PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen."

Transcriptie

1 Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden moeten tevens worden gelezen als een disclaimer. Daar waar het jouw privacy betreft, verwijzen wij naar onze privacyverklaring. Definities In deze gebruiksvoorwaarden is: - de gebruiker gedefinieerd als een ieder die gebruik maakt van de website van PoweredByYou, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot klanten en leveranciers - de klant gedefinieerd als de gebruiker, zijnde een woningeigenaar of een huurder, die voornemens is, danwel geïnteresseerd is te investeren in een duurzame energie installatie of energiebesparende voorzieningen. - de leverancier gedefinieerd als de gebruiker, zijnde een bedrijf wat duurzame energie installaties kan aanleggen, duurzame energie kan leveren of energiebesparende voorzieningen kan aanbrengen. - de dienstverlening gedefinieerd als de dienstverlening die PoweredByYou met haar website en daaruit voortkomende offline dienstverlening en producten aanbiedt. - Een account gedefinieerd als de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten. - Een aanbieding gedefinieerd als een aanbieding op een offerte op de website die door de klant is gevraagd - De gebruiksvoorwaarden gedefinieerd als voorliggende voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt. - de dienstverlening gedefinieerd als de dienstverlening die door PoweredByYou wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop klanten en leveranciers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van wijk- of gebiedsgerichte werkzaamheden ten behoeve van duurzame energie en energiebesparing. - De Website gedefinieerd als de website - PoweredByYou gedefinieerd als de besloten vennootschap PoweredByYou BV, gevestigd te Ommen, KvK nummer: Algemeen Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen PoweredByYou en de gebruiker. PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per tussen PoweredByYou en de gebruiker zijn overeengekomen. PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en PoweredByYou, wordt de gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten. Indien en voor zover enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. PoweredByYou zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. DIenstverlening De inhoud van de website van PoweredByYou is enkel en alleen ontworpen met het doel als jou als klant of leverancier zo goed mogelijk van informatie te voorzien en je een mogelijkheid te bieden om op een eenvoudige manier tot individuele en groepsinitiatieven te komen rondom duurzame energie en energiebesparing, en van daaruit te komen tot een transactie met een leverancier. PoweredByYou faciliteert daarbij de klant en de leverancier in het bereiken van een transactie tussen klant en leverancier, maar zal nooit deel zijn van de daadwerkelijke transactie zelf. PoweredByYou kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. Registreren bij PoweredByYou is persoonlijk, voor zowel klant als leverancier geldt dat je bent wie je zegt dat je bent. Dat heeft ook betrekking op je vestigingsadres, jij bent degene die zich rechtens gevestigd heeft op dat adres, als huurder of als eigenaar. Het is niet toegestaan je aan te melden op een adres waar jij als persoon niet rechtens gevestigd bent. PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen. PoweredByYou behoudt zich het recht voor om op enig moment aan leveranciers een vergoeding te gaan vragen voor de aangeboden dienstverlening. Daarbij zullen de dienstverlening die aangeboden worden aan de gebruikers die gedefinieerd zijn als klanten, ten alle tijden kosteloos blijven. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De PoweredByYou behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Ondanks dat wij constante zorg en aandacht besteden aan de samenstelling en werking van de website en de daarin ter beschikking gestelde informatie, kan PoweredByYou niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de ter beschikking gestelde informatie en inhoud van de website. Daar waar PoweredByYou kosten danwel opbrengsten voor jou berekent, betreft dat ten alle tijden een indicatie van wat je mag verwachten, maar mag je daar nimmer rechten aan ontlenen.

3 De informatie op deze website is ten dele gegenereerd uit data van open bronnen, data uit gemeentelijke bronnen en (ingevoerde) informatie van gebruikers en derden. Ondanks dat de samenstelling en controle van deze gegevens telkens met de grootst mogelijke zorg plaatsvindt, kunnen aan volledigheid, juistheid en/of voortdurende actualiteit van deze gegevens en de inhoud van de website op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Daar waar gebruik is gemaakt van gegevens de Zonatlas, wordt verwezen naar de disclaimer van de Zonatlas: Daar waar gebruik is gemaakt van gegevens de Zonnekaart, wordt verwezen naar de website van Zonnekaart en Mapgear: Met gebruikmaking van PoweredByYou stemt de leverancier er mee in dat klanten na afronding over de uitgevoerde werkzaamheden naar keuze een beoordeling kunnen invullen, welke via PoweredByYou zichtbaar zal zijn voor gebruikers van PoweredByYou. Met het oog op niet relevante of beledigende beoordelingen wordt verwezen naar de privacy verklaring. PoweredByYou behoudt zich het recht voor de door de gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. PoweredByYou behoudt zich tevens het recht voor doch is daartoe niet verplicht om aanbiedingen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de gebruiker op schadevergoeding. Overeenkomsten tussen de klant en leverancier komen pas tot stand op het moment dat klant dit uitdrukkelijk aan de leverancier heeft bevestigd. PoweredByYou is bij overeenkomsten tussen de klant en de leverancier geen partij. PoweredByYou kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de klanten om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van leveranciers om die werkzaamheden uit te voeren. De gebruiker vrijwaart PoweredByYou jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken. Garanties Leveranciers die zich registreren op PoweredByYou garanderen dat en conformeren zich aan de belofte dat aanbiedingen aan klanten, het uitvoeren van de werkzaamheden, het nakomen van garantie afspraken, en het leveren van nazorg op de geleverde werkzaamheden op correcte wijze geschied en strekt tot een zodanig goede klantleveranciersverhouding, dat deze PoweredByYou als diensverlenter in de transactie niet schaadt. Leveranciers die zich registreren op PoweredByYou en via PoweredByYou tot transacties komen met de klant garanderen met dat ze zich inschrijven dat zij bevoegd en gediplomeerd

4 zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren die volgens de transactie tussen klant en leverancier tot stand zijn gekomen. Leveranciers die zich registreren op PoweredByYou en via PoweredByYou tot transacties komen met de klant garanderen met dat ze zich inschrijven dat zij aan alle wettelijke vereisten voldoen die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren die volgens de transactie tussen klant en leverancier tot stand zijn gekomen. PoweredByYou garandeert niet: dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door gebruikers opgegeven informatie dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en dat derden niet de website en/of de systemen van PoweredByYou onrechtmatig zullen gebruiken. De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en gegevens die hij in het kader van de dienstverlening verstrekt volledig, juist en actueel en naar waarheid zijn en dat hij de dienstverlening uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de dienstverlening en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van PoweredByYou niet zal schaden. Aansprakelijkheid Beweringen en meningen, die geuit worden in artikelen, mededelingen en nieuwsitems op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of PoweredByYou. PoweredByYou kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. PoweredByYou spant zich er voor in om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken, maar kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. De verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als betrouwbare informatie voor het nemen van een investeringsbeslissing. Alle informatie, producten en dienstverlening worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5 PoweredByYou garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienstverlening genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop raden wij de gebruiker van deze site ten allen tijden aan onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie wordt zonder enige statutaire, uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot enige impliciete garantie voor verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bijzonder doel of niet-inbreuk. Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. De PoweredByYou is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. PoweredByYou is niet aansprakelijk voor het niet, niet juist, niet volledig vermelden van gegevens of voor het verloren gaan daarvan. Ingeval de gebruiker aan PoweredByYou onjuiste gegevens heeft verstrekt of ingeval de gebruiker de aan hem ter beschikking gestelde informatie gebruikt in strijd met deze voorwaarden, is de gebruiker aansprakelijk voor alle nadelen die daardoor voor PoweredByYou ontstaan. De gebruiker vrijwaart PoweredByYou voor aanspraken van derden op grond van ter beschikking gestelde of verleende informatie. Uitsluiting PoweredByYou is een open platform wat voor alle leveranciers en klanten toegankelijk is. PoweredByYou behoudt zich het recht voor om de gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien: de gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; de gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden; de gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving. PoweredByYou behoudt zich echter het recht voor om klanten en leveranciers op basis van geconstateerd ongepast gedrag of wanprestatie de toegang te ontzeggen. Overmacht PoweredByYou is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan PoweredByYou gebruikt maakt. Account

6 Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van PoweredByYou dient een account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens. Een account wordt pas aangemaakt wanneer PoweredByYou de aanvraag tot het plaatsen van een account schriftelijk heeft aanvaard. PoweredByYou is gerechtigd (het aanmaken van) een account en/of aanbieding of andere informatie door de gebruiker te weigeren of te verwijderen zonder vermelding van redenen. Ten behoeve van de account wordt een wachtwoord aan de gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en vrijwaart PoweredByYou voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn account van de dienstverlening is gemaakt. PoweredByYou is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienstverlening. Naar aanleiding van het voorgaande aanvaardt PoweredByYou geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik, de werking of de (on)bereikbaarheid van de website. Privacy PoweredByYou verwerkt persoonsgegevens van gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van PoweredByYou van toepassing. Onderhoud PoweredByYou is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens PoweredByYou ontstaat. Intellectuele eigendomsrechten Alles wat op de websites van PoweredByYou staat mag enkel gebruikt worden voor nietcommerciële doeleinden, met uitzondering van de transactie die wij voor de leverancier tot stand brengen. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren bij uitsluiting toe aan PoweredByYou en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van informatie, aanbiedingen of anderszins.

7 Bezoekers en gebruikers van de websites van PoweredByYou mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niets van de website en haar feitelijke werking kopiëren, overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. PoweredByYou, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de websites van PoweredByYou staat, met uitzondering van het materiaal dat door de gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van informatie, aanbiedingen of anderszins. Gebruikers niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PoweredByYou, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. De gebruiker garandeert dat de door hem op de website geplaatste informatie, waaronder begrepen aanbiedingen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De gebruiker vrijwaart PoweredByYou volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Verwijzingen De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. PoweredByYou heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid. Beveiliging PoweredByYou spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. PoweredByYou legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Vuewer ( Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE 1 - Inleiding 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Novanet aangeboden Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van de B.V. Waarneembemiddeling.nl door geregistreerde gebruikers. In deze Algemene Voorwaarden worden, onder meer, de volgende

Nadere informatie

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions.

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 - DEFINITIES 1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. 1.2 - Onder 'Bestelling, Registratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie