Gemeenten moeten citymarketing initiëren maar uitvoering loslaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenten moeten citymarketing initiëren maar uitvoering loslaten"

Transcriptie

1 Voorwoord Carlijn Leenders deed in samenwerking met adviesbureau City Result onderzoek naar de succes- en faalfactoren van samenwerking binnen citymarketing in Gouda en Schiedam. Zij studeerde met dit onderzoek in september af aan de Master Leisure Studies aan de Universiteit van Tilburg. Carlijn werkt nu bij organisatieadviesbureau Berenschot. In oktober 2010 schreef Carlijn het volgende persbericht over haar onderzoek. In dit document is de samenvatting van het onderzoek te lezen. Gemeenten moeten citymarketing initiëren maar uitvoering loslaten Utrecht 2 november 2010 Gemeenten doen er verstandig aan om citymarketing los te laten. Zij moeten het initiatief nemen om samen met partners uit de stad de inhoud van citymarketing vast te leggen, voldoende investeren, maar de uitvoering van citymarketing in handen geven van een externe regisseur. Om vervolgens een stap terug te doen. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de organisatie van citymarketing dat Carlijn Leenders van Berenschot deed in samenwerking met adviesbureau City Result. 1 Uit het onderzoek blijkt dat het ontbreken van een gemeenschappelijke visie en doelstelling een belangrijke faalfactor is bij samenwerking in citymarketing. De inhoud van de citymarketing moet gezamenlijk en zo specifiek mogelijk worden geformuleerd, zodat alle betrokken partijen hetzelfde doel nastreven en de stad op een eenduidige wijze wordt gepositioneerd. Wanneer belanghebbenden worden betrokken bij de formulering van de strategie, voelen ze zich bovendien meer verantwoordelijk en zet men zich meer in voor de uitvoering. Het blijkt van belang dat één regisserende organisatie de koers van de citymarketing bewaakt. Deze partij kan worden gezien als een knooppunt in een breder netwerk van belanghebbenden, waar initiatieven om een stad op de kaart te zetten bij elkaar worden gebracht. De gemeente speelt een cruciale rol in de oprichting van een dergelijke regisserende organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat samenwerking in citymarketing wordt gestimuleerd wanneer gemeenten 1) partijen met elkaar verbinden, 2) de oprichting van een citymarketingorganisatie aanmoedigen en 3) geld beschikbaar stellen. De beschikbaarheid van geld heeft veel invloed op het vermogen en de bereidheid van stakeholders om citymarketingprojecten te organiseren. Als gemeenten investeren in de marketing van de stad, zijn bedrijven vervolgens vaak meer bereid ook geld bij te dragen.

2 Stap terug Wanneer de citymarketingorganisatie eenmaal goed functioneert, doen gemeenten er goed aan afstand te nemen. Het onderzoek laat zien dat een dominante gemeente door stakeholders als onprettig wordt ervaren. Zij zijn dan minder bereid om actief een bijdrage te leveren. Een stap terug doen betekent niet dat gemeenten citymarketing helemaal los dienen te laten. Zij moeten de marketing van de stad omarmen en uitdragen. In dit kader kan de verantwoordelijke wethouder of burgemeester als gezicht van de stad een grote rol spelen in de citymarketing. De conclusies zijn gebaseerd op een uitgebreid casestudy-onderzoek in Gouda en Schiedam. Ervaringen van Berenschot met citymarketing in ruim 25 grote en kleinere steden bevestigen het uit het onderzoek naar voren komende beeld: als gemeenten de uitvoering op afstand plaatsen, vergroot dit het draagvlak bij bedrijven. Bovendien komt citymarketing daardoor los van de politieke waan van de dag, wat de inhoudelijke continuïteit bevordert. Een samenvatting van het onderzoek staat op 2 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adviseurs bij Berenschot Miriam Brouwer (M ) en Carlijn Leenders (M ), of communicatiemanager Dimphy van der Zanden (M ).

3 3 Sustainable citymarketing? Collaborate! Research on success- and fail factors in the development of sustainable collaboration concerning citymarketing in medium-sized cities Nederlandse samenvatting Master thesis Leisure Studies C.J. Leenders 2010

4 Samenvatting Sustainable Citymarketing? Collaborate! Duurzame citymarketing? Werk samen! -Onderzoek naar de succes- en faalfactoren in de ontwikkeling van duurzame samenwerking omtrent citymarketing in middelgrote steden. Achtergrond In een wereld die door globalisatie steeds kleiner wordt, neemt de concurrentie tussen steden toe. Steden concurreren om het aantrekken van toeristen, inwoners, bedrijven en de creatieve klasse. De rivaliteit tussen steden zal in de toekomst blijven toenemen (Braun, 2008). Steden kunnen niet achterover leunen in de concurrentiestrijd en moeten zichzelf constant afvragen of de stad aantrekkelijk genoeg is om de vier doelgroepen aan te trekken (Braun, 2008). Steden gebruiken citymarketing om een merk te maken van de stad en dit merk te vermarkten. Veel verschillende stakeholders in het citymarketing werkveld werken met elkaar samen in netwerken. Deze netwerken van stakeholders moeten geregisseerd worden. Hoewel er al veel academisch onderzoek gedaan is naar citymarketing, is de organisatie van de marketing functie echter nog nauwelijks onderzocht (Braun, 2008). Middelgrote steden in Nederland hebben behoefte aan inzicht in hoe een stabiele en langdurige (duurzame) citymarketing samenwerking tussen publieke en private partijen kan worden ontwikkeld in middelgrote steden. Inzicht in de succes- en faalfactoren kan middelgrote steden helpen bij de ontwikkeling van duurzame samenwerking omtrent citymarketing. Deze behoefte leidt tot de volgende probleemstelling: Welke succes- en faalfactoren kunnen worden onderscheiden in de ontwikkeling van duurzame samenwerking omtrent citymarketing in middelgrote steden? Om deze probleemstelling te beantwoorden, worden theorieën over Urban Governance en de Urban Regime Theory gebruikt als analysekader. 4 Theorie Volgens Eric Braun (2008) is citymarketing management onderdeel van Urban Governance. De term Urban governance omvat hoe beleid van steden wordt ontwikkeld, besloten, geïmplementeerd en wie het doet. In de praktijk betekent dit dat citymarketing een onderwerp is van (politieke) besluitvorming en dat citymarketing heeft te maken met gemeentelijke organisaties, procedures van beleid maken, partnerschappen, implementatie, etc. ((Braun, 2008, p.82). De theorieën over urban governance kunnen een theoretisch kader vormen voor het onderzoek naar de organisatie van de citymarketing functie. Er bestaan verschillende modellen van urban governance. Een urban regime, zoals beschreven in de Urban Regime Theory, is één urban governance model. Urban regimes kunnen worden gedefiniëerd als informele regelingen waarin publieke en private partijen samen werken om bepalende beslissingen te nemen en uit te dragen. Deze bepalende beslissingen zijn er niet om alles te bepalen of te controleren; ze hebben meer te maken met het managen van conflicten en het inspelen op sociale verandering. (Stone, 1989, p. 7). De belangrijkste aspecten van een urban regime zijn; publieke en private partijen, informele manier van samenwerken, een stabiele maar dynamische groep, toegang tot institutionele middelen, bepalende beslissingen, het managen van conflicten en het inspelen op sociale verandering (Stone, 1989). De politieke macht van regimes kan beter worden beschreven als de macht om te ( power to ) of de capaciteit van aanzetten tot ( capacity to act ), dan de macht over ( power over ) anderen, of sociale controle. (Stone 1989, in: Mossberger and Stoker, 2001). Stone (1989) noemt drie groepen van deelnemers in regimes; 1. publieke partijen, 2. private partijen en 3. community deelnemers als vakbonden en non-profit organisaties. Stoker and Mossberger (1994) voegen een vierde groep toe; deskundigen die hun kennis kunnen inbrengen in het regime.

5 Op basis van het theoretisch kader is het volgende conceptueel model ontwikkeld: Het conceptuele model leidt tot de volgende onderzoeksvragen die kunnen helpen bij het beantwoorden van de probleemstelling; 1. Hoe kan de duurzame citymarketing samenwerking in de stad worden gekenmerkt? en 2. Welke proces-gerelateerde factoren beïnvloeden de ontwikkeling van duurzame citymarketing samenwerking in de stad en kunnen potentiële succes- en faalfactoren zijn?. Deze onderzoeksvragen en de probleemstellingen zijn onderzocht in een case study met twee cases (N = 2). De eerste case is de citymarketing in Gouda tot De citymarketing stichting is opgeheven op 1 januari 2010, de nieuwe situatie is niet onderzocht, de casus omvat de oude situatie met de stichting die tot eind 2009 werkzaam was. De tweede case is de stadspromotie en citymarketing van Schiedam. 5 Resultaten Gouda Citymarketing Stichting De marketing van Gouda werd van 2002 tot 2009 uitgevoerd door Stichting Marketing Gouda (SMG). De stichting werd gemanaged door een directeur die verantwoordelijk was voor de verwezenlijking van de doelstellingen. De eerste directeur overschatte het inkomen van de SMG, en creëerde een groot financieel tekort. De financiële problemen hadden veel invloed op het functioneren van de SMG. Naast de directeur en drie medewerkers, had SMG een raad van toezicht en een raad van advies. In de praktijk functioneerde de raad van toezicht meer als management dan als raad van toezicht, en de raad van advies was niet actief. SMG werd in zeven jaar gemanaged door vier verschillende directeuren. De laatste directeur heeft geadviseerd tot het opheffen van de stichting in 2010, omdat er geen behoefte meer was aan de operationele, facilitaire organisatie die SMG was geworden. Karakter van het netwerk Enkele jaren na de oprichting van SMG verouderden de oprichters en hun informele netwerk. Nieuwe mensen moesten worden aangetrokken om zich in te zetten voor de marketing van de stad. Dit was moeilijk omdat er niet veel vertrouwen in SMG was, als gevolg van de financiële problemen en de werkwijzen van sommige directeuren. Het vertrouwen tussen andere actoren was ook niet erg goed. Sommige stakeholders werkten samen, maar alle stakeholders samen vormden niet één

6 samenwerkingsverband. Veel stakeholders ervaarden de gemeente als een dominerende partij in het netwerk. Hoewel verschillende actoren in het netwerk citymarketing-doelen hadden, was er niet echt een gemeenschappelijk doel. Bovendien was de capacity to act redelijk laag in Gouda. Gedurende de acht jaar dat SMG bestond, was het geen stabiele organisatie. Over het algemeen was de marketing van Gouda niet duurzaam. Beïnvloedende factoren Verschillende actoren van verschillende achtergronden waren betrokken bij de samenwerking omtrent citymarketing. Mensen waren niet erg bereid om samen te werken met de stichting citymarketing, omdat deze stichting werd beschouwd als een verlengstuk van de gemeente. De samenstelling van de samenwerking en het evenwicht tussen de actoren beïnvloedden het vertrouwen en de bereidheid binnen de samenwerking en daarmee de duurzaamheid. Het ontbreken van een agenda is ook een beïnvloedende factor. Goudsche stakeholders hadden niet echt een gezamenlijke agenda; elke stakeholder had zijn eigen visie en doelstellingen. Het gebrek aan een gemeenschappelijke agenda beïnvloedde het ontbreken van een een gemeenschappelijk doel en eenheidsgevoel binnen de samenwerking. De beschikbaarheid van institutionele middelen blijkt ook belangrijk te zijn voor de duurzaamheid van de samenwerking. Vooral de beschikbaarheid van financiële middelen heeft veel invloed op het vermogen en de bereidheid om dingen gedaan te krijgen (capacity to act). Verder stimuleert de beschikbaarheid van financiële middelen in het ondernemersfonds mensen om samen te werken en zich verenigen. De onderliggende motivatie van de stakeholders om deel te nemen in de citymarketing is het aantrekken van bezoekers, bewoners en bedrijven om de economie van de stad te stimuleren. Motiverende factoren om deel te nemen aan de samenwerking zijn enthousiaste en inspirerende personen, zichtbare resultaten, het ondernemersfonds en negatieve publiciteit of een negatief imago. 6 Conclusie over samenwerking in Gouda Over het algemeen waren citymarketing en de citymarketingorganisatie van Gouda niet duurzaam. Maar hoe komt dat? Welke factoren speelden een rol in het falen van de duurzaamheid? De financiële problemen en de frequente veranderingen in de leiding waren van invloed op het falen van duurzame samenwerking in Gouda. De competenties van de citymarketeer(s) spelen een belangrijke rol in de leiderschapswisselingen en de stabiliteit van de organisatie. De financiële problemen, de leiderschapswisselingen en de dominante rol van de gemeente (dus ongelijkheid tussen de actoren), zorgden voor wantrouwen in SMG. Dit wantrouwen was een belangrijke negatieve factor voor de duurzaamheid van de samenwerking. Een andere factor die een rol speelde was het ontbreken van een gedeelde agenda met een duidelijk geformuleerde visie en doelstellingen. Het ondernemersfonds in Gouda en daarmee de beschikbaarheid van financiële middelen bleek de capacity to act en de bereheidheid om samen te werken positief te stimuleren. Andere positief stimulerende factoren in Gouda waren zichtbare resultaten van de inzet en bijdrage en enthousiaste personen die in staat zijn om andere mensen te inspireren. Schiedam Stadspromotie en Citymarketing stichting In 2003 is de Stichting Evenementen Promotie Schiedam (SEPS) opgericht. Niet veel later begon SEPS de campagne 'Ontdek Schiedam.Nu' om de evenementen van Schiedam te promoten en in het verlengde daarvan de stad te promoten. Daarnaast verzorgde de VVV de toeristische promotie. Enkele partijen in de stad waren echter ontevreden over de VVV, daarom werd de VVV in 2008 samengevoegd met SEPS tot de nieuwe Stichting Promotie Schiedam (SPS) die verantwoordelijk is voor de promotie en marketing van de stad. De stichting heeft een directeur die verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. SPS heeft (nog) geen raad van advies. SPS werkt samen met diverse partners, waaronder de gemeente en ondernemers in Schiedam (SPS, nd).

7 Karakter van het netwerk In Schiedam bestaat een groot informeel netwerk omtrent de stadpromotie en citymarketing. SPS is de leidende partij in het netwerk. De stichting heeft veel informele contacten met belanghebbenden in de stad en werkt met veel partijen samen op informele basis. Hoewel alle respondenten van mening zijn dat informele contacten erg belangrijk zijn, denken de meeste respondenten dat zowel informele als formele contacten moeten worden gebruikt. Het vertouwen tussen actoren is volgens verschillende respondenten erg goed op het moment. Echter, hoewel actoren veel informele contacten hebben en elkaar vertrouwen, is het niet duidelijk of actoren een écht gemeenschappelijk doel ervaren (common sense of purpose). Enerzijds hebben stakeholders hetzelfde gevoel en de bereidheid om de stad te promoten en vermarkten, maar aan de andere kant is de bereidheid om projecten daadwerkelijk uit te voeren laag. Sommige enthousiaste personen in Schiedam organiseren evenementen en projecten, maar in het algemeen de capacity to act niet erg hoog in Schiedam. Verschillende organisaties zijn verantwoordelijk geweest voor de stadspromotie en citymarketing. Toch wordt de huidige campagne al ongeveer zeven jaar gebruikt. De samenwerking omtrent stadspromotie en-marketing lijkt heel duurzaam in Schiedam. Beïnvloedende factoren Veel publieke en private actoren zijn betrokken bij het stadspromotie en citymarketing netwerk in Schiedam. Velen werken samen in diverse verenigingen en platforms in Schiedam. Er is geen gezamenlijk geformuleerde visie of doel, maar de visie en het doel van SPS kunnen worden gezien als de overkoepelende visie en doel, in andere woorden; de agenda. Een gemeenschappelijke agenda, die bekend en erkend is door de actoren, geeft richting en draagt zo bij aan de duurzaamheid van de samenwerking. De inbreng van middelen is ook van invloed op de duurzaamheid. Verschillende actoren brengen verschillende middelen in. Vooral de beschikbaarheid van financiële middelen is belangrijk in Schiedam, net als in Gouda. De bijdragen van publieke en private partijen lijken redelijk gelijk te zijn. De stimulans voor actoren om bij te dragen- en deel te nemen aan citymarketing is voor velen het aantrekken van mensen naar de stad. Volgens verschillende respondenten is het belangrijk een situatie te creëren waarin de deelname iets oplevert voor de deelnemende partij. Interessante materiële en immateriële prikkels stimuleren actoren om deel te nemen en bij te dragen. De aanwezigheid van prikkels stimuleert de capacity to act. 7 Conclusie over samenwerking in Schiedam Over het algemeen lijken de stadspromotie en de promotie- en marketingorganisatie van Schiedam duurzaam. Diverse factoren dragen bij aan de stabiliteit van de samenwerking. Ten eerste een wethouder die de stadspromotie en-marketing omarmt. Ook het voortbouwen van de nieuwe organisatie SPS en de nieuwe directeur op de visie en het werk van de vorige organisatie (SEPS) en de directeur dragen bij aan de duurzaamheid. De stabiliteit van de inhoud van stadspromotie draagt waarschijnlijk bij aan de stabiliteit van de samenwerking. De informele manier van werken van SPS is sterk afhankelijk van de directeur van SPS, maar behalve SPS werken ook andere stakeholders informeel samen. Bovendien zijn veel betrokken partijen zich bewust van elkaars doelen en plannen. Dit bevordert de informele contacten. De onduidelijkheid over de common sense of purpose en de lage capacity to act kunnen wellicht ten dele worden verklaard door het ontbreken van een daadwerkelijk gemeenschappelijk agenda met daadwerkelijk gezamenlijk geformuleerde visie en doelstellingen. Stakeholders zouden zich wellicht meer verantwoordelijk voelen om zichzelf in te zetten (to act) als de belanghebbende partijen doelstellingen samen formuleren. Zowel SPS en de gemeente proberen de capacity to act te stimuleren door stakeholders te betrekken bij projecten die zij organiseren. Andere factoren die van belang lijken te zijn voor de duurzaamheid van de samenwerking in Schiedam, zijn van de beschikbaarheid van middelen en de aanwezigheid van materiële en immateriële prikkels.

8 Conclusie Vergelijking van de cases In beide cases wordt de stadspromotie en citymarketing uitgevoerd door onafhankelijke stichtingen. Toch is de gemeente in beide steden zeer invloedrijk. Verder is in zowel Gouda als Schiedam de citymarketeer een zeer belangrijke factor voor de samenwerking. Bovendien lijkt in beide steden de beschikbaarheid van institutionele middelen belangrijk te zijn voor de samenwerking, met name de beschikbaarheid van financiële middelen. Een andere overeenkomst tussen beide cases is dat beide steden niet beschikken over een daadwerkelijk gemeenschappelijk agenda. In beide steden hebben stakeholders niet gezamenlijk een gemeenschappelijke visie en doelstellingen geformuleerd. Ten slotte stimuleren in Gouda en Schiedam dezelfde factoren stakeholders om deel te nemen aan citymarketing. Hoewel er enige gelijkenissen tussen Gouda en Schiedam zijn, zijn er veel verschillen tussen beide cases. Ten eerste was de samenwerking in Gouda niet duurzaam en in Schiedam is de samenwerking wel duurzaam. Een ander verschil dat van essentieel belang is, is de rol van de citymarketing stichting in het netwerk. In Schiedam is SPS de regisserende partij die de stakeholders en hun initiatieven stuurt. In Gouda stuurde of leidde SMG de netwerken van stakeholders niet duidelijk. Een volgend verschil heeft te maken met de rol van de gemeente. De gemeente in Gouda was dominant in de marketing. Dat was vooral het geval is in de laatste jaren van SMG. In de eerste jaren heeft de gemeente zich niet veel bemoeid met de SMG. Later, als gevolg van financiële problemen en de veelvuldige wijzigingen van de citymarketeer, heeft de gemeente zich steeds meer met SMG bemoeid. In Schiedam ontwikkelde de rol van de gemeente in tegengestelde richting. In het begin was de gemeente zeer nauw betrokken, maar zodra de stadspromotie goed werd uitgevoerd door SPS, deed de gemeente een stap achteruit. De gemeente is nog altijd een belangrijke partij, maar domineert niet. Een vierde verschil tussen de twee cases is de capaciteit van beide stichtingen om leiderschapswisselingen te overleven. In Schiedam borduurt de nieuwe directeur voort op het werk van de voormalig directeur. In Gouda lijken nieuwe bestuurders steeds opnieuw te zijn begonnen. Alle directeuren hadden hun eigen manier van werken en borduurden niet duidelijk voort op het werk van de voormalige directeuren. Een ander belangrijk verschil tussen beide cases is de mate waarin belanghebbenden op informele basis samenwerken met elkaar. In Schiedam bestaat een groot informeel netwerk omtrent stadspromotie en -marketing en SPS werkt met vele partijen samen op informele basis. In Gouda verouderde het informele netwerk van de grondleggers van citymarketing en was het moeilijk om nieuwe mensen in het informele netwerk te betrekken. In de laatste jaren van SMG verschilt de mate waarin informele contacten worden gebruikt van actor tot actor. Informele contacten lijken in Schiedam meer gebruikt te worden dan in Gouda. Een ander verschil is de aanwezigheid van een ondernemersfonds. In Gouda maakte het ondernemersfonds een einde aan het gezeur tussen de ondernemers over ongelijke bijdrage aan evenementen in de binnenstad. In Schiedam bestaat dit gezeur nog steeds. Dit jaar wordt een ondernemersfonds in Schiedam opgericht, dus misschien is dit verschil binnenkort niet meer relevant. Ten slotte is een wezenlijk verschil tussen beide cases de organisatie structuur van de stichtingen. In Schiedam is het VVV-kantoor geïntegreerd in SPS. In Gouda waren SMG en VVV afzonderlijke organisaties. SMG had niet veel contact met de VVV en werkte niet veel samen met VVV. 8

9 Antwoord op de probleemstelling De probleemstelling van dit onderzoek is: Welke succes- en faalfactoren kunnen worden onderscheiden in de ontwikkeling van duurzame samenwerking omtrent citymarketing in middelgrote steden?. Er kan worden geconcludeerd dat de succes- en faalfactoren in de ontwikkeling van duurzame samenwerking omtrent citymarketing zijn: De samenstelling van de samenwerking, zowel op organisatieniveau als op persoonlijk niveau; Een duidelijke regisserende partij (citymarketingstichting is wenselijk); De kenmerken en competenties van de citymarketeer; Een duidelijk, gezamenlijk geformuleerde agenda, die bekend is bij de actoren; Beschikbaarheid van voldoende verschillende middelen; Aanwezigheid van zichtbare en tastbare materiële en immateriële stimuli; Informele contacten, en samenwerking op informele basis. Andere belangrijke beïnvloedende factoren (maar niet expliciet succes- en faalfactoren) zijn: Een onafhankelijke stichting citymarketing; De gemeente moet de marketing van de stad omarmen en uitdragen, maar niet domineren Binnen de gemeente, een bestuurslid verantwoordelijk is voor het citymarketing; Context-gerelateerde factoren zoals; geschiedenis van de stad, mind-set van de bewoners, negatieve publiciteit, (economische) ontwikkelingen. Discussie, Reflectie en Aanbevelingen Discussie Dit onderzoek heeft een aantal nieuwe inzichten gebracht die niet (nog) niet vermeld worden in de Urban Regime Theory. Informele contacten tussen actoren en een informele wijze van samenwerking blijken belangrijke factoren te zijn in de ontwikkeling van een duurzame samenwerking. Een informele wijze van samenwerking blijjkt echter alleen goed te werken wanneer besluiten formeel worden genomen en actoren formeel verwachtingen naar elkaar uitspreken. Bovendien werd naar aanleiding van de theorie, informeel in het conceptuele model gezien als een kenmerk van een duurzame samenwerking aan de afhankelijke kant van het model. Tijdens het onderzoek bleek echter dat informaliteit meer een onafhankelijke, beïnvloedende variabele is dan een afhankelijke variabele. Verder hoeft volgens Dowding et al. (1999) de agenda niet te formeel of volledig gespecificeerd te worden. Het ontbreken van een duidelijke gemeenschappelijke agenda was echter een van de faalfactoren van de citymarketing samenwerking in Gouda. De agenda moet dus blijkbaar wél volledig worden gespecificeerd. Een ander inzicht dat dit onderzoek biedt is dat in de samenstelling van de samenwerking, niet alleen de samenstelling van partijen met verschillende achtergronden (publiek, privaat) belangrijk is, maar ook wie een partij vertegenwoordigt. Bovendien is de mix van mensen belangrijk; verschillende personen met verschillende achtergronden en competenties moeten elkaar aanvullen. 9 Reflectie op onderzoek Dit onderzoek is gedaan in een case study design. Een nadeel van een case study design met een kleine hoeveelheid cases (N = 2) is dat de onderzoeksresultaten niet gegeneraliseerd kunnen worden naar alle steden. Elke stad is anders en de onderzochte steden zijn niet representatief voor alle Nederlandse middelgrote steden, dus het is mogelijk de resultaten zijn niet van toepassing op alle Nederlandse middelgrote steden. Aanbevelingen per case Aan Gouda kan worden aangeraden binnen het nieuwe informele platform gebruik te maken van formele besluitvorming en formele overeenkomsten. Bovendien is het belangrijk om de juiste

10 persoon in te huren voor de functie van citymarketeer. Daarnaast moet de nieuwe organisatie vaak en duidelijk communiceren met alle stakeholders in de stad. De visie en het doel van citymarketing in Gouda en het nieuwe citymarketing platform moet duidelijk worden uitgelegd aan alle stakeholders. Ten slotte kan worden aanbevolen aan de gemeente Gouda, die initiatiefnemer van de nieuwe citymarketing platform is, om te voorkomen dat ze de dominante partij wordt in de samenwerking en de marketing. Aan Schiedam kan worden aanbevolen om de nauwe informele contacten met de stakeholders voort te zetten. Het is echter raadzaam om stakeholders nog meer te betrekken; om samen met stakeholders doelstellingen te formuleren. Wanneer stakeholders zelf deelnemen aan het formuleren van doelstellingen, voelen zij zich wellicht meer verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen en om actief bij te dragen aan de citymarketing van Schiedam (capacity to act). Tot slot kan worden aanbevolen aan SPS om een raad van advies te installeren. Dit draagt bij aan de duurzaamheid van de organisatie. Bovendien is de raad van advies de plek om draagvlak te creëren bij stakeholders. Algemene aanbevelingen Bij de ontwikkeling van duurzame citymarketing samenwerking lijkt een duidelijk leidende, regisserende partij belangrijk te zijn. Eén partij moet de marketing coördineren en de koers bewaken. Een geschikte organisatie om samenwerking te leiden is een onafhankelijke stichting die buiten de gemeente staat. Een citymarketing stichting heeft behoefte aan een directeur die de marketing en de stakeholders coördineert en regisseert. Het is belangrijk dat de directeur een sterke manager is, met een marketing achtergrond. De manager moet een goede netwerker zijn en moet beschikken over goede sociale vaardigheden. Bovendien is het aan te raden om een informele netwerkstructuur te handhaven. Een citymarketing stichting moet worden gezien als een knooppunt (nod) in een breder informeel netwerk van stakeholders. De citymarketeer moet nauw informeel contact onderhouden met alle stakeholders en moet de betrokken partijen op informele wijze vragen om input en feedback. Om andere mensen te motiveren om deel te nemen, moet de citymarketeer hen bewust te maken van de voordelen van deelname aan citymarketing. Bovendien lijken zichtbare resultaten van projecten te motiveren om nieuwe projecten te initiëren en te participeren in volgende projecten. Ten slotte kan aan de gemeenten worden geadviseerd om geld te investeren in de marketing van de stad, met name in de beginfase. Wanneer de gemeente geen aanzienlijk bedrag investeert, zijn private partijen minder bereid geld bij te dragen. 10 Voor uitgebreide onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen kunt u het complete onderzoeksrapport Sustainable citymarketing? Collaborate! - Research on success- and fail factors in the development of sustainable collaboration concerning citymarketing in medium-sized cities lezen. Carlijn Leenders Master Leisure Studies, Faculty of Social Sciences University of Tilburg Amersfoort, 18 augustus 2010

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Beleidsplan & organisatie

Beleidsplan & organisatie Beleidsplan & organisatie 2015-2018 UTRECHT, 28-11-2014 AFRICA IN MOTION, M.KOFFI Inhoudsopgave 1. Organisatiestructuur... 2 1.1 Concept AIM organisatiestructuur... 2 1.1.1 De werkgroep Lobby... 3 1.1.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE

JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE DE NATIONALE CITYMARKETING TROFEE 2017 Juryrapport Zaandam, 31 mei 2017 3 Algemeen De Nationale Citymarketing Trofee (NCT) wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Groen Dichterbij 8 november 2014 Jan Hassink, Carlijn Wentink en Evelien Janssen Jan.hassink@wur.nl Voorbeelden van groene burgerinitiatieven

Nadere informatie

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten?

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Case 1: de fusie Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Twee regionale organisaties zijn samengegaan in een grotere, provinciegrens overlappende organisatie en de integratie verliep niet zo soepel

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector

Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector 1 Inhoudsopgave Introductie Onderzoekskader Methodologie Resultaten Conclusie Aanbevelingen 2 Introductie

Nadere informatie

Een exploratief kwalitatief onderzoek naar het functioneren van Raden van Toezicht in de gezondheidszorg. (samenvatting)

Een exploratief kwalitatief onderzoek naar het functioneren van Raden van Toezicht in de gezondheidszorg. (samenvatting) 1 Toezichtdynamica. Een exploratief kwalitatief onderzoek naar het functioneren van Raden van Toezicht in de gezondheidszorg. (samenvatting) De aanleiding voor dit onderzoek is de behoefte meer inzicht

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

LEREN VAN LOCHEM VERTROUWEN SCHENKEN AAN DE ENERGIEKE SAMENLEVING THOMAS HOPPE EN DONALD VAN DEN AKKER

LEREN VAN LOCHEM VERTROUWEN SCHENKEN AAN DE ENERGIEKE SAMENLEVING THOMAS HOPPE EN DONALD VAN DEN AKKER LEREN VAN LOCHEM VERTROUWEN SCHENKEN AAN DE ENERGIEKE SAMENLEVING THOMAS HOPPE EN DONALD VAN DEN AKKER TWENTE CENTRE FOR STUDIES OF TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. CSTM UNIVERSITY OF TWENTE. OPRIT

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel

ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel Aanleiding onderzoek besturingsmodel Inrichting oude bestuur Bestuurscrises 2014 en voorjaar 2016 Nieuwe regelgeving en druk van rijkstoezichthouders Besluit

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT Posities als antecedenten van management-denken over concernstrategie ACHTERGROND (H. 1-3) Concernstrategie heeft betrekking op de manier waarop een concern zijn portfolio

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra

Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is een landelijke koepel van zelfstandige

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wereldwijd zijn meer dan 3 miljard mensen afhankelijk van biomassa brandstoffen zoals hout en houtskool om in hun dagelijkse energie behoefte te voorzien. Het gebruik van deze

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen RIS.4679 Plan van aanpak Citymarketing Emmen Auteur: Eline Faber Datum: november 2010 1 Inleiding Citymarketing is in gemeenten in Nederland sterk in ontwikkeling. Menig gemeente heeft een citymarketeer,

Nadere informatie

Taal en communicatie - profielwerkstuk

Taal en communicatie - profielwerkstuk Taal en communicatie profielwerkstuk Op weg naar een onderzoek Op weg naar een onderzoeksverslag Als voorbeeld: een experimenteel onderzoek: de kracht van Twitter je kunt me volgen op Twitter: @roblepair

Nadere informatie

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp Samenvatting Inleiding In de huidige dynamische en complexe omgeving waarin veel organisaties opereren, wordt corporate entrepreneurship vaak gezien als een noodzaak. Het goed doorgronden van het ondernemend

Nadere informatie

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergronden 1.1 LTA 3 1.2 Evenementencommissie 3 1.3 Formalisering 3 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Doelstellingen

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

SAMENVATTING. Succes verzekerd!?

SAMENVATTING. Succes verzekerd!? SAMENVATTING Succes verzekerd!? Onderzoek naar de succes- en faalfactoren bij gemeentelijke samenwerking op gebied van lokale sociale zekerheid en de rol van de gekozen samenwerkingvorm daarin Universiteit

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32003 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yuanyuan Zhao Title: Modelling the dynamics of the innovation process : a data-driven

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Ondernemer Monumenten Fonds Brabant

Ondernemer Monumenten Fonds Brabant Ondernemer Monumenten Fonds Brabant Ondernemer Monumenten Fonds Brabant NV Monument Fonds Brabant krijgt een nieuwe marktrol Tot op heden is NV Monumenten Fonds Brabant (MFB) de organisatie in Brabant

Nadere informatie

Alles uit handen, maar niet de touwtjes

Alles uit handen, maar niet de touwtjes 1 Alles uit handen, maar niet de touwtjes SPORT2SUPPORT I.O.V. REN4SPORT SEPTEMBER 2012 2 LEESWIJZER In het hoofdstuk INTRO, staat een beknopte omschrijving over de onderzoeker en wordt de aanleiding tot

Nadere informatie

Toezichtvisie Raad van Commissarissen en bestuur. Veluwonen

Toezichtvisie Raad van Commissarissen en bestuur. Veluwonen Toezichtvisie Raad van Commissarissen en bestuur Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 Als we iets van de afgelopen jaren hebben geleerd is het wel dat goed besturen niet gaat zonder goed toezicht. Dat

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt?

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Dominantieval Klanten voor lief nemen is een risico. Uit een publicatie van Harvard management

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Op zoek naar het DNA en kansen van Moerdijk

Op zoek naar het DNA en kansen van Moerdijk Op zoek naar het DNA en kansen van Moerdijk Inleiding Om het DNA en de kansen van Moerdijk te kunnen bepalen is een extern en intern onderzoek uitgevoerd. Op basis van deze output zijn de grootste kansen

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Samenwerken in de CIV s & COE s

Samenwerken in de CIV s & COE s Samenwerken in de CIV s & COE s Een onderzoek naar de stand van zaken ten aanzien van samenwerken Ruben Wendel de Joode (Common Eye en expert PBT) Miriam Korstanje (Platform Bèta Techniek) 13-11-2014 1

Nadere informatie

Master Leergang Regionale regie en management

Master Leergang Regionale regie en management Master Leergang Regionale regie en management RegioAcademie 2012-2013 Flexibel regionaal samenwerken is de sleutel voor de toekomst. Deze uitspraak op een conferentie voor regionale economische samenwerking

Nadere informatie

Grenzeloos samenwerken in de zorg

Grenzeloos samenwerken in de zorg Woonzorgnet@work Grenzeloos samenwerken in de zorg De wereld wordt gemaakt door wie iets onmogelijks aandurft H. Roose, 2002 Zorg voor ouderen - ouderenzorg Diversiteit aan vragen neemt toe Meerlagigheid

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Ven, D.S.M. van de (Desire?) Kenmerk 16.500973. Vergaderdatum 24 maart 2016. Utrecht Global Goals City

Voorstel aan de raad. Ven, D.S.M. van de (Desire?) Kenmerk 16.500973. Vergaderdatum 24 maart 2016. Utrecht Global Goals City Voorstel aan de raad Opgesteld door Bestuurs-en Concernstaf Ven, D.S.M. van de (Desire?) Kenmerk 16.500973 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 24 maart 2016 Geheim Nee Utrecht Global Goals

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Participatie bij verkeersplannen: wanneer doe je het goed?

Participatie bij verkeersplannen: wanneer doe je het goed? Participatie bij verkeersplannen: wanneer doe je het goed? ing. Eli Schapendonk (gemeente Wageningen) Thijs van Duijn (Emotion Kommunikatie Buro) Samenvatting Het goed organiseren van inspraak bij verkeers-

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Schoolbeleid en ontwikkeling

Schoolbeleid en ontwikkeling Schoolbeleid en ontwikkeling V. Maakt gedeeld leiderschap een verschil voor de betrokkenheid van leerkrachten? Een studie in het secundair onderwijs 1 Krachtlijnen Een schooldirecteur wordt genoodzaakt

Nadere informatie

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011 N A A R E E N D O O R L O P E N D E L E E R L I J N PAT I Ë N T V E I L I G H E I D Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Gebiedsontwikkeling en Citymarketing

Kennisbijeenkomst Gebiedsontwikkeling en Citymarketing Kennisbijeenkomst Gebiedsontwikkeling en Citymarketing Netwerk City Marketing 24 mei 2016 Marco van Hoek Even voorstellen Marco van Hoek, Manager Netwerk Citymarketing; Campagneleider Made in Arnhem; Projectleider

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Structuur van Europese (Informele) Netwerken voor regio s en steden

Structuur van Europese (Informele) Netwerken voor regio s en steden Structuur van Europese (Informele) Netwerken voor regio s en steden Masterclass Europa, Kenniscentrum Vlaamse Steden, Module 2, Jan Maarten de Vet, ECORYS, 14 december 2009 Vooraf Europese netwerken voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

NAP innovatie programma, de analyse

NAP innovatie programma, de analyse NAP innovatie programma, de analyse Inleiding Tijdens de NAP-Contactbijeenkomst op 23 mei jl. zijn de resultaten gepresenteerd van het Programmateam Innovatie. Tijdens deze interactieve presentatie is

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Corporate Communicatie COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Deze les 14 mei 2007, COM2, corporate communicatie Toelichting lesprogramma Corporate Communicatie - elementen - context - historisch perspectief

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport

Managementsamenvatting adviesrapport Managementsamenvatting adviesrapport Onderzoek succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse Gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen

Nadere informatie

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2 2 1.1. WAAROM DIT HANDBOEK? Internationale mobiliteit wordt steeds meer een absolute noodzaak op een arbeidsmarkt waar een sterke vraag heerst naar meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Een van de

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie