De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015"

Transcriptie

1 De Ervaring Leert! Programma voor gemeenteraden 2015

2 Inhoud De ervaring Leert 3 Workshops 4 1. Beperkte tijd, toch kwaliteit 2. Resultaat in de raad 3. Rollen en instrumenten 4. De decentralisatiedossiers 5. Integriteit 6. Basiskennis gemeentefinanciën 7. Doorgronden van complexe financiële vraagstukken 8. Participatie: samenspel tussen raad en samenleving 9. Oog in oog met de burger 10. Gemeenterecht en ruimtelijke ordeningsrecht vaardigheidstrainingen Overtuigend debatteren 12. Voortreffelijk voorzitten 13. Media WerkWijze en praktische informatie 11 Op locatie De trainers Contact via griffier of raadsfractie Kosten Maatwerk

3 De Ervaring Leert Gemeenteraadslid zijn is ontzettend boeiend, maar er wordt ook veel van u verwacht. Het workshop- en trainingsprogramma De Ervaring Leert van ProDemos biedt u de kans om uw kennis te vergroten en uw vaardigheden te trainen. trainers uit De politieke praktijk In De Ervaring Leert geven trainers uit de politiek-bestuurlijke praktijk hun kennis en ervaring aan u door. De trainers zijn oudraadsleden, oud-collegeleden en griffiers. Vanuit hun eigen ervaring geven zij u handvatten voor de dagelijkse praktijk van het raadswerk. De vaardigheidstrainingen worden verzorgd door trainers van Debat.NL. incompany training of zomerraad U kunt het programma van De Ervaring Leert volgen via een incompany training, of door u aan te melden voor de ZomerRaad: een vierdaagse cursus in juli voor gemeenteraadsleden, (deel/duo-)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden en fractiemedewerkers. Het programma wordt dan uitgebreid met extra onderdelen en deskundigen. De ZomerRaad in 2015 vindt plaats van maandag 13 juli tot en met donderdag 16 juli

4 Workshops 1. Beperkte tijd, toch kwaliteit Met het raadslidmaatschap kunt u makkelijk een werkweek vullen, en dan nog kunt u tijd te kort komen. Er is altijd meer te lezen, meer te bespreken en meer te bezoeken. Dat kan ten koste gaan van uw effectiviteit als raadslid: het is gemakkelijk om de focus te verliezen. Daarom is het belangrijk om efficiënt met uw tijd om te gaan. Deze workshop gaat over tijd en energie, over prioriteiten stellen en keuzes maken. U leert welke stijl van raadslidmaatschap het best bij u past, waar u energie van krijgt, en wat dat betekent voor de taakverdeling en samenwerking binnen de fractie en de raad. Deze workshop is goed te combineren met de workshop Resultaat in de raad. Er is altijd meer te lezen, meer te bespreken en meer te bezoeken. 2. resultaat in De raad Als raadslid wilt u natuurlijk klinkende resultaten behalen. In deze workshop leert u welke verschillende soorten resultaten u kunt halen, hoe u de besluitvorming kunt beïnvloeden op de korte en de langere termijn en welke strategieën u daarbij kunt inzetten. Wanneer gaat u onderhandelen met andere fracties, wanneer en hoe benadert u de media, wanneer betrekt u bewoners en maatschappelijke organisaties erbij? Hoe gaat u om met verschillende belangen? Deze workshop sluit goed aan op de workshop Rollen en Instrumenten. 4

5 3. rollen en instrumenten Moties, amendementen, het stellen van vragen tot en met de raadsenquête: in deze workshop komen ze allemaal aan bod. U krijgt inzicht in het gebruik van de raads - instrumenten: wanneer zet u welk instrument in en wat zijn de gevolgen van uw keuze? Welke instrumenten passen bij de verschillende rollen die u hebt als volksvertegenwoordiger? Wanneer zet u welk instrument in en wat zijn de gevolgen van uw keuze?

6 Workshops 4. De DecentraLisatieDossiers De decentralisaties in het sociale domein zorgen voor ingrijpende veranderingen in het lokale bestuur. Als raadslid moet u besluiten nemen die veel gevolgen hebben voor uw (kwetsbare) inwoners. Deze workshop informeert u over de verschillende dossiers (Jeugd, Participatie en AWBZ/Wmo) en leert u op welke wijze u als raadslid grip houdt op de ontwikkelingen. Welke instrumenten kunt u inzetten? Hoe gaat u om met signalen van inwoners die problemen hebben met de uitvoering door de sociale wijkteams? Wat betekent dit voor uw volksvertegenwoordigende rol? Wat kunt u in uw rol als controleur van het college eisen op het gebied van rapportages? Hoe stelt u vanuit uw rol als kadersteller het beleid bij? Hoe werkt u samen met raadsleden van andere gemeenten in het sociale domein? Over al dit soort onderwerpen bieden we handreikingen, met als doel om uw stuurkracht als raadslid te versterken! 5. integriteit Integriteit van politici is essentieel voor het vertrouwen van burgers in de overheid en in de volksvertegenwoordigers. Onderzoeken naar integriteit bij gemeenten hebben vaak grote gevolgen. In de praktijk is integriteit ingewikkelder dan u denkt. Wat betekent integer zijn en integer handelen? Deze workshop behandelt de regels met betrekking tot integriteit. Daarnaast gaan raadsleden met elkaar situaties bespreken volgens de methode van morele oordeelsvorming. Wat betekent integer zijn en integer handelen? 6

7 6. Basiskennis gemeentefinanciën Voor ieder raadslid is het van belang dat hij of zij inzicht heeft in de financiën van de gemeente. Wat zijn de inkomsten en wat zijn de uitgaven? Hoeveel financiële ruimte heeft de gemeente om zelf beleid te ontwikkelen? Welke instrumenten heeft u als raadslid om invloed uit te oefenen op de financiën van de gemeente? Hoe leest u de programmabegroting? In deze workshop krijgt u antwoorden op deze vragen. 7. DoorgronDen van complexe financiële vraagstukken De meeste raadsleden zijn geen financieel deskundigen. Toch moeten raadsleden regelmatig vanuit complexe financiële vraagstukken tot keuzes komen. Dat is niet makkelijk. Afhankelijkheid van het college ligt dan op de loer. Hoe kan de raad de financiële techniek doorzien en zicht houden op de politiek relevante keuzes? De workshop behandelt dit onderwerp aan de hand van een aantal algemene dossiers, zoals de bouwgrondexploitaties en de taakdecentralisaties sociaal domein, of aan de hand van actuele dossiers uit uw gemeente. We gaan vooral in op de wijze waarop raadsleden de dossiers kunnen doorgronden zonder financieel deskundig te hoeven zijn. Welke informatie moet de raad aan het college vragen? Uitgangspunt is een driedeling in de voor de raad beschikbare informatie: a) een zelfstandig leesbare politiekbestuurlijke samenvatting van het dossier, met het accent op politiek relevante keuzes b) een totaaloverzicht op hoofdlijnen van het gehele dossier c) financiële detailinformatie die ten grondslag ligt aan het totaaloverzicht en aan de politiek-bestuurlijke samenvatting. 7

8 Workshops 8. participatie: samenspel tussen raad en samenleving Burgers betrekken bij beleids- en besluitvorming is goed voor het draagvlak en zorgt voor kwalitatief beter beleid. Ook wordt steeds meer gevraagd aan burgers om zelf initiatief te nemen in het publiek domein en actief te zijn in eigen buurt, wijk of dorp. Maar hoe maak je als gemeenteraad samen met het college afspraken over burgerparticipatie en wat betekent dit voor uw rol als volksvertegenwoordiger? Hoeveel ruimte kan een gemeenteraad geven aan de inwoners van een gemeente? In deze workshop worden deze vragen beantwoord en gaat u oefenen met een situatie uit de praktijk. 9. oog in oog met De Burger Burgerparticipatie vraagt om raadsleden die makkelijk en effectief communiceren met burgers. Burgers zijn vaak mondig, goed voorbereid als het om lokaal beleid gaat en hebben zo hun eigen kijk op de lokale politici. Dat maakt effectief communiceren voor raadsleden niet gemakkelijk. Oog in Oog met de burger biedt raadsleden de mogelijkheid om hun vaardigheden te vergroten in de directe communicatie met burgers. Er wordt geoefend met scenes uit de praktijk, zoals: 1. Spontaan op straat Hoe raakt u soepel in gesprek met uw inwoners? 2. Fractiespreekuur Hoe haalt u het beste uit het fractiespreekuur? 3. Bezoek aan een protest Hoe gaat u om met klagende en veeleisende burgers? 4. Het café op stelten Hoe reageert u op emoties? De workshop Oog in oog met de burger wordt gegeven door trainers van Debat.NL Indien uw gemeenteraad actief aan de slag wil gaan met burgerparticipatie, dan raden wij u aan om deze twee workshops te combineren. 8

9 10. gemeenterecht en ruimtelijke ordeningsrecht Als raadslid moet u weten wat voor regelgeving de gemeenteraad moet vaststellen. Denk aan de APV, bestemmingsplannen en de huisvestingsverordening. Deze workshop maakt u bewust van uw regelgevende bevoegdheid. U leert om kritisch te kijken naar bestemmingsplannen, en ook hoe u daarbij om kunt gaan met vragen van uw achterban en ingekomen zienswijzen van burgers. Aan de hand van aansprekende casussen leert u welke regelgevende bevoegdheden u heeft. De workshop gaat ook in op de planverbeelding, de bijbehorende bestemmingen en planregels en op de vraag welke onderwerpen wel en niet ruimtelijk relevant zijn om in een plan op te nemen. Al met al voorziet deze workshop u van een gedegen basiskennis van de bestemmingsplanprocedure en uw andere regelgevende bevoegdheden. Deze workshop maakt u bewust van uw regelgevende bevoegdheid. 9

10 Vaardigheidstrainingen 11. overtuigend DeBatteren Als volksvertegenwoordiger of bestuurder hebt u overtuigingskracht nodig om zaken voor elkaar te krijgen. Maar wat maakt u als politicus overtuigend? Uw persoonlijke uitstraling, uw vermogen om aan te voelen wat er speelt en een krachtige argumentatie. Bovendien moet u weten hoe het politieke spel voor, tijdens en na het debat werkt. In deze workshop komen alle aspecten van politieke debatvaardigheden aan bod en worden deze geoefend: presenteren, argumenteren, reageren, regisseren en de-escaleren. Simulatie. Om de geleerde technieken in de debattraining zo goed mogelijk in praktijk te brengen, kan de training aangevuld worden met een simulatie. De raadsleden spelen zelf de hoofdrol in een prikkelende simulatie van de echte raad. Daarin komen in een realistische setting alle facetten van een goed debat langs. Met typische instinkers, verrassende wendingen en lokale gebruiken komen alle relevante procedures en technieken voorbij en wordt de basis gelegd voor betere debatten. 12. voortreffelijk voorzitten Als raadslid moet u soms ook vergaderingen of bijeenkomsten voorzitten. Zeker als u voorzitter wordt van een raadscommissie of raadswerkgroep, een rol die specifieke vaardigheden vereist. In deze workshop trainen wij die vaardigheden, zodat u zich ontwikkelt tot een actieve voorzitter met vijfsterrenkwaliteit: goed voorbereid, stimulerend voor de sfeer en de omgangsvormen, duidelijk over tijd, agenda en inhoud, soepel in de regie, en verbindend en inspirerend voor de deelnemers. 13. media De media hebben grote invloed op de politiek. Raadsleden zijn voor hun beeldvorming mede afhankelijk van de (sociale) media. Tegelijkertijd hebben raadsleden ook invloed op deze beeldvorming. Inzicht in de medialogica, kennis van interviewtechnieken en een sterke boodschap helpen u om beter in te spelen op vragen van de media. Met deze workshop krijgt u als raadslid meer grip op uw mediaoptredens. De workshops Debatteren, Voortreffelijk voorzitten en Media worden gegeven door trainers van Debat.NL. 10

11 Werkwijze en praktische informatie op Locatie De workshops worden in principe op locatie bijvoorbeeld in de raadzaal van uw gemeente gegeven. Het programma van de workshops wordt op basis van uw behoeften samengesteld en uitgevoerd. De trainers Onze trainers zijn oud-raadsleden, oudcollegeleden en griffiers. Meer informatie over onze trainers vindt u op contact via griffier of raadsfractie De workshops kunnen ook worden verzorgd voor raadsleden van één afzonderlijke raadsfractie, of bijvoorbeeld voor raadsleden van verschillende gemeenten uit de regio. Indien u belangstelling heeft voor de workshops, vraag dan de griffier of de vertegenwoordiger van uw raadsfractie om contact op te nemen met: Huri Sahin (projectleider), tel , kosten De kosten van de workshops 1 t/m 10 zijn 650,00 per dagdeel (exclusief btw) voor de begeleiding van de workshop door één trainer en inclusief materiaal. De maximale groepsgrootte voor één trainer is 15 deelnemers. De kosten van de vaardigheidstrainingen 11 t/m 13 zijn 750,00 per dagdeel (exclusief btw) voor de begeleiding van de workshop door één trainer. De maximale groepsgrootte voor één trainer is 15 deelnemers. maatwerk Na overleg over uw leerwensen stellen wij voor u een programma op maat samen. 11

12 ProDemos informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de politiek, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. prodemos Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T E W Volg ProDemos op Twitter, Facebook en LinkedIn. december 2014

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

RAAD OP ZATERDAG 2011. Regiocongressen voor raadsleden

RAAD OP ZATERDAG 2011. Regiocongressen voor raadsleden Page 1 of 2 Van: CS Extern [mailto:cs@vng.nl] Verzonden: woensdag 5 januari 2011 16:08 Onderwerp: Raad op zaterdag 2011 Geachte griffier, In 2011 organiseert het Actieprogramma Lokaal Bestuur (een project

Nadere informatie

Stappenplan voor effectieve belangenbehartiging

Stappenplan voor effectieve belangenbehartiging Handreiking Stappenplan voor effectieve belangenbehartiging september 2014 Politieke beïnvloeding op lokaal niveau Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte Inhoud Leeswijzer 3 1. Waarom,

Nadere informatie

De raad in stelling HET SPOORBOEKJE. Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties?

De raad in stelling HET SPOORBOEKJE. Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties? De raad in stelling HET SPOORBOEKJE Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties? Het spoorboekje is de opbrengst van het congres De raad in stelling d.d. 27

Nadere informatie

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen!

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen! trainingen 2010/2011 Wat men moet leren doen, leert men door het te doen! WerKWiJZe trainingen SeiZOen 2010-2011 Voor wie zijn de trainingen > Voor bestuurders van afdelingen, vakgroepen, secties, > Voor

Nadere informatie

I N H O U D Wet maatschappelijke ondersteuning Veiligheid Ruimtelijke ordening en bouwen Gemeentefinanciën Sociale zaken en armoedebeleid

I N H O U D Wet maatschappelijke ondersteuning Veiligheid Ruimtelijke ordening en bouwen Gemeentefinanciën Sociale zaken en armoedebeleid Raadslid is een mooi vak. Als raadslid mag u over de meest uiteenlopende zaken meebeslissen. U komt in veel verschillende situaties waarin u om uw mening wordt gevraagd. Maar wat is bij al die verschillende

Nadere informatie

Linda de Man Raadsgriffie Medewerker Raad/Communicatie

Linda de Man Raadsgriffie Medewerker Raad/Communicatie Stroobach, M. (Melanie) Van: Man, Linda de Verzonden: donderdag, 8 mei 2014 16:11 Aan: Kaarsemaker, E.C.A. (Eric); 'c.jongens@beemster.net'; 'griffier@edam-volendam.nl'; 'c.heusingveld@landsmeer.nl';

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Het dorp is de basis. economie en werkgelegenheid. SGP-studiegids

Het dorp is de basis. economie en werkgelegenheid. SGP-studiegids Het dorp is de basis economie en werkgelegenheid SGP-studiegids 2011-2013 Colofon Redactie Mw. drs. N.M. Bakker de Bonte Drs. H. Pool Eindredactie Drs. H. Pool Interviews Drs. H. Pool Contactgegevens SGP-bureau,

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14 Haya van Somerenstichting Opleidingsgids 2011 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Opleiding en training 1.1 De Haya van Somerenstichting... 4 1.2 De doelstelling van de Haya van Somerenstichting... 4 1.3 Wat

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Met het coalitieprogramma geeft de gemeenteraad zijn opdracht aan burgemeester en wethouders voor de komende vier jaar (tot 2010).

Met het coalitieprogramma geeft de gemeenteraad zijn opdracht aan burgemeester en wethouders voor de komende vier jaar (tot 2010). Raadscommunicatie gemeente Den Helder: hoe de kloof een klik kan worden (CONCEPT) 1. inleiding: waarom raadscommunicatie? Afbakening beleidsterrein 2. beeld : hoe kijken de inwoners tegen de gemeenteraad

Nadere informatie

In gesprek met de kiezer: flyeren, enquêteren en campagnevoeren op straat

In gesprek met de kiezer: flyeren, enquêteren en campagnevoeren op straat Aanbod GroenLinks Academie Het hele aanbod van de Academie kan als maatwerk verzorgd worden in jouw afdeling, regio of provincie. Heb je belangstelling voor een open-inschrijvingtraining, neem dan contact

Nadere informatie

Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015

Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015 Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015 Inleiding Trainingen 2014-2015 Adviesbureau De Sleutel Inleiding 3 Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik? 4 Workshop Geef kleur aan je talenten 5 Loopbaancoaching

Nadere informatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie Nummer 2 2015 nieuwsbrief ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Communicatieplan Vernieuwing Sociaal Domein Gemeente Tynaarlo. Opdrachtgever Gemeente Tynaarlo

Communicatieplan Vernieuwing Sociaal Domein Gemeente Tynaarlo. Opdrachtgever Gemeente Tynaarlo Communicatieplan Vernieuwing Sociaal Domein Gemeente Tynaarlo Opdrachtgever Gemeente Tynaarlo Juli 2014 Inleiding Voor iedereen verandert er iets, nu of in de toekomst! Onder deze noemer zijn we vorig

Nadere informatie

Toelichting bij Afwegingskader burgerparticipatie bij beleid

Toelichting bij Afwegingskader burgerparticipatie bij beleid Toelichting bij Afwegingskader burgerparticipatie bij beleid Vooraf Het Afwegingskader burgerparticipatie bij beleid is bedoeld voor beleidsambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers die zich bezighouden

Nadere informatie

Schatten van de ondernemingsraad

Schatten van de ondernemingsraad Schatten van de ondernemingsraad Schateiland OR-trainingen Samen starten in de OR Samen werken aan invloed Samen werken met de WOR Samen werken aan de reorganisatie Samen werken met de bestuurder Samen

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Trainingsgids medezeggenschap

Trainingsgids medezeggenschap Trainingsgids medezeggenschap 2011-2013 Vertrouwd met arbeidszaken Voorwoord Investeren in medezeggenschap: juist nu! 1 U bevindt zich als OR-lid en bestuurder in roerige tijden. Als OR-lid binnen de

Nadere informatie

Herijking uitgangspunten voor communicatie en interactie

Herijking uitgangspunten voor communicatie en interactie Herijking uitgangspunten voor communicatie en interactie Gemeente Amersfoort september 2013 1 De kern Razendsnelle ontwikkelingen op technologisch gebied, een samenleving waar veel kennis en kunde aanwezig

Nadere informatie

Doorwerkprogramma Gemeenteraad Almere 2014-2015

Doorwerkprogramma Gemeenteraad Almere 2014-2015 Doorwerkprogramma Gemeenteraad Almere 2014-2015 Doorwerkprogramma Gemeenteraad 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoe werkt het?... 4 Programma Deel 1: Vaardigheden... 5 1. Debattraining... 6 2. Spreken in

Nadere informatie

Gemeente Twenterand. Eindnotitie Intern Traject Burgerparticipatie 2012

Gemeente Twenterand. Eindnotitie Intern Traject Burgerparticipatie 2012 Gemeente Twenterand Eindnotitie Intern Traject Burgerparticipatie 2012 Mark Verhijde 19-3-2012 Eindnotitie Intern Traject Burgerparticipatie Twenterand Inhoud Hoofdstuk 1. Aanleiding en context Hoofdstuk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Den Haag, donderdag 2 april 2015. Betreft: Paas-brief Raadslid.Nu. Geachte raad, Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad. Den Haag, donderdag 2 april 2015. Betreft: Paas-brief Raadslid.Nu. Geachte raad, Geachte raadsleden, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Raadslid.nu Postbus 30435 2500 GK Den Haag T: 070 37 38 195 E: info@raadslid.nu www.raadslid.nu KvK: 27278979 Staalbankiers: NL46 STAL 064 50 43 699 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk!

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! NOTA BEWONERSPARTICIPATIE GEMEENTE BEST Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! Refnummer: INT12-0110 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waarom bewonersparticipatie? 3 3. Maatwerk 4 4. Kaders Best

Nadere informatie

2013-2014. Communicatieplan Sociaal Domein. 1 Communicatieplan Sociaal Domein

2013-2014. Communicatieplan Sociaal Domein. 1 Communicatieplan Sociaal Domein 1 Communicatieplan Sociaal Domein 2013-2014 Communicatieplan Sociaal Domein Team communicatie Marianne van der Lee Yvonne van Staveren Gemeente Woudenberg 1 11-12-2013 2 Communicatieplan Sociaal Domein

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Opdracht raadsconferentie Beter vergaderen, 7 oktober 2014

Opdracht raadsconferentie Beter vergaderen, 7 oktober 2014 Opdracht raadsconferentie Beter vergaderen, 7 oktober 2014 Belangrijk onderdeel is de pitch, waarin u ambities tot uitdrukking brengt. Het is niet alleen instructief maar ook interessant om van elkaar

Nadere informatie