Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging Algemene Ledenvergadering"

Transcriptie

1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op maandag 16 februari 2015 in ons clubhuis. Aanvang 20:00 uur. AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 1. OPENING 2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 3. NOTULEN ALV D.D. 10 MAART JAARVERSLAG SECRETARIS JAARVERSLAG PENNINGMEESTER & VERSLAG KASCOMMISSIE 6. DECHARGE PENNINGMEESTER 7. DECHARGE COMMISSIES 8. DECHARGE BESTUUR 9. VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN a. Penningmeester Patrick Kraan b. Jeugdzaken Eveline Bontje 10. UITPLAATSING a. Instemming gemeentebesluit 18 december 2014 b. Stichting Roodemolen/Stichting beheer accommodatie STV c. Stappenplan en werkgroepen 11. VASTSTELLEN KASCOMMISSIE 12. VASTSTELLEN OVERIGE COMMISSIES 13. BEGROTING EN CONTRIBUTIETARIEVEN PARK-, BAAN- EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 15. JUBILEUM STV 65 JAAR 16. RONDVRAAG 17. WISSELING VOORZITTER 18. SLUITING Toelichting algemeen Als bijlage ontvangt u de bijbehorende stukken. Tevens zullen deze stukken voorafgaand aan de vergadering in het clubhuis aanwezig zijn.

2 Notulen Algemene Ledenvergadering STV Datum: Aanvang: 10 maart uur 1. Opening René Vos opent de vergadering en heet iedereen welkom. René Vos refereert aan de geweldige vrijwilligersavond van afgelopen zaterdag. Het bestuur heeft deze avond met veel plezier beleefd. Aan Doris Franke is afgelopen zaterdag de vrijwilligersprijs uitgereikt. René Vos stelt voor de volgende punten onder de agenda toe te voegen. Punt 5 wordt gesplitst in punt 5a jaarverslag penningmeester & verslag kascommissie en punt 5b contributietarieven Punt 14 wordt gesplitst in 14a rondvraag, 14b afscheid bestuursleden en 14c voorzitterswissel. Met het voorstel de agenda aan te passen wordt ingestemd. 2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur De volgende leden hebben zich afgemeld. Ineke van Vliet, Gerd en Miriam Rotteveel, Age Postma, Frans en Henneke Heemskerk, Neeltje Zoet, Peter Franke, Wendy Pijlman, Cor Wagemakers, Jack van Reisen, Tineke Luyt, Bas Melchers en Marjolein Rote. 3. Notulen ALV 1 juli 2013 Tekstueel zijn er geen opmerkingen bij de notulen. Inhoudelijk geeft René Vos een toelichting bij de volgende punten. 5a) Gekeken zou worden of het aanpassen van het boekjaar statutaire consequenties heeft. Gebleken is dat het boekjaar volgens de statuten van 1 januari tot 31 december loopt. Met de ingegane wijziging wordt dus weer voldaan aan de statuten. Ted Lamboo vraagt per wanneer de wijziging ingaat. René Vos antwoord dat dit per 1 januari 2014 is. 5c) Gesproken is over een kostendekkende bijdrage voor de competitie. Onder agendapunt 5b wordt hier op teruggekomen. 8) Gevraagd is naar het aantal maal dat iemand geïntroduceerd mag worden. Het bestuur heeft besloten dat iemand 3 maal per jaar geïntroduceerd mag worden, daarna dient men lid te worden. 8) Bas Melchers heeft gevraagd naar het alarmsysteem. Op 29 maart a.s. zullen tegen inlevering van de oude sleutels nieuwe sleutels worden uitgereikt. Daarbij zal ook uitleg over de werking van het alarmsysteem worden gegeven. Vanaf 29 maart werken de oude sleutels niet meer. Daar er geen andere vragen en/of opmerkingen zijn, worden de notulen vervolgens vastgesteld. 4. Jaarverslag secretaris 2013 Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van het jaarverslag. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 1

3 5a. Jaarverslag penningmeester & verslag kascommissie Ronald Bik geeft een toelichting op de cijfers. Er is eenmalig sprake van een verlengd boekjaar. Door de drie extra maanden wijken de kosten af van de begroting. Door het gebruik van een nieuw boekhoudsysteem is ook sprake van presentatiewijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar. Door een vrijval van de onderhoudsvoorziening ten gunste van het resultaat, is toch sprake van een positief resultaat. Dit is een verantwoorde mutatie omdat de voorziening meer dan op peil is. Ook door de renovatie van de banen meent het bestuur dat de voorziening onderhoud banen zich op een voldoende hoog niveau bevindt. Vragen naar aanleiding van de cijfers en toelichting zijn er niet. René Vos geeft het woord aan de kascommissie. Rob de Graaf laat weten op 7 maart jl. samen met Ria Erwich ruimschoots de gelegenheid te hebben gehad voor het doorkijken van de administratie. Steekproefsgewijs hebben zij diverse posten onder de loep genomen. Ze concluderen dat het nodige werk is verricht om achterstanden met betalingen weg te werken en het nieuwe systeem in te voeren. Het lijkt erop dat alles onder controle is en spreken hun hulde uit voor betrokkenen. Enkele kanttekeningen worden nog meegegeven, onder andere: betere bewaking van de debiteuren, onderzoek naar goedkopere energieleverancier, overtollige gelden op een spaarrekening deponeren en leden met contributieachterstand sinds 2011 uit het systeem halen. De leden stemmen in met het verslag en de gepresenteerde cijfers. René Vos bedankt de kascommissie. 5b. Contributietarieven 2014 René Vos geeft een toelichting op de wijzigingen in de contributietarieven. Zo kunnen mensen die niet tennissen maar wel betrokken zijn bij activiteiten binnen de vereniging activiteiten- lid worden. Er is een verdere differentiatie in het jeugdlidmaatschap aangebracht, waardoor de oude indeling komt te vervallen. Ook ten aanzien van de competitiebijdrage is een wijziging aangebracht. De teamcaptain ontvangt de rekening voor het gehele team. In het tarief zijn alleen afdracht KNLTB en gebruik van ballen begrepen. Het kopje koffie dient een team zelf af te rekenen. De tennisschool zal de tennislessen zelf in rekening brengen bij de deelnemers. STV draagt voor een deel bij aan de trainingen. Aan het einde van het seizoen vindt een afrekening met de tennisschool plaats. Hierbij zijn duidelijke afspraken gemaakt met de tennisschool. Zo zal het kopje koffie dat de trainers drinken voor eigen rekening zijn. Els Zijerveld vraagt of het kopje koffie voor de vrijwilligers wel blijft. René Vos antwoord hierop bevestigend. De leden stemmen in met de contributie/tariefvoorstellen Decharge penningmeester Door de leden wordt decharge verleend aan de penningmeester. 7. Decharge commissies Door de leden wordt decharge verleend aan de commissies. 8. Decharge bestuur Door de leden wordt decharge verleend aan het bestuur. 9. Vaststellen kascommissie Ria Erwich is aftredend lid van de kascommissie. Klaas Theo Rinzema zal zitting nemen in de kascommissie. Rob de Graaf blijft nog een jaar aan. Rini Jonkman meldt zich als reserve lid. René Vos dankt Ria Erwich voor haar inzet met een bloemetje. 2

4 Ted Lamboo vraagt wie Klaas Theo Rinzema bij kan praten. Dit neemt René Vos voor zijn rekening. 10. Vaststellen overige commissies Bij de ALV- stukken is een overzicht commissies/vrijwilligers gevoegd. Tijdens de vrijwilligersavond afgelopen zaterdag is al bij de wijzigingen stil gestaan. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen bij het overzicht. De leden stellen de commissies hierbij vast. 11. Pauze 12. Beleidsplan technische commissie Han Verbaas geeft een toelichting op de hoofdlijnen van het beleidsplan aan de hand van een presentatie 1. Jelle Rinzema geeft vervolgens een nadere toelichting op de competitie, het opleidingsplan en het selectieprogramma. Gert Kloosterboer merkt op dat trainingen effect hebben als er daarnaast ook vrij gespeeld wordt. Jelle Rinzema en Han Verbaas beamen dit. Het is belangrijk dat ze zich thuis voelen op een vereniging en daar voldoende vrienden hebben om vrij mee te kunnen tennissen. De TC zet zich in om een grote groep jeugdtennissers aan STV te binden. In het beleidsplan is ervoor gekozen, in navolging van het KNLTB standpunt, dat kinderen rond de leeftijd van 14 jaar voor een sport moeten gaan kiezen. Als tennis dan niet op de eerste plaats komt, kan het zijn dat STV de voorkeur geeft aan andere spelers ook al hebben deze iets minder talent. Dion Piket merkt op dat dit gelijk is aan wat bij de voetbal al gebeurd. Er wordt nog kort stilgestaan bij het 1 e Herenteam op de zaterdag. Hans Wingender merkt op dat door te praten over het beleidsplan hier in de omgeving ook op gereageerd wordt. Zo is vanuit de tennisvereniging De Kaag het verzoek gekomen of zij met STV kunnen samenwerken. Gevraagd wordt wanneer extra trainingen aan de selectie plaatsvinden. Is er nog wel genoeg ruimte voor recreanten om te tennissen? Geantwoord wordt dat het een zeer herkenbaar vraagstuk is. De TC zal hier zeker rekening mee houden. Ria Erwich vraagt hoe het financiële plaatje eruit ziet. Kunnen we dit als vereniging opbrengen? René Vos geeft aan dat de financiële gevolgen van het TC beleidsplan met Carla van Bladel uitgebreid zijn bekeken. In het verleden ging veel geld naar privé lessen voor maar een kleine groep spelers. Met de nieuwe insteek kan een grotere groep spelers extra training krijgen voor minder geld. Carla van Bladel voegt hier aan toe dat voor 2014 een fixed price is afgesproken die in de begroting past. Hans Ruijgrok vraagt aandacht voor betalingsachterstanden. Rene Vos antwoord hierop door aan te geven dat 11 maart 2014 de lidmaatschappen in rekening zullen worden gebracht. Pasjes worden niet eerder uitgereikt dan dat betaling heeft plaatsgevonden. Jaap de Best vraagt of alle kinderen, ook wanneer ze na een aantal jaren training niet tot selectie behoren, door STV gesubsidieerde trainingen moeten blijven krijgen. Moeten we na 4 of 5 jaar de verantwoordelijkheid voor het volgen van trainingen niet bij de ouders neerleggen. René Vos geeft aan deze opmerking bij de evaluatie van het beleidsplan mee te zullen nemen. Rini Jonkman spreekt haar waardering uit voor de jeugdcommissieleden. De oudere jeugd brengt veel enthousiasme voor tennis aan de jongere jeugd over. Jelle Rinzema geeft aan dat de voltallige groep jeugdcommissieleden waar Rini Jonkman op doelt, het afgelopen jaar is aftreden. Bij deze wordt dan ook een dringende oproep gedaan om een nieuwe enthousiaste groep jeugdcommissieleden in het leven te roepen. 1 De presentatie en het beleidsplan zullen op de website van STV worden geplaatst. 3

5 Ted Lamboo merkt op dat een dergelijk beleidsplan goede marketing nodig heeft. De PR & Communicatiecommissie wordt gevraagd hiermee aan de slag te gaan. De TC commissie wordt hartelijk bedankt voor de uitgebreide toelichting. De leden stemmen in met het beleidsplan. 13. Update uitplaatsing Ted Lamboo gaat in op de status van de uitplaatsing tot nu toe. Inmiddels is een geactualiseerd plan van eisen door de uitplaatsingscommissie aan de gemeente afgegeven. Voor de komende periode zal een doorrekening van de kosten welke gemoeid zijn met een nieuw park plaatsvinden. Verwacht wordt dat dit pas na de zomer met de Raad zal worden besproken. De aanstaande verkiezingen en vervolgens de zomervakantie zorgen voor deze langere doorlooptijd. Verder overleg met omwonenden, budgetgoedkeuring, aankoop grond en bestemmingsplanwijzigingen zijn eveneens stappen die in dit proces nog plaats moeten vinden. Han Verbaas vraagt waar de parkeer mogelijkheden in de plannen zijn opgenomen. Ted Lamboo geeft aan dat het huidige verdiept liggende stukje gras zal worden benut voor het creëren van parkeergelegenheid. Met de voetbalverenigingen zal nog verder gesproken moeten worden hoe bepaalde delen van het parkeerterrein met name op de zaterdag - voor tennissers toegankelijk kan blijven. Gesproken wordt over de beoogde oversteek aan de west- en noordzijde van het voetbalveld. Ted Lamboo geeft aan dat dit plan gezamenlijk met de ambtenaren van de gemeente overeengekomen is als zijnde de beste optie, met beperkte concessies. Andere voorstellen zijn in de afgelopen periode niet haalbaar gebleken. Een eventuele keuze voor baansoort zal te zijner tijd aan de leden worden voorgelegd. Rosalind Rance- Hunt geeft aan dat de wind vooral van de zijde van de voetbalvelden komt. Ted Lamboo reageert hierop door aan te geven dat in het programma van eisen een talud met windvang rondom het gehele park is opgenomen. 14a. Rondvraag Rini Jonkman vraagt waarom tafels en stoelen de hele winter buiten blijven staan. René Vos beaamt dat ze inderdaad opgeruimd moeten worden. Nu we een sleutel van een garagebox van de gemeente hebben ontvangen, is er voor komende winter ruimte om de spullen op te slaan. Els Zijerveld laat weten dat bij baan 8 een gat in het hek zat. Bevestigd wordt dat dit gat inmiddels is gedicht. Tijdelijk is het hek open geweest bij baan 3 in verband met het onderhoud. Rosalind Rance- Hunt is het opgevallen dat er overdag veel lampen aan zijn. Mogelijk kunnen vrijwilligers worden geïnstrueerd overdag minder lichten aan te doen. Ook zou beter gebruik kunnen worden gemaakt van spaarlampen. René Vos geeft aan dat gekeken zal worden wat mogelijk is. Een en ander ook in relatie tot de uitplaatsing. Hans Wingender doet een oproep aan de leden zich aan te melden voor de organisatie van het 65- jarig jubileum. Op de opmerking van Gert Kloosterboer het jubileum een jaar uit te stellen en te combineren met de opening van een nieuw park wordt afwijzend gereageerd. 14b. Afscheid twee bestuursleden Van Marjolein Rote en Ronald Bik wordt afscheid genomen. Marjolein Rote heeft vrij recent te kennen gegeven de bestuurswerkzaamheden niet te kunnen combineren met de privé situatie. René Vos doet een 4

6 oproep leden te polsen voor deze nieuwe vacature. Dit geldt ook voor de penningmeester. Daar vinden overigens al wel met een mogelijke kandidaat gesprekken plaats. 14c. Wisseling voorzitter Zoals ieder jaar wisselen Hans Wingender en René Vos weer van functie binnen het bestuur. De voorzittershamer wordt door René Vos aan Hans Wingender overhandigd. René Vos bedankt de aanwezigen en sluit om uur de vergadering. 5

7 Jaarverslag 2014 Start van het seizoen Op 29 maart is het tennisseizoen 2014 weer gestart met prachtig weer en een zeer geslaagde openingsdag. Voor senioren een toernooi, voor de jeugd ouder/kind training, tussendoor spelletjes en als afsluiting een borrel. Door de technische, jeugd en PR&Communicatie commissie zijn belangstellenden van de benodigde informatie voorzien. Competitie en toernooien Met een zeer korte voorbereiding ging 3 april het competitieseizoen van start. Ook dit jaar was sprake van een grote deelname van zowel jeugd- als seniorenteams. Op zaterdag is het 1 e herenteam in de 1 e klasse gestart, en hebben ze vervolgens de titel in de wacht gesleept. Volgend jaar komen ze uit in de hoofdklasse. Op de zondag zijn 2 van de 3 jeugdteams kampioen geworden. Het meisjes- en het mixed-team t/m 17 jaar zijn 1 e in de poule geworden. Daarnaast zijn er op de zaterdag in de Gemengd 35+ en op de maandag bij de damescompetitie kampioenen te feliciteren. Een zeer geslaagde voorjaarscompetitie dus. Gelijk met de laatste inhaalwedstrijden van de competitie is het Open toernooi van start gegaan. Er waren weer zeer veel inschrijvingen (477) in de categorieën 2 t/m 8. Dankzij de goede organisatie van de Opentoernooi commissie zijn alle 404 partijen gespeeld en was sprake van een zeer geslaagd toernooi. Gedurende het jaar zijn de nodige onderlinge toernooien georganiseerd, zoals Petjesavond, Ladies Night, het ouder/kind toernooi, en het snert toernooi. Deze leverden allen stuk voor stuk gezellige dagen op. Door gebrek aan belangstelling, het weer of andere oorzaken zijn ook enkele geplande toernooien niet door gegaan. Aan het einde van de zomer hadden we de junioren en senioren clubkampioenschappen. Het aantal inschrijvingen kan nog altijd beter, maar er was voldoende opkomst voor een goede baanbezetting, leuke wedstrijden en veel winnaars. Dit jaar kon geen wisselbeker worden gewonnen, maar komen de kampioenen op de wall of fame. Voor de jeugd was er een tennismiddag georganiseerd. Het weer was perfect en de opkomst goed. Deze geweldige middag leverde de nodige kampioenen op. De deelname aan de najaarscompetitie was groots. Met veel teams en een zeven in plaats van vijf weken durende competitie, was sprake van een goed tennisnajaar. Eigenlijk alleen de laatste week was het weer slecht, zodat er enkele inhaalwedstrijden gespeeld moesten worden. Bijzonder vermeldenswaardig is het meisjes team t/m 17 jaar. Naast hun kampioenschap in het voorjaar zijn zij ook in de najaarscompetitie kampioen geworden. Naast het tennissen in wedstrijd verband, wordt er natuurlijk veel onderling en vrijblijvend getennist. Het rackettrekken iedere maandagavond en voor beginnende spelers op een zondagmiddag zijn hier goede voorbeelden van. LS / ALV

8 Jeugd Voor de jeugd is het tennisseizoen van start gegaan met een middag bowlen. Daarnaast hebben er gedurende het jaar verschillende activiteiten voor hen plaatsgevonden. Voor de vroege vogels was er een zeer gezellig, maar zeker erg vroeg pyjama toernooi. Voor de niet-slapers een tenniskamp, waarbij de kleedkamers werden omgetoverd tot slaapzalen. Tijdens het Open jeugdtoernooi is de regenboogcompetitie afgesloten met een zeer geslaagd toernooi. Dat onze jeugdspelers ook graag met hun ouders tennissen, bleek tijdens de ouder/kind training in het najaar. Vrijwel alle banen waren bezet. Klaverjassen Evenals de voorgaande jaren wordt in het winterseizoen één maal per maand een klaverjasavond georganiseerd. Door de deelnemers wordt volop genoten van deze avonden, die tot in de late uurtjes duren. Vrijwilligers Uiteraard is er zonder vrijwilligers geen STV. Begin maart zijn alle trouwe vrijwilligers in het zonnetje gezet en werd van enkele vrijwilligers afscheid genomen. Voor het eerst is de vrijwilligersbokaal uitgereikt aan Doris Franke, die met haar enorme inzet en enthousiasme zeer veel werk verzet voor de vereniging. Bestuur In maart heeft Marjolein Rote haar taak als bestuurslid (Jeugdzaken) neergelegd. Voor de functie van penningmeester was reeds sprake van een vacature. Achter de schermen zijn deze twee vacatures inmiddels door nieuwe potentiele bestuursleden opgepakt. Tijdens de eerst volgende Algemene Ledenvergadering zal hun voordracht aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft de technische commissie het technisch beleidsplan gepresenteerd. Met de gemeente heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden over de beoogde verhuizing. Het bestuur wordt hier bijgestaan door de uitplaatsingscommissie. De gemeenteraad heeft op 18 december jongstleden ingestemd met het realiseren van een nieuw tenniscomplex met 11 tennisbanen op het sportpark De Roodemolen. Het bestuur, januari 2015 LS / ALV

9 1 Sassenheimse Tennis Vereniging Balans per 31 december Activa Gebouwen en Inventaris (1) Liquide middelen (2) Langlopende Vorderingen (3) Kortlopende Vorderingen (4) Voorraden (5) Passiva Kapitaal (6) Voorzieningen (7) Kort lopende schulden (8)

10 2 Sassenheimse Tennis Vereniging Specificatie balans Activa Gebouwen en Inventaris (1) Gebouwen/Banen Comp. Hard -en Software Keukeninventaris Liquide middelen (2) ABN AMRO ABN AMRO Kas Langlopende Vorderingen (3) Stg. Beheer Accommodatie Kortlopende Vorderingen (4) Debiteuren Voorziening Debiteuren Te Ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Voorraden (5) Horeca voorraad Passiva Kapitaal (6) Stand per begin boekjaar Resultaat boekjaar Vermogen einde boekjaar Voorzieningen (7) Res. Grt. Ond. Clubhuis Res. Grt. Ond. Inventaris Res. Grt. Ond. Hekwerken Res. Grt. Ond. Banen Vrijval t.g.v. resultaat BJ Investeringsbudget Nieuwbouw Kort lopende schulden (8) Crediteuren N.t.b. bedragen

11 3 Sassenheimse Tennis Vereniging Resultatenrekening Resultaat Begroting Resultaat Baten Contributies (1) Competiebijdragen (2) Opbrengst trainingen (3) Opbrengst toernooien (4) Overige inkomsten (5) Rente Inkomsten (6) Lasten Verenigingskosten (7) Consumpties competitie (8) KNLTB (9) Onderhoud -en Schoonmaakkosten (10) Afschrijvingen (11) Voorziening Groot Onderhoud (12) Kosten Toernooien (13) Kosten trainingen (14) Inkopen kantine (15) Bijzondere Baten -en Lasten (16)

12 4 Sassenheimse Tennis Vereniging Specificatie's Opbrengsten 2014 Resultaat Begroting Resultaat Contributies (1) Contributies senioren Contributies junioren Niet spelende leden Entreegelden Overige ledengeld Competiebijdragen (2) Competitie senioren Competitie junioren Opbrengst trainingen (3) Zomertrainingen Wintertrainingen Opbrengst toernooien (4) Open Jeugd Toernooi Club kampioenschappen Sr & Jr Open Toernooi STV Open Teylingen Toernooi Overige inkomsten (5) Vrienden van de Jeugd Sponsoren Pachtopbrengst Kantineopbrengst Loterij Diverse opbrengsten Rente Inkomsten (6) Rente spaarrekeningen

13 5 Sassenheimse Tennis Vereniging Specificatie's Kosten 2014 Resultaat Begroting Resultaat Verenigingskosten (7) Bestuurskosten Commissiekosten Energiekosten Verzekeringen Consumpties competitie (8) Competitie senioren Competitie junioren KNLTB (9) Contributies Deelname competities Overige kosten Onderhoud -en Schoonmaakkosten (10) Onderhoud Park Onderhoud Clubhuis Schoonmaakkosten Onderhoud Inventaris Onderhoud Gereedschap 465 Onderhoud Baaninventaris Onderhoud Hekwerken Onderhoud Installaties Onderhoud Baanverlichting Onderhoud Banen Afschrijvingen (12) Afschrijfkosten Inventaris Afschrijfkosten Hard -en Software Afschrijfkosten Keukeninventaris Diverse afschrijfkosten Voorziening Groot Onderhoud (13) Voorziening groot Onderhoud Voorziening uitplaatsing Kosten Toernooien (14) Kosten Open Jeugd Toernooi Kosten Club Kampioenschappen Kosten Open Toernooi STV Kosten Open Teylingen Toernooi Kosten trainingen (15) Kosten trainingsballen Kosten zomertainingen Kosten Wintertrainingen Kosten Baanhuur Kosten Competitie Begeleiding Inkopen kantine (16) Horeca artikelen Bijzondere Baten -en Lasten (17) Vrijval Voorziening t.g.v. BJ

14 Van :Patrick Kraan Aan : Leden STV Betreft : Opstartnotitie Begroting 2014 Datum : 16 februari 2015 Uitgangspunten opbouw begroting STV 2015: 1. Boekjaar 2014 is gehanteerd als basis voor de begroting; 2. Ledenaantallen bepaald door stand 30 september met een veiligheidsmarge; 3. Alle activiteiten en toernooien zijn meegenomen in de begroting; 4. De periode van begroten beslaat 2 jaar i.v.m. de uitplaatsing, dit betreft een overbruggingsperiode tot de uitplaatsing; 5. Inflatiecorrectie: 2% op de contributie; 6. Geen bijzondere budgetten opgenomen (behalve jubileum 65 jaar); 7. Sluitpost van overschot aan budget wordt toegevoegd aan de voorziening nieuwbouw De overige zaken worden in de ledenvergadering van 16 februari 2015 door de penningmeester toegelicht.

15 Blad1 Kerngegevens Begroting Budget Omschrijving Baten: Contributie Bijdrage training 0 0 Bijdrage competitie Opbrengsten bar Opbrengsten toernooien Opbrengsten sponsoring Overige baten Totale Baten Lasten: Trainingskosten Onderhoud- en schoonmaakkosten totaal Open Jeugdtoernooi totaal Clubkampioenschappen totaal Open STV totaal Open toernooi Teylingen totaal Competitie totaal Huisvestingslasten totaal Diverse algemene kosten totaal Vergaderkosten en representatie totaal Barkosten totaal Afschrijvingskosten totaal toevoeging voorziening Investeringsbudget Nieuwbouw Totaal 65 jarig jubileum Totale Baten Saldo 0 0 Pagina 1

16 PARK-, BAAN- EN HUISHOUDELIJK REGLMENT SASSENHEIMSE TENNIS VERENIGING Geldig met ingang van 16 februari 2015 PARKBELEID 1. Door het betreden van het tennispark doen leden en bezoekers uitdrukkelijk jegens de Sassenheimse Tennis Vereniging (hierna: STV) afstand van elk recht op schadevergoeding wegens schade, op welke wijze dan ook, aan lijf of goed ondervonden. De leden en bezoekers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade door hen aan de banen, het clubgebouw e.d. toegebracht 2. Alle aanwijzingen van bestuursleden, park- en baancommissieleden, groundsman of de pachter dienen te worden opgevolgd. De bestuursleden hebben het recht ieder die de orde verstoort of zich op ongepaste wijze gedraagt, de toegang tot het tennispark te ontzeggen. 3. Alle leden dienen zorg te dragen voor het in goede staat houden van het tennispark. Hen wordt gevraagd mensen die de regels niet naleven hierop te wijzen. 4. Fietsen en scooters/bromfietsen dienen in de daarvoor bestemde stalling te worden gezet. 5. Honden zijn op het tennispark niet toegestaan tenzij ze zijn aangelijnd. Wie de hond aan de lijn houdt dient er zorg voor te dragen dat uitwerpselen direct worden opgeruimd. 6. In het clubgebouw geldt een rookverbod. 7. Glaswerk (drinkglazen, flesjes, vazen) mag niet worden meegenomen binnen de hekken van de (gravel)banen.

17 HUISHOUDELIJK BELEID 1. Het is niet toegestaan om zelf meegenomen consumpties te nuttigen in het clubgebouw of op het terras of elders op het terrein van de vereniging. 2. Het is niet toegestaan in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het daarvoor bestemde deel van het clubhuis of op het terras. 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan trainers en begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie, alsmede aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van de spelers. 4. Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Op verzoek van het barpersoneel dient legitimatie te worden getoond om de leeftijd vast te kunnen stellen. 5. Om te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen, kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 6. Het verdient de voorkeur dat personeel van de vereniging en de barvrijwilligers gedurende hun bardienst geen alcohol drinken. 7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in het clubhuis niet toegestaan. 8. Vanuit het oogpunt te streven naar alcoholmatiging, wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank. 9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, kunnen door een dienstdoend lid van de barcommissie of barvrijwilliger uit het clubhuis worden verwijderd. 10. Het terras wordt om uur gesloten. Het terras mag dan uitsluitend worden gebruikt voor het roken. Het nuttigen van alcohol op het terras tijdens het roken is dan niet toegestaan.

18 BAANBELEID 1. Het bestuur kan afwijken van onderstaande bepalingen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. 2. De banen zijn van 1 april tot 1 december (in beginsel) dagelijks tussen 9.00 uur en uur beschikbaar voor het spelen van tennis of voor de tennistraining. Uiterlijk om uur wordt de baanverlichting gedoofd. 3. Bij sneeuw en vorst mogen de banen niet worden betreden. Bij regenval wordt de bespeelbaarheid van de banen bepaald in overleg met de groundsman. Wanneer er plassen op de banen staan, mogen de banen niet betreden worden om te spelen. 4. Op het park is gedurende bepaalde uren op de dag een groundsman aanwezig. Een ieder die aanwezig is op het park dient de aanwijzingen en instructies van de groundsman op te volgen. 5. De baan dient te worden verlaten indien daar onderhoudswerkzaamheden aan worden uitgevoerd of wanneer beregening van de baan plaatsvindt. In principe vindt beregening van de banen op vaste tijdstippen plaats, een geluidsignaal wordt ter herkenning afgegeven. De banen dienen alvorens deze te verlaten te worden geveegd. 6. De gravelbanen mogen alleen betreden worden met schoeisel dat speciaal voor tennis op gravel is ontworpen en het speelvlak van de tennisbaan niet kan beschadigen. Op de banen is gepaste, algemeen geaccepteerde tenniskleding verplicht. 7. Om te kunnen tennissen moet men gebruik maken van het aanwezige afhangbord, waarop banen gereserveerd kunnen worden. Afhangen kan alleen met een geldige spelerspas en indien de betreffende speler daadwerkelijk op het tennispark aanwezig is. Bij het afhangen geldt het volgende: Een speelperiode is 30 minuten voor een singlepartij. Voor een dubbel of mix geldt een speelperiode van 45 minuten. Een dubbel bestaat uit 4 personen en een single uit 2 of 3 personen. De klok bij de overkapping van het clubgebouw is maatgevend voor het wisseltijdstip.

19 8. Aan het einde van de speeltijd dienen de spelers zo spoedig mogelijk de baan te verlaten. Men is verplicht na een speelperiode op een gravelbaan de baan te slepen. Het sleepnet dient op de daarvoor bestemde plaats te worden teruggehangen. 9. Het toewijzen van de banen aan competitie, toernooien, trainingen en andere activiteiten vindt door het bestuur / de technische commissie plaats. De toewijzing van banen wordt zo veel als mogelijk vermeld op de website en bij het afhangbord opgehangen. In principe wordt altijd een baan vrijgehouden voor vrijspelen. Door regen kan het noodzakelijk zijn het beoogde baanschema aan te passen. De volgende voorrangsregels voor het toewijzen van banen worden dan in acht genomen: 1. Officiële (KNLTB) toernooien 2. Competitie 3. Training 4. Clubactiviteiten 5. Vrij spelen 10. De (gravel)banen mogen alleen worden bespeeld door leden van STV, door hun introducees en door gasten van STV. Onder gasten wordt verstaan: niet- leden, die deelnemen aan de competitie of aan door de STV georganiseerde activiteiten. Niet- leden mogen maximaal drie maal per seizoen worden geïntroduceerd, mits de baanbezetting dit toelaat. Het introducerende clublid dient vooraf een introductiepas af te halen bij de pachter/barpersoneel en de introductiekosten te voldoen. De introductiekosten gelden per dagdeel (ochtend, middag of avond). 11. Bij uitzondering kunnen mensen die willen kennismaken met het tennissen, trainingen volgen van de tennisschool zonder lidmaatschap. Het aantal te volgen trainingen zonder STV lidmaatschap is gemaximeerd op 3 per jaar.

20 Voorlopige samenstelling commissies in 2015 Bestuur Functie Naam Vanaf Voorzitter René Vos Voorzitter Hans Wingender Secretaris Liesbeth Stam Penningmeester Patrick Kraan Technische Zaken Carla van Bladel Algemene Zaken Doris Franke Jeugdzaken Eveline Bontje Ledenadministratie Contactpersoon Ditte Bloemendaal Financiële administratie Contactpersoon Patrick Kraan Commissielid Ditte Bloemendaal Commissielid Anja van Nieuwkoop Technische Commissie Contactpersoon Senioren Carla van Bladel Contactpersoon Jeugd Eveline Bontje Commissielid Esther Broekmeulen Commissielid Jelle Rinzema Commissielid Marjolein Rote Commissielid Han Verbaas Jeugdcommissie Contactpersoon Eveline Bontje Commissielid Britt Barnhoorn Commissielid Aleida Dalebout-Bakker Commissielid Erica Eikens Commissielid Danielle Heemskerk Commissielid Maxime Melchers Commissielid Michelle Melchers Commissielid Nicole Oude Veldhuis Commissielid Fabienne Rotteveel Commissielid Brenda van Schie Commissielid Marissa van Schie Commissielid Desiree Vos PR & Communicatie Contactpersoon Wendy Pijlman Commissielid Selma Busser Commissielid Francine van Egmond Commissielid Liselotte Seegers Commissielid Bas Melchers Commissielid Doris Franke

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN TENNISVERENIGING "DE KAAG" TE WERVERSHOOF

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN TENNISVERENIGING DE KAAG TE WERVERSHOOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN TENNISVERENIGING "DE KAAG" TE WERVERSHOOF 1 ALGEMEEN 1.1 Lid van de tennisvereniging is: 1.1.1 Ieder, die in het afgelopen jaar lid was en niet voor 1 december van dat jaar

Nadere informatie

BAANREGLEMENT. De bespeelbaarheid van de banen wordt bepaald door de Groundsman.

BAANREGLEMENT. De bespeelbaarheid van de banen wordt bepaald door de Groundsman. BAANREGLEMENT OPENSTELLING GRAVEL en KUNSTGRASBANEN Van 1 april t/m 30 november : Alle banen. Van 1 januari t/m 31 december : Kunstgras banen 7 t/m 9. Van 1 december t/m 30 maart (winterperiode): baan

Nadere informatie

Tennisracket kopen? Bezoek onze website www.ljsport.nl

Tennisracket kopen? Bezoek onze website www.ljsport.nl BEWAARNUMMER 2015 Tennisracket kopen? Bezoek onze website www.ljsport.nl SASSENHEIMSE TENNIS VERENIGING (Opgericht: 4 januari 1950) Gevestigd: Gemeentesportpark, Parklaan 58, Sassenheim, Tel: 0252-224660

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen

Jaarrekening 2015 Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen Jaarrekening 2015 en Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2015 1 Resultatenrekening over 2015 en Begroting 2016 2 Kasstroomoverzicht 3 Algemene toelichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Tennisclub Nijmegen-Quick Zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 7-2-2012 Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Vereniging: de tennisclub Nijmegen-Quick

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Begroting

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2015-2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) & Begroting 2017-2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017 Balans Bedragen in ACTIVA 30-9-2016 30-9-2015

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden)

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) Afhangen: Leden die aan hun contributie voor dat jaar hebben voldaan, krijgen een KNLTBpasje. Dit pasje moet te alle tijde worden

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Als u zich beschikbaar wilt stellen voor een bestuursfunctie kunt u dit mailen naar

Als u zich beschikbaar wilt stellen voor een bestuursfunctie kunt u dit mailen naar Beste leden, Het bestuur van de LTV Almere nodigt u hierbij uit om op maandag 28 november a.s. aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur. Agenda 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Januari 2016 TV Voerendaal V&W per 30/11/2015 Opmerkingen: Inkomsten kantine zonder "toewijzing" gratis consumpties Aangepaste opzet lasten per commissie/budget

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen November 2007 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld:

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR Opgericht: 28 januari 1970 Uitgave: 2015-1 - Inhoudsopgave. Blz. Vooraf 2 Adres en bereikbaarheid 2 Nieuwsbrief 2 EHBO en AED 2 Regeling tenniskleding

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C.

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. (Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2014) Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen I. Alcoholhoudende dranken:

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW Bestuursreglement Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt

Nadere informatie

Ie - boekje Introduct

Ie - boekje Introduct Introductie - boekje Wat is TV Metgensbleek TV Metgensbleek is een bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging, die recreatief tennis hoog in het vaandel heeft staan, maar waar ook ruimte is voor competitiespelen.

Nadere informatie

Alcoholbestuursreglement

Alcoholbestuursreglement Omnivereniging Avanti Secretariaat Steekterweg 156 2407 BK Alphen aan den Rijn e-mail: marijke.ast@planet.nl Tel: 06-10018937 Alcoholbestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat:

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat: Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016 LTC Naaldwijk Algemene ledenvergadering 2016 1 Agenda 1. Opening en welkom 2. Voor de vergadering ingekomen stukken 3. Bestuursmededelingen 4. Goedkeuring notulen ALV 2015 5. Jaarverslag 2015 6. Financiële

Nadere informatie

Welkom. Website: en nieuwsbrieven

Welkom. Website:  en nieuwsbrieven Welkom bij 1 Welkom Wij heten iedereen van harte welkom als nieuw lid van TCO en hopen dat je je snel thuis voelt bij onze vereniging. TCO betekent Tennis Club Oirsbeek. De club is opgericht in 1978 met

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

Bestuursregelement VV Lekkerkerk

Bestuursregelement VV Lekkerkerk Bestuursregelement VV Lekkerkerk Artikel 1 Begripsbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van LTV Almere

Huishoudelijk reglement van LTV Almere Huishoudelijk reglement van LTV Almere Vastgesteld 28 november 2016 1. Inleiding 2. Doelstellingen L.T.V. Almere 3. Samenstelling leden 3.1 Lidmaatschap 3.2 Contributie 3.3 Bardienst 3.4 Blessureleed 3.5

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk 49 7695 TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding In overweging nemende dat: verenigingen, stichtingen en

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V.

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Bestuursreglement alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 29 7 2014 Preambule (Inleiding en doel) In overweging nemende dat: sportverenigingen

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt.

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt. Bestuursreglement Drank- en horeca wetgeving. Dit bestuursreglement is opgesteld om onder andere te voldoen aan de nationale wetgeving en de gemeentelijke verordening voor het verkrijgen van de vergunning

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 RESULTAAT 2010 Het boekjaar van LT Kockengen loopt van 1 november tot en met 31 oktober van elk kalenderjaar. Op 6 januari 2010 heeft de algemene

Nadere informatie

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6

CLUBHUIS reglement. Goedgekeurd 3 juli 2006. Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 CLUBHUIS reglement Goedgekeurd 3 juli 2006 Clubhuisreglement LTCM 3 juli 2006 pagina 1 van 6 Clubhuis reglement LTCM Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015 Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2015 Balans per 31

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

alcohol in sportkantines

alcohol in sportkantines Bestuursreglement T.C. Sint-Annaland Januari 2015 Bestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd

Nadere informatie

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld.

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld. Inleiding TV de Gouw is een vereniging waar zowel men op prestatief als op recreatief niveau kan tennissen, zomer en winter, overdag en s avonds, alle dagen in de week. Daarnaast bieden we een veilige

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling Agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 4. Jaarrekening

Nadere informatie

GA&TV TYPHOON website: www.avtyphoon.nl

GA&TV TYPHOON website: www.avtyphoon.nl NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING GA & TV TYPHOON 2014 14 MAART Aanwezige leden: Dick Aanen, Geesje van Acquoij, Rob van Benten, Frauke van Boekel, Anton Gelderblom, Peter van Grinsven, Jolanda den Haan,

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Bestuursreglement alcohol in het clubhuis RMHC de Pelikaan December 2013 Preambule In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Dranken Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Baan- & Parkreglement

Baan- & Parkreglement Baan- & Parkreglement 2016 (Hiermee komen voorgaande reglementen te vervallen) Apeldoorn, September 2016. Inhoudsopgave A. Algemene bepalingen... 3 B. Reserveren van banen... 4 C. Gebruik verlichte (buiten)banen...

Nadere informatie

Informatieboekje Valkenburgse Tennis Vereniging

Informatieboekje Valkenburgse Tennis Vereniging Versie 1-2013 Informatieboekje Valkenburgse Tennis Vereniging Welkom Welkom bij de Valkenburgse Tennis Vereniging. Als nieuw lid vind je in dit boekje de belangrijkste informatie over onze club. Natuurlijk

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa Balans Activa d.d. 11-02-2016 Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 161.206 194.593 Eigen Vermogen 89.160 102.723 Clubhuis 17.897 18.127 Resultaat boekjaar 1.663-13.563 Inventaris 770

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur

Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur ALGEMENE LEDENVERGADERING VVM Deze wordt in de kantine van ons clubgebouw gehouden op: Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur Voor de goede orde delen wij u mede, dat conform artikel 16 van de Statuten

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Bestuursreglement V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS Preambule In overweging nemende: - dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - dat in dit verband met

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2016

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2016 Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2016 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2016 Balans per 31

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Welkom bij TC Rijpwetering

Welkom bij TC Rijpwetering Welkom bij TC Rijpwetering 1 1. Even kennismaken TC Rijpwetering is een recreatieve tennisvereniging. De vereniging is in 1979 opgericht en is destijds gestart met 3 onverlichte mateco (=betonsoort) tennisbanen.

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen April 2014 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Basketbalvereniging Jump 80 Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Agenda: Welkom en opening Verslag seizoen 2013/2014 Financieel verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen seizoen 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen. NOVEMBER 2012 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Op maandag 5 november j.l. vond onze

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum

Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum Ckv DKOD te Heelsum Pagina: 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering Golfclub Almeerderhout 24 november 2015

Welkom Algemene Vergadering Golfclub Almeerderhout 24 november 2015 Welkom Algemene Vergadering Golfclub Almeerderhout 24 november 2015 Agenda 1. Opening 2. Aanwijzing van een stemgerechtigd lid ter medevaststelling en medeondertekening van de notulen (statuten art. 16,

Nadere informatie

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2014

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2014 Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2014 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2014 Balans per 31

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe

Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe Inleiding In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

FINANCIËLE BEGROTING 2017

FINANCIËLE BEGROTING 2017 Algemeen In dit document wordt de begroting van TC De Rhijenhof (TCR) over het verslaggevingsjaar 2017 nader toegelicht. Het verslaggevingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. De begroting is gebaseerd

Nadere informatie

IVN Noord-Kennemerland

IVN Noord-Kennemerland IVN Noord-Kennemerland Rapport inzake jaarbericht 2015 3 maart 2016 Pagina 1 van 14 Blad Inhoudsopgave Jaarbericht 2015 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2015 (inclusief

Nadere informatie