Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging Algemene Ledenvergadering"

Transcriptie

1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op maandag 16 februari 2015 in ons clubhuis. Aanvang 20:00 uur. AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 1. OPENING 2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 3. NOTULEN ALV D.D. 10 MAART JAARVERSLAG SECRETARIS JAARVERSLAG PENNINGMEESTER & VERSLAG KASCOMMISSIE 6. DECHARGE PENNINGMEESTER 7. DECHARGE COMMISSIES 8. DECHARGE BESTUUR 9. VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN a. Penningmeester Patrick Kraan b. Jeugdzaken Eveline Bontje 10. UITPLAATSING a. Instemming gemeentebesluit 18 december 2014 b. Stichting Roodemolen/Stichting beheer accommodatie STV c. Stappenplan en werkgroepen 11. VASTSTELLEN KASCOMMISSIE 12. VASTSTELLEN OVERIGE COMMISSIES 13. BEGROTING EN CONTRIBUTIETARIEVEN PARK-, BAAN- EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 15. JUBILEUM STV 65 JAAR 16. RONDVRAAG 17. WISSELING VOORZITTER 18. SLUITING Toelichting algemeen Als bijlage ontvangt u de bijbehorende stukken. Tevens zullen deze stukken voorafgaand aan de vergadering in het clubhuis aanwezig zijn.

2 Notulen Algemene Ledenvergadering STV Datum: Aanvang: 10 maart uur 1. Opening René Vos opent de vergadering en heet iedereen welkom. René Vos refereert aan de geweldige vrijwilligersavond van afgelopen zaterdag. Het bestuur heeft deze avond met veel plezier beleefd. Aan Doris Franke is afgelopen zaterdag de vrijwilligersprijs uitgereikt. René Vos stelt voor de volgende punten onder de agenda toe te voegen. Punt 5 wordt gesplitst in punt 5a jaarverslag penningmeester & verslag kascommissie en punt 5b contributietarieven Punt 14 wordt gesplitst in 14a rondvraag, 14b afscheid bestuursleden en 14c voorzitterswissel. Met het voorstel de agenda aan te passen wordt ingestemd. 2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur De volgende leden hebben zich afgemeld. Ineke van Vliet, Gerd en Miriam Rotteveel, Age Postma, Frans en Henneke Heemskerk, Neeltje Zoet, Peter Franke, Wendy Pijlman, Cor Wagemakers, Jack van Reisen, Tineke Luyt, Bas Melchers en Marjolein Rote. 3. Notulen ALV 1 juli 2013 Tekstueel zijn er geen opmerkingen bij de notulen. Inhoudelijk geeft René Vos een toelichting bij de volgende punten. 5a) Gekeken zou worden of het aanpassen van het boekjaar statutaire consequenties heeft. Gebleken is dat het boekjaar volgens de statuten van 1 januari tot 31 december loopt. Met de ingegane wijziging wordt dus weer voldaan aan de statuten. Ted Lamboo vraagt per wanneer de wijziging ingaat. René Vos antwoord dat dit per 1 januari 2014 is. 5c) Gesproken is over een kostendekkende bijdrage voor de competitie. Onder agendapunt 5b wordt hier op teruggekomen. 8) Gevraagd is naar het aantal maal dat iemand geïntroduceerd mag worden. Het bestuur heeft besloten dat iemand 3 maal per jaar geïntroduceerd mag worden, daarna dient men lid te worden. 8) Bas Melchers heeft gevraagd naar het alarmsysteem. Op 29 maart a.s. zullen tegen inlevering van de oude sleutels nieuwe sleutels worden uitgereikt. Daarbij zal ook uitleg over de werking van het alarmsysteem worden gegeven. Vanaf 29 maart werken de oude sleutels niet meer. Daar er geen andere vragen en/of opmerkingen zijn, worden de notulen vervolgens vastgesteld. 4. Jaarverslag secretaris 2013 Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van het jaarverslag. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 1

3 5a. Jaarverslag penningmeester & verslag kascommissie Ronald Bik geeft een toelichting op de cijfers. Er is eenmalig sprake van een verlengd boekjaar. Door de drie extra maanden wijken de kosten af van de begroting. Door het gebruik van een nieuw boekhoudsysteem is ook sprake van presentatiewijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar. Door een vrijval van de onderhoudsvoorziening ten gunste van het resultaat, is toch sprake van een positief resultaat. Dit is een verantwoorde mutatie omdat de voorziening meer dan op peil is. Ook door de renovatie van de banen meent het bestuur dat de voorziening onderhoud banen zich op een voldoende hoog niveau bevindt. Vragen naar aanleiding van de cijfers en toelichting zijn er niet. René Vos geeft het woord aan de kascommissie. Rob de Graaf laat weten op 7 maart jl. samen met Ria Erwich ruimschoots de gelegenheid te hebben gehad voor het doorkijken van de administratie. Steekproefsgewijs hebben zij diverse posten onder de loep genomen. Ze concluderen dat het nodige werk is verricht om achterstanden met betalingen weg te werken en het nieuwe systeem in te voeren. Het lijkt erop dat alles onder controle is en spreken hun hulde uit voor betrokkenen. Enkele kanttekeningen worden nog meegegeven, onder andere: betere bewaking van de debiteuren, onderzoek naar goedkopere energieleverancier, overtollige gelden op een spaarrekening deponeren en leden met contributieachterstand sinds 2011 uit het systeem halen. De leden stemmen in met het verslag en de gepresenteerde cijfers. René Vos bedankt de kascommissie. 5b. Contributietarieven 2014 René Vos geeft een toelichting op de wijzigingen in de contributietarieven. Zo kunnen mensen die niet tennissen maar wel betrokken zijn bij activiteiten binnen de vereniging activiteiten- lid worden. Er is een verdere differentiatie in het jeugdlidmaatschap aangebracht, waardoor de oude indeling komt te vervallen. Ook ten aanzien van de competitiebijdrage is een wijziging aangebracht. De teamcaptain ontvangt de rekening voor het gehele team. In het tarief zijn alleen afdracht KNLTB en gebruik van ballen begrepen. Het kopje koffie dient een team zelf af te rekenen. De tennisschool zal de tennislessen zelf in rekening brengen bij de deelnemers. STV draagt voor een deel bij aan de trainingen. Aan het einde van het seizoen vindt een afrekening met de tennisschool plaats. Hierbij zijn duidelijke afspraken gemaakt met de tennisschool. Zo zal het kopje koffie dat de trainers drinken voor eigen rekening zijn. Els Zijerveld vraagt of het kopje koffie voor de vrijwilligers wel blijft. René Vos antwoord hierop bevestigend. De leden stemmen in met de contributie/tariefvoorstellen Decharge penningmeester Door de leden wordt decharge verleend aan de penningmeester. 7. Decharge commissies Door de leden wordt decharge verleend aan de commissies. 8. Decharge bestuur Door de leden wordt decharge verleend aan het bestuur. 9. Vaststellen kascommissie Ria Erwich is aftredend lid van de kascommissie. Klaas Theo Rinzema zal zitting nemen in de kascommissie. Rob de Graaf blijft nog een jaar aan. Rini Jonkman meldt zich als reserve lid. René Vos dankt Ria Erwich voor haar inzet met een bloemetje. 2

4 Ted Lamboo vraagt wie Klaas Theo Rinzema bij kan praten. Dit neemt René Vos voor zijn rekening. 10. Vaststellen overige commissies Bij de ALV- stukken is een overzicht commissies/vrijwilligers gevoegd. Tijdens de vrijwilligersavond afgelopen zaterdag is al bij de wijzigingen stil gestaan. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen bij het overzicht. De leden stellen de commissies hierbij vast. 11. Pauze 12. Beleidsplan technische commissie Han Verbaas geeft een toelichting op de hoofdlijnen van het beleidsplan aan de hand van een presentatie 1. Jelle Rinzema geeft vervolgens een nadere toelichting op de competitie, het opleidingsplan en het selectieprogramma. Gert Kloosterboer merkt op dat trainingen effect hebben als er daarnaast ook vrij gespeeld wordt. Jelle Rinzema en Han Verbaas beamen dit. Het is belangrijk dat ze zich thuis voelen op een vereniging en daar voldoende vrienden hebben om vrij mee te kunnen tennissen. De TC zet zich in om een grote groep jeugdtennissers aan STV te binden. In het beleidsplan is ervoor gekozen, in navolging van het KNLTB standpunt, dat kinderen rond de leeftijd van 14 jaar voor een sport moeten gaan kiezen. Als tennis dan niet op de eerste plaats komt, kan het zijn dat STV de voorkeur geeft aan andere spelers ook al hebben deze iets minder talent. Dion Piket merkt op dat dit gelijk is aan wat bij de voetbal al gebeurd. Er wordt nog kort stilgestaan bij het 1 e Herenteam op de zaterdag. Hans Wingender merkt op dat door te praten over het beleidsplan hier in de omgeving ook op gereageerd wordt. Zo is vanuit de tennisvereniging De Kaag het verzoek gekomen of zij met STV kunnen samenwerken. Gevraagd wordt wanneer extra trainingen aan de selectie plaatsvinden. Is er nog wel genoeg ruimte voor recreanten om te tennissen? Geantwoord wordt dat het een zeer herkenbaar vraagstuk is. De TC zal hier zeker rekening mee houden. Ria Erwich vraagt hoe het financiële plaatje eruit ziet. Kunnen we dit als vereniging opbrengen? René Vos geeft aan dat de financiële gevolgen van het TC beleidsplan met Carla van Bladel uitgebreid zijn bekeken. In het verleden ging veel geld naar privé lessen voor maar een kleine groep spelers. Met de nieuwe insteek kan een grotere groep spelers extra training krijgen voor minder geld. Carla van Bladel voegt hier aan toe dat voor 2014 een fixed price is afgesproken die in de begroting past. Hans Ruijgrok vraagt aandacht voor betalingsachterstanden. Rene Vos antwoord hierop door aan te geven dat 11 maart 2014 de lidmaatschappen in rekening zullen worden gebracht. Pasjes worden niet eerder uitgereikt dan dat betaling heeft plaatsgevonden. Jaap de Best vraagt of alle kinderen, ook wanneer ze na een aantal jaren training niet tot selectie behoren, door STV gesubsidieerde trainingen moeten blijven krijgen. Moeten we na 4 of 5 jaar de verantwoordelijkheid voor het volgen van trainingen niet bij de ouders neerleggen. René Vos geeft aan deze opmerking bij de evaluatie van het beleidsplan mee te zullen nemen. Rini Jonkman spreekt haar waardering uit voor de jeugdcommissieleden. De oudere jeugd brengt veel enthousiasme voor tennis aan de jongere jeugd over. Jelle Rinzema geeft aan dat de voltallige groep jeugdcommissieleden waar Rini Jonkman op doelt, het afgelopen jaar is aftreden. Bij deze wordt dan ook een dringende oproep gedaan om een nieuwe enthousiaste groep jeugdcommissieleden in het leven te roepen. 1 De presentatie en het beleidsplan zullen op de website van STV worden geplaatst. 3

5 Ted Lamboo merkt op dat een dergelijk beleidsplan goede marketing nodig heeft. De PR & Communicatiecommissie wordt gevraagd hiermee aan de slag te gaan. De TC commissie wordt hartelijk bedankt voor de uitgebreide toelichting. De leden stemmen in met het beleidsplan. 13. Update uitplaatsing Ted Lamboo gaat in op de status van de uitplaatsing tot nu toe. Inmiddels is een geactualiseerd plan van eisen door de uitplaatsingscommissie aan de gemeente afgegeven. Voor de komende periode zal een doorrekening van de kosten welke gemoeid zijn met een nieuw park plaatsvinden. Verwacht wordt dat dit pas na de zomer met de Raad zal worden besproken. De aanstaande verkiezingen en vervolgens de zomervakantie zorgen voor deze langere doorlooptijd. Verder overleg met omwonenden, budgetgoedkeuring, aankoop grond en bestemmingsplanwijzigingen zijn eveneens stappen die in dit proces nog plaats moeten vinden. Han Verbaas vraagt waar de parkeer mogelijkheden in de plannen zijn opgenomen. Ted Lamboo geeft aan dat het huidige verdiept liggende stukje gras zal worden benut voor het creëren van parkeergelegenheid. Met de voetbalverenigingen zal nog verder gesproken moeten worden hoe bepaalde delen van het parkeerterrein met name op de zaterdag - voor tennissers toegankelijk kan blijven. Gesproken wordt over de beoogde oversteek aan de west- en noordzijde van het voetbalveld. Ted Lamboo geeft aan dat dit plan gezamenlijk met de ambtenaren van de gemeente overeengekomen is als zijnde de beste optie, met beperkte concessies. Andere voorstellen zijn in de afgelopen periode niet haalbaar gebleken. Een eventuele keuze voor baansoort zal te zijner tijd aan de leden worden voorgelegd. Rosalind Rance- Hunt geeft aan dat de wind vooral van de zijde van de voetbalvelden komt. Ted Lamboo reageert hierop door aan te geven dat in het programma van eisen een talud met windvang rondom het gehele park is opgenomen. 14a. Rondvraag Rini Jonkman vraagt waarom tafels en stoelen de hele winter buiten blijven staan. René Vos beaamt dat ze inderdaad opgeruimd moeten worden. Nu we een sleutel van een garagebox van de gemeente hebben ontvangen, is er voor komende winter ruimte om de spullen op te slaan. Els Zijerveld laat weten dat bij baan 8 een gat in het hek zat. Bevestigd wordt dat dit gat inmiddels is gedicht. Tijdelijk is het hek open geweest bij baan 3 in verband met het onderhoud. Rosalind Rance- Hunt is het opgevallen dat er overdag veel lampen aan zijn. Mogelijk kunnen vrijwilligers worden geïnstrueerd overdag minder lichten aan te doen. Ook zou beter gebruik kunnen worden gemaakt van spaarlampen. René Vos geeft aan dat gekeken zal worden wat mogelijk is. Een en ander ook in relatie tot de uitplaatsing. Hans Wingender doet een oproep aan de leden zich aan te melden voor de organisatie van het 65- jarig jubileum. Op de opmerking van Gert Kloosterboer het jubileum een jaar uit te stellen en te combineren met de opening van een nieuw park wordt afwijzend gereageerd. 14b. Afscheid twee bestuursleden Van Marjolein Rote en Ronald Bik wordt afscheid genomen. Marjolein Rote heeft vrij recent te kennen gegeven de bestuurswerkzaamheden niet te kunnen combineren met de privé situatie. René Vos doet een 4

6 oproep leden te polsen voor deze nieuwe vacature. Dit geldt ook voor de penningmeester. Daar vinden overigens al wel met een mogelijke kandidaat gesprekken plaats. 14c. Wisseling voorzitter Zoals ieder jaar wisselen Hans Wingender en René Vos weer van functie binnen het bestuur. De voorzittershamer wordt door René Vos aan Hans Wingender overhandigd. René Vos bedankt de aanwezigen en sluit om uur de vergadering. 5

7 Jaarverslag 2014 Start van het seizoen Op 29 maart is het tennisseizoen 2014 weer gestart met prachtig weer en een zeer geslaagde openingsdag. Voor senioren een toernooi, voor de jeugd ouder/kind training, tussendoor spelletjes en als afsluiting een borrel. Door de technische, jeugd en PR&Communicatie commissie zijn belangstellenden van de benodigde informatie voorzien. Competitie en toernooien Met een zeer korte voorbereiding ging 3 april het competitieseizoen van start. Ook dit jaar was sprake van een grote deelname van zowel jeugd- als seniorenteams. Op zaterdag is het 1 e herenteam in de 1 e klasse gestart, en hebben ze vervolgens de titel in de wacht gesleept. Volgend jaar komen ze uit in de hoofdklasse. Op de zondag zijn 2 van de 3 jeugdteams kampioen geworden. Het meisjes- en het mixed-team t/m 17 jaar zijn 1 e in de poule geworden. Daarnaast zijn er op de zaterdag in de Gemengd 35+ en op de maandag bij de damescompetitie kampioenen te feliciteren. Een zeer geslaagde voorjaarscompetitie dus. Gelijk met de laatste inhaalwedstrijden van de competitie is het Open toernooi van start gegaan. Er waren weer zeer veel inschrijvingen (477) in de categorieën 2 t/m 8. Dankzij de goede organisatie van de Opentoernooi commissie zijn alle 404 partijen gespeeld en was sprake van een zeer geslaagd toernooi. Gedurende het jaar zijn de nodige onderlinge toernooien georganiseerd, zoals Petjesavond, Ladies Night, het ouder/kind toernooi, en het snert toernooi. Deze leverden allen stuk voor stuk gezellige dagen op. Door gebrek aan belangstelling, het weer of andere oorzaken zijn ook enkele geplande toernooien niet door gegaan. Aan het einde van de zomer hadden we de junioren en senioren clubkampioenschappen. Het aantal inschrijvingen kan nog altijd beter, maar er was voldoende opkomst voor een goede baanbezetting, leuke wedstrijden en veel winnaars. Dit jaar kon geen wisselbeker worden gewonnen, maar komen de kampioenen op de wall of fame. Voor de jeugd was er een tennismiddag georganiseerd. Het weer was perfect en de opkomst goed. Deze geweldige middag leverde de nodige kampioenen op. De deelname aan de najaarscompetitie was groots. Met veel teams en een zeven in plaats van vijf weken durende competitie, was sprake van een goed tennisnajaar. Eigenlijk alleen de laatste week was het weer slecht, zodat er enkele inhaalwedstrijden gespeeld moesten worden. Bijzonder vermeldenswaardig is het meisjes team t/m 17 jaar. Naast hun kampioenschap in het voorjaar zijn zij ook in de najaarscompetitie kampioen geworden. Naast het tennissen in wedstrijd verband, wordt er natuurlijk veel onderling en vrijblijvend getennist. Het rackettrekken iedere maandagavond en voor beginnende spelers op een zondagmiddag zijn hier goede voorbeelden van. LS / ALV

8 Jeugd Voor de jeugd is het tennisseizoen van start gegaan met een middag bowlen. Daarnaast hebben er gedurende het jaar verschillende activiteiten voor hen plaatsgevonden. Voor de vroege vogels was er een zeer gezellig, maar zeker erg vroeg pyjama toernooi. Voor de niet-slapers een tenniskamp, waarbij de kleedkamers werden omgetoverd tot slaapzalen. Tijdens het Open jeugdtoernooi is de regenboogcompetitie afgesloten met een zeer geslaagd toernooi. Dat onze jeugdspelers ook graag met hun ouders tennissen, bleek tijdens de ouder/kind training in het najaar. Vrijwel alle banen waren bezet. Klaverjassen Evenals de voorgaande jaren wordt in het winterseizoen één maal per maand een klaverjasavond georganiseerd. Door de deelnemers wordt volop genoten van deze avonden, die tot in de late uurtjes duren. Vrijwilligers Uiteraard is er zonder vrijwilligers geen STV. Begin maart zijn alle trouwe vrijwilligers in het zonnetje gezet en werd van enkele vrijwilligers afscheid genomen. Voor het eerst is de vrijwilligersbokaal uitgereikt aan Doris Franke, die met haar enorme inzet en enthousiasme zeer veel werk verzet voor de vereniging. Bestuur In maart heeft Marjolein Rote haar taak als bestuurslid (Jeugdzaken) neergelegd. Voor de functie van penningmeester was reeds sprake van een vacature. Achter de schermen zijn deze twee vacatures inmiddels door nieuwe potentiele bestuursleden opgepakt. Tijdens de eerst volgende Algemene Ledenvergadering zal hun voordracht aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft de technische commissie het technisch beleidsplan gepresenteerd. Met de gemeente heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden over de beoogde verhuizing. Het bestuur wordt hier bijgestaan door de uitplaatsingscommissie. De gemeenteraad heeft op 18 december jongstleden ingestemd met het realiseren van een nieuw tenniscomplex met 11 tennisbanen op het sportpark De Roodemolen. Het bestuur, januari 2015 LS / ALV

9 1 Sassenheimse Tennis Vereniging Balans per 31 december Activa Gebouwen en Inventaris (1) Liquide middelen (2) Langlopende Vorderingen (3) Kortlopende Vorderingen (4) Voorraden (5) Passiva Kapitaal (6) Voorzieningen (7) Kort lopende schulden (8)

10 2 Sassenheimse Tennis Vereniging Specificatie balans Activa Gebouwen en Inventaris (1) Gebouwen/Banen Comp. Hard -en Software Keukeninventaris Liquide middelen (2) ABN AMRO ABN AMRO Kas Langlopende Vorderingen (3) Stg. Beheer Accommodatie Kortlopende Vorderingen (4) Debiteuren Voorziening Debiteuren Te Ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Voorraden (5) Horeca voorraad Passiva Kapitaal (6) Stand per begin boekjaar Resultaat boekjaar Vermogen einde boekjaar Voorzieningen (7) Res. Grt. Ond. Clubhuis Res. Grt. Ond. Inventaris Res. Grt. Ond. Hekwerken Res. Grt. Ond. Banen Vrijval t.g.v. resultaat BJ Investeringsbudget Nieuwbouw Kort lopende schulden (8) Crediteuren N.t.b. bedragen

11 3 Sassenheimse Tennis Vereniging Resultatenrekening Resultaat Begroting Resultaat Baten Contributies (1) Competiebijdragen (2) Opbrengst trainingen (3) Opbrengst toernooien (4) Overige inkomsten (5) Rente Inkomsten (6) Lasten Verenigingskosten (7) Consumpties competitie (8) KNLTB (9) Onderhoud -en Schoonmaakkosten (10) Afschrijvingen (11) Voorziening Groot Onderhoud (12) Kosten Toernooien (13) Kosten trainingen (14) Inkopen kantine (15) Bijzondere Baten -en Lasten (16)

12 4 Sassenheimse Tennis Vereniging Specificatie's Opbrengsten 2014 Resultaat Begroting Resultaat Contributies (1) Contributies senioren Contributies junioren Niet spelende leden Entreegelden Overige ledengeld Competiebijdragen (2) Competitie senioren Competitie junioren Opbrengst trainingen (3) Zomertrainingen Wintertrainingen Opbrengst toernooien (4) Open Jeugd Toernooi Club kampioenschappen Sr & Jr Open Toernooi STV Open Teylingen Toernooi Overige inkomsten (5) Vrienden van de Jeugd Sponsoren Pachtopbrengst Kantineopbrengst Loterij Diverse opbrengsten Rente Inkomsten (6) Rente spaarrekeningen

13 5 Sassenheimse Tennis Vereniging Specificatie's Kosten 2014 Resultaat Begroting Resultaat Verenigingskosten (7) Bestuurskosten Commissiekosten Energiekosten Verzekeringen Consumpties competitie (8) Competitie senioren Competitie junioren KNLTB (9) Contributies Deelname competities Overige kosten Onderhoud -en Schoonmaakkosten (10) Onderhoud Park Onderhoud Clubhuis Schoonmaakkosten Onderhoud Inventaris Onderhoud Gereedschap 465 Onderhoud Baaninventaris Onderhoud Hekwerken Onderhoud Installaties Onderhoud Baanverlichting Onderhoud Banen Afschrijvingen (12) Afschrijfkosten Inventaris Afschrijfkosten Hard -en Software Afschrijfkosten Keukeninventaris Diverse afschrijfkosten Voorziening Groot Onderhoud (13) Voorziening groot Onderhoud Voorziening uitplaatsing Kosten Toernooien (14) Kosten Open Jeugd Toernooi Kosten Club Kampioenschappen Kosten Open Toernooi STV Kosten Open Teylingen Toernooi Kosten trainingen (15) Kosten trainingsballen Kosten zomertainingen Kosten Wintertrainingen Kosten Baanhuur Kosten Competitie Begeleiding Inkopen kantine (16) Horeca artikelen Bijzondere Baten -en Lasten (17) Vrijval Voorziening t.g.v. BJ

14 Van :Patrick Kraan Aan : Leden STV Betreft : Opstartnotitie Begroting 2014 Datum : 16 februari 2015 Uitgangspunten opbouw begroting STV 2015: 1. Boekjaar 2014 is gehanteerd als basis voor de begroting; 2. Ledenaantallen bepaald door stand 30 september met een veiligheidsmarge; 3. Alle activiteiten en toernooien zijn meegenomen in de begroting; 4. De periode van begroten beslaat 2 jaar i.v.m. de uitplaatsing, dit betreft een overbruggingsperiode tot de uitplaatsing; 5. Inflatiecorrectie: 2% op de contributie; 6. Geen bijzondere budgetten opgenomen (behalve jubileum 65 jaar); 7. Sluitpost van overschot aan budget wordt toegevoegd aan de voorziening nieuwbouw De overige zaken worden in de ledenvergadering van 16 februari 2015 door de penningmeester toegelicht.

15 Blad1 Kerngegevens Begroting Budget Omschrijving Baten: Contributie Bijdrage training 0 0 Bijdrage competitie Opbrengsten bar Opbrengsten toernooien Opbrengsten sponsoring Overige baten Totale Baten Lasten: Trainingskosten Onderhoud- en schoonmaakkosten totaal Open Jeugdtoernooi totaal Clubkampioenschappen totaal Open STV totaal Open toernooi Teylingen totaal Competitie totaal Huisvestingslasten totaal Diverse algemene kosten totaal Vergaderkosten en representatie totaal Barkosten totaal Afschrijvingskosten totaal toevoeging voorziening Investeringsbudget Nieuwbouw Totaal 65 jarig jubileum Totale Baten Saldo 0 0 Pagina 1

16 PARK-, BAAN- EN HUISHOUDELIJK REGLMENT SASSENHEIMSE TENNIS VERENIGING Geldig met ingang van 16 februari 2015 PARKBELEID 1. Door het betreden van het tennispark doen leden en bezoekers uitdrukkelijk jegens de Sassenheimse Tennis Vereniging (hierna: STV) afstand van elk recht op schadevergoeding wegens schade, op welke wijze dan ook, aan lijf of goed ondervonden. De leden en bezoekers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade door hen aan de banen, het clubgebouw e.d. toegebracht 2. Alle aanwijzingen van bestuursleden, park- en baancommissieleden, groundsman of de pachter dienen te worden opgevolgd. De bestuursleden hebben het recht ieder die de orde verstoort of zich op ongepaste wijze gedraagt, de toegang tot het tennispark te ontzeggen. 3. Alle leden dienen zorg te dragen voor het in goede staat houden van het tennispark. Hen wordt gevraagd mensen die de regels niet naleven hierop te wijzen. 4. Fietsen en scooters/bromfietsen dienen in de daarvoor bestemde stalling te worden gezet. 5. Honden zijn op het tennispark niet toegestaan tenzij ze zijn aangelijnd. Wie de hond aan de lijn houdt dient er zorg voor te dragen dat uitwerpselen direct worden opgeruimd. 6. In het clubgebouw geldt een rookverbod. 7. Glaswerk (drinkglazen, flesjes, vazen) mag niet worden meegenomen binnen de hekken van de (gravel)banen.

17 HUISHOUDELIJK BELEID 1. Het is niet toegestaan om zelf meegenomen consumpties te nuttigen in het clubgebouw of op het terras of elders op het terrein van de vereniging. 2. Het is niet toegestaan in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het daarvoor bestemde deel van het clubhuis of op het terras. 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan trainers en begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie, alsmede aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van de spelers. 4. Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Op verzoek van het barpersoneel dient legitimatie te worden getoond om de leeftijd vast te kunnen stellen. 5. Om te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen, kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 6. Het verdient de voorkeur dat personeel van de vereniging en de barvrijwilligers gedurende hun bardienst geen alcohol drinken. 7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in het clubhuis niet toegestaan. 8. Vanuit het oogpunt te streven naar alcoholmatiging, wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank. 9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, kunnen door een dienstdoend lid van de barcommissie of barvrijwilliger uit het clubhuis worden verwijderd. 10. Het terras wordt om uur gesloten. Het terras mag dan uitsluitend worden gebruikt voor het roken. Het nuttigen van alcohol op het terras tijdens het roken is dan niet toegestaan.

18 BAANBELEID 1. Het bestuur kan afwijken van onderstaande bepalingen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. 2. De banen zijn van 1 april tot 1 december (in beginsel) dagelijks tussen 9.00 uur en uur beschikbaar voor het spelen van tennis of voor de tennistraining. Uiterlijk om uur wordt de baanverlichting gedoofd. 3. Bij sneeuw en vorst mogen de banen niet worden betreden. Bij regenval wordt de bespeelbaarheid van de banen bepaald in overleg met de groundsman. Wanneer er plassen op de banen staan, mogen de banen niet betreden worden om te spelen. 4. Op het park is gedurende bepaalde uren op de dag een groundsman aanwezig. Een ieder die aanwezig is op het park dient de aanwijzingen en instructies van de groundsman op te volgen. 5. De baan dient te worden verlaten indien daar onderhoudswerkzaamheden aan worden uitgevoerd of wanneer beregening van de baan plaatsvindt. In principe vindt beregening van de banen op vaste tijdstippen plaats, een geluidsignaal wordt ter herkenning afgegeven. De banen dienen alvorens deze te verlaten te worden geveegd. 6. De gravelbanen mogen alleen betreden worden met schoeisel dat speciaal voor tennis op gravel is ontworpen en het speelvlak van de tennisbaan niet kan beschadigen. Op de banen is gepaste, algemeen geaccepteerde tenniskleding verplicht. 7. Om te kunnen tennissen moet men gebruik maken van het aanwezige afhangbord, waarop banen gereserveerd kunnen worden. Afhangen kan alleen met een geldige spelerspas en indien de betreffende speler daadwerkelijk op het tennispark aanwezig is. Bij het afhangen geldt het volgende: Een speelperiode is 30 minuten voor een singlepartij. Voor een dubbel of mix geldt een speelperiode van 45 minuten. Een dubbel bestaat uit 4 personen en een single uit 2 of 3 personen. De klok bij de overkapping van het clubgebouw is maatgevend voor het wisseltijdstip.

19 8. Aan het einde van de speeltijd dienen de spelers zo spoedig mogelijk de baan te verlaten. Men is verplicht na een speelperiode op een gravelbaan de baan te slepen. Het sleepnet dient op de daarvoor bestemde plaats te worden teruggehangen. 9. Het toewijzen van de banen aan competitie, toernooien, trainingen en andere activiteiten vindt door het bestuur / de technische commissie plaats. De toewijzing van banen wordt zo veel als mogelijk vermeld op de website en bij het afhangbord opgehangen. In principe wordt altijd een baan vrijgehouden voor vrijspelen. Door regen kan het noodzakelijk zijn het beoogde baanschema aan te passen. De volgende voorrangsregels voor het toewijzen van banen worden dan in acht genomen: 1. Officiële (KNLTB) toernooien 2. Competitie 3. Training 4. Clubactiviteiten 5. Vrij spelen 10. De (gravel)banen mogen alleen worden bespeeld door leden van STV, door hun introducees en door gasten van STV. Onder gasten wordt verstaan: niet- leden, die deelnemen aan de competitie of aan door de STV georganiseerde activiteiten. Niet- leden mogen maximaal drie maal per seizoen worden geïntroduceerd, mits de baanbezetting dit toelaat. Het introducerende clublid dient vooraf een introductiepas af te halen bij de pachter/barpersoneel en de introductiekosten te voldoen. De introductiekosten gelden per dagdeel (ochtend, middag of avond). 11. Bij uitzondering kunnen mensen die willen kennismaken met het tennissen, trainingen volgen van de tennisschool zonder lidmaatschap. Het aantal te volgen trainingen zonder STV lidmaatschap is gemaximeerd op 3 per jaar.

20 Voorlopige samenstelling commissies in 2015 Bestuur Functie Naam Vanaf Voorzitter René Vos Voorzitter Hans Wingender Secretaris Liesbeth Stam Penningmeester Patrick Kraan Technische Zaken Carla van Bladel Algemene Zaken Doris Franke Jeugdzaken Eveline Bontje Ledenadministratie Contactpersoon Ditte Bloemendaal Financiële administratie Contactpersoon Patrick Kraan Commissielid Ditte Bloemendaal Commissielid Anja van Nieuwkoop Technische Commissie Contactpersoon Senioren Carla van Bladel Contactpersoon Jeugd Eveline Bontje Commissielid Esther Broekmeulen Commissielid Jelle Rinzema Commissielid Marjolein Rote Commissielid Han Verbaas Jeugdcommissie Contactpersoon Eveline Bontje Commissielid Britt Barnhoorn Commissielid Aleida Dalebout-Bakker Commissielid Erica Eikens Commissielid Danielle Heemskerk Commissielid Maxime Melchers Commissielid Michelle Melchers Commissielid Nicole Oude Veldhuis Commissielid Fabienne Rotteveel Commissielid Brenda van Schie Commissielid Marissa van Schie Commissielid Desiree Vos PR & Communicatie Contactpersoon Wendy Pijlman Commissielid Selma Busser Commissielid Francine van Egmond Commissielid Liselotte Seegers Commissielid Bas Melchers Commissielid Doris Franke

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

TVR TennisVerenigingRips JAARBOEKJE 2015

TVR TennisVerenigingRips JAARBOEKJE 2015 TVR TennisVerenigingRips JAARBOEKJE 2015 T.V.R.Jaarboekje 2015 1 2 T.V.R. Jaarboekje 2015 Jaargang 22 Inhoudsopgave Jaarboekje 2015 Voorwoord... 5 Tennis Vereniging Rips... 9 Mutaties Ledenlijst... 13

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl

Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl Correspondentie adres: Lawn Tennisclub s-gravenzande Postbus 286 2690 AG s-gravenzande Hans van der Toorn secretariaat en homepage Albert Schweitzerlaan

Nadere informatie

TVO er. Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer 3 2011

TVO er. Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer 3 2011 TVO er Het clubblad van TennisVereniging Oudorp nummer 3 2011 Stersponsors 2011 Sportcenter Alkmaar Sapore Mio * * Hein Jong Projectontwikkeling BV Oranjewoud Realisatie B.V. Rabo Bank www.sparderuyter.nl

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur Zaandamse Tafel Tennis Club Koninklijk goedgekeurd 17 mei 1976 Opgericht 9 oktober 1939 Lid N.T.T.B. Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur 1 Bestuurssamenstelling en

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 Van de redactie: De redactionele beschouwing op de afgelopen maanden en een vaak ietwat kritische

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie