Praktijkgericht Onderzoek Presentatiedag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkgericht Onderzoek Presentatiedag"

Transcriptie

1 Praktijkgericht Onderzoek Presentatiedag Woensdag 18 juni 2014

2 Nummer: 1 1. Raymond Rutten. 4. Sandra Mooren. 2. Thea Bouwens. 5. Nancy Schlangen. 3. Marij Maas. 6. Yvonne Driessen. Specialisatie: Gedrag, Gedrag en Hoogbegaafdheid. Studiebegeleider Nelly van Eenige onderzoek 1.In hoeverre draagt een groepsplan gedrag, gekoppeld aan oplossingsgericht werken, bij aan het vergroten van een positief pedagogisch klimaat in groep 6/7 van basisschool De Driesprong? 2. Welke meerwaarde biedt van en met elkaar leren binnen een Plusklas voor het verwerven van executieve functies? door hoogbegaafde leerlingen in de bovenbouw van BS Hulsberg 3.Wat is het effect van het voeren van kindgesprekken bij 3 lln. van groep 3 van BS de Leeuwerik, op vergroten van volgehouden aandacht gemeten door Zien? 4.Wat is het effect van een sociale vaardigheidstraining (o.a. Kids Skills en Soemo-kaarten) op het teruggetrokken gedrag van de D- en E- lln. op de Vision in groep 5 van BS Cortemich in schooljaar ? 5.Welk effect heeft het voeren van kindgesprekken bij 5 leerlingen uit groep 8 van BS Op de Top op de executieve functie Taakinitiatie? 6. Welk effect heeft het aanbieden van Soemokaarten op de scores van de Scol van leerlingen uit groep 6B van basisschool Tarcisius die een D en E score hebben op de SCOL? 1 Gebruik makend van een actieplan met een voor- en nameting worden met elk kind uit de groep oplossingsgerichte gesprekken gevoerd aan de hand van de resultaten in de SEO vragenlijst ZIEN!, de klimaatschaal en het sociogram. Door te werken met de methode Mission Possible is een stappenplan uitgewerkt in een groepsplan gedrag. 2. Middels een voor- en nameting m.b.v. een vragenlijst wordt gemeten of het in een groep/plusklas werken aan een opdracht een meerwaarde heeft voor het verwerven/ verbeteren van executieve functies ten opzicht van lln. die individueel hun opdracht uitvoeren 3. Door de inzet van kindgesprekken vooruitgang boeken in de meting van Zien in volgehouden aandacht waarbij bewustwording van gedrag gemeten wordt d.m.v. het observatieformulier tellen en schaalvragen een onderdeel zijn. 4.Middels een voormeting d.m.v. het invullen van Viseon worden de D- en E- lln. op teruggetrokken gedrag geselecteerd. Als interventie wordt gewerkt met Kids Skills en andere materialen ter bevordering v.d. soc. vaardigheid. Nameting vindt wederom plaats door het invullen van Viseon. 5. De voor- en nameting vindt plaats d.m.v. een observatie die gericht is op Taakinitiatie. Kinderen werden betrokken door het voeren van Kindgesprekken over het proces om te komen tot verbetering van hun Taakinitiatie, waarbij afspraken werden vastgelegd. Dagelijks maakten de lln. gebruik van coachingsformulieren. 6. Dit pgo richt zich op het effect van gericht leerstofaanbod op de soc. emotionele ontwikkeling van leerlingen. Vanuit de gegevens van SCOL wordt een experiment opgezet met als doel de sociaalemotionele competenties van de leerlingen van groep 6B te verbeteren. Als interventie worden de kaarten van SOEMO ingezet. Bij leerlingen met een D en E score wordt bekeken of de gekozen interventie effectief is om de sociale competenties te verbeteren.

3 Nummer: 2 1 Desirée Vlaspoel 2 Ester Schulz 3 Hanneke Vissers 4 Melissa Paulzen 5 Ron Krewinkel Gedrag Nelly van Eenige 1 Welke bijdrage levert het inzetten van coöperatieve werkvormen aan de groepsvorming van groep 4 van basisschool Franciscus in Bunde? 2 Draagt een interventie gericht op het aanleren en bekrachtigen van gewenst gedrag ertoe bij het welbevinden van leerlingen uit groep 6 van basisschool st.jozef te Elsloo te verbeteren en maakt de scol dit meetbaar? 3 Welke invloed heeft het toepassen van de oplossingsgerichte methode Mission Possible op de motivatie en de concentratie van 3 leerlingen met de diagnose AD(H)D in groep 8 van OBS de Regenboog tijdens het zelfstandig werkuur? 4 Welk effect heeft oplossingsgerichte gespreksvoering op sociale competenties van leerlingen uit groep 6 van basisschool Schaesberg, gemeten met de scol? 5 Heeft PAD een positief effect voor leerlingen van groep ½ op sociaal wenselijk gedrag binnen vrije werksituaties gemeten met Viseon? 1 Praktijkgericht onderzoek naar de inzet van coöperatieve werkvormen m.b.t. groepsvorming en onderlinge relaties gemeten met een sociogram. 2 Met behulp van een voor- en nameting middels (leerling) SCOL duidelijk maken of de interventie aanleren en bekrachtigen van gewenst gedrag effect heeft op het welbevinden. 3 Mission Possible: Praktijkgericht onderzoek naar de invloed van ADHD op concentratie en motivatie bij kinderen uit de bovenbouw van OBS de Regenboog 4 Door middel van de SCOL meten of interventies met oplossingsgerichte gespreksvoering effect hebben op de sociale competenties van leerlingen. 5 Na de nulmeting m.b.v. Viseon PAD inzetten en vervolgens meten met viseon of er binnen groep ½ sociaal wenselijk gedrag in de vrije werksituaties

4 Nummer: 3 1. Kim Fiekers 2. Nicole Vossen 3. Annelies Oosterkamp 4. Anke Amkreutz 5. Jan Slot Leren Astrid van Hertum 1. Welke rekenwerkschriften voor VO bereidt de leerlingen goed voor op de eindtoets rekenen op 2F-niveau, voldoet het meeste aan de door de werkgroep Nieuwe rekenmethode OPDC st. Michael gestelde criteria, en houdt rekening met de problematieken van de leerlingen? 2. Welke effecten heeft de methode Schrijfdans op de motoriek van de oudste kleuters van groep 1/2 A van basisschool Hulsberg? 3. Kan ik door mee te spelen het spelniveau van de door mij geselecteerde kinderen uit groep 1/2 op basisschool De Gansbeek verhogen, zodat ze de fase van het interactief rollenspel bereiken? 4.Welke nieuwe rekenmethode kan het beste worden ingevoerd op basisschool Ummer Clumme, gelet op de actuele opvattingen met betrekking tot rekenonderwijs en passend bij de visie van de school? 5. Hoe kunnen leerkrachten in de groepen 1-2 van de Odaschool zich meer competent gaan voelen bij de aanpak van het creatief schrijven en zo bijdragen aan een succesvolle taal-leesontwikkeling van hun leerlingen? 1. Door de werkgroep Nieuwe rekenmethode OPDC st. Michael zijn twee methodes geselecteerd die ieder een jaar lang in drie verschillende klassen (verdeeld over jaar 1 en 2 en de verschillende niveaus van het vmbo) zijn gebruikt. Aan de hand van enquêtes is gekeken hoe de leerlingen en de leerkrachten het werkschrift beoordeelden. Met behulp van de vaardigheidsscores van Cito LVS VO is gekeken met welke methode de meeste vooruitgang is behaald. 2. De essentie van het onderzoek is om te kijken of het inzetten van een schrijfmethode gericht op de motoriek ervoor zorgt, dat de motorische ontwikkeling verbetert. 3. Ik wil onderzoeken of mijn meespelen het rollenspel van deze kinderen naar het hoogste spelniveau brengt, namelijk het interactief rollenspel. 4. Na een fase van orientatie in verschillende rekenmethodes door het team worden er twee methodes uitgeprobeerd en deze worden a.d.h.v. criterialijsten beoordeeld en geëvalueerd. 5. Gekozen is voor een zuiver experiment: door middel van een gerandomiseerd groepsdesign wordt gewerkt met een experimentgroep en een controlegroep. De O-meting en nameting gebeuren d.m.v. enquete. De experimentgroep krijgt teaching, daarna wordt het effect van deze aanpak gemeten.

5 Nummer: 4 1. Karien Peperkamp 2. Gemma Kohlen 3. Silvia Pelzer 4. Daniëlle van der Niet Leren Astrid van Hertum 1. Wat is op BS Wyck het effect van een signaleringsprotocol (DHH) en Beleidsplan Begaafdheid op het competentiegevoel van de leerkrachten en de mate van tevredenheid van begaafde leerlingen en hun ouders? 2. Wat is het effect van het leesinterventieprogramma Connect Vloeiend Lezen op de technische leesvaardigheid, gemeten met AVI & DMT, van zwakke lezers in groep 6? 3. Wat is het effect van het inzetten van de werkmap Gecijferd bewustzijn op de rekenresultaten van de leerlingen van groep 2 van de Broederschool? 4. Welk effect heeft het toepassen van het transactioneel kader binnen het leesonderwijs op de leesresultaten van de leerlingen op GBS Benjamin? 1. GeWyckst begeleiden. In dit onderzoek wordt een beschrijving gegeven van de begeleiding van begaafde leerlingen binnen de reguliere klas. De uitvoering van het DHH en het Beleidsplan Begaafdheid moet garant staan voor een adequate signalering van begaafde leerlingen en een aanpassing van het onderwijsaanbod voor deze leerlingen, waarbij wordt aangesloten op hun specifieke onderwijsbehoeften. Het doel van dit onderzoek is het meten van het effect van het DHH en het Beleidsplan Begaafdheid op de competentiebeleving van de leerkrachten en op de tevredenheid van ouders en leerlingen. 2. Lezen, met z n allen! Dit onderzoek gaat over het leesinterventieprogramma Connect Vloeiend Lezen. Het verloop van het leesproces staat centraal. Er wordt specifiek ingegaan op wat zwakke lezers (en dyslecten) in het basisonderwijs nodig hebben. 3. Reken maar! Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de werkmap Gecijferd bewustzijn naast de reguliere methode Schatkist. Er wordt tevens aandacht besteed aan de voorwaarden voor goed rekenonderwijs. 4. Van jij en zij naar wij:optimale samenwerking tussen kind, ouders en school. Ouderbetrokkenheid is momenteel een hot item in onderwijsland. Het lijkt aantrekkelijk om de betrokkenheid van ouders bij de leerontwikkeling van hun kind te stimuleren. Maar heeft dit ook invloed op leerresultaten van kinderen? En helpt het in gesprek gaan met ouders en hun kind bij het formuleren van onderwijsbehoeftes?

6 Nummer: 5 1.Hilde Kleynen 2.Henry Raats 3.Bernice Hugel 4.Diana Borgans Begeleiden Edwin Thissen 1.Wat is de invloed van situationeel leiderschap en systeemdenken op vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid in een organisatie. 2.Op welke manier komen docenten in het mbo tot het uitvoeren van de afspraken die zijn gemaakt? 3. Hoe kunnen wij ons schrijven, voorbereid, aanvankelijk en voortgezet, verbeteren, zodat de leerlingen in groep 8 onze school verlaten met een duidelijk leesbaar, eigen handschrift en voldoende schrijftempo? 4. Verbeteren de leerprestaties van de leerlingen in groep 3 t/m 8 van BS De vlieger op het gebied van woordenschat door structureel gebruik te maken van coöperatieve werkvormen? 1. Het onderzoek gaat over stijlen en rollen van leiderschap. Ik heb mij verdiept in situationeel leiderschap en het systeemdenken. Daarbij wordt er ook gekeken naar vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen een organisatie. Middels een survey-onderzoek met als onderzoeksmethode het gebruik van twee vragenlijsten zijn er data zijn verkregen over leiderschapsgedrag en organisatievertrouwen. 2. Dit onderzoek is gericht op de mogelijkheden om te komen tot het maken van afspraken en deze ook uitvoeren in de praktijk. 3. Onderzoek naar schrijfonderwijs en een nieuwe methode die aansluit bij de ontwikkeling van de school. 4. Wat voor effect hebben coöperatieve werkvormen, als ze intensief worden ingezet binnen het onderwijs, op de CITO toetsen woordenschat. Wat is de rol van leerkracht hierbij en hoe ziet het klassenmanagement eruit.

7 Nummer: 6 1.Yvon Hendrix 2.Beate Grunder 3.Linda Toussaint 4.Lian Latten Begeleiden Edwin Thissen 1. Wat is het effect van Rebound Maastricht op de sociaal emotionele ontwikkeling van de deelnemers? 2. Hoe ervaren de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 het effect van het werken met het DHH en de groepsoverzicht op de aanpak van hoogbegaafde leerlingen in de groepen 1 t/m 4? 3. Welke mogelijkheden zijn er om het leesonderwijs in de onderbouw te stimuleren? 4. Leidt het coachen op zwakke executieve functies van leerlingen tussen 10 en 12 jaar op B.S. De vlieger, in de ogen van de leerling zelf, de ouders en de leerkracht, tot meer zelfvertrouwen, een positiever schoolbeeld en tot betere resultaten op de basisvaardigheden? 1. "Rebound Maastricht en de bijdrage aan de sociaal emotionele ontwikkeling." Leerlingen die voor de Rebound Maastricht aangemeld worden vertonen een sociaal-emotionele problematiek. Er is onderzoek gedaan naar de mate waarin de de Rebound Maastricht een bijdrage levert aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. 2.Dit onderzoek richt zich op hoogbegaafdheid en een specifieke aanpak voor leerlingen met deze kwalificatie. 3. Onderzoek naar leesonderwijs in de onderbouw. 4. De laatste drie jaar zijn op B.S. De vlieger de eind- en tussenopbrengsten fors verbeterd. Collega s geven aan dat er ondanks alle innovaties nog steeds leerlingen zijn die volgens hen beter zouden kunnen scoren. In dit onderzoek wordt nagegaan of coaching op de executieve functies leidt tot meer zelfvertrouwen en een positiever schoolbeeld waardoor de opbrengsten hoger worden.

8 Nummer: 7 Specialisatie: Onderzoeksvra(a)g(en): 1. Maarten Deckers 2. Cindi Boumans 3. Femke Veldman Gedrag John Ritzen 1. Welke bijdrage levert het hanteren van een gedragskaart m.b.t. autisme op de pedagogische aanpak van leerkrachten bij leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar met speciale onderwijsbehoeften op basisschool Koningin Beatrix? 2. In hoeverre dragen de uitgangspunten van PBS er toe bij het gedrag van leerling X op basisschool Tarcisius positief te beïnvloeden? 3. In hoeverre is het mogelijk om met behulp van een SEOlessencyclus van acht weken, naar aanleiding van het boel "De kracht van acht" van Margrete Stouts-Boots, het pestgedrag van kinderen uit groep 7c van Brede School Cortemich te beïnvloeden? 1. In dit onderzoek wordt een gedragskaart autisme ontwikkeld, waar leerkrachten concrete adviezen en handreikingen kunnen vinden om meteen te gebruiken in de dagelijkse onderwijspraktijk. Door middel van een enquête bij begin- en eindmeting wordt geprobeerd het effect hiervan op de kennis en vaardigheden van de leerkrachten t.a.v. het omgaan met kinderen met autisme te meten. 2. In dit onderzoek wordt onderzocht of de theorie van PBS invloed heeft op het negatieve gedrag van leerling X. Door middel van een observatie en vragenlijst wordt een beginmeting gemaakt. Vervolgens wordt er gewerkt met een gepaste interventie. Na een 6-tal weken wordt er door middel van een eindmeting gekeken of de interventie het gewenste effect heeft gebracht. 3. Middels dit onderzoek wordt er een samenhang onderzocht tussen het geven van lessen ter bevordering van sociaal emotionele lessen en het pestgedrag van kinderen. Door middel van enquêtes wordt het pestgedrag van kinderen onderzocht; voor en na de interventie.

9 Nummer: 8 1.Chantal Brock 2.Fati Kianersy 3.Sylvia Kuyt 4.Sermin Öztan 5.Rosalien Peters 6.Katja de Vries Gedrag Nelly van Eenige 1. Welke invloed heeft klassenmanagement op het gedrag van leerlingen? 2. In welke mate heeft de SWITCH-klas invloed op de mogelijke gedragsveranderingen van havo/vwo zorgleerlingen op het Sint-Maartenscollege, die tijdelijk voor een periode van 6 tot maximaal 12 weken in een dergelijke klas geplaatst worden? 3. Wat heeft een HB-leerling met een autismespectrumstoornis nodig om op het Porta Mosana College zijn vwodiploma te halen? 4. Leid het aanleren van gedragsregels bij lln. van groep 6 van een po school tot gewenst gedrag tijdens de eetpauze? 5. Het gedrag van de leerlingen, probleemgedrag van de leerlingen. Hoe kunnen wij het probleemgedrag van de leerlingen veranderen in coöperatiefgedrag? Ligt het aan de regels? 6. Welke invloed heeft Facebook op het pestgedrag van de leerlingen uit een derde klas kaderberoepsgerichte leerweg op Scholengemeenschap Groenewald te Stein? 1. Tijdens vervangingen is het niet altijd gemakkelijk om je dag goed voor te bereiden. Leerlingen reageren op wisselende leerkrachten voor hun groep. Zij vinden dit lastig en uiten dit in gedrag. Klassenmanagement heeft invloed op gedrag van leerlingen. Hoe ga ik om met de diverse groepen en situaties tijdens vervangingen. 2. Er wordt bepaald of en zo ja welke invloed de Switch klas heeft op het gedrag en in het bijzonder de mogelijke reductie van gedragsproblemen van de leerlingen die in de Switch klas hebben gezeten. Daarnaast wordt er gekeken naar de vraag of de leraren de Switch klas als zinvol/een verlichting ervaren wanneer een leerling uit hun klas tijdelijk weg is geweest. 3. Deel theorieonderzoek gaf al antwoorden. Enquête met vragen over belemmerende en beschermende factoren bij leerlingen die geslaagd zijn en bij leerlingen die de school hebben verlaten. Doel is het komen tot aanbevelingen voor de school qua aanname. 4. Lunchen op school; hoe doe je dat goed? Een onderzoek naar geschikte interventies om als groep samen te lunchen op een prettige manier en volgens gezamenlijke afspraken. 5. Door het onderzoek wil ik erachter komen of door de inzet van een methode, positief benaderen van de leerling, actiebereidheid docentenkorps, zinvol is op de school. 6. Door mijn onderzoek wil ik er achter komen welke invloed het gebruik van social media, zoals Facebook, heeft op het pestgedrag van mijn mentorklas.

10 Nummer: 9 1. Liset Thielen 2. Tanja Smeets 3. Chantal Douven 4. Gwen Oligschlager Gedrag John Ritzen 1. Welk effect heeft het inzitten van de oplossingsgerichte werkwijze Mission Possible op de motivatie van een leerling met PDD-NOS, in de leeftijd van 12 tot 14 jaar op VSO de Ortolaan, bij het aanleren van een door de leerling zelf gekozen vaardigheid? 2. Welk effect heeft het inzetten van tutor lezen op de intrinsieke leesmotivatie van de kinderen van groep 4 van OBS Theo Thijssen locatie De Dem? 3. Welk effect heeft de aanpak van Positive Behavior Support op het houden aan klassenregels van kinderen uit groep 4 van de Dr. Albert Schweitzer school te Hoensbroek? 4. In hoeverre draagt kindermassage ertoe bij om de relaties tussen allochtone kinderen tussen de 10 en 11 jaar in groep 5a van bs. De Zonnewijzer te verbeteren? 1. De motivatie van een leerling verhogen bij het werken aan leerdoelen, door leerlingen meer te betrekken bij hun eigen leerproces. 2. Het doel van mijn onderzoek is door het verhogen van de motivatie, middels inzetten van tutorlezen, het gemotiveerde gedrag te laten toenemen en de leesresultaten te verhogen. 3. Het houden aan de klassenregels bij leerling K. verhogen, door de inzet van Positive Behavior Support. 4. Het doel van het onderzoek is de onderlinge relatie tussen de kinderen te verbeteren door het inzetten van kindermassage zodat de kinderen de kinderen zich veiliger voelen in de klas.

11 Nummer: Angelique Franken & Nancy Offermans 2. Remy Geurts 3. Marcel Reversma Leren Astrid van Hertum 1. Wat is er nodig geweest om van de divergente differentiatie over te gaan naar de convergente differentiatie? 2. Leidt extra aandacht in de vorm van een ander lesmodel voor de 20% betere rekenaars van groep 6 binnen een periode van 3 maanden tot meer rekenmotivatie bij deze kinderen en leidt dat tevens tot betere rekenprestaties, zodat deze niet langer stagneren? 3. Welk effect heeft de vorming van een unit op de werkhouding en motivatie van leerlingen en onderwijsteam van groep 5 t/m 7 op basisschool St. Stefanus in Wijnandsrade? 1. In het onderzoek wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Het onderwerp wordt vanuit diverse (theoretische) invalshoeken belicht. Er wordt gekeken naar wat deze overstap van alle lagen binnen de organisatie heeft gevraagd. De mening van de leerkrachten en leerlingen binnen de organisatie is uiteindelijk gemeten en van hieruit worden er verdere aanbevelingen gedaan voor de organisatie. 2. Het onderzoek richt zich op de betere rekenaars en welke mogelijkheden er zijn om de motivatie en de prestaties van deze leerlingen te verhogen. 3. Dit onderzoek richt zich op een school die, liggend in een krimpregio, te maken krijgt met een sterk dalend aantal leerlingen. Deze krimp legt een beslag op de organisatorische capaciteit van de school. Door de organisatie geleidelijk aan de verminderde vraag aan te passen, wil men voorkomen dat er ingeboet wordt op de kwaliteit van het onderwijs. Door het vormen van units wordt hierop ingespeeld en wordt bekeken hoe leerling en leerkracht hierop reageren.

12 Nummer: Nanda Hagen 2. Sanne Schaffrath 3. Bertha van den Brink Begeleiden Edwin Thissen 1. 'Wat is het effect van de inzet van het groepsplan gedrag op de SCOL vragenlijst in mijn drie-combinatiegroep?' 2. 3.Welk effect heeft breinleren/natuurlijke leren op de opbrengsten van begrijpend lezen met betrekking tot de vaardigheidgroei bij leerlingen van groep 5t/m8. 1. 'Wat is het effect van de inzet van het groepsplan gedrag op de SCOL vragenlijst in mijn drie-combinatiegroep?' Mijn PGO gaat over de inzet van het groepsplan gedrag en daarmee dus sociaal emotionele interventies tussen twee meetmomenten van de SCOL vragenlijst. Ik wil onderzoeken of mijn leerlingen bij het tweede meetmoment SCOL, door de inzet van het groepsplan gedrag beter scoren dan op het eerste meetmoment van de SCOL Welk effect heeft breinleren/natuurlijk leren op de opbrengsten van begrijpend lezen met betrekking tot de vaardigheidsgroei bij leerlingen van groep 5 t/m 8. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van de mindmap als hulpmiddel.

13 Nummer: Nicky Vergeldt 2. Malou Ronken 3. Annette Leipoldt 4. Dave Vriens 5. Rick Custers Gedrag Edwin Thissen 1. Op welke manier vind er pesten plaatsen binnen mytylschool Ulingshof (cluster 3 onderwijs), en wat is hiervoor een passend pestprotocol? 2.Wat zijn manieren om het pestgedrag (nog meer) te veranderen binnen de bovenbouw van so cluster 4 van de Talentencampus Venlo? 3. Wat is het effect van het werken met toekomstperspectief op VSO De Velddijk? 4. Wat is binnen het huidige metropoolonderwijs nodig voor het leerkrachtgedrag om de metropoolleerling SO met uitstroomperspectief VO autonoom en leergeschikt te krijgen en samenwerking plaats te laten vinden tussen SO en REC4 en BAO groepen? 5. Welke competenties van leerlingen worden gestimuleerd tijdens de lessen in de grote keuken? 1. Naar aanleiding van een vragenlijst is het pestgedrag van leerlingen binnen het mytylonderwijs (lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen) in kaart gebracht. Door middel van de conclusies die hieraan verbonden kunnen worden, is er een passend pestprotocol opgesteld. 2. Als school doen we al enkele zaken preventief op niveau 1 en 2 van de preventiepiramide van De Klerck. Maar is dit voldoende? Daarom onderzoek ik pesten binnen de bovenbouw van het so cluster 4 van de Talentencampus Venlo. Ik wil als toekomstig gedragsspecialist weten of en op welke manier we het pestgedrag (nog meer) kunnen veranderen. Ten einde het pestgedrag veranderen, zodat kinderen beter in hun vel komen te zitten. 3. Denken, Doen, Willen, Zijn is een werk-& denkmodel 'Leerling in beeld' van waaruit het toekomstperspectief van een leerling bepaald wordt op de Velddijk. Deze vier kwadranten samen levert het leerlingprofiel op. Deze methode zijn we aan het implementeren op de velddijk. 4. In dit onderzoek neemt de groepsleerkracht van de metropoolgroep bovenbouw speciaal onderwijs binnen de Talentencampus Venlo (TCV) het initiatief om te gaan onderzoeken, waar (on)mogelijkheden, kansen en leerpunten liggen. Dit in de lijn van leeromgevingen, onderwijsbehoeften en ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. Om samenwerking te creëren tussen leerkrachten, leeromgevingen en leerlingen van de verschillende onderwijstypen binnen de TCV. 5.Onderzoek naar competentiebeleving in Cluster 4 onderwijs.

14 Nummer: 13 1 Stefanie van Dyk 2 Peggy Verouden 3 Romee Brouwers 4 Laura Kobben 5.Truike Boosten Gedrag John Ritzen 1. Welke effecten heeft de invoering van de effectieve conflicthantering op het omgaan met conflicten tussen de kinderen, van groep 3 t/m 8 van Basisschool de Bolleberg, tijdens de pauzes op het schoolplein? 2. In hoeverre dragen onderdelen van de aanpak Sociaal Sterke Groep van GDO ertoe bij de conflicten te verminderen bij leerlingen van groep 5/6A van Adelante Mytylschool te Houthem? 3. In hoeverre draagt (rollen) spel ertoe bij een positief leerklimaat te creëren waarin leerlingen in de leeftijd van 7-11 jaar een volgende stap kunnen maken in de sociaalemotionele ontwikkeling tijdens de sociaal-emotionele vaardigheidstrainingen? 4. In hoeverre is het gedrag van de kinderen in cursusgroep 8 van basisschool de Trampoline uit Brunssum positief te beïnvloeden door middel van het gebruik van een beloningssysteem? 5. In hoeverre beïnvloedt het stempelbeloningssysteem de motivatie in groep 6/7 op basisschool t Keuningshöfke? 1.In dit onderzoek staat de invoering van de effectieve conflicthantering uit het Groepsdynamisch Onderwijs centraal. Er is gekeken of de invoering van deze methode van invloed is geweest op de manier waarop de leerlingen omgaan met conflicten op het schoolpein 2. Door middel van een observatie wordt gekeken in hoeverre de effectieve conflicthantering en de sociokring ervoor zorgen dat het aantal conflicten binnen groep 5/6A van Adelante Mytylschool te Houthem afneemt. 3. In dit onderzoek zal gekeken worden in hoeverre (rollen) spel tijdens de sociaal emotionele vaardigheidstraining kan bijdragen aan een positief leerklimaat in groep blauw. Mocht de inzet van spel tijdens de sociale- vaardigheidstraining inderdaad bijdragen aan een positief leerklimaat in groep blauw, dan zal deze aanpak ook in de overige groepen toegepast kunnen worden. 4. Ik heb het gedrag van de kinderen geobserveerd, vervolgens ben ik actief geweest met een individueel beloningssysteem in de klas om positief gedrag te stimuleren en te kijken of een beloningsstysteem invloed heeft op het gedrag van kinderen. 5. In dit onderzoek wordt de motivatie van de leerlingen in groep 6/7 onderzocht, omdat ik wil weten in hoeverre een beloningssysteem invloed kan hebben op de extrinsieke en intrinsieke motivatie van de leerlingen, zodat ik als leerkracht beter kan inspelen op motivatieproblemen.

15 Nummer: 14 1 Roel Smeets 2 Anne Mommer 3 Karin Bouwens 4 Sanne Simons Gedrag John Ritzen 1 In hoeverre verhoogt het afstemmen van de weektaak op de individuele onderwijsbehoeften, de motivatie van de begaafde leerling tijdens het zelfstandig werken in groep 8a van basisschool de Keerkring? 2 In hoeverre draagt het uitvoeren van een deel van het Rots en Water programma en werkvormen van oplossingsgericht werken in klas 6 van de Vrije School Heerlen bij aan het zelfvertrouwen en zelfbeeld van de kinderen? 3 In hoeverre kunnen lessen in groepsvorming het groepsvormingsproces in groep 8b van basisschool De Keerkring in die mate beïnvloeden dat de normingsfase vóór de stormingsfase plaatsvindt? 4 In hoeverre wordt de concentratie van vierjarige leerlingen, die zich moeilijk kunnen concentreren tijdens een instructie in de kring, in groep 1 van basisschool de Horizon verhoogd door een oplossingsgerichte benadering? 1 Kwalitatief onderzoek naar de motivatie van begaafde leerlingen tijdens het zelfstandig werken. Inspelen op onderwijsbehoeften is van belang. Investeren in de relatie met de leerling en goed luisteren naar de leerling krijgen speciale aandacht tijdens deze presentatie. 2 Een onderzoek naar het zelfbeeld en zelfvertrouwen van leerlingen van de Vrije School. Een presentatie over de effectiviteit van interventies met een oplossingsgericht karakter. 3 Een onderzoek naar het effect van groepsvormende lessen uit Grip op de groep van René van Engelen op de groepsvorming van groep 8 van de basisschool. 4 Een onderzoek van het effect van een oplossingsgerichte benadering op de concentratie van vierjarige kleuters in de kring.

16 Nummer: 15 1.Karen Peeters 2.Silvia Kremers 3.Nancy Macor 4.Esther Habets 5.Mandy Stollman Gedrag Nelly van Eenige 1.In hoeverre kan de mate en/of tijdsduur ten aanzien van concentratie en aandacht verhoogd c.q. verlengd worden van een leerling die kenmerken van ADHD ervaart, door gebruik te maken van een tablet waarbij de leerling luistert naar rustgevende muziek en kijkt naar boeiende beelden die uitnodigen tot 'beleven'. Is deze leerling dan in staat te rustigen en daarna zijn opgedragen taak adequaat uit te voeren? 2.In hoeverre draagt het geven van (seksuele) opvoeding aan VSO-leerlingen in de leeftijd van 15 tot 20 jaar, met een verstandelijke beperking en een diagnose ASS, van de Jan Baptist School te Maastricht, er aan bij dat ongepast gedrag in de klas verminderd? 3.In hoeverre dragen gedragsregels, met betrekking tot gewenst gedrag, er toe bij dat agressief gedrag en negatief gedrag van een Mytylleerling van 4 tot 8 jaar op Adelante Mytylschool vermindert. 4.Welke interventies bevorderen de expressieve communciatie bij M 7 jarige leerling met een ass en verstandelijke handicap in de ZMLK Jan Baptistschool te maastricht? 5.In hoeverre draagt PBS er toe bij dat het aantal leerlingen van 4 tot 12 jaar naar de achtervang gaat te reduceren op de Latasteschool te Horn? 1. Kunnen we een kind met ADHD(kenmerken) op een alternatieve wijze helpen om tijdens de opbouw van stress te herstellen. En is het mogelijk door openingen in te bouwen de concentratie te verlengen tijdens een schooltaak. 2.In de VSO autistengroep wordt tot op heden geen seksuele voorlichting gegeven. Uit gesprekken met collega s, ouders en leerlingen blijkt dat hier wel behoefte aan is. Met mijn onderzoek ga ik bekijken hoe ik dat ga doen en of het effect heeft. 3.Welke interventies zijn effectief om de expressieve communicatie bij een 7-jarige leerling met een verstandelijke beperking en ASS te vergroten? 4.Kunnen mytylleerlingen, in de leeftijd van 4 tot 8 jaar, met behulp van PBS gewenst gedrag vertonen? 5. De afgelopen jaren is de agressie op de Latasteschool toegenomen. Met de werkgroep gedrag hebben we gekozen voor PBS. Met mijn onderzoek wil ik bekijken of PBS er toe bijdraagt dat de agressie en het gebruik van de achtervang is afgenomen.

17 Nummer: Esther Vergoossen 2. Evan Stols 3. Marcel Hermsen 4. Mark Maas 5. Patricia Linssen Rekenen: Esther-Mark-Patricia Lezen: Evan-Marcel Astrid van Hertum 1. Esther: Zorgt het aanbieden van een rekenopwarmer, structureel 5 minuten per dag gedurende 10 weken, voor een positief effect op het automatiseringsniveau van de leerlingen van groep 5a op basisschool in t Park te Susteren? 2. Evan:Op welke wijze, door de theorie ondersteund kunnen leesmotivatie en ook de scores voor Cito woordenschat in de bovenbouw op BS St. Joseph vergroot worden? 3. Marcel: Wat is het effect van het werken met de strategieën van begrijpend lezen in vaste structuren bij de zaakvakken op de vaardigheidsgroei van leerlingen in groep 7 bij de toets begrijpend lezen van Cito? 4. Mark: In welke mate heeft een interventie van 8 weken middels het inzetten van MSV van J. Mennen, naast rekenmethode WIG, invloed op het automatiseringsproces van de tafels 1t/m10 bij lln van groep 5? 5. Patricia: Heeft het structureel inzetten van de software automatiseren van de methode Wizwijs gedurende een periode van 14 weken op het niveau van automatiseren van de lln in de bovenbouw op SBO De Horst effect? 1. Esther: In het onderzoek wordt er aan de experimentele groep 5a een rekenopwarmer aangeboden van 5 min. per dag gedurende 10 weken, terwijl de controlegroep 5b geen extra interventie aangeboden krijgt. De voormeting en de nameting werd uitgevoerd met de TTR(Vos, 1992). 2. Evan: Onderzoeksgroep is groep 7/8 van BS St Joseph Broekhem. Het gaat hier om een experiment met een voor - en nameting gecontroleerd door een enquete. Naast de motivatie wordt ook gekeken of de interventie ook gevolgen heeft voor Cito woordenschat. 3. Marcel: Het experiment is uitgevoerd in een groep 7 in de eerste helft van het schooljaar. Iedere week hadden de leerlingen drie lessen zaakvakonderwijs op het programma staan, waarin met vaste structuren gewerkt werd. De resultaten bij de cito begrijpend lezen (M7) van deze groep is vergeleken met een controlegroep. 4. Mark: Het betreft een quasi-experimenteel onderzoek o.b.v.2 groepen; de experimentele en controlegroep, met de deelvragen:1.welke meerwaarde biedt MSV t.o.v.wig? 2.Op welke manier is MSV in te passen in het IGDI-model? 5. Patricia: Onderzoeksgroep bestaat uit drie bovenbouwgroepen (SBO) waarvan de experimentele groepen wekelijks 15 minuten, zoals Wizwijs het bedoelt, werken aan genoemde software. Voormeting en nameting gedaan m.b.v. TTA.

18 Nummer: Karen Bongers 2. Lucie Cruts 3. Christianne Fahnenstich 4. Cindie Hermans 5. Joyce Mulder Master SEN leren, specialist lees- en spellingproblemen en dyslexie. Astrid van Hertum 1. Wat is het effect van de implementatie van Estafette in de groepen 4 t/m 8 op Basisschool de Brök, gekoppeld aan begeleidingsbehoeften, op het competentiegevoel van de leerkrachten? 2. Welke effecten zijn merkbaar op de Viseon leerling lijsten en Viseon leerkrachtlijsten met betrekking tot het zelfvertrouwen van dyslectische leerlingen op basisschool St. Jozef te Doenrade, als deze leerlingen vier maanden werken met het compenserende hulpmiddel ClaroRead? 3. Welk effect heeft de methode Estafette op de leesattitude en de leesresultaten van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van beide locaties van Basisschool De Brök? 4. Wat is het effect van concrete schoolafspraken binnen het woordenschatonderwijs, gebaseerd op relevante literatuur, op BS. De Bolster in het schooljaar ? 5. Wat is het effect van het compenserend leesmiddel Claroread op de leesopbrengsten van leerlingen van SBO Bernardus,die blijven steken op hetzelfde AVI niveau, na een periode van 3 maanden extra gewerkt te hebben met het tekst naar spraak programma? 1. In het onderzoek wordt met behulp van attitudelijsten onderzocht welke competentiebevorderende interventies de teamleden kunnen ondersteunen bij het implementatieproces en of afgeleide interventies resulteren in een succesvolle innovatie op competentieniveau. 2. Onderzocht is of het compenserende hulpmiddel ClaroRead een invloed heeft op het zelfvertrouwen van leerlingen met dyslexie in groep 7 van basisschool St. Jozef te Doenrade. 3. Onderzocht is of de verandering van methode voor technisch lezen van invloed is op de prestaties (technisch en begrijpend lezen) en op de leesattitude van de leerlingen van Basisschool De Brök aan de hand van vragenlijsten en toetsgegevens. 4. Dit onderzoek heeft als doel de Cito-resultaten van woordenschat te verhogen op BS. De Bolster, door effectiever aan woordenschat te werken volgens wetenschappelijke inzichten. 5. Er is onderzocht of de leesopbrengsten van leerlingen die blijven steken op hetzelfde AVI niveau binnen SBO Bernardus vooruit gaan na gebruik van het leesprogramma ClaroRead.Ook is de motivatie bekeken door vragenlijsten voor en na het gebruik van dit compenserend hulpmiddel.

19 Nummer: 18 1.Melanie Bonnema 2.Wouter Limburg 3.Pascal Kockelkoren Divers Edwin Thissen 1. Welke WBT is geschikt voor het begeleiden van leerlingen in het VSO? 2. Op welke manier kan een meerkeuzetoets bijdragen om misconcepten mechanica, bij een 1e jaars student van de afdeling procestechniek, zichtbaar te maken en direct een terugkoppeling te geven zodat een student gerichter kan studeren? 3. Hoe kan de vernieuwde opzet van intake en verslaglegging worden geimplemeteerd en op welke manier kunnen collega s hierin worden getraind? 1.Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk. Wat hebben praktijkbegeleiders nodig om aan te sluiten bij de leerlingen. 2.Meerkeuzetoets als leermiddel? In deze presentatie zullen we ingaan of een meerkeuzetoets een bijdrage kan leveren om misconcepten mechanica weg te nemen bij studenten op het MBO. Tijdens de presentatie zal de toeschouwer actief betrokken worden. Een apparaat met internetverbinding is gewenst. 3.Het onderzoek gaat in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het implementeren en trainen van collega s.

20 Nummer: 19 Specialisatie: Onderzoeksvra(a)g(en): 1.Edith Heitzer 2.Sandra Hielema 1.Leren 2.Gedrag 1.Ger Ramakers 2.John Ritzen 1.In hoeverre draagt implementatie van het Dialoogmodel in alle geledingen bij tot realisatie van een kind, een plan? 2.In hoeverre dragen coöperatieve werkvormen bij aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de leerlingen van groep 3 van de Emile Weslyschool? onderzoek(en) 1.Ik heb onderzocht of het implementeren van een eenduidige manier van verslagleggen (via het Dialoogmodel), in een setting waarin onderwijs en zorg samenwerken, ertoe bijdraagt dit doel eerder te bereiken. 2.In dit onderzoek heb ik bekeken of het toepassen van coöperatieve werkvormen van invloed is op de sociale vaardigheden van de leerlingen van groep 3. Toegepaste onderzoeksmethode is observatie. Gebruikte meetinstrument: SCOL observatielijst.

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING We meten op onze school twee keer per jaar het sociaal-emotionele functioneren van onze leerlingen mee. Dat doen we met VISEON van Cito. Viseon staat voor Volg Instrument

Nadere informatie

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Samenvatting van het projectverslag Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Op basisschool D n Heiakker in Deurne i.s.m. Triade Ambulante

Nadere informatie

team De gelukkige groep

team De gelukkige groep pedagogisch klimaat... sociaal-emotionele ontwikkeling team Aandacht voor sociaal-emotioneel functioneren De gelukkige groep Op school en in uw groep speelt veel meer dan alleen het schoolse leren. Het

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school OBS De Regenboog Ingevuld op 10-11-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Het onderwijsconcept van de school is gebaseerd

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod 2014-2015 De Impulsklas workshops voor teams & Lezingencyclus voor ouders en onderwijsprofessionals Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Jacobusschool Algemene gegevens School Jacobus BRIN 16KS01 Directeur Ron van Leeuwen Adres Hesselingstraat 5 Telefoon 010-2950095 E-mail directie@kbsjacobus.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel De school voert een actief veiligheidsbeleid. Het laatste veiligheidsplan is geschreven op 13-05-2013 Hierin staat

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein CITO eind 2014 Leerling resultaten worden volgens de norm CITO eind behaald binnen de bandbreedte van max. 2 punten verschil. Schoolsoort 1, 0 % gewichten leerlingen.

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod voorjaar2015 De Impulsklas workshops voor teams Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken met de Impulsklas en passend onderwijs. Zie naast

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 Met dank aan: Mariët Förrer CPS Onderwijsontwikkeling en advies Handleiding groepsoverzicht en groepsplan Leeslink Inhoud 1 Invullen

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Leerlingbegeleiding

Passend Onderwijs & Leerlingbegeleiding Passend Onderwijs & Leerlingbegeleiding Passend onderwijs begint in de klas. Het gaat ervan uit dat leraren hun leerlingen in de klas kunnen bieden wat nodig is. Vaak gaat dat goed. Soms kun je daarbij

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Eerste versie 2015-2016 Het volgen van - en begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie Stappenplan bij (ernstige ) rekenproblemen en dyscalculie De vier

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS Beukenlaan Adres Beukenlaan 42 Postcode 9674 CC Winschoten Telefoon 0597 414294 Brinnummer 12 VN E-mail mail@obsbeukenlaan.nl Website www.obs-beukenlaan.nl

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Quickscan taal- en leesonderwijs

Quickscan taal- en leesonderwijs Quickscan taal- en leesonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht gr:

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor intern begeleiders, rekencoördinatoren en reken specialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

De Savornin Lohmanschool

De Savornin Lohmanschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Savornin Lohmanschool Algemene gegevens School De Savornin Lohmanschool BRIN 16YU01 Directeur Sandra de Vette Adres Zuid Polderstraat 63 Telefoon 010-4851879

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen

Nadere informatie

Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013. Voorstellen. Terugblik 2006-2007. Doel workshop. Stand van zaken 2013. Stand van zaken 2006

Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013. Voorstellen. Terugblik 2006-2007. Doel workshop. Stand van zaken 2013. Stand van zaken 2006 Voorstellen Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013 Enschede en Oldenzaal: 41 basisscholen en 2 speciale basisscholen. (9500 leerlingen) Openbaar, christelijk, islamitisch en algemeen-neutraal

Nadere informatie

Verantwoording. 1. Totale uitstroom

Verantwoording. 1. Totale uitstroom Opbrengsten 2014 Schutte s Bosschool Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

PBS: Preventief werken aan een positief schoolklimaat

PBS: Preventief werken aan een positief schoolklimaat Opleidingen PBS PBS: Preventief werken aan een positief schoolklimaat Probleemgedrag in het onderwijs, het komt bijna overal voor. Veel personeelsleden op scholen voelen zich hierdoor machteloos. Ook kan

Nadere informatie

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden:

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden: KONINGIN JULIANASCHOOL Trendanalyse Midden Toetsen Cito Schooljaar 2014-2015 Vakgebieden: 1. Taal voor kleuters 2. Rekenen voor kleuters 3. Technisch Lezen (DMT) 4. Begrijpend Lezen 5. Spelling 6. Rekenen

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

1. Beeldbegeleiding: hechtingsproblemen wat zeggen beelden ons?

1. Beeldbegeleiding: hechtingsproblemen wat zeggen beelden ons? Informatie workshops 14.15 u. Workshopronde 1 1. Beeldbegeleiding: hechtingsproblemen wat zeggen beelden ons? Mary Vink-Haane Wilt u Practitioner Beeldbegeleiding worden of bent u beeldbegeleider (SVIB-er)

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs)

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) 36 Bijlage 5 Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) De schoolleider en de interne begeleider geven samen leiding aan het borgen van het leesonderwijs. Beiden hebben hierin

Nadere informatie

Protocol schoolkeuze VO

Protocol schoolkeuze VO OBS De Viermaster Papendrecht 2015-2016 Inleiding Als Viermaster vinden we het van groot belang dat iedere leerling in het Voortgezet Onderwijs op een plek terecht komt waar hij of zij het beste past,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Biezen Straat + huisnummer Kraailandhof 1 Plaats Hoogland Postcode 3828 JN Land Nederland Brinnummer 06LM Telefoon (033)480-2028 E-mailadres biezen@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexie onderzoek De resultaten van alle leerlingen worden door de intern begeleiders gevolgd. Wanneer een leerling drie keer achtereenvolgend een E scores

Nadere informatie

Leerlingbespreking m.b.v. de Klimaatschaal en de SIGA. Woensdag 11 december 2013. Ad Donkers en Danielle Langenhuijsen. Klimaatschaal SIGA.

Leerlingbespreking m.b.v. de Klimaatschaal en de SIGA. Woensdag 11 december 2013. Ad Donkers en Danielle Langenhuijsen. Klimaatschaal SIGA. Klimaatschaal SIGA Leerlingbespreking m.b.v. de Klimaatschaal en de SIGA door Ad Donkers en Danielle Langenhuijsen Woensdag 11 december 2013 Programma Inleidende video: Theoretische achtergronden van de

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Schoolondersteuningsprofiel: De huidige leerling populatie Werkproces 1. Kwaliteitszorg.

Bijlage 2 bij Schoolondersteuningsprofiel: De huidige leerling populatie Werkproces 1. Kwaliteitszorg. Bijlage 2 bij Schoolondersteuningsprofiel: De huidige leerling populatie Werkproces 1. Kwaliteitszorg. Kwaliteitsaspect : De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingpopulatie en

Nadere informatie

Inleiding 14. 3 De praktijk 26 Inleiding 26 Het werken met film/beeld in relatie tot PBS 28 Werkvormen aan de hand van de pijlers 29

Inleiding 14. 3 De praktijk 26 Inleiding 26 Het werken met film/beeld in relatie tot PBS 28 Werkvormen aan de hand van de pijlers 29 Inhoud Deel 1 De waarden als fundament; leerlingen betrekken bij de waarden en gedragsverwachtingen 13 Schoolwide Positive Behavior Support in een Nederlands Rebound jasje Een verkenning van de start van

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

De Kanjertraining Wat moet je weten over de kanjertraining? Doelen Aanpak

De Kanjertraining Wat moet je weten over de kanjertraining? Doelen Aanpak De Kanjertraining Wat moet je weten over de kanjertraining? Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen en voor hun klasgenoten en/of

Nadere informatie

PBS. Door: René Krechting (adjunct-directeur)

PBS. Door: René Krechting (adjunct-directeur) PBS Door: René Krechting (adjunct-directeur) Het schooljaar 2012-2013 is begonnen en de eerste periode zit er inmiddels alweer bijna op. Elke klas is direct in het begin van het schooljaar op introductiekamp

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie