Het dorp is de basis. economie en werkgelegenheid. SGP-studiegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het dorp is de basis. economie en werkgelegenheid. SGP-studiegids"

Transcriptie

1 Het dorp is de basis economie en werkgelegenheid SGP-studiegids

2 Colofon Redactie Mw. drs. N.M. Bakker de Bonte Drs. H. Pool Eindredactie Drs. H. Pool Interviews Drs. H. Pool Contactgegevens SGP-bureau, afdeling Communicatie, Voorlichting & Vorming Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda of Voor alle data in deze studiegids geldt Deo volente. De SGP-studiegids is zorgvuldig samengesteld. Voor alles gelden de algemene voorwaarden achter in deze studiegids. Fotoverantwoording: Foto omslag: Edyta Pawlowska; Pagina 8: Jarno Gonzalez; Pagina 16: Roos Beeldwerk; Pagina 42: Foto Boessenkool; Pagina 64: Michiel Könst. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van het SGP-bureau. 3

3 Inhoudsopgave Woord vooraf...7 Inleiding Module Debat & Vaardigheden Effectief overtuigen (Debatteren deel 1) Word Obama in één dag (Debatteren deel 2) Initiatief in het debat (Debatteren deel 3) Debatteren in verkiezingstijd Van gelijk hebben naar gelijk krijgen Hoe vang ik een rat? Snellezen Module Communicatie & SGP-gedachtegoed Bijbels genormeerde politiek Communiceren van de SGP-boodschap De SGP te midden van politieke stromingen Pareren SGP-stigma s Omgaan met de media Speech schrijven en houden Permanente campagne Campagne voeren Werken met de website Aantrekkelijk schrijven Module Fractie & Politiek Collegeonderhandelingen Gemeentefinanciën Lokale politiek en het functioneren van een fractie (basis) Fractietraining Werken als wethouder (basis) Wethoudersberaad Provinciale politiek Waterschapspolitiek SGP-studiegids

4 4. Module Besturen & vergaderen Besturen kiesvereniging Leden werven Vitalisering kiesvereniging Interessante bijeenkomsten Bestuurlijk voorzitten Samenwerken met de fractie Op weg naar de verkiezingen Overzicht cursussen Algemene voorwaarden Inschrijfformulieren Kadercursusdag...67 Aanvraagformulieren Cursus op locatie SGP-studiegids

5 6

6 Woord vooraf Met genoegen biedt het Hoofdbestuur van de SGP u de SGP-studiegids aan. De in 2009 en 2010 gehouden kadercursusdagen voor SGP ers in uiteenlopende functies bleken een groot succes te zijn en leidden tot veel positieve reacties. Naar aanleiding hiervan is het cursusaanbod uitgebreid, gestructureerd en doorlopend gemaakt. Het resultaat is de studiegids die voor u ligt en doorloopt tot het jaar 2013 Deo volente. De doelstelling van de SGP is het bevorderen van Bijbels genormeerde politiek. Daarvoor is allereerst nodig dat we overtuigd zijn van de waarheid van het christelijk geloof en van de relevantie van de Bijbel voor de politiek. Daarnaast is echter evenzeer nodig dat we een gedegen bestuurlijke bijdrage leveren aan concrete discussies. Politiek is een vak, een handwerk. Juist het tonen van politieke deskundigheid kan zorgen voor meer ruimte voor onze boodschap. Professionalisering is daarom een belangrijk speerpunt voor onze partij. Aan dit speerpunt staat deze studiegids ten doel. De SGP wil haar volksvertegenwoordigers en bestuurders de mogelijkheid bieden om zich duurzaam te ontwikkelen. Daarnaast wil de partij SGP ers in uiteenlopende functies handvatten aanreiken om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Het cursusaanbod maakt deze ambities mogelijk. De halfjaarlijkse kadercursusdag, met een gevarieerd aanbod van interactieve en op de praktijk gerichte cursussen, vormt de kern van deze studiegids. Uiteraard is daar ook ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaring. Nieuw is echter dat kiesverenigingen en fracties ook cursussen op locatie kunnen aanvragen. Het voordeel van een cursus op locatie is het maatwerk, waardoor actuele, lokale kwesties aan bod kunnen komen. Ook organiseert de SGP in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 regionale bijeenkomsten, waarin cursussen aangeboden worden die met het oog op de verkiezingen van groot belang zijn voor zowel bestuurders als (aanstaande) gemeenteraadsleden. Het Hoofdbestuur beveelt u de cursussen uit deze studiegids van harte aan en roept u dringend op om deel te nemen aan de kadercursusdagen. Niemand is te onervaren en te jong of te ervaren en te oud om zijn voordeel te kunnen doen met deze scholing. Vergroot uw bekwaamheden in het belang van het bedrijven van Bijbels genormeerde politiek! We hopen u te ontmoeten. Namens het Hoofdbestuur, mr. V.A. Smit algemeen secretaris SGP-studiegids

7

8 Inleiding Voor u ligt de eerste SGP-studiegids. De SGP vindt het belangrijk dat al haar leden zich kunnen vormen en ontwikkelen in het politieke handwerk. Het is niet voor het eerst dat de SGP mogelijkheden tot scholing biedt. Het is echter wel de eerste keer dat scholing binnen de SGP zo n structureel karakter krijgt. De onderstaande inleiding op het cursusaanbod geeft een toelichting op deze nieuwe stap in de ontwikkeling van de SGP. Doelstellingen Veel politieke partijen kennen een meer of minder uitgebreid scholingsprogramma voor politici, maar de oudste politieke partij van Nederland moest het lange tijd zonder een structureel aanbod doen. In 2009 en 2010 heeft de SGP proefgedraaid met een eigen studieprogramma. Alle ervaringen zijn verwerkt, met als resultaat deze studiegids. De SGP heeft een viertal doelstellingen geformuleerd die zij met het cursusaanbod onder SGP ers in uiteenlopende functies wil bereiken. 1. Raadsleden vaardiger debaters maken. Het is opvallend dat zelfs ervaren raadsleden soms weinig weten over debattechnieken en vaardigheden, terwijl dit toch een belangrijk onderdeel is van het politieke leven. Daarom wil de SGP haar raadsleden verder bekwamen in het debat. 2. De communicatie van de SGP-boodschap verbeteren. Elke SGP er stuit wel eens op onbegrip voor zijn standpunten. Hoewel het niet vreemd is dat de Bijbelse boodschap weerstand opwekt, ligt toch ook een belangrijk aandeel van het onbegrip in de manier van communiceren. Hoe kan een SGP er zijn boodschap het beste brengen? Deze belangrijke vraag wil de SGP met het cursusaanbod beantwoorden. 3. Voorzien in de basis van het politieke handelen en verdieping bieden. Bij de basis van het politieke handelen gaat het om het aanleren van de politieke principes aan verschillende doelgroepen, zoals nieuwe raadsleden, waterschapsbestuurders en Statenleden. Zo hoeven zij zich niet meer in het diepe gegooid te voelen. Verdieping is nodig voor SGP ers die al langer in het raadswerk zitten, maar zich verder willen ontwikkelen. 4. Kiesverenigingen vitaliseren. Hoewel er veel kiesverenigingen zijn die goed functioneren en hun leden een interessant programma aanbieden, zijn er ook kiesverenigingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De SGP biedt handvatten voor een goed functionerend bestuur en het uitbreiden van de activiteiten. Modules Om deze doelstellingen te bereiken, bestaat het cursusaanbod ook uit vier modules. De eerste is Debat & Vaardigheden. De tweede is Communicatie & SGP-gedachtegoed. De derde is Fractie & Politiek. De vierde is Besturen & Vergaderen. Het is raadzaam om u in de periode te focussen op een of twee modules. Door middel van een goede planning kunt u minstens één module helemaal doorlopen. Natuurlijk bent u niet verplicht om een volledige module te volgen; u mag ook deelnemen aan de afzonderlijke cursussen. Doelgroep De focus van het cursusaanbod is gericht op SGP-raadsleden. Niet voor niets wordt naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 toegewerkt. De kadercursusdag van najaar 2013 is daarop ingericht, evenals de regiotour in deze periode. Toch is het cursusprogramma niet alleen voor raadsleden. Er is ook een cursus over de provinciale politiek in voorjaar 2011, over de waterschapspolitiek in najaar 2012 en er worden cursussen voor wethouders aangeboden. Kortom: voor ieder wat wils. SGP-studiegids

9 Het aanbod van cursussen aan diverse doelgroepen is duidelijk terug te vinden in deze studiegids. Bij elke cursus staat aangegeven wat de primaire doelgroep is. Met uitzondering van de cursussen Wethoudersberaad en Fractietraining kan iedereen deelnemen aan de cursussen. Echter, de primaire doelgroep krijgt voorrang bij de cursussen. Mocht een cursus nog niet vol zitten, dan is die (op volgorde van aanmelding) ook toegankelijk voor hen die niet tot de primaire doelgroep behoren. Wel blijft de politieke praktijk het uitgangspunt van de cursussen. Kadercursusdag Het cursusaanbod wordt op twee manieren het land in gebracht. De hoofdstroom wordt aangeboden door middel van de kadercursusdagen die de SGP in het voorjaar en in het najaar op een zaterdag organiseert. De SGP probeert rekening te houden met de verschillende afstanden die de deelnemers moeten afleggen om naar de kadercursusdag toe te komen. Daarom zal de locatie in het voorjaar waarschijnlijk anders zijn dan in het najaar. De SGP blijft echter wel afhankelijk van het aanbod van faciliteiten en behoudt zich daarom het recht voor om een kadercursusdag op dezelfde locatie te houden. De prijs voor deelname aan de kadercursusdag bedraagt voor raadsleden 75 en voor niet-raadsleden 125; dit betreft twee dagdelen. Bij wijze van uitzondering is het mogelijk om slechts één dagdeel te volgen. De prijs voor raadsleden bedraagt dan 50 en voor niet-raadsleden 100. Het verschil tussen de prijs voor raadsleden en niet-raadsleden hangt samen met de subsidie die de SGP krijgt voor raadsleden; niet-raadsleden vallen niet onder de subsidievoorwaarden. De data en locaties van de kadercursusdagen in 2011 zijn al bekend: zaterdag 2 april Deo volente in Hoevelaken en zaterdag 1 oktober Deo volente wordt de kadercursusdag gehouden in Gouda. Voor 2012 en 2013 worden de data t.z.t. bekendgemaakt in De Banier. Regionaal aanbod In 2013 komt de SGP met een regionaal aanbod van een viertal cursussen. Deze cursussen staan in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in Allereerst worden alle SGP-lijsttrekkers in een regio opgeroepen om de cursus Debatteren in verkiezingstijd te volgen. Daarnaast worden alle campagnecommissies gevraagd om de cursus Campagne voeren te volgen. Verder worden alle kiesverenigingsbesturen uitgenodigd voor de cursus Besturen kiesvereniging in verkiezingstijd. De nieuwe potentiële raadsleden van de SGP worden opgeroepen om de cursus Lokale politiek en het functioneren van een fractie (basis) te volgen. De prijs voor dit regionale aanbod hangt af van het prijspeil in Met dit regionale aanbod hoopt de SGP de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog beter voorbereid en nog professioneler in te gaan. Uiteraard kunt u ook zelf de SGP benaderen voor initiatieven op regionaal niveau, door te mailen naar 10 SGP-studiegids

10 Lokaal aanbod Er zijn acht cursussen die de SGP aanbiedt op lokaal niveau. Het betreft de cursussen Bijbels genormeerde politiek, De SGP te midden van politieke stromingen, Fractietraining, Werken met de website, Besturen kiesvereniging, Vitalisering kiesvereniging, Interessante bijeenkomsten en Leden werven. Hiervoor moet een fractie of kiesverenigingsbestuur zelf een aanvraag indienen. Cursussen op locatie kunnen in de meeste gevallen afgestemd worden op de plaatselijke situatie en persoonlijke wensen. De eerste twee cursussen, Bijbels genormeerde politiek en De SGP te midden van politieke stromingen, zijn bedoeld voor kiesverenigingen die hun leden een politieke bijeenkomst willen aanbieden. Deze cursussen kunnen een hele avond betreffen, of het gedeelte na de pauze van bijvoorbeeld de jaarvergadering. De cursus Fractietraining is bedoeld voor voltallige raadsfracties. Deze cursus wordt niet op de kadercursusdag aangeboden, maar kan aangevraagd worden op locatie, waarbij de cursusleider naar de betreffende gemeente toekomt. De laatste vijf cursussen, Werken met de website, Besturen kiesvereniging, Vitalisering kiesvereniging, Interessante bijeenkomsten en Leden werven zijn bestemd voor besturen van kiesverenigingen. Werken met de website helpt de webmaster, eventueel met anderen die daarbij betrokken zijn, de website verder te ontwikkelen. De overige cursussen helpen de kiesverenigingen beter te functioneren. De prijs van de cursus Fractietraining bedraagt 250 exclusief kilometervergoeding voor de cursusleider. De prijs van de overige cursussen is 75, eveneens exclusief kilometervergoeding voor de cursusleider. Voorwaarde voor alle cursussen is dat de aanvrager zorg draagt voor een geschikte locatie met voldoende faciliteiten en voor de catering. De genoemde prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil Per jaar kunnen de prijzen dus verschillen. Aanmelding U kunt zich op twee manier aanmelden voor de kadercursusdag of een verzoek voor een cursus op locatie indienen. De makkelijkste manier is via de website U kiest voor de knop Inschrijven kadercursusdag of u klikt op Aanvraag cursus op verzoek. Vervolgens spreekt zowel het invullen van de gegevens als de keuze voor cursussen voor zich. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Een andere mogelijkheid om u aan te melden, is door het kopiëren van het inschrijvings- of aanvraagformulier achter in deze studiegids en dit formulier vervolgens in te vullen en op te sturen naar het SGP-bureau. Uw aanmelding voor de kadercursusdag dient minimaal zeven werkdagen van tevoren binnen te zijn. Een verzoek voor een cursus op locatie dient u minimaal zes weken van tevoren in te dienen. SGP-studiegids

11 Kostendeclaratie Hoewel de regelingen per gemeente verschillen, bestaat voor raads- en Statenleden vaak de mogelijkheid om hun kosten voor deskundigheidsbevordering te declareren bij (de griffie van) de gemeente c.q. provincie of ten laste te leggen van het fractiebudget. Het verdient dus aanbeveling navraag te doen bij uw griffier. Algemene voorwaarden U wordt verzocht om vooraf aan de inschrijving of aanvraag de algemene voorwaarden achter in deze studiegids door te nemen. Daarin staat onder andere vermeld dat de SGP zich het recht voorbehoudt om cursussen te annuleren bij onvoldoende aanmelding. Ook wordt een verzoek voor een cursus op locatie alleen toegewezen als de cursusleider op de betreffende datum en tijd beschikbaar is en de aanvraag voor de gestelde termijn is ingediend. Bij het inschrijven voor de kadercursusdag of het aanvragen van een cursus op locatie stemt u in met deze voorwaarden. Voor meer informatie: zie de algemene voorwaarden achter in de studiegids. Op weg naar verkiezingen 2014 U ziet het: de SGP is hard op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van In de aanloop daarnaartoe wil ze haar raadsleden voorzien van scholing en vorming. Als u deelneemt aan de cursussen, horen wij graag van u hoe dit bevalt. Wat zijn uw positieve ervaringen? Welke onderdelen lenen zich voor verbetering? Ontbreken er nog cursussen in het programma? We horen het graag. Al uw opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar Op deze wijze werken we met elkaar aan een nieuw studieprogramma voor de volgende raadsperiode. Om samen de SGP een scherper politiek profiel te geven. Doet u mee? 12 SGP-studiegids

12 SGP-studiegids

13

14 1 Module Debat & Vaardigheden In deze module staan debatvaardigheden centraal. Uit de verschillende debatvormen die er bestaan, wordt in deze module specifiek gekozen voor het debat in de raadsvergadering. In vier cursussen, namelijk Effectief overtuigen, Word Obama in één dag, Initiatief in het debat en de eenmalige cursus Debatteren in verkiezingstijd, komen zo veel mogelijk aspecten van het debat aan de orde. Het resultaat is dat raadsleden met nieuwe ervaringen naar huis gaan en in hun gemeenteraadzaal het geleerde kunnen inbrengen. Naast de specifieke debatcursussen vallen ook de cursussen Van gelijk hebben naar gelijk krijgen, Hoe vang ik een rat? en Snellezen binnen deze module. In de cursus Van gelijk hebben naar gelijk krijgen wordt geleerd een eigen persoonlijke voorkeurstijl te ontwikkelen om goed te overtuigen in allerlei situaties. In Hoe vang ik een rat? worden raadsleden weerbaar gemaakt tegen het gebruik van drogredenen. De cursus Snellezen leert raadsleden in drie uur tot twee keer sneller lezen, met de mogelijkheid om dit door zelfstudie uit te bouwen tot vier keer sneller lezen. In elke cursus komen oude en nieuwe vaardigheden aan de orde. Aan de ene kant is er een stukje herhaling en daardoor versterking van de al aanwezige kennis. Aan de andere kant worden er ook nieuwe vaardigheden aangeleerd, zoals het schitteren in de eerste minuut, het toepassen van retorische technieken en het kunnen pareren van kritische vragen. Voor de specifieke debatcursussen worden twee dagdelen uitgetrokken, de overige cursussen duren één dagdeel. Met uitzondering van de cursus Snellezen worden alle cursussen in deze module gegeven door Debat.NL. Deze organisatie heeft ervaren debaters in huis die hun sporen hebben verdiend tijdens Nederlandse, Europese en Wereldkampioenschappen. Door de goede samenwerking tussen het SGP-bureau en Debat.NL worden de cursussen op maat gemaakt voor SGP-politici, waarbij er speciale aandacht is voor het overbrengen van de Bijbelse politieke noties. De cursus Snellezen wordt gegeven door trainingsorganisatie Effectivitijd. Moduleoverzicht Cursus Datum Cursusleider 1.1 Effectief overtuigen (Debatteren deel 1) 1 oktober 2011 Debat.NL 1.2 Word Obama in één dag (Debatteren deel 2) Voorjaar 2012 Debat.NL 1.3 Initiatief in het debat (Debatteren deel 3) 2 april 2011; Debat.NL Najaar 2012; Voorjaar Debatteren in verkiezingstijd Najaar 2013 Debat.NL 1.5 Van gelijk hebben naar gelijk krijgen 2 april 2011; Debat.NL Najaar Hoe vang ik een rat? 1 oktober 2011; Debat.NL Voorjaar Snellezen Voorjaar 2012 Effectivitijd SGP-studiegids

15 16 SGP-studiegids

16 Scholing bevordert de helderheid van je boodschap Interview Naam: Kees van der Staaij Politieke functie: Fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de SGP Leeftijd: 42 jaar Voormalig beroep: Jurist bij de Raad van State Waarom is het belangrijk dat SGP ers zich laten scholen? Allereerst komt professionaliteit je geloofwaardigheid als politicus ten goede. Cursussen uit de module Debat & Vaardigheden zijn absoluut een must. Verder bevordert scholing ook de helderheid van je boodschap. De module Communicatie & SGP-gedachtegoed is dus een aanrader. Heeft u zelf wel eens cursussen gevolgd? In het verleden heb ik veel soortgelijke cursussen als die in de SGP-studiegids gevolgd. Vooral binnen mijn werk bij de Raad van State, op het terrein van tekstschrijven en management. Later in de politiek ben ik me meer gaan richten op debattrainingen. En heeft het nog wat opgeleverd? Jazeker. Bijvoorbeeld dit: als je een punt per se kwijt wilt, tijdens een debat op radio of televisie, dan moet je daar gelijk zelf mee beginnen. Wanneer je je afhankelijk maakt van vragen die je gesteld worden, komt de essentie van je boodschap vaak niet aan bod. Om die essentie gaat het je toch? Welke boodschap wilt u (aankomende) politiek actieve SGP ers meegeven? Kort en krachtig formuleren en goed communiceren voorkomt een hoop misverstanden. Verder is het belangrijk om inhoudelijk altijd goed beslagen ten ijs te komen. Mocht er dan eens iets principieels aan de orde komen dat erg gevoelig ligt, dan word je veel serieuzer genomen! SGP-studiegids

17 1.1 Effectief overtuigen (Debatteren deel 1) Door Debat.NL Debatvaardigheden spelen in de politieke arena een cruciale rol. Zowel richting de burger als richting medepolitici zijn debatvaardigheden onontbeerlijk. Uiteraard is ook bij het debatteren een goede voorbereiding het halve werk. Er zijn echter meer dingen van belang voor een goede debater. Zo leert de praktijk dat de eerste minuut van een debat bepalend is. Maar ook de wijze waarop een boodschap wordt overgebracht, bepaalt voor een groot gedeelte of de boodschap wordt onthouden. Leren overtuigen is zeer persoonsgebonden. Het is belangrijk om altijd jezelf te blijven. Er zijn echter wel technieken, tips en trucs die elke debater moet kennen. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Op welke wijze kunt u een debat goed voorbereiden? Wat kunt u nog meer doen dan uw bijdrage uitschrijven en rapporten lezen? Hoe bereiden ervaren debaters zich voor en wat kunt u daarvan leren? Hoe kunt u schitteren in de eerste minuut? Hoe houdt u een gloedvol betoog? Hoe zit een goed argument in elkaar en welke rol speelt de argumentatie van de ander hierin? Hoe brengt u uw boodschap over en hoe houdt u de aandacht vast? Inhoud Voorbereiding debat Sterke opening Presentatievaardigheden Opbouw en structuur Krachtige argumenten Bondig formuleren Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Hoe lang Wanneer Waar Twee dagdelen 1 oktober 2011 Kadercursusdag 18 SGP-studiegids

18 1.2 Word Obama in één dag (Debatteren deel 2) Door Debat.NL Het startpunt van een debat is de eigen boodschap. Mensen overtuigen begint met een sterk eigen verhaal. De structuur van het betoog speelt hierbij een centrale rol. De gouden regel is: Zeg wat je gaat zeggen, zeg het, en zeg wat je gezegd hebt. Ook in het debat kan retorica een belangrijke rol spelen. Houd de zaken eenvoudig! Formuleringen die bij de toeschouwer blijven hangen en retorische technieken die mensen op het puntje van hun stoel houden, zijn vaak doorslaggevend bij het daadwerkelijke overtuigen. Ook adequaat kunnen reageren is een vaardigheid die in de raadzaal zeer belangrijk is. Het pareren van argumenten vormt een kunst op zich, waarachter een wereld aan technieken schuilgaat. Gedurende het debat kan er veel misgaan. Op een gegeven moment kan iemand bijvoorbeeld de grip op het debat verliezen en neemt een ander het initiatief over. Debaters moeten daarom niet alleen bedenken welk standpunt ze inbrengen, maar ook hoe ze anderen ertoe bewegen om over die specifieke invalshoek te praten. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Wanneer is een verhaal sterk en welke manieren zijn er om het eigen verhaal zo sterk mogelijk te maken? Wat zijn de belangrijkste technieken en trucs uit de retorica? Hoe kunt u meteen reageren en argumenten van opponenten weerleggen? Op welke manier houdt u grip op het debat? Inhoud Sterk betoog Retorica Effectief reageren Grip op het debat houden Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Bijzonderheden Het verdient aanbeveling om eerst de cursus Effectief overtuigen te volgen. De cursus Word Obama in één dag biedt de gelegenheid voor een verdere uitbouw van de basis die in Effectief overtuigen is gelegd. Hoe lang Wanneer Waar Twee dagdelen Voorjaar 2012 Kadercursusdag SGP-studiegids

19 1.3 Initiatief in het debat (Debatteren deel 3) Door Debat.NL Een debater moet niet alleen goed kunnen participeren in het debat, maar ook het debat kunnen sturen en daarmee de keuze van de onderwerpen bepalen. Goed onderbouwde standpunten zijn uiteraard voor iedere politicus belangrijk. Echter, de stijl van verschillende raadsleden kan drastisch verschillen. De ene persoon is rustig en bedachtzaam, een ander trekt meteen fel van leer. Waar de eerste opponent zich bedient van weloverwogen argumenten, kan het zomaar zijn dat de volgende een serie drogredenen op je afvuurt, of door scherpe vragen te stellen je in verlegenheid probeert te brengen. Al deze situaties vereisen bijzondere vaardigheden om daar op adequate wijze mee om te kunnen gaan. Een goede debater weet op al deze ontwikkelingen in een debat in te spelen, om zodoende het initiatief te behouden en het debat te sturen. Moeilijke tegenstanders met kritische vragen kunnen pareren en drogredenen kunnen herkennen zijn dus een must. Met zeer verschillende gesprekstechnieken is het mogelijk om de boodschap op overtuigende wijze kracht bij te zetten en het debat adequaat te kunnen voeren. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Welke mogelijkheden hebt u om het debat te sturen? Op welke wijze kunt u goede argumenten neerzetten en krachtig redeneren? Hoe kunt u op een goede manier in de aanval gaan, en niet (steeds) gelijk in de verdediging schieten? Welke technieken, tips en trucs zijn er om met allerlei verschillende tegenstanders om te gaan? Hoe gaat u om met kritische vragen? En wat te doen als u het antwoord even niet heeft? Hoe zet u verschillende manieren van non-verbale communicatie in en wat is de invloed hiervan op anderen? Inhoud Sturen van het debat Effectief argumenteren Lastige tegenstanders Kritische vragen pareren Drogredenen Overtuigend presenteren Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Bijzonderheden Wie de cursussen Effectief overtuigen en Word Obama in één dag heeft gevolgd, heeft het debatteren al aardig in de vingers. In deze cursus wordt daarop verder gebouwd, om de deelnemers te vormen tot geoefende debaters. Hoe lang Wanneer Waar Twee dagdelen 2 april 2011; Najaar 2012; Kadercursusdag Voorjaar SGP-studiegids

20 1.4 Debatteren in verkiezingstijd Door Debat.NL In aanloop naar de verkiezingen vinden er veelvuldig openbare debatten plaats. Ook in dergelijke debatten draait het om overtuigen. Echter, het is niet zozeer de opponent die u wilt overtuigen, maar de meeluisterende en kijkende kiezers! Een (lijsttrekkers)debat biedt een goede gelegenheid om partijstandpunten bekend te maken en te promoten. Zo n debat verdient echter een aparte voorbereiding en een aparte debatstrategie in vergelijking met gewone debatten. Deze cursus is compleet toegesneden op uw eigen situatie. Aan de hand van de debatten die u de komende tijd gaat voeren en de onderwerpen die u wilt behandelen, gaan de trainers van Debat. NL aan de slag met het aanscherpen van uw standpunt, debattechniek en presentatie. Een goed debat is tenslotte een halve stem! Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Hoe overtuigt u kiezers, terwijl u niet direct met hen in debat bent? Met welke extra factoren moet u in een openbaar debat rekening houden? Op welke manier kunt u zichzelf profileren zonder uw authenticiteit te verliezen? Hoe zorgt u ervoor dat u goed overkomt op een zaal met mensen of op de radio/televisie? Inhoud Openbaar debat Overtuigen publiek Indruk maken Standpunt, argumentatie en presentatie Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Lijsttrekkers. Bijzonderheden Omdat deze cursus gericht is op de verkiezingen is het mogelijk deze afzonderlijk te volgen (los van de overige debatcursussen). Deze cursus wordt tijdens de regiotour in 2013 gecombineerd met de cursus Omgaan met de media. Hoe lang Wanneer Waar Een à twee dagdelen Najaar 2013 Kadercursusdag; cursus wordt in 2013 ook regionaal aangeboden SGP-studiegids

21 1.5 Van gelijk hebben naar gelijk krijgen Door Debat.NL Debatteren is niet in elke situatie effectief. Goed overtuigen bestaat ook uit het beheersen van verschillende stijlen en deze situationeel inzetten. De verschillende stijlen en de momenten waarop deze gebruikt kunnen worden, komen in deze cursus aan bod. Om verschillende stijlen aan te leren, is het belangrijk om de persoonlijke voorkeursstijl en de eigen drijfveren te kennen. Aan deze persoonlijke voorkeursstijl zal in de cursus aandacht worden besteed. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: In welke situatie is welke communicatiestijl effectief? Wat is het effect van een communicatiestijl op de toehoorder? Welke stijl is uw natuurlijke voorkeursstijl en welke stijlen kunnen aan het palet van vaardigheden worden toegevoegd? Op welke wijze kunt u anticiperen op verschillende situaties? Hoe kunt u schakelen tussen verschillende stijlen om een optimaal resultaat te behalen? Inhoud Verschillende communicatiestijlen Omgaan met weerstand Persoonlijke motivatie en drijfveren Situationeel schakelen Gelijk hebben omzetten naar gelijk krijgen Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Hoe lang Wanneer Waar Een dagdeel 2 april 2011; Najaar 2012 Kadercursusdag 22 SGP-studiegids

22 1.6 Hoe vang ik een rat? Door Debat.NL Vaak laten mensen zich makkelijk uit het veld slaan door drogredenen. Drogredenen zijn een soort ratten; ze kunnen veel schade aanrichten en zijn moeilijk te vangen. Wie door de drogredenen en politieke spelletjes heen weet te prikken, staat een stuk sterker. Het is echter nog beter om de (debat)omgeving zodanig te beïnvloeden dat ratten minder kans krijgen. Er bestaan diverse manieren om een discussie in goede banen te leiden en langs mogelijke valkuilen te laveren. Het herkennen van drogredenen is de eerste stap. Wie ze vervolgens probeert te bestrijden, zal geconfronteerd worden met weerstand bij de ander. In de praktijk blijkt dat mensen het vaak erg lastig vinden om met deze weerstand om te gaan. Het stellen van een goede vraag is een van de machtigste wapens die een spreker tot zijn beschikking heeft. Onderwerpen Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde: Hoe kunt u effectief grip houden op een discussie en rattengedrag actief voorkomen? Hoe voorkomt u dat uw standpunt belachelijk wordt gemaakt of hoe pareert u dit? Hoe gaat u om met raadsleden die het debat constant frustreren, bijvoorbeeld door interrupties? Hoe zijn de verschillende soorten drogredenen opgebouwd en wat is het kenmerkende verschil met een goed argument? Uit welke argumenten bestaat een goede reactie precies? Hoe kan uw eigen boodschap fier overeind blijven staan, zelfs wanneer u niet goed weet hoe u om moet gaan met de argumentatie van de ander? Op welke wijze kunt u weerstand bij de ander herkennen en actief verlagen? Hoe kunt u door effectieve vragen rattenstreken onderuithalen? Inhoud Voorkomen is beter dan genezen Assertiviteit Drogredenen Effectief reageren Omgaan met weerstand Kunst van het vragen stellen Cursusleider Deze cursus wordt verzorgd door ervaren debaters van Debat.NL; zie Doelgroep Raads- en commissieleden, fractievoorzitters, wethouders en Statenleden. Bijzonderheden De cursus is gebaseerd op het boek Hoe vang ik een rat? Hoe lang Wanneer Waar Een dagdeel 1 oktober 2011; Kadercursusdag Voorjaar 2013 SGP-studiegids

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015 Inhoud De ervaring Leert 3 Workshops 4 1. Beperkte tijd, toch kwaliteit 2. Resultaat in de raad 3. Rollen en instrumenten 4. De decentralisatiedossiers

Nadere informatie

In gesprek met de kiezer: flyeren, enquêteren en campagnevoeren op straat

In gesprek met de kiezer: flyeren, enquêteren en campagnevoeren op straat Aanbod GroenLinks Academie Het hele aanbod van de Academie kan als maatwerk verzorgd worden in jouw afdeling, regio of provincie. Heb je belangstelling voor een open-inschrijvingtraining, neem dan contact

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Persoonlijke overtuigingskracht

Persoonlijke overtuigingskracht Vermande Studiedagen Trainingen voor uw persoonlijk succes Snellezen, Mind Mapping en geheugentechnieken voor juristen Persoonlijke overtuigingskracht 21 november 2007 Hotel Lapershoek Hilversum 11 december

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden

De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden Inhoud De ervaring Leert 3 Workshops 4 1. Beperkte tijd, toch kwaliteit 2. Resultaat in de raad 3. Rollen en instrumenten 4. De decentralisatiedossiers 5.

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Jaarplan Bestuurdersvereniging 2012

Jaarplan Bestuurdersvereniging 2012 Samen sterk Werken aan regionalisering, profilering en synergie Jaarplan Bestuurdersvereniging 2012 Bestuurdersvereniging ChristenUnie Postbus 439 3800 AK Amersfoort 033-422 69 69 bestuurdersvereniging@christenunie.nl

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren. www.bureauspraakwater.nl

Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren. www.bureauspraakwater.nl Trainingsbrochure: Overtuigen, spreken en presenteren www.bureauspraakwater.nl Overtuigen, spreken en presenteren INHOUD VAN DE TRAINING Deze training combineert de meest waardevolle aspecten van onze

Nadere informatie

I N H O U D Wet maatschappelijke ondersteuning Veiligheid Ruimtelijke ordening en bouwen Gemeentefinanciën Sociale zaken en armoedebeleid

I N H O U D Wet maatschappelijke ondersteuning Veiligheid Ruimtelijke ordening en bouwen Gemeentefinanciën Sociale zaken en armoedebeleid Raadslid is een mooi vak. Als raadslid mag u over de meest uiteenlopende zaken meebeslissen. U komt in veel verschillende situaties waarin u om uw mening wordt gevraagd. Maar wat is bij al die verschillende

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Communicatieworkshops

Communicatieworkshops Communicatieworkshops De invulling van de zorg en de dienstverlening aan cliënten verandert en daarmee veranderen ook de taken van de begeleider en verzorgende: Van zorg in ondersteuning Van aanbodgestuurd

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok

Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen Door: Marja Ruigrok Iedereen die me een beetje kent, weet dat de titel van dit hoofdstuk mijn motto is. Het geldt voor kennis, winst en zeker voor

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer Bestuur PACT Aalsmeer E-mail: info@pactaalsmeer.nl Internet: www.pactaalsmeer.nl Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer De fractie van PACT Aalsmeer kent: fractiemedewerkers: leden met politieke affiniteit

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 Medio mei van dit jaar heeft RTV Maastricht het initiatief genomen om verkennende gesprekken te voeren met fractievoorzitters uit de Gemeenteraad

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - sprekers - Directeuren - Managers - Adviseurs - jou Wat - Presenteren van plannen

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder

Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder In aanloop naar de verkiezingen in 2014 is het goed om duidelijk vast te stellen waaraan (nieuwe) politieke kandidaten voor D66 moeten voldoen. Deze functieprofielen,

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Workshops Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Workshops 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wat

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA 53 8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA Media Afhankelijk van de omstandigheden kan het verstandig zijn om de media proactief te benaderen op het moment dat een afdeling van de school zwak of zeer zwak wordt. Bij

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Wegens succes!! Extra training op 20 september 2013 Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - Directeuren - Managers - Adviseurs

Nadere informatie

Binnen het communicatieconcept wordt een herkenbaar verkiezingslogo met bijbehorende slogan ontwikkeld.

Binnen het communicatieconcept wordt een herkenbaar verkiezingslogo met bijbehorende slogan ontwikkeld. Communicatieplan verkiezingen 2014 Opkomstbevordering Inleiding De laatste jaren daalt de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder. Van 51% in 2002 naar 48% in 2006 tot 45% in 2010. De dalende

Nadere informatie

Kandidatenlijst. U treft hier onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan. Graag stellen wij deze mensen aan u voor.

Kandidatenlijst. U treft hier onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan. Graag stellen wij deze mensen aan u voor. Kandidatenlijst U treft hier onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan. Graag stellen wij deze mensen aan u voor. Nr NAW-gegevens Persoonlijke noot Foto 1 Naam: C.M. (Marco) Verloop

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken pagina 1 van 5 Nieuwsbrief voor raadsleden Nummer 11, oktober 2011 Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken Bestuurders worden steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld. Van alle

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

IDEE > PLAN > PITCH. In 3 stappen van idee { naar financiering

IDEE > PLAN > PITCH. In 3 stappen van idee { naar financiering In 3 stappen van idee { naar financiering Inhoud 1. Inleiding 2. De stappen 3. Stap 1: Het idee 4. Stap 2: Het plan 5. Stap 3: De pitch 6. Tips en Adressen Inleiding Je hebt een idee voor een nieuw bedrijf.

Nadere informatie

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken

Facilitair accountmanager. Denkkracht: 6. Scenario denken Denkkracht: 6. Scenario denken Overziet van tevoren en procesmatig de consequenties van problemen of ontwikkelingen en geeft alternatieven aan voor mogelijke acties. Denkt een aantal stappen vooruit en

Nadere informatie

Samenvatting evaluatie Praat met de Raad 29.06.2013

Samenvatting evaluatie Praat met de Raad 29.06.2013 Door de Werkgroep Raadscommunicatie is d.d. 1 juli een vragenlijst gestuurd aan de Krimpense Raadsfracties, waarin een 7-tal vragen zijn gesteld ten aanzien van de eerste sessie van Praat met de Raad gehouden

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Vervolg. Blijf scherp! Gemeente Leiderdorp t.a.v. Tineke Zantingh. 25 februari 2011, Haarlemmermeer

Vervolg. Blijf scherp! Gemeente Leiderdorp t.a.v. Tineke Zantingh. 25 februari 2011, Haarlemmermeer Vervolg Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp t.a.v. Tineke Zantingh 25 februari 2011, Haarlemmermeer Uw verzoek Op 22 februari jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Leiderdorp en

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Schatten van de ondernemingsraad

Schatten van de ondernemingsraad Schatten van de ondernemingsraad Schateiland OR-trainingen Samen starten in de OR Samen werken aan invloed Samen werken met de WOR Samen werken aan de reorganisatie Samen werken met de bestuurder Samen

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

Waarom anderen Ik krijg altijd gelijk lezen

Waarom anderen Ik krijg altijd gelijk lezen Waarom anderen Ik krijg altijd gelijk lezen Nee heb je, gelijk kun je krijgen! Maarten Santman, advocaat Iets krijgen is altijd veel bevredigender dan iets al hebben. Ik krijg dus liever gelijk dan dat

Nadere informatie

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Voorbereiding 1. Bepaal hoeveel tijd er is: kies voor 45, 60 of 90 uten versie 2. Deel tijdschema uit en bespreek dit met de leerlingen 3. Verdeel de rollen, zie

Nadere informatie

Aan het einde van deze training ben je in staat om zelfs de meest ongeïnteresseerde

Aan het einde van deze training ben je in staat om zelfs de meest ongeïnteresseerde TRAINING 8 MEI 2014 INHOUD Welke functie of beroep je ook hebt en in welke branche je ook actief bent, communicatie is een belangrijk onderdeel van je werk. We beginnen s ochtends vroeg met communiceren

Nadere informatie

Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS. Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)?

Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS. Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)? Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)? 7 juli 2015 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 7 juli 2015

Nadere informatie

Campagnegadgets uitleg versie 2 (29 november 2013)

Campagnegadgets uitleg versie 2 (29 november 2013) Campagnegadgets uitleg versie 2 (29 november 2013) De campagnegadgets zijn geselecteerd op basis van een enquête onder kiesverenigingen. Graag lichten we nog wat uitgebreider toe hoe deze gadgets zijn

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie Leerkrachtinformatie (dubbele les) Lesduur: 2 x 50 minuten (klassikaal) Introductie van de activiteit 1. Deze klassikale les bestaat uit twee delen: Voorbereiding Uitvoering voorbereiding Lesduur: 50 minuten

Nadere informatie

Workshop Communicatie en Media

Workshop Communicatie en Media Workshop Communicatie en Media Vraagstelling Ondersteuning bij aandacht voor de media Hulp bij communicatieverbreding en verbetering in de regio Aandacht voor verbetering van promotiebeleid Instrumenten,

Nadere informatie

Ambassadeur Heldere Taal binnen de Overheid

Ambassadeur Heldere Taal binnen de Overheid 2013/2014 Ambassadeur Heldere Taal binnen de Overheid Ik hecht eraan dat alles wat uit onze afdeling komt in helder Nederlands is geschreven, Maarten Koning (J.J. Voskuil, Het Bureau, deel 1) 2013/2014

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Slimmer en eenvoudiger werven

Slimmer en eenvoudiger werven Slimmer en eenvoudiger werven Hoe vindt u anno 2012 de juiste kandidaten zonder al te veel tijd kwijt te zijn aan het eindeloos doorspitten van cv s? Dit whitepaper is bedoeld om u als (HR-)professional

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je diverse methodes uitvoert Hoe

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3 De communicatie Eªciënt en e ectief communiceren Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie - efficiënt

Nadere informatie

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. PR en Sponsoring Public Relations en Sponsoring zijn instrumenten die als hoofddoelstelling hebben: het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de doelgroepen. De beide instrumenten zijn dus

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie