Projectnummer: C Opgesteld door: ARCADIS. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectnummer: C01031.000077.0300. Opgesteld door: ARCADIS. Ons kenmerk: 078432923:A. Kopieën aan:"

Transcriptie

1 MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus BA 's-hertogenbosch Tel Fax Onderwerp: Resultaten Enquete wateroverlast Arembergstraat en omgeving 's-hertogenbosch, 22 maart 2015 Van: ARCADIS Afdeling: Divisie Water & Milieu 's-hertogenbosch Aan: Gemeente Waalre Projectnummer: C Opgesteld door: ARCADIS Kopieën aan: DIVISIE WATER & MILIEU 1. Aanleiding & Doel De gemeente Waalre heeft van enkele bewoners in de Arembergstraat klachten ontvangen met betrekking tot de grondwatersituatie. Naar aanleiding van deze klachten wordt de grondwaterstand gemonitord voor een periode van één jaar. Deze metingen zijn gestart in juli Aanvullend op de grondwaterstandsmonitoring heeft ARCADIS in opdracht van de gemeente Waalre een enquête onder de bewoners uitgevoerd. In deze memo zijn de resultaten van de enquête weergegeven. Het doel van de enquête is inzicht te krijgen in de situatie en de mate van hinder die de bewoners ondervinden. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de Arembergstraat, Willemstraat, Prins Mauritsweg en de Sophiastraat. De enquête zoals versterkt aan de bewoners is als bijlage 1 bij deze memo toegevoegd. 2. Resultaten De enquête is analoog onder 228 bewoners vertrekt op 13 februari In totaal hebben 111 bewoners gereageerd. Eén formulier is leeg terug gestuurd en twee formulieren zijn ontvangen nadat de gegevens verwerkt zijn. Deze drie enquêtes zijn niet verwerkt. Eén respondent heeft geen adres opgegeven. De resultaten zijn wel meegenomen in de analyse echter niet op kaart weergegeven. Van de enquête is 49% retour ontvangen, wat er op duidt dat de grondwatersituatie in het plangebied leeft. In bijlage 2 zijn de woningen van de respondenten weergegeven op kaart. De enquêteopbouw bestaat uit in drie delen: algemene gegevens, grondwaterhinder in de woning en grondwaterhinder in de tuin. In totaal bestaat de enquête uit 23 vragen met twee afsluitende vragen met betrekking tot contactgegevens en de mogelijkheid om aanvullende opmerkingen te plaatsen. De reacties op de vragen zijn toegevoegd als bijlage 3. Enkele vragen zijn op kaart weergegeven en 1/24

2 toegevoegd als bijlage bij deze memo. Navolgend wordt per onderdeel van de enquête de resultaten besproken. ALGEMEEN Uit de enquête blijkt dat de circa 91% van de bewoners eigenaar is van hun woning. 11% van de bewoners woont korter dan 5 jaar in de woning. Het grootste gedeelte van de bewoners (48%) is in de periode in het plangebied komen wonen. De bewoners konden in de enquête aangeven of ze wel of geen hinder ervaren door de grondwatersituatie. 75% van de 98 respondenten geven aan dat ze hinder ervaren met betrekking tot de grondwaterstand. De woningen waar hinder wordt ervaren en de mate van hinder zijn weergegeven in bijlage 4. De mate waarin de hinder wordt ervaren hebben de respondenten aangegeven op een schaal van 1 tot 10 (1= geen hinder, 10 = hoge mate van hinder). Uit de reacties blijkt dat 32% van de respondenten de mate van hinder met een 8 of hoger beoordelen. Hinder wordt hoofdzakelijk ervaren ten westen van de Frederik Hendrikstraat. Drie woningen ten oosten van de Frederik Hendrikstraat geven een cijfer boven de 7, ten opzichte van 35 aan de westzijde. Daarnaast heeft 70% van de respondenten aangegeven dat zijn straat bekend staat als een gebied met hoge grondwaterstanden. Door de bewoners wordt hoofdzakelijk ervaren dat de grondwaterhinder de afgelopen jaren gelijk is gebleven of is toegenomen (37% toegenomen/37% gelijk gebleven). Slechts 3% van de respondenten geeft aan dat de grondwater hinder is afgenomen. 6 3 Toename/afname grondwaterhinder Aantal reacties Afgenomen 3 (2,8%) Gelijk 37 (34,3%) Onbekend 25 (23,1%) 25 Toegenomen 37 (34,1%) Niet Aangegeven 6 (5,6%) Afgenomen Onbekend Niet aangegeven Gelijk gebleven Toegenomen Figuur 1: Toename of afname van de grondwaterhinder De bewoners is gevraagd wat volgens hen de reden is dat de waterhinder is toegenomen of afgenomen. De reacties zijn weergegeven in bijlage 5. Als reden voor de toename wordt onder andere de aanpassingen aan het voetbalveld en de Tongelreep en de vernieuwing aan de riolering genoemd. 2/24

3 aantal reacties WONING Om inzicht te krijgen in het type grondwaterhinder is de bewoners gevraagd om uit een lijst van tien mogelijkheden het type overlast aan te geven. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 2. Uit de reacties blijkt dat optrekkend vocht in de muren en schimmelvorming de meest voorkomende klachten zijn, gevolgd door stank en schimmelvorming in de meterput. Bij de optie anders hebben de bewoners zelf de situatie omschreven. Deze reacties zijn weergegeven in bijlage 6. Hiervan duiden de meeste reacties op wateroverlast in de kelder of meterput. Aanvullend op deze vraag is nagegaan op een schaal van 1 tot 10 hoe deze overlast wordt ervaren. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 3. Uit de reacties blijkt dat 48% van de reacties op deze vraag de mate van hinder met een cijfer 7 of hoger beoordeeld. Dit duidt op een hoge mate van hinder. 13% van de respondenten ervaart geen hinder Figuur 2: type hinder in de woning (meerdere antwoorden mogelijk) 3/24

4 Figuur 3: mate van hinder (1 geen hinder 10 sterke hinder). Kruipruimte Uit de enquête blijkt dat 31% van de respondenten grondwater in de kruipruimte heeft. Dit vindt hoofdzakelijk in de herfst en in de winter plaats (38%). Slechts 3% van de respondenten geeft aan dat grondwater in de kruipruimte voorkomt na een hoosbui. 25% van de respondenten geeft aan dat ze geen verband zien tussen water in de kruipruimte en het seizoen of de neerslag. Indien er water in de kruipruimte staat blijkt dat bij 28% van de respondenten dit meer dan 1 maand blijft staan. Bij 27% van de respondenten is dit minder dan een maand. Echter het grootste gedeelte van de respondenten (57%) heeft geen inzicht in hoe lang het water in de kruipruimte blijft staan. In bijlage 7 is de wateroverlast in de kelder visueel weergegeven. Kelder Op de vraag of er grondwater in de kelder staat heeft 26% van de respondenten aangegeven dat de woning geen kelder heeft. De grootste groep (39%) geeft aan dat er geen water in de kelder staat, maar dat het wel vochtig is. 20% van de respondenten geeft aan dat er water in de kelder staat. In bijlage 9 is de wateroverlast in de kelder visueel weergegeven. Uit de kaart blijkt dat net als bij de grondwaterhinder wateroverlast in de kelder hoofdzakelijk aan de westzijde van het plangebied voorkomt. Uit de vraag wanneer water in de kelder staat komt geen eenduidig antwoord naar voren. Maatregelen De bewoners hebben aangegeven of ze maatregelen tegen de grondwaterhinder hebben genomen (Figuur 4: ) en welke al aanwezig waren (Figuur 5). Ze hebben meerdere antwoorden mogen aanvinken. De antwoorden die ingevuld zijn bij anders, namelijk staan in bijlage 11. Uit de reacties blijkt dat de genomen maatregelen hoofdzakelijk bestaan uit het opvullen van de kruipruimte, het waterdicht maken van de kelder en het vervangen van de begane grondvloer. 4/24

5 Door de bewoners genomen maatrelen Niet aangegeven Anders Begane grondvloer vervangen door waterdichte Waterdicht maken van de kelder Waterdicht maken van de kruipruimte/kelder Verlagen van de grondwaterstand middels een pomp Aanleg drainage Injecteren muren tegen vochtoptrekken Opvullen kruipruimte Ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte Geen maatregelen Figuur 4: Maatregelen door de bewoners zelf genomen tegen waterhinder Maatregelen reeds aanwezig in de woning Niet aangegeven 0 Begane grondvloer vervangen door waterdichte 2 Waterdicht maken van de kruipruimte/kelder 1 0 Aanleg drainageleiding 0 2 Opvullen kruipruimte Geen maatregelen Figuur 5: Maatregelen al aanwezig tegen waterhinder De effectiviteit van de verschillende maatregelen en combinatie van maatregelen is weergegeven in tabel 1. Hieruit blijkt dat het opvullen van de kruipruimte en het waterdicht maken van de begane grondvloer/kelder in een aantal woningen effectief is ervaren. Bij een groot aantal woningen is de hinder verminderd maar niet verdwenen. 5/24

6 Welke maatregelen zijn genomen? ik heb geen hinder meer de hinder is verminderd maar nog steeds aanwezig geen effect aanbregen laag tussen fundering en muur kelder/gang 1 begane grondvloer vervangen door waterdichte grondvloer 2 2 begane grondvloer vervangen door waterdichte vloer 1 betonvloer gestort in kelder, is wel nog regelmatig erg vochtig. 1 houten funderingspaaltjes zo veel mogelijk uit de muren/vloer verwijderd 1 injecteren muren tegen vochtoptrekken 2 injecteren muren tegen vochtoptrekken, ik heb een asfaltlaag in de buiten en binnenmuur aangebracht 1 injecteren muren tegen vochtoptrekken, waterdicht maken van de kruipruimte/kelder, waterdicht maken van de kelder, extra ventilatieroosters spouwmuren 1 luchtontvochters gekocht 1 opvullen kruipruimte opvullen kruipruimte, begane grondvloer vervangen door waterdichte grondvloer 1 2 opvullen kruipruimte, injecteren muren tegen vochtoptrekken, begane grondvloer vervangen door waterdichte grondvloer 1 opvullen kruipruimte, injecteren muren tegen vochtoptrekken, waterdicht maken van de kruipruimte/kelder, begane grondvloer vervangen door waterdichte grondvloer 1 opvullen kruipruimte, injecteren muren tegen vochtoptrekken, waterdicht maken van de kruipruimte/kelder, waterdicht maken van de kelder opvullen kruipruimte, waterdicht maken van de kelder 1 opvullen kruipruimte, waterdicht maken van de kruipruimte/kelder, waterdicht maken van de kelder, begane grondvloer vervangen door waterdichte grondvloer 1 opvullen kruipruimte, waterdicht maken van de kruipruimte/kelder, waterdicht maken van de kelder, jullie weten wel precies wat voor vragen = van kastje naar de muur sturen dit en maar tijd trekken = nu al 100 keer gevraagd 1 speciaal mortel gebruikt voor opnieuw plaatsen muur van de kelder + betegelen 1 Tuinen volgestort 1 ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte aangebracht, injecteren muren tegen vochtoptrekken ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte aangebracht, opvullen kruipruimte 1 ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte aangebracht, verlagen van de grondwaterstand middels een pomp, waterdicht maken van de kelder 1 ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte aangebracht, waterdicht maken van de kelder 1 ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte aangebracht, zwevende vloer aangebracht in de kelder 1 verlagen van de grondwaterstand middels een pomp 1 1 waterdicht maken van de kelder 3 waterdicht maken van de kelder, gaatje afvoer gemaakt water stroomt kelder naar afvoer 1 waterdicht maken van de kelder, Ventilatieroosters in de buitenmuren 1 waterdicht maken van de kruipruimte/kelder 1 waterdicht maken van de kruipruimte/kelder, waterdicht maken van de kelder 1 1 Tabel 1: genomen maatregelen en het ervaren effect. 6/24

7 TUIN Het derde onderdeel van de enquête had betrekking op wateroverlast in de tuin. Van de respondenten heeft 71% aangegeven geen hinder in de tuin te ervaren. 14% geeft aan dat regenwater niet de grond in dringt. Ook uit de antwoorden anders, namelijk (bijlage 13) blijkt dat de overlast in de tuin bestaat uit plassen en het slecht infiltreren van hemelwater na neerslag. Overlast in de tuin veroorzaakt door te hoge grondwaterstanden wordt door slechts 5% aangegeven. Op de vraag wanneer waterhinder in de tuin voorkomt, wordt (25%) hoofdzakelijk aangegeven dat dit na een hoosbui plaatsvindt. Voor de waterhinder in de tuin is een schaal van 1-10 opgesteld, waarin 1 geen hinder is en 10 zware hinder. In Bijlage 12 zijn de antwoorden op kaart weergegeven. Net als met betrekking tot de overlast in de woning en kruipruimte/kelder blijkt dat de overlast hoofdzakelijk aan de westzijde van het plangebied voorkomt. 17 bewoners hebben maatregelen genomen tegen wateroverlast in de tuin. De maatregelen bestonden uit ophogen en omspitten. Op twee adressen is drainage aangelegd. Van de genomen maatregelen zijn 5 effectief geweest en wordt geen overlast meer ervaren. Bij 9 bewoners is de hinder verminderd en bij 5 bewoners hebben de maatregelen geen effect gehad. 3. Conclusies Van de enquête is 49% retour ontvangen 75% van de respondenten geven aan dat ze hinder ervaren met betrekking tot de grondwaterstand. Uit de reacties blijkt dat het gebied bekend staat als een nat gebied. 32% van de respondenten beoordeeld de hinder met een 8 of hoger. Wateroverlast in de woning, kruipruimte, kelder en tuin wordt hoofdzakelijk ervaren in het gebied ten westen van de Frederik Hendrikstraat. Uit de reacties blijkt dat optrekkend vocht in de muren en schimmelvorming langs de muren de meest voorkomende klachten zijn, gevolgd door stank en schimmelvorming in de meterput. 37% van de respondenten heeft aangegeven dat de overlast is toegenomen Hoofdzakelijk wordt hinder in de woning ervaren. Wateroverlast in de tuin is in verhouding laag (71% ervaart geen hinder). In 52 woningen zijn door de bewoners zelf maatregelen getroffen tegen de grondwaterhinder, met wisselend resultaat. 7/24

8 Het opvullen van de kruipruimte en het waterdicht maken van de begane grondvloer/kelder is in een aantal woningen effectief geweest. Bij een groot aantal woningen is ondanks (meerdere) maatregelen aan de woningen de hinder verminderd maar niet verdwenen. 31% van de respondenten heeft grondwater in de kruipruimte, 20% heeft grondwater in de kelder. Een duidelijk verband tussen het seizoen of neerslag en water in de kruipruimte en kelder is niet aangetoond middels de enquête. Bovenstaande reacties en getroffen maatregelen duiden er op dat de grondwatersituatie een aandachtspunt is voor de bewoners van de Arembergstraat en omgeving. 8/24

9 Bijlage 1: Enquête 9/24

10 ENQUETE GRONDWATERSITUATIE De enquête bestaat uit totaal 23 vragen. De vragen zijn verdeeld in drie categorieën: algemeen, uw woning en uw tuin. De enquête bestaat open vragen en meerkeuzevragen. Het invullen van de enquête neemt circa 5 tot 15 minuten tijd in beslag. Graag ontvangen wij de enquête uiterlijk 1 maart 2015 retour via bijgevoegde antwoordenveloppe. Een postzegel is niet nodig. Indien u geen gebruik maakt van de retourenveloppe kunt u de enquête retour sturen naar het volgende adres: ARCADIS, t.a.v. Stedelijk Water, postbus 1018, 5200 BA, s-hertogenbosch. ALGEMEEN 1 Adresgegevens: Straat: Huisnummer: Bent u eigenaar of huurder van de woning? Eigenaar Huurder 2 Vanaf welk jaar woont u op dit adres? Jaar: 3 De situatie met betrekking tot de grondwaterstand op mijn perceel is het beste te omschrijven als: ik ervaar geen hinder ik ervaar hinder Kunt u de mate van hinder aangeven op een schaal van 1 tot 10. (1= geen hinder, 10 is zware hinder) Ik ervaar hinder vanaf (jaartal): (AUB zo nauwkeurig als mogelijk aangeven)

11 4 Is de grondwaterhinder en de gevolgen hiervan in uw beleving de laatste jaren toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven? onbekend gelijk gebleven toegenomen afgenomen Indien afgenomen of toegenomen: Wat is volgens u de reden dat de waterhinder is toegenomen of afgenomen? 5 In mijn ervaring staan mijn straat en de directe omgeving bekend als een gebied met hoge grondwaterstanden. ja nee weet ik niet

12 UW WONING 6 De situatie met grondwaterhinder in uw woning is het beste te omschrijven als: (meerdere antwoorden mogelijk? geen ik had hinder maar door het nemen van maatregelen is het verholpen stank (door vocht uit de kruipruimte) schimmelvorming langs de muren schimmelvorming in de meterput schimmelvorming op andere locaties in de woning vochtige lucht last van optrekkend vocht in de muren roestende leidingen aantasting van fundering anders, namelijk: 7 Hoe ervaart u deze hinder in de woning? U kunt dit aangeven op een schaal van 1 tot 10. (1= geen hinder, 10 is zware hinder)

13 8 Heeft u grondwater in de kruipruimte? onbekend ik heb geen kruipruimte (ga verder naar vraag 11) de kruipruimte is altijd droog (ga verder naar vraag 11) geen water, maar wel vochtig (ga verder naar vraag 11) ja, minder dan 10 cm ja, meer dan 10 cm de kruipruimte is opgevuld 9 Wanneer staat er grondwater in de kruipruimte? nooit in de winter in de lente in de zomer in de herfst alleen na een hoosbui weet ik niet anders, namelijk: Hoe vaak per jaar komt het voor dat er water in de kruipruimte staat?.. keer per jaar.

14 10 Als er water in de kruipruimte staat, hoe lang blijft het gemiddeld in de kruipruimte staan? minder dan 1 week 1 à 2 weken 3 à 4 weken 1 à 3 maanden Meer dan 3 maanden Weet ik niet 11 Heeft u grondwater in de kelder? Indien u geen kelder heeft gaat u verder met vraag 14. onbekend ik heb geen kelder (ga verder naar vraag 14) de kelder is altijd droog (ga verder naar vraag 14) geen grondwater, maar wel vochtig (ga verder naar vraag 14) ja, minder dan 10 cm Ja, meer dan 10 cm

15 12 Wanneer staat er grondwater in de kelder? nooit in de winter in de lente in de zomer in de herfst alleen na een hoosbui weet ik niet anders, namelijk: Hoe vaak per jaar komt het voor dat er water in de kelder staat?.. keer per jaar 13 Als er water in de kelder staat, hoe lang blijft het gemiddeld in de kelder staan? minder dan 1 week 1 à 2 weken 3 à 4 weken 1 à 3 maanden meer dan 3 maanden weet ik niet Ga verder met vraag 14 op de volgende pagina.

16 14 De volgende maatregelen tegen waterhinder zijn al genomen: (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Indien u een maatregel heeft genomen wilt u dan aangeven of u de maatregel zelf heeft genomen of dat deze op het moment van betrekken van de woning reeds uitgevoerd was. De maatregel is De maatregel zelf genomen was bij het betrekken van de woning reeds uitgevoerd geen maatregelen - - ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte aangebracht opvullen kruipruimte injecteren muren tegen vochtoptrekken aanleg drainageleiding verlagen van de grondwaterstand middels een pomp waterdicht maken van de kruipruimte/kelder waterdicht maken van de kelder begane grondvloer vervangen door waterdichte vloer anders, namelijk: 15 Welk effect hebben deze maatregelen gehad tegen de waterhinder in de woning? ik heb geen hinder meer de hinder is verminderd maar nog steeds aanwezig geen effect

17 TUIN 16 De situatie met betrekking tot grondwater in de tuin is te omschrijven als: geen hinder (ga verder met vraag 22) het regenwater dringt niet de grond in de grondwaterstand is minder dan 30 cm onder de grond anders, namelijk: 17 Hoe ervaart u de waterhinder in de tuin? Kunt u dit aangeven op een schaal van 1 tot 10? (1 is geen hinder, 10 is ernstige hinder) Waterhinder in de tuin treedt op (meerdere antwoorden mogelijk): in de winter in de lente in de zomer in de herfst alleen na een hoosbui weet ik niet anders, namelijk:

18 19 Zijn er maatregelen getroffen om de waterhinder in de tuin tegen te gaan? Zo ja, welke? omspitten ophogen aanleg drainage geen maatregelen (ga naar vraag 23) anders, namelijk: 20 Heeft u zelf maatregelen getroffen of waren de voorzieningen bij koop van de woning al aanwezig? voorzieningen/maatregelen waren al aanwezig. ik heb zelf voorzieningen aangebracht/maatregelen genomen 21 Welk effect hebben deze maatregelen gehad in de tuin? ik ervaar geen hinder meer de hinder is verminderd maar nog steeds aanwezig geen effect 22 Mogen wij met eventueel aanvullende vragen over dit onderwerp contact met u opnemen? Wij behandelen uw contactgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze alleen voor dit onderzoek. ja, graag per telefoon: ja, graag per nee

19 Bijlage 2: Locatie woningen respondenten 10/24

20 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community enquête retour ontvangen Enquete Grondwatersituatie opdrachtgever: Gemeente Waalre datum: schaal (A4): 1: ± <Projectnummer> SB

21 Bijlage 3: Overzicht reacties enquête 11/24

22 ALGEMEEN 1 Bent u eigenaar of huurder van de woning? 108 reacties Eigenaar 98 90,7% Huurder 10 9,3% 2 Vanaf welk jaar woont u op dit adres? 108 reacties 3A ,9% % ,9% ,6% ,2% ,1% ,1% ,1% ,1% De situatie met betrekking tot de grondwaterstand op mijn perceel is het beste te omschrijven als: 98 reacties Ik ervaar hinder 76 74,5% Ik ervaar geen hinder 26 25,5% 3B Kunt u de mate van hinder aangeven op een schaal van 1 tot 10. (1= geen hinder, 10 is zware hinder) 81 reacties % % % % % % % % % %

23 3B Ik ervaar hinder vanaf (jaartal): 4 Is de grondwaterhinder en de gevolgen hiervan in uw beleving de laatste jaren toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven? 102 reacties onbekend gelijk gebleven toegenomen afgenomen In mijn ervaring staan mijn straat en de directe omgeving bekend als een gebied met hoge grondwaterstanden. 106 reacties Ja Nee Weet ik niet 1 0.9

24 UW WONING 6 De situatie met grondwaterhinder in uw woning is het beste te omschrijven als: (meerdere antwoorden mogelijk? Geen hinder % ik had hinder maar door het nemen van maatregelen is het verholpen 5 1.7% stank (door vocht uit de kruipruimte) schimmelvorming langs de muren schimmelvorming in de meterput schimmelvorming op andere locaties in de woning vochtige lucht last van optrekkend vocht in de muren roestende leidingen aantasting van fundering Anders % % % % % % % % % 7 Hoe ervaart u deze hinder in de woning? U kunt dit aangeven op een schaal van 1 tot 10. (1= geen hinder, 10 is zware hinder) 98 reacties % 7 7.1% 6 6.1% 8 8.2% 8 8.2% 9 9.2% % % 9 9.2% %

25 8 Heeft u grondwater in de kruipruimte? 99 reacties onbekend % ik heb geen kruipruimte % de kruipruimte is altijd droog 6 6.1% geen water, maar wel vochtig % ja, minder dan 10 cm % ja, meer dan 10 cm 7 7.1% de kruipruimte is opgevuld % 9 Wanneer staat er grondwater in de kruipruimte? 77 reacties (meerdere antwoorden mogelijk) nooit % in de winter % in de lente 5 6.5% in de zomer 5 6.5% in de herfst % alleen na een hoosbui 2 2.6% weet ik niet % anders % 10 Als er water in de kruipruimte staat, hoe lang blijft het gemiddeld in de kruipruimte staan? 36 reacties minder dan 1 week 0 0.0% 1 à 2 weken 2 5.4% 3 à 4 weken % 1 à 3 maanden % Meer dan 3 maanden % Weet ik niet % 11 Heeft u grondwater in de kelder? 89 reacties onbekend 2 2.2% ik heb geen kelder % de kelder is altijd droog % geen grondwater, maar wel vochtig % ja, minder dan 10 cm % ja, meer dan 10 cm 6 6.7% 12 Wanneer staat er grondwater in de kelder? 46 reacties

26 Nooit % in de winter % in de lente % in de zomer 2 4.3% in de herfst % alleen na een hoosbui % weet ik niet 4 8.7% Anders % 13 Als er water in de kelder staat, hoe lang blijft het gemiddeld in de kelder staan? 22 reacties minder dan 1 week % 1 à 2 weken % 3 à 4 weken % 1 à 3 maanden % meer dan 3 maanden % weet ik niet % 14 De volgende maatregelen tegen waterhinder zijn al genomen: (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Indien u een maatregel heeft genomen wilt u dan aangeven of u de maatregel zelf heeft genomen of dat deze op het moment van betrekken van de woning reeds uitgevoerd was. maatregel Zelf genomen Reeds aanwezig Geen maatregelen Ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte aangebracht 5 9 Opvullen kruipruimte Injecteren muren tegen vochtoptrekken 8 2 Aanleg drainage 0 0 Verlagen van de grondwaterstand middels een pomp 3 0 Waterdicht maken van de kruipruimte/kelder 8 1 Waterdicht maken van de kelder 15 2 Begane grondvloer vervangen door waterdichte grondvloer 10 6 Anders 15 0 Niet aangegeven Welk effect hebben deze maatregelen gehad tegen de waterhinder in de woning? 58 reacties

27 TUIN ik heb geen hinder meer % de hinder is verminderd maar nog steeds aanwezig % geen effect % 16 De situatie met betrekking tot grondwater in de tuin is te omschrijven als: 98 reacties Geen hinder % Het regenwater dringt niet de grond in % De grondwaterstand is minder dat 30 cm onder de grond 5 5.1% Anders % 17 Hoe ervaart u de waterhinder in de tuin? Kunt u dit aangeven op een schaal van 1 tot 10? (1 is geen hinder, 10 is ernstige hinder) 45 reacties % % % % % % % % % % 18 Waterhinder in de tuin treedt op (meerdere antwoorden mogelijk): 79 reacties In de winter % In de lente 7 8.9% In de zomer 4 5.1% In de herfst % Alleen na een hoosbui % Weet ik niet % Anders % 19 Zijn er maatregelen getroffen om de waterhinder in de tuin tegen te gaan? Zo ja, welke? 49 reacties Omspitten % Ophogen 4 8.2% Aanleg drainage 2 4.1% Geen Maatregelen % Anders % 20 Heeft u zelf maatregelen getroffen of waren de voorzieningen bij koop van de woning al aanwezig? 19 reacties

28 voorzieningen/maatregelen waren al aanwezig. ik heb zelf voorzieningen aangebracht/maatregelen genomen 1 5.3% % 21 Welk effect hebben deze maatregelen gehad in de tuin? 19 reacties ik ervaar geen hinder meer % de hinder is verminderd maar nog steeds aanwezig % geen effect %

29 Bijlage 4: hinder en mate van hinder in het plangebied 12/24

30 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community Vraag 3 De mate van hinder aangegeven op een schaal van 1 tot (geen hinder) (zware hinder) Enquete Grondwatersituatie Vraag 3 opdrachtgever: Gemeente Waalre datum: schaal (A4): 1: ± <Projectnummer> SB

31 Bijlage 5: Reden van toename/afname hinder (vraag 4) Indien afgenomen of toegenomen, wat is volgens u de reden dat de waterhinder is toegenomen of afgenomen? Stijging grondwater Weet ik niet Riool van Gemeente en hoge kosten voor mij en verhuurder Meer regen Denk de grondwaterstand Water zakt niet weg in verband met leemlaag? De reden is mij onbekend Laatste tijd veel regen De grondwaterstand is meer gestegen in ons gebied. Dit door regulering van het waterschap en de extra overloop op de voorbeeklaan door nattere periodes Geen idee Verleggen Tongelreep, drainage voetbalveld werkt onvoldoende De waterafvoer van het DVS terrein is sinds de vernieuwing van de nieuwe velden zo slecht, dat wij sinds dien nog meer last hebben Grondwater lijkt hoger Hoog grondwater Afgenomen omdat we zelf maatregelen hebben genomen, door bv vloer in de kelder te verhogen. Deze stond voorheen regelmatig onder water als grondwaterpeil steeg. Nu alleen nog water in waterput (deze vloer ligt nog laag) Vernieuwen van de riolering en de wegen Ik zou het niet weten maar ik vermoed een hogere grondwaterstand, voortdurend riool problemen voor mijn woning niet in huis overigens enkel bij zware regenval Afgenomen tgv vernieuwing riolering in de buurt Enigszins afgenomen; In de woonkamer en een gedeelte van de gang. Reden: Door de kruipruimte, inclusief de kelder, onder het huis vol te storten met zand en direct daarop een betegelde vloer aan te brengen. Toegenomen; In de meterput in de gang. Water, zwammen en stank. Muren onder troep grenzen aan onze buren, deur kozijnen, WC, meterkast, woonkamer deur rotten weg aan onderkant zwammen schimmel Meer water in de put voor bij de watermeter -muren van de kelder zijn vochtiger dan eerst -stucwerk komt los van de muren zowel in de kelder als in de woonkamer + gang We hebben last van vocht en schimmelplekken. Het wordt steeds groter. Misschien gescheiden afvoer huishoud en rioolwater Voorheen hadden wij vocht in de kelder, vochtige muren en vloer. Doordat er een drain is aangelegd bij het voetbalveld lijkt t alsof het water niet meer goed "wegloopt" Geen idee Hogere grondwaterstand Dommel. Afvoersysteem ontregeld door werkzaamheden verlegging/ aanpassing Dommel Tzt is het sportpark gerenoveerd en opgehoogd na een regenbui loopt het water nu van het sportpark zo de straat op foto beschikbaar Opties Het regent vaker en langduriger, het weer laten meanderen van de Tongelreep? Het opruimen en verwaarlozen van sloten(stelsels) die vroeger in dit landschap in gebruik waren Dat regenbuien intensiever zijn geworden Voorheen geen last, nu wel reden: Meer regen, langere periodes van regen Veel neerslag die niet weg kan Doordat er voorheen op het veld einde van de straat treksloten zijn dicht gegooid en er nergens meer sloten of deugdelijke aanwezig zijn voor afwatering 13/24

32 Bijlage 6: aanvullende reacties omschrijving grondwaterhinder (vraag 6) Anders, namelijk: Raam in de hal altijd beslagen en condens drupt naar beneden Water in de meterput Toilet regelmatig Water in kelder en meterput Vocht op tegels (wand en vloer) in wc-ruimte Deksel van meterput aan het rotten (jaren ervoor niet) Water in de kelder Vloerbalken doorgerot Vocht en stank in de kelderkast Soms als het veel geregend heeft borrelt het in de afvoeren van de badkamer Water in de kelder Bepaalde natte periode grondwater kruipruimte kelder Pissebedden Plas in voor en achtertuin bij langdurig regen Wegrotten van deurkozijnen Kelder loopt onder Water in de waterput Water in de kelder, nu water in de convectorput Water in de meterput Schimmelvorming op de vloer Water in meterput en kelder Volledige kelder en kruipruimte blank 14/24

33 Bijlage 7: Overzichtskaart grondwatersituatie kruipruimte 15/24

34 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community Vraag 8 Heeft u grondwater in de kruipruimte? onbekend ik heb geen kruipruimte de kruipruimte is altijd droog geen water, maar wel vochtig ja, minder dan 10 cm ja, meer dan 10 cm de kruipruimte is opgevuld Enquete Grondwatersituatie Vraag 8 opdrachtgever: Gemeente Waalre datum: schaal (A4): 1: ± <Projectnummer> SB

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

Water en vocht in of rond uw huis?

Water en vocht in of rond uw huis? Water en vocht in of rond uw huis? Een ondergelopen kelder, schimmel in de badkamer, een tuin die blank staat. Meestal moet u, als (huis)eigenaar, erfpachter of huurder waterproblemen zelf verhelpen. In

Nadere informatie

Vervangen houten woonkamervloer door een betonvloer

Vervangen houten woonkamervloer door een betonvloer 1/8 Vervangen houten woonkamervloer door een betonvloer Inleiding Met name vanwege de vochtproblematiek is er al het nodige te doen geweest betreffende de houten woonkamervloeren. Bij diverse woningen

Nadere informatie

Water en vocht in of rond uw huis?

Water en vocht in of rond uw huis? Water en vocht in of rond uw huis? Een ondergelopen kelder, schimmel in de badkamer, een tuin die blank staat. Meestal moet u, als (huis)eigenaar, erfpachter of huurder waterproblemen zelf verhelpen. In

Nadere informatie

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek).

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek). Antwoorden op vragen die in de periode 23 september tot en met 2 oktober zijn binnengekomen bij de mailbox _Kockengen over de wateroverlast in bemalingsgebied De Tol in de periode van 28 juli tot en met

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015 Februari 2015 krant Huis meer waard door hoger energielabel Energiebesparende maatregelen aan je huis geven meer wooncomfort en lagere energiekosten. Maar is het handig om je huis energiezuiniger te maken

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket Grondwateroverlast? De gemeente reageert Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket 28 juli 2008 Verantwoording Titel Grondwateroverlast? De gemeente reageert Opdrachtgever Leven met Water Projectleider

Nadere informatie

DREIGENDE SLOOP IN BOSLEEUW MIDDEN EN DE GEVOLGEN VOOR ONDERHOUD EN WOONGENOT

DREIGENDE SLOOP IN BOSLEEUW MIDDEN EN DE GEVOLGEN VOOR ONDERHOUD EN WOONGENOT DREIGENDE SLOOP IN BOSLEEUW MIDDEN EN DE GEVOLGEN VOOR ONDERHOUD EN WOONGENOT ZWARTBOEK NAAR AANLEIDING VAN EEN BUURTONDERZOEK IN AMSTERDAM WEST, WOONBLOK BOSLEEUW MIDDEN SP-AMSTERDAM WEST DREIGENDE SLOOP

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

De Ymerehuurders in Amsterdam Centrum aan het woord

De Ymerehuurders in Amsterdam Centrum aan het woord De Ymerehuurders in Amsterdam Centrum aan het woord Publicatie van de SP-fractie Amsterdam Amstel 1, 1011 PN Amsterdam tel 020-5523430/ 06-51131005 amsterdam.sp.nl @SP_Amsterdam 3 juli 2014 Inleiding Woningcorporatie

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

Huurders Ymere aan het woord. Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere

Huurders Ymere aan het woord. Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere Huurders Ymere aan het woord Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere Inleiding Woningcorporaties lijken de laatste jaren alleen nog maar uit op het maken van grote winsten. Sinds de verzelfstandiging

Nadere informatie

Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast. Een inventarisatie

Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast. Een inventarisatie Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast Een inventarisatie Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Oorzaken regenwateroverlast 5 1.3

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Vochtproblematiek in sociale huurwoningen in Den Haag

Vochtproblematiek in sociale huurwoningen in Den Haag Eindrapport Vochtproblematiek in sociale huurwoningen in Den Haag dr. A. Meijer dr.ir. E. Hasselaar prof.dr.ir. H.J. Visscher Vochtproblematiek in sociale huurwoningen in Den Haag Eindrapport Dit onderzoek

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas

Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Informatiebrochure behorende bij renovatievoorstel Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Renovatieproject Molenbossen,... 5 Zuidenwind (flatgebouw 4) 2.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Overzichten MOV registratie. van 01-01-2008 tot 01-01-2009

Overzichten MOV registratie. van 01-01-2008 tot 01-01-2009 Bovenkant formulier Onderkant formulier Overzichten MOV registratie van 01-01-2008 tot 01-01-2009 Overzicht melding per stadsdeel Bovenkant formulier 01-01-2008 01-01-2009 MOVoverzicht01-2008-01-15 2008015

Nadere informatie

Praxis kluswijzer Vocht en vent 15-01-2008 13:41 Pagina 1 VOCHT & VENTILATIE KLUSWIJZER

Praxis kluswijzer Vocht en vent 15-01-2008 13:41 Pagina 1 VOCHT & VENTILATIE KLUSWIJZER Praxis kluswijzer Vocht en vent 15-01-2008 13:41 Pagina 1 VOCHT & VENTILATIE In deze Kluswijzer wordt beschreven waar vocht vandaan komt, hoe je het kunt voorkomen en hoe je vochtproblemen kunt bestrijden.

Nadere informatie

Vocht & ventilatie. Kluswijzer

Vocht & ventilatie. Kluswijzer Kluswijzer Vocht & ventilatie In deze Kluswijzer wordt beschreven waar vocht vandaan komt, hoe je het kunt voorkomen en hoe je vochtproblemen kunt bestrijden. Vocht Vocht in negatieve zin is een verzamelterm

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Brochure isolatie. oktober 2014. Oktober 2014 Woonstichting VechtHorst

Brochure isolatie. oktober 2014. Oktober 2014 Woonstichting VechtHorst oktober 2014 Inleiding Misschien staat u er niet bij stil, maar het is heel goed mogelijk om in uw bestaande woning uw muren, dak en vloeren te isoleren. Welk comfort deze isolatie met zich meebrengt vertellen

Nadere informatie

Dijkversterking Merwededijk te Werkendam

Dijkversterking Merwededijk te Werkendam Dijkversterking Merwededijk te Werkendam Veel gestelde vragen en antwoorden Over het ontwerp van variant 4: buitenwaartse versterking in combinatie met gedeeltelijke damwand...3 1. Bij de buitenwaartse

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie