Inhoud: Schoolplan Linde College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1"

Transcriptie

1 Inhoud: Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1. Algemene schoolgegevens Het Linde College Het bestuur De organisatie van de school Het schoolgebouw: de ontmoeting staat centraal Samenstelling leerlingenpopulatie Personeel...9 Hoofdstuk 2. School- en bestuursontwikkeling Missie De zeven onderscheidende kenmerken Prioriteiten voor schoolontwikkeling Participatie in samenwerkingsverbanden Opleiden in de school Bestuurlijke ontwikkeling...16 Hoofdstuk 3. Visie op onderwijs en begeleiding Visie Pedagogisch didactische visie Onderwijskundige uitgangspunten Leerlingenbegeleiding en zorg Cultuurprofielschool Van brede scholengemeenschap naar brede school VO Leerlingbetrokkenheid op het Linde College Ouderbetrokkenheid Betrokkenheid van de medewerkers...22 Hoofdstuk 4. De Onderbouw (Unit 1)...23 Hoofdstuk 5. VMBO leerjaar 3 en 4 (unit 2)...25 Hoofdstuk 6. Bovenbouw HAVO en VWO (unit 3)...27 Hoofdstuk 7. Bedrijfsvoering ICT beleid op het Linde College Huisvesting Facilitaire en administratieve dienstverlening Formatie en personeelsbeleid Arbo en veiligheid Financieel beleid Onderwijstijd...40 Hoofdstuk 8. Kwaliteitszorg op het Linde College...41 Hoofdstuk 9. Communicatie op het Linde College...44 Bijlage A. Unitondernemingsplan Unit 1 (onderbouw) Bijlage B. Unitondernemingsplan Unit 2 (bovenbouw vmbo) Bijlage C. Unitondernemingsplan Unit 3 (bovenbouw havo en VWO) Bijlage D. Toelating LGF leerlingen Schoolplan Linde College

2 Voorwoord Het schoolplan van het Linde College is opgesteld door de schoolleiding. In dit schoolplan wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie waarin de school zich bevindt en de door ons gewenste ontwikkeling in de komende jaren. In het schooljaar 2009/2010 hebben wij dit schoolplan met de diverse geledingen binnen de school besproken en is het na bespreking in de MR formeel vastgesteld. Met de realisatie van dit schoolplan hebben wij de uitgangspunten en de kernwaarden voor de organisatie, de school- en de onderwijsontwikkeling opnieuw gewogen en beschreven. Vervolgens zijn de prioriteiten en de uitgangspunten op schoolniveau geformuleerd. In die zin is een schoolplan richtinggevend voor de totale organisatie. Het schoolplan beschrijft de missie van de school: Wat voor een onderwijsinstelling willen wij zijn en op welke wijze willen wij dat bereiken? Door de ontmoeting te blijven stimuleren, voortdurend in ontwikkeling te blijven en heldere ambities te formuleren willen wij nu en in de komende vier jaar op onze school een bovengemiddelde kwaliteit realiseren op alle beleidsterreinen, het onderwijs in het bijzonder. B.G.J.Lubberdink, rector Schoolplan Linde College

3 Inleiding Voor u ligt het schoolplan van het Linde College. Het schoolplan is een document, dat zijn ontstaansgrond vindt in artikel 24 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (de zgn. Kwaliteitswet). De functies van het schoolplan Het schoolplan is een beleidsdocument dat koersbepalend is voor de (beleids-)ontwikkeling van de school. Het schoolplan heeft dan ook belangrijke interne en externe doelen. Intern is het vooral een document om: - alle bij de school betrokkenen in korte tijd inzicht te geven in onze belangrijkste denkbeelden op de verschillende beleidsterreinen; - alle betrokkenen een overzicht te geven van de beoogde doelen en activiteiten op schoolniveau in de komende jaren. De doelen van de drie units en de te onderscheiden teams worden, binnen de kaders van het schoolplan, nader uitgewerkt in de onderliggende unitondernemings- en teamplannen; - de ontwikkelingen in de schoolorganisatie in de komende jaren te kunnen plannen en daar sturing aan te geven. Extern is het een document om tot een voortdurende dialoog met de omgeving te komen en verantwoording af te leggen over de keuzes die wij als school maken. In eerste instantie is het een horizontale verantwoording naar de stakeholders en andere belanghebbenden in het voedingsgebied en in tweede instantie een verticale verantwoording richting de overheid. Het schoolplan geeft de doelen van de ontwikkelingen en het waarom van de beleidskeuzes voor de komende vijf jaar aan. Het zijn doelen die jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld. Een schoolplan moet vooral ook een levend document zijn waardoor alle bij de organisatie betrokkenen weten waar wij als organisatie voor staan en wat wij in de komende jaren willen bereiken. De totstandkoming van het schoolplan Het eerste schoolplan van het Linde College is in het schooljaar 1999/2000 ontwikkeld door de schoolleiding en de teamleiders onder begeleiding van het CPS en is daarna jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld door de verantwoordelijke leidinggevenden. Vanaf het schooljaar 2005 is besloten van deze werkwijze af te stappen. We waren toe aan een nieuw schoolplan. De ontwikkelingen binnen de onderbouw, het vmbo en de tweede fase en de grondige uitbreiding en verbouwing van de school deden meer en meer de behoefte voelen om de in het schoolplan beschreven visie en kernwaarden van de organisatie nog eens kritisch te heroverwegen. Dat hebben wij in ruwe vorm al eens eerder gedaan ter voorbereiding op het vaststellen van een programma van eisen voor de ruimtebehoefte in de jaren Vervolgens zijn vanaf het schooljaar 2007/2008 door de leden van de schoolleiding regelmatig elementen aangedragen voor de vernieuwing van het schoolplan, wat tot een eerste concept heeft geleid in Dit leidde tot een concept waar in het schooljaar constant aan is geschaafd en dat op een schoolbrede studiedag in oktober 2009 met het voltallige personeel is besproken. In december 2009 verwachten wij het schoolpan vervolgens definitief vast te stellen voor de periode 2009 t/m Opbouw van het schoolplan In hoofdstuk 1 van het schoolplan worden enkele algemene en feitelijke gegevens m.b.t. het Linde College weergegeven. Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de school- en bestuursontwikkelingen en dat zijn achtereenvolgens: de algemene visie en missie van de school, de algemene beleidsuitgangspunten en het strategisch beleid op bestuurs- en schoolniveau. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk ook een beschrijving gegeven van de vijf prioriteiten voor de schoolontwikkeling in de komende jaren. In hoofdstuk 3 wordt onze pedagogisch-didactische visie en een aantal onderwijs- en organisatieontwikkelingen op hoofdlijnen beschreven. De uitgangspunten van beleid worden vervolgens concreet vertaald in beleidsvoornemens op het terrein van onderwijs en begeleiding voor de hele school. De drie units geven vervolgens in de hoofdstukken 4 t/m 6 aan op welke wijze zij binnen hun onderwijskundige eenheid daar vorm aan geven in de periode 2009 t/m Schoolplan Linde College

4 In hoofdstuk 7 komen de beleidsterreinen financiën, huisvesting en facilitaire dienstverlening, personeelsbeleid, bedrijfsvoering, arbo- en veiligheid en ict-beleid aan de orde. In hoofdstuk 8 wordt dieper ingegaan op de wijze waarop wij in de komende jaren de kwaliteitszorg vorm willen gaan geven. In hoofdstuk 9 wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop er binnen de school wordt omgegaan met het aspect communicatie. In de hoofdstukken 4 t/m 6 zal er veel aandacht geschonken worden aan de unitondernemingsplannen van de drie onderwijskundige eenheden van de school. Voor het lezersgemak is de opbouw van deze drie hoofdstukken gelijk. In de inleiding wordt de kern van het beleid binnen de unit kort weergegeven. Vervolgens worden de beleidsprioriteiten binnen de afzonderlijke units beschreven. De beleidsvoornemens worden zodanig geformuleerd dat inhoud en richting duidelijk zijn. De unitondernemingsplannen zijn in de bijlagen A t/m C opgenomen. Wij hebben de keuze gemaakt om het schoolplan, op basis van een evaluatie van de huidige ontwikkelingsfase van de school, te moderniseren en vanuit die analyse een aantal concrete beleidsprioriteiten voor de komende vijf jaar te benoemen. De inhoudelijke vernieuwing van het schoolplan is in de periode tot aan de zomervakantie 2009 in de schoolleiding uitvoerig besproken. Daarmee hebben wij niet de illusie dat het schoolplan een grote rol zal gaan spelen in de dagelijkse werkelijkheid van al onze medewerkers, leerlingen en ouders. Wel hopen wij dat de betrokkenheid bij de bespreking van het schoolplan bij alle betrokkenen zal leiden tot een min of meer gelijkluidend en duidelijk antwoord op de vragen: Wat voor een school is het Linde College? Waar staat het Linde College voor? Wat voor een school wil het Linde College in 2014 zijn? Pas dan is het schoolplan voor de schoolleiding wat het in onze ogen moet zijn: een document waarin verantwoording wordt afgelegd over wat voor een school we nu zijn en wat voor een school wij in 2014 willen zijn. Schoolplan Linde College

5 Hoofdstuk 1 Algemene schoolgegevens 1.1. Het Linde College Het Linde College is een brede scholengemeenschap met de schooltypen atheneum, havo en vmbo. In de leerwegen van het vmbo wordt leerwegondersteuning (lwoo) aangeboden in de onderbouw en de bovenbouw. Het Linde College is een samenwerkingsschool voor openbaar en katholiek onderwijs. Het samenwerkingskarakter van de school krijgt o.a. inhoud door de leerlingen kennis, inzicht en kritische zin bij te brengen ten aanzien van maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden. In de onderbouw wordt dat ondermeer vorm gegeven door het aanbieden van het vak filosofie, ethiek en levensbeschouwing (FEL). Daarnaast proberen wij in ons toelatingsbeleid en het personeelsbeleid inhoud te geven aan het samenwerkingskarakter van de school. We zijn een algemeen toegankelijke school en we zullen slechts incidenteel van deze toegankelijkheid afwijken ( zie ondermeer bijlage D) Het Linde College is een regionale scholengemeenschap. De leerlingen zijn vooral afkomstig uit de gemeenten: Weststellingwerf, Steenwijkerland en Ooststellingwerf. Zij komen meestal van relatief kleine basisscholen. De naam van de school verwijst naar de rivier de Linde. Omvang van de school Op 1 oktober 2009 telt de school 1232 leerlingen. De afgelopen jaren kenden we, na een gestage groei in de jaren 2000 t/m 2006, een stabiel leerlingenaantal van rond de 1200 leerlingen. Op de middenlange termijn zal dit leerlingenaantal redelijk stabiel blijven. De school heeft daarmee de gewenste omvang bereikt. Het Linde College onderscheidt zich van andere scholen in de regio vooral door de bewuste keuze om al het onderwijs in één lesgebouw en op één schoolterrein aan te bieden. Binnen dat lesgebouw zijn er geen aparte gebouwdelen per onderwijssoort, maar maken leerlingen en medewerkers van de school gebruik van alle onderwijsruimtes van het gebouw. De diverse gebouwdelen van het gebouw onderscheiden zich door de verwantschap tussen de vakken die er worden aangeboden. Als voorbeeld noemen wij cluster 1: het cluster waar onderwijs in de mens- en maatschappijvakken wordt aangeboden voor alle schooltypen. Deze keuze geeft ons de mogelijkheid de ontmoeting te realiseren en de integratie en samenwerking van leerlingen en medewerkers van de verschillende schooltypen en leerjaren te bevorderen. Positionering van de school Het Linde College kent dus een relatief groot voedingsgebied. Het Linde College heeft een sterke marktpositie in de gemeente Weststellingwerf, waar zich nog één school voor voortgezet onderwijs bevindt namelijk het AOC Terra. Aan de grenzen van het voedingsgebied ondervindt de school een gezonde concurrentie van het Stellingwerf College (Oosterwolde), de RSG Tromp Meesters en CSG Eeckeringe (Steenwijk). Er is slechts in geringe mate sprake van concurrentie met de scholen in de gemeente Heerenveen. Het Linde College neemt deel aan diverse samenwerkingsverbanden met andere scholen voor voortgezet onderwijs. De school werkt bestuurlijk samen met de RSG Tromp Meesters te Steenwijk en vormt met de twee scholen te Steenwijk een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen. Voor de inhoudelijke samenwerking op het gebied van zorgleerlingen maakt de school deel uit van het samenwerkingsverband zorg Heerenveen - Weststellingwerf. Op het gebied van de onderwijsontwikkeling en ICT heeft de school zich aangesloten bij de Onderwijs Vernieuwings Coöperatie. Tenslotte maakt de school vanaf 1 augustus 2009 deel uit van het netwerk Technasium Friesland en reeds langere tijd van het aansluitingsnetwerk VO HO te Leeuwarden. Het Linde College wil zich in de komende jaren ontwikkelen tot een brede school voor voortgezet onderwijs voor alle leerlingen in het voedingsgebied. De school onderhoudt daartoe intensieve samenwerkingsrelaties met lokale organisaties op het gebied van kunst, cultuur en sport en de gemeentelijke overheid. Tenslotte is van belang om te vermelden dat de school een goede relatie heeft opgebouwd met het lokale bedrijfsleven en de instellingen op het gebied van zorg en educatie. Schoolplan Linde College

6 1.2. Het bestuur Het bevoegd gezag wordt gevormd door het bestuur van de Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld. Naast het Linde College vallen ook de RSG Tromp Meesters en de praktijkschool Tromp Meesters te Steenwijk onder dit bestuur. Het bestuur ziet erop toe dat de school de doelstellingen van het bestuursbeleid realiseert. Het bestuur stelt zich ten doel kwalitatief goed en algemeen toegankelijk voortgezet onderwijs voor leerlingen van alle niveaus met respect, waardering en aandacht voor iedereen, ongeacht levensovertuiging en achtergrond aan te bieden en de het onderwijsaanbod voortgezet onderwijs voor de regio in stand te houden. De scholen zijn behoorlijk autonoom in hun bedrijfsvoering en hebben duidelijk hun eigen profilering op het gebied van onderwijs en organisatie. De scholen zijn voor wat betreft hun ontwikkeling allen gericht op de maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen in de regio De organisatie van de school De schoolleiding De schoolleiding bestaat uit de rector en drie conrectoren (unitleiders). De schoolleiding draagt zorg voor de onderwijskundige en organisatorische samenhang binnen de school. Daarnaast voert de schoolleiding allerlei taken op het gebied van organisatie en het beheer van de school uit. De rector is verantwoordelijk voor de uitvoering van de door het bestuur geformuleerde doelstellingen. Daarnaast geeft hij leiding aan de conrectoren en is hij eindverantwoordelijk voor het op elkaar afstemmen van de drie onderwijseenheden en de algehele kwaliteit van de school als onderwijsinstituut, vanuit de wettelijke opdracht en de geformuleerde visie op onderwijs. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de rector zijn op dit moment vastgelegd in het directiestatuut. In 2009 is een proces in gang gezet om te komen tot een scheiding van bestuur en toezicht en het implementeren van de code Good governance. De doelstelling is deze scheiding te realiseren in De unitstructuur Het Linde College heeft bewust de keuze gemaakt voor kleinschalig organiseren. De school is verdeeld in drie onderwijseenheden, de units. Deze units zijn (relatief) zelfstandige eenheden met duidelijke eigen verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs en begeleiding. De units hebben in toenemende mate ook de middelen (o.a. personele formatie) om die verantwoordelijkheden waar te maken. Voor deze vorm is gekozen vanwege de heldere structuur, de herkenbaarheid en de kleinschaligheid die het biedt aan leerlingen en docenten, de mogelijkheden om de diversiteit van de brede scholengemeenschap ten volle herkenbaar te kunnen ontwikkelen en het realiseren van korte communicatielijnen. De drie units zijn: Unit 1: klas 1 en 2 (VMBO-HAVO EN VWO) Unit 2: klas 3 en 4 VMBO Unit 3: klas 3,4,5 en 6 HAVO/VWO In unit 1 wordt, vanwege de omvang en diversiteit van het aanbod, met drie teams gewerkt. Deze unit wordt geleid door een unitleider/conrector en drie teamleiders. Unit 2 en unit 3 worden geleid door een unitleiding, bestaande uit een unitleider/conrector en een teamleider. De unitleiding beslist binnen de kaders van het schoolbeleid over het onderwijs en de leerlingbegeleiding en heeft een belangrijke rol bij het aantrekken, begeleiden en beoordelen van medewerkers, de uitvoering, ontwikkeling en vernieuwing van onderwijs en de leerlingbegeleiding. De units stellen eens per drie jaar een unitondernemingsplan op. Naast de drie units kent de school ook nog een aantal stafdiensten. Deze stafdiensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de rector. De teams administratie en facilitair beheer worden geleid door resp. het hoofd van de administratie en de locatiebeheerder. Zij verzorgen werkzaamheden voor de totale schoolorganisatie. Binnen de school proberen wij de omvang van de directie, het middenmanagement (teamleiders, de locatiebeheerder en het hoofd administratie) zo klein mogelijk te houden. Schoolplan Linde College

7 De organisatiestructuur In het organigram staat de organisatiestructuur overzichtelijk weergegeven. bestuur rector conrector Unit 1 conrector unit 2 conrector unit 3 stafdiensten 3 teamleiders docenten decaan leerlingbegeleider s onderwijsassisten ttten zorgcoördinator teamleider docenten decaan examensecretaris VMBO unitondersteuner leerlingbegeleider rr onderwijsassisten ten zorgcoördinator teamleider docenten decaan examensecretaris havo/vwo medew. leer-otheek leerlingbegeleider s onderwijsassisten ten zorgcoördinator administratie personeelszaken De nadruk ligt op helderheid van taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. De schoolleiding bestaat uit de rector en de drie conrectoren ( unitleiders). Zij streven samen met het middenmanagement (de teamleiders, het hoofd administratie en het hoofd facilitair beheer (de locatiebeheerder) een organisatieklimaat na waarin duidelijkheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en teamgeest leidend zijn. Spreiding van verantwoordelijkheden kleinschalig organiseren- binnen de diverse teams en professionalisering zijn voor ons erg belangrijk. De schoolleiding is, samen met het middenmanagement, verantwoordelijk voor het bewaken van de onderlinge samenhang tussen de diverse organisatieonderdelen. Aansturing secties en bewaking doorlopende leerlijnen Het primaat van het onderwijs ligt bij de units. Hoe verhouden de vaksecties zich tot de units? De relatie tussen de units en de secties op het Linde College laat zich samenvatten in de volgende zin: De sectie bepaalt wat, de unit hoe. De keuze voor het unitmodel in de huidige vorm is een keuze de school horizontaal te organiseren. In de huidige situatie ligt de bewaking van de doorlopende leerlijnen bij de secties en valt specifiek onder de verantwoordelijkheid van de sectievoorzitters. Het is een beleidsvoornemen bij de aansturing van de secties en de bewaking van de doorlopende leerlijnen dat de gezamenlijke unitleidingen daarbij een grotere rol gaan spelen als de secties daar zelf niet in slagen. Ook zullen we de rol en verantwoordelijkheden van de sectievoorzitter duidelijker moeten omschrijven. ICT OSB examensecretaria at roosterzaken schooladministrat ie facilitaire zaken (incl.arbo) beheer personeelsfunctio naris opleidingsfunctio naris Schoolplan Linde College

8 Werken in teams Binnen unit 1 is gekozen voor een teamstructuur. Dit vindt zijn noodzaak in de omvang (ca. 500 leerlingen en 50 medewerkers)) en de diversiteit van de unit. Teneinde betrokkenheid en medezeggenschap bij de personeelsleden te optimaliseren is gekozen voor het splitsen van de unit in drie teams. Twee teams, het havo/vwo-team en het kader/ theoretische team bestaan uit ruim 20 medewerkers en het derde team (het basisteam) uit ongeveer 10. Elk team opereert onder leiding van een teamleider en heeft binnen de kaders van het unitondernemingsplan een eigen verantwoordelijkheid m.b.t. bijvoorbeeld de vormgeving en organisatie van het onderwijs. De teamleider legt verantwoording af aan de unitleider. In de units 2 en 3 worden de teams door de unitleider samen met de teamleider aangestuurd. De unitleider stelt een onderlinge taakverdeling binnen de unitleiding op, waarbij de teamleider op één of meerdere beleidsterreinen leiding geeft aan een groep van docenten. Met de invoering van de functiedifferentiatie binnen de docentenfuncties beschikken de units over een aantal LC en/of LD-docenten. Deze docenten zijn in eerste instantie goede en ervaren docenten. Daarnaast worden ze ingezet voor specifieke (ontwikkel-) taken binnen de unit. Dat kan variëren van het begeleiden van andere docenten tot het ontwikkelen en aansturen van onderwijsprojecten. Een en ander valt echter altijd onder verantwoordelijkheid van een team- of unitleider. Binnen de school zijn ook een behoorlijk aantal onderwijsondersteunende medewerkers werkzaam. Voor een deel voeren deze medewerkers ondersteunende onderwijstaken uit. Dat geldt bijvoorbeeld voor de diverse onderwijsassistenten. Deze medewerkers maken deel uit van één van de onderwijseenheden van de school. De overige ondersteuners maken deel uit van het facilitaire team (de toezichthouders, de conciërges, de huishoudelijke dienst, etc.), de administratie of ICT. De leiding van deze groep medewerkers berust bij de locatiebeheerder, resp. het hoofd administratie en het hoofd ICT. De ondersteuners voor PZ en de opleidingsfunctionaris die specifieke taken verrichten voor de gehele school, vallen direct onder de rector Het schoolgebouw: de ontmoeting staat centraal Het gebouw waarin het Linde College is gehuisvest, is uniek te noemen: alle schooltypes van vmbo t/m vwo onder één dak, de praktijkruimtes van het vmbo in het hart van het gebouw, vier leshuizen (clusters) waar verwante vakken hun onderwijs voor alle schooltypen verzorgen,, een grote centraal gelegen en goed geoutilleerde leerlingenkantine en enkele nieuwe multifunctionele ruimtes. Kortom: een gebouw dat leerlingen en medewerkers inspireert. Het ideaal was een gebouw neer te zetten waarin leerlingen elkaar ontmoeten ongeacht hun opleidingsniveau of leeftijd, een gebouw dat stigmatiseren tegengaat, dat een opgeruimde, lichte indruk achterlaat en dat modern en goed geoutilleerd is. Dat ideaal is bereikt. Toch blijven er altijd wensen. In de komende jaren willen wij in toenemende mate ook verbindingen met andere instellingen en organisaties aangaan om de multifunctionaliteit van ons gebouw nog beter te benutten. Het beter benutten van onze mogelijkheden geldt niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor buitenschoolse activiteiten van onze leerlingen en andere gebruikers uit de omgeving. ( zie verder 3.6) Schoolplan Linde College

9 1.5. Samenstelling leerlingenpopulatie Als we kijken naar de deelname van het aantal leerlingen binnen de verschillende schooltypes, dan zitten we voor de deelname van de havo inmiddels op het landelijk gemiddelde. Voor het vwo zitten wij nog onder het landelijke gemiddelde. In de toekomst verwachten we een stabilisatie/ lichte afname van het aantal zorgleerlingen. Onderwijs en begeleiding op maat zal een steeds groter beroep op onze professionaliteit doen. Het motto voor de toekomst zal zijn meer onderwijs op maat, het maximale uit leerlingen halen en schooluitval verminderen. Dat betekent o.a. dat wij ons ten doel hebben gesteld om het deelnamepercentage aan het havo en vwo onderwijs in de komende jaren tenminste gelijk te laten zijn aan het regionaal gemiddelde deelname percentage voor deze onderwijssoorten. Het voortijdig schoolverlaten willen in de periode tot 2014 met 30% reduceren t.o.v. het jaar Het totaal aantal leerlingen bedraagt ruim 1200 leerlingen. De verdeling van de leerlingen over de units is als volgt: ( stand per oktober 2009) Unit 1: Leerlingen basisberoepsgerichte leerweg 55 leerlingen Leerlingen kaderberoepsgerichte- en gemengd leerweg 189 leerlingen HAVO/VWO team 272 leerlingen Unit 2: VMBO bovenbouw 364 leerlingen Unit 3: HAVO/VWO bovenbouw 352 leerlingen 1.6. Personeel Er werken op het Linde College ca. 115 docenten en ca. 35 personeelsleden voor onderwijsondersteunende taken. De afgelopen jaren is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers behoorlijk gedaald. Tot dusverre mogen we ons gelukkig prijzen dat we tot op heden geen problemen hebben gehad met de kwantitatieve invulling van de ontstane structurele vacatures. In kwalitatief opzicht is er echter sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dit wordt voor een deel opgevangen door veel te investeren in de scholing van alle medewerkers. Daarnaast willen wij ons op bestuurs- en schoolniveau nadrukkelijker profileren als een professionele organisatie die aantrekkelijk is voor onderwijsgevenden en onderwijsondersteuners. De verwachting voor de toekomst is dat het aantal functies binnen de school zal gaan toenemen (meer differentiatie). Er zijn geen plannen de organisatie van de school de komende jaren fundamenteel te veranderen. Schoolplan Linde College

10 Hoofdstuk 2. School- en bestuursontwikkeling Vanaf 1999 is er binnen het Linde College sprake van een gericht proces van schoolontwikkeling. De directe aanleiding vormden de slechte onderwijsprestaties van de school. In 1999/2000 is het eerste schoolplan ontwikkeld en op basis daarvan zijn ontwikkelingen in gang gezet op alle beleidsterreinen van de school. In de afgelopen tien jaar zijn de uitgangspunten van het schoolplan regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. De school heeft in die periode een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Dat komt het sterkst naar voren in de sterke verbetering van de onderwijsopbrengsten, de groei van het leerlingenaantal (ca.10%) en de professionalisering van organisatie en het personeelsbeleid. Vanaf het schooljaar 2007/2008 werd binnen de schoolleiding steeds meer de behoefte gevoeld om de koers van de school voor de periode tot 2014 in een grondig vernieuwd schoolplan weer te geven. Wij hadden het gevoel dat de school op een keerpunt stond in haar ontwikkeling. De beleidsdoelstellingen van het schoolplan 1999/2000 waren grotendeels gerealiseerd en het werd langzamerhand tijd voor een aantal nieuwe beleidsprioriteiten voor de sterk veranderde organisatie in een inmiddels sterk veranderde omgeving (bijv. veel nieuwe medewerkers, veranderingen in de schoolcultuur, wijzigingen in wet- en regelgeving en de positionering van de school). Voor ons het signaal om de koers van de afgelopen jaren te evalueren en op basis daarvan een nieuwe koers vast te stellen. De belangrijkste opbrengst van deze exercitie is voor ons dat de in 2000 vastgestelde koers grotendeels kan worden voortgezet, op sommige punten moet worden aangescherpt en dat er voor de komende jaren enkele nieuwe accenten moeten worden gelegd om het Linde College in 2014 de beste school van Friesland te laten zijn Missie Wij bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst, het accent ligt daarbij in de eerste plaats op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Alle leerlingen voelen zich welkom bij ons, ongeacht hun levensovertuiging, culturele achtergrond of afkomst. Wij organiseren de ontmoeting: in het voorbijgaan, in de les, bij een sportevenement of een cultureel project. Wij dagen onze leerlingen uit grenzen te verleggen, talenten te ontdekken en het maximale uit zichzelf te halen. Wij leiden hen op tot zelfstandige, verantwoordelijke, onafhankelijke en mondige volwassenen. We stimuleren hen zelf in toenemende mate zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Innoverend onderwijs en zorg op maat spelen daarbij een belangrijke rol. Wij dagen elkaar uit het maximale uit onszelf te halen, de eigen grenzen te verleggen en met innovatieve oplossingen te komen. Jezelf ontwikkelen, nieuwe kennis en vaardigheden verwerven, leerlingen inspireren en samenwerken: dat is wat wij belangrijk vinden. Vanuit deze missie geven wij in ons onderwijs prioriteit aan de volgende doelen: Het realiseren van onderwijs op maat; Het leggen van een stevig kennisfundament; Het bevorderen van een actieve deelname van leerlingen aan het onderwijsproces; Het stimuleren van de eigen talenten en ambities van leerlingen; Het vergroten van de professionaliteit van alle medewerkers De zeven onderscheidende kenmerken Iedere school heeft een aantal uitgangspunten die van doorslaggevend belang zijn voor het dagelijks handelen in de school. De uitgangspunten waarvan wij eigenlijk vinden dat iedereen (leerling, ouder, medewerker) die moet kunnen benoemen. Tegelijkertijd zijn dat ook de uitgangspunten waarover wij voortdurend verantwoording moeten kunnen afleggen; uitgangspunten die ons koersvast houden. Schoolplan Linde College

11 Het Linde College hanteert de volgende onderscheidende kenmerken voor het handelen in de school: - Ontmoeting Het Linde College onderscheidt zich van andere scholen door de ontmoeting van leerlingen (ongeacht leeftijd of opleidingsniveau) en medewerkers blijvend te stimuleren. De school zoekt ook voortdurend de ontmoeting met andere organisaties en instellingen op en wil ook (na schooltijd) een ontmoetingsplek voor cultuur, sport en educatie in Weststellingwerf zijn. - Kwaliteit Het Linde College streeft naar kwalitatief goed onderwijs voor alle onderwijssoorten van de school. Daarbij wordt niet alleen aan de leeropbrengsten (kwaliteitskaart) maar ook aan de kwaliteit van medewerkers, de begeleiding, leerlingenzorg en het pedagogisch klimaat in de school hoge eisen gesteld (tenminste gelijk aan het landelijke gemiddelde). De school legt hierover periodiek verantwoording af en streeft naar een sterke mate van resultaatverantwoordelijkheid bij al haar medewerkers. - Ambitie Het Linde College is een school met ambitie. Wij doen niet aan alle nieuwe ontwikkelingen mee, maar profileren ons wel als een school die zich voortdurend blijft ontwikkelen en kwalitatief tot de beste scholen van Nederland behoort in Ontwikkeling De school streeft voortdurend de maximale ontwikkeling van talenten van haar leerlingen en professionalisering van haar medewerkers na. Schoolontwikkeling is vanzelfsprekend voor alle medewerkers. - Veilig en zorgzaam De school wil in fysieke en sociale zin een veilige school zijn voor al haar leerlingen en medewerkers. Een school met duidelijke regels en afspraken en heldere procedures waarop leerlingen en medewerkers elkaar kunnen aanspreken. - Betrokkenheid De school wil betrokkenheid tonen bij leerlingen, ouders en medewerkers. Zij wil die betrokkenheid van de geledingen bij de school ook stimuleren. Het Linde College toont ook haar betrokkenheid bij de lokale gemeenschap door samenwerkingsrelaties met maatschappelijke organisaties en instellingen te initiëren en te onderhouden. - Betrouwbaarheid Het Linde College wil een betrouwbare organisatie zijn voor leerlingen en medewerkers en een betrouwbare partner voor ouders en maatschappelijke en zakelijke organisaties. Wat wij beloven dat komen wij ook na Prioriteiten voor schoolontwikkeling in de periode Voor de schoolontwikkeling in de komende jaren kennen we zeven prioriteiten, die we hieronder kort toelichten. De schoolleiding verbindt zich nadrukkelijk aan het realiseren van deze prioriteiten. De beleidsvoornemens die in dit schoolplan door de diverse units en teams zijn geformuleerd, worden in de jaarlijkse beleidscyclus door de schoolleiding geëvalueerd en indien nodig bijgesteld Organisatiecultuur Binnen het Linde College streeft de schoolleiding een organisatieklimaat na waarin duidelijkheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en teamgeest de boventoon voeren. Hierbij hoort een stijl van leidinggeven die relatiegericht en coachend is. De nadruk zal vooral komen te liggen op het vergroten van de betrokkenheid van alle geledingen bij het bereiken van de gestelde doelen op schoolniveau en op het niveau van de te onderscheiden teams. De invoering van de gesprekkencyclus moet in ieder geval op termijn leiden tot een meer op resultaatverantwoording gerichte organisatiecultuur. Het kwaliteitsaspect gaat een nadrukkelijker rol spelen bij de uitvoering en evaluatie van taken. Binnen de school wordt de betrokkenheid van ouders en leerlingen vergroot, o.a. door de horizontale verantwoording een vaste plek in de beleidsontwikkeling en evaluatie te geven. Voorbeelden daarvan zijn: klankbordgroepen van leerlingen en ouders voor de drie onderwijseenheden. Schoolplan Linde College

12 Pedagogisch-didactisch handelen De basis van ons pedagogisch handelen ligt in het volgen en ondersteunen van jongeren door hen veel aandacht te geven, maar ook door het duidelijk stellen van grenzen. Bij deze aanpak hoort dat opvoeders (dat zijn alle medewerkers van de school) uitleggen waarom zij bepaalde acties ondernemen en dat zij vooral ook moreel voorbeeldgedrag vertonen. Zij moeten leerlingen ook leren om medeverantwoordelijkheid te dragen door bijvoorbeeld samen regels met hen te ontwerpen en te handhaven. Goed pedagogisch beleid is per definitie een consequent opvoedingsbeleid. Een constant en consequent gedrag van opvoeders is normgevend voor leerlingen. Het voorbeeldgedrag van de professional, duidelijke regels, elkaar aanspreken op het niet nakomen van regels en afspraken en het toezien op het naleven van de leefregels dragen bij aan de ontwikkelingen van positief sociaal gedrag. Leerlingen leren op die manier om bepaalde regels te volgen, zichzelf te beheersen en rekening te houden met anderen. Binnen de teams van het Linde College zal er in de komende jaren meer aandacht worden gegeven aan het bieden van een duidelijke structuur met voor alle medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een positief pedagogisch klimaat voor alle leerlingen te realiseren. Binnen alle teams wordt aandacht besteed aan het in stand houden van een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen en dat blijkt geeft van positieve verwachtingen. Van onze medewerkers verwachten we in dit verband ook invoelend vermogen. De school wil een school zijn die de ontwikkeling van de professionaliteit van haar medewerkers centraal stelt. Dat geldt zowel voor de vakinhoud als ook het pedagogisch-didactisch handelen. De schoolleiding zet in op competentieontwikkeling van alle medewerkers en maakt middelen vrij voor hun professionele ontwikkeling. In het schooljaar 2007/2008 zijn de instrumenten om te komen tot integraal personeelsbeleid ontwikkeld en vanaf het schooljaar 2008/2009 is de gesprekkencyclus ingevoerd om in 2014 een meer op verantwoording gerichte professionele cultuur binnen de school te hebben gerealiseerd Interne samenhang en communicatie De school heeft een bewuste keuze gemaakt voor kleinschalig organiseren. Dat betekent dat de drie units veel beleidsruimte hebben op het gebied van onderwijs en begeleiding. De keuze voor een kleinschalige organisatie die ervoor zorgt dat de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen, heeft tot doel de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en daarmee de professionele en onderwijskundige ontwikkeling te stimuleren. De keerzijde is dat er onduidelijkheid kan ontstaan over de beslisbevoegdheden van de unit en de mate waarin het unitbeleid voldoende samenhang vertoont met het schoolbeleid. Een ander voorbeeld is het bewaken van de horizontale en verticale samenhang binnen de secties. Het bewaken van de samenhang in het schoolbeleid is door de versterking van de beleidsruimte van de units en teams complexer en lastiger geworden. Hierbij doelen wij vooral op het pedagogisch handelen en de daarmee samenhangende leerlijnen van de vakken. Als de units te veel los van elkaar gaan opereren, kan de onderlinge samenhang binnen de school afnemen. Tijdens een studiedag is dat ook als grootste knelpunt genoemd. De units zijn teveel uit elkaar gegroeid, de cultuurverschillen zijn te groot wat o.a. tot uiting komt bij de vergaderfrequentie, de hokjescultuur, de leiderschapstijlen van het management, het omgaan met regels of de harde overgang voor de leerlingen van de ene naar de andere unit. Kleine teams geven wel betrokkenheid binnen de teams, maar niet met de andere teams. De belangrijkste conclusie is dat we in de komende periode de verworvenheden van de unit en teamstructuur moeten behouden, maar doelgerichter de ontmoeting tussen de teams (de dwarsverbanden) gaan organiseren. Beleidsvoornemens: In de periode blijft de unitstructuur de basis van onze organisatie. Wel willen we de interne samenhang versterken. Middels studiedagen waarin wij met elkaar in gesprek gaan over de koers van de school, de mate van professionaliteit van ons werk, etc. Tijdens die studiedagen doorbreken wij de setting van de units om het gevoel dat wij één school zijn te versterken; Niet alle secties hebben de doorlopende leerlijnen goed voor elkaar. Sturing via de sectievoorzitters heeft niet bij alle secties tot het beoogde resultaat geleid. Bij die secties gaan wij de ontmoeting strakker regisseren. Voor de gezamenlijke unitleidingen ligt hier een taak; Plenaire bijeenkomsten om relevante informatie voor alle medewerkers te verstrekken; Schoolplan Linde College

13 Het opzetten van een intranet waar de medewerkers alle relevante informatie kunnen vinden; Intensiveren van het overleg tussen enerzijds de unitleiding binnen de vmbo-kolom en anderzijds binnen de havo-vwo kolom; Het verder vorm geven van de warme overdracht van de leerlingen van de ene naar de andere unit; Meer nadruk op unit-overstijgend lesgeven. Voor een goede communicatie binnen de school is het nodig dat iedereen, inclusief de schoolleiding, op een open wijze met elkaar spreekt, discussieert en debatteert. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen voor het verstrekken van informatie, maar ook voor het geven van zijn eigen mening. Dit dient met respect voor elkaar te gebeuren. Het is belangrijk dat een ieder de afweging maakt of en hoe hij anderen informeert, en ook dat iedereen die denkt dat hij informatie mist op zoek gaat naar informatie. Zo ontstaat een proces waarin de informatiebehoeften van iedereen inzichtelijk worden en waarin afspraken die hierover zijn gemaakt, getoetst kunnen worden Besluitvorming Veel besluitvorming is het exclusieve terrein van de schoolleiding en/of de unitleiding. Het creëren van draagvlak is daarbij een vast onderdeel en dat kan alleen als je alle betrokkenen er tijdig bij betrekt. Op het gebied van onderwijs en begeleiding ligt het primaat van de besluitvorming bij de unitleiding. De schoolleiding toetst vooraf alleen of de voorgenomen besluiten passen binnen de uitgangspunten zoals geformuleerd in het schoolplan. De formele besluitvorming wordt vervolgens via de MR afgehandeld. Wij verwachten van een ieder dat de genomen besluiten worden gerespecteerd. Of je het er mee eens bent of niet, je committeert je aan het besluit en voert het loyaal uit. De school kan zich alleen goed ontwikkelen als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en daar ook verantwoording over wil afleggen Verantwoordelijkheden De schoolleiding is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het algemeen schoolbeleid en het bevorderen van de onderlinge samenhang en communicatie. De unitleiders/conrectoren zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de ontwikkelingen binnen hun unit (en teams). Dat betekent ook dat zij een rol vervullen in het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding binnen de unit en de school. De unitleiding is ook verantwoordelijk voor de borging van de interne samenhang en communicatie binnen de unit. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de ontwikkelingen binnen hun team en het bevorderen van een goede communicatie en besluitvorming binnen hun team ICT In de komende jaren zal het belang van ICT in het onderwijs alleen maar toenemen. ICT zal als leerdoel op zich minder nadrukkelijk een rol gaan spelen in het onderwijsaanbod, maar zal in toenemende mate als integraal onderdeel van en middel bij het leren in algemene zin een steeds belangijker rol gaan vervullen. Wat leerlingen (en docenten) moeten kennen en kunnen met behulp van ICT staat beschreven in de kerndoelen en examenprogramma s van alle schooltypen. De didactische toepassing van ICT behoort anno 2009 een standaardcompetentie van alle medewerkers van het Linde College te zijn. De inzet van ICT in het primaire proces zal in de komende vier jaar sterk worden gestimuleerd. De ontwikkeling en het gebruik van slimme ICT- oplossingen ten behoeve van het onderwijs zal steeds op twee niveaus moeten plaatsvinden: op het niveau van (groepen van) leerlingen en op dat van docenten, onderwijsondersteuners en de leidinggevenden van de school. In de afgelopen jaren is door de school fors geïnvesteerd in de infrastructuur, de elektronische leeromgeving, scholing en in de ontwikkeling van digitaal leermateriaal. De medewerkers beschikken weliswaar nog niet allemaal over een eigen PC op de werkplek, maar kunnen al wel volop gebruik maken van de reeds aanwezige voorzieningen in de docentenwerkruimtes en in veel lokalen. We beschikken over een uitermate betrouwbaar netwerk en een goed systeembeheer. We hebben in 2009 Schoolplan Linde College

14 onze doelstelling gerealiseerd dat in tenminste vijf vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, economie) structureel gebruik wordt gemaakt van ICT in de les Kwaliteitszorg Binnen de school wordt in toenemende mate aandacht besteed aan kwaliteitszorg. Het sterkst komt dat naar voren bij het jaarlijks evalueren van de leeropbrengsten (kwaliteitskaart). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van tevredenheidonderzoeken, klankbordgroepen, periodieke evaluaties van beleid, onderwijskundige veranderingen en dergelijke. Kwaliteitszorg is nog onvoldoende structureel ingebed in de schoolorganisatie. Beleidsvoornemens: uiterlijk 2012 maakt kwaliteitszorg een integraal onderdeel uit van de beleidscyclus; M.b.t. het rendement van het onderwijs is er in de afgelopen tien jaar al een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Jaarlijks worden de opbrengsten van de school openbaar gemaakt door de inspectie en de media. Deze worden uitvoerig geëvalueerd. Daarnaast gaan we structureler meten of leerlingen en ouders tevreden zijn over de kwaliteit van de school, of medewerkers tevreden zijn over de kwaliteit van hun leidinggevenden, of alle gebruikers van het lesgebouw zich veilig voelen etc. Een aantal van deze metingen maakt al onderdeel uit van de gesprekkencyclus; In hoofdstuk 8 wordt het kwaliteitsbeleid nader uitgewerkt Participatie in samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Zuid Friesland Vanaf midden jaren negentig maakt het Linde College deel uit van dit samenwerkingsverband ten behoeve van de zorgleerlingen. De scholen uit dit samenwerkingsverband werken intensief samen op het gebied van het aanbod en de professionalisering van de zorg ten behoeve van alle leerlingen van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft inmiddels samen met een ander samenwerkingsverband een Rebound voorziening in Heerenveen gerealiseerd en is op dit moment bezig om invulling te geven aan passend onderwijs. De focus voor de komende jaren is gericht op het realiseren van zoveel mogelijk thuisnabije (=lokale) zorg en het versterken van de verbinding met de ketenpartners in de zorg (Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdzorg, GGZ, etc.) en met het primair onderwijs en het MBO. Waar een lokale oplossing niet voorhanden of niet mogelijk is, zal op het niveau van het samenwerkingsverband of bovenregionaal niveau de noodzakelijke zorg mogelijk en bereikbaar worden gemaakt. Het kleinschalig organiseren van de zorg, het verbeteren van de communicatie met ketenpartners en het toegankelijker maken van specialistische zorg zijn de speerpunten van ontwikkeling voor het Linde College De onderwijsvernieuwingscoöperatie Vanaf 2006 maakt het Linde College deel uit van de onderwijsvernieuwingscoöperatie. Dit is een landelijk netwerk van ca. 10 scholen VO. Deze scholen hebben een intensieve samenwerking op het gebied van onderwijsvernieuwing, professionalisering en de inzet van ICT in het onderwijs. Docenten van de scholen van de OVC hebben op 1 augustus 2009 voor alle vakken van de onderbouw van het VMBO kerndoeldekkende en rearrangeerbare digitale leerstof ontwikkeld. Vanaf het schooljaar wordt voor alle vakken van de onderbouw havo/vwo kerndoeldekkend en rearrangeerbare digitale leerstof ontwikkeld. De samenwerking binnen de OVC heeft een impuls gegeven aan de ICT-ontwikkelingen binnen de school. In 2012 zal een besluit worden genomen over het continueren van dit samenwerkingsverband Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Steenwijkerland-Weststellingwerf In 2007 heeft het Linde College samen met de twee scholen voor voortgezet onderwijs in Steenwijkerland een regionaal arrangement afgesloten. In dit regionaal arrangement zijn afspraken gemaakt over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de regio voor de periode van Inmiddels is dit regionaal arrangement omgezet in een regionaal plan onderwijsvoorzieningen en beperkt het zich niet meer alleen tot het vmbo-aanbod. Doelstelling van het RPO is om in de regio een zo compleet mogelijk aanbod van onderwijsaanbod in stand te houden en waar mogelijk te completeren. Dit op een zodanige wijze dat er geen verdunning van het aanbod op gaat treden. Schoolplan Linde College

15 Netwerk Technasium Friesland Het Linde College maakt vanaf 1 maart 2009 deel uit van het netwerk Technasium Friesland i.o. De opzet is om samen met zes andere scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland het Technasiumconcept in het havo/vwo-onderwijs in te voeren. De onderwijskundige uitgangspunten van het Technasium concept sluiten o.i. goed aan op de reeds binnen de school in gang gezette ontwikkelingen op het gebied van activerende didactiek, versterking van het bètaonderwijs in het havo en vwo en het verbeteren van de aansluiting met het hbo en wo. Op 1 augustus 2009 sluiten wij ons aan bij de Stichting Technasium en starten wij met de voorbereiding van invoering in leerjaar 1 in 2010/ Netwerk VO-HO De school neemt deel aan het netwerk VO-HO. Dit netwerk stelt zich ten doel om de samenwerking tussen het VO en het hoger onderwijs in Groningen en Leeuwarden te versterken. Dit om de aansluiting tussen VO en HO te optimaliseren Friesland College In 2004 heeft de school een samenwerkingsovereenkomst met het Friesland College gesloten. Met die samenwerkingsovereenkomst hebben de scholen afgesproken intensief samen te werken op het gebied van het verbeteren van de aansluiting tussen vmbo en MBO. In de afgelopen jaren heeft dit geleid tot samenwerking op het gebied van scholing, onderwijskundige ontwikkelingen, het verzorgen van niveau 1 en 2 opleidingen op het Linde College en de uitwisseling van medewerkers Platforms vmbo De school is voor wat betreft de beroepsgerichte vakken aangesloten bij de landelijke Platforms vmbo. Dit zijn vooral netwerken van docenten en vakinhoudelijk van aard. Deelname aan de Platforms draagt bij aan de vakinhoudelijke ontwikkeling, borging en kwaliteit van de beroepsgerichte vakken Commerciële club Weststellingwerf De school wil actief samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Dit krijgt o.a. vorm door het lidmaatschap van de CCW. De samenwerking met de CCW heeft geleid tot duidelijke afspraken inzake samenwerking m.b.t. stages, het verzorgen van een beroepenmarkt, bedrijvenbezoek, etc Opleiden in de school Het aanpassen van het onderwijs binnen een veranderende samenleving vraagt veel van de professionaliteit van de medewerkers van de school. Dat geldt niet alleen voor de reeds in dienst zijnde medewerkers maar zeker ook voor leraren in opleiding. In 2001 heeft dit geleid tot het deelnemen aan het project SamenScholing met vijf andere scholen voor VO in het noorden van het land en twee opleidingsinstituten. Vanuit dit project is op het Linde College de functie van schoolopleider gerealiseerd. De schoolopleider is verantwoordelijk voor alle activiteiten die te maken hebben met de loopbaanbrede professionele ontwikkeling van de docenten binnen het Linde College. In de periode 2006 tot 2008 heeft de school deelgenomen aan een dieptepilot academische school. Die periode heeft veel kennis en ontwikkeling op het gebied van professionalisering en onderzoek binnen de school opgeleverd. Een belangrijk neveneffect van deelname aan het project academische school is dat de professionalisering van docenten hierdoor een extra impuls heeft gekregen. Dit heeft o.a. zijn vertaling gekregen in het vaststellen van een scholingsbeleidsplan. Naast het opleiden van docenten investeert de school ook in het opleiden van andere medewerkers. Zo zijn wij een leerbedrijf voor de ECABO en leiden wij samen met het Friesland College of de lerarenopleiding medewerkers op tot onderwijsondersteuners. Beleidsvoornemen: In de periode tot aan 2014 wil de school zich, samen met de RSG Tromp Meesters en met ondersteuning van de lerarenopleiding Windesheim te Zwolle ontwikkelen tot een gecertificeerde opleidingsschool. In het formatiebeleid van de school is ruimte gerealiseerd voor het jaarlijks aanstellen van maximaal 6 lio-ers. Schoolplan Linde College

16 2.6. Bestuurlijke ontwikkeling Het bevoegd gezag van het Linde College wordt gevormd door het bestuur van de stichting samenwerking voortgezet onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld. Het bevoegd gezag is tevens bevoegd gezag van de RSG Tromp Meesters en de Praktijkschool Tromp Meesters te Steenwijk. De bestuursfilosofie van het bestuur is te omschrijven als: Besturen op afstand en met betrokkenheid. In het directiestatuut is een versterkt mandaat aan de rector van de school verleend. Na consultatie van de bij de scholen betrokken geledingen heeft het bestuur het besluit genomen om vanaf 1 augustus 2009 invulling te gaan geven aan een scheiding tussen toezicht en bestuur (Goed Onderwijsbestuur). Schoolplan Linde College

17 Hoofdstuk 3. Visie op onderwijs en begeleiding 3.1. Visie De kern van de visie van het Linde College: het onderwijs moet gericht zijn op een optimale persoonlijke ontwikkeling van al onze leerlingen. Naast kennisoverdracht vinden wij het aanleren van vaardigheden, houdingen en waarden erg belangrijk. Wij hebben als school bewust gekozen om dat te doen in één school voor alle leerlingen. Een school waar de ontmoeting centraal staat en waar samen leren, samen werken en samen leven op een natuurlijke wijze vorm wordt gegeven. Wij willen leerlingen een uitdagende en inspirerende leeromgeving bieden waar zij hun talenten (ook na schooltijd) optimaal kunnen ontplooien. Kernwoorden in onze visie zijn: ontmoeting, ontwikkeling, ambitie en kwaliteit. Elke school voor voortgezet onderwijs heeft tot taak jonge mensen op te leiden en te begeleiden naar volwassenheid. Wij voeren deze taak uit op basis van de overtuiging dat persoonlijke ontwikkeling (hoofd, hand en hart) mensen compleet maakt. Door elkaar met vertrouwen en respect tegemoet te treden vormen alle betrokkenen een leefgemeenschap die veiligheid en ruimte biedt. Dit gebeurt allemaal in een omgeving die uitnodigt tot ontmoeting, die overzichtelijk en veilig is en waarin persoonlijke zorg en correcte omgangsvormen centraal staan. Leerlingen moeten zich bij ons thuis kunnen voelen, ongeacht hun levensbeschouwelijke overtuiging, afkomst en culturele achtergrond. Respect hebben voor elkaar staat daarbij voorop. Hen opleiden tot zelfstandige, verantwoordelijke, onafhankelijke en mondige (jong-) volwassenen in duidelijke herkenbare onderwijsunits met een eigen profiel, is de centrale ambitie van de school. Dit hebben wij vertaald naar een pedagogisch-didactische visie De pedagogisch didactische visie In ons pedagogisch en didactisch handelen streven wij de volgende doelen na: Een optimale persoonlijke ontwikkeling van de leerling en een goede voorbereiding op vervolgstudie, beroep en maatschappij; Onderwijs dat aandacht schenkt aan de persoonsvorming van de leerling, waarbij het zelfstandig, op basis van argumenten, kunnen maken van keuzes binnen de sociale context van de school en de maatschappelijke omgeving een centraal uitgangspunt vormt; Onderwijs dat aandacht schenkt aan het leggen van een stevig kennisfundament; Onderwijs dat de leerling een actieve rol geeft in het eigen leerproces en hem hiertoe uitdaagt en motiveert; Onderwijs dat samenhangend is, zowel tussen de vakken als tussen de leerjaren; Onderwijs dat recht doet aan de ontwikkelingsfase waarin de leerling zich bevindt; Onderwijs met aandacht voor het veranderende karakter van kennis en het toenemend belang van vaardigheden en attitudevorming; Onderwijs waarin leerstof wordt aangeboden met een pedagogische meerwaarde, die m.a.w. relevant is voor de persoonsvorming; Onderwijs dat leerlingen stimuleert zelf te kiezen, verantwoordelijkheid te nemen en te dragen; Onderwijs dat de eigen talenten en ambities van leerlingen stimuleert op alle mogelijke terreinen, bijv. op het gebied van kunst en cultuur en de bètavakken. Wij willen dit realiseren door: Het bieden van een breed onderwijsaanbod in vmbo, havo en vwo; Het kleinschalig organiseren van ons onderwijs in overzichtelijke units, waarbinnen vaste teams het onderwijs en de begeleiding verzorgen; Actief deel te nemen aan nieuwe ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs; De keuze voor variatie in didactische werkvormen met nadruk op activerende didactiek en samenwerkend leren; Het op peil houden en aanscherpen van de pedagogische en didactische kennis van onze medewerkers (professionalisering); Schoolplan Linde College

18 Zorg en begeleiding van hoge kwaliteit te bieden in een omgeving waar aandacht is voor de individuele talenten en beperkingen van leerlingen; Het realiseren van een krachtige en inspirerende leer- en leefomgeving met goede faciliteiten voor al onze leerlingen; Het in de dagelijkse omgang centraal stellen van respect, verdraagzaamheid en zorgzaamheid; Leerlingen kennis te laten maken met de verschillende levensbeschouwingen en de diversiteit van onze cultuur; Een goed en cyclisch kwaliteitsbeleid Onderwijskundige uitgangspunten Het onderwijs op het Linde College is decentraal georganiseerd. Door te kiezen voor het concept van schooltjes in de school breng je de verantwoordelijkheid en uitvoering van het onderwijs daar waar deze hoort: bij de professional. De kaders van het onderwijskundig beleid zijn in de visie al globaal aangegeven. We lichten ze hieronder nog even kort toe. 1. Actief en zelfstandig leren Het onderwijs dient de eigen creativiteit en zelfstandigheid van leerlingen zoveel mogelijk te benutten en te bevorderen. Leerlingen worden meer dan voorheen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. Dit brengt met zich mee dat de rol van de docent gaat veranderen van een begeleidende naar een meer coachende rol. 2. Brede ontwikkeling Het onderwijs in onze school dient bij te dragen aan een brede persoonlijke en maatschappelijke vorming van leerlingen. Het verwerven van kennis staat centraal maar ook de sociaal-emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling krijgt een duidelijke plaats. 3. Rekening houden met verschillen Het onderwijs in onze school dient de verschillen tussen leerlingen op te merken, te waarderen en te benutten voor het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau aan kennis, vaardigheden en attitudes van iedere leerling. 4. Begeleid leren Didactiek en pedagogiek kunnen niet zonder elkaar. Zij worden nadrukkelijk met elkaar verbonden. Instructie, begeleiden bij zelfstandig leren en begeleiden in de persoonlijke ontwikkeling en in het samenwerken met anderen vormen de verantwoordelijkheid van iedere docent. 5. Samenhangend leren Leerstof en didactiek moet een heldere context hebben, waartoe ook het geleerde bij verwante vakken, in andere leerjaren en in een andere omgeving dan de school behoren 6. Ontwikkelen op maat Onderwijskundige ontwikkelingen worden binnen de drie units en de diverse teams van de school vormgegeven en waargemaakt. Hierbij kunnen verschillen optreden in tempo, aard en mate van veranderingen. De doorlopende leerlijnen worden gewaarborgd door een goede onderlinge horizontale en verticale samenhang. Vanuit deze kaders formuleert elke unit een ondernemingsplan. Deze zijn in de hoofdstukken 4 t/m 6 globaal beschreven. De onderliggende unitondernemingsplannen geven een meer gedetailleerde invulling. Zij zijn als bijlage A t/m C in het schoolplan opgenomen Leerlingenbegeleiding en zorg Het managen van de leerlingenbegeleiding vraagt om een herkenbaar beleid. Op het Linde College accepteren wij het gegeven dat er tussen de drie units accentverschillen kunnen zijn in de wijze waarop de eerstelijnszorg is georganiseerd. Op dit moment heeft iedere unit de beschikking over een leerlingenbegeleider en een zorgcoördinator, die vooral is gericht op ondersteuning van de mentoren en unitleiding bij zware sociaal-emotionele problematiek en problemen op het gebied van het leren en de motoriek. Tevens beschikt iedere unit over een decaan. Schoolplan Linde College

19 Op schoolniveau is een Zorg Advies Team (ZAT) actief. Waar ligt de verantwoordelijkheid van de leerlingenbegeleiding? De unit is verantwoordelijk voor de begeleiding in de eerste lijn, die - waar nodig - gebruik kan maken van tweedelijns functionarissen. In principe behoort leerlingenbegeleiding tot de taak van iedere docent. Binnen de leerlingbegeleiding hebben de mentoren een spilfunctie. Per unit kunnen de taken van de mentoren iets verschillen, maar deze komen in hoofdzaak op het volgende neer: De mentoren zorgen voor studielessen, mentorlessen, leefstijl- en keuzelessen, het voeren van individuele gesprekken met leerlingen en het bijwonen van klas- en schoolactiviteiten t.b.v. de leerlingen. Zij voeren ook activiteiten uit als het bijwonen van mentorenvergaderingen, klassenbesprekingen, rapportvergaderingen, bijhouden absentie, het volgen van de vorderingen van leerlingen, het mede opstellen van specifieke handelingsplannen voor zorgleerlingen, het bijhouden en vullen van het leerlingvolgsysteem, contacten met ouders etc. Zoals vermeld kan daarbij de hulp worden ingeroepen van tweedelijns functionarissen. In alle gevallen blijft de begeleiding van leerlingen de verantwoordelijkheid van de mentor en de unitleiding. Het inroepen van tweede of derdelijns hulp (zorgteam, specialisten in of buiten de school) valt onder verantwoordelijkheid van de unitleiding Zorgcoördinatoren Zorgcoördinatoren verrichten hun werkzaamheden vanuit een betrokkenheid bij één van de units. Zij nemen in de lijn een duidelijke positie in en zijn verantwoording verschuldigd aan de unitleider. Vanuit die positie verzorgen zij o.m. de contacten met specialisten en externe instanties en coördineren zij alle aspecten van de leerlingenbegeleiding binnen de unit. Zij zijn de vertegenwoordiger van de unit in het Zorg Advies Team en zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en gaan zich in toenemende mate ontwikkelen tot interne begeleiders voor alle mentoren en vakdocenten binnen de unit. Beleidsvoornemen: De zorg is binnen de school goed geregeld. Er is echter in toenemende mate behoefte aan een duidelijke actuele beschrijving van de leerlingenbegeleiding en een heldere beschrijving van de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen op schoolniveau. In het schooljaar 2009/2010 zal de leerlingenzorg binnen de school opnieuw worden beschreven. Daarbij zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan: De organisatie van de leerlingenbegeleiding; Het ZAT; De relatie met het samenwerkingsverband; De time-out en Rebound voorziening; De relatie met andere instellingen op het gebied van jeugdhulpverlening, jeugdzorg; De relatie met het centrum van jeugd en gezin en de inbedding van het ZAT in de lokale gemeenschap; De kwaliteit van de zorg; Wat kunnen wij wel en wat kunnen wij niet? Leerling gebonden financiering (LGF) Het Linde College is een algemeen toegankelijke school. Dat betekent echter niet dat alle leerlingen tot de school worden toegelaten. Het betreft dan met name die leerlingen waarvan bij aanvang van de opleiding al is vastgesteld dat deze niet in staat zijn om het te volgen onderwijs met een diploma voor één van de schoolsoorten van de scholengemeenschap af te sluiten. Het kan daarbij ook gaan om leerlingen met een zodanige handicap dat zij voor het deelnemen aan het regulier onderwijs een beroep moeten doen/ doen op een leerlinggebonden budget (LGF). De school heeft haar beleid inzake de toelating van LGF-leerlingen in de schoolgids opgenomen. De uitgangspunten bij de toelating van LGF leerlingen worden uitgebreid toegelicht in Bijlage D. Schoolplan Linde College

20 3.5. Cultuurprofielschool Op weg naar een cultuur profielschool Beeldende kunst, muziekles, toneelstuk, culturele avond, poëzieproject, culturele activiteiten zijn allemaal voorbeelden van culture activiteiten die plaatsvinden op het Linde College en die onderdeel zijn van onze cultuureducatie. De toneelvoorstellingen, culturele avonden, culturele activiteiten, het zijn allemaal leuke dingen die niet structureel in het schoolbeleid zijn terug te vinden. Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Het geeft kleur aan een school. Kunst en cultuur inspireert ons, cultuur zet ons op andere gedachten en leert ons open te staan voor anderen. Tegelijk biedt cultuur de mogelijkheid om je te uiten en je creativiteit te ontwikkelen. Cultureel bewustzijn geeft richting aan ons omgaan met het verleden. Cultuur kan een tegenhanger zijn voor de verzakelijking van de maatschappij en ons op die manier een spiegel voorhouden. De cultuur die ons uit het verleden is overgeleverd, geeft bovendien inzicht in onze voorgeschiedenis en maakt het heden meer begrijpelijk. Kunst en cultuur biedt de leerlingen de mogelijkheid om zich op andere dan het cognitieve vlak te ontplooien. Kunst- en cultuureducatie zorgt voor een binding met de school en heeft een positief effect op de schoolsfeer. Beleidsvoornemen Het Linde College wil in 2011 een voorbeeldfunctie vervullen in Noord-Nederland hoe cultuureducatie ingebed is binnen het curriculum en binnen de culturele omgeving van de school in een intensieve samenwerking tussen culturele instellingen, (lokale) overheid en school Van brede scholengemeenschap naar brede school voortgezet onderwijs In de komende jaren willen wij ons ontwikkelen van brede scholengemeenschap naar een brede school voor voortgezet onderwijs. Gelet op de huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen zien wij, in navolging van een ontwikkeling binnen het basisonderwijs, dat het schoolgebouw van de toekomst niet uitsluitend voor onderwijsdoeleinden zal worden gebruikt. De faciliteiten van de school zullen in toenemende mate ook worden gebruikt voor naschoolse activiteiten als sport en activiteiten op het gebied van cultuur en educatie. Dat levert o.i. een win-win situatie op voor de school en de lokale samenleving. Beleidsvoornemens: Het intensief samenwerken met de muziekschool op het gebied van muziekonderwijs en de kunst en cultuureducatie; Het realiseren van een podium (theatervoorziening) uiterlijk in 2012; Het realiseren van alle sportvoorzieningen voor onze leerlingen op het eigen ruime terrein (na 2014); Het intensiever samenwerken met andere instellingen, verenigingen en de gemeente op het gebeid van het bewegingsonderwijs; Het realiseren van een goede regie op de samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en andere instellingen op het gebied van jeugd- en jongerenbeleid. Bijvoorbeeld door het realiseren van één zorgloket (front-office) voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs; Het beter benutten van de multifunctionaliteit en faciliteiten van het gebouw ten behoeve van de lokale gemeenschap. Op dit moment is er al sprake van medegebruik van onze sportfaciliteiten en van de kantine. We willen dit uitbreiden in het kader van de breedtesportregeling. Tevens ligt er een wens de sportfaciliteiten uit te breiden op of bij ons terrein. Voor wat betreft de andere ruimtes denken we aan huiswerkbegeleiding, muzieklessen, zorgloket voor jongeren e.d.; Het bevorderen van deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten voor met name de leeftijdscategorie van jaar. Wij denken als Linde College een bijdrage te kunnen leveren aan het stimuleren van arrangementen tussen school, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen in onze gemeente. Die bijdrage bestaat enerzijds uit het gebruik maken van Schoolplan Linde College

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum 16 februari 2010 2 Voorwoord Met het schoolplan Neem een aandeel in je toekomst spreken wij onze ambities uit voor de ontwikkeling

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Meer perspectieven voor verschillen

Meer perspectieven voor verschillen Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o. Meer perspectieven voor verschillen Strategisch beleidsplan 2014-2018 Strategisch beleidsplan 2014-2018 Voorwoord Onderwijsbesturen zijn wettelijk niet

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Schoolplan 2013 2017 van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Inhoudsopgave 1. GSR: EEN GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP 4 1.1 STATUTEN 4 1.2 UITGANGSPUNTEN 4 2. VISIE & MISSIE GSR 5 2.1 inspireren

Nadere informatie

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 God leeft gezamenlijk groeien genieten en gunnen WOORD VOORAF Voor u ligt het Schoolplan 2015 2019 van onze school, het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen, Leeuwarden

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 212 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht Voorwoord College van Bestuur Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Strategische beleidsdoelen 1.4 Organisatie 1.5 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs Inleiding Voor u ligt de strategienota van de Stichting Het Rijnlands Lyceum voor de periode 2012-2016. Het document

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie