Disclaimer. Aansprakelijkheid. Intellectuele Eigendomsrechten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Disclaimer. Aansprakelijkheid. Intellectuele Eigendomsrechten"

Transcriptie

1 Disclaimer Aansprakelijkheid Dezewebsiteismetdegrootstmogelijkezorgenaandachtsamengesteld.Wijgaranderenechter nietdat(deinhoudvan)dewebsitevolledigen/ofjuistis. Uaanvaardtdatdewebsitealleendefunctionaliteitenoverigeeigenschappenbevatzoalsudie aantreftopdewebsiteophetmomentvangebruik("asisbasis"). Onzeaansprakelijkheidvoorenigeschade,zoalszaaksCenvermogensschade,en/ofenigander nadeeldiedirectofindirectvoortvloeituitofineniganderopzichtverbandhoudtmetdewebsite, waaronderiniedergeval(i)hetgebruikvandewebsite,(ii)de(on)bereikbaarheidvandewebsite, (iii)problemenveroorzaaktdoor,ofinherentaanhetverspreidenvaninformatieviahetinternet, zoalsstoringenofonderbrekingenvanoffoutenofvertraginginhetverstrekkenvaninformatiedoor middelvandewebsite,isvollediguitgesloten. WijgaranderennietdattoegezondeneCmailsofandereelektronischeberichtentijdigworden ontvangenenverwerktenwijaanvaardengeenaansprakelijkheidvoorgevolgenvanhetnietofte laatontvangenofverwerkendaarvan Intellectuele Eigendomsrechten Alleintellectueleeigendomsrechten(inclusiefdatabankrechten)metbetrekkingtotdezewebsite, waaronderbegrependerechtenopdedaarinopgenomengegevens,afbeeldingen,geluiden, teksten,databestanden,foto's,programmatuur,merken,logo'senalleoverigematerialencinclusief decombinatie(s)daarvancberustenbijonsen/ofonzelicentiegevers,metuitzonderingvancontent diedooruzelfwordtontslotenviadewebsite. Zonderschriftelijkevoorafgaandetoestemmingvanderechthebbende(n)ishetuniettoegestaan dezewebsite,ofenigonderdeeldaarvan,geheelofgedeeltelijktekopiëren,openbaartemaken,op tevragen,tehergebruikenofopenigeanderewijzeterbeschikkingtestellenaanderden. Informatie van Derden Dezewebsitekaninformatiebevattendievanderdenafkomstigisen/ofkanverwijzingenbevatten naardewebsitesvanderden(bijvoorbeeldviaeenhyperlink,bannerofbutton).wijhebbengeen

2 zeggenschapoverdezeinformatieenwebsitesenzijnderhalvenietverantwoordelijkvoordeinhoud en/ofdetoeganghiervan. Gebruikersvoorwaarden IndezeGebruiksvoorwaardenwordendevoorwaardenbesprokenwaaronderualsWerkzoekende gebruikkuntmakenvandedienstendieeduprouitzendbureauaanbiedtopdewebsiteedupro.nu. LeesdezeGebruiksvoorwaardengoeddoor,zodatuweetwatuwrechtenenplichtenzijnwanneeru gebruikmaaktvandedienst.doorgebruiktemakenvandedienst,opwelkemanierdanook, aanvaardtudaarmeegebondentezijnaandezegebruiksvoorwaarden. Artikel 1 - Definities Onderdeindezegebruiksvoorwaardenmeteenbeginhoofdlettergebruiktebegrippenwordt verstaan: 1.1 Cv:eencurriculumvitae,eenbeknoptoverzichtmetgegevensoverdeWerkzoekende,zijn studiecenwerkervaringenoverigepersoonlijkegegevens. 1.2 CvCdatabase:dedoorEduProUitzendbureauaangelegdedatabasemetdaarinhetProfielen indientoegevoegdhetcvvanwerkzoekende,aldannietingeanonimiseerdevorm. 1.3 Dienst:dedienstdieEduProUitzendbureauaanWerkzoekendeverlenendoorondermeervia WebsitetoegangtegeventoteenProfielalsmedetotdeVacaturedatabaseCenwelkenader isbeschrevenopwebsiteeninartikel3.1vandezegebruiksvoorwaarden. 1.4 Gebruiksvoorwaarden:degebruiksvoorwaardenzoalsomschreveninditdocument. 1.5 IntellectueleEigendomsrechten:allerechtenvanintellectueleeigendomendaarmee verwanterechten,zoalsauteursrecht,merkrecht,octrooirecht,modelrecht, handelsnaamrecht,databankrechtennaburigerechten,alsmederechtenopknowhowen eenlijnsprestaties. 1.6 Licentie:ruime,kosteloze,onherroepelijke,eeuwigdurende,onbezwaarde,wereldwijde, sublicentieerbare,nietcexclusievetoestemmingaaneduprouitzendbureauominhetkader vandedienstverstrekteinformatie(aldannietgedeeltelijk)tegebruiken,te verveelvoudigen,teverspreidenen/ofopenbaartemaken,waaronderiniedergeval begrepenvoordoeleindengerelateerdaandediensten/ofpublicatiesvanedupro Uitzendbureau. 1.7 Opdrachtgever:denatuurlijkeofrechtspersoondieeenProfiel(werkgeversprofiel)aanmaakt

3 opdewebsiteen/ofanderszinsvandedienstgebruikmaakt. 1.8 Profiel:persoonlijkesectievoordeWerkzoekendeopdeWebsitediewordtgecreëerd wanneerdezezichaanmeldtvoordedienst. 1.9 Werkzoekende:Dewerkzoekende,eennatuurlijkepersoondieeenProfielaanmaaktopde Websiteen/ofanderszinsvandeDienstgebruikmaakt EduProUitzendbureau:EduProUitzendbureaugebruikervandeGebruiksvoorwaardenen gevestigdaandepleinweg142cc,3083epterotterdam,ingeschrevenonderkvkcnummer Vacatures:daadwerkelijkbestaande,concreteenophetmomentvanplaatsingopenstaande vacaturesvanopdrachtgever VacatureCdatabase:dedoorEduProUitzendbureauaangelegdedatabasemetdaarinde vacaturesvanopdrachtgevers Wachtwoord:hetdoorWerkzoekendeopgegevenwachtwoordomtoegangtekrijgentotuw ProfielengebruiktekunnenmakenvandeDienst Website:dewebsitewelkeEduProUitzendbureauhaarDienstaanbiedtenwelketoegankelijk isviawww.edupro.nu Artikel 2 - Toepasselijkheid 2.1DeGebruiksvoorwaardenzijnvantoepassingopdetoegangtotenhetgebruikvande WebsitedoorWerkzoekendeenhetverlenenvandeDienstaanWerkzoekende. 2.2EduProUitzendbureauwijstuitdrukkelijkdetoepasselijkheidvaneventuele(algemene) voorwaardenvanwerkzoekendevandehand. 2.3EventueleafwijkingenvandeGebruiksvoorwaardenzijnslechtsgeldigindiendeze uitdrukkelijkschriftelijktusseneduprouitzendbureauenwerkzoekendezijn overeengekomen. 2.42EduProUitzendbureauheeftteallentijdehetrechtdeGebruiksvoorwaardentewijzigenof aantevullen.demeestactuelegebruiksvoorwaardenzijnopeduprouitzendbureaute vinden.indienwerkzoekendehetgebruikvandedienstvoortzetnawijzigingvandeze Gebruiksvoorwaarden,accepteertWerkzoekendedaarmeedegewijzigde Gebruiksvoorwaardenonherroepelijk.IndienWerkzoekendenietinstemtmetdegewijzigde ofaangevuldegebruiksvoorwaarden,ishetwerkzoekendenietlangertoegestaandedienst tegebruiken.hetis derhalve raadzaam om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4 Artikel 3 - Dienst 3.1DeDienstbetreftdeDienstvanEduProUitzendbureauenallerechtshandelingeninderelatie tusseneduprouitzendbureauenwerkzoekende,waarondermedeverstaanmaarniet beperkttotdemogelijkheidvoorwerkzoekendeomviahetprofieleencvaantemaken, welkewordtopgenomenindecvcdatabase,alsmedeomnaarvacaturesvanopdrachtgevers tezoekenindevacaturedatabase,methetdoeltesolliciterenopeenpassendevacature. 3.2EduProUitzendbureauprobeertWerkzoekendeenOpdrachtgevertotelkaartebrengen. EduProUitzendbureauisechternadrukkelijkgeenpartijbijeeneventueleovereenkomstdie tussenwerkzoekendeenopdrachtgeverwordtgesloten,nochdetotstandkomingdaarvan. BovendienkunnenEduProUitzendbureaunietgaranderendateenOpdrachtgever daadwerkelijkeenovereenkomstmetwerkzoekendezalsluiten,danweldatwerkzoekende enopdrachtgeveraanelkaarswensenvoldoen. Artikel 4 (Persoons)gegevens 4.1WerkzoekendegaatakkoordmetdePrivacyStatement,diedeeluitmaaktvande Gebruiksvoorwaarden. 4.2Werkzoekendedientzelfzorgtedragendatdegegevensdiedeeluitmakenvanalle correspondentie,waarondermaarnietbeperkttotpersoonlijkegegevensenhetcv,steeds juist,actueelenvolledigzijn. 4.3Werkzoekendemagde(persoons)gegevensvanderdendiehemviaWebsiteopenbaarzijn gemaakt,waarondermaarnietbeperkttotdecontactgegevensvanopdrachtgever,slechts gebruikenvoorpersoonlijkedoeleindenenmethetoogophetsolliciterenopeenpassende Vacature.HetisvoorWerkzoekendeniettoegestaanomviadeWebsiteverkregen (persoons)gegevensvooranderedoeleindenteverwerken. 4.4Werkzoekendestemtermeeindathetverstrekkenvangegevens,doormiddelvaneenelk correspondentiemiddel,gelijkstaataanhetgevenvaneenlicentie,ondermeeromdezeop tenemenindecvcdatabasevanedupro.nuenanderszinsaantewendenvoorhetverlenen vandedienst,waaronderverstrekkingaanopdrachtgevers. 4.5IndienWerkzoekendeomwelkeredendanookzijn/haarbeschikbaarheidtijdelijkintrekt en/ofbeëindigd,blijftdelicentiealsbedoeldin4.4onverkortvankracht.daarinopgenomen persoonsgegevenswordenverwerktovereenkomstigdeprivacystatement.

5 Artikel 5 Gebruik van de Dienst 5.1HetisWerkzoekendeniettoegestaanomoponeigenlijkewijzegebruiktemakenvande Dienst.DithoudtondermeerindathetWerkzoekendenietistoegestaanom devacaturedatabaseencvcdatabaseopenigewijzetespideren,scrapen, doorzoekenofopandereoneigenlijkeofonrechtmatigewijzetegebruikenen/ofinte zien, inbreuktemakenopderechtenvaneduprouitzendbureauofderden,waaronder IntellectueleEigendomsrechtenofprivacyrechten, onwareofmisleidendeinformatieaftegeveninhetkadervandedienst, instrijdtehandelenmetgeldendewetcenregelgeving, instrijdtehandelenvandegebruiksvoorwaarden, tehandelenoponrechtmatigewijzeofopeenwijzediedebelangenengoedenaam vaneduprouitzendbureauschaden. 5.2ElkgebruikvandeDienstdoorWerkzoekendezijnvooreigenrisico,rekeningen verantwoordingvanwerkzoekende. 5.3WerkzoekendeiszelfverantwoordelijkvoordeactiviteitendieviaheteCmailadresen WachtwoordCcombinatieenaldushetProfielwordenverricht. Artikel 6 Gebruik van de Vacature-database 6.1WerkzoekendeerkentdatEduProUitzendbureauproducentisvandeVacatureCdatabasein dezinvandedatabankenwetenauteursrechthebbendeisvandevacaturecdatabase. WerkzoekendegarandeertslechtsgebruiktezullenmakenvandeVacatureCdatabasevoor zoverditistoegestaanopgrondvandedatabankenwetenoverigevantoepassingzijnde wettelijkeregels. 6.2WerkzoekendegebruiktdeVacatureCdatabaseslechtsvoorpersoonlijkgebruikenmethet oogophetsolliciterenopeenconcrete,passendeenopenstaandevacaturesenalleenvoor zoverdebeoogdevacaturesuitdevacaturecdatabase,ofdelendaarvan,redelijkerwijs aansluitenopdecv. 6.3Onderdevoorwaardenzoalsgesteldindezegebruiksvoorwaarden,ishetWerkzoekende toegestaanomeenbeperkt(indezinvanartikel7.2)aantalvacaturesoptevragendoor middelvanhetdownloadenen/ofprintendaarvan.

6 Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten 7.1De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, Cv-database, Vacaturedatabase en de Dienst berusten bij EduPro.nu en/of diens licentiegevers, met uitzondering van informatie die onder de reikwijdte van de Licentie valt. 7.2Het is Werkzoekende niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, waaronder inbegrepen (delen van) de Cv- en Vacaturedatabase, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EduPro Uitzendbureau, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Werkzoekende niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van EduPro Uitzendbureau, een substantieel gedeelte en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de vacaturedatabank en/of de Cv-database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankwet, een en ander behoudens dwingendrechtelijke uitzonderingen en/of behoudens als toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden. Artikel 8 Vrijwaring 8.1Werkzoekende vrijwaart EduPro Uitzendbureau tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Werkzoekende met behulp van de Dienst verrichte activiteiten, zoals gegevens in het Profiel of Cv, op enigerlei wijze onrechtmatig zijn en/of gerelateerd zijn aan en/of voortvloeien uit het door Werkzoekende nietnakomen van de Gebruiksvoorwaarden. 8.2EduPro Uitzendbureau zal zich naar redelijkheid inspannen om de Dienst te kunnen verlenen. EduPro Uitzendbureau garandeert echter niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is noch dat de Dienst foutloos zal worden geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken.

7 Artikel 9 Aansprakelijkheid 9.1EduPro Uitzendbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de levering van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van EduPro Uitzendbureau, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. 9.2EduPro Uitzendbureau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst en/of gebruik van de Website, inclusief gebruik door derden. 9.3Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Werkzoekende de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt bij EduPro Uitzendbureau. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen EduPro Uitzendbureau vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering. Artikel 10 Duur en beëindiging 10.1WerkzoekendeheefthetrechtomopelkgewenstmomenthetgebruikvandeDienstte stoppenenhetprofieltebeëindigen. 10.2EduProUitzendbureauisteallentijdeCzonderopgavevanredenenenzondervoorafgaande uitlegcgerechtigdom(i)deactiviteiteninverbandmetdedienst(tijdelijk)tebeperken,op teschortenofbuitengebruiktestellen,(ii)hetprofielvanwerkzoekendetijdelijkofblijvend stoptezettenen/ofteverwijderen,(iii)dediensttebeëindigen,en/of(v)teweigerenomde DienstaanWerkzoekendeteverlenen,inhetbijzonderCmaarnietdaartoebeperktCindien WerkzoekendehandeltinstrijdmetdezeGebruiksvoorwaardenen/ofdeEduPro Uitzendbureauvanmeningzijndatuwhandelenschadeofaansprakelijkheidaan Werkzoekende,derdenofaandeDienstkunnentoebrengen.EduProUitzendbureauis hiervooropgeenenkelewijzeaansprakelijkofschadeplichtigzijnjegenswerkzoekende.

8 Artikel11 Duurenbeëindiging 11.1OpdeGebruiksvoorwaardenisNederlandsrechtvantoepassing. 11.2AllegeschillendietussenWerkzoekendeenEduProUitzendbureauontstaaninverbandmet en/ofgerelateerdaanhetgebruikvandediensten/ofwebsite,zullenwordenvoorgelegd aandebevoegderechterinhetarrondissementrotterdam,tenzijeenandererechterop grondvandwingendrechtbevoegdis. 11.3EduProUitzendbureaumagrechtenenverplichtingendieuitdezegebruiksvoorwaarden voortvloeienoverdragenaanderdenenzalwerkzoekendedaarvanopdehoogtestellen. IndienWerkzoekendedezeoverdrachtvanverplichtingenaaneenderdenietacceptabel vindt,dientwerkzoekendehetgebruikvandedienststakenenzijnprofielbeëindigen. 11.4OnverminderdeventueelvoordeEduProUitzendbureaubestaandewettelijkeverplichtingen omeenovereenkomsttussenwerkzoekendeeneduprouitzendbureauvoorhetgebruikvan WebsiteendeDiensttebewaren,isEduProUitzendbureaunietverplichtomeeneventueel gearchiveerdeovereenkomstvoorwerkzoekendetoegankelijktehouden. 11.5IndienéénofmeerbepalingenvandeGebruiksvoorwaardennietigzijnofvernietigdworden, blijvendeoverigebepalingenonverminderdvankracht.eduprouitzendbureauen Werkzoekendeverplichtenzichintespannenomtoteengeldigbedingtekomendatzoveel mogelijkovereenstemtmethetnietigeofvernietigdebeding.

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Opdrachtgever gebruik kunt maken van de Dienst die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kascooperatie.nl T: 020-8200120 E: info@kascooperatie.nl Kvk: 56669534 BTW: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van NLvoorelkaar,

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van VIPGilzeRijen gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van VIPGilzeRijen,

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures

Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures Versie januari 2014 Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Ziggur gebruiksvoorwaarden

Ziggur gebruiksvoorwaarden Ziggur gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Ziggur een product van Calanza B.V., KvK nummer 28086191, BTW nummer NL809136557B01 en gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 16 te Haarlem.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Cadension - Algemene Voorwaarden

Cadension - Algemene Voorwaarden Cadension - Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Cadension is een financieel advies bureau dat is gespecialiseerd in analyse en advies ten aanzien van complexe financiële producten en structuren,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS

ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de School, Leerkracht of Leerling maakt van de Dienst van Squla. Squla adviseert de School en de Leerkracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V.

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Klant en Connected Information Systems B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Ten aanzien van de dienstverlening van Offerte deal.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd. Ten aanzien van alle dienstverleningen van Directdienstverlening.com gelden de volgende Algemene voorwaarden, tenzij hier nadrukkelijk van wordt afgeweken. Door gebruik te maken van de Website van Directdienstverlening.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal

Algemene Voorwaarden Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal Algemene Voorwaarden Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal Artikel 1: Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal 1.1 FamilyCards verleent Gebruiker gedurende de looptijd van deze overeenkomst het niet-exclusieve

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Podium Nederland. Gebruiker wordt aangeraden deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Algemene Voorwaarden deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Algemene Voorwaarden Stagezaken Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan:

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Overeenkomsten die u met ons sluit. In deze Algemene Voorwaarden staat veel informatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de Website: de website www.showroomsales.nl, KVK nummer: 32146433 BTW identificatienummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP').

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP'). MYPP Gebruikersvoorwaarden en privacy beleid MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55992080 (hierna: 'MYPP'). Door je review in te vullen

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN TICKETSCRIPT

GEBRUIKSVOORWAARDEN TICKETSCRIPT GEBRUIKSVOORWAARDEN TICKETSCRIPT In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Ticketscript. Gebruiker wordt aangeraden

Nadere informatie

Tekstschrijver Jill Leeuwe

Tekstschrijver Jill Leeuwe Freelance tekstschrijver Jill Leeuwe Tekstschrijver Waterdrieblad 2 1991GN Velserbroek Tel: +31(0)642461005 KvK: 59111550 BTW: NL202576863B01 ING: NL49 INGB 0008 8985 97 www.jillleeuwe.nl jill.leeuwe@gmail.com

Nadere informatie

Voorwaarden: Qualityjobs.nl

Voorwaarden: Qualityjobs.nl Voorwaarden: Qualityjobs.nl 1 Algemeen De voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de site door gebruikers, het verlenen van diensten door Qualityjobs.nl aan haar opdrachtgever

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl)

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Ten aanzien van de dienstverlening van Adviesbod.nl.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl.

Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl. Algemene Voorwaarden Groenruil.nl Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl. Gebruiker De natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

URENTOOL Algemene Voorwaarden

URENTOOL Algemene Voorwaarden URENTOOL Algemene Voorwaarden Versie: 2.0 Datum: 24 mei 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN URENTOOL B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Urentool B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden WeCruit

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden WeCruit Algemene voorwaarden Artikel 1: definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Backup

Algemene voorwaarden Online Backup Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 1.2 1.3 Algemene voorwaarden Online Backup ETB Automatisering B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 54340918 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011 Algemene voorwaarden PostNL Checkout 2011 Inhoud 1. Definities 3 2. Rerouten 4 3. Gebruik data 5 4. Gebruik PostNL Checkout button 6 5. Profiel Data van Webshop 7 6. Beveiliging 8 7. Tijdsvakindicatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor huurders

Algemene voorwaarden voor huurders Algemene voorwaarden voor huurders Ten aanzien van de dienstverlening van Slimhuren B.V. (hierna: Slimhuren) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Visual life Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24378324 Algemene Voorwaarden Visual life Inhoud: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Algemene Voorwaarden Maart 2015 Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Anders Financieren 2 1. Definities Account: het door de Gebruiker op de Website middels registratie aangemaakt profiel welke toegang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND Versie 12 mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Artikel 1. Definities 1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd: a. Betrokkene: de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015 Artikel 1. Definities 1. Klippa: Klippa is een handelsnaam van Klipper Innovations B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61865184 en de leverancier van de Dienst. 2. Gebruiker: de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Lutras CRM, hierna te noemen Lutras, goederen en/of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Gebruikers

Algemene voorwaarden voor Gebruikers Algemene voorwaarden voor Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Dienst4dienst.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 2. De uitvoering van de overeenkomst 2.1

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 2. De uitvoering van de overeenkomst 2.1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming,

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Menukaartindebuurt.nl. Versie geldig vanaf: 1 november 2011

Algemene voorwaarden Menukaartindebuurt.nl. Versie geldig vanaf: 1 november 2011 Versie geldig vanaf: 1 november 2011 Preambule Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Menukaartindebuurt.nl. Menukaartindebuurt.nl dient als een laagdrempelig platform waar Horecaondernemers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken

Algemene Voorwaarden Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken Algemene Voorwaarden Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 De Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken is een werkgroep zonder rechtspersoonlijkheid, die de uitwisseling

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Schouten Automatisering

Algemene Leveringsvoorwaarden Schouten Automatisering Algemene Leveringsvoorwaarden Schouten Automatisering Artikel 1 Definities In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: a) Diensten: De door Schouten Automatisering aangeboden diensten,

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima IT

Algemene voorwaarden Prima IT Algemene voorwaarden Prima IT Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Prima IT: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prima IT V.O.F.., statutair gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 4. Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

Artikel 4. Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid Gebruiksvoorwaarden Fashionlab Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de Dienst maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop 1. Definities en Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN

WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN 1 - Inleiding 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Whappbook aangeboden Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Door van de Dienst gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Wouw vastgoedbeheer

Algemene voorwaarden van de Wouw vastgoedbeheer Algemene voorwaarden van de Wouw Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie