Inhoudsopgave: De onderstaande zaken komen aan bod:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave: De onderstaande zaken komen aan bod:"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave: Wat staat er in deze gids? In deze schoolgids vindt u alle belangrijke informatie over onze SBO-school. We hebben op een duidelijke wijze het beleid en de organisatie van ons onderwijs binnen deze gids verwoord. Er staat ook veel praktische informatie in de schoolgids. Bij deze schoolgids hoort de schoolkalender. Deze ontvangt u apart. De onderstaande zaken komen aan bod: 1. Voorwoord 2. Waar staat de school voor 3. Regels 4. Organisatie van het onderwijs 5. Zorg voor kinderen 6. Buitenschoolse activiteiten 7. Het team 8. De ouders 9. Ontwikkelingen van ons onderwijs 10. Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten 11. Klachtenregelingen e.d. 12. Sponsoring 13. Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid-Limburg 14. Wet bescherming persoonsgegevens 15. Identiteitsplicht bij schoolreizen naar het buitenland 16. Pedagogische maatregel en verwijdering 17. Informatievoorziening gescheiden ouders 18. Rookverbod 19. Veiligheid. 20. Calamiteitenplan Innovo-SBO-Bernardus 21. RAK (regionale aanpak kindermishandeling) 22. Documenten die op school ter inzage liggen 23. Lijst met afkortingen Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen, dan mag u die natuurlijk altijd op school stellen. Wij beantwoorden ze graag. Heeft u tips voor ons voor de schoolgids, geef ze ons door!! Bij deze schoolgids hoort de schoolkalender Hierin staan o.a. alle belangrijke data van de school vermeld. Hang deze mooie schoolkalender op een goede plaats op in uw huis, het is een handig hulpmiddel met veel praktische informatie. Tijdelijk adres: SBO Bernardus: Bezoekadres: Landsraderweg 15, Gulpen Postadres: Postbus 62, 6270 AB Gulpen. Telefoon: Schoolgids SBO-Bernardus

3 1. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van het schooljaar Deze gids biedt u veel informatie over ons onderwijs, ons beleid en over onze school in het algemeen. S.B.O. Bernardus staat en gaat voor kwaliteit! In het schooljaar hebben we ons meerjarig schoolplan opgesteld. Elk schooljaar wordt het schooljaarplan hieruit afgeleid. In dit plan staan de speerpunten beschreven voor het komende schooljaar. We werken continue aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs zodat we steeds meer tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van elke leerling zodat we elk kind een gepast leerarrangement kunnen aanbieden. De inspectie van onderwijs heeft afgelopen schooljaar de kwaliteit van ons onderwijs uitvoerig onderzocht. De inspectie was ook zeer tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs. Van de 27 items scoorden we 25 items voldoende tot goed. Dit is een score van boven de 92 %. We zijn blij en trots op dit resultaat. Voor ons een belangrijk signaal dat we op de goede weg zijn en dat we ons verder op deze wijze willen blijven ontwikkelen. De ouders en de leerlingen zijn ook zeer tevreden over onze school en het onderwijs dat we geven. Dit hebben zij aangegeven in de enquête die we afgelopen schooljaar hebben uitgevoerd. U leest meer hierover in de schoolgids. Nieuwe en tijdelijke huisvesting. We krijgen een nieuw gebouw. Onze school wordt ondergebracht binnen het Regionaal Centrum voor Educatie, Zorg en Welzijn in Gulpen. Wij zullen samen met basisschool De Triangel het onderwijs voor onze rekening nemen. Het nieuwe gebouw wordt momenteel gebouwd op de locatie van onze oude school. Dit schooljaar zijn we gehuisvest in onze tijdelijke locatie. De planning is dat we zeker tot aan de meivakantie van komend schooljaar in deze tijdelijke huisvesting gehuisvest blijven. Samenwerkingstraject tussen Basisschool De Triangel en S.B.O. Bernardus. Beide scholen zullen zoals eerder vernoemd in de nieuwe huisvesting het onderwijs voor hun zorg nemen. We blijven twee aparte scholen met hun eigen identiteit, onderwijsconcept en de daarbij behorende eigen doelgroep. Bepaalde ruimtes zullen echter gezamenlijk gebruikt gaan worden. Hierbij kunt u denken aan de speelzaal van de kleuters, gezamenlijke ruimtes bij de units, vergaderruimtes e.d.. De kinderen, de teamleden en ouders zullen zich binnen de het gebouw wel gaan ontmoeten. Belangrijk is het dan dat je elkaar kent en dat je weet wat je van de ander mag verwachten en wat van jou verwacht wordt. Om de samenwerking tussen beide teams goed te laten verlopen zijn we in het schooljaar gestart met een intensief samenwerkingstraject onder de noemer van het traject Zorgsaam. In het schooljaar zullen we een vervolg geven aan dit traject. U wordt straks via speciale nieuwsbrieven en ouderavonden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de nieuwbouw en het samenwerkingstraject. De samenwerking zal ook invloed hebben op de ouders. De komende jaren zal de nadruk liggen op samen wonen en samen leven, de uitdaging ligt in het feit dat we straks ook steeds meer willen samen gaan leren. Waarom deze schoolgids? U leest deze gids omdat u interesse heeft in onze school of omdat uw zoon/dochter onze school bezoekt. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, wat u van onze school mag en kan verwachten en wat onze school voor uw kind kan betekenen. Ook zou de gids een leidraad kunnen zijn bij het kiezen van een school voor uw kind. Iedere school heeft immers zijn eigen kenmerken en sterke kanten. We willen deze schoolgids heel leesbaar en overzichtelijk houden daarom hebben we niet alle informatie uitgebreid omschreven. Wij wijzen u er echter op dat u een groot aantal documenten kunt inzien bij de administratie van onze school. Website school en Innovo. Veel informatie u op onze website van de school. Ga naar: Onze school valt onder de juridische verantwoordelijkheid van de stichting Innovo. Veel uitgebreide informatie kunt u vinden op de site van Innovo. Ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk. We wensen u veel leesplezier. Heeft u vragen laat het ons horen of kom ons bezoeken. Namens het team: Jos Vandewall(directeur). Schoolgids SBO-Bernardus

4 2. Waar staat de school voor? Passend bij het talent. S.B.O. Bernardus is een speciale basisschool die voor al haar leerlingen maximale ontwikkelingskansen wil bieden. We willen dat leerlingen een positief zelfbeeld ontwikkelen, met hun sterke en minder sterke punten. De leerlingen moeten vertrouwen in zichzelf hebben. Wij gaan uit van de mogelijkheden van onze leerlingen. We stellen voor elke leerling een individueel begeleidingstraject op en omschrijven hierin de onderwijsbehoeften van de leerling. We stellen een ontwikkelingsperspectief op voor elke leerling, uitgaande van de cognitieve mogelijkheden en de specifieke leerlingkenmerken. SBO Bernardus: Passend bij het talent Hoge verwachtingen. De leerling ontvangt een aangepast onderwijsarrangement dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van de leerling. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen daarom hoge doelen die op schoolniveau voor de diverse vakgebieden zijn vastgesteld. Handelingsgericht, planmatig en opbrengstgericht werken. Het onderwijs wordt georganiseerd in stam- en instructiegroepen. De leerkracht maakt in zijn diverse groepsplannen (pedagogisch en didactisch) de vertaalslag van de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen naar het aangepast onderwijsarrangement voor de desbetreffende leerlingen van de groep. De ontwikkeling van de leerling wordt structureel gevolgd en indien nodig wordt het geplande onderwijsaanbod en of de onderwijsaanpak aangepast. De leerkracht werkt opbrengstgericht. Hij plant het onderwijsaanbod, voert dit uit en evalueert. Hij reflecteert voortdurend op zijn handelen. De leerkracht heeft de rol van instructeur, begeleider en coach. Samen verantwoordelijk voor het leer- en ontwikkelproces. De leerling is medeverantwoordelijk voor zijn ontwikkelingsproces. Afhankelijk van de leeftijd en de leerlingkenmerken wordt de leerling actief betrokken bij zijn ontwikkelingsperspectief en de vertaalslag hiervan naar de doelen die we willen bereiken. De ouders zijn natuurlijk ook bij het totale proces betrokken. Zij vormen een belangrijke schakel in de ontwikkeling van hun kind. We betrekken de ouders bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief en elk half jaar vindt er minimaal een terugkoppeling plaats van de ontwikkeling van hun kind. We informeren de ouders uitgebreid en bekijken samen de mogelijkheden die ouders hebben om hun kind te ondersteunen. We reiken ouders handvatten aan hoe ze dit kunnen realiseren. We begeleiden ouders zodat ze ook reële verwachtingen hebben van hun kind. Bevoegd gezag Onze school valt onder de juridische verantwoordelijkheid van de Stichting INNOVO, een stichting voor katholiek onderwijs. In totaal zorgen ongeveer INNOVO medewerkers dagelijks voor onderwijs aan ongeveer leerlingen, verdeeld over 58 scholen, waaronder 53 scholen voor basisonderwijs, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het verzorgingsgebied van INNOVO strekt zich uit over Zuid- en Midden-Limburg en is verdeeld over 16 verschillende gemeenten. Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur, Dhr. Bert Nelissen, voorzitter en mw. Joan van Zomeren, lid. Schoolgids SBO-Bernardus

5 Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die een controlerende taak heeft ten aanzien van de vastgestelde doelen. Het College van Bestuur is gevestigd aan de Ruys de Beerenbroucklaan 29A te Heerlen. Hier is ook het stafbureau gevestigd dat ondersteuning biedt aan de scholen en het college. Op het stafbureau zijn deskundigen werkzaam in de disciplines financiën, huisvesting, ICT, administratie, personele, juridische en onderwijskundige zaken. Wat vindt de inspectie van onderwijs van onze school? Inspectie zeer tevreden over de kwaliteit van onderwijs van S.B.O. Bernardus. Twee schoolinspecteurs hebben op 10 mei 2012 een onderzoek uitgevoerd naar aspecten van de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving binnen onze school. Het onderzoek bestond o.a. uit diverse klassenbezoeken(6), gesprekken met kinderen en leerkrachten, controle op de diverse schooldocumenten, zoals o.a. het schoolplan en de schoolgids, een analyse van documenten die betrekking hebben op de zelfevaluatie-activiteiten van de school en een eindgesprek met de directie en de intern begeleiders van de school en een vertegenwoordiger van het schoolbestuur Innovo. De inspectie constateert dat uit de reeks van onderzoeken die de inspectie de afgelopen schooljaren heeft uitgevoerd gedurende een langere periode een proces van schoolontwikkeling is waar te nemen waarbij ernaar gestreefd wordt om de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren. Alle verbeterpunten uit inspectierapporten zijn steeds opgepakt en omgezet in feitelijke verbeteringen van de kwaliteit van het onderwijs. Dit proces van schoolontwikkeling kan enerzijds steunen op een attitude bij de directie en personeel die gekenmerkt wordt door een sterk kwaliteitsbewustzijn, een gerichtheid op een verbetering van de aanwezige kwaliteit en op een grote inzet daarvoor. Anderzijds kan dit proces steunen op een steeds beter gestructureerd systeem van kwaliteitszorg dat een steeds grotere hoeveelheid gegevens bevat op basis waarvan de schoolontwikkeling ook gestalte kan krijgen. Het resultaat van bovenstaande is terug te zien in de oordelen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Op slechts 2 indicatoren is er nog sprake van onvoldoende kwaliteit, terwijl ook bij die indicatoren de nodige groei in kwaliteit te zien is. Bij 19 kwaliteitsindicatoren is er sprake van voldoende kwaliteit en bij 6 indicatoren is de inspectie van oordeel dat er zelfs sprake is van hoge kwaliteit. Verder geeft de inspectie aan dat de school op de huidige wijze kan voortgaan met haar schoolontwikkeling, die een verder impuls zal krijgen bij het in gebruik nemen van de nieuwbouw en de daarmee gepaard gaande samenwerking met de basisschool De Triangel. De nu vastgestelde kwaliteit van onderwijs en de aanwezige attitude en inzet bij directie en personeel bieden een gunstig perspectief voor het verdere proces van de schoolontwikkeling. Wij zijn natuurlijk trots op dit resultaat en zullen de bevindingen en de adviezen van de inspectie ook nu weer ter harte nemen en vertalen in ons schoolbeleid. Het totale verslag is terug te vinden op de site van Schoolgids SBO-Bernardus

6 3. Hoe gaan we met elkaar om? Overal waar mensen samenkomen en samenwerken zijn regels nodig. Zo ook op onze school. We gaan ze echter niet allemaal beschrijven in deze gids. De belangrijkste regel is: Je zorgt dat door jouw gedrag anderen geen nadelige gevolgen hebben en zich niet aan jouw gedrag hoeven te storen. Een paar zaken willen we wel kort bespreken zodat daar geen onduidelijkheden over ontstaan. We houden op school goed bij wie zich niet goed gedraagt op de speelplaats. Elk teamlid geeft per mail door aan alle teamleden als bepaalde leerlingen zich niet goed gedragen hebben op de speelplaats. De directeur bewaart deze mails allemaal. Komt de naam van de leerling in een korte periode drie keer voor in een mail dan worden er bepaalde maatregelen genomen. Er volgt een uitgebreid gesprek tussen de leerling en een van de MT-leden. Vervolgens worden de ouders over het gedrag en de consequenties ingelicht. Groepsregels: Elke groep stelt aan het begin van het schooljaar groepsregels op. Deze regels worden samen met de leerlingen en de leerkracht opgesteld. Daarnaast zijn er regels die gelden speciaal voor de speelplaats. Deze regels worden met de leerlingen besproken en staan in het logboek van de leerkracht. We gebruiken de methode leefstijl om de sociale emotionele ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. S.E.T.-regels Binnen onze school hanteren we de vijf SET-regels. Deze regels worden binnen alle groepen uitgebreid besproken. We hanteren hierbij ook de kleur van de petten die symbool staan voor een bepaald soort gedrag. De SET-petten: Geel staat voor angstig en bang gedrag Zwart staat voor stoer en uitdagend gedrag Rood staat voor gedrag die een meeloper laat zien(uitlachen; meedoen met negatief gedrag e.d.) Wit staat voor positief en zelfbewust gedrag. De SET-regels zijn: We helpen elkaar We vertrouwen elkaar Niemand speelt de baas Niemand lacht uit Niemand doet zielig Eten/drinken Er worden op school afspraken gemaakt over wanneer en waar men mag eten en drinken. Belangrijk is te vermelden dat de verpakkingen e.d. van het eten en drinken door het kind mee terug naar huis worden genomen, dit uit het oogpunt van milieubewustzijn. De G.S.M. of mobieltje Deze horen op school eigenlijk niet thuis. Wanneer ouders het toch nodig vinden dat hun kind deze meeneemt, dienen hierover met de groepsleerkracht duidelijke afspraken gemaakt te worden. Indien een kind zich niet aan deze afspraken houdt, nemen wij het mobieltje in beslag en dan nemen we contact op met ouders. Een algemene afspraak die wij hanteren is dat we het mobieltje op school en het schoolplein niet willen zien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor spullen die niet op school thuis horen. Indien nodig zullen wij deze innemen en kunnen ze door de ouders worden teruggehaald. Herhaaldelijk onacceptabel gedrag Onze school wil een veilige plek bieden aan álle kinderen. Angst, bedreiging en fysiek geweld horen daar niet thuis. Als verantwoordelijken doen wij er dan ook alles aan om dit (vroegtijdig) te voorkomen. Lukt dit niet en is er sprake van (herhaaldelijk) zeer onacceptabel gedrag dan zal gebruik gemaakt worden van alle ons ter beschikking staande middelen, zoals schorsing voor een of meerdere dagen, verwijdering van onze school of aangifte (letsel) bij de politie. Extra info: Schoolgids SBO-Bernardus

7 Leerlingenvervoer: Als aan bepaalde criteria wordt voldaan, kunnen ouders een beroep doen op de regeling: leerlingenvervoer. Elke gemeente heeft haar eigen beleid ten aanzien van het leerlingenvervoer. Hierover kunt u contact opnemen met de gemeente waarin u woonachtig bent. Het leerlingenvervoer valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school maar van de gemeente. Wij vinden het echter belangrijk dat er een goede samenwerking bestaat tussen de vervoerder (taxi), de gemeente, u en onze school. Om deze samenwerking te bevorderen is er o.a. iedere dag een leerkracht aanwezig op het parkeerterrein na school. Daarnaast organiseren wij aan het begin van het schooljaar een bijeenkomst waarbij wij alle chauffeurs en directie van de vervoersbedrijven voor uitnodigen. 4. Organisatie van het onderwijs. Binnen onze school werken we met zogenaamde units, unit 1, 2 en 3. Per unit clusteren we kinderen met gelijksoortige ontwikkelingskenmerken en onderwijsbehoeften. Elke leerling wordt in de unit geplaatst die het beste past bij zijn/haar leeftijd, taalvaardigheden, manier van denken, doen, leren, omgaan met anderen enz. De stamgroep is de plek waar de leerling het grootste deel van de dag doorbrengt. In deze groep worden na de kleine pauze de vakken taal, wereldoriëntatie, schrijven, verkeer, sociaal-emotionele vorming en de creatieve vakken onderwezen. We bieden een aantal van deze onderdelen aan via de methodieken van Speelplezier (unit 1), Wereldspel (unit 2) en Topondernemers (unit 3). In de ochtenduren, tot aan de kleine pauze, gaat uw zoon of dochter voor rekenen, lezen en spelling naar een instructie-groep. Voor het ontwikkelen van deze vaardigheden is gekozen voor groepsdoorbrekende instructiegroepen. We plaatsen kinderen bij elkaar die op een bijna gelijk instructieniveau functioneren bij een bepaald vakgebied. De vakken begrijpend lezen en taal algemeen worden in de eigen stamgroep gegeven. Bij taal staat vooral het communiceren centraal. Daarnaast gaan alle leerlingen enkele keren per week 45 minuten zelfstandig leren. De kinderen krijgen dan extra leer- en oefentijd voor diè vakgebieden die vragen voor extra oefening. We noemen dit taakdifferentiatie. Uw kind heeft vrijwel altijd te maken met meerdere leerkrachten. De stamgroepleerkracht wordt echter door de instructiegroepleerkrachten op de hoogte gehouden over het functioneren van uw kind. Als U dus informatie wenst over zaken die uw kind betreffen dan moet u altijd eerst contact opnemen met de stamgroepleerkracht. Hij/zij is de spil in de zorg voor zijn stamgroepleerlingen. Taken binnen onze school Binnen onze school zijn veel mensen werkzaam die in meer of mindere mate, direct of indirect, met uw kind bezig zijn. Ieder met zijn eigen taken, specialisaties en verantwoordelijkheden. Hier volgt een korte opsomming: Het managementteam geeft leiding aan de school. Dit MT bestaat uit de twee interne begeleidsters en de directeur. De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor de aanname van nieuwe leerlingen en aanspreekpunt voor ouders met vragen en/of problemen. Interne begeleiders richten zich vooral op de zorg binnen school. Onze school beschikt daarnaast over een aantal interne en externe specialisten zoals de orthopedagoog, psychologisch assistente, ergotherapeute, logopediste, dyslexiespecialisten, remediaal specialiste, gedragsspecialisten, RT-ers, een motorisch remediaal therapeut (MRT), een maatschappelijk werker, medewerker bureau Jeugdzorg, fysiotherapeute (externe praktijk), schoolarts. Groepsoverstijgende taken worden ook uitgevoerd door aandachtsfunctionarissen (AF). De (Preventieve) Ambulante Begeleiders Schoolgids SBO-Bernardus

8 (PAB) zijn belast met schooloverstijgende taken. Zij verzorgen de begeleiding van basisscholen in de regio die hulpvragen stellen. Daarnaast beschikken we over onderwijsondersteunend personeel, zoals de administratief medewerkster, conciërge en schoonmaker (LICOM). De BHV-ers (bedrijfshulpverleners) verlenen op school eerste hulp bij ongelukken. Zij kunnen ook, indien noodzakelijk, eenvoudige pijnstillers toedienen. Indien u hiertegen principiële bezwaren heeft dan moet u dit duidelijk kenbaar maken bij de stamgroepleerkracht. De preventiemedewerker ziet toe dat de school veilig is op alle gebieden. Voor meer informatie kunt u op school terecht. De lesactiviteiten De aan ons toevertrouwde kinderen hebben recht op goed onderwijs. We kiezen voor interactief onderwijs en gaan daarbij steeds meer uit van de volgende uitgangspunten: betekenisvol, coöperatief en strategisch leren. We leren kinderen ook nadenken over hun eigen leerproces (metacognitie). We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van het individuele kind om doelen te kunnen bereiken. We kijken vooral naar wat kinderen met hun specifieke leerling-kenmerken wel kunnen. We willen kinderen leren om zelf keuzes te maken. Wilt u meer informatie over dit proces dan kunt u op school vragen naar onderdelen van het schoolplan waarin deze veranderingsprocessen voor de komende vier jaar beschreven staan. Het taalonderwijs. We maken gebruik van methodieken die voldoen aan de kerndoelen. Voor Nederlandse taal werken we met de methode Taalverhaal. In deze methode staat mondelinge communicatie centraal. In unit 2 en 3 is deze methode in de stamgroepen in gebruik. Het leesonderwijs is en blijft ook aan veranderingen onderhevig. Het nieuwe proces t.a.v. de toetsing van technisch lezen is nu geheel ingevoerd. Als SBO volgen we in deze de richtlijnen van het SBO protocol leesproblemen en dyslexie. In het aanvankelijk leesproces maken we veelal gebruik van de methode Veilig Leren Lezen en Veilig stap voor stap. Daar waar nodig wordt een switch in aanpak gemaakt. De leerling wordt dan geplaatst in de speciale leesgroep. Daar wordt o.a. gewerkt met de remediërende methode Toch nog leren lezen. De aanpak en methodiek wordt precies afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling op dat moment. Deze groep is bestemd voor kinderen met zeer ernstige leesproblemen. De aanpak wordt altijd met de ouders vooraf besproken zodat de ouders ook thuis het proces mee kunnen ondersteunen. De computer speelt bij het leesonderwijs een grote rol door de inzet van verschillende ondersteunende programma s. Bij het voortgezet lezen wordt de methode Estafette gebruikt. Voor begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van de methode Tussen de Regels. Nieuwsbegrip wordt ingezet in bepaalde groepen. Spellingonderwijs wordt twee keer per week gegeven aan de hand van de methode Woordbouw-nieuw. Het rekenonderwijs. Afgelopen drie jaren hebben we meegedaan aan een landelijk rekenverbetertraject. Dit heeft geleid tot een groot aantal verbeterpunten met betrekking tot ons rekenonderwijs en heeft de leerkrachtvaardigheden vergroot. Webben jarenlang tijdens de rekenlessen gebruik gemaakt van de methode Wis en Reken, een realistische rekenmethode. Aan het einde van het schooljaar hebben we gekozen voor een nieuwe rekenmethode. Deze methode heet Wizwijs. We zullen het schooljaar gebruiken om deze rekenmethode goed te implementeren binnen onze school. Hiervoor zullen we externe begeleiding voor inhuren. Daarnaast wordt er afhankelijk van de onderwijsbehoeften van leerlingen jaarlijks bekeken of er een speciale rekengroep wordt geformeerd voor kinderen die aan de slag gaan met redzaamheidsrekenen. Schoolgids SBO-Bernardus

9 De wereldoriënterende vakgebieden. In unit 1 wordt gewerkt met de methode Speelplezier. Dit is een methodiek die kinderen spelenderwijs via het opdoen van ervaringen laat leren. Hierbij staat altijd een thema centraal. Er is een samenhang tussen construeren, praten, schrijven, rekenen en musiceren. Via vaste routines komen deze onderdelen aan de orde. De leerkracht stimuleert het kind tot een hoger niveau van denken en handelen. Unit 2 werkt als vervolg op Speelplezier met het programma Wereldspel. Dit programma wordt elk jaar nog verder uitgebreid. Binnen Unit 3 wordt gewerkt met het programma van Topondernemers. Ook hier gaat men komend schooljaar verder mee aan de slag met de uitgebreide mogelijkheden die dit programma biedt. De Sociale emotionele ontwikkeling. De aandacht voor en het werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen heeft een hoge prioriteit. We zetten hiervoor o.a. de methode Leefstijl in. Inmiddels is het pedagogisch leerlingvolgsysteem van Leefstijl schoolbreed ingevoerd. Ouders, de leerling en de leerkracht vullen één keer per schooljaar een vragenlijst in. Opvallende zaken zullen met u besproken worden. Voor de schoolverlaters hanteren we het sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem VISEON van Cito. Daarnaast hebben we in het schooljaar onder deskundige begeleiding van Marlies Kraan een nieuwe sociale vaardigheidstraining ingevoerd. Dit biedt ons de mogelijkheid om elk jaar een 20-tal leerlingen specifieke training te geven op gebied van hun sociale emotionele ontwikkeling. Afgelopen schooljaar hebben we deze aanpak schoolbreed geïmplementeerd zodat er een gezamenlijke taal ontstaat voor alle kinderen en teamleden en is er een doorgaande lijn door de gehele school. Identiteit. We zijn een katholieke school die openstaat voor kinderen met andere (geloofs)overtuigingen. Onze katholieke identiteit krijgt o.a. gestalte tijdens de voorbereidingen op de verschillende kerkelijke feesten en activiteiten. Om de twee jaar krijgen de kinderen de mogelijkheid om vanuit school de Eerste H. Communie of het Vormsel te doen. Dit schooljaar is het Heilig Vormsel gepland(zie schoolkalender). In schooljaar is weer de mogelijkheid voor de leerlingen om de communie te doen. Engelse taal In de laatste twee groepen van unit 3 krijgen de kinderen Engels aan de hand van de methode The Team. Hier staat vooral de communicatie centraal. Bewegingsonderwijs Iedere groep heeft twee gymnastieklessen per week. Deze lessen worden verzorgd door de vakleerkracht gymnastiek en de groepsleerkracht. De gymlessen worden gedeeltelijk tijdelijk aangepast. Normaliter hebben de leerlingen van unit 1 en unit 2A zwemonderwijs. Het zwembad van Gulpen wordt komend jaar grondig gereviseerd en verbouw. Dit betekent voor het schooljaar dat het zwemonderwijs niet kan plaatsvinden. Het schrijfonderwijs. De schrijflessen worden wekelijks gegeven in de stamgroepen en worden ondersteund in woord en daad door onze interne deskundige, de ergotherapeute. De frequentie van de lessen is afhankelijk van de unit. Daarnaast is er een mogelijk tot het opdoen van typevaardigheid via het programma Type basic. Dit schooljaar gaan we de nieuwe schrijfmethode Novoskript invoeren. De ergotherapeute zal dit invoeringstraject begeleiden. Schoolgids SBO-Bernardus

10 Creatieve vakken. Tekenen, handvaardigheid en muziek zijn vaak de favoriete vakken voor veel kinderen. Wij vinden ze ook belangrijk en proberen tijdens deze lessen een prikkel te geven aan de creatieve ontwikkeling van de leerling. Deze vakgebieden zijn voor unit 1 en 2 ingebed in de thema s van Speelplezier en Wereldspel. In unit 3 zijn deze lessen gekoppeld aan de methode van Topondernemers. Daarnaast komen deze vakgebieden ook terug bij het aanbod van onze cultuureducatie SIEN. Multi media. De school beschikt over een modern computernetwerk waarop alle leerlingen actief mogen (en moeten) zijn. Op dit ogenblik gebruiken de leerlingen, onder leiding van hun groeps- of instructieleerkracht, de computer als oefen- en leermachine. Daarnaast beschikken alle leerlingen over een eigen adres op school. Afhankelijk van de groep/leerkracht zal uw zoon/dochter hier gebruik van gaan maken. Heeft u hiertegen principiële bezwaren, dan moet U dat de stamgroepleerkracht laten weten. Dit geldt ook voor het publiceren van foto s op onze website (www.sbo-bernardus.nl) Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter zichtbaar is op een van deze foto s. Bij de beschrijving van alle vak- en vormingsgebieden hebben we ons beperkt tot hoofdlijnen. Naast de opgesomde methodes wordt op onze SBO school nog een zeer groot aantal remediërende programma s ingezet op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven en rekenen. De leerkrachten kunnen hiervoor op onze school gebruik maken van een uitgebreide orthotheek en hulp en advies vragen aan de aanwezige specialisten. Zoals reeds aangegeven beschikt onze school voor leerlingen met zeer grote leesproblemen over een speciale (remediërende) leesgroep. Naast remediëren richten we ons meer en meer ook op compenseren zodat kinderen gebruik kunnen maken van compenserende hulpmiddelen en zo min mogelijk door hun dyslexie en/of zware leesproblemen gefrustreerd worden in hun talenten. Schoolgids SBO-Bernardus

11 Aantal uren onderwijs Leertijd is een belangrijk aspect bij het leren van kinderen. We maken bewust meer onderwijsuren dan door de wet wordt voorgeschreven. We starten de school elke dag om 8.55 uur. De leerlingen van unit 1 en 2 kunnen al vanaf 8.50 uur naar hun eigen stamgroep gaan. De leerlingen van unit 3 gaan om 8.55 uur naar binnen. School- en lestijden: Maandag 8.55 uur uur Dinsdag 8.55 uur uur Woensdag 8.55 uur uur Donderdag 8.55 uur uur Vrijdag 8.55 uur uur Pauze: uur, uur (op woensdag is er geen middagpauze). Totaal aantal basisuren: 52 x = 1374 u. Extra dag correctie: 5,35 u. Totaal afgerond: 1379 uur en 15 minuten Vakanties/vrije dagen: Studiedag maandag Studiedag woensdag Herfstvakantie t/m Studiedag woensdag Kerstvakantie t/m Studiedag woensdag Studiedag donderdag Studiedag vrijdag Carnavalvakantie t/m Pasen Verhuizing? t/m Meivakantie t/m Pinkstermaandag Zomervakantie t/m Urenberekening : Unit 2 en 3: Herfstvakantie 26:25 uur Kerstvakantie 52:50 uur Carnavalsvakantie 26:25 uur Pasen 05:35 uur Verhuizing 11:10 uur Meivakantie 52:50 uur Pinksteren 05:35 uur Zomervakantie 158:30 uur Studiedagen: Maandag uur Woensdag uur Woensdag uur Woensdag uur Donderdag uur Vrijdag uur Totaal: Totaal onderwijs: 1010, 55 uur Unit 1: Kinderen t/m 8 jaar hoeven maar 880 uur onderwijs te volgen. Alle leerlingen van unit 1 hebben daarom 23 dagen vrij (zie kalender) uur 23 dagen vrij uur Aantal uren unit 1: uur Schoolgids SBO-Bernardus

12 Verdeling lestijden per vakgebied per week: Alle groepen uit unit 1, 2 en 3 hebben hun eigen lesrooster, waarbinnen de beschreven vakgebieden over de week zijn verdeeld (zie schooljaarplan). Elk schooljaar kijken we kritisch naar de leertijden per vakgebied. We stemmen de leertijd ook af op de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit doen we o.a. bij de taakdifferentiatie. Overzicht van de lestijden: Taal Unit 2A Aanvankelijk lezen Spelling Alle leerlingen t/m Avi M5 instructie Voortgezet lezen Alle leerlingen vanaf E5 instructie (M5 beheerst) Voortgezet lezen Spelling Taalverhaal: Unit 2A Unit 2B en 2C Vanaf Unit 2D Begrijpend lezen Unit 2C Unit 2D Unit 3 Taakdifferentiatie: Unit 2A Unit 2B, 2C en 2D Unit 3 Kringgesprek Rekenen Wereldoriëntatie Speelplezier Wereldspel (Unit 2) Topondernemers (Unit 3) Schrijven Unit 2A: Alle overige groepen: Creatief Unit 2 Unit 3 Engels Unit 3C en 3D Leefstijl Unit 2 Unit 3 Verkeer Unit 2 Unit 3 Muziek Unit 2 Unit 3 Godsdienst Bewegingsonderwijs 405 minuten 45 minuten 225 minuten 180 minuten 90 minuten 65 minuten 165 minuten 125 minuten 45 minuten 80 minuten 120 minuten 140 minuten (lezen) 135 minuten (lezen) 80 minuten 40 minuten 345 minuten in Unit 1 worden alle vakken binnen Speelplezier geïntegreerd aangeboden. 260 minuten 160 minuten 110 minuten 40 minuten Creatieve vakken zijn onderdeel van Wereldspel 60 minuten 40 minuten 80 minuten 40 minuten onderdeel van Wereldspel 40 minuten onderdeel van Wereldspel 20 minuten 25 minuten 80 minuten Schoolgids SBO-Bernardus

13 5. Zorg voor kinderen. Aanmelding en plaatsing Wij zijn een Speciale school voor BasisOnderwijs (SBO). Dit betekent dat wij alleen kinderen mogen plaatsen die een zgn. Toelaatbaarheidverklaring hebben van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) te Maastricht. Deze commissie bepaalt namens alle basisscholen in onze regio Heuvelland en Maastricht, of uw zoon of dochter aangewezen is op aangepast onderwijs. Bent u in het bezit van deze verklaring dan kunt u uw kind aanmelden op het SBO. Er volgt een intakegesprek met de directeur, Jos Vandewall of met een van de twee andere MT leden, Véronique Lindelauf of Mariëtte Murrer. Uiteraard is het altijd mogelijk om een oriënterend gesprek aan te vragen voor informatie over Speciaal Basis Onderwijs. Bij plaatsing volgen wij de volgende procedure: De IB ers bepalen in welke stamgroep de leerling wordt geplaatst. Aanwezige informatie wordt met de stamgroepleerkracht doorgenomen. Aandachtsfunctionarissen van de verschillende vakgebieden bepalen a.d.h.v. aangeleverde gegevens en/of intern onderzoek het startniveau van het kind. De onderwijsbehoeften zijn door de PCL in kaart gebracht en worden door de orthopedagoog eventueel aangevuld De instructiegroep wordt bepaald. De logopediste en de ergotherapeute bestuderen het aangeleverd dossier op verzoek van de IB er en screenen leerlingen van unit 1 en 2 indien nodig uitgebreid en geven behandeladvies. Leerlingen van unit 3 worden door hen bekeken indien voorinformatie hier aanleiding toe geeft. De orthopedagoog werkt met de leerling en bestudeert de aangeleverde gegevens. Hij breidt eventueel de reeds aangereikte onderwijsbehoeften uit. Hij informeert via IB naar de ontwikkeling in de groep gedurende de eerste periode. Bij eventuele vragen wordt opnieuw naar leerling en dossier gekeken. Na 6-8 weken vindt een terugrapportagegesprek plaats waarbij ouders worden uitgenodigd. We rapporten terug naar de PCL ter monitoring van de ontwikkeling van de leerling na het afgeven van een beschikking. De IB ers stellen het ontwikkelingsprofiel op n.a.v. beschikbare gegevens. Het OPP wordt steeds op de ouderavond besproken met de ouders. De ontwikkeling van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling wordt aan de hand van het OPP besproken. De beginsituatie op productniveau wordt door de IB-er op de didactische balk (niveauladder) in kaart gebracht. De leerling wordt bewust vergeleken met het niveau van het basisonderwijs, zodat de groei van de leerling voor ouders transparant wordt en blijft. Nieuwe leerlingen worden in het multidisciplinair begeleidingsteam (BT) besproken. Leerlingen met een tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring worden tijdens ieder BT kort besproken en specifiek gevolgd. IB ers vullen binnenkomende informatie in het digitale dossier van het kind aan (OPP/ VCB) en informeren leerkrachten mondeling en/of via . De leerkracht gaat aan de slag met de leerling a.d.h.v. de beschreven onderwijsbehoeften en leerlingkenmerken. De stamgroepleerkracht stelt na observatie aandachtspunten per leerling op. Update van deze aandachtspunten vindt regelmatig plaats. We werken in school volgens de opzet van de 1 zorgroute. Een doorgaande lijn van zorg van peuter tot voortgezet onderwijs. Hierbij staat het kind met zijn onderwijsbehoeften centraal en vormen de sterke kanten van de leerling de basis voor de aanpak. De aanpak is preventief, transparant, doelgericht en vormt de basis van onze zorgcirkel uitgewerkt in de verschillende zorgniveaus. Kind, ouder, leerkracht /school worden allen betrokken in het proces. Vanuit deze zienswijze wordt er gewerkt met groepsplannen per vakgebied. Vooraf wordt per vakgebied een basisaanbod gepland en bekeken welke leerlingen iets extra s nodig hebben ( subgroep of handelingsplan) om de streefdoelen, opgesteld voor die periode, te behalen. De streefdoelen moeten reëel, haalbaar en meetbaar zijn voor alle betrokkenen. Het opgesteld OPP per leerling vormt de basis voor het stellen van de streefdoelen. Schoolgids SBO-Bernardus

14 6 OPP, VCB 2 Evaluatie groepsplannen Rapport, ouderavond Did.balk, onderwijsbehoeften, Overdracht. Tussen evaluatie 1 Intake/kennismaking directeur PCL- beschikking, Toelating, startdocument OPP 3 Start Handelingsgericht werken onderwijsbehoeften, aandachtspunten, groepsplannen, observeren, aan de slag 5 OPP-VCB 1 Evaluatie groepsplannen Terugrapportage PCL Rapport, ouderavond, Did. balk Onderwijsbehoeften 2 Plaatsing in Stamgroep, Specifieke onderwijsbehoeften in OPP, 1 e bijstelling, evaluatie 6-8 weken intern onderzoek instructiegroep 4 Huisbezoek bij nieuwe leerlingen kennismakingsavond, ouderavonden, tussenevaluatie groepsplan. De stamgroepleerkracht verzamelt alle gegevens van zijn stamgroepleerlingen in een pedagogisch overzicht en stelt via clustering van problematieken een pedagogisch groepsplan op. Daarnaast stelt hij groepsplannen op voor de vakgebieden taal en voor begrijpend lezen (unit 2d en 2e). Ook hier vormen vooraf verzamelde didactische overzichten de basis voor het maken van het groepsplan. Bij de instructiegroepen worden op dezelfde wijze groepsplannen opgesteld voor de vakgebieden rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen (unit 3). De stamgroep- en instructiegroepleerkracht bewaken of de leerling nog past in het opgestelde groepsplan. Indien nodig wordt overleg gepleegd met de IB er. N.a.v. dit overleg volgt een aangepaste aanpak of volgen evt. verdere stappen of worden andere interne deskundigen ingeschakeld (zie verdere beschrijving bij niveaus van zorg in het zorgplan). In de derde schoolweek vindt een kennismakingsouderavond plaats, waarbij de stamgroepleerkracht ouders informeert over de werkwijze en plannen in dat schooljaar. Voor de ouders van de nieuwe leerlingen vindt nog een aparte ouderavond plaats, waarbij ouders worden geïnformeerd over de school in het algemeen. Deze informatie wordt ondersteund door filmbeelden waarbij hun eigen kind in het schoolgebeuren centraal staat. Verder laten de IB ers de ouders kennismaken met de zorgcyclus zoals deze in school gehanteerd wordt. Logopediste, ergotherapeute, fysiotherapeute en de consulent van MEE vertellen over hun eigen vakgebied en geven mogelijkheden vanuit hun discipline aan. In de eerste periode gaat de stamgroepleerkracht bij iedere nieuwe leerling op huisbezoek. Ouders en leerkrachten hebben de gelegenheid om elkaar te informeren tijdens de tussentijdse facultatieve ouderavond in november. Na enkele maanden nodigt de IB er ouders en stamgroepleerkracht uit voor een terugrapportagegesprek. In dit gesprek wordt het OPP besproken waarvan het VCB onderdeel is. Ook wordt de didactische ladder besproken. De schriftelijke informatie wordt aan ouders overhandigd met het verzoek deze na lezing te ondertekenen. Het document wordt in het kader van monitoring naar de PCL gestuurd. De leerkracht verzamelt gegevens en beschrijft product en proces van de totale ontwikkeling van het kind en geeft naast leerrendementen van die totale ontwikkeling ook leerrendementen aan van de groepsplanperiode. Stamgroepleerkracht/instructiegroepleerkracht en IB er bespreken deze gegevens tijdens de groepsplanbespreking en de eerste Voortgang Controle Bespreking. Ervaringen worden verwerkt in aandachtspunten en onderwijsbehoeften. De bespreking kan aanleiding zijn tot het opstellen van handelingsplannen of het uitvoeren van nader onderzoek. Adviezen voor inzet taakdifferentiatie worden besproken. De ontwikkeling van de leerling wordt uitgebreid beschreven. Na de Voortgangs Controle Bespreking worden door de stamgroepleerkracht gegevens aangevuld. Een uitdraai van dit VCB wordt toegevoegd aan de leerling-dossierklapper. Schoolgids SBO-Bernardus

15 De leerkrachten maken een leerling-rapport waarin vooral sterke kanten van de leerling worden benadrukt. Met ouders wordt de ontwikkeling van de leerling besproken aan de hand van het ontwikkelingsperspectief en het VCB. Ervaringen van kind en ouder, onderwijsbehoeften en aandachtspunten staan hierbij centraal. Rapport en niveauladder worden besproken. Ouders ondertekenen niveauladder voor gezien. IB ers bewaken het opgestelde ontwikkelingsperspectief en bekijken of de ontwikkeling van de leerling verloopt volgens de opgestelde prognose. Bij afwijking van deze prognose behoren intern overleg, handelingsplan, nader onderzoek of bijstelling prognose tot de mogelijkheden. De leerkracht gaat weer aan de slag met de geformuleerde onderwijsbehoeften en aandachtspunten. Nieuwe instructiegroepen worden samengesteld door de aandachtsfunctionarissen (lezen, rekenen, spellen en begrijpend lezen (unit 3)) op grond van aangereikte informatie tijdens de VCB s. Nieuwe groepsplannen worden opgesteld voor de volgende periode. Voor de tweede helft van het schooljaar wordt de procedure herhaald: opstellen groepsplannen, VCB s, leerlingrapport en ouderavond. Aan het eind van het schooljaar vindt er een overdrachtsbespreking plaats tussen de stamgroepleerkrachten. In principe zijn hierbij alleen de stamgroepleerkrachten aanwezig, maar indien gewenst is de IB er aanwezig bij dit gesprek. De IB ers zorgen voor een goede overdracht naar elkaar indien kinderen naar een andere Unit gaan. Tussentijds overleg vindt voortdurend plaats. IB ers zijn tussendoor altijd bereid om te overleggen over leerlingen die extra zorg vragen. Dit overleg kan plaats vinden op initiatief van de leerkracht, IB er, ouders of andere betrokkenen. L.G.F. (rugzakleerling) Met ingang van het schooljaar 2003/2004 hebben kinderen met een geïndiceerde handicap of stoornis, op grond van het landelijke integratiebeleid, recht op toegang tot de reguliere basisschool. Voor de opvang van deze geïndiceerde leerlingen kan de basisschool een financiële tegemoetkoming (geld in het rugzakje) ontvangen (Leerling Gebonden Financiering). Binnen ons samenwerkingsverband is in principe afgesproken dat er geen kinderen tot het S.B.O. worden toegelaten met een rugzakje. De P.C.L. heeft de opdracht gekregen geen beschikkingen af te geven voor deze geïndiceerde kinderen. De PCL kan echter na bestudering van de gegevens, in het belang van het kind, hiervan afwijken. Er kan i.v.m. handelingsverlegenheid van het SBO, voor een kind reeds geplaatst in het SBO, wel een rugzakje worden aangevraagd. Per 1 augustus 2010 is echter deze bekostiging voor de leerling op het SBO drastisch verminderd. Extra info: Begeleiding naar het voortgezet onderwijs. Een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen (en hun ouders) is het moment waarop definitieve keuzes gemaakt moeten worden voor het vervolgonderwijs. U staat er als ouder niet alleen voor. De betreffende stamgroepleerkracht zal u daarin persoonlijk begeleiden en adviseren. Het uiteindelijke advies is gebaseerd op verschillende gegevens. De eerste gegevens zijn de ervaringen die wij als school de laatste jaren hebben opgedaan met uw kind. Daarbij behoort ook de prognose van het ontwikkelingsperspectief en wordt er een intelligentietest afgenomen. Er wordt door onze school een onderwijskundig eindrapport opgesteld. Dit wordt met de ouders van de schoolverlaters besproken. U wordt tijdig geïnformeerd d.m.v. een voorlichtingsavond voor ouders van schoolverlaters. In school is een brochure beschikbaar waarin de schoolverlatersprocedure uitgebreid beschreven staat. Schoolgids SBO-Bernardus

16 Resultaten van het onderwijs De resultaten van ons onderwijs laten zich het beste zien in de schoolkeuze en schoolsoort van de schoolverlaters. Wij kunnen geen CITO cijfers laten zien omdat we niet meedoen aan deze landelijke eindtoets. Opbrengsten/Rendement: Van elke leerling (vanaf start groep 3) wordt in het VCB de leerrendementen voor de vakgebieden technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen,spelling, taal (woordenschat) berekend. Dit wordt berekend met de volgende formule: leerrendement is DLE/DL x 100%. De leerachterstand van de leerling is hierdoor duidelijk zichtbaar. Ook wordt tijdens de evaluatie van de groepsplannen, de opbrengst van de periode berekend zodat we goed kunnen zien welk rendement de aanpak heeft opgeleverd. Van alle schoolverlaters wordt berekend wat het totale leerrendement voor de vakgebieden lezen, spelling en rekenen per leerling op SBO Bernardus is. Ook wordt het gemiddelde rendement voor beide vakgebieden voor de totale groep berekend. Schooljaar: Rendement per vakgebied: Lezen Rekenen Spelling Begrijpend lezen Gemiddeld IQ ,84 % 48,63 % 78, ,86 % 47,62 % 84, ,85 % 60,82 % 87, ,23 % 67,77 % 83, ,12 % 71,32 % 80, ,53 % 64,55 % 81, ,23 % 53,68 % 56,68 % 84,6 % 82, ,13 % 57,2 % 61,05 % 72,8 % 77, ,14 % 58,88 % 54,31 % 64 % 80 Vergelijking met kengetallen inspectie: (Uit PowerPoint van inspecteur Ben de Goei ; studiedag sbo-werkverband) Dle TL Dle BL Dle spelling Dle RW Gemiddeld eindniveau in dle s Gemiddeld IQ op schoolniveau: ,8 Opbrengsten SBO Bernardus Dle TL Dle BL Dle spelling Dle RW Gemiddeld eindniveau in dle s Gemiddeld IQ op schoolniveau Schoolgids SBO-Bernardus

17 Conclusie: Als we de gemiddelde eindniveaus bekijken dan mogen we als school tevreden zijn over de opbrengsten van spelling en rekenen en wiskunde. We mogen zeer tevreden zijn over de opbrengsten van technisch lezen. Bij begrijpend lezen zien we dat we in schooljaar een lagere opbrengst hadden dan het gemiddelde van de kengetallen van de inspectie. Kijken we naar het leerrendement van begrijpend lezen die deze schoolverlaters hebben gehaald binnen de tijd dat ze bij ons op school zijn geweest dan scoren we een leerrendement van 64 %. Gezien het gemiddeld schoolniveau is dit een goed resultaat. We hebben het onderwijsleerproces van begrijpend lezen nog eens kritisch onder de loep genomen. o We gaan gebruik maken van Nieuwsbegrip als begrijpend leesmethode. Er heeft een analyse plaats gevonden t.a.v. de opbrengsten begrijpend lezen schooljaar per leerling, per stamgroep en op schoolniveau (juni 2012). o Er is gekeken naar de afstemming van het leerstofaanbod, wat wordt wanneer en op welke wijze aangeboden. o Opnieuw is er gekeken naar de verdeling van de leertijd van m.n. technisch- en begrijpend lezen. Vanaf Unit 3 hebben kinderen 45 minuten per week meer begrijpend lezen dan de afgelopen jaren. o Dit schooljaar zal begrijpend lezen in Unit 3 in instructiegroepen aangeboden worden, waardoor er een beter tegemoet gekomen kan worden aan de niveauverschillen tussen kinderen onderling. o Op teamniveau gaan we ons verdiepen in: Hoe gaan we bij de technisch leeslessen om met het begrijpend lezen (welke strategieën zet je in of zou je kunnen inzetten). Het vervolgonderwijs: Vervolgscholen: VMBO (evt. met LWOO) Praktijkschool andere school % 53 % 4 % % 43 % 4 % % 18 % 4 % % 25 % 3 % % 31 % 12 % % 27 % 9 % % 41 % 0 % ,5 % 37,5 % 10 % % 29 % 18 % Opmerking t.a.v. het gemiddelde IQ: Er is voor ieder leerjaar de gemiddelde intelligentie van de groep schoolverlaters uitgerekend, maar de afgelopen jaren is er gebruik gemaakt van verschillende intelligentieonderzoeken. Hierdoor moeten we voorzichtig zijn met het verbinden van conclusies aan de gemiddelde intelligentiescore. Er is gebruik gemaakt van: In het schooljaar werden de volgende intelligentieonderzoeken gebruikt: GIVO, NDT en WISC-R. In de schooljaren en werden de volgende intelligentieonderzoeken gebruikt: NDT en WISC-R. In het schooljaar werden de volgende intelligentieonderzoeken gebruikt: NDT en WISC-III. In het schooljaar werden de volgende intelligentieonderzoeken gebruikt: NDT, NIO en WISC-III. Vanaf het schooljaar tot nu worden de volgende intelligentieonderzoeken gebruikt: NIO en WISC-III. Schoolgids SBO-Bernardus

18 Uitstroomprofiel SBO landelijk 2011 blauw: SO/VSO > 8 % rood: Pro > 34 % groen: VMBO-LWOO > 45 % paars: VMBO > 11 % lichtblauw: overig > 2 % oranje: onbekend > 0 % Uitstroomprofiel SBO Bernardus 2012 blauw: SO/VSO > 0 % rood: Pro > 29 % groen: VMBO-LWOO > 47 % paars: VMBO > 6 % lichtblauw: overig > 18 % oranje: onbekend > 0 % Conclusies: De leerlingen stromen voor 100 % volgens de prognose van het opgestelde ontwikkelingsperspectief. Dit wordt bij ons op school bij een didactische leeftijd van 40 definitief vastgesteld. De leerlingen stromen uit naar het vervolgonderwijs dat past bij hun ontwikkeling. Het uitstroomprofiel van onze school komt in grote mate overeind met het landelijke uitstroomprofiel SBO. We zien een verschil met de uitstroom naar het SO/VSO. Daarnaast valt op dat 18 % van de leerlingen van onze school naar overig uitstroomt. Dit zijn leerlingen die uitstromen naar het buitenland. Bijna elk schooljaar stromen leerlingen van onze school uit naar scholen in België. Dit is dit schooljaar ook weer zo. De ervaringen die wij hier mee hebben zijn positief. De terugkoppelingen die wij krijgen van oud leerlingen en hun ouders hierover ontvangen zijn positief. Het directe contact met de Belgische scholen verloopt meestal stroef. Wij herkennen dit ook als wij kinderen krijgen aangemeld die voorheen op een Belgische school het onderwijs heeft gevolgd. We moeten als school zelf actief contact zoeken en achter gegevens aangaan. Waar gaan onze schoolverlaters naar toe? School: Sophianum Nyswiller/Gulpen Stella Maris Valkenburg Aantal leerlingen: 4 2 Schoolgids SBO-Bernardus

19 Praktijkschool Parkstad Limburg Heerlen 4 Praktijkschool Terra Nigra 1 Maastricht Sint Maartenscollege 2 Maastricht Thermenschool (Herlecollege) 1 Heerlen School in België 2 Tevredenheidsonderzoek leerlingen. In het schooljaar is een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij onze leerlingen. 78 leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld. De leerlingen konden een score geven van 1(laag)-4(hoog). Zes items werden bevraagd. Daarvan gaven de leerlingen aan dat ze over alle items in hoge mate tevreden waren over onze school. Hieronder zijn de items en de scores weergegeven: Hoge mate van tevredenheid. (3,2 of hoger) Score 1-4 Veiligheid 3,5 Het gebouw 3,3 De groep 3,7 De juf of meester 3,5 Wat ik geleerd heb 3,7 Het meehelpen 3,2 De leerlingen hebben de school ook een rapportcijfer gegeven. Dat was een : 7,9 Een verdere analyse ligt ter inzage op school. Interne en externe expertise Zoals u al eerder heeft kunnen lezen beschikt onze speciale school over verschillende specialisten of deskundigen. Op deze pagina geven we een korte beschrijving van hun taak. Orthopedagoog: Hij bestudeert het aangeleverd OPP van de PCL, werkt met de leerling en bekijkt het dossier. Hij vult eventueel het OPP document aan met specifieke onderwijsbehoeften. Hij biedt ondersteuning aan leerkrachten en/of ouders indien er sprake is van gesignaleerde problematiek in de voortgang van de ontwikkeling van een leerling. Hij is tevens lid van het begeleidingsteam. Logopediste: Naast hulp bij problemen op het gebied van spraak, gehoor, stem en afwijkend mondgedrag, speelt ze een actieve rol bij taalverwerving bij kinderen. De logopediste is bekend met de methode Söderberg Tan voor dysfatische kinderen. Ergotherapeute: Zij richt zich op alle voorwaarden die nodig zijn om vaardigheden te leren, zoals schrijven, spelen, strikken of andere handvaardigheden. Hierbij moet u denken aan oefeningen van de fijne motoriek, ooghand-coördinatie, samenwerking tussen handen, evenwicht, ruimtelijke waarneming, oogmotoriek, tastzintuig of planmatig handelen. De egotherapeute onderhoudt nauwe contacten met externe ergotherapeuten die onze leerlingen buiten school behandelen. Tevens is er overleg en samenwerking tussen ergotherapeut en fysiotherapeut. Schoolmaatschappelijk werk: De ouders van de Bernardusschool kunnen gebruik maken van de consulent van MEE. De consulent verstrekt vrijblijvende informatie over opvoedkundige vragen of problemen, kan tips en adviezen geven om de ontwikkeling van de kinderen optimaal te stimuleren en hij kan samen met de ouders en kinderen zoeken naar de hulp die bij hen past. De consulent van MEE richt zich ook op mogelijkheden om ouders samen te brengen die er behoefte aan hebben om te praten/overleggen over onderwerpen die ouders bezighouden t.a.v. de opvoeding van hun kinderen. Dit is slechts een kleine greep uit de mogelijkheden die de MEE-consulent kan bieden. Voor meer informatie kunt U terecht op school of rechtstreeks met de consulent René Weling, tijdens kantooruren, tel: tel: Hij is tevens lid van het begeleidingsteam. Schoolgids SBO-Bernardus

20 IB ers: Zij zijn de regisseurs van de zorg rondom alle leerlingen. De IB er is mede verantwoordelijk voor het aanbod van het juiste onderwijsarrangement en begeleidt en coacht daarvoor de groepsleerkracht en stuurt andere deskundigen aan die eveneens een inbreng kunnen hebben in het totale ontwikkelingsproces. De IB er stelt bij de start voor ieder kind het ontwikkelingsperspectief (OPP) op. De IB er is ook lid van het begeleidingsteam, evalueert de groepsplannen met de instructiegroepleerkrachten, houdt de VCB s (voortgang controle bespreking) met de stamgroepsleerkrachten en is initiator van de zorgbijeenkomsten voor het schoolteam. Ze onderhouden de contacten met externe deskundigen. Daarnaast zijn ze unitleiders en zijn ze de voorzitter van het unitoverleg. Beide IB ers zijn ook lid van het managementteam. De schoolarts is lid van het begeleidingsteam en biedt daarnaast begeleiding t.a.v. de ontwikkeling en gezondheids-vragen die van invloed kunnen zijn op het schoolse functioneren. Uitgebreide informatie over de jeugdgezondheidszorg is toegevoegd. De Motorische remedial teacher (MRT) biedt leerlingen extra bewegingsmomenten aan. Leerlingen die te weinig bewegingservaringen hebben opgedaan en daardoor een achterstand dreigen op te lopen in hun motorisch functioneren, komen hiervoor in aanmerking. Verder verzorgt de gymleraar een gymles per groep per week. Ook werkt de gymleraar met groepjes van leerlingen die zijn samengesteld op basis van hun specifieke onderwijsbehoeften. Er worden buiten de gymlessen om groepjes geformeerd voor Groene spelen of voor XX sport. Deze groepjes krijgen een specifiek aanbod gedurende 6 weken. Tijdens Groene spelen staat lekker vrij bewegen in een klein groepje centraal. Bij XX sport kunnen leerlingen met soortgelijke onderwijsbehoeften zich treffen in spel en andere sportieve activiteiten. Als uw kind voor een vormen in aanmerking komt, wordt u vooraf geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Aandachtsfunctionarissen (AF-ers) taal, spelling, rekenen en lezen hebben zich verdiept in een van de vaken vormings-gebieden. Zij zijn in staat uitgebreide handelingsgerichte diagnostische onderzoeken te doen, de gegevens te interpreteren en onderwijsbehoeften aan te geven waarmee de groepsleerkracht weer verder kan. De PCL, permanente commissie leerlingenzorg. De PCL bestaat uit een voorzitter en 2 leden. Zij bepalen via een toelaatbaarheidsverklaring (definitief of tijdelijk) of uw kind is aangewezen op aangepast onderwijs. Zij monitoren verder de zorg rondom uw kind. Externe expertise In sommige situaties hebben we bovenschoolse hulp nodig omdat wij zelf de specifieke kennis niet in huis hebben. Hiervoor hebben we relaties met verschillende instanties waar we een beroep op kunnen doen. Dit kunnen verschillende zorgverleners zijn (GGZ, Bureau Jeugdzorg, RIAGG), de Preventieve Ambulante Begeleiders van het Samenwerkingsverband of Ambulante begeleiders uit het speciaal onderwijs. Een medewerker van bureau Jeugdzorg is lid van ons begeleidingsteam evenals een medewerker van MEE. Deze en andere externe ondersteuning worden alleen ingeroepen met toestemming van de ouders. Mocht na langere tijd van intensieve begeleiding blijken dat we uu kind op school niet kunnen helpen, dan zal in samenspraak met U gezocht worden naar een oplossing. Het opstarten van een aanmeldingsprocedure voor een andere vorm van speciaal onderwijs behoort dan tot een van de mogelijkheden. Voor deze procedure zijn afspraken gemaakt op landelijk niveau maar ook op het niveau van het Samenwerkingsverband. Schoolgids SBO-Bernardus

21 6. Buitenschoolse activiteiten. Leren vinden we heel belangrijk binnen onze school. De meeste dagen werken we volgens het lesrooster van de groep. Er zijn echter ook momenten in een schooljaar waar wij bewust afwijken van deze structuur. We organiseren elk schooljaar een groot aantal buitenschoolse activiteiten. Samen vieren, samen spelen, samen sporten, samen plezier maken zijn ook belangrijke activiteiten voor onze kinderen. Voor sommige excursies hebben we de hulp van ouders nodig omdat begeleiding noodzakelijk is en het vervoer anders onbetaalbaar wordt. De exacte data van de diverse activiteiten vindt u op de kalender. Hieronder benoemen we verschillende activiteiten: Opening schooljaar Schoolreisje Sport/speldag Sinterklaasfeest Kerstviering Carnavalsviering Paasviering Afsluiting schooljaar Schoolreis Ieder jaar gaan we met alle kinderen op schoolreis. Dit schooljaar zal dat zijn op maandag 15 april Voor dit uitje hoeft u geen aparte bijdrage te betalen. Het bedrag van de entree is opgenomen in de bijdrage voor de vormingsdagen/kampdagen. De kosten van de bussen betalen we van een gedeelte van de opbrengst van het chocoladeactie. Schoolgids SBO-Bernardus

22 De vormingsdagen voor unit 1, 2 en voor alle niet-schoolverlaters van Unit 3. Op deze dagen worden allerlei activiteiten gepland zoals excursies of uitstapjes, een sportdag, een filmochtend en nog veel meer. U ontvangt hierover tijdig meer gerichte informatie. Voor deze vormingsdagen wordt een aparte geldelijke bijdrage gevraagd van 40,-(dit is inclusief het schoolreisje). Alle schoolverlaters gaan op schoolverlaterkamp. Ook hiervoor wordt een geldelijke bijdrage gevraagd van 50,--(dit is inclusief het schoolreisje). De Eerste Heilige Communieviering. Voor kinderen uit unit 1 en unit 2 bestaat de mogelijkheid om de communievoorbereiding op school te doen. Deze organiseren we 1 keer in de 2 jaren. Deze voorbereiding wordt afgesloten met een kindvriendelijke Communiemis in de kerk van Gulpen. Dit schooljaar is er geen Communie. De volgende Communieviering vindt plaats in schooljaar Het Vormsel. Een keer in de twee jaar worden de leerlingen uit unit 3 voorbereid op het Heilig Vormsel. Dit schooljaar is er weer een Vormselviering op vrijdag 24 mei 2013 in de kerk van Gulpen. 7. Het team In deze schoolgids is een lijst opgenomen van alle leerkrachten en ondersteuners die op school werkzaam zijn. Wij streven ernaar met zoveel mogelijk vaste leerkrachten te werken, waardoor er zo weinig mogelijk wisselingen plaats vinden in de groep van uw kind. Tegenwoordig werken veel personeelsleden parttime en hebben teamleden recht op bapo of compensatieverlof. Dit heeft tot gevolg dat in elke groep twee groepsleerkrachten in meer of mindere mate een groep draaien. We beschikken gelukkig ook over enkele vaste vervangers, die bekend zijn met onze school. Het kan echter gebeuren dat een noodzakelijke vervanging niet direct ingevuld kan worden. We zullen dan alles in het werk stellen om de opvang van de leerlingen binnen de school op te lossen. Het naar huis sturen zal pas als laatste noodmiddel ingezet worden. Stageplaatsen Ieder jaar bieden wij aan studenten van Hoge School Zuyd, die de opleiding tot leraar in het primair onderwijs volgen, de gelegenheid stage te lopen. Deze worden dan begeleid door de betreffende stamgroepleerkracht. Ook treft u binnen school stagiaires van de M.B.O.-S.P.W. en eventueel andere opleidingen aan. Er is een protocol opgesteld waaraan een stagiair zich dient te houden als hij op onze school stage loopt. Scholing Team- en individuele scholing hebben we hoog in ons vaandel staan. Ontwikkelingen en inzichten veranderen erg snel in onderwijsland. Voor ons van groot belang om van deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven en deze te vertalen naar onze school indien deze een kwaliteitsverbetering zijn voor onze organisatie. In het schooljaar werken we schoolbreed aan de invoering en implementatie van de nieuwe rekenmethode Wizwijs. Hierbij worden we extern begeleid door Fontys. In dit kader vindt er uitwisseling plaats met andere SBO scholen via het netwerk SBO Limburg. Naast de invoering van de rekenmethode starten we dit schooljaar met de nieuwe schrijfmethode Novoskript. Hiervoor wordt op 19 september een studiedag georganiseerd. De ergotherapeute zal de leerkrachten verder begeleiden bij de invoering van dit schrijfprogramma binnen de groepen. We zullen hoogstwaarschijnlijk gaan deelnemen aan het project Passende Perspectieven. Tien teamleden gaan de herhalingscursus van de BHV volgen. Een IB-er, V. Lindelauf heeft afgelopen schooljaar de tweejarige masteropleiding interne begeleiding afgesloten. Een leerkracht sluit in het schooljaar de Masteropleiding interne begeleiding af. Een leerkracht heeft de nascholing met sprongen vooruit, groep 3 en 4 gevolgd en zal dit schooljaar de vervolgcursus hiervoor gaan volgen. Er vindt een Interne cursus plaats m.b.t. het begrijpend lezen. Daarnaast zullen bepaalde leerkrachten bijgeschoold worden ten aanzien van het gebruik en de inzet van compenserende leesmiddelen binnen hun groep. We besteden verder expliciet aandacht aan het uitbreiden van het ontwikkelen van onze professionele leergemeenschap. Dit zal ook binnen het samenwerkingstraject ZorgSaam een onderdeel van de studiedagen zijn. Schoolgids SBO-Bernardus

23 De leesexperts van onze school volgen landelijke studiedagen in verband met de ontwikkelingen van de vakgebieden technisch- en begrijpend lezen, spelling en andere taalvaardigheden. Het onderwijsondersteunend personeel volgt studiedagen die passen bij hun expertise en hun individuele- en schoolontwikkeling. Het managementteam neemt deel aan de scholingsbijeenkomsten van het samenwerkingsverband. Daarnaast volgen zij twee studiedagen georganiseerd door het sbo-netwerk Limburg die handelen over opbrengstgericht werken. De directeur neemt deel aan de driedaagse studieconferentie van het WSBO. Tevens neemt de directeur deel aan de netwerkbijeenkomsten van SBO-Limburg en aan het netwerk van SO-SBOscholen van Innovo. De deskundigheidsbevordering is onderdeel van het functioneringsgesprek. Elk teamlid vertaalt zijn persoonlijke ontwikkeling in een persoonlijk ontwikkelplan. De samenstelling van het team. Managementteam: Jos Vandewall, Mariëtte Murrer, Véronique Lindelauf, Directeur Intern begeleidster Intern begeleidster Groepsleerkrachten: Unit 1 José Ubaghs en Ria Wijnen (maandag, dinsdag) Unit 2a/b Susan Ubaghs, Menti Huijnen of Joyce Mulder (op dinsdag) Unit 2c Kim Duijkers (zwangerschapsverlof van tot ). Dit zal ingevuld worden door Joyce Mulder. Na zal Joyce het ouderschapsverlof op woensdag invullen. Unit 2d Jill America en Gerardine Winkens (maandag en woensdag) Unit 2e Severine Smeets, Anka Mestrini (dinsdag, woensdag) Unit 3a Thijs Frissen, Itie Backerra (vrijdag) Unit 3b Jüpp Vleugels, Jorn Vranken (woensdag, vrijdag) Unit 3c Yvonne Gulpen (Cv door Gerardine Winkens) Unit 3d Suzanne Huntjens (CV door Jorn Vranken) Unit 3e Josje Satijn en Anka Mestrini (maandag en 13 vrijdagen) Speciale lees en spellinggroep: Marianne Hameleers Vakleerkracht: Stefan Mennen, vakleerkracht gym en MRT. Onderwijs ondersteunend personeel Martin van der Leeuw, orthopedagoog Gert Vrancken, logopediste Marjon van Sambeek, ergotherapeute Sonja Herben, administratie José Stiphout, psychologisch assistente Hub van Weijde conciërge Preventief ambulant begeleiders: Marianne Hameleers Menti Huijnen Mariëtte Murrer Jos Vandewall (coördinator) Schoolgids SBO-Bernardus

24 8. De Ouders Ouders en leerkrachten dragen samen de zorg voor de opvoeding en onderwijs aan de kinderen. U kunt van ons verwachten dat u als ouder steeds op tijd informatie krijgt over het onderwijs op school, over het functioneren van uw kind of over allerlei activiteiten die voor u van belang kunnen zijn. Van u als ouders/verzorgers verwachten wij dat U ons op de hoogte brengt van gebeurtenissen of ontwikkelingen rondom het kind die van invloed kunnen zijn op het functioneren van het kind op school. Daarnaast informeert u de school als er sprake is van veranderingen op administratief gebied, zoals adresveranderingen, nieuwe telefoonnummers etc. Informatievoorziening gescheiden ouders. Het uitgangspunt van de school met betrekking tot de informatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de ouderavonden komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder, of de ouder die met het gezag over het kind is belast (verzorger), de andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en vordering van het kind. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school toch voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van informatie over hun kind, bestaat de mogelijkheid een (gespreks)verslag (de mededelingen van de leerkracht) van de formele ouderavond aan te vragen bij de leerkracht van uw kind. Dit gespreksverslag wordt vervolgens ter kennisgeving aan de niet met het gezag belaste ouder gestuurd. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient u dit zelf vooraf kenbaar te maken bij de leerkracht van uw kind. De school hoeft echter géén informatie te verstrekken indien dit niet in het belang van het kind is (dit dient dan te blijken uit bijvoorbeeld rapporten van psychologen of artsen). Tevredenheidsonderzoek van ouders. In het schooljaar is er een tevredenheidsonderzoek geweest voor de ouders. Alle ouders zijn in de gelegenheid geweest om de enquete in te vullen, 102 ouders hebben de vragenlijst ingevuld(70 %). De ouders konden een score geven van 1(laag)-4(hoog). Vijftien items werden bevraagd. Daarvan gaven de ouders aan dat ze over 13 items zeer tevreden waren en over 2 items voldoende tevreden waren. Hieronder zijn de items en de scores weergegeven: Hoge mate van tevredenheid. (3,2 of hoger) Score 1-4 De bereikbaarheid van de school 3,3 De schooltijden 3,7 De veiligheid 3,4 De omgang van de leerlingen en de teamleden 3,6 De sfeer in de klas 3,6 De betrokkenheid van de leerlingen 3,3 Het lesgeven 3,7 Het handelingsplan, het begleidingstraject 3,5 De begeleiding 3,7 Het schoolklimaat 3,7 De contacten met de school 3,6 Het vervolgtraject 3,5 De resultaten 3,5 Voldoende mate van tevredenheid (2,8 3,2) De voorzieningen 2,9 De inrichting van het gebouw 2,8 De ouders hebben de school ook een rapportcijfer gegeven. Dat is een: 8,2 Een verdere analyse ligt ter inzage op school. Inspraak ouders: Binnen school zijn Oudervereniging en Medezeggenschapsraad actief. De oudervereniging (OV) Daar waarin het onderstaande ouder(s) geschreven wordt, bedoelen we ook de verzorger(s). De OV stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de leerlingen van de Bernardusschool te Gulpen. Zij tracht haar doel te bereiken door: a. Het verzorgen van nevenactiviteiten van de school in samenwerking met de schoolleiding en leerkrachten. b. Het onderhouden van contacten met de school en het bevorderen van deze contacten. Schoolgids SBO-Bernardus

25 Iedere ouder die een kind heeft dat de Bernardusschool bezoekt is lid van deze vereniging. De oudervereniging heeft een bestuur welk is samengesteld uit de ouders van leerlingen. Uit hun midden worden penningmeester, secretaris en voorzitter gekozen. Het bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De medezeggenschapsraad (MR) Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden, die -zoals de naam al aangeeft - medezeggenschap heeft in het beleid van de school en van het schoolbestuur. Hoe een school haar organisatie, onderwijs en haar financiën regelt, het gebouw in stand houdt, e.d. wordt uiteindelijk door het bevoegd gezag van de school besloten, maar sinds 1985 bestaat de mogelijkheid om vanuit de school zelf - door ouders en leerkrachten - hierbij inspraak en medezeggenschap te hebben. Het schoolbestuur heeft in een aantal gevallen de verplichting om bij beleidskwesties het advies van de MR in te winnen. In diverse aangelegenheden is de instemming van de MR noodzakelijk. Een en ander is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en het daaruit voortvloeiende MR-reglement. De MR vergadert doorgaans 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor alle ouders en leerkrachten. De raad bestaat uit een personeelsgeleding: Mevr. Satijn, Mevr. Wijnen en Dhr. Van der Leeuw en uit een oudergeleding; Dhr. Delnoye, Dhr. Beekwilder en Dhr. Baggen. Correspondentie met de MR kan naar het schooladres t.a.v. de MR gestuurd worden. INNOVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad vertegenwoordigt alle scholen, maar niet via een rechtstreeks GMR-lid. In totaal heeft de GMR 14 zetels, gelijk verdeeld tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding. Omdat de scholen niet rechtstreeks via een MR-lid vertegenwoordigd zijn, werkt de GMR met een regiostructuur en zijn er regiofunctionarissen. Extra info: Schoolverzekering INNOVO heeft voor alle scholen en de daaraan verbonden leerkrachten, vrijwilligers en leerlingen de volgende collectieve verzekeringen afgesloten: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering Ongevallenverzekering Reisverzekering Werkgeversaansprakelijkheid motorvoertuigen De school heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is uitsluitend van kracht: -gedurende het verblijf in de schoolgebouwen of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële school uren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd gedurende ten hoogste een uur voor en een uur na schooltijd. -Tijdens het verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d. mits in klassikaal verband onder toezicht. -Tijdens schoolreizen, vakantieverblijven, ouderavonden, schoolfeestjes, excursies en uitstapjes in schoolverband, tijdens deelneming aan schoolsportwedstrijden, e.d. mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de daartoe door de directeur aangewezen leerkrachten. Het is een aanvullende verzekering die pas aangesproken kan worden als de eigen verzekering niet van toepassing is. Aangifte van ongeval moet aangevraagd worden via de directeur Uitgebreide informatie over de schoolverzekering kunt u via de website van onze school vinden of via Ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk. Activiteiten en ouderbijdrage. Als school organiseren we tal van activiteiten. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen organiseren we o.a. onze chocolade-actie en vragen we een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig en bedraagt 35,-. Ouders die weigeren de ouderbijdrage te betalen lopen het risico dat hun kind van bepaalde activiteiten wordt uitgesloten. Het kind komt dan gewoon naar school maar krijgt een alternatief programma aangeboden. Heeft u redenen om de bijdrage niet te betalen dan verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur. Schoolgids SBO-Bernardus

26 9. De schoolontwikkeling. De kwaliteit van ons onderwijs en het onderwijsleerproces willen we steeds verbeteren. Binnen het schoolplan staat de schoolontwikkeling omschreven voor de periode van Het meerjarenbeleid vertalen we elk jaar in het specifieke schooljaarplan. Dit schooljaarplan kunt u inzien bij ons op school of kunt u bekijken op de website van onze school. In deze schoolgids omschrijven we kort de doelen die we binnen de verschillende werkprocessen proberen te bereiken. Werkproces 1: kwaliteitsontwikkeling ICT ICT zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen school (zie schoolplan). Zowel binnen als buiten de groep zullen acties moeten plaatsvinden om deze activiteiten goed te organiseren en plannen. Doelen: 1.1. Het ICT plan wordt opgesteld Er wordt een scholingsplan opgesteld voor het gebruik van de nieuwe ICT-middelen in het nieuwe schoolgebouw. Dit wordt opgesteld met de I-coach. Afgeronde schooloordelen over verschillende aspecten van het onderwijs. Doelen: 1.1. De resultaten van de uitkomsten van de diverse ingezette instrumenten zijn met elkaar in verband gebracht De evaluatie leidt tot nieuwe beleidsvoornemens om zo de kwaliteit van aspecten van het onderwijs verder te kunnen optimaliseren. Schoolvademecum Inrichting van de werkprocessen. Doelen: 1.1. Binnen het team zijn de eigenaars van de werkprocessen vastgesteld De werkprocessen die dit schooljaar ingepland staan worden verder ingericht. Dit zijn: kwaliteitszorg, afstemming leerstofaanbod en afstemming met educatieve partners. Rekenbeleidsplan Het rekenbeleid wordt vastgesteld in het rekenbeleidsplan. Doelen: 1.1. Het rekenbeleidsplan wordt opgesteld door de rekenstuurgroep en vastgesteld door het team. Verdieping, uitbreiden van kennis. Ieder leerjaar blijven we een leer/vakgebied centraal stellen, zodat wij als leerkrachten goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen en verbeteringen. We blijven zo ons onderwijs op zorgniveau 1 en 2/3 blijven optimaliseren. In schooljaar stellen we het schrijfonderwijs centraal. Doelen: 1.1. De studiedag schrijven staat in het teken van de presentatie en invoeringstraject van de methode Novoskript De methode Novoskript wordt ingevoerd in alle groepen van de school. De ergotherapeute M. van Sambeek begeleidt en ondersteunt de leerkrachten hierbij De werkwijze van de methode wordt verder geïmplementeerd. De leerkrachten vertalen hun ontwikkelingsvragen in het pop-plan De ergotherapeute stelt op schoolniveau een rapportage op met conclusies en aanbevelingen voor de verdere implementatie en schoolbeleid 1-zorgroute We zullen een verdiepingsslag maken n.a.v. de componenten van de 1-zorgroute (zoals het handelingsgericht werken, planmatig handelen, het opstellen en uitvoeren van de groepsplannen (werkdocument) en het opbrengstgericht werken). Er zal meer verbinding moeten worden gemaakt tussen de schoolontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling. Doelen: 1.1. De resultaten zullen op de gebieden lezen, begrijpend lezen, taal-woordenschat, spelling en rekenen half jaarlijks en jaarlijks door de leerkracht in kaart worden gebracht Deze opbrengsten worden op leerkrachtniveau en op unit- of schoolniveau besproken. Schoolgids SBO-Bernardus

27 1.3. Het opbrengstgericht werken binnen de 1-zorgroute zal onderdeel worden van de pop-plannen van de leerkrachten. Schoolzorgprofiel: Het schoolzorgprofiel is een instrument waarmee de school aangeeft welk ondersteuningsprofiel men heeft Er vindt een verdere verdiepingslag plaats ten aanzien van het huidige zorgprofiel. Dit proces wordt aangestuurd door het samenwerkingsverband. Het is bij het opstellen van deze schoolgids nog niet duidelijk hoe dit proces verder wordt vorm gegeven. N.a.v. deze bijstelling kunnen nieuwe beleidsvoornemens worden opgesteld. Werkproces 3: Afstemming van het leerstofaanbod Lezen Compenserend lezen. We gaan compenserende middelen breder gaan inzetten (binnen methodes, meerdere groepen). Het lezen van Cito begrijpend leestoetsen via ingesproken teksten ondersteunen voor leerlingen met beperktere technische mogelijkheden. Doelen: 1.1. We streven ernaar om te voorkomen dat frustratie van talent ontstaat bij leerlingen met cognitieve mogelijkheden die problemen ervaren bij technisch lezen We willen de leesmotivatie blijven stimuleren van (hardnekkige) zwakke technische lezers We willen de meting van de kennis van begrijpend lezen (van de zwakkere technische lezers en dyslectische leerlingen met cognitieve mogelijkheden) m.b.v. technische ondersteuning, beter in kaart brengen. De zwakke leestechniek vormt hierbij geen belemmering voor het meten van het begrip van de tekst. Begrijpend lezen N.a.v. de toetsresultaten gaan we ons heroriënteren op de begrijpend leesmethode en de aanpak We gaan de huidige begrijpend leesmethode evalueren We bekijken de begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip We gaan tijdens het begrijpend lezen groepsdoorbrekend werken binnen de groepen van unit We gaan de leertijd van begrijpend lezen uitbreiden Rekenen We gaan de nieuwe rekenmethode Wizwijs invoeren en implementeren. Doelen: 1.1. De nieuwe rekenmethode wordt minimaal ingevoerd in unit 1(toevoeging speelplezier) en unit Er wordt gewerkt volgens de werkwijze van de methodiek(implementatie) Bij het rekenen werken we volgens de principes van passende perspectieven. Schrijven We gaan de nieuwe schrijfmethode invoeren binnen de school De methode Novoskript wordt ingevoerd binnen de gehele school We werken volgens de werkwijze van Novoskript(implementatie) Werkproces 4: Differentiatie in instructie en verwerking Rekenen We zullen ons specifieker gaan toeleggen op differentiatie tijdens de verwerking van rekenen. Hierbij staan andere aanpakken en inzet van middelen centraal. Doelen: 1.1. We streven ernaar om meer te differentiëren tijdens verwerking van de instructie. De verwerking sluit, binnen de mogelijkheden van de groep, meer aan bij de onderwijsbehoeften van de leerling en de doelen die gesteld zijn We zoeken naar alternatieven voor verwerking van de stof uit de boeken en werkboeken. Werkproces 7: Zelfverantwoordelijk leren Leerlingenraad We stellen een leerlingenraad in voor onze school. Doelen: 1.1. De leerlingenraad is voor de herfstvakantie geïnstalleerd. We willen de actieve rol van leerlingen ten aanzien van ons schoolbeleid vergroten. Schoolgids SBO-Bernardus

28 Werkproces 8: Planmatig handelen 1-zorgroute Doelen: 1.1. We willen n.a.v. verzamelde analyses op schoolniveau conclusies trekken en komen tot nieuwe beleidsvoornemens ter verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs (zie ook 3: Afgeronde schooloordelen over verschillende aspecten van het onderwijs) Voor de vakgebieden technisch en begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen worden op schoolniveau rapporten opgesteld. Elk rapport bestaat uit een omschrijving van: de opbrengsten, de analyses, de conclusies en aanbevelingen voor de ontwikkeling. Werkproces 11: Afstemming met de educatieve partners Samenwerkingstraject basisschool Triangel en SBO Bernardus 1.1. Het komen tot een gezamenlijk gedragen professionele cultuur voor beide teams Uitvoer van de doelen van het projectplan. Is op school ter inzage aanwezig. 10. Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten Per 1 januari 2012 is een wijziging van onder meer de Leerplichtwet 1969 (Lpw) in werking getreden. Doel van de wetswijziging is de verbetering van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Er komt een knip in het toezicht. Het toezicht op naleving van de Leerplichtwet door scholen een goede administratie van het verzuim wordt belegd bij de Inspectie van het Onderwijs. Deze kan een bestuurlijke boete opleggen. Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door ouders en leerlingen blijft bij de gemeenten liggen. Voor gemeenten leidt de wetswijziging niet tot minder middelen in het Gemeentefonds. De Inspectie van het Onderwijs hanteert een risicogericht toezichtkader. Leerplichtambtenaren kunnen signalen doorgeven aan de Inspectie. Vanuit het toezicht op ouders en leerlingen mogen zij de verzuimadministratie van scholen blijven inzien. De Inspectie biedt de mogelijkheid een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Gemeenten verzorgen in dat geval de dossiers zodat de Inspectie snel over kan gaan tot handhaving. Een aantal grote steden heeft deze overeenkomst al ondertekend. De VNG heeft, in de voorbereiding op de wetgeving, benadrukt dat gemeenten die niet overgaan tot het tekenen van deze overeenkomst, ook verzekerd moeten zijn van het handhavend optreden door de Inspectie. In 2012 zal de praktijk daarom worden gemonitord. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het brede jeugddomein en de Wet werken naar vermogen. Uitval van leerlingen zorgt voor problemen op deze terreinen. Als het gewijzigde toezichtkader goed functioneert, kan de bestrijding van verzuim en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten beter worden aangepakt. De verzuimregistratie op onze school voldoet aan de wet- en regelgeving. Uitgebreide informatie hierover, treft u aan via de website van uw school, of rechtstreeks via Ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk Op het gebied van schoolverzuim zijn een aantal formele regels. Wij houden ons hier strikt aan om onduidelijkheden en problemen (de directeur is strafwettelijk aansprakelijk) te voorkomen. De belangrijkste punten: De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt heeft. Wilt u verlof aanvragen, maak dan gebruik van het formulier verzuim dat u kunt krijgen bij onze administratie of downloaden van onze website. Extra info: Verzuim: Zodra een leerplichtige leerling op drie achtereenvolgende dagen verzuimt, of gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan een achtste deel van de lestijd verzuimt, moet de schoolleiding melding maken bij de leerplichtambtenaar. Verzuim wegens ziekte: Vrijstelling van het schoolbezoek wegens ziekte kan slechts worden verleend, indien daarvan binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering de school ervan in kennis wordt gesteld. Vrijstelling: Schoolgids SBO-Bernardus

29 De directeur kan vrijgeven wegens gewichtige omstandigheden. Voor vrijstelling langer dan tien dagen per schooljaar, beslist de leerplichtambtenaar. Vakantie: Voor vakantie buiten de schoolvakanties mag de directeur maximaal tien dagen per schooljaar vrijaf geven, indien vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders of verzorgers, men gedwongen is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Voor bezwaar of beroep, of uitzonderlijke situaties verwijzen we naar de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin U woonachtig bent. 11. Klachten en klachtenprocedure Waarom een klachtenregeling? Met de Kwaliteitswet van 1 augustus 1998 is het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht ingevoerd. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van betrokkenen wordt gediend als ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Een exemplaar met de volledige tekst van de klachtenregeling is via te downloaden, of op school te verkrijgen bij de directeur of de schoolcontactpersoon. De contactpersoon De contactpersoon is de wegwijzer binnen school rond het klachtentraject. De contactpersoon zal samen met u bekijken waar u uw klacht het beste kunt neerleggen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk op te lossen. Op elke school binnen onze stichting zijn in principe twee contactpersonen aangesteld: een ouder en een leerkracht. En indien mogelijk een man en een vrouw. Dit betekent niet dat indien de klager een ouder is, deze naar de oudercontactpersoon moet en een leerkracht naar de leerkrachtcontactpersoon. De klager is hierin vrij. De contactpersoonen op onze school is dhr. Thijs Frissen. De vertrouwenspersoon Aan INNOVO zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen verbonden. De vertrouwenspersoon gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie komen dat dit niet wenselijk is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Verder begeleidt de vertrouwenspersoon de klager. De klager zelf bepaalt uiteindelijk of deze een klacht al dan niet indient bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding. De vertrouwenspersonen, zijn niet verbonden aan één van onze scholen. Naam en adresgegevens: Drs. Paul Nijpels Burg. van Laarstraat ET Cadier en Keer Telefoon: / Bert van Oosterbosch t Park AR Landgraaf Telefoon: / De landelijke klachtencommissie Schoolgids SBO-Bernardus

30 Stichting INNOVO is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs van de Bond KBO (Bond Katholiek primair Onderwijs). Adresgegevens: Bureau van de geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies voor het katholiek onderwijs Postbus EH Den Haag Geschillen- en bezwarencommissies: Klachtencommissie : (van 9.00 tot uur) adres : website : De vertrouwensinspecteur Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in en rond de school problemen voor doen op het gebied van: o Seksuele intimidatie en seksueel misbruik o Lichamelijk geweld o Grove pesterijen o Extremisme en radicalisering Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31(0) Overige informatie over de klachtenregeling vindt u via de website van onze school of via Ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk. 12. Sponsoring Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Ook op onze school komt sponsoring voor. Er is uitsluitend sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie verlangt van de school, het personeel of de leerlingen waarmee de leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd of als het bestuur, het personeel of leerlingen uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie. Schenkingen, ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de gemeente vallen niet onder het begrip sponsoring. Onze school en haar bestuur zijn van mening dat sponsoring binnen de school is toegestaan, mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden. Als een mogelijke sponsor zich bij de school aanmeldt, toetst de directeur of dit verzoek voldoet aan de voorwaarden. Vervolgens wordt er een sponsorovereenkomst opgesteld. Deze sponsorovereenkomst dient door de directeur ter instemming te worden voorgelegd aan de MR. Met sponsoring gemoeide zaken die in hun geldwaarde een bedrag van 500 te boven gaan, zal de directeur dit voorleggen aan het schoolbestuur. Links: convenant scholen voor po en vo en sponsoring en folder sponsoring. 13. Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg Elk kind in de leeftijd van 4-9 jaar heeft recht op een basispakket preventieve zorg uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit pakket omvat o.a. gezondheidsonderzoeken, vaccinaties en voorlichting en advisering. Hierbij is niet alleen aandacht voor de lichamelijke gezondheid maar wordt ook gelet op het functioneren thuis, op school en de omgang met vrienden. Meer info kunt u krijgen bij de GGD of bij ons op school. GGD Zuid Limburg Afd. Jeugdgezondheidszorg Postbus HA Geleen Tel: Website: 14. Wet bescherming persoonsgegevens Ook als school moeten we voldoen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het leerlingdossier bestaat uit twee componenten, de leerling-administratie en het leerling-dossier. Hierin wordt de informatie bewaard voor de onderwijskundige en algemene begeleiding van de leerling. De gegevens van leerlingen worden voor derden ontoegankelijk bewaard. Schoolgids SBO-Bernardus

31 Wij voldoen ook aan de eisen van de WBP inzake het doorcommuniceren gegevens naar vervolgonderwijs bij de overgang van risicoleerlingen (school, zorgteam en privacy). Alle scholen hebben in hun aanmeldingsformulier de clausule opgenomen waarbij ouders/verzorgers kunnen verklaren geen bezwaar te hebben tegen het overleggen van de benodigde gegevens door de school van herkomst aan de VO-school en omgekeerd. Het kabinet wil het stelsel voor passend onderwijs herzien. In het nieuwe stelsel krijgen scholen de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heeft ook consequenties voor het verstrekken van persoonsgegevens van leerlingen. Als school gaan wij hier zorgvuldig mee om. Via de website van de school of via treft u meer informatie aan m.b.t. de wet bescherming persoonsgegevens. Ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk 15. Identiteitsplicht bij schoolreizen naar het buitenland Wij wijzen nu reeds in onze schoolgids op het één persoon per paspoort beginsel. Om deel te kunnen nemen aan bepaalde schoolactiviteiten wordt het verplicht dat leerlingen een eigen identiteitsbewijs hebben. Aanleiding: In het verleden bestond er een reizigerslijst of collectieve lijst, waardoor het mogelijk was om zonder al teveel administratieve rompslomp in groepsverband naar België, Luxemburg en Duitsland te reizen. Deze mogelijkheid is al een aantal jaren geleden afgeschaft. Er bestond nog veel onduidelijkheid over deze regeling. Daarom zijn over dit onderwerp in 2007 Kamervragen gesteld. Het antwoord van de minister was dat Nederland, net als een groot aantal andere landen, de afgifte van collectieve paspoorten heeft beëindigd. Door het verstrekken van een individueel reisdocument ontstaan meer mogelijkheden om de houder eenduidig te identificeren. Ook draagt het bij aan het tegengaan van kinderontvoering doordat de identiteit van het kind aan de hand van een eigen reisdocument op een meer betrouwbare wijze kan worden geverifieerd. Het gebruik van collectieve lijsten of paspoorten geeft ook problemen als een deelnemer van een schoolreisje of kamp door ziekte of ongeval in een land moet achterblijven en dan niet beschikt over een geldig identiteitsdocument. EÉN PERSOON PER PASPOORT BEGINSEL VANAF 26 JUNI 2012 KUNNEN KINDEREN NIET MEER BIJGESCHREVEN WORDEN IN HET PASPOORT VAN HUN OUDER(S). BIJSCHRIJVINGEN VAN KINDEREN IN HET PASPOORT VAN OUDER(S) BLIJVEN GELDIG TOT 26 JUNI DAARNA MOETEN KINDEREN EEN EIGEN REISDOCUMENT HEBBEN. Dit is het gevolg van een wijziging van de Europese verordening die voorschrijft waaraan reisdocumenten moeten voldoen. In de gewijzigde verordening wordt het beginsel van één persoon per paspoort (1p-1p) geregeld. Geregeld wordt ook dat de invoering van het 1p-1p beginsel uiterlijk 3 jaar na de inwerkingtreding van de verordening van kracht wordt. Het 1p-1p beginsel zal op 26 juni 2012 van kracht worden. Vanaf dat moment kunnen bijschrijvingen niet meer worden aangevraagd en zijn bestaande bijschrijvingen niet meer geldig. Geldig blijft wel het document van de houder waarin de bijschrijvingen zijn geplaatst, totdat de datum geldigheid op het reisdocument is verlopen. De paspoortregelgeving zal worden aangepast in verband met het vervallen van de mogelijkheid tot bijschrijving. Schoolreizen naar buitenland INNOVO zal schoolreizen naar het buitenland niet verbieden (in tegenstelling tot andere schoolbesturen). Dit betekent wel dat scholen die een schoolreis naar het buitenland plannen, ouders ruimschoots op tijd moeten informeren over de nieuwe regels en ouders moeten verzoeken om tijdig een identiteitsbewijs aan te vragen. Uiterste consequentie in het geval de leerling geen geldig identiteitsbewijs heeft op de dag van de schoolreis, is dat deze leerling dan niet mee kan gaan. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of via 16. Pedagogische maatregel en verwijdering Een ernstig incident kan leiden tot een pedagogische maatregel (het nemen van een passende maatregel in samenspraak met de ouders) met onmiddellijke ingang. Dit betreft een uitzonderlijke pedagogische maatregel van beperkte tijdsduur. De ouders worden in dit geval meteen op de hoogte gesteld. Zowel in het (telefoon)gesprek als ook in de brief aan de ouders wordt aangegeven voor welke beperkte periode de maatregel geldt. Voordat de pedagogische maatregel wordt beëindigd, maken school en ouders goede afspraken om herhaling van het ernstig incident te voorkomen. Correspondentie en verslag met afspraken worden bewaard in het leerling-dossier. Het is de bedoeling dat de wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2012 in werking treedt. Daarna hebben scholen twee jaar de tijd om zich voor te bereiden op de ingangsdatum van 1 augustus Schoolgids SBO-Bernardus

32 Uitgebreide informatie hierover treft u aan via de website van uw school, of rechtstreeks via Ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk. 17. Informatievoorziening gescheiden ouders Het uitgangspunt van de school met betrekking tot de informatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de ouderavonden komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder, of de ouder die met het gezag over het kind is belast (verzorger), de andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en vordering van het kind. Via de website van de school of via treft u meer informatie aan m.b.t. informatievoorziening gescheiden ouders. ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk. 18. Rookverbod Op school geldt een algemeen rookverbod, dat betekent: - dat er nergens in het schoolgebouw gerookt mag worden; - dat roken op het schoolplein, tijdens de lesuren en in het zicht van de kinderen, ook niet toegestaan is. Dit geldt dus ook voor ouders die op school helpen 19. Veiligheid. Officieel begint de verantwoordelijkheid van de school voor het kind op het tijdstip dat de school opengaat en eindigt als de school dichtgaat. De school begint wanneer de kinderen naar binnen kunnen. De school gaat dicht aan het eind van de lessen of als de deuren echt worden gesloten. Als de school activiteiten organiseert die behoren bij het schoolplan, zoals voetballen, zwemmen en excursies, is de school verantwoordelijk voor het kind. Wij willen dat alle kinderen door ons onderwijs kansen krijgen en hen aansporen het beste uit zichzelf te halen. Hiervoor is een veilig schoolklimaat een noodzakelijke voorwaarde. Veiligheid krijgt dan structureel aandacht op onze school. Fysieke veiligheid. Het schoolgebouw voldoet aan de huisvestingseisen volgens de Arbo-wet en het landelijk bouwbesluit van het Ministerie van VROM. In de Arbo-wet zijn onder andere eisen gericht op een verantwoorde inrichting van het gebouw, omgang met gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en algemene veiligheid. Onze speeltoestellen voldoen aan de wettelijke regeling Besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen. Dat besluit stelt onder andere eisen aan het ontwerp, het fabricageproces en aan onderhoudswerkzaamheden. Op grond van de Arbo-wet - voeren wij verzuimbeleid, inclusief verzuimbegeleiding; - bieden we werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan - stellen we voldoende bedrijfshulpverleners aan - zijn we in het bezit van een goedgekeurde risico-inventarisatie en evaluatie - leven we de brandveiligheidsvoorschriften na - melden we ongevallen met ernstig letsel direct aan de arbeidsinspectie. Sociale veiligheid Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen. Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze school. Om een veilig klimaat te waarborgen hebben we twee contactpersonen en is er een klachtenregeling. Invoering registratieverplichting met ingang van schooljaar Per 1 september 2012 worden scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs verplicht om (gewelds)incidenten te registreren volgens eenduidige landelijke definities. Incidentenregistratie moet onderdeel zijn van een breder veiligheidsbeleid van scholen en een instrument zijn om het veiligheidsgevoel te ondersteunen en te evalueren. N.B.: HET WETSVOORSTEL LIGT MOMENTEEL NOG BIJ DE TWEEDE KAMER. 20. Calamiteitenplan Innovo-SBO-Bernardus Op verzoek van het College van Bestuur is een INNOVO-calamiteitenplan opgesteld (def. versie mei 20011). Directeuren dragen zorg voor de schoolspecifieke invulling, vermelden het calamiteitenplan in het school(jaar) plan, communiceren hierover naar ouders o.a. door vermelding in de schoolgids en nemen het calamiteitenplan op in het vademecum onder het werkproces Veilige en sociale omgeving. Dit document ligt ter inzage bij ons op school. Meer informatie treft u op onze website aan of via Ga naar en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk. Schoolgids SBO-Bernardus

33 21. RAK (regionale aanpak kindermishandeling): Implementatie volgend uit de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van ons schoolbestuur. Deze code is te vinden op de website van het bestuur of van de school. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk. 22. Documenten die op school ter inzage liggen Schoolplan Schooljaarplan Zorgplan SWV Zorgplan SBO Bernardus INNOVO-informatiegids waarin het huishoudelijk reglement Statuten oudervereniging Gedragscode inzake sponsoring Klachtenprocedure/klachtenregeling Polissen voorwaarden schoolverzekering voor leerlingen Vlug & veilig, brochure over leerlingenvervoer Rapport Regulier Schooltoezicht inspectie Pestprotocol Analyse tevredenheidsonderzoeken Projectplan samenwerking SBO Bernardus BAO De Triangel Protocol School Video Interactie Begeleiding Stageprotocol Veiligheid- en calamiteitenplan 23. Afkortingen SBO: Speciale school voor Basisonderwijs IB: Intern Begeleider AF: Aandachtsfunctionaris PAB: Preventieve Ambulant Begeleider. BHV: Bedrijfshulpverlener MRT: Motorisch Remediaal Therapeut ICT: Informatie, Communicatie Techniek PCL: Permanente Commissie Leerlingenzorg LGF: Leerling Gebonden Financiering RVC: Regionale Verwijzings Commissie SMW: School Maatschappelijk Werk GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad OV: OuderVereniging VMBO: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs SWV: Samenwerkingsverband Schoolgids SBO-Bernardus

34

35

SBO Bernardus: Passend bij het talent. Schoolgids 2015-2016

SBO Bernardus: Passend bij het talent. Schoolgids 2015-2016 SBO Bernardus: Passend bij het talent Schoolgids 2015-2016 Bezoekadres: Willem Vliegenstraat 5, 6271 DA Gulpen Telefoon: 043-4501682 e-mail: info@sbo-bernardus.nl website school: www.sbo-bernardus.nl 1

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Schoolondersteuningsprofiel: De huidige leerling populatie Werkproces 1. Kwaliteitszorg.

Bijlage 2 bij Schoolondersteuningsprofiel: De huidige leerling populatie Werkproces 1. Kwaliteitszorg. Bijlage 2 bij Schoolondersteuningsprofiel: De huidige leerling populatie Werkproces 1. Kwaliteitszorg. Kwaliteitsaspect : De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingpopulatie en

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

SBO Bernardus en dan?

SBO Bernardus en dan? qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw SBO Bernardus en dan? ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 19-06-2014 Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Schuilplaats Plaats : Putten BRIN nummer : 23ZZ C1 Onderzoeksnummer : 150592 Datum onderzoek : 15 januari 2013 Datum vaststelling : 28 maart

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Peuter-/kleutergroep plus

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Peuter-/kleutergroep plus VERSLAG ONDERZOEK NULMETING Peuter-/kleutergroep plus Plaats : Tholen BRIN nummer : 04EY OKE 08 SO Onderzoeksnummer : 284000 Datum onderzoek : 21 mei 2015 Datum vaststelling : 3 september 2015 Pagina 2

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

4. De zorg voor onze leerlingen

4. De zorg voor onze leerlingen 4.1 Algemeen 4. De zorg voor onze leerlingen Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed. Wij hechten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker Schoolondersteuningsprofiel 13KR00 De Wendakker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND informatie voor de SCHOOL Elk kind zijn talent, elk kind zijn onderwijs ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND Biezelingsestraat 24 4421 BS Kapelle T: 0182 760 770 / 06 130

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Bijlagen Bijlage 1 Een voorbeeld van een arrangementskaart Bijlage 2 Uitdagend onderwijs: wij maken er werk van!

Bijlagen Bijlage 1 Een voorbeeld van een arrangementskaart Bijlage 2 Uitdagend onderwijs: wij maken er werk van! Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding De doelen uit het groepsplan Oudergesprekken in een schooljaar Hieronder volgt een korte uitleg van de plannen voor leerlingen die we binnen De Ziep gebruiken. Handelingsplannen

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL Plaats : Sommelsdijk BRIN-nummer : 23CB Onderzoeksnummer : 118017 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. basisschool De Zonnebloem

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. basisschool De Zonnebloem RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij basisschool De Zonnebloem Plaats : Rockanje BRIN-nummer : 13HC Onderzoeksnummer : 120454 Datum schoolbezoek : 15 november 2010 Rapport

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. c.b.s. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. c.b.s. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij c.b.s. De Regenboog Plaats : Leens BRIN-nummer : 07ZO Onderzoeksnummer : 120502 Datum schoolbezoek : 4 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Leerkrachten en school (Inter)actie naar ouders Stap 1 Leerkracht observeert, signaleert, toetst en werkt handelingsgericht. Dit betekent o.a. dat wij werken met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. "Toermalijn"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. Toermalijn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. "Toermalijn" Plaats : Emmen BRIN nummer : 01BO C1 Onderzoeksnummer : 281636 Datum onderzoek : 29 januari 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie