SAMENVATTING. Succes verzekerd!?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. Succes verzekerd!?"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Succes verzekerd!? Onderzoek naar de succes- en faalfactoren bij gemeentelijke samenwerking op gebied van lokale sociale zekerheid en de rol van de gekozen samenwerkingvorm daarin Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Opleiding Master of Public Management (MPM) Leergang 15 Gerrit van Lenthe 9 maart 2007

2 Managementsamenvatting Decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) voelen steeds meer de behoefte om samen te werken met andere decentrale overheden. Deze samenwerking spitst zich op een of meerdere terreinen op ambtelijk niveau waarbij de eigen bestuurlijke zelfstandigheid wordt behouden. Dit blijkt o.a. uit de toename van het aantal samenwerkingsverbanden afgezet tegen het totaal aantal decentrale overheden (1997: 2.7; 2005: 3.7). Onderzocht is welke factoren een rol spelen bij het al dan niet succesvol (= het realiseren van de beoogde doelen en effecten) zijn van ambtelijke samenwerking. Daarnaast is bekeken welke rol de gekozen samenwerkingsvorm daarin speelt. Vanwege de haalbaarheid is het onderzoek ingeperkt tot de opvattingen/meningen van bestuurders en ambtelijk management. Deze opvattingen richten zich op samenwerking op het werkterrein van de lokale sociale zekerheid (sociale zaken). De onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat zijn - vanuit het oogpunt van de verantwoordelijke portefeuillehouders en de ambtelijke top - de meest bepalende succes- en faalfactoren bij gemeentelijke ambtelijke samenwerking op het terrein van lokale sociale zekerheid en welke rol speelt de gekozen samenwerkingsvorm daarin? Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord via de volgende deelvragen: 1. Welke vormen van gemeentelijke ambtelijke samenwerking zijn in Nederland te onderscheiden? 2. Welke succes- en faalfactoren zijn uit theorieën uit de organisatie- en bestuurswetenschap te herleiden? 3. In hoeverre zijn deze succes- en faalfactoren ook van toepassing op gemeentelijke ambtelijke samenwerking op gebied van lokale sociale zekerheid? 4. Welke andere succes- en faalfactoren spelen een rol bij gemeentelijke ambtelijke samenwerking? 5. In hoeverre is de samenwerkingsvorm een succes- of faalfactor? Aan de trend van toenemende samenwerking blijken de volgende maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen ten grondslag te liggen: Internationalisering/globalisering; Lokalisering en politieke vernieuwing; Netwerksamenleving en ontwikkelingen in ICT; Verzakelijking, versterking van prestatiegerichtheid en van verantwoording; Interactieve beleidsvorming; Verzelfstandiging van beleid en uitvoering/ketenbenadering; Toenemend aantal taken in medebewind. In een literatuurstudie is gekeken naar de meest voorkomende vormen van samenwerking tussen gemeenten in Nederland. Daarbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de juridische vorm (de juridische constructie) van de samenwerking en de verschijningsvorm van de samenwerking. Ambtelijke samenwerking tussen gemeenten leidt tot veranderingen in deze gemeenten. Hierdoor is ambtelijke samenwerking een vorm van organisatieverandering. In een literatuurstudie is bekeken wat de belangrijkste succes- en faalfactoren zijn bij organisatieveranderingen in het algemeen. Deze succes- en faalfactoren zijn te onderscheiden in: Stapsgewijze factoren, d.w.z. de factoren die in de stappen van het proces (volgtijdelijk) van belang zijn; 1

3 Permanente factoren, d.w.z. de factoren die gedurende het gehele proces van belang zijn. In de stappen Succesfactoren Permanent Faalfactoren 1. Urgentiebesef Actieve opstelling topmanagement Geen gedeelde probleemervaring 2. Leidende coalitie Communicatie Onderschatten van machtsprocessen en belangentegenstellingen 3. Duidelijke visie en doelstelling Participatie Conflicterende strategische prioriteiten 4. Draagvlak Ondersteunende instrumenten en middelen 5. Korte-termijn-successen Leerprocessen; opleiding en gedragsverandering Klassieke top-down benadering Geen verbinding tussen veranderingen en gedrag 6. Evalueren van de verandering 7. Aanpassen organisatiecultuur 8. Consolideren van de veranderingen Lijnverantwoordelijkheid centraal blijven stellen Effectief verandermanagement Slecht functionerend management Cultuurverschillen Vervolgens is contact gelegd met drie verschillende soorten samenwerkingsclusters op gebied van lokale sociale zekerheid. Bijna alle succes- en faalfactoren die een rol spelen bij organisatieveranderingen speelden ook een rol bij de drie onderzochte samenwerkingsclusters. Dit bleek uit gesprekken met gemeentebestuurders, managers van de samenwerkingsorganisatie en het analyseren van relevante documenten. Alleen de rol van effectief verandermanagement als succesfactor en de rol van slecht functionerend management als faalfactor werden in het onderzoek niet vastgesteld. Naast de uit de theorie bekende factoren zijn er nog vier nieuwe succesfactoren vastgesteld: het aanwezig zijn van voldoende vertrouwen tussen de samenwerkingspartners; de wil tot samenwerken; ruimte voor eigen beleid; ruimte voor zelfstandige bedrijfsvoering. Aan de eerste twee succesfactoren moet voldaan zijn, voordat het samenwerkingsproces überhaupt kan worden gestart. 2

4 Door zowel bestuurders als ambtelijk management wordt de vorm waarin de samenwerking wordt gegoten beschouwd als een succesfactor. Daarbij bestaat echter geen eenduidigheid over één bepaalde vorm. De vorm moet zodanig zijn dat er voldoende mogelijkheden blijven voor het formuleren van eigen beleid. Daarnaast moet de gekozen samenwerkingsvorm het management voldoende ruimte geven om een slagvaardige en doelmatige bedrijfsvoering te kunnen realiseren. Conclusie De resultaten van het onderzoek leiden tot de volgende eindconclusies over de succes- en faalfactoren bij gemeentelijke ambtelijke samenwerking. Succesfactoren Vooraf In de stappen Permanent Onderling vertrouwen 1. Urgentiebesef Actieve opstelling topmanagement Faalfactoren Geen gedeelde probleemervaring Wil tot samenwerken 2. Leidende coalitie Communicatie Onderschatten van machtsprocessen en belangentegenstellingen 3. Duidelijke visie en doelstelling Participatie Conflicterende strategische prioriteiten 4. Draagvlak Ondersteunende instrumenten en middelen 5. Korte-termijn-successen Leerprocessen; opleiding en gedragsverandering Klassieke top-down benadering Geen verbinding tussen veranderingen en gedrag 6. Evalueren van de verandering 7. Aanpassen organisatiecultuur 8. Consolideren van de veranderingen Lijnverantwoordelijkheid centraal blijven stellen Ruimte voor eigen beleid Ruimte voor zelfstandige en efficiënte bedrijfsvoering. (Bestuur op afstand) Samenwerkingsvorm Cultuurverschillen Van deze succes- en faalfactoren worden de volgende factoren als het meest bepalend beschouwd: I. Door bestuurders Vooraf (voorwaardenscheppend) Vertrouwen in de samenwerkingspartner De wil tot samenwerken In het proces Urgentiebesef Aanwezig zijn van een leidende coalitie Permanente factor Ruimte voor eigen beleid Faalfactor Conflicterende strategische prioriteiten Cultuurverschillen 3

5 II. Door ambtelijk management Vooraf (voorwaardenscheppend) Vertrouwen in de samenwerkingspartner De wil tot samenwerken In het proces Urgentiebesef Aanwezig zijn van een leidende coalitie Permanente factor Ruimte voor zelfstandige bedrijfsvoering (bestuur op afstand) Faalfactor Conflicterende strategische prioriteiten Cultuurverschillen Hieruit blijkt dat er een grote mate van overeenstemming bestaat in opvattingen van bestuurders en ambtelijk management over de meest bepalende succes- en faalfactoren. Alleen bij de permanente factoren is er een opvallend verschil. Dit wordt veroorzaakt door de verschillende posities van betrokkenen en het daarmee samenhangende verschil in verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Aanbevelingen Het onderzoek leidt tot de volgende aanbevelingen: 1. Stel een sterkte/zwakteanalyse op voor de eigen organisatie. Doe hetzelfde voor de samenwerkingsorganisatie. Bespreek deze analyses in aanwezigheid van bestuurders en management. 2. Start een pilot-project met een minimum aan formele regelingen. Zo worden kinderziektes zichtbaar. 3. Laat het personeel gedurende minimaal twee weken meedraaien op de afdeling van de samenwerkingspartner. 4. Breng de beleidscyclus van het beleidsterrein in beeld. Besluit expliciet welke onderdelen van de beleidscyclus wel of niet in de samenwerking worden ondergebracht. Laat een dergelijk besluit niet over aan de samenwerkingsorganisatie zelf. 5. Zorg dat de eigen organisatie voldoende kennis behoudt of haal deze kennis in huis. Zo kunnen voorstellen van de samenwerkingsorganisatie intern beoordeeld worden. 6. De samenwerkingsvorm moet voldoen aan de volgende voorwaarden: a. De deelnemende gemeenten blijven bestuurlijk verantwoordelijk. Daaraan moet daadwerkelijk invulling worden gegeven; b. Er wordt betaald voor een prestatie. Er moet sprake zijn van een contract tussen deelnemende gemeente en de samenwerkingsorganisatie; c. De interne organisatie van de samenwerkingsorganisatie hoort binnen het door het bestuur vastgestelde budget tot de bevoegdheid van het management; d. Het bestuur bestuurt op afstand zonder afstandelijk te besturen. 7. Kies bij gemeentelijke ambtelijke samenwerking bij voorkeur voor het vormen van een publiekrechtelijke Shared Service Center. 4

dient voor persoonlijke ontwikkeling. De medewerker werkt gericht aan zijn eigen ontwikkeling,

dient voor persoonlijke ontwikkeling. De medewerker werkt gericht aan zijn eigen ontwikkeling, COMPETENTIEMANAGEMENT BINNEN GEMEENTEN APRIL 23 I N H O U D Competentiemanagement kan effectiever 1 Onderzoeksfeiten 2 Niet alle kansen benut? 3 Het managen van een cultuurverandering 5 Communicatie 7

Nadere informatie

De CRM implementatie bij een financiële instelling?!

De CRM implementatie bij een financiële instelling?! De CRM implementatie bij een financiële instelling?! Een ontwerp voor verandering Master thesis Business Administration Universiteit Twente Begeleidster bedrijf: M.G. Booij-Morsink Marlou Tijhuis, s0111929

Nadere informatie

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Een onderzoek naar bestuurskracht van gemeenten Student: Maaike van den Dries (4094875) Begeleider: Dr. H.A. Binnema Tweede lezer: Dr. A.K. Yesilkagit

Nadere informatie

Effectief Integraal Management

Effectief Integraal Management Effectief Integraal Management Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van integraal management Linda van der Pols (279932) Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK!

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK! INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK! EINDRAPPORT Utrecht, 17 september 2007 Ing. H.J.R. van der Werff B.J.P. Kokx Drs. M.M. ter Hedde MMC Mr. drs. L.C.L.

Nadere informatie

Personeelsbezuinigingen bij gemeenten

Personeelsbezuinigingen bij gemeenten Personeelsbezuinigingen bij gemeenten Een vergelijkend onderzoek naar aanpak en resultaat Auteurs: Kees Koning Martine Waalkens Roland van Wageningen Marco Ywema M.m.v. Thomas Thasing Maart 2014 Personeelsbezuinigingen

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL 26 BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL De invoering van een geïntegreerd risicomodel leidde tot versterking van de interne beheersing bij Kempen & Co. Een risicomodel waarin risk, compliance

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Leveranciersrelatiemanagement: SRM evaluatietool

Leveranciersrelatiemanagement: SRM evaluatietool pag.: 1 van 6 Leveranciersrelatiemanagement: SRM evaluatietool Vanuit de opinie dat relaties blijven bestaan zolang er sprake kan zijn van een gemeenschappelijke toekomst, hebben wij de SRM-evaluatiettool

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management Generatieleren Kennismanagement als proces Naam: Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde Master: Arbeid, Organisatie en Management Module:

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Een bestuurlijke en financiële analyse van intergemeentelijk samenwerkingsverband Het Plein.

Een bestuurlijke en financiële analyse van intergemeentelijk samenwerkingsverband Het Plein. Een bestuurlijke en financiële analyse van intergemeentelijk samenwerkingsverband Het Plein. Een bacheloropdracht voor de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente Harm van Schaik (S0170208)

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Verandergedrag Vergeleken

Verandergedrag Vergeleken Verandergedrag Vergeleken Een evaluatieonderzoek naar de invloeden op veranderbereidheid en verandergedrag rondom de Dialoog bij Politie Amsterdam-Amstelland Masterscriptie Anne Breunissen (305565) Faculteit

Nadere informatie

Afwegingskader. zelf doen, samen doen of uitbesteden

Afwegingskader. zelf doen, samen doen of uitbesteden Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Afwegingskader zelf doen, samen doen of uitbesteden Wassenaar Wassenaar Voorschoten Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding

Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding Een onderzoek naar de beïnvloedende factoren op de doorwerking van aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid C.H.M. van der Palen Masterscriptie Publiek

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Onderzoek Meerwaarde en kostenflexibiliteit van algemeen ondersteunende diensten

Onderzoek Meerwaarde en kostenflexibiliteit van algemeen ondersteunende diensten Onderzoek Meerwaarde en kostenflexibiliteit van algemeen ondersteunende diensten Rapportage bevindingen zorgsector kpmgplexus.nl Inhoudsopgave Onderzoek KPMG Plexus Meerwaarde en kostenflexibiliteit van

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Modellenstudie FUMO Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie Uitgebracht aan: Regiegroep FUMO provincie Fryslân De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Versie: Definitief

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program

Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program Een evaluatie naar het effect van het Senior Executive Program op de ontwikkeling van een transformationele leiderschapsstijl 28 juni 2013 Florine

Nadere informatie

Loslaten en uitdagen

Loslaten en uitdagen Loslaten en uitdagen Decentralisatie van taken naar gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuur & Management Consultants april 2008 mevrouw dr. C.C. Verhoeff drs. R. Wever Projectnummer: 106234

Nadere informatie