaarden Share it! B.V. Ondernemer 1.1 27 februari 2014 Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Artikel

Nadere informatie

WesternToday Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Algemeen

WesternToday Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Algemeen WesternToday Beginweg 35 8222 AJ Lelystad Tel: 06-16950551 Bank: 1042.41.152 KvK nr: 32147542 BTW:NL1391.96.511B01 Email:info@westerntoday.nl www.westerntoday.nl Voor het plaatsen van banners gelden de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KS Connect V.O.F. Betre8: Onlinepla<orm ZZP aan de Slag

Algemene voorwaarden KS Connect V.O.F. Betre8: Onlinepla<orm ZZP aan de Slag Ar#kel 1. Defini#es In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende defini#es gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach, handelsnaam van Loket Breimer B.V. gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten (hoofdvestiging), ingeschreven onder

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer 60694890, hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities 1. De NFG : De Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (kort: NFG), gevestigd te Assen, bij de kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 54322553.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ALGEMEEN. Artikel 1 - Definities

Gebruiksvoorwaarden ALGEMEEN. Artikel 1 - Definities Gebruiksvoorwaarden Het Platform is een product van Digitaal Leerhuis B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Rosendaalsestraat 453 te (6824CL) Arnhem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONINGNU BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONINGNU BV BLAD 1 van 5 > ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONINGNU BV Huurwoningnu bv is een verhuurspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen huurders en verhuurders en is gevestigd in Wognum. Het postadres is:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwexpertisevergelijk.nl Versie geldig vanaf: 16 juli 2013. Aanvragers. Preambule

Algemene voorwaarden Bouwexpertisevergelijk.nl Versie geldig vanaf: 16 juli 2013. Aanvragers. Preambule Algemene voorwaarden Bouwexpertisevergelijk.nl Versie geldig vanaf: 16 juli 2013 Aanvragers Preambule Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Bouwexpertisevergelijk.nl. Bouwexpertisevergelijk.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de vereniging Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP) Geldend vanaf 1 januari 2014

Algemene Voorwaarden van de vereniging Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP) Geldend vanaf 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden van de vereniging Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP) Geldend vanaf 1 januari 2014 Definities Het NIP: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlands Instituut

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst 4 Artikel 3 Beëindiging van de overeenkomst en gebruik van de site 4 Artikel 4 Tarieven en prijzen 5 Artikel

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Dienst: de door Grondengoed aangeboden of geleverde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Let op: Artikel 1: Algemeen 1. Artikel 2: Overeenkomst Artikel 3: Gegevens 1.

Let op: Artikel 1: Algemeen 1. Artikel 2: Overeenkomst Artikel 3: Gegevens 1. Let op: Verkoop aanvragen kunnen zonder opgaaf van redenen door Online-horecamakelaar worden geweigerd of van de diverse aanbodsites worden verwijderd zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden wehelpen.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden wehelpen.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden wehelpen.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van WeHelpen beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met WeHelpen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP').

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP'). MYPP Gebruikersvoorwaarden en privacy beleid MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55992080 (hierna: 'MYPP'). Door je review in te vullen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Housit

Gebruiksvoorwaarden Housit Gebruiksvoorwaarden Housit 1. Begrippenlijst Onder onderstaande definities in deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan: - Housit: Housit B.V., gevestigd te s-hertogenbosch aan de Helftheuvelweg 11 met postcode

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Disclaimer. Aansprakelijkheid. Intellectuele Eigendomsrechten

Disclaimer. Aansprakelijkheid. Intellectuele Eigendomsrechten Disclaimer Aansprakelijkheid Dezewebsiteismetdegrootstmogelijkezorgenaandachtsamengesteld.Wijgaranderenechter nietdat(deinhoudvan)dewebsitevolledigen/ofjuistis. Uaanvaardtdatdewebsitealleendefunctionaliteitenoverigeeigenschappenbevatzoalsudie

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN HALLOZORG

GEBRUIKERSVOORWAARDEN HALLOZORG ConnectedCare Zorg b.v. Statenlaan 8 6828 WE Arnhem 085-4018130 contact@hallozorg.nl www. hallozorg.nl GEBRUIKERSVOORWAARDEN HALLOZORG In dit document zijn de gebruikersvoorwaarden van HalloZorg beschreven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures

Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures Versie januari 2014 Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor deelnemers / bedrijven

Algemene voorwaarden voor deelnemers / bedrijven Algemene voorwaarden voor deelnemers / bedrijven Door gebruik te maken van de website en diensten van LeadAngels aanvaardt deelnemer onderstaande voorwaarden: ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de Website: de website www.showroomsales.nl, KVK nummer: 32146433 BTW identificatienummer:

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1.1 'Abonnement': de overeenkomst inzake het gebruik van het Platform die tussen Woningzoekende en Kamers.nl tot stand komt wanneer Woningzoekende een Premiumaccount heeft aangemaakt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtnemers

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtnemers Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtnemers - OLOcoach, handelsnaam van Loket Breimer B.V. gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten (hoofdvestiging), ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Algemene voorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.westernsporthorses.com van Van Buuren Quality Horses (hierna: Westernsporthorses.com) gelden de hierna genoemde algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst. Afspraak: is

Nadere informatie

De Haagse Lerarenpas houders hierna te noemen pashouder. Hiermee wordt een fysieke of elektronische uitvoering van de De Haagse Lerarenpas bedoeld.

De Haagse Lerarenpas houders hierna te noemen pashouder. Hiermee wordt een fysieke of elektronische uitvoering van de De Haagse Lerarenpas bedoeld. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden De Haagse Lerarenpas 1. Algemeen 2. De Haagse Lerarenpas pashouders 3. De Haagse Lerarenpas partners 4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. ALGEMEEN Definities:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bijniervereniging NVACP

Algemene voorwaarden Bijniervereniging NVACP Algemene voorwaarden Bijniervereniging NVACP Datum: 02-04-2018 Deze algemene voorwaarden zijn van Bijniervereniging NVACP. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de Website en

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Direct2Improve

Algemene Leveringsvoorwaarden Direct2Improve Algemene Leveringsvoorwaarden Direct2Improve 1. Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden van Direct2Improve; Opdrachtgever: de rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kinderpraktijk Vota en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.

Nadere informatie

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Algemene Voorwaarden van Dienstverlening SPOOR 3 BV Artikel 1. Definities Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Opdrachtgever: de

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden www.nimbles.com Nimbles B.V. is statutair gevestigd in Nederland en kantoorhoudend op de Prinsengracht 754, 1017 LD, Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij het handelsregister van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: : Deze algemene voorwaarden Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert. Deze handelsnaam is onderdeel van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Dienstenradar. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf januari 2018:

ALGEMENE VOORWAARDEN Dienstenradar. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf januari 2018: ALGEMENE VOORWAARDEN Dienstenradar Deze algemene voorwaarden gelden vanaf januari 2018: Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Account: de persoonlijke digitale omgeving

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Ondernemersbende B.V. 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Aanbieder : iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die een Prestatie

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden klantbeoordelingssysteem

Gebruiksvoorwaarden klantbeoordelingssysteem Gebruiksvoorwaarden klantbeoordelingssysteem De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassingen op het gebruik van het klantbeoordelingssysteem van DTG B.V., gevestigd aan de Herikerbergweg 88, (1101 CM) Amsterdam,

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74414860 Offerte: een aanbieding (schriftelijk of per mail) van Bart Jansen Advies

Nadere informatie