Versie 1.0 Datum: Afstudeeropdracht HBO ICT Information Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 1.0 Datum: 10-6-2015. Afstudeeropdracht HBO ICT Information Management"

Transcriptie

1 Dit document geeft een beeld van een afstudeeropdracht over hoe product- en marktinnovatie bereikt kunnen worden door het toepassen van ketenintegratie op het gebied van fysieke en informatie-integratie tussen Tasty Present Chocotelegram en haar strategische partners Hallmark en Design3000, waarbij rekening gehouden wordt met de eisen en wensen van alle betrokken stakeholders en de gestelde randvoorwaarden. Gezien de complexiteit van de opdracht is het niet mogelijk om met één oplossing de gewenste situatie te bereiken. Door middel van vier verschillende deeloplossingen zal uiteindelijk de gewenste situatie voor Tasty Present Chocotelegram als ook voor haar strategische partners Hallmark en Design3000 bereikt worden. Door middel van de auto-id oplossingen barcodering (1 dimensionaal), een upgrade van het huidige ERP-systeem Microsoft Dynamics Navision 2009 en een herinrichting van de logistieke processen orderverwerking, productie en distributie van Tasty Present Chocotelegram, wordt het mogelijk om een eenduidige structuur binnen de keten te creëren waardoor efficiënter gewerkt kan worden en de algehele kwaliteit zal verbeteren. Door de implementatie van RFID-technologie zal uiteindelijk ook het probleem van Tasty Present Chocotelegram dat centraal staat binnen de afstudeeropdracht worden opgelost. Door het gebruik van RFID-technologie met locatiebepaling is het mogelijk om twee gepersonaliseerde producten, zoals bijvoorbeeld een Chocotelegram met persoonlijke tekst en een persoonlijke wenskaart samen te voegen tot één pakket. Door het toepassen van deze technologie is het mogelijk voor Tasty Present Chocotelegram om product- en markinnovatie toe te passen. Versie 1.0 Datum: Tasty Present Chocotelegram De Gronckelstraat 2A 6141 AG Limbricht T F Afstudeeropdracht HBO ICT Information Management Student Docentbegeleider Bedrijfsbegeleider Mw. J. Marell Dhr. B. Machielse Scan de QR-code om het document digitaal te lezen.

2 Extended Abstract Pagina 2 van 7 Inleiding Dit extended abstract is opgesteld in het kader van de afstudeeropdracht van Joyce Timmers, student HBO-ICT Information Management aan ZUD Hogeschool. De afstudeeropdracht heeft plaatsgevonden bij Tasty Present Chocotelegram gevestigd te Sittard. Het extended abstract geeft een duidelijk beeld van de uitgevoerde opdracht, welke aanpak gehanteerd is en welke resultaten behaald zijn. De opdracht die centraal staat is het onderzoeken, analyseren en het adviseren over het herinrichten van de logistieke processen orderverwerking, productie & distributie van Tasty Present Chocotelegram en haar strategische partners Hallmark en Design3000, waarbij een logistieke oplossing voor identificatie dient te zorgen voor een efficiënte verwerking van afzonderlijke producten van verschillende producenten die samengevoegd moeten worden op één locatie. De belangrijkste stakeholders binnen de afstudeeropdracht zijn naast de opdrachtgever Tasty Present - Chocotelegram, de strategische partners Hallmark en Design3000. Ook het handlingsbedrijf van Hallmark, hierna te noemen: HB, is een belangrijke stakeholder. De aanleiding voor de opdracht is de vraag vanuit de strategische partners Hallmark en Design3000, om gepersonaliseerde chocolade kado s aan te leveren die op de eigen logistieke locatie door de eigen distributieafdeling worden samengevoegd met eigen (gepersonaliseerde) producten, zoals bijvoorbeeld een wenskaart of straatnaambord, om als één pakket te versturen richting ontvanger. De huidige (logistieke) processen en de manier van werken binnen Tasty Present - Chocotelegram en haar strategische partners voldoen niet meer om aan deze vraag te kunnen voldoen. De afstudeeropdracht richt zich op het vinden van een passende oplossing voor dit probleem. Binnen de afstudeeropdracht komen de life-cycle fasen beheren, analyseren, adviseren en ontwerpen aan bod. Zo zal de student een bedrijfsanalyse doen om een oplossingsgericht advies te kunnen uitbrengen. Tevens zal de student een herontwerp van de logistieke processen orderverwerking, productie & distributie van Tasty Present Chocotelegram opleveren. De verschillende deeloplossingen die de student oplevert als verbetervoorstellen zullen een bijdrage leveren aan het verbeteren en innoveren van de onderzochte processen. Opdrachtomschrijving Tasty Present Chocotelegram zoekt een logistieke oplossing voor identificatie van afzonderlijke producten van verschillende producenten die op een zo efficiënt mogelijke manier samengevoegd moeten worden op één locatie. Om tot een duidelijk advies te komen voor procesverbetering, zal de student onderzoek verrichten naar verschillende logistieke oplossingen t.b.v. identificatie van producten. Deze resultaten worden vastgelegd in een literatuurrapport. Tevens zal de student de logistieke processen analyseren, best practices bestuderen en verschillende verbetervoorstellen opstellen. Ten slotte zal de student een advies uitbrengen over het optimaliseren van de ketenintegratie, waarbij de ketens profijt hebben van de verbetering.

3 Extended Abstract Pagina 3 van 7 Methode De student heeft voor het opleveren van de afstudeeropdracht gebruik gemaakt van projectmanagement op basis van individuele prestaties. Op basis van de Grit-methode heeft de student de fasering vastgesteld binnen het plan van aanpak. De fasering oriëntatiefase, onderzoeksfase, analysefase en adviesfase sluit volgens de student het beste aan bij de op te leveren opdracht. Eerst zal een duidelijk beeld moeten ontstaan over de organisatie en de achtergrond van het probleem (oriëntatiefase), vervolgens moeten de huidige en de gewenste logistieke processen in kaart worden gebracht en dient onderzoek gedaan te worden naar de mogelijke logistieke oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het beschreven probleem. Binnen de analysefase worden de bevindingen uit de onderzoeksfase geanalyseerd. Op basis van de analyse wordt uiteindelijk een advies opgesteld. Onderstaande afbeelding geeft de opbouw van de afstudeeropdracht weer. Huidige en gewenste situatie Programma van eisen en wensen Literatuurrapport Voorlopig advies + feedback strategische partners Advies Afbeelding 1. Trechter opbouw afstudeeropdracht Tijdens het opstellen van het rapport Huidige & gewenste situatie heeft de student gebruik gemaakt van verscheidene modellen en technieken. Om een duidelijk beeld te vormen van de huidige situatie heeft de student semi-gestructureerde mondelinge interviews gehouden met de betrokken medewerkers en zijn de logistieke processen bij Tasty Present Chocotelegram en haar strategische partners Hallmark en Design3000 geobserveerd. De processen zijn gevisualiseerd met behulp van het tekenprogramma Visio. De macht van de betrokken stakeholders is in kaart gebracht door middel van een stakeholder power-interest matrix en een krachtenveldanalyse. Om de huidige en gewenste situatie binnen de keten goed te kunnen beschrijven en te visualiseren, heeft de student het SCOR (Supply Chain Operations Reference) model toegepast. Gezien de complexiteit van de opdracht heeft de student in overleg met de opdrachtgever besloten dit model alleen toe te passen op niveau 1, 2 en 3 voor de logistieke processen van de ketens Tasty Present Chocotelegram, Hallmark en Design3000.

4 Extended Abstract Pagina 4 van 7 Om de knelpunten binnen de huidige situatie in kaart te kunnen brengen, heeft de student gebruik gemaakt van een oorzaak- en gevolgdiagram (visgraatdiagram) en een faalwijzen- en gevolgenanalyse. Door middel van de visgraatdiagram heeft de student proberen te achterhalen welke oorzaken verantwoordelijk kunnen zijn voor het feit dat geen identificatie van een kado kan plaatsvinden. Via de faalwijzen- en gevolgenanalyse heeft de student getracht de verschillende soorten faalwijzen binnen de logistieke processen te achterhalen. Op basis van het rapport huidige & gewenste situatie en de brainstormsessie die de student heeft gehouden met de bedrijfsbegeleider en de medewerker orderverwerking, heeft de student het programma van eisen en wensen opgesteld. De gevonden requirements zijn vervolgens geprioriteerd op basis van de MoSCoW-methode. Om een beeld te kunnen vormen over logistieke oplossingen ten behoeve van identificatie van losse producten, heeft de student veel deskreseach gedaan. De deskresearch is gedaan op basis van een zoekplan en een kenniskaart. Deze zijn terug te vinden zijn binnen het literatuurrapport in bijlage A en B. Door duidelijk de zoektermen en eventuele informatiekanalen te formuleren wordt het zoeken naar geschikte informatie een stuk makkelijker. Bij het opstellen van de verbetervoorstellen heeft de student rekening gehouden met de analyse van de huidige en gewenste situatie, de bevindingen uit het literatuurrapport en het programma van eisen en wensen. Daarnaast heeft de student gesprekken gevoerd met verschillende leveranciers (huidige IT-leveranciers van Tasty Present Chocotelegram alsook organisaties die gespecialiseerd zijn in auto-id technologieën zoals Zetes te Son en Mieloo & Alexander te Hoofddorp) om zo tot een oplossingsgericht advies te komen, waarbij een realistisch investeringsoverzicht wordt opgeleverd. Op basis van het adviesrapport kan Tasty Present Chocotelegram beslissen welke verbetertrajecten wenselijk zijn en deze kunnen eventueel op korte termijn starten. Resultaten De student heeft tijdens de afstudeeropdracht verschillende producten opgeleverd om een oplossingsgericht advies te kunnen uitbrengen in het eindproduct Adviesrapport. Als eerste heeft de student de huidige en gewenste situatie beschreven en gevisualiseerd binnen het rapport Huidige & gewenste situatie. Dit rapport bevat als eerste een stakeholdersanalyse, zodat de betrokken stakeholders duidelijk zijn. Daarnaast bevat dit rapport de procesbeschrijvingen en procestekeningen van de logistieke processen orderverwerking, productie & distributie van Tasty Present Chocotelegram en van de logistieke processen productie & distributie van Hallmark en Design3000. De knelpunten staan beschreven door middel van een visgraatdiagram en een faalwijzen- en gevolgenanalyse. Tot slot bevat dit rapport ook de huidige en gewenste situatie van de logistieke processen binnen de keten op basis van het SCOR model. Het programma van eisen en wensen is opgesteld op basis van business requirements, stakeholder requirements en system requirements. De system requirements bestaan uit functional en nonfunctional requirements. Het literatuuronderzoek richt zich op logistieke oplossingen die ingezet kunnen worden voor het identificeren van losse producten. De verschillende auto-id oplossingen worden uitvoerig beschreven en toegelicht door middel van verschillende praktijkvoorbeelden. Tevens zal in dit rapport aan bod komen welke auto-id oplossingen op dit moment in gebruik zijn bij de betrokken stakeholders.

5 Extended Abstract Pagina 5 van 7 Op basis van de het rapport huidige & gewenste situatie, het programma van eisen en wensen en het literatuurrapport is het adviesrapport opgesteld. Gezien de complexiteit van de opdracht bestaat het advies uit verschillende deeloplossingen. Deze verbetervoorstellen incl. investeringsoverzichten, staan uitgewerkt in het adviesrapport. Tot slot volgt een oplossingsgericht advies van de student. De beoordelingsformulieren die door de betrokken partijen zijn ingevuld zijn terug te vinden in het portfolio. Ook de voorgangsrapportages zijn binnen het portfolio terug te vinden. Discussie Tijdens het in kaart brengen van de huidige situatie van de logistieke processen van Tasty Present Chocotelegram en haar strategische partners Hallmark en Design3000, is gebleken dat veel winst behaald kan worden door het verder toepassen van geautomatiseerde oplossingen. Het aantal fouten door menselijke handelingen, zoals schrijf- en typefouten, zal dan aanzienlijk verminderen. Ook is gebleken dat de logistieke processen van Tasty Present Chocotelegram sterk afwijken van de logistieke processen van Hallmark en Design3000. Deze processen herinrichten zou kunnen zorgen voor een eenduidige structuur, waardoor verbeteracties sneller en beter doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast is tijdens het onderzoeken gebleken dat Tasty Present Chocotelegram nog werkt met een verouderde versie van het ERP-Pakket Microsoft Dynamics Navision. Hierdoor zijn bepaalde koppelingen met geautomatiseerde oplossingen niet mogelijk. Gezien de complexiteit van de opdracht is het noodzakelijk om te kijken naar alle aspecten die kunnen bijdragen aan een passende oplossing.

6 Extended Abstract Pagina 6 van 7 Procesevaluatie De student is van mening dat het afstudeerproces goed is verlopen. Alle betrokken partijen hebben volledig meegewerkt om zo tot een goede oplossing te komen. Hierdoor heeft de student het werken aan de afstudeeropdracht als prettig ervaren. Een kanttekening die de student wel dient te maken betreft de factor tijd. Door de hectiek binnen de organisatie tijdens de drukke perioden zoals Kerstmis, Valentijn en Pasen, is vertraging ontstaan in de oplevering van de opdracht. Gezien de omvang van de organisatie geldt dat het verwerken van offertes en orders prioriteit heeft ten opzichte van het werken aan de afstudeeropdracht. Toekomstig kunnen wellicht uren en/of dagen ingepland worden voor dit onderzoek, zodat iedereen binnen de organisatie tijdig op de hoogte is van de beschikbaarheid van de medewerker die het onderzoek uitvoert. Conclusie Op basis van alle opgeleverde producten, kan geconcludeerd worden dat de vier verbetervoorstellen allemaal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de knelpunten binnen de logistieke processen van Tasty Present Chocotelegram en haar strategische partners. De student heeft tijdens de afstudeerperiode met enige regelmaat overleg gepleegd met de bedrijfsbegeleider en de medewerkers van de strategische partners. Door deze constante vorm van feedback heeft de opdracht steeds een duidelijke richting gehad en is draagvlak gecreëerd voor mogelijke oplossingsrichtingen. De bedrijfsbegeleider heeft aangegeven erg tevreden te zijn met de producten die reeds opgeleverd zijn. Door het onderzoek kan op termijn marktinnovatie plaatsvinden en dat is voor Tasty Present Chocotelegram van groot belang. Het gedane onderzoek is volgens de bedrijfsbegeleider dan ook noodzakelijk om toekomstig als organisatie te kunnen groeien. Tijdens de feedbacksessies met de strategische partners Hallmark en Design3000 is naar voren gekomen dat de verbetervoorstellen van de student voor Tasty Present Chocotelegram een bijdrage kunnen leveren aan het efficiënter laten verlopen van de eigen logistieke processen, waardoor uiteindelijk de kwaliteit van de geleverde producten en diensten verbetert. De strategische partners zijn dan ook zeer benieuwd naar het verder verloop van de verbeteracties en willen op te hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. Het advies van de student is dan ook om de verschillende verbetervoorstellen stap voor stap te implementeren, goed onderling overleg te plegen met de verschillende strategische partners en leveranciers en te onderzoeken of de mogelijkheid voor een herinrichting van de logistieke processen bij Tasty Present Chocotelegram haalbaar is. Zo ontstaat een eenduidige structuur binnen de keten, waarna het toekomstig makkelijker wordt om nieuwe strategische partners te laten aansluiten.

7 Extended Abstract Pagina 7 van 7 Opgeleverde producten Onderstaande producten zijn door de student opgeleverd: - Prestatieplan Persoonlijk presteren ; - Plan van aanpak Persoonlijker kan niet ; - Rapport Huidige & gewenste situatie ; - Programma van eisen en wensen t.b.v. logistieke oplossingen voor Tasty Present Chocotelegram ; - Literatuurrapport Logistieke oplossingen voor de identificatie van producten - Adviesrapport Persoonlijker kan niet ; - Voortgangsrapportages; - Beoordelingsformulieren; - Reflectieverslag; - Extended abstract.

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Inhoudsopgave Lean Six Sigma... 3 Lean... 3 Six Sigma... 3 Lean Six Sigma in de zorg...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Ontwikkeling van een frame-work voor Distributed Computing.

Ontwikkeling van een frame-work voor Distributed Computing. Ontwikkeling van een frame-work voor Distributed Computing. Versie 2.1, 15 augustus 2005 Opleiding UVA 1 jarige Master Software engineering Auteur ing. Arjan Borst a.borst@wireitup.nl student nr. 0478199

Nadere informatie

Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk

Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Laura van der Stouwe Opleiding Facility Management Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Auteur: Laura van der Stouwe

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Introductie QA en testen bij ERP

Introductie QA en testen bij ERP Introductie QA en testen bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 25-04-2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer...

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Adaptiviteit in Architectuur

Adaptiviteit in Architectuur Adaptiviteit in Architectuur Aanzet tot een evaluatiemethode en resultaten van een evaluatie Afstudeerscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Afstudeernummer 45IK Auteur: ing. G.J.N.M. (Guido)

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/12 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lead Kwalificatie. Het verkoopproces in een business-to-business omgeving

Lead Kwalificatie. Het verkoopproces in een business-to-business omgeving Lead Kwalificatie Het verkoopproces in een business-to-business omgeving Eindverslag ter afronding van de bachelorfase van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente te Enschede door

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS Jens Rothman [s0208183] Bedrijfskunde Bachelorscriptie 01-11-2012 Strukton Systems: Monitoring & Travel Systems Roel

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Avans Hogeschool C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Bente Brok 2025454 Begeleidster Ingrid Wakkee Meghan Moonen 2021591 Eerste begeleider Willem Leijten Tweede

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces (Openbare Versie)

Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces (Openbare Versie) Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces (Openbare Versie) Melissa Roelfsema s1018922 m.roelfsema@student.utwente.nl Bachelor opdracht Bedrijfskunde Eerste begeleider Universiteit

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

Sturen met inzicht De drive van iedere organisatie

Sturen met inzicht De drive van iedere organisatie Sturen met inzicht De drive van iedere organisatie Datum Bedrijf Divisie Team Auteur 8 juni 2011, Utrecht Caesar Groep Caesar Experts Business Intelligence Jordi Frijters Titelpagina De student Auteur

Nadere informatie

Benchmark op risicomanagement

Benchmark op risicomanagement Dura Vermeer Beton- en Waterbouw Benchmark op risicomanagement Colofon Opdrachtgever Dura Vermeer Dura Vermeer Beton- en Waterbouw J.C.P. (Joost) van Bezooijen Schoenaker 8 6640 AB, Beuningen M: 06 51

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT WAPENING IN BIM. Opdrachtgever : Avans Hogeschool 's-hertogenbosch. Afstudeerders : Hank Janssens & David van Kampen

ONDERZOEKSRAPPORT WAPENING IN BIM. Opdrachtgever : Avans Hogeschool 's-hertogenbosch. Afstudeerders : Hank Janssens & David van Kampen ONDERZOEKSRAPPORT WAPENING IN BIM Opdrachtgever : Avans Hogeschool 's-hertogenbosch Afstudeerders : Hank Janssens & David van Kampen Afstudeerbegeleiders : Rutger van Oosten & Bart Dankers Bedrijfsbegeleiders

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Whitepaper Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Inleiding Wanneer binnen organisaties steeds meer gefocust wordt op kostenposten en investeringen, zoals nu in tijden

Nadere informatie