Inhoud: Schoolplan Linde College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1"

Transcriptie

1 Inhoud: Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1. Algemene schoolgegevens Het Linde College Het bestuur De organisatie van de school Het schoolgebouw: de ontmoeting staat centraal Samenstelling leerlingenpopulatie Personeel...9 Hoofdstuk 2. School- en bestuursontwikkeling Missie De zeven onderscheidende kenmerken Prioriteiten voor schoolontwikkeling Participatie in samenwerkingsverbanden Opleiden in de school Bestuurlijke ontwikkeling...16 Hoofdstuk 3. Visie op onderwijs en begeleiding Visie Pedagogisch didactische visie Onderwijskundige uitgangspunten Leerlingenbegeleiding en zorg Cultuurprofielschool Van brede scholengemeenschap naar brede school VO Leerlingbetrokkenheid op het Linde College Ouderbetrokkenheid Betrokkenheid van de medewerkers...22 Hoofdstuk 4. De Onderbouw (Unit 1)...23 Hoofdstuk 5. VMBO leerjaar 3 en 4 (unit 2)...25 Hoofdstuk 6. Bovenbouw HAVO en VWO (unit 3)...27 Hoofdstuk 7. Bedrijfsvoering ICT beleid op het Linde College Huisvesting Facilitaire en administratieve dienstverlening Formatie en personeelsbeleid Arbo en veiligheid Financieel beleid Onderwijstijd...40 Hoofdstuk 8. Kwaliteitszorg op het Linde College...41 Hoofdstuk 9. Communicatie op het Linde College...44 Bijlage A. Unitondernemingsplan Unit 1 (onderbouw) Bijlage B. Unitondernemingsplan Unit 2 (bovenbouw vmbo) Bijlage C. Unitondernemingsplan Unit 3 (bovenbouw havo en VWO) Bijlage D. Toelating LGF leerlingen Schoolplan Linde College

2 Voorwoord Het schoolplan van het Linde College is opgesteld door de schoolleiding. In dit schoolplan wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie waarin de school zich bevindt en de door ons gewenste ontwikkeling in de komende jaren. In het schooljaar 2009/2010 hebben wij dit schoolplan met de diverse geledingen binnen de school besproken en is het na bespreking in de MR formeel vastgesteld. Met de realisatie van dit schoolplan hebben wij de uitgangspunten en de kernwaarden voor de organisatie, de school- en de onderwijsontwikkeling opnieuw gewogen en beschreven. Vervolgens zijn de prioriteiten en de uitgangspunten op schoolniveau geformuleerd. In die zin is een schoolplan richtinggevend voor de totale organisatie. Het schoolplan beschrijft de missie van de school: Wat voor een onderwijsinstelling willen wij zijn en op welke wijze willen wij dat bereiken? Door de ontmoeting te blijven stimuleren, voortdurend in ontwikkeling te blijven en heldere ambities te formuleren willen wij nu en in de komende vier jaar op onze school een bovengemiddelde kwaliteit realiseren op alle beleidsterreinen, het onderwijs in het bijzonder. B.G.J.Lubberdink, rector Schoolplan Linde College

3 Inleiding Voor u ligt het schoolplan van het Linde College. Het schoolplan is een document, dat zijn ontstaansgrond vindt in artikel 24 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (de zgn. Kwaliteitswet). De functies van het schoolplan Het schoolplan is een beleidsdocument dat koersbepalend is voor de (beleids-)ontwikkeling van de school. Het schoolplan heeft dan ook belangrijke interne en externe doelen. Intern is het vooral een document om: - alle bij de school betrokkenen in korte tijd inzicht te geven in onze belangrijkste denkbeelden op de verschillende beleidsterreinen; - alle betrokkenen een overzicht te geven van de beoogde doelen en activiteiten op schoolniveau in de komende jaren. De doelen van de drie units en de te onderscheiden teams worden, binnen de kaders van het schoolplan, nader uitgewerkt in de onderliggende unitondernemings- en teamplannen; - de ontwikkelingen in de schoolorganisatie in de komende jaren te kunnen plannen en daar sturing aan te geven. Extern is het een document om tot een voortdurende dialoog met de omgeving te komen en verantwoording af te leggen over de keuzes die wij als school maken. In eerste instantie is het een horizontale verantwoording naar de stakeholders en andere belanghebbenden in het voedingsgebied en in tweede instantie een verticale verantwoording richting de overheid. Het schoolplan geeft de doelen van de ontwikkelingen en het waarom van de beleidskeuzes voor de komende vijf jaar aan. Het zijn doelen die jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld. Een schoolplan moet vooral ook een levend document zijn waardoor alle bij de organisatie betrokkenen weten waar wij als organisatie voor staan en wat wij in de komende jaren willen bereiken. De totstandkoming van het schoolplan Het eerste schoolplan van het Linde College is in het schooljaar 1999/2000 ontwikkeld door de schoolleiding en de teamleiders onder begeleiding van het CPS en is daarna jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld door de verantwoordelijke leidinggevenden. Vanaf het schooljaar 2005 is besloten van deze werkwijze af te stappen. We waren toe aan een nieuw schoolplan. De ontwikkelingen binnen de onderbouw, het vmbo en de tweede fase en de grondige uitbreiding en verbouwing van de school deden meer en meer de behoefte voelen om de in het schoolplan beschreven visie en kernwaarden van de organisatie nog eens kritisch te heroverwegen. Dat hebben wij in ruwe vorm al eens eerder gedaan ter voorbereiding op het vaststellen van een programma van eisen voor de ruimtebehoefte in de jaren Vervolgens zijn vanaf het schooljaar 2007/2008 door de leden van de schoolleiding regelmatig elementen aangedragen voor de vernieuwing van het schoolplan, wat tot een eerste concept heeft geleid in Dit leidde tot een concept waar in het schooljaar constant aan is geschaafd en dat op een schoolbrede studiedag in oktober 2009 met het voltallige personeel is besproken. In december 2009 verwachten wij het schoolpan vervolgens definitief vast te stellen voor de periode 2009 t/m Opbouw van het schoolplan In hoofdstuk 1 van het schoolplan worden enkele algemene en feitelijke gegevens m.b.t. het Linde College weergegeven. Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de school- en bestuursontwikkelingen en dat zijn achtereenvolgens: de algemene visie en missie van de school, de algemene beleidsuitgangspunten en het strategisch beleid op bestuurs- en schoolniveau. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk ook een beschrijving gegeven van de vijf prioriteiten voor de schoolontwikkeling in de komende jaren. In hoofdstuk 3 wordt onze pedagogisch-didactische visie en een aantal onderwijs- en organisatieontwikkelingen op hoofdlijnen beschreven. De uitgangspunten van beleid worden vervolgens concreet vertaald in beleidsvoornemens op het terrein van onderwijs en begeleiding voor de hele school. De drie units geven vervolgens in de hoofdstukken 4 t/m 6 aan op welke wijze zij binnen hun onderwijskundige eenheid daar vorm aan geven in de periode 2009 t/m Schoolplan Linde College

4 In hoofdstuk 7 komen de beleidsterreinen financiën, huisvesting en facilitaire dienstverlening, personeelsbeleid, bedrijfsvoering, arbo- en veiligheid en ict-beleid aan de orde. In hoofdstuk 8 wordt dieper ingegaan op de wijze waarop wij in de komende jaren de kwaliteitszorg vorm willen gaan geven. In hoofdstuk 9 wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop er binnen de school wordt omgegaan met het aspect communicatie. In de hoofdstukken 4 t/m 6 zal er veel aandacht geschonken worden aan de unitondernemingsplannen van de drie onderwijskundige eenheden van de school. Voor het lezersgemak is de opbouw van deze drie hoofdstukken gelijk. In de inleiding wordt de kern van het beleid binnen de unit kort weergegeven. Vervolgens worden de beleidsprioriteiten binnen de afzonderlijke units beschreven. De beleidsvoornemens worden zodanig geformuleerd dat inhoud en richting duidelijk zijn. De unitondernemingsplannen zijn in de bijlagen A t/m C opgenomen. Wij hebben de keuze gemaakt om het schoolplan, op basis van een evaluatie van de huidige ontwikkelingsfase van de school, te moderniseren en vanuit die analyse een aantal concrete beleidsprioriteiten voor de komende vijf jaar te benoemen. De inhoudelijke vernieuwing van het schoolplan is in de periode tot aan de zomervakantie 2009 in de schoolleiding uitvoerig besproken. Daarmee hebben wij niet de illusie dat het schoolplan een grote rol zal gaan spelen in de dagelijkse werkelijkheid van al onze medewerkers, leerlingen en ouders. Wel hopen wij dat de betrokkenheid bij de bespreking van het schoolplan bij alle betrokkenen zal leiden tot een min of meer gelijkluidend en duidelijk antwoord op de vragen: Wat voor een school is het Linde College? Waar staat het Linde College voor? Wat voor een school wil het Linde College in 2014 zijn? Pas dan is het schoolplan voor de schoolleiding wat het in onze ogen moet zijn: een document waarin verantwoording wordt afgelegd over wat voor een school we nu zijn en wat voor een school wij in 2014 willen zijn. Schoolplan Linde College

5 Hoofdstuk 1 Algemene schoolgegevens 1.1. Het Linde College Het Linde College is een brede scholengemeenschap met de schooltypen atheneum, havo en vmbo. In de leerwegen van het vmbo wordt leerwegondersteuning (lwoo) aangeboden in de onderbouw en de bovenbouw. Het Linde College is een samenwerkingsschool voor openbaar en katholiek onderwijs. Het samenwerkingskarakter van de school krijgt o.a. inhoud door de leerlingen kennis, inzicht en kritische zin bij te brengen ten aanzien van maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden. In de onderbouw wordt dat ondermeer vorm gegeven door het aanbieden van het vak filosofie, ethiek en levensbeschouwing (FEL). Daarnaast proberen wij in ons toelatingsbeleid en het personeelsbeleid inhoud te geven aan het samenwerkingskarakter van de school. We zijn een algemeen toegankelijke school en we zullen slechts incidenteel van deze toegankelijkheid afwijken ( zie ondermeer bijlage D) Het Linde College is een regionale scholengemeenschap. De leerlingen zijn vooral afkomstig uit de gemeenten: Weststellingwerf, Steenwijkerland en Ooststellingwerf. Zij komen meestal van relatief kleine basisscholen. De naam van de school verwijst naar de rivier de Linde. Omvang van de school Op 1 oktober 2009 telt de school 1232 leerlingen. De afgelopen jaren kenden we, na een gestage groei in de jaren 2000 t/m 2006, een stabiel leerlingenaantal van rond de 1200 leerlingen. Op de middenlange termijn zal dit leerlingenaantal redelijk stabiel blijven. De school heeft daarmee de gewenste omvang bereikt. Het Linde College onderscheidt zich van andere scholen in de regio vooral door de bewuste keuze om al het onderwijs in één lesgebouw en op één schoolterrein aan te bieden. Binnen dat lesgebouw zijn er geen aparte gebouwdelen per onderwijssoort, maar maken leerlingen en medewerkers van de school gebruik van alle onderwijsruimtes van het gebouw. De diverse gebouwdelen van het gebouw onderscheiden zich door de verwantschap tussen de vakken die er worden aangeboden. Als voorbeeld noemen wij cluster 1: het cluster waar onderwijs in de mens- en maatschappijvakken wordt aangeboden voor alle schooltypen. Deze keuze geeft ons de mogelijkheid de ontmoeting te realiseren en de integratie en samenwerking van leerlingen en medewerkers van de verschillende schooltypen en leerjaren te bevorderen. Positionering van de school Het Linde College kent dus een relatief groot voedingsgebied. Het Linde College heeft een sterke marktpositie in de gemeente Weststellingwerf, waar zich nog één school voor voortgezet onderwijs bevindt namelijk het AOC Terra. Aan de grenzen van het voedingsgebied ondervindt de school een gezonde concurrentie van het Stellingwerf College (Oosterwolde), de RSG Tromp Meesters en CSG Eeckeringe (Steenwijk). Er is slechts in geringe mate sprake van concurrentie met de scholen in de gemeente Heerenveen. Het Linde College neemt deel aan diverse samenwerkingsverbanden met andere scholen voor voortgezet onderwijs. De school werkt bestuurlijk samen met de RSG Tromp Meesters te Steenwijk en vormt met de twee scholen te Steenwijk een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen. Voor de inhoudelijke samenwerking op het gebied van zorgleerlingen maakt de school deel uit van het samenwerkingsverband zorg Heerenveen - Weststellingwerf. Op het gebied van de onderwijsontwikkeling en ICT heeft de school zich aangesloten bij de Onderwijs Vernieuwings Coöperatie. Tenslotte maakt de school vanaf 1 augustus 2009 deel uit van het netwerk Technasium Friesland en reeds langere tijd van het aansluitingsnetwerk VO HO te Leeuwarden. Het Linde College wil zich in de komende jaren ontwikkelen tot een brede school voor voortgezet onderwijs voor alle leerlingen in het voedingsgebied. De school onderhoudt daartoe intensieve samenwerkingsrelaties met lokale organisaties op het gebied van kunst, cultuur en sport en de gemeentelijke overheid. Tenslotte is van belang om te vermelden dat de school een goede relatie heeft opgebouwd met het lokale bedrijfsleven en de instellingen op het gebied van zorg en educatie. Schoolplan Linde College

6 1.2. Het bestuur Het bevoegd gezag wordt gevormd door het bestuur van de Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld. Naast het Linde College vallen ook de RSG Tromp Meesters en de praktijkschool Tromp Meesters te Steenwijk onder dit bestuur. Het bestuur ziet erop toe dat de school de doelstellingen van het bestuursbeleid realiseert. Het bestuur stelt zich ten doel kwalitatief goed en algemeen toegankelijk voortgezet onderwijs voor leerlingen van alle niveaus met respect, waardering en aandacht voor iedereen, ongeacht levensovertuiging en achtergrond aan te bieden en de het onderwijsaanbod voortgezet onderwijs voor de regio in stand te houden. De scholen zijn behoorlijk autonoom in hun bedrijfsvoering en hebben duidelijk hun eigen profilering op het gebied van onderwijs en organisatie. De scholen zijn voor wat betreft hun ontwikkeling allen gericht op de maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen in de regio De organisatie van de school De schoolleiding De schoolleiding bestaat uit de rector en drie conrectoren (unitleiders). De schoolleiding draagt zorg voor de onderwijskundige en organisatorische samenhang binnen de school. Daarnaast voert de schoolleiding allerlei taken op het gebied van organisatie en het beheer van de school uit. De rector is verantwoordelijk voor de uitvoering van de door het bestuur geformuleerde doelstellingen. Daarnaast geeft hij leiding aan de conrectoren en is hij eindverantwoordelijk voor het op elkaar afstemmen van de drie onderwijseenheden en de algehele kwaliteit van de school als onderwijsinstituut, vanuit de wettelijke opdracht en de geformuleerde visie op onderwijs. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de rector zijn op dit moment vastgelegd in het directiestatuut. In 2009 is een proces in gang gezet om te komen tot een scheiding van bestuur en toezicht en het implementeren van de code Good governance. De doelstelling is deze scheiding te realiseren in De unitstructuur Het Linde College heeft bewust de keuze gemaakt voor kleinschalig organiseren. De school is verdeeld in drie onderwijseenheden, de units. Deze units zijn (relatief) zelfstandige eenheden met duidelijke eigen verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs en begeleiding. De units hebben in toenemende mate ook de middelen (o.a. personele formatie) om die verantwoordelijkheden waar te maken. Voor deze vorm is gekozen vanwege de heldere structuur, de herkenbaarheid en de kleinschaligheid die het biedt aan leerlingen en docenten, de mogelijkheden om de diversiteit van de brede scholengemeenschap ten volle herkenbaar te kunnen ontwikkelen en het realiseren van korte communicatielijnen. De drie units zijn: Unit 1: klas 1 en 2 (VMBO-HAVO EN VWO) Unit 2: klas 3 en 4 VMBO Unit 3: klas 3,4,5 en 6 HAVO/VWO In unit 1 wordt, vanwege de omvang en diversiteit van het aanbod, met drie teams gewerkt. Deze unit wordt geleid door een unitleider/conrector en drie teamleiders. Unit 2 en unit 3 worden geleid door een unitleiding, bestaande uit een unitleider/conrector en een teamleider. De unitleiding beslist binnen de kaders van het schoolbeleid over het onderwijs en de leerlingbegeleiding en heeft een belangrijke rol bij het aantrekken, begeleiden en beoordelen van medewerkers, de uitvoering, ontwikkeling en vernieuwing van onderwijs en de leerlingbegeleiding. De units stellen eens per drie jaar een unitondernemingsplan op. Naast de drie units kent de school ook nog een aantal stafdiensten. Deze stafdiensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de rector. De teams administratie en facilitair beheer worden geleid door resp. het hoofd van de administratie en de locatiebeheerder. Zij verzorgen werkzaamheden voor de totale schoolorganisatie. Binnen de school proberen wij de omvang van de directie, het middenmanagement (teamleiders, de locatiebeheerder en het hoofd administratie) zo klein mogelijk te houden. Schoolplan Linde College

7 De organisatiestructuur In het organigram staat de organisatiestructuur overzichtelijk weergegeven. bestuur rector conrector Unit 1 conrector unit 2 conrector unit 3 stafdiensten 3 teamleiders docenten decaan leerlingbegeleider s onderwijsassisten ttten zorgcoördinator teamleider docenten decaan examensecretaris VMBO unitondersteuner leerlingbegeleider rr onderwijsassisten ten zorgcoördinator teamleider docenten decaan examensecretaris havo/vwo medew. leer-otheek leerlingbegeleider s onderwijsassisten ten zorgcoördinator administratie personeelszaken De nadruk ligt op helderheid van taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. De schoolleiding bestaat uit de rector en de drie conrectoren ( unitleiders). Zij streven samen met het middenmanagement (de teamleiders, het hoofd administratie en het hoofd facilitair beheer (de locatiebeheerder) een organisatieklimaat na waarin duidelijkheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en teamgeest leidend zijn. Spreiding van verantwoordelijkheden kleinschalig organiseren- binnen de diverse teams en professionalisering zijn voor ons erg belangrijk. De schoolleiding is, samen met het middenmanagement, verantwoordelijk voor het bewaken van de onderlinge samenhang tussen de diverse organisatieonderdelen. Aansturing secties en bewaking doorlopende leerlijnen Het primaat van het onderwijs ligt bij de units. Hoe verhouden de vaksecties zich tot de units? De relatie tussen de units en de secties op het Linde College laat zich samenvatten in de volgende zin: De sectie bepaalt wat, de unit hoe. De keuze voor het unitmodel in de huidige vorm is een keuze de school horizontaal te organiseren. In de huidige situatie ligt de bewaking van de doorlopende leerlijnen bij de secties en valt specifiek onder de verantwoordelijkheid van de sectievoorzitters. Het is een beleidsvoornemen bij de aansturing van de secties en de bewaking van de doorlopende leerlijnen dat de gezamenlijke unitleidingen daarbij een grotere rol gaan spelen als de secties daar zelf niet in slagen. Ook zullen we de rol en verantwoordelijkheden van de sectievoorzitter duidelijker moeten omschrijven. ICT OSB examensecretaria at roosterzaken schooladministrat ie facilitaire zaken (incl.arbo) beheer personeelsfunctio naris opleidingsfunctio naris Schoolplan Linde College

8 Werken in teams Binnen unit 1 is gekozen voor een teamstructuur. Dit vindt zijn noodzaak in de omvang (ca. 500 leerlingen en 50 medewerkers)) en de diversiteit van de unit. Teneinde betrokkenheid en medezeggenschap bij de personeelsleden te optimaliseren is gekozen voor het splitsen van de unit in drie teams. Twee teams, het havo/vwo-team en het kader/ theoretische team bestaan uit ruim 20 medewerkers en het derde team (het basisteam) uit ongeveer 10. Elk team opereert onder leiding van een teamleider en heeft binnen de kaders van het unitondernemingsplan een eigen verantwoordelijkheid m.b.t. bijvoorbeeld de vormgeving en organisatie van het onderwijs. De teamleider legt verantwoording af aan de unitleider. In de units 2 en 3 worden de teams door de unitleider samen met de teamleider aangestuurd. De unitleider stelt een onderlinge taakverdeling binnen de unitleiding op, waarbij de teamleider op één of meerdere beleidsterreinen leiding geeft aan een groep van docenten. Met de invoering van de functiedifferentiatie binnen de docentenfuncties beschikken de units over een aantal LC en/of LD-docenten. Deze docenten zijn in eerste instantie goede en ervaren docenten. Daarnaast worden ze ingezet voor specifieke (ontwikkel-) taken binnen de unit. Dat kan variëren van het begeleiden van andere docenten tot het ontwikkelen en aansturen van onderwijsprojecten. Een en ander valt echter altijd onder verantwoordelijkheid van een team- of unitleider. Binnen de school zijn ook een behoorlijk aantal onderwijsondersteunende medewerkers werkzaam. Voor een deel voeren deze medewerkers ondersteunende onderwijstaken uit. Dat geldt bijvoorbeeld voor de diverse onderwijsassistenten. Deze medewerkers maken deel uit van één van de onderwijseenheden van de school. De overige ondersteuners maken deel uit van het facilitaire team (de toezichthouders, de conciërges, de huishoudelijke dienst, etc.), de administratie of ICT. De leiding van deze groep medewerkers berust bij de locatiebeheerder, resp. het hoofd administratie en het hoofd ICT. De ondersteuners voor PZ en de opleidingsfunctionaris die specifieke taken verrichten voor de gehele school, vallen direct onder de rector Het schoolgebouw: de ontmoeting staat centraal Het gebouw waarin het Linde College is gehuisvest, is uniek te noemen: alle schooltypes van vmbo t/m vwo onder één dak, de praktijkruimtes van het vmbo in het hart van het gebouw, vier leshuizen (clusters) waar verwante vakken hun onderwijs voor alle schooltypen verzorgen,, een grote centraal gelegen en goed geoutilleerde leerlingenkantine en enkele nieuwe multifunctionele ruimtes. Kortom: een gebouw dat leerlingen en medewerkers inspireert. Het ideaal was een gebouw neer te zetten waarin leerlingen elkaar ontmoeten ongeacht hun opleidingsniveau of leeftijd, een gebouw dat stigmatiseren tegengaat, dat een opgeruimde, lichte indruk achterlaat en dat modern en goed geoutilleerd is. Dat ideaal is bereikt. Toch blijven er altijd wensen. In de komende jaren willen wij in toenemende mate ook verbindingen met andere instellingen en organisaties aangaan om de multifunctionaliteit van ons gebouw nog beter te benutten. Het beter benutten van onze mogelijkheden geldt niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor buitenschoolse activiteiten van onze leerlingen en andere gebruikers uit de omgeving. ( zie verder 3.6) Schoolplan Linde College

9 1.5. Samenstelling leerlingenpopulatie Als we kijken naar de deelname van het aantal leerlingen binnen de verschillende schooltypes, dan zitten we voor de deelname van de havo inmiddels op het landelijk gemiddelde. Voor het vwo zitten wij nog onder het landelijke gemiddelde. In de toekomst verwachten we een stabilisatie/ lichte afname van het aantal zorgleerlingen. Onderwijs en begeleiding op maat zal een steeds groter beroep op onze professionaliteit doen. Het motto voor de toekomst zal zijn meer onderwijs op maat, het maximale uit leerlingen halen en schooluitval verminderen. Dat betekent o.a. dat wij ons ten doel hebben gesteld om het deelnamepercentage aan het havo en vwo onderwijs in de komende jaren tenminste gelijk te laten zijn aan het regionaal gemiddelde deelname percentage voor deze onderwijssoorten. Het voortijdig schoolverlaten willen in de periode tot 2014 met 30% reduceren t.o.v. het jaar Het totaal aantal leerlingen bedraagt ruim 1200 leerlingen. De verdeling van de leerlingen over de units is als volgt: ( stand per oktober 2009) Unit 1: Leerlingen basisberoepsgerichte leerweg 55 leerlingen Leerlingen kaderberoepsgerichte- en gemengd leerweg 189 leerlingen HAVO/VWO team 272 leerlingen Unit 2: VMBO bovenbouw 364 leerlingen Unit 3: HAVO/VWO bovenbouw 352 leerlingen 1.6. Personeel Er werken op het Linde College ca. 115 docenten en ca. 35 personeelsleden voor onderwijsondersteunende taken. De afgelopen jaren is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers behoorlijk gedaald. Tot dusverre mogen we ons gelukkig prijzen dat we tot op heden geen problemen hebben gehad met de kwantitatieve invulling van de ontstane structurele vacatures. In kwalitatief opzicht is er echter sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dit wordt voor een deel opgevangen door veel te investeren in de scholing van alle medewerkers. Daarnaast willen wij ons op bestuurs- en schoolniveau nadrukkelijker profileren als een professionele organisatie die aantrekkelijk is voor onderwijsgevenden en onderwijsondersteuners. De verwachting voor de toekomst is dat het aantal functies binnen de school zal gaan toenemen (meer differentiatie). Er zijn geen plannen de organisatie van de school de komende jaren fundamenteel te veranderen. Schoolplan Linde College

10 Hoofdstuk 2. School- en bestuursontwikkeling Vanaf 1999 is er binnen het Linde College sprake van een gericht proces van schoolontwikkeling. De directe aanleiding vormden de slechte onderwijsprestaties van de school. In 1999/2000 is het eerste schoolplan ontwikkeld en op basis daarvan zijn ontwikkelingen in gang gezet op alle beleidsterreinen van de school. In de afgelopen tien jaar zijn de uitgangspunten van het schoolplan regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. De school heeft in die periode een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Dat komt het sterkst naar voren in de sterke verbetering van de onderwijsopbrengsten, de groei van het leerlingenaantal (ca.10%) en de professionalisering van organisatie en het personeelsbeleid. Vanaf het schooljaar 2007/2008 werd binnen de schoolleiding steeds meer de behoefte gevoeld om de koers van de school voor de periode tot 2014 in een grondig vernieuwd schoolplan weer te geven. Wij hadden het gevoel dat de school op een keerpunt stond in haar ontwikkeling. De beleidsdoelstellingen van het schoolplan 1999/2000 waren grotendeels gerealiseerd en het werd langzamerhand tijd voor een aantal nieuwe beleidsprioriteiten voor de sterk veranderde organisatie in een inmiddels sterk veranderde omgeving (bijv. veel nieuwe medewerkers, veranderingen in de schoolcultuur, wijzigingen in wet- en regelgeving en de positionering van de school). Voor ons het signaal om de koers van de afgelopen jaren te evalueren en op basis daarvan een nieuwe koers vast te stellen. De belangrijkste opbrengst van deze exercitie is voor ons dat de in 2000 vastgestelde koers grotendeels kan worden voortgezet, op sommige punten moet worden aangescherpt en dat er voor de komende jaren enkele nieuwe accenten moeten worden gelegd om het Linde College in 2014 de beste school van Friesland te laten zijn Missie Wij bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst, het accent ligt daarbij in de eerste plaats op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Alle leerlingen voelen zich welkom bij ons, ongeacht hun levensovertuiging, culturele achtergrond of afkomst. Wij organiseren de ontmoeting: in het voorbijgaan, in de les, bij een sportevenement of een cultureel project. Wij dagen onze leerlingen uit grenzen te verleggen, talenten te ontdekken en het maximale uit zichzelf te halen. Wij leiden hen op tot zelfstandige, verantwoordelijke, onafhankelijke en mondige volwassenen. We stimuleren hen zelf in toenemende mate zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Innoverend onderwijs en zorg op maat spelen daarbij een belangrijke rol. Wij dagen elkaar uit het maximale uit onszelf te halen, de eigen grenzen te verleggen en met innovatieve oplossingen te komen. Jezelf ontwikkelen, nieuwe kennis en vaardigheden verwerven, leerlingen inspireren en samenwerken: dat is wat wij belangrijk vinden. Vanuit deze missie geven wij in ons onderwijs prioriteit aan de volgende doelen: Het realiseren van onderwijs op maat; Het leggen van een stevig kennisfundament; Het bevorderen van een actieve deelname van leerlingen aan het onderwijsproces; Het stimuleren van de eigen talenten en ambities van leerlingen; Het vergroten van de professionaliteit van alle medewerkers De zeven onderscheidende kenmerken Iedere school heeft een aantal uitgangspunten die van doorslaggevend belang zijn voor het dagelijks handelen in de school. De uitgangspunten waarvan wij eigenlijk vinden dat iedereen (leerling, ouder, medewerker) die moet kunnen benoemen. Tegelijkertijd zijn dat ook de uitgangspunten waarover wij voortdurend verantwoording moeten kunnen afleggen; uitgangspunten die ons koersvast houden. Schoolplan Linde College

11 Het Linde College hanteert de volgende onderscheidende kenmerken voor het handelen in de school: - Ontmoeting Het Linde College onderscheidt zich van andere scholen door de ontmoeting van leerlingen (ongeacht leeftijd of opleidingsniveau) en medewerkers blijvend te stimuleren. De school zoekt ook voortdurend de ontmoeting met andere organisaties en instellingen op en wil ook (na schooltijd) een ontmoetingsplek voor cultuur, sport en educatie in Weststellingwerf zijn. - Kwaliteit Het Linde College streeft naar kwalitatief goed onderwijs voor alle onderwijssoorten van de school. Daarbij wordt niet alleen aan de leeropbrengsten (kwaliteitskaart) maar ook aan de kwaliteit van medewerkers, de begeleiding, leerlingenzorg en het pedagogisch klimaat in de school hoge eisen gesteld (tenminste gelijk aan het landelijke gemiddelde). De school legt hierover periodiek verantwoording af en streeft naar een sterke mate van resultaatverantwoordelijkheid bij al haar medewerkers. - Ambitie Het Linde College is een school met ambitie. Wij doen niet aan alle nieuwe ontwikkelingen mee, maar profileren ons wel als een school die zich voortdurend blijft ontwikkelen en kwalitatief tot de beste scholen van Nederland behoort in Ontwikkeling De school streeft voortdurend de maximale ontwikkeling van talenten van haar leerlingen en professionalisering van haar medewerkers na. Schoolontwikkeling is vanzelfsprekend voor alle medewerkers. - Veilig en zorgzaam De school wil in fysieke en sociale zin een veilige school zijn voor al haar leerlingen en medewerkers. Een school met duidelijke regels en afspraken en heldere procedures waarop leerlingen en medewerkers elkaar kunnen aanspreken. - Betrokkenheid De school wil betrokkenheid tonen bij leerlingen, ouders en medewerkers. Zij wil die betrokkenheid van de geledingen bij de school ook stimuleren. Het Linde College toont ook haar betrokkenheid bij de lokale gemeenschap door samenwerkingsrelaties met maatschappelijke organisaties en instellingen te initiëren en te onderhouden. - Betrouwbaarheid Het Linde College wil een betrouwbare organisatie zijn voor leerlingen en medewerkers en een betrouwbare partner voor ouders en maatschappelijke en zakelijke organisaties. Wat wij beloven dat komen wij ook na Prioriteiten voor schoolontwikkeling in de periode Voor de schoolontwikkeling in de komende jaren kennen we zeven prioriteiten, die we hieronder kort toelichten. De schoolleiding verbindt zich nadrukkelijk aan het realiseren van deze prioriteiten. De beleidsvoornemens die in dit schoolplan door de diverse units en teams zijn geformuleerd, worden in de jaarlijkse beleidscyclus door de schoolleiding geëvalueerd en indien nodig bijgesteld Organisatiecultuur Binnen het Linde College streeft de schoolleiding een organisatieklimaat na waarin duidelijkheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en teamgeest de boventoon voeren. Hierbij hoort een stijl van leidinggeven die relatiegericht en coachend is. De nadruk zal vooral komen te liggen op het vergroten van de betrokkenheid van alle geledingen bij het bereiken van de gestelde doelen op schoolniveau en op het niveau van de te onderscheiden teams. De invoering van de gesprekkencyclus moet in ieder geval op termijn leiden tot een meer op resultaatverantwoording gerichte organisatiecultuur. Het kwaliteitsaspect gaat een nadrukkelijker rol spelen bij de uitvoering en evaluatie van taken. Binnen de school wordt de betrokkenheid van ouders en leerlingen vergroot, o.a. door de horizontale verantwoording een vaste plek in de beleidsontwikkeling en evaluatie te geven. Voorbeelden daarvan zijn: klankbordgroepen van leerlingen en ouders voor de drie onderwijseenheden. Schoolplan Linde College

12 Pedagogisch-didactisch handelen De basis van ons pedagogisch handelen ligt in het volgen en ondersteunen van jongeren door hen veel aandacht te geven, maar ook door het duidelijk stellen van grenzen. Bij deze aanpak hoort dat opvoeders (dat zijn alle medewerkers van de school) uitleggen waarom zij bepaalde acties ondernemen en dat zij vooral ook moreel voorbeeldgedrag vertonen. Zij moeten leerlingen ook leren om medeverantwoordelijkheid te dragen door bijvoorbeeld samen regels met hen te ontwerpen en te handhaven. Goed pedagogisch beleid is per definitie een consequent opvoedingsbeleid. Een constant en consequent gedrag van opvoeders is normgevend voor leerlingen. Het voorbeeldgedrag van de professional, duidelijke regels, elkaar aanspreken op het niet nakomen van regels en afspraken en het toezien op het naleven van de leefregels dragen bij aan de ontwikkelingen van positief sociaal gedrag. Leerlingen leren op die manier om bepaalde regels te volgen, zichzelf te beheersen en rekening te houden met anderen. Binnen de teams van het Linde College zal er in de komende jaren meer aandacht worden gegeven aan het bieden van een duidelijke structuur met voor alle medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een positief pedagogisch klimaat voor alle leerlingen te realiseren. Binnen alle teams wordt aandacht besteed aan het in stand houden van een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen en dat blijkt geeft van positieve verwachtingen. Van onze medewerkers verwachten we in dit verband ook invoelend vermogen. De school wil een school zijn die de ontwikkeling van de professionaliteit van haar medewerkers centraal stelt. Dat geldt zowel voor de vakinhoud als ook het pedagogisch-didactisch handelen. De schoolleiding zet in op competentieontwikkeling van alle medewerkers en maakt middelen vrij voor hun professionele ontwikkeling. In het schooljaar 2007/2008 zijn de instrumenten om te komen tot integraal personeelsbeleid ontwikkeld en vanaf het schooljaar 2008/2009 is de gesprekkencyclus ingevoerd om in 2014 een meer op verantwoording gerichte professionele cultuur binnen de school te hebben gerealiseerd Interne samenhang en communicatie De school heeft een bewuste keuze gemaakt voor kleinschalig organiseren. Dat betekent dat de drie units veel beleidsruimte hebben op het gebied van onderwijs en begeleiding. De keuze voor een kleinschalige organisatie die ervoor zorgt dat de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen, heeft tot doel de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en daarmee de professionele en onderwijskundige ontwikkeling te stimuleren. De keerzijde is dat er onduidelijkheid kan ontstaan over de beslisbevoegdheden van de unit en de mate waarin het unitbeleid voldoende samenhang vertoont met het schoolbeleid. Een ander voorbeeld is het bewaken van de horizontale en verticale samenhang binnen de secties. Het bewaken van de samenhang in het schoolbeleid is door de versterking van de beleidsruimte van de units en teams complexer en lastiger geworden. Hierbij doelen wij vooral op het pedagogisch handelen en de daarmee samenhangende leerlijnen van de vakken. Als de units te veel los van elkaar gaan opereren, kan de onderlinge samenhang binnen de school afnemen. Tijdens een studiedag is dat ook als grootste knelpunt genoemd. De units zijn teveel uit elkaar gegroeid, de cultuurverschillen zijn te groot wat o.a. tot uiting komt bij de vergaderfrequentie, de hokjescultuur, de leiderschapstijlen van het management, het omgaan met regels of de harde overgang voor de leerlingen van de ene naar de andere unit. Kleine teams geven wel betrokkenheid binnen de teams, maar niet met de andere teams. De belangrijkste conclusie is dat we in de komende periode de verworvenheden van de unit en teamstructuur moeten behouden, maar doelgerichter de ontmoeting tussen de teams (de dwarsverbanden) gaan organiseren. Beleidsvoornemens: In de periode blijft de unitstructuur de basis van onze organisatie. Wel willen we de interne samenhang versterken. Middels studiedagen waarin wij met elkaar in gesprek gaan over de koers van de school, de mate van professionaliteit van ons werk, etc. Tijdens die studiedagen doorbreken wij de setting van de units om het gevoel dat wij één school zijn te versterken; Niet alle secties hebben de doorlopende leerlijnen goed voor elkaar. Sturing via de sectievoorzitters heeft niet bij alle secties tot het beoogde resultaat geleid. Bij die secties gaan wij de ontmoeting strakker regisseren. Voor de gezamenlijke unitleidingen ligt hier een taak; Plenaire bijeenkomsten om relevante informatie voor alle medewerkers te verstrekken; Schoolplan Linde College

13 Het opzetten van een intranet waar de medewerkers alle relevante informatie kunnen vinden; Intensiveren van het overleg tussen enerzijds de unitleiding binnen de vmbo-kolom en anderzijds binnen de havo-vwo kolom; Het verder vorm geven van de warme overdracht van de leerlingen van de ene naar de andere unit; Meer nadruk op unit-overstijgend lesgeven. Voor een goede communicatie binnen de school is het nodig dat iedereen, inclusief de schoolleiding, op een open wijze met elkaar spreekt, discussieert en debatteert. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen voor het verstrekken van informatie, maar ook voor het geven van zijn eigen mening. Dit dient met respect voor elkaar te gebeuren. Het is belangrijk dat een ieder de afweging maakt of en hoe hij anderen informeert, en ook dat iedereen die denkt dat hij informatie mist op zoek gaat naar informatie. Zo ontstaat een proces waarin de informatiebehoeften van iedereen inzichtelijk worden en waarin afspraken die hierover zijn gemaakt, getoetst kunnen worden Besluitvorming Veel besluitvorming is het exclusieve terrein van de schoolleiding en/of de unitleiding. Het creëren van draagvlak is daarbij een vast onderdeel en dat kan alleen als je alle betrokkenen er tijdig bij betrekt. Op het gebied van onderwijs en begeleiding ligt het primaat van de besluitvorming bij de unitleiding. De schoolleiding toetst vooraf alleen of de voorgenomen besluiten passen binnen de uitgangspunten zoals geformuleerd in het schoolplan. De formele besluitvorming wordt vervolgens via de MR afgehandeld. Wij verwachten van een ieder dat de genomen besluiten worden gerespecteerd. Of je het er mee eens bent of niet, je committeert je aan het besluit en voert het loyaal uit. De school kan zich alleen goed ontwikkelen als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en daar ook verantwoording over wil afleggen Verantwoordelijkheden De schoolleiding is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het algemeen schoolbeleid en het bevorderen van de onderlinge samenhang en communicatie. De unitleiders/conrectoren zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de ontwikkelingen binnen hun unit (en teams). Dat betekent ook dat zij een rol vervullen in het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding binnen de unit en de school. De unitleiding is ook verantwoordelijk voor de borging van de interne samenhang en communicatie binnen de unit. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de ontwikkelingen binnen hun team en het bevorderen van een goede communicatie en besluitvorming binnen hun team ICT In de komende jaren zal het belang van ICT in het onderwijs alleen maar toenemen. ICT zal als leerdoel op zich minder nadrukkelijk een rol gaan spelen in het onderwijsaanbod, maar zal in toenemende mate als integraal onderdeel van en middel bij het leren in algemene zin een steeds belangijker rol gaan vervullen. Wat leerlingen (en docenten) moeten kennen en kunnen met behulp van ICT staat beschreven in de kerndoelen en examenprogramma s van alle schooltypen. De didactische toepassing van ICT behoort anno 2009 een standaardcompetentie van alle medewerkers van het Linde College te zijn. De inzet van ICT in het primaire proces zal in de komende vier jaar sterk worden gestimuleerd. De ontwikkeling en het gebruik van slimme ICT- oplossingen ten behoeve van het onderwijs zal steeds op twee niveaus moeten plaatsvinden: op het niveau van (groepen van) leerlingen en op dat van docenten, onderwijsondersteuners en de leidinggevenden van de school. In de afgelopen jaren is door de school fors geïnvesteerd in de infrastructuur, de elektronische leeromgeving, scholing en in de ontwikkeling van digitaal leermateriaal. De medewerkers beschikken weliswaar nog niet allemaal over een eigen PC op de werkplek, maar kunnen al wel volop gebruik maken van de reeds aanwezige voorzieningen in de docentenwerkruimtes en in veel lokalen. We beschikken over een uitermate betrouwbaar netwerk en een goed systeembeheer. We hebben in 2009 Schoolplan Linde College

14 onze doelstelling gerealiseerd dat in tenminste vijf vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, economie) structureel gebruik wordt gemaakt van ICT in de les Kwaliteitszorg Binnen de school wordt in toenemende mate aandacht besteed aan kwaliteitszorg. Het sterkst komt dat naar voren bij het jaarlijks evalueren van de leeropbrengsten (kwaliteitskaart). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van tevredenheidonderzoeken, klankbordgroepen, periodieke evaluaties van beleid, onderwijskundige veranderingen en dergelijke. Kwaliteitszorg is nog onvoldoende structureel ingebed in de schoolorganisatie. Beleidsvoornemens: uiterlijk 2012 maakt kwaliteitszorg een integraal onderdeel uit van de beleidscyclus; M.b.t. het rendement van het onderwijs is er in de afgelopen tien jaar al een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Jaarlijks worden de opbrengsten van de school openbaar gemaakt door de inspectie en de media. Deze worden uitvoerig geëvalueerd. Daarnaast gaan we structureler meten of leerlingen en ouders tevreden zijn over de kwaliteit van de school, of medewerkers tevreden zijn over de kwaliteit van hun leidinggevenden, of alle gebruikers van het lesgebouw zich veilig voelen etc. Een aantal van deze metingen maakt al onderdeel uit van de gesprekkencyclus; In hoofdstuk 8 wordt het kwaliteitsbeleid nader uitgewerkt Participatie in samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Zuid Friesland Vanaf midden jaren negentig maakt het Linde College deel uit van dit samenwerkingsverband ten behoeve van de zorgleerlingen. De scholen uit dit samenwerkingsverband werken intensief samen op het gebied van het aanbod en de professionalisering van de zorg ten behoeve van alle leerlingen van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft inmiddels samen met een ander samenwerkingsverband een Rebound voorziening in Heerenveen gerealiseerd en is op dit moment bezig om invulling te geven aan passend onderwijs. De focus voor de komende jaren is gericht op het realiseren van zoveel mogelijk thuisnabije (=lokale) zorg en het versterken van de verbinding met de ketenpartners in de zorg (Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdzorg, GGZ, etc.) en met het primair onderwijs en het MBO. Waar een lokale oplossing niet voorhanden of niet mogelijk is, zal op het niveau van het samenwerkingsverband of bovenregionaal niveau de noodzakelijke zorg mogelijk en bereikbaar worden gemaakt. Het kleinschalig organiseren van de zorg, het verbeteren van de communicatie met ketenpartners en het toegankelijker maken van specialistische zorg zijn de speerpunten van ontwikkeling voor het Linde College De onderwijsvernieuwingscoöperatie Vanaf 2006 maakt het Linde College deel uit van de onderwijsvernieuwingscoöperatie. Dit is een landelijk netwerk van ca. 10 scholen VO. Deze scholen hebben een intensieve samenwerking op het gebied van onderwijsvernieuwing, professionalisering en de inzet van ICT in het onderwijs. Docenten van de scholen van de OVC hebben op 1 augustus 2009 voor alle vakken van de onderbouw van het VMBO kerndoeldekkende en rearrangeerbare digitale leerstof ontwikkeld. Vanaf het schooljaar wordt voor alle vakken van de onderbouw havo/vwo kerndoeldekkend en rearrangeerbare digitale leerstof ontwikkeld. De samenwerking binnen de OVC heeft een impuls gegeven aan de ICT-ontwikkelingen binnen de school. In 2012 zal een besluit worden genomen over het continueren van dit samenwerkingsverband Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Steenwijkerland-Weststellingwerf In 2007 heeft het Linde College samen met de twee scholen voor voortgezet onderwijs in Steenwijkerland een regionaal arrangement afgesloten. In dit regionaal arrangement zijn afspraken gemaakt over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de regio voor de periode van Inmiddels is dit regionaal arrangement omgezet in een regionaal plan onderwijsvoorzieningen en beperkt het zich niet meer alleen tot het vmbo-aanbod. Doelstelling van het RPO is om in de regio een zo compleet mogelijk aanbod van onderwijsaanbod in stand te houden en waar mogelijk te completeren. Dit op een zodanige wijze dat er geen verdunning van het aanbod op gaat treden. Schoolplan Linde College

15 Netwerk Technasium Friesland Het Linde College maakt vanaf 1 maart 2009 deel uit van het netwerk Technasium Friesland i.o. De opzet is om samen met zes andere scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland het Technasiumconcept in het havo/vwo-onderwijs in te voeren. De onderwijskundige uitgangspunten van het Technasium concept sluiten o.i. goed aan op de reeds binnen de school in gang gezette ontwikkelingen op het gebied van activerende didactiek, versterking van het bètaonderwijs in het havo en vwo en het verbeteren van de aansluiting met het hbo en wo. Op 1 augustus 2009 sluiten wij ons aan bij de Stichting Technasium en starten wij met de voorbereiding van invoering in leerjaar 1 in 2010/ Netwerk VO-HO De school neemt deel aan het netwerk VO-HO. Dit netwerk stelt zich ten doel om de samenwerking tussen het VO en het hoger onderwijs in Groningen en Leeuwarden te versterken. Dit om de aansluiting tussen VO en HO te optimaliseren Friesland College In 2004 heeft de school een samenwerkingsovereenkomst met het Friesland College gesloten. Met die samenwerkingsovereenkomst hebben de scholen afgesproken intensief samen te werken op het gebied van het verbeteren van de aansluiting tussen vmbo en MBO. In de afgelopen jaren heeft dit geleid tot samenwerking op het gebied van scholing, onderwijskundige ontwikkelingen, het verzorgen van niveau 1 en 2 opleidingen op het Linde College en de uitwisseling van medewerkers Platforms vmbo De school is voor wat betreft de beroepsgerichte vakken aangesloten bij de landelijke Platforms vmbo. Dit zijn vooral netwerken van docenten en vakinhoudelijk van aard. Deelname aan de Platforms draagt bij aan de vakinhoudelijke ontwikkeling, borging en kwaliteit van de beroepsgerichte vakken Commerciële club Weststellingwerf De school wil actief samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Dit krijgt o.a. vorm door het lidmaatschap van de CCW. De samenwerking met de CCW heeft geleid tot duidelijke afspraken inzake samenwerking m.b.t. stages, het verzorgen van een beroepenmarkt, bedrijvenbezoek, etc Opleiden in de school Het aanpassen van het onderwijs binnen een veranderende samenleving vraagt veel van de professionaliteit van de medewerkers van de school. Dat geldt niet alleen voor de reeds in dienst zijnde medewerkers maar zeker ook voor leraren in opleiding. In 2001 heeft dit geleid tot het deelnemen aan het project SamenScholing met vijf andere scholen voor VO in het noorden van het land en twee opleidingsinstituten. Vanuit dit project is op het Linde College de functie van schoolopleider gerealiseerd. De schoolopleider is verantwoordelijk voor alle activiteiten die te maken hebben met de loopbaanbrede professionele ontwikkeling van de docenten binnen het Linde College. In de periode 2006 tot 2008 heeft de school deelgenomen aan een dieptepilot academische school. Die periode heeft veel kennis en ontwikkeling op het gebied van professionalisering en onderzoek binnen de school opgeleverd. Een belangrijk neveneffect van deelname aan het project academische school is dat de professionalisering van docenten hierdoor een extra impuls heeft gekregen. Dit heeft o.a. zijn vertaling gekregen in het vaststellen van een scholingsbeleidsplan. Naast het opleiden van docenten investeert de school ook in het opleiden van andere medewerkers. Zo zijn wij een leerbedrijf voor de ECABO en leiden wij samen met het Friesland College of de lerarenopleiding medewerkers op tot onderwijsondersteuners. Beleidsvoornemen: In de periode tot aan 2014 wil de school zich, samen met de RSG Tromp Meesters en met ondersteuning van de lerarenopleiding Windesheim te Zwolle ontwikkelen tot een gecertificeerde opleidingsschool. In het formatiebeleid van de school is ruimte gerealiseerd voor het jaarlijks aanstellen van maximaal 6 lio-ers. Schoolplan Linde College

16 2.6. Bestuurlijke ontwikkeling Het bevoegd gezag van het Linde College wordt gevormd door het bestuur van de stichting samenwerking voortgezet onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld. Het bevoegd gezag is tevens bevoegd gezag van de RSG Tromp Meesters en de Praktijkschool Tromp Meesters te Steenwijk. De bestuursfilosofie van het bestuur is te omschrijven als: Besturen op afstand en met betrokkenheid. In het directiestatuut is een versterkt mandaat aan de rector van de school verleend. Na consultatie van de bij de scholen betrokken geledingen heeft het bestuur het besluit genomen om vanaf 1 augustus 2009 invulling te gaan geven aan een scheiding tussen toezicht en bestuur (Goed Onderwijsbestuur). Schoolplan Linde College

17 Hoofdstuk 3. Visie op onderwijs en begeleiding 3.1. Visie De kern van de visie van het Linde College: het onderwijs moet gericht zijn op een optimale persoonlijke ontwikkeling van al onze leerlingen. Naast kennisoverdracht vinden wij het aanleren van vaardigheden, houdingen en waarden erg belangrijk. Wij hebben als school bewust gekozen om dat te doen in één school voor alle leerlingen. Een school waar de ontmoeting centraal staat en waar samen leren, samen werken en samen leven op een natuurlijke wijze vorm wordt gegeven. Wij willen leerlingen een uitdagende en inspirerende leeromgeving bieden waar zij hun talenten (ook na schooltijd) optimaal kunnen ontplooien. Kernwoorden in onze visie zijn: ontmoeting, ontwikkeling, ambitie en kwaliteit. Elke school voor voortgezet onderwijs heeft tot taak jonge mensen op te leiden en te begeleiden naar volwassenheid. Wij voeren deze taak uit op basis van de overtuiging dat persoonlijke ontwikkeling (hoofd, hand en hart) mensen compleet maakt. Door elkaar met vertrouwen en respect tegemoet te treden vormen alle betrokkenen een leefgemeenschap die veiligheid en ruimte biedt. Dit gebeurt allemaal in een omgeving die uitnodigt tot ontmoeting, die overzichtelijk en veilig is en waarin persoonlijke zorg en correcte omgangsvormen centraal staan. Leerlingen moeten zich bij ons thuis kunnen voelen, ongeacht hun levensbeschouwelijke overtuiging, afkomst en culturele achtergrond. Respect hebben voor elkaar staat daarbij voorop. Hen opleiden tot zelfstandige, verantwoordelijke, onafhankelijke en mondige (jong-) volwassenen in duidelijke herkenbare onderwijsunits met een eigen profiel, is de centrale ambitie van de school. Dit hebben wij vertaald naar een pedagogisch-didactische visie De pedagogisch didactische visie In ons pedagogisch en didactisch handelen streven wij de volgende doelen na: Een optimale persoonlijke ontwikkeling van de leerling en een goede voorbereiding op vervolgstudie, beroep en maatschappij; Onderwijs dat aandacht schenkt aan de persoonsvorming van de leerling, waarbij het zelfstandig, op basis van argumenten, kunnen maken van keuzes binnen de sociale context van de school en de maatschappelijke omgeving een centraal uitgangspunt vormt; Onderwijs dat aandacht schenkt aan het leggen van een stevig kennisfundament; Onderwijs dat de leerling een actieve rol geeft in het eigen leerproces en hem hiertoe uitdaagt en motiveert; Onderwijs dat samenhangend is, zowel tussen de vakken als tussen de leerjaren; Onderwijs dat recht doet aan de ontwikkelingsfase waarin de leerling zich bevindt; Onderwijs met aandacht voor het veranderende karakter van kennis en het toenemend belang van vaardigheden en attitudevorming; Onderwijs waarin leerstof wordt aangeboden met een pedagogische meerwaarde, die m.a.w. relevant is voor de persoonsvorming; Onderwijs dat leerlingen stimuleert zelf te kiezen, verantwoordelijkheid te nemen en te dragen; Onderwijs dat de eigen talenten en ambities van leerlingen stimuleert op alle mogelijke terreinen, bijv. op het gebied van kunst en cultuur en de bètavakken. Wij willen dit realiseren door: Het bieden van een breed onderwijsaanbod in vmbo, havo en vwo; Het kleinschalig organiseren van ons onderwijs in overzichtelijke units, waarbinnen vaste teams het onderwijs en de begeleiding verzorgen; Actief deel te nemen aan nieuwe ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs; De keuze voor variatie in didactische werkvormen met nadruk op activerende didactiek en samenwerkend leren; Het op peil houden en aanscherpen van de pedagogische en didactische kennis van onze medewerkers (professionalisering); Schoolplan Linde College

18 Zorg en begeleiding van hoge kwaliteit te bieden in een omgeving waar aandacht is voor de individuele talenten en beperkingen van leerlingen; Het realiseren van een krachtige en inspirerende leer- en leefomgeving met goede faciliteiten voor al onze leerlingen; Het in de dagelijkse omgang centraal stellen van respect, verdraagzaamheid en zorgzaamheid; Leerlingen kennis te laten maken met de verschillende levensbeschouwingen en de diversiteit van onze cultuur; Een goed en cyclisch kwaliteitsbeleid Onderwijskundige uitgangspunten Het onderwijs op het Linde College is decentraal georganiseerd. Door te kiezen voor het concept van schooltjes in de school breng je de verantwoordelijkheid en uitvoering van het onderwijs daar waar deze hoort: bij de professional. De kaders van het onderwijskundig beleid zijn in de visie al globaal aangegeven. We lichten ze hieronder nog even kort toe. 1. Actief en zelfstandig leren Het onderwijs dient de eigen creativiteit en zelfstandigheid van leerlingen zoveel mogelijk te benutten en te bevorderen. Leerlingen worden meer dan voorheen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. Dit brengt met zich mee dat de rol van de docent gaat veranderen van een begeleidende naar een meer coachende rol. 2. Brede ontwikkeling Het onderwijs in onze school dient bij te dragen aan een brede persoonlijke en maatschappelijke vorming van leerlingen. Het verwerven van kennis staat centraal maar ook de sociaal-emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling krijgt een duidelijke plaats. 3. Rekening houden met verschillen Het onderwijs in onze school dient de verschillen tussen leerlingen op te merken, te waarderen en te benutten voor het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau aan kennis, vaardigheden en attitudes van iedere leerling. 4. Begeleid leren Didactiek en pedagogiek kunnen niet zonder elkaar. Zij worden nadrukkelijk met elkaar verbonden. Instructie, begeleiden bij zelfstandig leren en begeleiden in de persoonlijke ontwikkeling en in het samenwerken met anderen vormen de verantwoordelijkheid van iedere docent. 5. Samenhangend leren Leerstof en didactiek moet een heldere context hebben, waartoe ook het geleerde bij verwante vakken, in andere leerjaren en in een andere omgeving dan de school behoren 6. Ontwikkelen op maat Onderwijskundige ontwikkelingen worden binnen de drie units en de diverse teams van de school vormgegeven en waargemaakt. Hierbij kunnen verschillen optreden in tempo, aard en mate van veranderingen. De doorlopende leerlijnen worden gewaarborgd door een goede onderlinge horizontale en verticale samenhang. Vanuit deze kaders formuleert elke unit een ondernemingsplan. Deze zijn in de hoofdstukken 4 t/m 6 globaal beschreven. De onderliggende unitondernemingsplannen geven een meer gedetailleerde invulling. Zij zijn als bijlage A t/m C in het schoolplan opgenomen Leerlingenbegeleiding en zorg Het managen van de leerlingenbegeleiding vraagt om een herkenbaar beleid. Op het Linde College accepteren wij het gegeven dat er tussen de drie units accentverschillen kunnen zijn in de wijze waarop de eerstelijnszorg is georganiseerd. Op dit moment heeft iedere unit de beschikking over een leerlingenbegeleider en een zorgcoördinator, die vooral is gericht op ondersteuning van de mentoren en unitleiding bij zware sociaal-emotionele problematiek en problemen op het gebied van het leren en de motoriek. Tevens beschikt iedere unit over een decaan. Schoolplan Linde College

19 Op schoolniveau is een Zorg Advies Team (ZAT) actief. Waar ligt de verantwoordelijkheid van de leerlingenbegeleiding? De unit is verantwoordelijk voor de begeleiding in de eerste lijn, die - waar nodig - gebruik kan maken van tweedelijns functionarissen. In principe behoort leerlingenbegeleiding tot de taak van iedere docent. Binnen de leerlingbegeleiding hebben de mentoren een spilfunctie. Per unit kunnen de taken van de mentoren iets verschillen, maar deze komen in hoofdzaak op het volgende neer: De mentoren zorgen voor studielessen, mentorlessen, leefstijl- en keuzelessen, het voeren van individuele gesprekken met leerlingen en het bijwonen van klas- en schoolactiviteiten t.b.v. de leerlingen. Zij voeren ook activiteiten uit als het bijwonen van mentorenvergaderingen, klassenbesprekingen, rapportvergaderingen, bijhouden absentie, het volgen van de vorderingen van leerlingen, het mede opstellen van specifieke handelingsplannen voor zorgleerlingen, het bijhouden en vullen van het leerlingvolgsysteem, contacten met ouders etc. Zoals vermeld kan daarbij de hulp worden ingeroepen van tweedelijns functionarissen. In alle gevallen blijft de begeleiding van leerlingen de verantwoordelijkheid van de mentor en de unitleiding. Het inroepen van tweede of derdelijns hulp (zorgteam, specialisten in of buiten de school) valt onder verantwoordelijkheid van de unitleiding Zorgcoördinatoren Zorgcoördinatoren verrichten hun werkzaamheden vanuit een betrokkenheid bij één van de units. Zij nemen in de lijn een duidelijke positie in en zijn verantwoording verschuldigd aan de unitleider. Vanuit die positie verzorgen zij o.m. de contacten met specialisten en externe instanties en coördineren zij alle aspecten van de leerlingenbegeleiding binnen de unit. Zij zijn de vertegenwoordiger van de unit in het Zorg Advies Team en zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en gaan zich in toenemende mate ontwikkelen tot interne begeleiders voor alle mentoren en vakdocenten binnen de unit. Beleidsvoornemen: De zorg is binnen de school goed geregeld. Er is echter in toenemende mate behoefte aan een duidelijke actuele beschrijving van de leerlingenbegeleiding en een heldere beschrijving van de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen op schoolniveau. In het schooljaar 2009/2010 zal de leerlingenzorg binnen de school opnieuw worden beschreven. Daarbij zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan: De organisatie van de leerlingenbegeleiding; Het ZAT; De relatie met het samenwerkingsverband; De time-out en Rebound voorziening; De relatie met andere instellingen op het gebied van jeugdhulpverlening, jeugdzorg; De relatie met het centrum van jeugd en gezin en de inbedding van het ZAT in de lokale gemeenschap; De kwaliteit van de zorg; Wat kunnen wij wel en wat kunnen wij niet? Leerling gebonden financiering (LGF) Het Linde College is een algemeen toegankelijke school. Dat betekent echter niet dat alle leerlingen tot de school worden toegelaten. Het betreft dan met name die leerlingen waarvan bij aanvang van de opleiding al is vastgesteld dat deze niet in staat zijn om het te volgen onderwijs met een diploma voor één van de schoolsoorten van de scholengemeenschap af te sluiten. Het kan daarbij ook gaan om leerlingen met een zodanige handicap dat zij voor het deelnemen aan het regulier onderwijs een beroep moeten doen/ doen op een leerlinggebonden budget (LGF). De school heeft haar beleid inzake de toelating van LGF-leerlingen in de schoolgids opgenomen. De uitgangspunten bij de toelating van LGF leerlingen worden uitgebreid toegelicht in Bijlage D. Schoolplan Linde College

20 3.5. Cultuurprofielschool Op weg naar een cultuur profielschool Beeldende kunst, muziekles, toneelstuk, culturele avond, poëzieproject, culturele activiteiten zijn allemaal voorbeelden van culture activiteiten die plaatsvinden op het Linde College en die onderdeel zijn van onze cultuureducatie. De toneelvoorstellingen, culturele avonden, culturele activiteiten, het zijn allemaal leuke dingen die niet structureel in het schoolbeleid zijn terug te vinden. Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Het geeft kleur aan een school. Kunst en cultuur inspireert ons, cultuur zet ons op andere gedachten en leert ons open te staan voor anderen. Tegelijk biedt cultuur de mogelijkheid om je te uiten en je creativiteit te ontwikkelen. Cultureel bewustzijn geeft richting aan ons omgaan met het verleden. Cultuur kan een tegenhanger zijn voor de verzakelijking van de maatschappij en ons op die manier een spiegel voorhouden. De cultuur die ons uit het verleden is overgeleverd, geeft bovendien inzicht in onze voorgeschiedenis en maakt het heden meer begrijpelijk. Kunst en cultuur biedt de leerlingen de mogelijkheid om zich op andere dan het cognitieve vlak te ontplooien. Kunst- en cultuureducatie zorgt voor een binding met de school en heeft een positief effect op de schoolsfeer. Beleidsvoornemen Het Linde College wil in 2011 een voorbeeldfunctie vervullen in Noord-Nederland hoe cultuureducatie ingebed is binnen het curriculum en binnen de culturele omgeving van de school in een intensieve samenwerking tussen culturele instellingen, (lokale) overheid en school Van brede scholengemeenschap naar brede school voortgezet onderwijs In de komende jaren willen wij ons ontwikkelen van brede scholengemeenschap naar een brede school voor voortgezet onderwijs. Gelet op de huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen zien wij, in navolging van een ontwikkeling binnen het basisonderwijs, dat het schoolgebouw van de toekomst niet uitsluitend voor onderwijsdoeleinden zal worden gebruikt. De faciliteiten van de school zullen in toenemende mate ook worden gebruikt voor naschoolse activiteiten als sport en activiteiten op het gebied van cultuur en educatie. Dat levert o.i. een win-win situatie op voor de school en de lokale samenleving. Beleidsvoornemens: Het intensief samenwerken met de muziekschool op het gebied van muziekonderwijs en de kunst en cultuureducatie; Het realiseren van een podium (theatervoorziening) uiterlijk in 2012; Het realiseren van alle sportvoorzieningen voor onze leerlingen op het eigen ruime terrein (na 2014); Het intensiever samenwerken met andere instellingen, verenigingen en de gemeente op het gebeid van het bewegingsonderwijs; Het realiseren van een goede regie op de samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en andere instellingen op het gebied van jeugd- en jongerenbeleid. Bijvoorbeeld door het realiseren van één zorgloket (front-office) voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs; Het beter benutten van de multifunctionaliteit en faciliteiten van het gebouw ten behoeve van de lokale gemeenschap. Op dit moment is er al sprake van medegebruik van onze sportfaciliteiten en van de kantine. We willen dit uitbreiden in het kader van de breedtesportregeling. Tevens ligt er een wens de sportfaciliteiten uit te breiden op of bij ons terrein. Voor wat betreft de andere ruimtes denken we aan huiswerkbegeleiding, muzieklessen, zorgloket voor jongeren e.d.; Het bevorderen van deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten voor met name de leeftijdscategorie van jaar. Wij denken als Linde College een bijdrage te kunnen leveren aan het stimuleren van arrangementen tussen school, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen in onze gemeente. Die bijdrage bestaat enerzijds uit het gebruik maken van Schoolplan Linde College

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Profielschets Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Rotterdam, 2016 Profielschets Locatiedirecteur Ramlehweg Libanon Lyceum (S14; 1,0 fte) Een daadkrachtige leider met een autonome onderwijskundige visie Vooraf

Nadere informatie

Het Baarnsch Lyceum zoekt een

Het Baarnsch Lyceum zoekt een 'Het Baarnsch Lyceum, een school voor havo, atheneum en gymnasium met ongeveer 1000 leerlingen, is sinds 1919 een begrip in de regio Baarn/Soest. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn verknocht aan de

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector

School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met M.J. Stuiver-Zaal, tel. 06-83223728; m.stuiver@gymnasiumarnhem.nl. Sollicitatie: We

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Breda, juni 2016 Profielschets Afdelingsleider (0,8-1,0 fte; S 12) Het in Breda is op zoek naar een Afdelingsleider voor de mavo afdeling. In deze profielschets geven we kort

Nadere informatie

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD WAT MOET EN WAT MAG geactualiseerdee n versie d e f i n i t i e v e IN DE ONDERBOUW? Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916 Onze leerlingen! Ze zijn in de leeftijd van 11 tot ongeveer 18 jaar, de periode waarin zij hun identiteit ontwikkelen. Ouders vertrouwen erop dat wij hun kinderen de best denkbare educatieve en pedagogische

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie Teamleider 1. Functie-informatie Functienaam: Organisatie: Salarisschaal: 12 Indelingsniveau: Werkterrein: Activiteiten: Teamleider CSG Anna Maria van Schurman Vc Management -> Overig management

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Een onderzoek naar bestuurskenmerken van sterkere en zwakkere scholen 2011-2013 Marieke Versloot Marjan Vermeulen Suzanne Beek In samenwerking

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Christelijk College De Populier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Christelijk College De Populier RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Christelijk College De Populier Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Onderzoeksnummer: 2848610 Onderzoek uitgevoerd op: 22 september 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling havo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3138656 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK Plaats : Maarsbergen BRIN nummer : 07KP C1 BRIN nummer : 07KP 00 VMBOK Onderzoeksnummer : 279808 Datum onderzoek : 18 november 2014

Nadere informatie

samen het verschil maken

samen het verschil maken Koersplan 2016-2020 samen het verschil maken Inhoudsopgave Voorwoord 7 Missie 8 Onze scholen 8 Kernwaarden 9 Externe ontwikkelingen 12 Visie op onderwijs 13 Strategische ambities 14 4 Koersplan Markland

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 S.G. het Libanon Lyceum VMBOGT Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 15EO C1 BRIN nummer : 15EO 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 292670

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Voor rsg Wiringherlant zijn wij op zoek naar een ervaren, inspirerende en doortastende: RECTOR (0,8 1,0 fte, functieniveau schaal 15)

Voor rsg Wiringherlant zijn wij op zoek naar een ervaren, inspirerende en doortastende: RECTOR (0,8 1,0 fte, functieniveau schaal 15) RECTOR Locatie Wieringerwerf Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) Organisatieprofiel Onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) ressorteren

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Beleid Organisatiestructuur

Beleid Organisatiestructuur Beleid Organisatiestructuur Waarom een andere structuur? Al geruime tijd wordt er door de schoolleiding, het bestuur en het team nagedacht over de meest wenselijke en toekomstbestendige organisatiestructuur,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding SECTORPLAN HAVO- VWO 2016-2017 Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding Voorwoord Het sectorplan havo/vwo 2016-2017 verschilt fundamenteel van de sectorplannen zoals die

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel

Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel School- en functieprofiel Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel (S14 CAO-VO) Versie 17/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld.

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld. PROFIELSCHETS AFDELINGSLEIDERS CSW BIJ DE VACATURES: AFDELINGSLEIDER BOVENBOUW HAVO Wij zijn met ingang van het schooljaar 2017-2018 op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald

Nadere informatie

Teamgericht werken binnen Stichting. Werkkring

Teamgericht werken binnen Stichting. Werkkring Teamgericht werken binnen Stichting Werkkring Versie 1 Tilburg, 25 oktober 2007 Rianne Oosterhoff BSc. drs. Jeroen Koppens I n h o u d s o p g a v e Pagina Inleiding 3 1 Teamgericht werken binnen Stichting

Nadere informatie