Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden."

Transcriptie

1 Brein Euroaccess Enterprises DomJur Rechtbank s-hertogenbosch Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 8 juli 2008 Vonnis in kort geding van 8 juli 2008 in de zaak van de stichting STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, gevestigd te Amsterdam, eiseres, procureur mr. P.C.M. van der Ven, advocaat mr. R.M. Brouwer te Amsterdam, tegen de rechtspersoon naar vreemd recht EUROACCESS ENTERPRISES LTD., gevestigd te Eindhoven, gedaagde, vertegenwoordigd door de heer P.C. Leurink. Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding - de mondelinge behandeling - de pleitnota van Stichting BREJN Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. Stichting BREIN houdt zich bezig met het bestrijden van intellectuele eigendomsfraude namens de bij haar aangesloten recht- en belanghebbenden, met name (rechts)personen die een bedrijf uitoefenen dat bestaat uit de rechtmatige exploitatie van informatie of informatiedrager. Krachtens haar statuten is Stichting BREIN bevoegd in dat kader rechtsgedingen te voeren namen Euroaccess is een bedrijf dat internetdiensten verleend, waaronder "hosting", kort gezegd het beschikbaar houden van websites van derden op bij Euroaccess gehuisveste servers en het verzorgen van de toegang van die sites tot het internet Een van de websites die door Euroaccess worden gehost is waarbij "to" staat voor Tonga, een eiland in de Stille Oceaan. Op de website worden vele recente speelfilms, televisieseries, muziek en software waaronder computerspellen aangeboden ter downloading zonder toestemming van de auteursrechthebbenden en nabuurrechthebbenden Op de website wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde BitTorrent techniek, dat zorgt voor een snellere up- en downloadsnelheid van de bestanden, omdat een bestand in stukjes van meerder computers tegelijk kan worden gedownload en de gedownloade stukjes van 1

2 bestanden ook direct weer kunnen worden geupload aan andere gebruikers, die deze dan weer downloaden Stichting BREIN heeft in een d.d. 11 maart 2008 gericht aan verzocht de inbreukmakende gedragingen op te staken. Daarop is geen reactie gekomen Vervolgens heeft Stichting BREIN aan Euroaccess verzocht de website af te sluiten van het internet en aan Stichting BREIN bekend te maken welke (rechts)personen achter de website schuilgaan. Euroaccess heeft aan het verzoek geen gehoor gegeven. 3. Het geschil 3.1. Stichting BREIN vordert, zakelijk weergegeven: 1. Euroaccess te bevelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het (doen) hosten en (doen) verlenen van toegang tot het internet aan de website die op de dag der dagvaarding via het internet toegankelijk is via en/of onder de naam Torrent.to, alsmede aan alle bij deze website behorende (tracker)servers en databases, waaronder maar met beperkt tot de (tracker)servers die via. het internet toegankelijk zijn via de domeinnaam *.torrent.to te staken en gestaakt te houden; 2. Euroaccess te bevelen om binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan de raadsvrouw van Stichting BREIN schriftelijk opgave te doen van de namen en woon/vestigingsadressen van de (rechts)personen en alle andere op het moment van dagvaarding aan Euroaccess ter beschikking staande gegevens, waaronder maar met beperkt tot telefoon- fax:- en bankrekeningnummers en adressen, waarmee de (rechts)personen kunnen worden geïdentificeerd en/of kunnen worden bereikt in wiens opdracht Euroaccess de onder sub 1 van het petitum vermelde websites, servers en databases host of doet hosten; 3. Euroaccess te veroordelen tot betaling aan Stichting BREIN van een direct opeisbare dwangsom van ,-- per dag of gedeelte daarvan dat Euroaccess met volledig aan het bevel als onder 1 en 2 gevorderd, voldoet; 4. Euroaccess te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure, waaronder de feitelijk door Stichting BREIN gemaakte kosten van salarissen en verschotten van de advocaat Stichting BREIN legt daaraan het volgende ten grondslag. Via de website wordt op grote schaal inbreuk gemaakt op auteursrechten en naburige rechten van rechthebbenden die bij Stichting BREIN zijn aangesloten. Het is Stichting BREIN echter niet gelukt om de (rechts)personen achter de website op te sporen. Euroaccess handelt onrechtmatig jegens Stichting BREIN door de website te hosten en aldus toegang te verschaffen tot het internet. Stichting BREIN heeft er derhalve recht en belang bij dat Euroaccess de toegang tot het internet aan Torrent.to beëindigt. Euroaccess is als tussenpersoon gelet op bet onmiskenbaar onrechtmatige karakter van Torrent.to voorts gehouden om de namen, adres en woonplaats (hierna te noemen: NAWgegevens) aan Stichting BREIN te verstrekken, zo volgt uit de jurisprudentie. De weigering om die gegevens te verstrekken is in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Er bestaat aanleiding voor een volledige proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 1019h Rv. De door Stichting BREIN ingestelde acties zijn noodzakelijk ter handhaving van de auteursrechten en naburige rechten als bedoeld in artikel 1 Handhavingsrichtlijn Euroaccess heeft ter zitting aangegeven zich te refereren aan het oordeel van de rechter. Zij wenst eerst een rechterlijk oordeel over haar verplichting tot het afsluiten van de website en het verstrekken van NAW-gegevens af te wachten. 4. De beoordeling 4.1. Allereerst rijst de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is op het onderhavige geschil te beslissen. De rechter beantwoordt die vraag bevestigend, nu Euroaccess (mede) 2

3 woonplaats heeft in Nederland (Eindhoven). Blijkens het door Stichting BREIN overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van KoophandeI is de rechtspersoon Euroaccess Enterprises Ltd geregistreerd in het Companies House te Cardiff, Engeland en is de onderneming gevestigd aan de Alsacelaan 5 te Eindhoven De rechter is voorts van oordeel dat Euroaccess rechtsgeldig is verschenen in dit kort geding. Zij is ter zitting vertegenwoordigd door de heer P.C. Leurink, blijkens eerdergenoemd uittreksel uit het handelsregister bestuurder van Euroaccess Vervolgens rijst de vraag welk recht op onderhavige kwestie van toepassing is. Die vraag dient te worden beantwoord aan de hand van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad. Immers, de inbreuk op een auteurs- of naburig recht is een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW. In het eerste lid van artikel 3 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad is bepaald dat verbintenissen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van de Staat op welks grondgebied de daad plaatsvindt. Nu doet zich in het onderhavige geval de situatie voor dat de website wereldwijd kan worden geraadpleegd, dat onduidelijk is in welk land de aanbieder van die website is gevestigd en dat de site kennelijk via verschillende servers in diverse landen, waaronder Nederland, wordt gehost. Uit de door Stichting BREIN overgelegde uitdraaien van de website blijkt dat de site voornamelijk in de Duitse taal is opgesteld, maar zich ook specifiek richt op Nederlandse bezoekers, gelet op de aangeboden (Nederlandstalige) werken van. Nederlandse artiesten en de reclameboodschappen in de Nederlandse taal. Ter zitting is voorts komen vast te staan dat de servers van waaruit de hosting plaatsvindt, in Amsterdam staan. Onder die omstandigheden kan het Nederlandse recht worden toegepast Dat op de site werken ter downloading worden aangeboden die auteursrechtelijk beschermd zijn in de zin van de Nederlandse Auteurswet 1912, zonder de daarvoor vereiste toestemming van de makers, staat niet ter discussie. Dat zulks onrechtmatig is jegens de auteursrechthebbenden en hun belangenbehartiger Stichting BREIN, lijdt geen twijfel. Echter, de Auteurswet biedt uitsluitend bescherming voor werken die, kort gezegd, voor het eerst in Nederland zijn uitgegeven. Het merendeel van de bestanden waar Stichting BREIN op doelt betreft echter buitenlandse (Amerikaanse en Britse) werken. Daarvoor bieden de Berner Conventie (BC), de Universele Auteursrecht Conventie (UAC) en het Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs-verdrag) waarbij Nederlands is aangesloten, al dan niet in aanvulling op elkaar, bescherming aan de rechthebbenden tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Dat op bestanden worden aangeboden die als auteursrechtelijke en/of nabuurrechtelijk beschermde werken in de zin van het Be, de UAC en het TRIPs-Verdrag moeten worden aangemerkt en dat Stichting BREIN bevoegd is namens die rechthebbenden (de makers) in rechte op te treden tegen inbreuken daarop, is voldoende aannemelijk. In dat kader wijst de rechter erop dat bij de Berner Conventie thans bijvoorbeeld maar liefst 184 landen zijn aangesloten, waaronder de Verenigde Staten en het verenigd Koninkrijk, maar ook zelfs Tonga, het eiland in de Stille Oceaan waarnaar de afkorting ".to" in het internetadres van de verwijst. Dat torrent.to ook door het aanbieden van ter downloading van die "buitenlandse"bestanden jegens Stichting BREIN onrechtmatig handelt, is daarmee voldoende aannemelijk Euroaccess biedt door haar rol als webhost de gelegenheid tot het verrichten van onrechtmatige activiteiten in de vorm van structurele inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen via het internet. Daarmee handelt ook Euroaccess onrechtmatig tegen de auteurs- en nabuurrechthebbenden en dus jegens Stichting BREIN. Daartoe overweegt de rechter dat het onrechtmatige karakter van de activiteiten op evident is en ook voor Euroaccess volstrekt duidelijk moet zijn. Immers, iedereen weet dat het aanbieden van muziek- film- en softwarebestanden zonder toestemming van de rechthebbenden illegaal is. Dit geldt nog sterker voor een professionele partij die zich toelegt op het hosten van websites die bovendien door Stichting BREIN ook nog eens is gewezen op het onrechtmatige karakter van de activiteiten op Dat de politie of de FIOD Euroaccess daar niet op heeft gewezen, zoals door Euroaccess ter zitting is gesteld, kan haar niet baten. Zij heeft in dezen een eigen verantwoordelijkheid, waarbij nog opmerking verdient dat Euroaccess haar verantwoordelijk kennelijk wel neemt als 3

4 het gaat om kinderporno; dergelijke websites worden door Euroaccess wel afgesloten, zo verklaarde de heer Leurink ter zitting Gelet op het vorenstaande is voldoende aannemelijk dat Euroaccess onrechtmatig handelt jegens Stichting BREIN door de website toegang te verschaffen tot het internet. De onder 1. gevorderde afsluiting zal derhalve worden toegewezen Stichting BREIN vordert naast afsluiting van de website ook bekendmaking van kort gezegd de namen en adressen van de (rechts)personen die schuilgaan achter torrent.to. Stichting BREIN heeft door overlegging van de producties 21 en verder voldoende aannemelijk gemaakt dat de gegevens die in het RIPE-register staan vermeld over onjuist zijn. In dat register staat de website op naam van een zekere Comunmente Internet Services gevestigd te Zweden. Nader onderzoek heeft echter aangetoond dat een bedrijf onder die naam bij de Zweedse autoriteiten onbekend is, zodat de opgegeven informatie waarschijnlijk vals is. Aangenomen mag worden dat Euroaccess wel beschikt over de juiste NAW-gegevens van haar klanten en dus ook van de (rechts)personen achter De verklaring van de heer Leurink ter zitting dat zij daarover niet beschikt omdat daar geen aanleiding toe bestaat zolang door de klant netjes voor de diensten van Euroaccess wordt betaald, lijkt voorshands niet erg geloofwaardig. Wat daar ook van zij, aangenomen mag worden dat Euroaccess in staat is die gegevens alsnog te verkrijgen. Euroaccess is echter pas bereid die gegevens aan Stichting BREIN te verstrekken indien de rechter haar daartoe opdracht geeft De vraag is of Euroaccess daarmee onrechtmatig handelt. Maatgevend bij beantwoording van die vraag is het arrest van de Hoge Raad in de zaak Lycos/Pessers (HR 25 november 2005, IER 2006, 2). Uit dat arrest vloeit voort dat een dienstverlener als Euroaccess onder omstandigheden verplicht kan zijn om aan derden informatie te verstrekken waarmee de afnemers van hun dienst kunnen worden geïdentificeerd. Of die verplichting bestaat dient te worden beoordeeld aan de hand van afweging van de betrokken belangen. Daarbij mag volgens de Hoge Raad niet te lichtvaardig worden voorbijgegaan aan het belang van de vrije meningsuiting, waaronder in bepaalde gevallen het belang van de websitehouder zijn mening anoniem te kunnen doen en is terughoudendheid derhalve geboden Het belang van vrije meningsuiting speelt hier geen rol. Immers, op de website gaat het niet om het verkondigen van een mening, maar om het verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken. De websitehouder heeft er uiteraard belang bij Om anoniem te kunnen blijven, maar mag dat belang niet misbruiken om jegens derden onrechtmatig te handelen en zonder dat zij daarvoor ter verantwoording kan worden geroepen. Zoals hierboven reeds is overwogen, handelt de websitehouder van onmiskenbaar onrechtmatig jegens Stichting BREIN door zonder toestemming auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken ter downloading aan te bieden. Stichting BREIN heeft een reëel belang bij verkrijging van de NAW-gegevens van die websitehouder, omdat zij daarmee de websitehouder kan aanspreken op haar onrechtmatige gedrag en zo kan trachten verdere schade door inbreukmakend handelen, al dan niet via andere websites dan of een andere host, te voorkomen. Voorts is gebleken dat eerdere pogingen van Stichting BREIN om de NAW-gegevens van degenen die schuilgaan achter Torrent.to te achterhalen, zonder resultaat zijn geweest en is voldoende aannemelijk dat voor Stichting BREIN geen minder ingrijpende middelen voorhanden zijn om achter de NAW-gegevens te komen dan door het instellen van onderhavige vordering tegen Euroaccess, Dat leidt tot de slotsom dat het belang van Stichting BREIN bij het verkrijgen van de NAW-gegevens dient te prevaleren boven het belang van Euroaccess en dat van de websitehouder om de gegevens voor Stichting BREIN geheim te houden. Daarmee is voldoende aannemelijk dat Euroaccess in strijd handelt met een (ongeschreven) zorgvuldigheidsnorm hetgeen een onrechtmatige daad oplevert. Op grond daarvan rust op Euroaccess de verplichting de NAW-gegevens aan Stichting BREIN te verstrekken. Aan nakoming van de verplichting staat artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens niet in de weg, nu reeds is overwogen dat het belang van Stichting BREIN bij het verkrijgen van de gegevens zwaarder weegt dan het belang van de websitehouder bij respectering van haar recht op bescherming van de persoonlijke 4

5 levenssfeer. De vordering tot verstrekking van de gevorderde informatie zal derhalve worden toegewezen Gelet op het grootschalige karakter van de op gepleegde inbreuken en de evidente onrechtmatigheid daarvan, alsmede het feit dat Euroaccess na verzoeken van Stichting BREIN daartoe niet is overgegaan tot afsluiting van de website en door Euroaccess geen verweer is gevoerd tegen de door Stichting BREIN als (vervangende) productie 20 overgelegde opgave van de gemaakte advocaatkosten, zal de rechter Euroaccess als de in het ongelijk gestelde partij onder toepassing van artikel 1019h Rv veroordelen in de werkelijke proceskosten, waarvan een bedrag van BUR ,55 aan advocaatkosten Aan de dwangsom zal een matigingsbevoegdheid worden verbonden als na te melden. 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. veroordeelt Euroaccess om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het (doen) hosten en (doen) verlenen van toegang tot het internet aan de website die op de dag der dagvaarding via het internet toegankelijk is via en/of onder de naam Torrent.to, alsmede aan alle bij deze website behorende (tracker)servers en databases, waaronder maar niet beperkt tot de (tracker)servers die via het internet toegankelijk zijn via domeinnamen eindigend op (...).torrentto te staken en gestaakt te houden; 5.2. veroordeelt Euroaccess om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Stichting BREIN schriftelijk opgave te doen van de namen en woon/vestigingsadressen van de (rechts)personen en alle ander op het moment van dagvaarding aan Euroaccess ter beschikking staande gegevens, waaronder maar niet beperkt tot telefoon- fax en bankrekeningnummers en adressen waarmee de (rechts)personen kunnen worden geïdentificeerd en/of kunnen worden bereikt in wiens opdracht Euroaccess de onder 5.1. bedoelde websites, servers en databases host of (doet) hosten; 5.3. bepaalt dat Euroaccess voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.1. of 5.2. bepaalde, aan Stichting BREIN een dwangsom verbeurt van EUR ,00 tot een maximum van EUR ,00, 5.4. bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal z:ijn voor rnatiging door de rechter) voor zover handhaving daarvan naar rnaatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding, 5.5. veroordeelt Euroaccess in de proceskosten, aan de zijde van Stichting BREIN tot op heden begroot op EUR ,35, waarvan BUR ,55 advocaatkosten, EUR. 71,80 kosten dagvaarding en EUR 254,00 vast recht, 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.7. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. J.H.W. Rullman en in het openbaar uitgesproken op 8juli Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 5

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/168020 / KG ZA 15-58 ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 Datum: 17 maart 2015 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014 PAGINA 1 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START VAN 2014 Advocatenkantoor Legalz B.V. (januari 2014) ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum,

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum, a 1S IN NAAM DES KONINGS HTBANK MIDDEN.NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: Cl16/370044 I KG ZA 14-374 Vonnis in kort geding vzn 16 juli 2014 in de zaak

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015 In naam van de Koning vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel ~knummer I rolnummer: Cl131588872 I KG ZA 15-739 MVIJWR Vl!nnis in kort geding van in de zaak van de

Nadere informatie

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk,

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk, Uitspraak: 23 augustus 2007 Rolnummer: 05191 3 Rolnr. Rechtbank: 051245 HEK"EREAHTSH0F TE 'c-gravenhag-, kamer M C- 5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van -.:b BACARDI 2% COMPANY LIMITEB gevestigd

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Inhoud 156* Aflevering 9 16 november 2013 Jaargang 10. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Inhoud 156* Aflevering 9 16 november 2013 Jaargang 10. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid Redactie: mr. K. Aantjes mr. H. de Boer mr. Chr.H. van Dijk prof. mr. S.D. Lindenbergh prof. mr. M.W. Scheltema prof. mr. dr. J.L. Smeehuijzen Vaste annotatoren: mr. H. Brens mr. S. Colsen mr. M.E. Franke

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR

OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR Een onderzoek naar de verwijdering van rechtmatige informatie door hostingproviders 22 december 2012 update 4 januari 2013 Bits of Freedom heeft onderzoek gedaan naar notice-andtakedownbeleid

Nadere informatie

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt.

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt. ls Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Lelystad zaaknummer I rolnummer: C/161384710 I KL ZA 15-11 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. KARL NOTEN, wonende te IJsselstein, 2. de besloten vennootschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam,

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam, vonnis RECHTBANK AMSTERDAM sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 398833 / HA ZA 08-1465 Vonnis van in de zaak van de stichting STICHTING ONDERZOEK BEDRIJFS INFORMATIE SOBI, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld?

Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? Een analyse van de werking van verschillende indexeringswebsites en hun mogelijke rol in de schending van auteursrechten via internet. Universiteit

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag. zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064

Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag. zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064 Vonnis van in de zaak van [X], wonende te [A],

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BW6007, Gerechtshof 's-hertogenbosch, HD 200.060.792 Datum uitspraak: 08-05-2012 Datum publicatie: 18-05-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Brand bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van 1 augustus 2012 in de zaak van

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van 1 augustus 2012 in de zaak van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE DSM N.V., gevestigd te Heerlen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie