Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl"

Transcriptie

1 Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete spellen kan verzamelen en berichten kan plaatsen. Ook kan je op verschillende manieren punten verzamelen waarmee je in de winkel van de Website onder andere functionaliteiten kan aanschaffen voor je profiel. Om gebruik te maken van alles wat onze Website te bieden heeft moet je wel een aantal regels respecteren. Deze regels en andere rechten en plichten van Elkspel.nl staan hieronder beschreven. Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden van Elkspel.nl dan ook aandachtig door. Elkspel.nl is onderdeel van Admeen B.V. en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Deze voorwaarden zijn ook beschikbaar in de vorm van een PDF-bestand, zodat je ze makkelijker kunt opslaan en printen. Artikel 1. Wanneer de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Elkspel.nl en ieder gebruik van de Website. Hieronder valt in ieder geval het spelen van spelletjes, het aanmaken en gebruiken van een profiel en aanvragen en ontvangen van de nieuwsbrief. Iedereen die de overeenkomst sluit met Elkspel.nl, iedereen die spelletjes speelt op de Website en iedereen die het profielgedeelte bezoekt is een Gebruiker van de Website. De Gebruiker kan zowel een natuurlijke- als een rechtspersoon zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden. Op de Website staan links naar websites van derden. Het is duidelijk dat je hebt verlaten als je op een link naar een website van een derde hebt geklikt. Op het moment dat je hebt verlaten gelden de voorwaarden van de aanbieders van die website. Wij adviseren dan ook de daar geldende voorwaarden goed door te nemen. Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand op doordat jij, de Gebruiker, je registreert via de Website. De overeenkomst komt ook tot stand doordat jij, de Gebruiker, gebruik maakt van de Website. Elkspel.nl heeft het recht, zonder opgaaf van reden, een Gebruiker te weigeren. Artikel 3. De voorwaarden voor het gebruik van de Website Om gebruik te mogen maken van de Website moet je tenminste 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger (hierna: Ouders). Hier word je ook op gewezen op de Website. Elkspel.nl gaat er dan ook vanuit dat een Gebruiker 16 jaar of ouder is of met toestemming van zijn of haar Ouders gebruikmaakt van de Website.

2 Om een profiel aan te maken en te gebruiken heb je een Gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Deze mag je zelf uitkiezen. De Gebruikersnaam mag alleen niet hetzelfde zijn als die van een andere Gebruiker. Na registratie en adresverificatie heb je toegang tot jouw profiel met deze naam en dit wachtwoord zolang de overeenkomst duurt. Je moet het wachtwoord geheim houden. Elkspel.nl mag ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk de Gebruiker is en is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord. Je moet Elkspel.nl op de hoogte stellen als je een vermoeden hebt dat het wachtwoord in handen is gekomen van een ander. Elkspel.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen. Elkspel.nl kan een Gebruiker verwijderen of op non-actief zetten zonder opgaaf van redenen. Elkspel.nl heeft het recht de programmatuur van Elkspel.nl van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Je zorgt ervoor dat de gegevens in jouw profiel up to date zijn. Mocht je een nieuw e- mailadres hebben, wijzig dan het oude adres. Je onthoudt je van ongeoorloofd gebruik van de Website en je zult je opstellen en gedragen conform hetgeen door Elkspel.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig Gebruiker van de Website. Dit betekent in ieder geval dat je de Website niet mag gebruiken voor eigen gewin of de Website schade mag toebrengen. Als je toch in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden heeft Elkspel.nl het recht je zonder opgaaf van redenen te weigeren, te verwijderen en om je de toegang tot de Website en haar mogelijkheden te ontzeggen/te blokkeren. Artikel 4. Profielregels Deze regels gelden voor alle functionaliteiten van het profiel. Je dient je te onthouden van ongeoorloofd gebruik van jouw profiel op de Website en je zult je opstellen en gedragen zoals verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker. Daarmee wordt in ieder geval bedoeld dat je alle op de Website weergegeven of aan jou gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van het profiel in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel/moderators van Elkspel.nl. Verder zul je geen overlast veroorzaken voor andere Gebruikers. Ook betekent dit dat je geen onrechtmatige informatie zal plaatsen, geen berichten van Elkspel.nl of Gebruikers zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken. Onrechtmatige informatie is informatie die in strijd is met Nederlandse wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de rechten van derden. Hieronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, spam, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

3 Omdat er ook kinderen op de Website komen mogen er geen pornografische of anderszins seksueel getinte afbeeldingen of teksten worden geplaatst. Je bent zelf verantwoordelijk voor de berichten die je via jouw profiel plaatst. Indien de inhoud van jouw bericht onrechtmatig is, kan je daar zelf aansprakelijk voor worden gehouden. Elkspel.nl kan niet garanderen dat de inhoud van de berichten van Gebruikers rechtmatig en/of juist is. Je erkent dat Elkspel.nl niet verplicht is om uit eigen beweging berichten van Gebruikers op wat voor wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van het bericht, noch daarna. Indien Elkspel.nl tot het inzicht komt dat bepaalde berichten niet aan deze Gebruiksvoorwaarden voldoen, is zij bevoegd deze berichten naar eigen goeddunken te verwijderen of aan te passen. Elkspel.nl is ook bevoegd om aanpassingen te verrichten aan berichten om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van de Website en/of de profielpagina's te vergroten. Daarbij zal Elkspel.nl de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk aantasten. Je vrijwaart Elkspel.nl van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op rechten van derden die door jou zijn gepleegd met gebruikmaking van jouw profiel op de Website, of uit schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Je verleent aan Elkspel.nl kosteloos alle rechten en/of toestemmingen die noodzakelijk zijn om berichten van jou te kunnen plaatsen. In ieder geval wordt verleend een onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare niet-exclusieve licentie om het werk openbaar te maken. Jij en ieder ander kan Elkspel.nl op de hoogte stellen, bij voorkeur via de , van gedragingen of berichten van Gebruikers die jegens jou of hem onrechtmatig zijn. Als je een profiel aanmaakt staat het automatisch in de privéstand. Het is mogelijk om je profiel openbaar te maken. De keuze is aan jou. Wel ben je dan zelf verantwoordelijk voor het openbaar maken van je gegevens. Bij herhaaldelijke klachten en/of herhaald overtreden van deze Gebruiksvoorwaarden is Elkspel.nl gerechtigd je de toegang tot de Website te ontzeggen. Mocht je ondanks bovenstaande toch onrechtmatige of ongewenste inhoud aantreffen op een profielpagina dan kan je gebruik maken van de Notice & Takedown procedure van Elkspel.nl (zie ook artikel 10). Artikel 5. Intellectueel Eigendom De Website bevat veel spelletjes. Op de spellen die op de Website van Elkspel.nl staan rust Auteursrecht. Deze rechten zijn doorgaans eigendom van Elkspel.nl of de toeleveranciers van Elkspel.nl. In het laatste geval hebben wij toestemming van de leveranciers om de spellen te plaatsen. In sommige gevallen hebben wij echter de rechthebbende van het auteursrecht niet kunnen achterhalen. Mocht jij de rechthebbende zijn van een spel en geen toestemming

4 hebben gegeven, dan kan je altijd gebruik maken van onze Notice & Takedown procedure (zie ook artikel 10). Elkspel.nl plaatst ook directe links (deeplinks) naar spellen op andermans websites. Mocht je het niet eens zijn met een directe link naar jouw spel dan kun je gebruik maken van onze Notice & Takedown procedure. Als Gebruiker heb je alleen het recht om de spellen te spelen op de Website. Op de voorgaande regel bestaat één uitzondering. Elkspel.nl bevat (onder andere) spellen die gemaakt zijn door Admeen B.V.. De spellen van Admeen mogen gekopieerd worden en opnieuw openbaar gemaakt worden onder de volgende voorwaarden: De gekopieerde spellen worden gepubliceerd op een spelletjeswebsite; De Spellen worden niet aangepast; De aangebrachte logo's worden niet verwijderd. Admeen B.V. kan de voornoemde toestemming zonder opgaaf van redenen intrekken. Ook op het uiterlijk en de samenstelling van de Website rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Elkspel.nl. Je mag niets overnemen zonder toestemming van Elkspel.nl. Artikel 6. Onderhoud van en wijzigingen in de Website Elkspel.nl behoudt zich het recht voor de Website of onderdelen van de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website en servers van Elkspel.nl. Elkspel.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens jou of een andere Gebruiker gehouden zijn. Artikel 7. Aansprakelijkheid Elkspel.nl is niet aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van jouw profiel en/of de daaraan gekoppelde gegevens dan wel immateriële schade. Elkspel.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die wordt geleden door het bezoeken van websites van derden. Elkspel.nl doet zijn best om ervoor te zorgen dat er geen ongepaste spellen, advertenties of berichten op de Website terecht komen. Doch is het niet mogelijk om alles te monitoren en heeft Elkspel.nl niet altijd controle over de advertenties. Elkspel.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige door jou geleden schade vanwege het onverhoopt wel aanwezig zijn van zulke informatie. Je kunt altijd contact opnemen met Elkspel.nl, mocht je dergelijke informatie tegenkomen. Gebruik bij voorkeur het contactformulier. Artikel 8. Duur en einde van de overeenkomst De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door Elkspel.nl en door jou worden opgezegd zonder redenen en motivering. De overeenkomst kan worden beëindigd door je profiel te verwijderen of indien jij (de Gebruiker) geen profiel hebt, door de Website verlaten. Na beëindiging van de overeenkomst blijven de volgende (delen van) artikelen van kracht:

5 -Artikel 7: Aansprakelijkheid Artikel 9. Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien je een wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden niet wilt accepteren, kan je tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden. Artikel 10. Notice & Takedown procedure Elkspel.nl hanteert een procedure waarmee Gebruikers van de Website waaronder ouders van kinderen onder de 16, auteursrechthebbenden van spellen en andere Gebruikers van de Website een melding kunnen maken van naar hun mening aangeboden of gepubliceerde onrechtmatige of ongewenste informatie. Als een klacht naar het oordeel van Elkspel.nl of haar juridisch adviseur gerechtvaardigd is, is Elkspel.nl gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Elkspel.nl gerechtigd persoonsgegevens van jou te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties indien jij het materiaal hebt geplaatst of lijkt te hebben geplaatst. Elkspel.nl zal je informeren over het verloop van deze procedure. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Elkspel.nl gerechtigd hiervan aangifte te doen. Elkspel.nl kan hierbij alle relevante informatie over jou en andere mogelijk betrokken Gebruiker(s) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Elkspel.nl verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. Bij herhaaldelijke klachten over de door jou aangeboden informatie is Elkspel.nl gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen en je te weren van de Website. Je vrijwaart Elkspel.nl voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Elkspel.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die je lijdt door een ingrijpen van Elkspel.nl in het kader van de klachtenprocedure, ook niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht. Artikel 11. Slotbepalingen Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Zwolle. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele

6 overeenkomst/gebruiksvoorwaarden aan. Partijen bij de overeenkomst zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/gebruiksvoorwaarden gestalte wordt gegeven. Contact Mocht je na het lezen van onze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Gebruik bij voorkeur het contactformulier. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website Gebruiksvoorwaarden websites ViopTo ViopTo exploiteert diverse internet fora waar Bezoekers een schat aan informatie kunnen vinden en kunnen delen. Om de gebruikservaring van ViopTo websites zo optimaal

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Karelgeenen.nl gebruiksvoorwaarden

Karelgeenen.nl gebruiksvoorwaarden Yargon Brouwhuissteeg 1 7241 BK Lochem Nederland KvK: 17213048 Telefoon: 033-460 23 05 Fax: 0573-251774 E-mail: info@yargon.nl Karelgeenen.nl gebruiksvoorwaarden Karelgeenen.nl is het persoonlijke weblog

Nadere informatie

Onderstaande begrippen worden in de Algemene Voorwaarden aangegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:

Onderstaande begrippen worden in de Algemene Voorwaarden aangegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis: Definities Onderstaande begrippen worden in de Algemene Voorwaarden aangegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis: 1.1. Account: de persoonlijke omgeving van Gebruiker waarin de persoonlijke

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Housit

Gebruiksvoorwaarden Housit Gebruiksvoorwaarden Housit 1. Begrippenlijst Onder onderstaande definities in deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan: - Housit: Housit B.V., gevestigd te s-hertogenbosch aan de Helftheuvelweg 11 met postcode

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN HALLOZORG

GEBRUIKERSVOORWAARDEN HALLOZORG ConnectedCare Zorg b.v. Statenlaan 8 6828 WE Arnhem 085-4018130 contact@hallozorg.nl www. hallozorg.nl GEBRUIKERSVOORWAARDEN HALLOZORG In dit document zijn de gebruikersvoorwaarden van HalloZorg beschreven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst.

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. Versie 20 juni 2009 Artikel 1 Definities 1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Gezocht.nl. Versie 2.0 Datum 6 juni 2011

Gebruiksvoorwaarden Gezocht.nl. Versie 2.0 Datum 6 juni 2011 biedt een platform waar gebruikers advertenties kunnen plaatsen indien zij op zoek zijn naar een aanbieder van een dienst of product en waar gebruikers die dergelijke diensten en producten aanbieden kunnen

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

Artikel 1 - Definities

Artikel 1 - Definities Deze Algemene Voorwaarden van LadyCashback.be treden in werking per 1 juni 2013. Artikel 1 - Definities Onderstaande begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden aangegeven met een hoofdletter en hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden wehelpen.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden wehelpen.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden wehelpen.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van WeHelpen beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met WeHelpen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden: SAMENKRAMEN-ACTIVITEITEN.NL 20-10-2015 - Versie 2.2 SAMENKRAMEN-ACTIVITEITEN.NL is een onafhankelijke, informatieve actieve website (Netwerk) voor gezinnen die aan uitbreiding denken,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Culios

Gebruiksvoorwaarden Culios Gebruiksvoorwaarden Culios Om bepaalde diensten op de website www.culios.nl (hierna: Culios) te kunnen gebruiken, moet je je eerst registreren. Door registratie verklaar je je akkoord met de onderstaande

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden www.nimbles.com Nimbles B.V. is statutair gevestigd in Nederland en kantoorhoudend op de Prinsengracht 754, 1017 LD, Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij het handelsregister van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Dream or Donate zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dream or Donate en Dromers, Dream or Donate en Donateurs en Donateurs

Nadere informatie

1. Definities en toepasselijkheid 2. Inhoud van de Overeenkomst 3. Aanmelding en gebruik op de Website

1. Definities en toepasselijkheid 2. Inhoud van de Overeenkomst 3. Aanmelding en gebruik op de Website Algemene Voorwaarden De Buurtverbinding.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van De Buurtverbinding beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ontmoeten.nl Versie geldig vanaf: 15 juli Preambule

Algemene voorwaarden Ontmoeten.nl Versie geldig vanaf: 15 juli Preambule Algemene voorwaarden Ontmoeten.nl Versie geldig vanaf: 15 juli 2013 Preambule Ontmoeten.nl dient als platform waar personen met elkaar in contact kunnen komen en deel kunnen nemen aan Activiteiten. Ontmoeten.nl

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden. 1.4Verloskundige Praktijk LIFE behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.

Gebruiksvoorwaarden. 1.4Verloskundige Praktijk LIFE behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren. Gebruiksvoorwaarden De website wordt u aangeboden door Verloskundige Praktijk LIFE. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Verloskundige Praktijk LIFE via de website, zijn de onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Saltini

Algemene Voorwaarden Saltini Algemene Voorwaarden Saltini Artikel 1. Definities 1.1 Saltini: Saltini staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53007107 en is de leverancier van de dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Surfrace.nl

Algemene Voorwaarden Surfrace.nl Algemene Voorwaarden Surfrace.nl Inleiding Surfrace biedt een online spaarprogramma, waarmee Gebruikers geld kunnen verdienen door bijvoorbeeld het lezen van commerciële e-mails of het uitproberen van

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden 19 oktober 2009 - Versie 1.0 biedt een webapplicatie aan waarmee de gebruiker zijn bedrijfsadministratie kan bijhouden. Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1. Partijen Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van koopeentweet.nl

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015 Artikel 1. Definities 1. Klippa: Klippa is een handelsnaam van Klipper Innovations B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61865184 en de leverancier van de Dienst. 2. Gebruiker: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers. Versie: 25-02-2014

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers. Versie: 25-02-2014 Algemene Voorwaarden Eindgebruikers Versie: 25-02-2014 In dit document zijn de algemene voorwaarden van Makkie beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Wie zijn wij? De app wordt je aangeboden door Knab Verzekeren, een handelsnaam van Knab Advies en Bemiddeling N.V. Knab Verzekeren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digibon. Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Digibon. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Digibon Holding B.V. worden hier gepresenteerd in 15 artikelen Overwegende dat: Digibon diensten aanbiedt die kassabonnen digitaliseert; Digibon koppelingen

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden GEBRUIKSVOORWAARDEN CAR COLLECT Artikel 1. Algemeen 1. Deze website ( www.carcollect.nl, hierna: de Website ) is eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Laptopsvergelijken.nl

Gebruiksvoorwaarden Laptopsvergelijken.nl Gebruiksvoorwaarden Laptopsvergelijken.nl Op deze Website (www.laptopsvergelijken.nl) kun je informatie raadplegen over laptops en aanverwante apparatuur, deze onderling vergelijken en ook je eigen recensies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ZinnGeld

Algemene Voorwaarden ZinnGeld Algemene Voorwaarden ZinnGeld Inleiding ZinnGeld biedt een online spaarprogramma, waarmee Gebruikers geld kunnen verdienen door bijvoorbeeld het lezen van commerciële e-mails of het uitproberen van producten.

Nadere informatie

De Haagse Lerarenpas houders hierna te noemen pashouder. Hiermee wordt een fysieke of elektronische uitvoering van de De Haagse Lerarenpas bedoeld.

De Haagse Lerarenpas houders hierna te noemen pashouder. Hiermee wordt een fysieke of elektronische uitvoering van de De Haagse Lerarenpas bedoeld. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden De Haagse Lerarenpas 1. Algemeen 2. De Haagse Lerarenpas pashouders 3. De Haagse Lerarenpas partners 4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. ALGEMEEN Definities:

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL Versie: Datum: 1.2 7 mei 2015 Herakles B.V. biedt een bemiddelingsdienst aan in de vorm van een online platform dat bestaat uit het vertaalde aanbod van producten, zoals

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Wehelpen.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden Wehelpen.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden Wehelpen.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van WeHelpen beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Wehelpen.nl

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kriminals.nl

Algemene voorwaarden Kriminals.nl Algemene voorwaarden Kriminals.nl Op deze Website kun je meedoen aan een tekstgebaseerd online multiplayer spel ( het Spel ). Bij deelname aan het Spel en elk ander gebruik van deze Website moet je akkoord

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Optiply BV

Algemene Voorwaarden Optiply BV Algemene Voorwaarden Optiply BV Artikel 1. Definities 1.1. Optiply: Optiply BV zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65975839 en de leverancier van de Dienst. Hieronder valt ook een

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Vrienden van BTO

Gebruiksvoorwaarden Vrienden van BTO Gebruiksvoorwaarden Vrienden van BTO De dienst "Vrienden van BTO" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf BTO Thuiszorg BV. Aan het gebruik van Vrienden van

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

We vinden je privacy erg belangrijk. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

We vinden je privacy erg belangrijk. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Welkom bij HalloVrienden! Welkom bij hallovrienden.nl (de "Website") en leuk dat je ons bezoekt. Wij zijn een platform dat zich toelegt op het samenbrengen van mensen met

Nadere informatie

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis:

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis: VOORWAARDEN Dit zijn de voorwaarden van CampusInc B.V. (Bleiswijkseweg 37, te Zoetermeer) zoals gepubliceerd op https://community.dutchinnovationfactory.com van Dutch Innovation Factory en de Haagse Hogeschool,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen.

Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen. Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen. 1 Toepasselijkheid 1.1 De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid.

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid. I. Algemene gebruiksvoorwaarden Mijnhuurprijs.nl 1. Welkom bij Mijnhuurprijs.nl Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 oktober 2016 van toepassing op ieder gebruik van de website Mijnhuurprijs.nl,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De LO community

Algemene voorwaarden De LO community Algemene voorwaarden De LO community Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het platform van De LO community. Wij adviseren je deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden online producten/diensten. 1. Welke begrippen gebruiken we? (En wat bedoelen we ermee?)

Leveringsvoorwaarden online producten/diensten. 1. Welke begrippen gebruiken we? (En wat bedoelen we ermee?) Leveringsvoorwaarden online producten/diensten Wat leuk! Je wilt een Klinkende Taal kopen. Dank je wel! Omdat je je tegenwoordig moet indekken tegen allerlei juridisch gedoe, hebben ook wij leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden YmBizz

Algemene Voorwaarden YmBizz Algemene Voorwaarden YmBizz Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je gebruik maakt van de diensten en de website van YmBizz. Door te registreren op de site of gebruik te maken van de diensten

Nadere informatie

Gebruikersbepalingen cliënt. Versie 2.2

Gebruikersbepalingen cliënt. Versie 2.2 Gebruikersbepalingen cliënt Versie 2.2 Datum: 22 mei 2018 Fotopagina 2 Uitgangspunten Deze Gebruikersbepalingen zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Meurs HRM B.V., handelsnaam eelloo, (hierna:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van MijnSchoolIsUniek.nl

Algemene voorwaarden voor het gebruik van MijnSchoolIsUniek.nl Algemene voorwaarden voor het gebruik van MijnSchoolIsUniek.nl Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Let op: Artikel 1: Algemeen 1. Artikel 2: Overeenkomst Artikel 3: Gegevens 1.

Let op: Artikel 1: Algemeen 1. Artikel 2: Overeenkomst Artikel 3: Gegevens 1. Let op: Verkoop aanvragen kunnen zonder opgaaf van redenen door Online-horecamakelaar worden geweigerd of van de diverse aanbodsites worden verwijderd zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyForum

Gebruiksvoorwaarden XyForum Dit is een voorbeeld van Gebruiksvoorwaarden zoals gegenereerd met de Gebruiksvoorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/gebruiksvoorwaardengenerator/ In dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De Zuiderling De ruilmunt op Rotterdam-Zuid Algemene Voorwaarden De Zuiderling B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 27 augustus 2013 te Rotterdam. In dit document zijn

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden 2SKiP BV

Algemene gebruiksvoorwaarden 2SKiP BV Algemene gebruiksvoorwaarden 2SKiP BV 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Door het gebruik en bezoek van het platform gaat de gebruiker er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij of zij gebonden is aan de inhoud van

Nadere informatie

VOORWAARDEN mijn.vergelijkdirect.com

VOORWAARDEN mijn.vergelijkdirect.com VOORWAARDEN mijn.vergelijkdirect.com De in de Voorwaarden met hoofdletter geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis. ARTIKEL 1. DEFINITIES Vergelijkdirect.com: Vergelijkdirect.com is een handelsnaam

Nadere informatie

Versie : Utrecht,

Versie : Utrecht, GEBRUIKSVOORWAARDEN Met behulp van de tool in de website van MijnPositieveGezondheid.nl kunt u een test doen. De test geeft een indicatie over hoe u vindt dat het met u gaat. De test gaat over de volgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Versie: 1.0 Datum: 9 juli 2014 Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Artikel 1. Definities De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis. 1.1. Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Springest B.V.

Algemene voorwaarden Springest B.V. Algemene voorwaarden Springest B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam op [ ] onder nummer 30239037. Artikel 1. Definities De in deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden )

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden SKY Casting & Agency

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden SKY Casting & Agency Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden SKY Casting & Agency Het is belangrijk dat je deze algemene voorwaarden goed doorneemt voordat je gebruik gaat maken van de profielpagina en de website van SKY

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden Leest u deze gebruiksvoorwaarden alstublieft zorgvuldig voordat u zich registreert als gebruiker van de PIL-website. Wanneer u na het accepteren van deze voorwaarden gebruik gaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zaampjes B.V. Inleiding

Algemene voorwaarden Zaampjes B.V. Inleiding Inleiding Zaampjes verleent je graag toegang tot de website en app van SAM en nodigt je van harte uit kennis te nemen van ons aanbod. Wij behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud van deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Handelsnaam VideoCursusOnline Meditaties-voor-Kinderen is een dienst van VideoCursusOnline Website www.meditaties-voor-kinderen.nl Email sleepy@meditaties-voor-kinderen.nl Telefoon

Nadere informatie

ARTIKEL 1. Definities

ARTIKEL 1. Definities De in de Bemiddelingsvoorwaarden met hoofdletter geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis. ARTIKEL 1. Definities Vergelijkdirect.com: Vergelijkdirect.com is een handelsnaam van TLG Media B.V.

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Actiepuntenregister

Gebruiksvoorwaarden Actiepuntenregister Gebruiksvoorwaarden Actiepuntenregister De dienst "Actiepuntenregister" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Business Analyse Software. Aan het gebruik van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMEEN. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden ALGEMEEN. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN: Algemene Voorwaarden the Wayv, eenmanszaak / Besloten vennootschap, versie juni 2012, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP').

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP'). MYPP Gebruikersvoorwaarden en privacy beleid MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55992080 (hierna: 'MYPP'). Door je review in te vullen

Nadere informatie

Algemene Ticketvoorwaarden Eventix B.V. 1. Definities

Algemene Ticketvoorwaarden Eventix B.V. 1. Definities 1. Definities In deze algemene ticketvoorwaarden wordt verstaan onder: -Eventix B.V., de entiteit welke haar kaartverkoopservice aanbiedt aan Gebruiker onder de naam "Eventix", hierna te noemen Eventix,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor gebruikers van publicroam. 13 maart 2018

Algemene voorwaarden voor gebruikers van publicroam. 13 maart 2018 Algemene voorwaarden voor gebruikers van publicroam 13 maart 2018 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Publicroam BV ( Publicroam ). Ze gelden voor alle personen die gebruik maken van de wifi-toegangsdienst

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Uw Zorg Online Huisartspraktijk van Breugel. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle services die

Gebruiksvoorwaarden Uw Zorg Online Huisartspraktijk van Breugel. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle services die Gebruiksvoorwaarden Uw Zorg Online Huisartspraktijk van Breugel Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle services die Huisartspraktijk van Breugel aanbiedt via de mobiele applicatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Haagse Feiten

Algemene Voorwaarden Haagse Feiten Algemene Haagse Feiten De dienst secure.haagsefeiten.nl (hierna Haagse Feiten ) wordt ter beschikking gesteld door Political Inzights B.V. (bij wijze van Software-as-a-Service), statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor huurders

Algemene voorwaarden voor huurders Algemene voorwaarden voor huurders Ten aanzien van de dienstverlening van Slimhuren B.V. (hierna: Slimhuren) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND

Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND Voor de toegang tot en het gebruik maken van de website van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND gelden de volgende Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ouders/verzorgers BasisOnline Ouderportaal

Gebruiksvoorwaarden ouders/verzorgers BasisOnline Ouderportaal Gebruiksvoorwaarden ouders/verzorgers BasisOnline Ouderportaal De dienst BasisOnline Ouderportaal wordt u op uitdrukkelijk verzoek van de onderwijsinstelling van uw kind(eren) via internet bij wijze van

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie