Projectnummer: C Opgesteld door: ARCADIS. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectnummer: C01031.000077.0300. Opgesteld door: ARCADIS. Ons kenmerk: 078432923:A. Kopieën aan:"

Transcriptie

1 MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus BA 's-hertogenbosch Tel Fax Onderwerp: Resultaten Enquete wateroverlast Arembergstraat en omgeving 's-hertogenbosch, 22 maart 2015 Van: ARCADIS Afdeling: Divisie Water & Milieu 's-hertogenbosch Aan: Gemeente Waalre Projectnummer: C Opgesteld door: ARCADIS Kopieën aan: DIVISIE WATER & MILIEU 1. Aanleiding & Doel De gemeente Waalre heeft van enkele bewoners in de Arembergstraat klachten ontvangen met betrekking tot de grondwatersituatie. Naar aanleiding van deze klachten wordt de grondwaterstand gemonitord voor een periode van één jaar. Deze metingen zijn gestart in juli Aanvullend op de grondwaterstandsmonitoring heeft ARCADIS in opdracht van de gemeente Waalre een enquête onder de bewoners uitgevoerd. In deze memo zijn de resultaten van de enquête weergegeven. Het doel van de enquête is inzicht te krijgen in de situatie en de mate van hinder die de bewoners ondervinden. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de Arembergstraat, Willemstraat, Prins Mauritsweg en de Sophiastraat. De enquête zoals versterkt aan de bewoners is als bijlage 1 bij deze memo toegevoegd. 2. Resultaten De enquête is analoog onder 228 bewoners vertrekt op 13 februari In totaal hebben 111 bewoners gereageerd. Eén formulier is leeg terug gestuurd en twee formulieren zijn ontvangen nadat de gegevens verwerkt zijn. Deze drie enquêtes zijn niet verwerkt. Eén respondent heeft geen adres opgegeven. De resultaten zijn wel meegenomen in de analyse echter niet op kaart weergegeven. Van de enquête is 49% retour ontvangen, wat er op duidt dat de grondwatersituatie in het plangebied leeft. In bijlage 2 zijn de woningen van de respondenten weergegeven op kaart. De enquêteopbouw bestaat uit in drie delen: algemene gegevens, grondwaterhinder in de woning en grondwaterhinder in de tuin. In totaal bestaat de enquête uit 23 vragen met twee afsluitende vragen met betrekking tot contactgegevens en de mogelijkheid om aanvullende opmerkingen te plaatsen. De reacties op de vragen zijn toegevoegd als bijlage 3. Enkele vragen zijn op kaart weergegeven en 1/24

2 toegevoegd als bijlage bij deze memo. Navolgend wordt per onderdeel van de enquête de resultaten besproken. ALGEMEEN Uit de enquête blijkt dat de circa 91% van de bewoners eigenaar is van hun woning. 11% van de bewoners woont korter dan 5 jaar in de woning. Het grootste gedeelte van de bewoners (48%) is in de periode in het plangebied komen wonen. De bewoners konden in de enquête aangeven of ze wel of geen hinder ervaren door de grondwatersituatie. 75% van de 98 respondenten geven aan dat ze hinder ervaren met betrekking tot de grondwaterstand. De woningen waar hinder wordt ervaren en de mate van hinder zijn weergegeven in bijlage 4. De mate waarin de hinder wordt ervaren hebben de respondenten aangegeven op een schaal van 1 tot 10 (1= geen hinder, 10 = hoge mate van hinder). Uit de reacties blijkt dat 32% van de respondenten de mate van hinder met een 8 of hoger beoordelen. Hinder wordt hoofdzakelijk ervaren ten westen van de Frederik Hendrikstraat. Drie woningen ten oosten van de Frederik Hendrikstraat geven een cijfer boven de 7, ten opzichte van 35 aan de westzijde. Daarnaast heeft 70% van de respondenten aangegeven dat zijn straat bekend staat als een gebied met hoge grondwaterstanden. Door de bewoners wordt hoofdzakelijk ervaren dat de grondwaterhinder de afgelopen jaren gelijk is gebleven of is toegenomen (37% toegenomen/37% gelijk gebleven). Slechts 3% van de respondenten geeft aan dat de grondwater hinder is afgenomen. 6 3 Toename/afname grondwaterhinder Aantal reacties Afgenomen 3 (2,8%) Gelijk 37 (34,3%) Onbekend 25 (23,1%) 25 Toegenomen 37 (34,1%) Niet Aangegeven 6 (5,6%) Afgenomen Onbekend Niet aangegeven Gelijk gebleven Toegenomen Figuur 1: Toename of afname van de grondwaterhinder De bewoners is gevraagd wat volgens hen de reden is dat de waterhinder is toegenomen of afgenomen. De reacties zijn weergegeven in bijlage 5. Als reden voor de toename wordt onder andere de aanpassingen aan het voetbalveld en de Tongelreep en de vernieuwing aan de riolering genoemd. 2/24

3 aantal reacties WONING Om inzicht te krijgen in het type grondwaterhinder is de bewoners gevraagd om uit een lijst van tien mogelijkheden het type overlast aan te geven. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 2. Uit de reacties blijkt dat optrekkend vocht in de muren en schimmelvorming de meest voorkomende klachten zijn, gevolgd door stank en schimmelvorming in de meterput. Bij de optie anders hebben de bewoners zelf de situatie omschreven. Deze reacties zijn weergegeven in bijlage 6. Hiervan duiden de meeste reacties op wateroverlast in de kelder of meterput. Aanvullend op deze vraag is nagegaan op een schaal van 1 tot 10 hoe deze overlast wordt ervaren. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 3. Uit de reacties blijkt dat 48% van de reacties op deze vraag de mate van hinder met een cijfer 7 of hoger beoordeeld. Dit duidt op een hoge mate van hinder. 13% van de respondenten ervaart geen hinder Figuur 2: type hinder in de woning (meerdere antwoorden mogelijk) 3/24

4 Figuur 3: mate van hinder (1 geen hinder 10 sterke hinder). Kruipruimte Uit de enquête blijkt dat 31% van de respondenten grondwater in de kruipruimte heeft. Dit vindt hoofdzakelijk in de herfst en in de winter plaats (38%). Slechts 3% van de respondenten geeft aan dat grondwater in de kruipruimte voorkomt na een hoosbui. 25% van de respondenten geeft aan dat ze geen verband zien tussen water in de kruipruimte en het seizoen of de neerslag. Indien er water in de kruipruimte staat blijkt dat bij 28% van de respondenten dit meer dan 1 maand blijft staan. Bij 27% van de respondenten is dit minder dan een maand. Echter het grootste gedeelte van de respondenten (57%) heeft geen inzicht in hoe lang het water in de kruipruimte blijft staan. In bijlage 7 is de wateroverlast in de kelder visueel weergegeven. Kelder Op de vraag of er grondwater in de kelder staat heeft 26% van de respondenten aangegeven dat de woning geen kelder heeft. De grootste groep (39%) geeft aan dat er geen water in de kelder staat, maar dat het wel vochtig is. 20% van de respondenten geeft aan dat er water in de kelder staat. In bijlage 9 is de wateroverlast in de kelder visueel weergegeven. Uit de kaart blijkt dat net als bij de grondwaterhinder wateroverlast in de kelder hoofdzakelijk aan de westzijde van het plangebied voorkomt. Uit de vraag wanneer water in de kelder staat komt geen eenduidig antwoord naar voren. Maatregelen De bewoners hebben aangegeven of ze maatregelen tegen de grondwaterhinder hebben genomen (Figuur 4: ) en welke al aanwezig waren (Figuur 5). Ze hebben meerdere antwoorden mogen aanvinken. De antwoorden die ingevuld zijn bij anders, namelijk staan in bijlage 11. Uit de reacties blijkt dat de genomen maatregelen hoofdzakelijk bestaan uit het opvullen van de kruipruimte, het waterdicht maken van de kelder en het vervangen van de begane grondvloer. 4/24

5 Door de bewoners genomen maatrelen Niet aangegeven Anders Begane grondvloer vervangen door waterdichte Waterdicht maken van de kelder Waterdicht maken van de kruipruimte/kelder Verlagen van de grondwaterstand middels een pomp Aanleg drainage Injecteren muren tegen vochtoptrekken Opvullen kruipruimte Ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte Geen maatregelen Figuur 4: Maatregelen door de bewoners zelf genomen tegen waterhinder Maatregelen reeds aanwezig in de woning Niet aangegeven 0 Begane grondvloer vervangen door waterdichte 2 Waterdicht maken van de kruipruimte/kelder 1 0 Aanleg drainageleiding 0 2 Opvullen kruipruimte Geen maatregelen Figuur 5: Maatregelen al aanwezig tegen waterhinder De effectiviteit van de verschillende maatregelen en combinatie van maatregelen is weergegeven in tabel 1. Hieruit blijkt dat het opvullen van de kruipruimte en het waterdicht maken van de begane grondvloer/kelder in een aantal woningen effectief is ervaren. Bij een groot aantal woningen is de hinder verminderd maar niet verdwenen. 5/24

6 Welke maatregelen zijn genomen? ik heb geen hinder meer de hinder is verminderd maar nog steeds aanwezig geen effect aanbregen laag tussen fundering en muur kelder/gang 1 begane grondvloer vervangen door waterdichte grondvloer 2 2 begane grondvloer vervangen door waterdichte vloer 1 betonvloer gestort in kelder, is wel nog regelmatig erg vochtig. 1 houten funderingspaaltjes zo veel mogelijk uit de muren/vloer verwijderd 1 injecteren muren tegen vochtoptrekken 2 injecteren muren tegen vochtoptrekken, ik heb een asfaltlaag in de buiten en binnenmuur aangebracht 1 injecteren muren tegen vochtoptrekken, waterdicht maken van de kruipruimte/kelder, waterdicht maken van de kelder, extra ventilatieroosters spouwmuren 1 luchtontvochters gekocht 1 opvullen kruipruimte opvullen kruipruimte, begane grondvloer vervangen door waterdichte grondvloer 1 2 opvullen kruipruimte, injecteren muren tegen vochtoptrekken, begane grondvloer vervangen door waterdichte grondvloer 1 opvullen kruipruimte, injecteren muren tegen vochtoptrekken, waterdicht maken van de kruipruimte/kelder, begane grondvloer vervangen door waterdichte grondvloer 1 opvullen kruipruimte, injecteren muren tegen vochtoptrekken, waterdicht maken van de kruipruimte/kelder, waterdicht maken van de kelder opvullen kruipruimte, waterdicht maken van de kelder 1 opvullen kruipruimte, waterdicht maken van de kruipruimte/kelder, waterdicht maken van de kelder, begane grondvloer vervangen door waterdichte grondvloer 1 opvullen kruipruimte, waterdicht maken van de kruipruimte/kelder, waterdicht maken van de kelder, jullie weten wel precies wat voor vragen = van kastje naar de muur sturen dit en maar tijd trekken = nu al 100 keer gevraagd 1 speciaal mortel gebruikt voor opnieuw plaatsen muur van de kelder + betegelen 1 Tuinen volgestort 1 ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte aangebracht, injecteren muren tegen vochtoptrekken ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte aangebracht, opvullen kruipruimte 1 ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte aangebracht, verlagen van de grondwaterstand middels een pomp, waterdicht maken van de kelder 1 ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte aangebracht, waterdicht maken van de kelder 1 ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte aangebracht, zwevende vloer aangebracht in de kelder 1 verlagen van de grondwaterstand middels een pomp 1 1 waterdicht maken van de kelder 3 waterdicht maken van de kelder, gaatje afvoer gemaakt water stroomt kelder naar afvoer 1 waterdicht maken van de kelder, Ventilatieroosters in de buitenmuren 1 waterdicht maken van de kruipruimte/kelder 1 waterdicht maken van de kruipruimte/kelder, waterdicht maken van de kelder 1 1 Tabel 1: genomen maatregelen en het ervaren effect. 6/24

7 TUIN Het derde onderdeel van de enquête had betrekking op wateroverlast in de tuin. Van de respondenten heeft 71% aangegeven geen hinder in de tuin te ervaren. 14% geeft aan dat regenwater niet de grond in dringt. Ook uit de antwoorden anders, namelijk (bijlage 13) blijkt dat de overlast in de tuin bestaat uit plassen en het slecht infiltreren van hemelwater na neerslag. Overlast in de tuin veroorzaakt door te hoge grondwaterstanden wordt door slechts 5% aangegeven. Op de vraag wanneer waterhinder in de tuin voorkomt, wordt (25%) hoofdzakelijk aangegeven dat dit na een hoosbui plaatsvindt. Voor de waterhinder in de tuin is een schaal van 1-10 opgesteld, waarin 1 geen hinder is en 10 zware hinder. In Bijlage 12 zijn de antwoorden op kaart weergegeven. Net als met betrekking tot de overlast in de woning en kruipruimte/kelder blijkt dat de overlast hoofdzakelijk aan de westzijde van het plangebied voorkomt. 17 bewoners hebben maatregelen genomen tegen wateroverlast in de tuin. De maatregelen bestonden uit ophogen en omspitten. Op twee adressen is drainage aangelegd. Van de genomen maatregelen zijn 5 effectief geweest en wordt geen overlast meer ervaren. Bij 9 bewoners is de hinder verminderd en bij 5 bewoners hebben de maatregelen geen effect gehad. 3. Conclusies Van de enquête is 49% retour ontvangen 75% van de respondenten geven aan dat ze hinder ervaren met betrekking tot de grondwaterstand. Uit de reacties blijkt dat het gebied bekend staat als een nat gebied. 32% van de respondenten beoordeeld de hinder met een 8 of hoger. Wateroverlast in de woning, kruipruimte, kelder en tuin wordt hoofdzakelijk ervaren in het gebied ten westen van de Frederik Hendrikstraat. Uit de reacties blijkt dat optrekkend vocht in de muren en schimmelvorming langs de muren de meest voorkomende klachten zijn, gevolgd door stank en schimmelvorming in de meterput. 37% van de respondenten heeft aangegeven dat de overlast is toegenomen Hoofdzakelijk wordt hinder in de woning ervaren. Wateroverlast in de tuin is in verhouding laag (71% ervaart geen hinder). In 52 woningen zijn door de bewoners zelf maatregelen getroffen tegen de grondwaterhinder, met wisselend resultaat. 7/24

8 Het opvullen van de kruipruimte en het waterdicht maken van de begane grondvloer/kelder is in een aantal woningen effectief geweest. Bij een groot aantal woningen is ondanks (meerdere) maatregelen aan de woningen de hinder verminderd maar niet verdwenen. 31% van de respondenten heeft grondwater in de kruipruimte, 20% heeft grondwater in de kelder. Een duidelijk verband tussen het seizoen of neerslag en water in de kruipruimte en kelder is niet aangetoond middels de enquête. Bovenstaande reacties en getroffen maatregelen duiden er op dat de grondwatersituatie een aandachtspunt is voor de bewoners van de Arembergstraat en omgeving. 8/24

9 Bijlage 1: Enquête 9/24

10 ENQUETE GRONDWATERSITUATIE De enquête bestaat uit totaal 23 vragen. De vragen zijn verdeeld in drie categorieën: algemeen, uw woning en uw tuin. De enquête bestaat open vragen en meerkeuzevragen. Het invullen van de enquête neemt circa 5 tot 15 minuten tijd in beslag. Graag ontvangen wij de enquête uiterlijk 1 maart 2015 retour via bijgevoegde antwoordenveloppe. Een postzegel is niet nodig. Indien u geen gebruik maakt van de retourenveloppe kunt u de enquête retour sturen naar het volgende adres: ARCADIS, t.a.v. Stedelijk Water, postbus 1018, 5200 BA, s-hertogenbosch. ALGEMEEN 1 Adresgegevens: Straat: Huisnummer: Bent u eigenaar of huurder van de woning? Eigenaar Huurder 2 Vanaf welk jaar woont u op dit adres? Jaar: 3 De situatie met betrekking tot de grondwaterstand op mijn perceel is het beste te omschrijven als: ik ervaar geen hinder ik ervaar hinder Kunt u de mate van hinder aangeven op een schaal van 1 tot 10. (1= geen hinder, 10 is zware hinder) Ik ervaar hinder vanaf (jaartal): (AUB zo nauwkeurig als mogelijk aangeven)

11 4 Is de grondwaterhinder en de gevolgen hiervan in uw beleving de laatste jaren toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven? onbekend gelijk gebleven toegenomen afgenomen Indien afgenomen of toegenomen: Wat is volgens u de reden dat de waterhinder is toegenomen of afgenomen? 5 In mijn ervaring staan mijn straat en de directe omgeving bekend als een gebied met hoge grondwaterstanden. ja nee weet ik niet

12 UW WONING 6 De situatie met grondwaterhinder in uw woning is het beste te omschrijven als: (meerdere antwoorden mogelijk? geen ik had hinder maar door het nemen van maatregelen is het verholpen stank (door vocht uit de kruipruimte) schimmelvorming langs de muren schimmelvorming in de meterput schimmelvorming op andere locaties in de woning vochtige lucht last van optrekkend vocht in de muren roestende leidingen aantasting van fundering anders, namelijk: 7 Hoe ervaart u deze hinder in de woning? U kunt dit aangeven op een schaal van 1 tot 10. (1= geen hinder, 10 is zware hinder)

13 8 Heeft u grondwater in de kruipruimte? onbekend ik heb geen kruipruimte (ga verder naar vraag 11) de kruipruimte is altijd droog (ga verder naar vraag 11) geen water, maar wel vochtig (ga verder naar vraag 11) ja, minder dan 10 cm ja, meer dan 10 cm de kruipruimte is opgevuld 9 Wanneer staat er grondwater in de kruipruimte? nooit in de winter in de lente in de zomer in de herfst alleen na een hoosbui weet ik niet anders, namelijk: Hoe vaak per jaar komt het voor dat er water in de kruipruimte staat?.. keer per jaar.

14 10 Als er water in de kruipruimte staat, hoe lang blijft het gemiddeld in de kruipruimte staan? minder dan 1 week 1 à 2 weken 3 à 4 weken 1 à 3 maanden Meer dan 3 maanden Weet ik niet 11 Heeft u grondwater in de kelder? Indien u geen kelder heeft gaat u verder met vraag 14. onbekend ik heb geen kelder (ga verder naar vraag 14) de kelder is altijd droog (ga verder naar vraag 14) geen grondwater, maar wel vochtig (ga verder naar vraag 14) ja, minder dan 10 cm Ja, meer dan 10 cm

15 12 Wanneer staat er grondwater in de kelder? nooit in de winter in de lente in de zomer in de herfst alleen na een hoosbui weet ik niet anders, namelijk: Hoe vaak per jaar komt het voor dat er water in de kelder staat?.. keer per jaar 13 Als er water in de kelder staat, hoe lang blijft het gemiddeld in de kelder staan? minder dan 1 week 1 à 2 weken 3 à 4 weken 1 à 3 maanden meer dan 3 maanden weet ik niet Ga verder met vraag 14 op de volgende pagina.

16 14 De volgende maatregelen tegen waterhinder zijn al genomen: (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Indien u een maatregel heeft genomen wilt u dan aangeven of u de maatregel zelf heeft genomen of dat deze op het moment van betrekken van de woning reeds uitgevoerd was. De maatregel is De maatregel zelf genomen was bij het betrekken van de woning reeds uitgevoerd geen maatregelen - - ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte aangebracht opvullen kruipruimte injecteren muren tegen vochtoptrekken aanleg drainageleiding verlagen van de grondwaterstand middels een pomp waterdicht maken van de kruipruimte/kelder waterdicht maken van de kelder begane grondvloer vervangen door waterdichte vloer anders, namelijk: 15 Welk effect hebben deze maatregelen gehad tegen de waterhinder in de woning? ik heb geen hinder meer de hinder is verminderd maar nog steeds aanwezig geen effect

17 TUIN 16 De situatie met betrekking tot grondwater in de tuin is te omschrijven als: geen hinder (ga verder met vraag 22) het regenwater dringt niet de grond in de grondwaterstand is minder dan 30 cm onder de grond anders, namelijk: 17 Hoe ervaart u de waterhinder in de tuin? Kunt u dit aangeven op een schaal van 1 tot 10? (1 is geen hinder, 10 is ernstige hinder) Waterhinder in de tuin treedt op (meerdere antwoorden mogelijk): in de winter in de lente in de zomer in de herfst alleen na een hoosbui weet ik niet anders, namelijk:

18 19 Zijn er maatregelen getroffen om de waterhinder in de tuin tegen te gaan? Zo ja, welke? omspitten ophogen aanleg drainage geen maatregelen (ga naar vraag 23) anders, namelijk: 20 Heeft u zelf maatregelen getroffen of waren de voorzieningen bij koop van de woning al aanwezig? voorzieningen/maatregelen waren al aanwezig. ik heb zelf voorzieningen aangebracht/maatregelen genomen 21 Welk effect hebben deze maatregelen gehad in de tuin? ik ervaar geen hinder meer de hinder is verminderd maar nog steeds aanwezig geen effect 22 Mogen wij met eventueel aanvullende vragen over dit onderwerp contact met u opnemen? Wij behandelen uw contactgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze alleen voor dit onderzoek. ja, graag per telefoon: ja, graag per nee

19 Bijlage 2: Locatie woningen respondenten 10/24

20 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community enquête retour ontvangen Enquete Grondwatersituatie opdrachtgever: Gemeente Waalre datum: schaal (A4): 1: ± <Projectnummer> SB

21 Bijlage 3: Overzicht reacties enquête 11/24

22 ALGEMEEN 1 Bent u eigenaar of huurder van de woning? 108 reacties Eigenaar 98 90,7% Huurder 10 9,3% 2 Vanaf welk jaar woont u op dit adres? 108 reacties 3A ,9% % ,9% ,6% ,2% ,1% ,1% ,1% ,1% De situatie met betrekking tot de grondwaterstand op mijn perceel is het beste te omschrijven als: 98 reacties Ik ervaar hinder 76 74,5% Ik ervaar geen hinder 26 25,5% 3B Kunt u de mate van hinder aangeven op een schaal van 1 tot 10. (1= geen hinder, 10 is zware hinder) 81 reacties % % % % % % % % % %

23 3B Ik ervaar hinder vanaf (jaartal): 4 Is de grondwaterhinder en de gevolgen hiervan in uw beleving de laatste jaren toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven? 102 reacties onbekend gelijk gebleven toegenomen afgenomen In mijn ervaring staan mijn straat en de directe omgeving bekend als een gebied met hoge grondwaterstanden. 106 reacties Ja Nee Weet ik niet 1 0.9

24 UW WONING 6 De situatie met grondwaterhinder in uw woning is het beste te omschrijven als: (meerdere antwoorden mogelijk? Geen hinder % ik had hinder maar door het nemen van maatregelen is het verholpen 5 1.7% stank (door vocht uit de kruipruimte) schimmelvorming langs de muren schimmelvorming in de meterput schimmelvorming op andere locaties in de woning vochtige lucht last van optrekkend vocht in de muren roestende leidingen aantasting van fundering Anders % % % % % % % % % 7 Hoe ervaart u deze hinder in de woning? U kunt dit aangeven op een schaal van 1 tot 10. (1= geen hinder, 10 is zware hinder) 98 reacties % 7 7.1% 6 6.1% 8 8.2% 8 8.2% 9 9.2% % % 9 9.2% %

25 8 Heeft u grondwater in de kruipruimte? 99 reacties onbekend % ik heb geen kruipruimte % de kruipruimte is altijd droog 6 6.1% geen water, maar wel vochtig % ja, minder dan 10 cm % ja, meer dan 10 cm 7 7.1% de kruipruimte is opgevuld % 9 Wanneer staat er grondwater in de kruipruimte? 77 reacties (meerdere antwoorden mogelijk) nooit % in de winter % in de lente 5 6.5% in de zomer 5 6.5% in de herfst % alleen na een hoosbui 2 2.6% weet ik niet % anders % 10 Als er water in de kruipruimte staat, hoe lang blijft het gemiddeld in de kruipruimte staan? 36 reacties minder dan 1 week 0 0.0% 1 à 2 weken 2 5.4% 3 à 4 weken % 1 à 3 maanden % Meer dan 3 maanden % Weet ik niet % 11 Heeft u grondwater in de kelder? 89 reacties onbekend 2 2.2% ik heb geen kelder % de kelder is altijd droog % geen grondwater, maar wel vochtig % ja, minder dan 10 cm % ja, meer dan 10 cm 6 6.7% 12 Wanneer staat er grondwater in de kelder? 46 reacties

26 Nooit % in de winter % in de lente % in de zomer 2 4.3% in de herfst % alleen na een hoosbui % weet ik niet 4 8.7% Anders % 13 Als er water in de kelder staat, hoe lang blijft het gemiddeld in de kelder staan? 22 reacties minder dan 1 week % 1 à 2 weken % 3 à 4 weken % 1 à 3 maanden % meer dan 3 maanden % weet ik niet % 14 De volgende maatregelen tegen waterhinder zijn al genomen: (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Indien u een maatregel heeft genomen wilt u dan aangeven of u de maatregel zelf heeft genomen of dat deze op het moment van betrekken van de woning reeds uitgevoerd was. maatregel Zelf genomen Reeds aanwezig Geen maatregelen Ventilatieroosters in de gevel van de kruipruimte aangebracht 5 9 Opvullen kruipruimte Injecteren muren tegen vochtoptrekken 8 2 Aanleg drainage 0 0 Verlagen van de grondwaterstand middels een pomp 3 0 Waterdicht maken van de kruipruimte/kelder 8 1 Waterdicht maken van de kelder 15 2 Begane grondvloer vervangen door waterdichte grondvloer 10 6 Anders 15 0 Niet aangegeven Welk effect hebben deze maatregelen gehad tegen de waterhinder in de woning? 58 reacties

27 TUIN ik heb geen hinder meer % de hinder is verminderd maar nog steeds aanwezig % geen effect % 16 De situatie met betrekking tot grondwater in de tuin is te omschrijven als: 98 reacties Geen hinder % Het regenwater dringt niet de grond in % De grondwaterstand is minder dat 30 cm onder de grond 5 5.1% Anders % 17 Hoe ervaart u de waterhinder in de tuin? Kunt u dit aangeven op een schaal van 1 tot 10? (1 is geen hinder, 10 is ernstige hinder) 45 reacties % % % % % % % % % % 18 Waterhinder in de tuin treedt op (meerdere antwoorden mogelijk): 79 reacties In de winter % In de lente 7 8.9% In de zomer 4 5.1% In de herfst % Alleen na een hoosbui % Weet ik niet % Anders % 19 Zijn er maatregelen getroffen om de waterhinder in de tuin tegen te gaan? Zo ja, welke? 49 reacties Omspitten % Ophogen 4 8.2% Aanleg drainage 2 4.1% Geen Maatregelen % Anders % 20 Heeft u zelf maatregelen getroffen of waren de voorzieningen bij koop van de woning al aanwezig? 19 reacties

28 voorzieningen/maatregelen waren al aanwezig. ik heb zelf voorzieningen aangebracht/maatregelen genomen 1 5.3% % 21 Welk effect hebben deze maatregelen gehad in de tuin? 19 reacties ik ervaar geen hinder meer % de hinder is verminderd maar nog steeds aanwezig % geen effect %

29 Bijlage 4: hinder en mate van hinder in het plangebied 12/24

30 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community Vraag 3 De mate van hinder aangegeven op een schaal van 1 tot (geen hinder) (zware hinder) Enquete Grondwatersituatie Vraag 3 opdrachtgever: Gemeente Waalre datum: schaal (A4): 1: ± <Projectnummer> SB

31 Bijlage 5: Reden van toename/afname hinder (vraag 4) Indien afgenomen of toegenomen, wat is volgens u de reden dat de waterhinder is toegenomen of afgenomen? Stijging grondwater Weet ik niet Riool van Gemeente en hoge kosten voor mij en verhuurder Meer regen Denk de grondwaterstand Water zakt niet weg in verband met leemlaag? De reden is mij onbekend Laatste tijd veel regen De grondwaterstand is meer gestegen in ons gebied. Dit door regulering van het waterschap en de extra overloop op de voorbeeklaan door nattere periodes Geen idee Verleggen Tongelreep, drainage voetbalveld werkt onvoldoende De waterafvoer van het DVS terrein is sinds de vernieuwing van de nieuwe velden zo slecht, dat wij sinds dien nog meer last hebben Grondwater lijkt hoger Hoog grondwater Afgenomen omdat we zelf maatregelen hebben genomen, door bv vloer in de kelder te verhogen. Deze stond voorheen regelmatig onder water als grondwaterpeil steeg. Nu alleen nog water in waterput (deze vloer ligt nog laag) Vernieuwen van de riolering en de wegen Ik zou het niet weten maar ik vermoed een hogere grondwaterstand, voortdurend riool problemen voor mijn woning niet in huis overigens enkel bij zware regenval Afgenomen tgv vernieuwing riolering in de buurt Enigszins afgenomen; In de woonkamer en een gedeelte van de gang. Reden: Door de kruipruimte, inclusief de kelder, onder het huis vol te storten met zand en direct daarop een betegelde vloer aan te brengen. Toegenomen; In de meterput in de gang. Water, zwammen en stank. Muren onder troep grenzen aan onze buren, deur kozijnen, WC, meterkast, woonkamer deur rotten weg aan onderkant zwammen schimmel Meer water in de put voor bij de watermeter -muren van de kelder zijn vochtiger dan eerst -stucwerk komt los van de muren zowel in de kelder als in de woonkamer + gang We hebben last van vocht en schimmelplekken. Het wordt steeds groter. Misschien gescheiden afvoer huishoud en rioolwater Voorheen hadden wij vocht in de kelder, vochtige muren en vloer. Doordat er een drain is aangelegd bij het voetbalveld lijkt t alsof het water niet meer goed "wegloopt" Geen idee Hogere grondwaterstand Dommel. Afvoersysteem ontregeld door werkzaamheden verlegging/ aanpassing Dommel Tzt is het sportpark gerenoveerd en opgehoogd na een regenbui loopt het water nu van het sportpark zo de straat op foto beschikbaar Opties Het regent vaker en langduriger, het weer laten meanderen van de Tongelreep? Het opruimen en verwaarlozen van sloten(stelsels) die vroeger in dit landschap in gebruik waren Dat regenbuien intensiever zijn geworden Voorheen geen last, nu wel reden: Meer regen, langere periodes van regen Veel neerslag die niet weg kan Doordat er voorheen op het veld einde van de straat treksloten zijn dicht gegooid en er nergens meer sloten of deugdelijke aanwezig zijn voor afwatering 13/24

32 Bijlage 6: aanvullende reacties omschrijving grondwaterhinder (vraag 6) Anders, namelijk: Raam in de hal altijd beslagen en condens drupt naar beneden Water in de meterput Toilet regelmatig Water in kelder en meterput Vocht op tegels (wand en vloer) in wc-ruimte Deksel van meterput aan het rotten (jaren ervoor niet) Water in de kelder Vloerbalken doorgerot Vocht en stank in de kelderkast Soms als het veel geregend heeft borrelt het in de afvoeren van de badkamer Water in de kelder Bepaalde natte periode grondwater kruipruimte kelder Pissebedden Plas in voor en achtertuin bij langdurig regen Wegrotten van deurkozijnen Kelder loopt onder Water in de waterput Water in de kelder, nu water in de convectorput Water in de meterput Schimmelvorming op de vloer Water in meterput en kelder Volledige kelder en kruipruimte blank 14/24

33 Bijlage 7: Overzichtskaart grondwatersituatie kruipruimte 15/24

34 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community Vraag 8 Heeft u grondwater in de kruipruimte? onbekend ik heb geen kruipruimte de kruipruimte is altijd droog geen water, maar wel vochtig ja, minder dan 10 cm ja, meer dan 10 cm de kruipruimte is opgevuld Enquete Grondwatersituatie Vraag 8 opdrachtgever: Gemeente Waalre datum: schaal (A4): 1: ± <Projectnummer> SB

Survey results - 15-06-2015

Survey results - 15-06-2015 Survey results - 15-06-2015 Survey name Onderzoek wateroverlast Lombok+Zeeheldenbuurt Selection date 28-04-2015-15-06-2015 1. Sinds wanneer bent u bewoner/bewoonster van uw woning? Minder dan 1 jaar geleden

Nadere informatie

Hoe kom ik van grondwaterproblemen af?

Hoe kom ik van grondwaterproblemen af? Wat is grondwater? Grondwater is zoals het woord zelf al aangeeft het water dat zich in de grond bevindt. We zien het meestal niet totdat we het onverwacht tegenkomen of er zelfs overlast van ondervinden

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat.

KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat. KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat. Algemeen. Een aantal jaren geleden zijn er nieuwe stoeptegels gelegd. I.v.m. de ondergrondse wortels van de bomen is het trottoir toen eveneens opgehoogd. Voor de huizen

Nadere informatie

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zeewolde Augustus 2011 Oplage: 2500 exemplaren Fotografie Gemeente Zeewolde fresh fotooz Productie

Nadere informatie

Water en vocht in of rond uw huis?

Water en vocht in of rond uw huis? Water en vocht in of rond uw huis? Een ondergelopen kelder, schimmel in de badkamer, een tuin die blank staat. Meestal moet u, als (huis)eigenaar, erfpachter of huurder waterproblemen zelf verhelpen. In

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Resultaten enquête (grond)wateroverlast Hoogeveen

Resultaten enquête (grond)wateroverlast Hoogeveen Resultaten enquête (grond)wateroverlast Hoogeveen Samenvatting Uitgebracht aan: Gemeente Hoogeveen Raadhuisplein 24 7902 NP HOOGEVEEN samenvatting samenvatting Projecttitel : Resultaten enquête (grond)wateroverlast

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

BEPLANTINGSSPLAN BOSHOVENSESTRAAT ONG. GEMEENTE BERGEIJK

BEPLANTINGSSPLAN BOSHOVENSESTRAAT ONG. GEMEENTE BERGEIJK Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 5711 CN Someren BEPLANTINGSSPLAN BOSHOVENSESTRAAT ONG. GEMEENTE BERGEIJK T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

Rapportage wateroverlast Klingelbeek, Ugchelen. huisnummers 49 tot en met 119

Rapportage wateroverlast Klingelbeek, Ugchelen. huisnummers 49 tot en met 119 Rapportage wateroverlast Klingelbeek Rapportage wateroverlast Klingelbeek, Ugchelen huisnummers 49 tot en met 119 Bewonerscommissie Ugchelen juni 2017 rapportage wateroverlast Klingelbeek BW 22/05/17 gewijzigd:

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

Wat kies jij voor de Waddenzee?

Wat kies jij voor de Waddenzee? Wat kies jij voor de Waddenzee? Marjolijn Christianen 1 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and

Nadere informatie

Verslag bewonersavond 24 november 2016

Verslag bewonersavond 24 november 2016 Verslag bewonersavond 24 november 2016 Datum: 28 november 2016 Betreft: Aanpak grondwateroverlast Villapark Eindhoven Kenmerk: BY11, NOT20161128 Bestemd voor: Gemeente Eindhoven Opgesteld door: Wareco

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Voorwoord In dit boekje zijn maatregelen om wateroverlast op particulier terrein te voorkomen samengevat. Dit is een overzicht van maatregelen uit de

Nadere informatie

Informatiefolder. Wat te doen met grondwateroverlast?

Informatiefolder. Wat te doen met grondwateroverlast? Informatiefolder Wat te doen met grondwateroverlast? Vochtoverlast Nederland is een waterland. Vocht en water horen daarbij, en dat geeft soms overlast. Een beetje hinder zullen we moeten accepteren.

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Drainage voorkomt grondwateroverlast Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Inleiding Als gevolg van een hoge grondwaterstand kan grondwater overlast veroorzaken in huis

Nadere informatie

Checklist huis bezichtigen

Checklist huis bezichtigen Checklist huis bezichtigen Een bezichtiging kan erg snel gaan, waardoor u niet alles goed ziet. Het is daarom verstandig om meerdere keren te kijken. Ook praktisch: neem een meetlint, een pen, een potlood

Nadere informatie

Enquête naar grondwateroverlast gemeente Zwijndrecht. Definitief eindrapport. Uitgebracht aan:

Enquête naar grondwateroverlast gemeente Zwijndrecht. Definitief eindrapport. Uitgebracht aan: Enquête naar grondwateroverlast gemeente Zwijndrecht Definitief eindrapport Uitgebracht aan: Gemeente Zwijndrecht Raadhuisplein 3 3331 BT ZWIJNDRECHT definitief KH30B, RAP20110209 9-2-11 definitief Projecttitel

Nadere informatie

Wateroverlast Opheusden. welkom

Wateroverlast Opheusden. welkom Wateroverlast Opheusden welkom Bewonersavond 19 november 2014 Programma 19.00 uur: Ontvangst 19.30 uur: Opening door voorzitter (Henk van Bockel) 19.35 uur: Welkomstwoord (burgemeester Veerhoek) 19.40

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011

Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011 Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011 Opening Joop van Wijnbergen, voorzitter en gastheer, opent de bijeenkomst namens de deelgemeente. Hij stelt de heer Henk Koedijk, de heer Turkay

Nadere informatie

Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016

Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016 Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016 Op 4 juli organiseerde de provincie Gelderland in De Sleutel in Breedeweg een inloopavond over de ontwikkelingen in De Bruuk. Vanuit het bewonerscollectief kregen wij

Nadere informatie

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem!

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! VERSLAG VAN EEN BEWONERS EN SP-ONDERZOEK KLACHTEN OVER WATEROVERLAST BEWONERS VAN DE

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

U6 2013. Aan: het College van B&W, Gemeente Hellendoorn Met afschrift naar: Gemeenteraad Gemeente Hellendoorn )ORN. 13INK10810 iiiniiiiiiiiiiiiisiiii

U6 2013. Aan: het College van B&W, Gemeente Hellendoorn Met afschrift naar: Gemeenteraad Gemeente Hellendoorn )ORN. 13INK10810 iiiniiiiiiiiiiiiisiiii Aan: het College van B&W, Gemeente Hellendoorn Met afschrift naar: Gemeenteraad Gemeente Hellendoorn 'h;inh - """ )ORN - ř U6 2013 tl! i ľci \\ 1 Betreft: Rioleringsproblemen Koersendijk 13INK10810 iiiniiiiiiiiiiiiisiiii

Nadere informatie

Vocht & Ventilatie. Nummer 25

Vocht & Ventilatie. Nummer 25 Nummer 25 Art.nr. 912697 In deze KlusZo Vocht & Ventilatie Folder beschrijven we stapsgewijs waar u rekening mee moet houden als u vocht in uw huis gaat bestrijden en waarom u moet ventileren. In deze

Nadere informatie

o Heuvelachtig o Platteland o Boven zeeniveau o Plat o Stad o Onder zeeniveau

o Heuvelachtig o Platteland o Boven zeeniveau o Plat o Stad o Onder zeeniveau Vragenlijst overstromingen Deze vragen zijn niet bedoeld als een test. Je krijgt er geen cijfer voor. 0. Waar woon je?. In welke klas zit je?... 1. Hoe zou je het gebied waarin je woont omschrijven? (kies

Nadere informatie

Wateroverlast in de gemeente Roosendaal

Wateroverlast in de gemeente Roosendaal Wateroverlast in de gemeente Roosendaal Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Faciliteiten Team Onderzoek, informatiebeheer en datamanagement Postbus 5000 4700 KA Roosendaal Contactpersonen: Twan van den

Nadere informatie

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat.

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat. MEMO Datum : 24 mei 2016 Aan Van : Stadsdeelcommissie Noord : Hans van Agteren Onderwerp : Grondwateroverlast Enschede Noord Inleiding In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) zijn zeven gebieden benoemd

Nadere informatie

Zwartboek. Vochtoverlast. Aalsmeer-Kudelstaart

Zwartboek. Vochtoverlast. Aalsmeer-Kudelstaart Zwartboek Vochtoverlast Aalsmeer-Kudelstaart 1 Zwartboek Vochtoverlast Aalsmeer-Kudelstaart Voor u ligt het Zwartboek Vochtoverlast. De Huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart heeft de afgelopen maanden

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan

SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan De SP-Zeist heeft eind 2012 / begin 2013 onderzoek gedaan in en rond de Ter Braaklaan. Dit naar aanleiding van klachten

Nadere informatie

Grondwater en grondwateroverlast

Grondwater en grondwateroverlast Grondwater en grondwateroverlast Wat is grondwater? Regenwater dat op de straat en het trottoir valt, stroomt vaak weg via de riolering en het oppervlaktewater. Het oppervlaktewater is het water wat u

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. INDIENING Steller vragen: J.H.Maas, PvdA Datum: 11 januari 2013 Onderwerp: grondwateroverlast

Nadere informatie

TE KOOP: LIESBOSDREEF 14 - PRINSENBEEK

TE KOOP: LIESBOSDREEF 14 - PRINSENBEEK TE KOOP: LIESBOSDREEF 14 - PRINSENBEEK Vraagprijs: 479.000,-- k.k. Rustiek wonen in een prachtige bungalow, in de bebouwde kom van Prinsenbeek én toch het gevoel ervaren dat u buitenaf woont! Aan de rand

Nadere informatie

Vocht & Ventilatie. 10000560_KlusZo_25_Vocht/Ventil 13-05-2003 14:46 Pagina 1. Nummer 25 Art.nr. 912697

Vocht & Ventilatie. 10000560_KlusZo_25_Vocht/Ventil 13-05-2003 14:46 Pagina 1. Nummer 25 Art.nr. 912697 0000560_KlusZo_25_Vocht/Ventil 3-05-2003 4:46 Pagina Nummer 25 Art.nr. 92697 In deze KlusZo Vocht & Folder beschrijven we stapsgewijs waar u rekening mee moet houden als u vocht in uw huis gaat bestrijden

Nadere informatie

Rioleringswerkzaamheden

Rioleringswerkzaamheden Rioleringswerkzaamheden 1. Kunnen de werkzaamheden vanwege de winter niet in maart 2014 i.p.v. november 2013 starten? Nee, dit kan niet. Dit zou betekenen dat alle rioleringsprojecten in Prins Alexander

Nadere informatie

Onlangs heeft u een enquête over de grondwatersituatie ingevuld. Hartelijk dank hiervoor! Hier vindt u de uitkomsten van de enquête.

Onlangs heeft u een enquête over de grondwatersituatie ingevuld. Hartelijk dank hiervoor! Hier vindt u de uitkomsten van de enquête. Notitie Datum: 10 september 2015 Betreft: Samenvatting enquêteresultaten Woudenberg en Scherpenzeel Kenmerk: BP77, NOT20150828_D Bestemd voor: de inwoners van Woudenberg en Scherpenzeel die de enquête

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006. Dit was niet de bedoeling.

Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006. Dit was niet de bedoeling. Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006 Dit was niet de bedoeling. 1 A. Inleiding Een vochtige kelder is niet zo aangenaam, zowel voor de bewoners als voor de daarin geplaatste materialen.

Nadere informatie

Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar

Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar Datum: Adres: Postcode: Bouwjaar: Vraagprijs: Woning Oppervlakte totaal: m 2 Oppervlakte woning: m 2 Oppervlakte achtertuin: m 2 Oppervlakte voortuin: m

Nadere informatie

VRAAG PRODUCT/ DIENST VRAGEN OPMERKINGEN ANTWOORD ROUTE/PROCEDURE VOORTGANGS- CONTROLE Beschrijf hier de categorie van het product

VRAAG PRODUCT/ DIENST VRAGEN OPMERKINGEN ANTWOORD ROUTE/PROCEDURE VOORTGANGS- CONTROLE Beschrijf hier de categorie van het product WATERVRAGEN VRAAG PRODUCT/ DIENST VRAGEN OPMERKINGEN ANTWOORD ROUTE/PROCEDURE VOORTGANGS- CONTROLE Beschrijf hier de categorie van het product Welke vragen moeten worden gesteld om het probleem duidelijk

Nadere informatie

Welkom. Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard. Erwin Heeringa(Nederlek)

Welkom. Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard. Erwin Heeringa(Nederlek) Welkom Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard Erwin Heeringa(Nederlek) Inleiding Inhoud Grootonderhoud Prinsessebuurt Ontstaan grondwaterproblematiek Maatschappelijk impact / juridisch Burgers Bestuurders

Nadere informatie

WATER EN RIOLERING DE MEEST VOORKOMENDE VRAGEN SAMENGEVAT

WATER EN RIOLERING DE MEEST VOORKOMENDE VRAGEN SAMENGEVAT WATER EN RIOLERING DE MEEST VOORKOMENDE VRAGEN SAMENGEVAT 2 INLEIDING Zeewolde en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor u als inwoner biedt al dat water een zee van mogelijkheden, zoals de

Nadere informatie

Wat te doen bij. Grondwateroverlast

Wat te doen bij. Grondwateroverlast Wat te doen bij Grondwateroverlast Grondwateroverlast? In veel gemeenten in Noord-Holland treedt vochtoverlast in woningen op. Deze overlast kan zich uiten in een muffe lucht in huis, schimmelvorming in

Nadere informatie

Lage Ham 75 - Dongen

Lage Ham 75 - Dongen Lage Ham 75 - Dongen Vraagprijs 225.000,- k.k. Recent gerenoveerde twee-onder-een-kap woning op riant perceel gelegen aan de Dongen. Van den Bosch makelaars Mgr. Poelsstraat 1 a 5103 BD DONGEN Tel: 0162-321616

Nadere informatie

Evaluatie van het pilotproject: Drainage in Wolfsbos.

Evaluatie van het pilotproject: Drainage in Wolfsbos. Evaluatie van het pilotproject: Drainage in Wolfsbos. Opgesteld door: Functie: Organisatie: Thomas Klomp Projectmedewerker water Gemeente Hoogeveen Datum: 26 januari 2010 1 Inhoud 1. Inleiding:... 3 2.

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

vlaskuilseweg-36/

vlaskuilseweg-36/ http://www.funda.nl/koop/maria-hoop/huis-85180987- vlaskuilseweg-36/ 226.380 euro koopprijs incl. kosten koper Uitgangspunt aankoopprijs 200.000 euro incl. kosten koper Opbrengst verkoop van 13000 m2 landbouwgrond

Nadere informatie

Instructie Ventilatie

Instructie Ventilatie Instructie Ventilatie Type woning Bij de bouw van een woning wordt er rekening mee gehouden dat de woning geventileerd kan worden. Hierin is onderscheid te maken in 3 type woningen; woningen met luchtkanalen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Waterplan

Hoofdstuk 17. Waterplan Hoofdstuk 17. Waterplan Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt water als bron van overlast, als schaarstegoed en als leefkwaliteit. Drie op de tien Leidenaren heeft in of rond het huis wel eens te maken

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin

Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin Middelsluissedijk Westzijde 32 3281 LJ Numansdorp Algemeen De

Nadere informatie

Te koop: Leyenbroekerweg 35, 6132CA Sittard

Te koop: Leyenbroekerweg 35, 6132CA Sittard Te koop: Leyenbroekerweg 35, 6132CA Sittard Te koop aangeboden mooie, jaren-50 woning met riante tuin op een perceel groot 455 m2. 349.000,-- kk. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt

Nadere informatie

Sluishoofd 80 - Wijk bij Duurstede

Sluishoofd 80 - Wijk bij Duurstede Sluishoofd 80 - Wijk bij Duurstede Koopsom 185.000,- k.k. De Gier Makelaars Klooster Leuterstraat 29 3961 AX, WIJK BIJ DUURSTEDE Tel: 0343-573144 E-mail: info@degiermakelaars.nl Website: www.degiermakelaars.nl

Nadere informatie

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN.

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN. INDELING Grondwaterbeheer in de stad: een kans Peter den Nijs Inleiding Grondwaterbeheer in de stad: een kans Beleid grondwater stedelijk gebied Het wordt alleen maar slechter Afsluiting en vragen Grondwaterbeheer

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Lekkerkerk De Elzen 45 Vraagprijs ,- k.k.

Lekkerkerk De Elzen 45 Vraagprijs ,- k.k. Lekkerkerk De Elzen 45 Vraagprijs 185.000,- k.k. Omschrijving De Elzen 45 - Lekkerkerk - Zeer scherp geprijsd (grootste type) - Aan eilandje gelegen - Vrijwel alle kozijnen vernieuwd Ruime eengezinwoning

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk 1 Huurdersinformatie Goed ventileren, erg belangrijk Goed ventileren zorgt voor gezonde en droge lucht in uw woning. In deze brochure tips om te ventileren en om vocht te voorkomen. Inhoud Ventileren:

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met carport, schuur en schitterende tuin

Te koop Vrijstaande woning met carport, schuur en schitterende tuin Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Vrijstaande woning met carport, schuur en schitterende tuin Pieter Abelszstraat 15 3297 EL Puttershoek Algemeen

Nadere informatie

marintel Onderzoek naar wateroverlast in Nijmegen 2009 Marintel BV marktonderzoek& advies

marintel Onderzoek naar wateroverlast in Nijmegen 2009 Marintel BV marktonderzoek& advies marintel marktonderzoek& advies Onderzoek naar wateroverlast in Nijmegen 2009 Marintel BV Onderzoek naar wateroverlast in Nijmegen 2009 Marintel BV Copyright 2009 Marintel BV Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VOCHT EN VENTILATIE Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VENTILEREN GEZOND LUCHT OPEN BUITENLUCHT VOCHT RAMEN WONING Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning Het voorkomen van vocht in uw woning

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

Irota, Fáy-landhuis: taxatie van bouwkundige staat.

Irota, Fáy-landhuis: taxatie van bouwkundige staat. Irota, Fáy-landhuis: taxatie van bouwkundige staat. ALGEMENE BESCHRIJVING: Het gebouw heeft een monumentaal karakter. Het is aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd. Het is een gedeeltelijk onderkelderd

Nadere informatie

Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg. Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer

Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg. Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer Auteur mw. ir. M. ten Hagen Kenmerk BP91 RAP20150729 Vrijgave ir. S.M. Geurts van Kessel Datum 10-09-2015 Status

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

Nieuwe riolering in uw woonwijk

Nieuwe riolering in uw woonwijk Nieuwe riolering in uw woonwijk Vervangen van uw riolering Hoe werkt het vervangen van de riolering? Hoe moet ik een nieuwe huisaansluiting aanleggen? Stankoverlast Consequenties voor grondwaterpeil Inspectie

Nadere informatie

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken?

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? Grondwater in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? 1. Wat is grondwater? Grondwater is de naam zegt het al water onder het grondoppervlak. Normaal gesproken is dit water dus niet zichtbaar.

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Willem Klooslaan: even nrs. 2-48 Akkerhof : nrs. 1,2,3,4,5 en nrs 33-56 Hoflaan: oneven nummers 1-99 Weidehof: nrs 1,2,3,4,5 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Vocht, schimmels & gezondheid

Vocht, schimmels & gezondheid Vocht, schimmels & gezondheid Ongeveer 15 procent van de woningen in Nederland is vochtig. Te veel vocht vermindert de kwaliteit van de binnenlucht. Dit kan luchtweg- en andere gezondheidsklachten bij

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden gemeente Ede Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden U woont in een gebied waar het huishoudelijk afvalwater via een pompput op de drukriolering wordt geloosd. Omdat de werking van drukriolering

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Albert Lubbinge : Joost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer. : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje

MEMO DHV B.V. Logo. : Albert Lubbinge : Joost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer. : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Albert Lubbinge : oost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer : BA9445-100-100 : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje Ons kenmerk : IS-GR20120103

Nadere informatie

Survey results - 15-06-2015

Survey results - 15-06-2015 Survey results - 15-06-2015 Survey name Onderzoek wateroverlast Lombok+Zeeheldenbuurt Selection date 28-04-2015-15-06-2015 1. Sinds wanneer bent u bewoner/bewoonster van uw woning? Number of respondents

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? wateroverlast. Een klimaatvriendelijke

Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? wateroverlast. Een klimaatvriendelijke in de tuin Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? Minder wateroverlast Een klimaatvriendelijke tuin Subsidie Wateroverlast door verandering van het klimaat Het is goed om te weten dat gemeenten, samen met waterschappen,

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 Funderingsherstelmethoden Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 1 Inleiding In deze publicatie vindt u een overzicht van mogelijke funderingsherstelmethoden voor een houten fundering of

Nadere informatie

Rotterdam Igor Stravinskisingel 20 * Vraagprijs 239.000,- k.k.

Rotterdam Igor Stravinskisingel 20 * Vraagprijs 239.000,- k.k. Rotterdam Igor Stravinskisingel 20 * Vraagprijs 239.000,- k.k. Omschrijving Igor Stravinskisingel 20 3069 MA Rotterdam * Goed onderhouden eengezinswoning * Prachtige vrije ligging * Compleet nieuwe badkamer

Nadere informatie

Aanvraag offerte renovatie woning

Aanvraag offerte renovatie woning Aanvraag offerte renovatie woning Adres woning Jan van Embdenweg 22 6861 ZT Oosterbeek Opdrachtgever W. van Eyk Veritasweg 8 6861 XP Oosterbeek 06-24563783 wvaneyk@hotmail.nl Voorwaarden De volgende voorwaarden

Nadere informatie

Te koop. Smaakvol ingerichte en fraai afgewerkte hoekwoning met stenen berging. Prof. Teldersstraat 32, 3274 MC Heinenoord

Te koop. Smaakvol ingerichte en fraai afgewerkte hoekwoning met stenen berging. Prof. Teldersstraat 32, 3274 MC Heinenoord Te koop Smaakvol ingerichte en fraai afgewerkte hoekwoning met stenen berging Prof. Teldersstraat 32, 3274 MC Heinenoord Deze ruime hoekwoning is gebouwd in 1992 en ligt in een rustige straat aan de rand

Nadere informatie

Brochure isolatie. oktober 2014. Oktober 2014 Woonstichting VechtHorst

Brochure isolatie. oktober 2014. Oktober 2014 Woonstichting VechtHorst oktober 2014 Inleiding Misschien staat u er niet bij stil, maar het is heel goed mogelijk om in uw bestaande woning uw muren, dak en vloeren te isoleren. Welk comfort deze isolatie met zich meebrengt vertellen

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Misschien nog een maand maar in april zal het toch wel gedaan zijn met het funderings herstel, is de verwachting.

Misschien nog een maand maar in april zal het toch wel gedaan zijn met het funderings herstel, is de verwachting. Ver2012 Funderings Blog funderings blog 3 maanden geleden Posted on March 2, 2012 by bert Alweer 3 maanden, en vandaag zijn de laatste vloeren gestort! Natuurlijk is er de afgelopen maanden ook stevig

Nadere informatie

Te koop. In rustige wijk gelegen tussenwoning met stenen garage. Mendelssohnstraat 55, 3281 VH Numansdorp

Te koop. In rustige wijk gelegen tussenwoning met stenen garage. Mendelssohnstraat 55, 3281 VH Numansdorp Te koop In rustige wijk gelegen tussenwoning met stenen garage Mendelssohnstraat 55, 3281 VH Numansdorp Deze woning is gebouwd in 1973 en staat in een rustige en gezellige straat. De woning is gesitueerd

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

Helmond, Singravendreef 16

Helmond, Singravendreef 16 Helmond, Singravendreef 16 Omschrijving Singravendreef 16 479.000,- kosten koper, aanvaarding in overleg. Op een ruim perceel van ca 550 m 2 staat, in de gewilde woonwijk Dierdonk, deze mooie en degelijk

Nadere informatie

Rotterdam Zenostraat 87 Vraagprijs 169.000,- k.k.

Rotterdam Zenostraat 87 Vraagprijs 169.000,- k.k. Rotterdam Zenostraat 87 Vraagprijs 169.000,- k.k. Omschrijving Zenostraat 87 - Rotterdam In de kindvriendelijke wijk Lombardijen bieden wij u een keurig bewoonde en goed afgewerkte 4 (voorheen 5) kamer

Nadere informatie

Input en antwoorden n.a.v. het Reactieformulier Ontwerp Project Kolksloot Projectleider: Wim Wilms CONTACT: kolksloot@over-gemeenten.

Input en antwoorden n.a.v. het Reactieformulier Ontwerp Project Kolksloot Projectleider: Wim Wilms CONTACT: kolksloot@over-gemeenten. Vraag 1: Continue wateroverlast in de kruipruimte bij regen, graag onderzoeken waardoor dit gebeurd. De vermoedelijk oorzaak is dat de grond onder de woning, net als de overige grond, in de loop van de

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 Algemene vragen Waarom kiest Portaal voor renovatie en niet voor sloop? Op het moment dat Portaal een afweging maakt voor renovatie of sloop wordt

Nadere informatie

Tuin 24 - Dongen. Vraagprijs 395.000,- k.k.

Tuin 24 - Dongen. Vraagprijs 395.000,- k.k. Tuin 24 - Dongen Vraagprijs 395.000,- k.k. Vrijstaand woonhuis met 4 slaapkamers, luxe woonkamer, aparte woonkeuken en kantoor/praktijkruimte. Gelegen op mooi perceel. Van den Bosch makelaars Mgr. Poelsstraat

Nadere informatie

Ringoven 63 - Wijk bij Duurstede

Ringoven 63 - Wijk bij Duurstede Ringoven 63 - Wijk bij Duurstede Koopsom 189.000,- k.k. De Gier Makelaars Klooster Leuterstraat 29 3961 AX, WIJK BIJ DUURSTEDE Tel: 0343-573144 E-mail: info@degiermakelaars.nl Website: www.degiermakelaars.nl

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren

Vereniging van eigenaren este bewoners, rahmslaan 22-62 te Leiden Diverse woningen kampen met vochtige buitenmuren al dan niet in samenhang met vocht- en schimmelplekken. De VVE heeft de firma Cauberg-Huygen een onderzoek laten

Nadere informatie

Opknappen wijk Vogelweide. vragen en antwoorden

Opknappen wijk Vogelweide. vragen en antwoorden Opknappen wijk Vogelweide vragen en antwoorden Vogelweide is toe aan groot onderhoud, denk daarbij aan zaken als het vervangen van de riolering en het ophogen van de straat. Het uitvoeren van groot onderhoud

Nadere informatie

De woning heeft de volgende indeling:

De woning heeft de volgende indeling: De woning heeft de volgende indeling: BEGANE GROND betonvloer, isolatieglas Hal; de hal geeft toegang tot de woonkamer, de keuken en het toilet. Onder de trap naar de verdieping is een verdiepte kelderkast

Nadere informatie

Achtmaalseweg 205, 4885 AZ Achtmaal

Achtmaalseweg 205, 4885 AZ Achtmaal www.vanhasselmakelaars.nl Achtmaalseweg 205, 4885 AZ Achtmaal Vraagprijs 289.000,00 kosten koper Molenstraat 50 4881 CS, ZUNDERT Tel: 076-5975900 E-mail: og@vanhasselmakelaars.nl Raadhuisplein 4 4715 CN

Nadere informatie

Mr. C. Goselingstraat 120, te Best

Mr. C. Goselingstraat 120, te Best Mr. C. Goselingstraat 120, te Best Vraagprijs 184.000,- kosten koper Keurige tussenwoning met uitbouw op groot perceel met ruime achterom voorzien van overdekte parkeerplaats gelegen aan een rustige woonstraat

Nadere informatie