Het dorp is de basis. economie en werkgelegenheid. SGP-studiegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het dorp is de basis. economie en werkgelegenheid. SGP-studiegids"

Transcriptie

1 Het dorp is de basis economie en werkgelegenheid SGP-studiegids

2 Colofon Redactie Mw. drs. N.M. Bakker de Bonte Drs. H. Pool Eindredactie Drs. H. Pool Interviews Drs. H. Pool Contactgegevens SGP-bureau, afdeling Communicatie, Voorlichting & Vorming Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda of Voor alle data in deze studiegids geldt Deo volente. De SGP-studiegids is zorgvuldig samengesteld. Voor alles gelden de algemene voorwaarden achter in deze studiegids. Fotoverantwoording: Foto omslag: Edyta Pawlowska; Pagina 8: Jarno Gonzalez; Pagina 16: Roos Beeldwerk; Pagina 42: Foto Boessenkool; Pagina 64: Michiel Könst. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van het SGP-bureau. 3

3 Inhoudsopgave Woord vooraf...7 Inleiding Module Debat & Vaardigheden Effectief overtuigen (Debatteren deel 1) Word Obama in één dag (Debatteren deel 2) Initiatief in het debat (Debatteren deel 3) Debatteren in verkiezingstijd Van gelijk hebben naar gelijk krijgen Hoe vang ik een rat? Snellezen Module Communicatie & SGP-gedachtegoed Bijbels genormeerde politiek Communiceren van de SGP-boodschap De SGP te midden van politieke stromingen Pareren SGP-stigma s Omgaan met de media Speech schrijven en houden Permanente campagne Campagne voeren Werken met de website Aantrekkelijk schrijven Module Fractie & Politiek Collegeonderhandelingen Gemeentefinanciën Lokale politiek en het functioneren van een fractie (basis) Fractietraining Werken als wethouder (basis) Wethoudersberaad Provinciale politiek Waterschapspolitiek SGP-studiegids

4 4. Module Besturen & vergaderen Besturen kiesvereniging Leden werven Vitalisering kiesvereniging Interessante bijeenkomsten Bestuurlijk voorzitten Samenwerken met de fractie Op weg naar de verkiezingen Overzicht cursussen Algemene voorwaarden Inschrijfformulieren Kadercursusdag...67 Aanvraagformulieren Cursus op locatie SGP-studiegids

5 6

6 Woord vooraf Met genoegen biedt het Hoofdbestuur van de SGP u de SGP-studiegids aan. De in 2009 en 2010 gehouden kadercursusdagen voor SGP ers in uiteenlopende functies bleken een groot succes te zijn en leidden tot veel positieve reacties. Naar aanleiding hiervan is het cursusaanbod uitgebreid, gestructureerd en doorlopend gemaakt. Het resultaat is de studiegids die voor u ligt en doorloopt tot het jaar 2013 Deo volente. De doelstelling van de SGP is het bevorderen van Bijbels genormeerde politiek. Daarvoor is allereerst nodig dat we overtuigd zijn van de waarheid van het christelijk geloof en van de relevantie van de Bijbel voor de politiek. Daarnaast is echter evenzeer nodig dat we een gedegen bestuurlijke bijdrage leveren aan concrete discussies. Politiek is een vak, een handwerk. Juist het tonen van politieke deskundigheid kan zorgen voor meer ruimte voor onze boodschap. Professionalisering is daarom een belangrijk speerpunt voor onze partij. Aan dit speerpunt staat deze studiegids ten doel. De SGP wil haar volksvertegenwoordigers en bestuurders de mogelijkheid bieden om zich duurzaam te ontwikkelen. Daarnaast wil de partij SGP ers in uiteenlopende functies handvatten aanreiken om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Het cursusaanbod maakt deze ambities mogelijk. De halfjaarlijkse kadercursusdag, met een gevarieerd aanbod van interactieve en op de praktijk gerichte cursussen, vormt de kern van deze studiegids. Uiteraard is daar ook ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaring. Nieuw is echter dat kiesverenigingen en fracties ook cursussen op locatie kunnen aanvragen. Het voordeel van een cursus op locatie is het maatwerk, waardoor actuele, lokale kwesties aan bod kunnen komen. Ook organiseert de SGP in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 regionale bijeenkomsten, waarin cursussen aangeboden worden die met het oog op de verkiezingen van groot belang zijn voor zowel bestuurders als (aanstaande) gemeenteraadsleden. Het Hoofdbestuur beveelt u de cursussen uit deze studiegids van harte aan en roept u dringend op om deel te nemen aan de kadercursusdagen. Niemand is te onervaren en te jong of te ervaren en te oud om zijn voordeel te kunnen doen met deze scholing. Vergroot uw bekwaamheden in het belang van het bedrijven van Bijbels genormeerde politiek! We hopen u te ontmoeten. Namens het Hoofdbestuur, mr. V.A. Smit algemeen secretaris SGP-studiegids

7

8 Inleiding Voor u ligt de eerste SGP-studiegids. De SGP vindt het belangrijk dat al haar leden zich kunnen vormen en ontwikkelen in het politieke handwerk. Het is niet voor het eerst dat de SGP mogelijkheden tot scholing biedt. Het is echter wel de eerste keer dat scholing binnen de SGP zo n structureel karakter krijgt. De onderstaande inleiding op het cursusaanbod geeft een toelichting op deze nieuwe stap in de ontwikkeling van de SGP. Doelstellingen Veel politieke partijen kennen een meer of minder uitgebreid scholingsprogramma voor politici, maar de oudste politieke partij van Nederland moest het lange tijd zonder een structureel aanbod doen. In 2009 en 2010 heeft de SGP proefgedraaid met een eigen studieprogramma. Alle ervaringen zijn verwerkt, met als resultaat deze studiegids. De SGP heeft een viertal doelstellingen geformuleerd die zij met het cursusaanbod onder SGP ers in uiteenlopende functies wil bereiken. 1. Raadsleden vaardiger debaters maken. Het is opvallend dat zelfs ervaren raadsleden soms weinig weten over debattechnieken en vaardigheden, terwijl dit toch een belangrijk onderdeel is van het politieke leven. Daarom wil de SGP haar raadsleden verder bekwamen in het debat. 2. De communicatie van de SGP-boodschap verbeteren. Elke SGP er stuit wel eens op onbegrip voor zijn standpunten. Hoewel het niet vreemd is dat de Bijbelse boodschap weerstand opwekt, ligt toch ook een belangrijk aandeel van het onbegrip in de manier van communiceren. Hoe kan een SGP er zijn boodschap het beste brengen? Deze belangrijke vraag wil de SGP met het cursusaanbod beantwoorden. 3. Voorzien in de basis van het politieke handelen en verdieping bieden. Bij de basis van het politieke handelen gaat het om het aanleren van de politieke principes aan verschillende doelgroepen, zoals nieuwe raadsleden, waterschapsbestuurders en Statenleden. Zo hoeven zij zich niet meer in het diepe gegooid te voelen. Verdieping is nodig voor SGP ers die al langer in het raadswerk zitten, maar zich verder willen ontwikkelen. 4. Kiesverenigingen vitaliseren. Hoewel er veel kiesverenigingen zijn die goed functioneren en hun leden een interessant programma aanbieden, zijn er ook kiesverenigingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De SGP biedt handvatten voor een goed functionerend bestuur en het uitbreiden van de activiteiten. Modules Om deze doelstellingen te bereiken, bestaat het cursusaanbod ook uit vier modules. De eerste is Debat & Vaardigheden. De tweede is Communicatie & SGP-gedachtegoed. De derde is Fractie & Politiek. De vierde is Besturen & Vergaderen. Het is raadzaam om u in de periode te focussen op een of twee modules. Door middel van een goede planning kunt u minstens één module helemaal doorlopen. Natuurlijk bent u niet verplicht om een volledige module te volgen; u mag ook deelnemen aan de afzonderlijke cursussen. Doelgroep De focus van het cursusaanbod is gericht op SGP-raadsleden. Niet voor niets wordt naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 toegewerkt. De kadercursusdag van najaar 2013 is daarop ingericht, evenals de regiotour in deze periode. Toch is het cursusprogramma niet alleen voor raadsleden. Er is ook een cursus over de provinciale politiek in voorjaar 2011, over de waterschapspolitiek in najaar 2012 en er worden cursussen voor wethouders aangeboden. Kortom: voor ieder wat wils. SGP-studiegids

9 Het aanbod van cursussen aan diverse doelgroepen is duidelijk terug te vinden in deze studiegids. Bij elke cursus staat aangegeven wat de primaire doelgroep is. Met uitzondering van de cursussen Wethoudersberaad en Fractietraining kan iedereen deelnemen aan de cursussen. Echter, de primaire doelgroep krijgt voorrang bij de cursussen. Mocht een cursus nog niet vol zitten, dan is die (op volgorde van aanmelding) ook toegankelijk voor hen die niet tot de primaire doelgroep behoren. Wel blijft de politieke praktijk het uitgangspunt van de cursussen. Kadercursusdag Het cursusaanbod wordt op twee manieren het land in gebracht. De hoofdstroom wordt aangeboden door middel van de kadercursusdagen die de SGP in het voorjaar en in het najaar op een zaterdag organiseert. De SGP probeert rekening te houden met de verschillende afstanden die de deelnemers moeten afleggen om naar de kadercursusdag toe te komen. Daarom zal de locatie in het voorjaar waarschijnlijk anders zijn dan in het najaar. De SGP blijft echter wel afhankelijk van het aanbod van faciliteiten en behoudt zich daarom het recht voor om een kadercursusdag op dezelfde locatie te houden. De prijs voor deelname aan de kadercursusdag bedraagt voor raadsleden 75 en voor niet-raadsleden 125; dit betreft twee dagdelen. Bij wijze van uitzondering is het mogelijk om slechts één dagdeel te volgen. De prijs voor raadsleden bedraagt dan 50 en voor niet-raadsleden 100. Het verschil tussen de prijs voor raadsleden en niet-raadsleden hangt samen met de subsidie die de SGP krijgt voor raadsleden; niet-raadsleden vallen niet onder de subsidievoorwaarden. De data en locaties van de kadercursusdagen in 2011 zijn al bekend: zaterdag 2 april Deo volente in Hoevelaken en zaterdag 1 oktober Deo volente wordt de kadercursusdag gehouden in Gouda. Voor 2012 en 2013 worden de data t.z.t. bekendgemaakt in De Banier. Regionaal aanbod In 2013 komt de SGP met een regionaal aanbod van een viertal cursussen. Deze cursussen staan in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in Allereerst worden alle SGP-lijsttrekkers in een regio opgeroepen om de cursus Debatteren in verkiezingstijd te volgen. Daarnaast worden alle campagnecommissies gevraagd om de cursus Campagne voeren te volgen. Verder worden alle kiesverenigingsbesturen uitgenodigd voor de cursus Besturen kiesvereniging in verkiezingstijd. De nieuwe potentiële raadsleden van de SGP worden opgeroepen om de cursus Lokale politiek en het functioneren van een fractie (basis) te volgen. De prijs voor dit regionale aanbod hangt af van het prijspeil in Met dit regionale aanbod hoopt de SGP de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog beter voorbereid en nog professioneler in te gaan. Uiteraard kunt u ook zelf de SGP benaderen voor initiatieven op regionaal niveau, door te mailen naar 10 SGP-studiegids

10 Lokaal aanbod Er zijn acht cursussen die de SGP aanbiedt op lokaal niveau. Het betreft de cursussen Bijbels genormeerde politiek, De SGP te midden van politieke stromingen, Fractietraining, Werken met de website, Besturen kiesvereniging, Vitalisering kiesvereniging, Interessante bijeenkomsten en Leden werven. Hiervoor moet een fractie of kiesverenigingsbestuur zelf een aanvraag indienen. Cursussen op locatie kunnen in de meeste gevallen afgestemd worden op de plaatselijke situatie en persoonlijke wensen. De eerste twee cursussen, Bijbels genormeerde politiek en De SGP te midden van politieke stromingen, zijn bedoeld voor kiesverenigingen die hun leden een politieke bijeenkomst willen aanbieden. Deze cursussen kunnen een hele avond betreffen, of het gedeelte na de pauze van bijvoorbeeld de jaarvergadering. De cursus Fractietraining is bedoeld voor voltallige raadsfracties. Deze cursus wordt niet op de kadercursusdag aangeboden, maar kan aangevraagd worden op locatie, waarbij de cursusleider naar de betreffende gemeente toekomt. De laatste vijf cursussen, Werken met de website, Besturen kiesvereniging, Vitalisering kiesvereniging, Interessante bijeenkomsten en Leden werven zijn bestemd voor besturen van kiesverenigingen. Werken met de website helpt de webmaster, eventueel met anderen die daarbij betrokken zijn, de website verder te ontwikkelen. De overige cursussen helpen de kiesverenigingen beter te functioneren. De prijs van de cursus Fractietraining bedraagt 250 exclusief kilometervergoeding voor de cursusleider. De prijs van de overige cursussen is 75, eveneens exclusief kilometervergoeding voor de cursusleider. Voorwaarde voor alle cursussen is dat de aanvrager zorg draagt voor een geschikte locatie met voldoende faciliteiten en voor de catering. De genoemde prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil Per jaar kunnen de prijzen dus verschillen. Aanmelding U kunt zich op twee manier aanmelden voor de kadercursusdag of een verzoek voor een cursus op locatie indienen. De makkelijkste manier is via de website U kiest voor de knop Inschrijven kadercursusdag of u klikt op Aanvraag cursus op verzoek. Vervolgens spreekt zowel het invullen van de gegevens als de keuze voor cursussen voor zich. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Een andere mogelijkheid om u aan te melden, is door het kopiëren van het inschrijvings- of aanvraagformulier achter in deze studiegids en dit formulier vervolgens in te vullen en op te sturen naar het SGP-bureau. Uw aanmelding voor de kadercursusdag dient minimaal zeven werkdagen van tevoren binnen te zijn. Een verzoek voor een cursus op locatie dient u minimaal zes weken van tevoren in te dienen. SGP-studiegids

11 Kostendeclaratie Hoewel de regelingen per gemeente verschillen, bestaat voor raads- en Statenleden vaak de mogelijkheid om hun kosten voor deskundigheidsbevordering te declareren bij (de griffie van) de gemeente c.q. provincie of ten laste te leggen van het fractiebudget. Het verdient dus aanbeveling navraag te doen bij uw griffier. Algemene voorwaarden U wordt verzocht om vooraf aan de inschrijving of aanvraag de algemene voorwaarden achter in deze studiegids door te nemen. Daarin staat onder andere vermeld dat de SGP zich het recht voorbehoudt om cursussen te annuleren bij onvoldoende aanmelding. Ook wordt een verzoek voor een cursus op locatie alleen toegewezen als de cursusleider op de betreffende datum en tijd beschikbaar is en de aanvraag voor de gestelde termijn is ingediend. Bij het inschrijven voor de kadercursusdag of het aanvragen van een cursus op locatie stemt u in met deze voorwaarden. Voor meer informatie: zie de algemene voorwaarden achter in de studiegids. Op weg naar verkiezingen 2014 U ziet het: de SGP is hard op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van In de aanloop daarnaartoe wil ze haar raadsleden voorzien van scholing en vorming. Als u deelneemt aan de cursussen, horen wij graag van u hoe dit bevalt. Wat zijn uw positieve ervaringen? Welke onderdelen lenen zich voor verbetering? Ontbreken er nog cursussen in het programma? We horen het graag. Al uw opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar Op deze wijze werken we met elkaar aan een nieuw studieprogramma voor de volgende raadsperiode. Om samen de SGP een scherper politiek profiel te geven. Doet u mee? 12 SGP-studiegids

12 SGP-studiegids

13

14 1 Module Debat & Vaardigheden In deze module staan debatvaardigheden centraal. Uit de verschillende debatvormen die er bestaan, wordt in deze module specifiek gekozen voor het debat in de raadsvergadering. In vier cursussen, namelijk Effectief overtuigen, Word Obama in één dag, Initiatief in het debat en de eenmalige cursus Debatteren in verkiezingstijd, komen zo veel mogelijk aspecten van het debat aan de orde. Het resultaat is dat raadsleden met nieuwe ervaringen naar huis gaan en in hun gemeenteraadzaal het geleerde kunnen inbrengen. Naast de specifieke debatcursussen vallen ook de cursussen Van gelijk hebben naar gelijk krijgen, Hoe vang ik een rat? en Snellezen binnen deze module. In de cursus Van gelijk hebben naar gelijk krijgen wordt geleerd een eigen persoonlijke voorkeurstijl te ontwikkelen om goed te overtuigen in allerlei situaties. In Hoe vang ik een rat? worden raadsleden weerbaar gemaakt tegen het gebruik van drogredenen. De cursus Snellezen leert raadsleden in drie uur tot twee keer sneller lezen, met de mogelijkheid om dit door zelfstudie uit te bouwen tot vier keer sneller lezen. In elke cursus komen oude en nieuwe vaardigheden aan de orde. Aan de ene kant is er een stukje herhaling en daardoor versterking van de al aanwezige kennis. Aan de andere kant worden er ook nieuwe vaardigheden aangeleerd, zoals het schitteren in de eerste minuut, het toepassen van retorische technieken en het kunnen pareren van kritische vragen. Voor de specifieke debatcursussen worden twee dagdelen uitgetrokken, de overige cursussen duren één dagdeel. Met uitzondering van de cursus Snellezen worden alle cursussen in deze module gegeven door Debat.NL. Deze organisatie heeft ervaren debaters in huis die hun sporen hebben verdiend tijdens Nederlandse, Europese en Wereldkampioenschappen. Door de goede samenwerking tussen het SGP-bureau en Debat.NL worden de cursussen op maat gemaakt voor SGP-politici, waarbij er speciale aandacht is voor het overbrengen van de Bijbelse politieke noties. De cursus Snellezen wordt gegeven door trainingsorganisatie Effectivitijd. Moduleoverzicht Cursus Datum Cursusleider 1.1 Effectief overtuigen (Debatteren deel 1) 1 oktober 2011 Debat.NL 1.2 Word Obama in één dag (Debatteren deel 2) Voorjaar 2012 Debat.NL 1.3 Initiatief in het debat (Debatteren deel 3) 2 april 2011; Debat.NL Najaar 2012; Voorjaar Debatteren in verkiezingstijd Najaar 2013 Debat.NL 1.5 Van gelijk hebben naar gelijk krijgen 2 april 2011; Debat.NL Najaar Hoe vang ik een rat? 1 oktober 2011; Debat.NL Voorjaar Snellezen Voorjaar 2012 Effectivitijd SGP-studiegids

15 16 SGP-studiegids

16 Scholing bevordert de helderheid van je boodschap Interview Naam: Kees van der Staaij Politieke functie: Fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de SGP Leeftijd: 42 jaar Voormalig beroep: Jurist bij de Raad van State Waarom is het belangrijk dat SGP ers zich laten scholen? Allereerst komt professionaliteit je geloofwaardigheid als politicus ten goede. Cursussen uit de module Debat & Vaardigheden zijn absoluut een must. Verder bevordert scholing ook de helderheid van je boodschap. De module Communicatie & SGP-gedachtegoed is dus een aanrader. Heeft u zelf wel eens cursussen gevolgd? In het verleden heb ik veel soortgelijke cursussen als die in de SGP-studiegids gevolgd. Vooral binnen mijn werk bij de Raad van State, op het terrein van tekstschrijven en management. Later in de politiek ben ik me meer gaan richten op debattrainingen. En heeft het nog wat opgeleverd? Jazeker. Bijvoorbeeld dit: als je een punt per se kwijt wilt, tijdens een debat op radio of televisie, dan moet je daar gelijk zelf mee beginnen. Wanneer je je afhankelijk maakt van vragen die je gesteld worden, komt de essentie van je boodschap vaak niet aan bod. Om die essentie gaat het je toch? Welke boodschap wilt u (aankomende) politiek actieve SGP ers meegeven? Kort en krachtig formuleren en goed communiceren voorkomt een hoop misverstanden. Verder is het belangrijk om inhoudelijk altijd goed beslagen ten ijs te komen. Mocht er dan eens iets principieels aan de orde komen dat erg gevoelig ligt, dan word je veel serieuzer genomen! SGP-studiegids

17 1.1 Effectief overtuigen (Debatteren deel 1) Door Debat.NL Debatvaardigheden spelen in de politieke arena een cruciale rol. Zowel richting de burger als richting medepolitici zijn debatvaardigheden onontbeerlijk. Uiteraard is ook bij het debatteren een goede voorbereiding het halve werk. Er zijn echter meer dingen van belang voor een goede debater. Zo leert de praktijk dat de eerste minuut van een debat bepalend is. Maar ook de wijze waarop een boodschap wordt overgebracht, bepaalt voor een groot gedeelte of de boodschap wordt onthouden. Leren overtuigen is zeer persoonsgebonden. Het is belangrijk om altijd jezelf te blijven. Er zijn echter wel technieken, tips en trucs die elke debater moet kennen. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Op welke wijze kunt u een debat goed voorbereiden? Wat kunt u nog meer doen dan uw bijdrage uitschrijven en rapporten lezen? Hoe bereiden ervaren debaters zich voor en wat kunt u daarvan leren? Hoe kunt u schitteren in de eerste minuut? Hoe houdt u een gloedvol betoog? Hoe zit een goed argument in elkaar en welke rol speelt de argumentatie van de ander hierin? Hoe brengt u uw boodschap over en hoe houdt u de aandacht vast? Inhoud Voorbereiding debat Sterke opening Presentatievaardigheden Opbouw en structuur Krachtige argumenten Bondig formuleren Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Hoe lang Wanneer Waar Twee dagdelen 1 oktober 2011 Kadercursusdag 18 SGP-studiegids

18 1.2 Word Obama in één dag (Debatteren deel 2) Door Debat.NL Het startpunt van een debat is de eigen boodschap. Mensen overtuigen begint met een sterk eigen verhaal. De structuur van het betoog speelt hierbij een centrale rol. De gouden regel is: Zeg wat je gaat zeggen, zeg het, en zeg wat je gezegd hebt. Ook in het debat kan retorica een belangrijke rol spelen. Houd de zaken eenvoudig! Formuleringen die bij de toeschouwer blijven hangen en retorische technieken die mensen op het puntje van hun stoel houden, zijn vaak doorslaggevend bij het daadwerkelijke overtuigen. Ook adequaat kunnen reageren is een vaardigheid die in de raadzaal zeer belangrijk is. Het pareren van argumenten vormt een kunst op zich, waarachter een wereld aan technieken schuilgaat. Gedurende het debat kan er veel misgaan. Op een gegeven moment kan iemand bijvoorbeeld de grip op het debat verliezen en neemt een ander het initiatief over. Debaters moeten daarom niet alleen bedenken welk standpunt ze inbrengen, maar ook hoe ze anderen ertoe bewegen om over die specifieke invalshoek te praten. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Wanneer is een verhaal sterk en welke manieren zijn er om het eigen verhaal zo sterk mogelijk te maken? Wat zijn de belangrijkste technieken en trucs uit de retorica? Hoe kunt u meteen reageren en argumenten van opponenten weerleggen? Op welke manier houdt u grip op het debat? Inhoud Sterk betoog Retorica Effectief reageren Grip op het debat houden Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Bijzonderheden Het verdient aanbeveling om eerst de cursus Effectief overtuigen te volgen. De cursus Word Obama in één dag biedt de gelegenheid voor een verdere uitbouw van de basis die in Effectief overtuigen is gelegd. Hoe lang Wanneer Waar Twee dagdelen Voorjaar 2012 Kadercursusdag SGP-studiegids

19 1.3 Initiatief in het debat (Debatteren deel 3) Door Debat.NL Een debater moet niet alleen goed kunnen participeren in het debat, maar ook het debat kunnen sturen en daarmee de keuze van de onderwerpen bepalen. Goed onderbouwde standpunten zijn uiteraard voor iedere politicus belangrijk. Echter, de stijl van verschillende raadsleden kan drastisch verschillen. De ene persoon is rustig en bedachtzaam, een ander trekt meteen fel van leer. Waar de eerste opponent zich bedient van weloverwogen argumenten, kan het zomaar zijn dat de volgende een serie drogredenen op je afvuurt, of door scherpe vragen te stellen je in verlegenheid probeert te brengen. Al deze situaties vereisen bijzondere vaardigheden om daar op adequate wijze mee om te kunnen gaan. Een goede debater weet op al deze ontwikkelingen in een debat in te spelen, om zodoende het initiatief te behouden en het debat te sturen. Moeilijke tegenstanders met kritische vragen kunnen pareren en drogredenen kunnen herkennen zijn dus een must. Met zeer verschillende gesprekstechnieken is het mogelijk om de boodschap op overtuigende wijze kracht bij te zetten en het debat adequaat te kunnen voeren. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Welke mogelijkheden hebt u om het debat te sturen? Op welke wijze kunt u goede argumenten neerzetten en krachtig redeneren? Hoe kunt u op een goede manier in de aanval gaan, en niet (steeds) gelijk in de verdediging schieten? Welke technieken, tips en trucs zijn er om met allerlei verschillende tegenstanders om te gaan? Hoe gaat u om met kritische vragen? En wat te doen als u het antwoord even niet heeft? Hoe zet u verschillende manieren van non-verbale communicatie in en wat is de invloed hiervan op anderen? Inhoud Sturen van het debat Effectief argumenteren Lastige tegenstanders Kritische vragen pareren Drogredenen Overtuigend presenteren Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Bijzonderheden Wie de cursussen Effectief overtuigen en Word Obama in één dag heeft gevolgd, heeft het debatteren al aardig in de vingers. In deze cursus wordt daarop verder gebouwd, om de deelnemers te vormen tot geoefende debaters. Hoe lang Wanneer Waar Twee dagdelen 2 april 2011; Najaar 2012; Kadercursusdag Voorjaar SGP-studiegids

20 1.4 Debatteren in verkiezingstijd Door Debat.NL In aanloop naar de verkiezingen vinden er veelvuldig openbare debatten plaats. Ook in dergelijke debatten draait het om overtuigen. Echter, het is niet zozeer de opponent die u wilt overtuigen, maar de meeluisterende en kijkende kiezers! Een (lijsttrekkers)debat biedt een goede gelegenheid om partijstandpunten bekend te maken en te promoten. Zo n debat verdient echter een aparte voorbereiding en een aparte debatstrategie in vergelijking met gewone debatten. Deze cursus is compleet toegesneden op uw eigen situatie. Aan de hand van de debatten die u de komende tijd gaat voeren en de onderwerpen die u wilt behandelen, gaan de trainers van Debat. NL aan de slag met het aanscherpen van uw standpunt, debattechniek en presentatie. Een goed debat is tenslotte een halve stem! Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Hoe overtuigt u kiezers, terwijl u niet direct met hen in debat bent? Met welke extra factoren moet u in een openbaar debat rekening houden? Op welke manier kunt u zichzelf profileren zonder uw authenticiteit te verliezen? Hoe zorgt u ervoor dat u goed overkomt op een zaal met mensen of op de radio/televisie? Inhoud Openbaar debat Overtuigen publiek Indruk maken Standpunt, argumentatie en presentatie Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Lijsttrekkers. Bijzonderheden Omdat deze cursus gericht is op de verkiezingen is het mogelijk deze afzonderlijk te volgen (los van de overige debatcursussen). Deze cursus wordt tijdens de regiotour in 2013 gecombineerd met de cursus Omgaan met de media. Hoe lang Wanneer Waar Een à twee dagdelen Najaar 2013 Kadercursusdag; cursus wordt in 2013 ook regionaal aangeboden SGP-studiegids

21 1.5 Van gelijk hebben naar gelijk krijgen Door Debat.NL Debatteren is niet in elke situatie effectief. Goed overtuigen bestaat ook uit het beheersen van verschillende stijlen en deze situationeel inzetten. De verschillende stijlen en de momenten waarop deze gebruikt kunnen worden, komen in deze cursus aan bod. Om verschillende stijlen aan te leren, is het belangrijk om de persoonlijke voorkeursstijl en de eigen drijfveren te kennen. Aan deze persoonlijke voorkeursstijl zal in de cursus aandacht worden besteed. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: In welke situatie is welke communicatiestijl effectief? Wat is het effect van een communicatiestijl op de toehoorder? Welke stijl is uw natuurlijke voorkeursstijl en welke stijlen kunnen aan het palet van vaardigheden worden toegevoegd? Op welke wijze kunt u anticiperen op verschillende situaties? Hoe kunt u schakelen tussen verschillende stijlen om een optimaal resultaat te behalen? Inhoud Verschillende communicatiestijlen Omgaan met weerstand Persoonlijke motivatie en drijfveren Situationeel schakelen Gelijk hebben omzetten naar gelijk krijgen Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Hoe lang Wanneer Waar Een dagdeel 2 april 2011; Najaar 2012 Kadercursusdag 22 SGP-studiegids

22 1.6 Hoe vang ik een rat? Door Debat.NL Vaak laten mensen zich makkelijk uit het veld slaan door drogredenen. Drogredenen zijn een soort ratten; ze kunnen veel schade aanrichten en zijn moeilijk te vangen. Wie door de drogredenen en politieke spelletjes heen weet te prikken, staat een stuk sterker. Het is echter nog beter om de (debat)omgeving zodanig te beïnvloeden dat ratten minder kans krijgen. Er bestaan diverse manieren om een discussie in goede banen te leiden en langs mogelijke valkuilen te laveren. Het herkennen van drogredenen is de eerste stap. Wie ze vervolgens probeert te bestrijden, zal geconfronteerd worden met weerstand bij de ander. In de praktijk blijkt dat mensen het vaak erg lastig vinden om met deze weerstand om te gaan. Het stellen van een goede vraag is een van de machtigste wapens die een spreker tot zijn beschikking heeft. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Hoe kunt u effectief grip houden op een discussie en rattengedrag actief voorkomen? Hoe voorkomt u dat uw standpunt belachelijk wordt gemaakt of hoe pareert u dit? Hoe gaat u om met raadsleden die het debat constant frustreren, bijvoorbeeld door interrupties? Hoe zijn de verschillende soorten drogredenen opgebouwd en wat is het kenmerkende verschil met een goed argument? Uit welke argumenten bestaat een goede reactie precies? Hoe kan uw eigen boodschap fier overeind blijven staan, zelfs wanneer u niet goed weet hoe u om moet gaan met de argumentatie van de ander? Op welke wijze kunt u weerstand bij de ander herkennen en actief verlagen? Hoe kunt u door effectieve vragen rattenstreken onderuithalen? Inhoud Voorkomen is beter dan genezen Assertiviteit Drogredenen Effectief reageren Omgaan met weerstand Kunst van het vragen stellen Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Bijzonderheden De cursus is gebaseerd op het boek Hoe vang ik een rat? Hoe lang Wanneer Waar Een dagdeel 1 oktober 2011; Kadercursusdag Voorjaar 2013 SGP-studiegids

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Handreiking. Werving en Selectie Gemeenteraadsleden

Handreiking. Werving en Selectie Gemeenteraadsleden Handreiking Werving en Selectie Gemeenteraadsleden Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling HRM Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424867 hrm@cda.nl www.cda.nl/afdelingennet (AfdelingenNet) Redactie: Rob

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Haya Opleidingsgids 2015-2-

Haya Opleidingsgids 2015-2- Haya Opleidingsgids 2015-2- INHOUDSOPGAVE... 3 VOORWOORD... 5 HOOFDSTUK 1: OPLEIDING EN TRAINING... 6 1.1 De Haya... 6 1.2 De doelstelling van de Haya... 6 1.3 Wat doet de Haya?... 6 1.4 Voor wie worden

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Lectoraat Schulden & Incasso Nadja Jungmann, Pauline Calkoen, Julia den Hartogh, Vivian den Hartogh & Peter Wesdorp Inleiding... 3 Werkwijzer

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Coach map whoznext NISB Ede 2012

Coach map whoznext NISB Ede 2012 Coach map whoznext NISB Ede 2012 Wat is de coach map? Het binnenhalen van jongeren, begeleiden, belonen, beoordelen en beëindigen van de samenwerking tussen een jongere en het team. Het hoort allemaal

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14 Haya van Somerenstichting Opleidingsgids 2011 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Opleiding en training 1.1 De Haya van Somerenstichting... 4 1.2 De doelstelling van de Haya van Somerenstichting... 4 1.3 Wat

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Nieuwe wethouders op weg

Nieuwe wethouders op weg Een goed begin is het halve werk Nieuwe wethouders op weg Arjan de Kok Wim Carabain Titia Lont Inhoudsopgave Voorwoord door staatssecretaris Bijleveld...5 Introductie...9 De positie van de wethouder...13

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie