WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD"

Transcriptie

1 WAT MOET EN WAT MAG geactualiseerdee n versie d e f i n i t i e v e IN DE ONDERBOUW? Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T F Postbus AG Zwolle E W LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD DIDACTISCH HANDELEN VERANTWOORDING Sinds 1 augustus 2006

2 De nieuwe wet- en regelgeving voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is ingegaan op 1 augustus Kenmerkend voor de vernieuwing is dat scholen veel meer beleidsvrijheid hebben dan voorheen en dat de ruim 300 kerndoelen van de basisvorming vervangen zijn door 58 globale, meer op het leerproces gerichte doelen. Bij deze grotere beleidsvrijheid is het van belang om te weten wat verplicht is en op welke gebieden scholen ruimte hebben voor eigen keuzes. Op deze pagina's vindt u daarom alle informatie over de nieuwe regelgeving. WAT IS VERPLICHT? WAARIN MAG DE SCHOOL KEUZES MAKEN: WAT IS SCHOOLBELEID? EEN OVERZICHT

3 Leerstofaanbod OVERZICHT Didactisch handelen Kerndeel van het curriculum (2/3 van de eerste twee leerjaren): 58 globale kerndoelen Binnen het differentieel deel van het curriculum (1/3 van de eerste twee leerjaren): - 2 e moderne vreemde taal (Frans, Duits, Spaans, Arabisch of Turks) in vmbo kl/gl/tl - Frans en Duits (of in plaats van één daarvan Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch of Turks) in havo/vwo - Latijn en Grieks op het gymnasium - Fries in Friesland Realiseren van doorlopende leerlijnen po/vo en onderbouw/bovenbouw Realiseren van samenhang Aan het einde van leerjaar 2 vmbo moeten voor leerlingen alle sectoren nog te kiezen zijn Aan het einde van leerjaar 3 havo/vwo moeten voor leerlingen alle profielen nog te kiezen zijn Clustering van de kerndoelen in: vakken, vakoverstijgende activiteiten (bijv. projecten), leergebieden of anders Concrete uitwerking van de kerndoelen per schoolsoort Niveaubepaling Leermiddelen Invulling derde leerjaar havo/vwo Bevoegde / bekwame docenten Inzet van vakleraren, leraren voor projecten of leergebieden, kernteams (individuele bevoegdheid of teambevoegdheid Materialen Groepsgrootte Afspraken over concretisering van de doelen, pedagogisch handelen, didactiek, begeleiding, samenhang, toetsing en beoordeling De manier waarop de school vormgeeft aan de Algemene karakteristiek van het onderwijs in de onderbouw VO: - De leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig - De leerling leert samen met anderen - De leerling leert in samenhang - De leerling oriënteert zich - De leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving - De leerling leert in een doorlopende leerlijn Samenstelling teams Schoolorganisatie Onderwijstijd Verantwoording Per jaar minimaal 1040 klokuren onderwijs Aantal dagen waarop geen les wordt gegeven maximaal 68 Officieel begin en einde zomervakantie Aantallen uren voor de verschillende onderdelen van het curriculum (vakken, leergebieden en andere eenheden); er is dus geen voorgeschreven tabel of adviestabel en er zijn geen beschermde lesuren Afspraken over indeling en besteding van de onderwijstijd (bijv. keuzewerktijd) Aantal weken waarover de onderwijstijd verdeeld wordt Schoolplan (vierjaarlijks), met verantwoording van voor de onderbouw gemaakte keuzes Schoolgids (jaarlijks), met verantwoording van de resultaten Kwaliteitsbeleid en -zorg Klachtenregeling Leerlingvolgsysteem Normering Bevorderingsbeleid

4 Leerstofaanbod T1 Kerndeel van het curriculum (2/3 van de eerste T1 Clustering van de kerndoelen in: vakken, twee leerjaren): 58 globale kerndoelen vakoverstijgende activiteiten (bijv. projecten), T1 Binnen het differentieel deel van het curriculum leergebieden of anders (1/3 van de eerste twee leerjaren): Concrete uitwerking van de kerndoelen per - 2e moderne vreemde taal (Frans, Duits, schoolsoort Spaans, Arabisch of Turks) in vmbo kl/gl/tl Niveaubepaling - Frans en Duits (of in plaats van één daarvan Leermiddelen Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch of T3 Invulling derde leerjaar havo/vwo Turks) in havo/vwo - Latijn en Grieks op het gymnasium > - Fries in Friesland Realiseren van doorlopende leerlijnen po/vo en onderbouw/bovenbouw Realiseren van samenhang Aan het einde van leerjaar 2 vmbo moeten voor leerlingen alle sectoren nog te kiezen zijn T2 Aan het einde van leerjaar 3 havo/vwo moeten voor leerlingen alle profielen nog te kiezen zijn T1 T2 T3 Toelichting Het curriculum bestaat in de eerste twee leerjaren uit twee delen: het kerndeel en het differentieel deel. Het kerndeel is bestemd voor alle leerlingen en bevat 58 globaal geformuleerde kerndoelen. De school bepaalt zelf de concrete uitwerking van de kerndoelen in vakken, projecten, leergebieden, een combinatie van deze of bijvoorbeeld in competentiegericht onderwijs. Tot het differentieel deel behoren: wettelijke verplichtingen die gerelateerd zijn aan de schoolsoort (de tweede moderne vreemde taal (Frans, Duits, Spaans, Arabisch of Turks) in het vmbo kl, gl en tl, Frans en Duits (of in plaats van één daarvan Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch of Turks) in het havo en vwo, Fries in Friesland en Latijn en Grieks op het gymnasium), het vormgeven van de doorlopende leerlijn en onderdelen waarmee de school zich wil profileren (zoals levensbeschouwing, een extra moderne vreemde taal of sport). Dat aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo alle profielen nog te kiezen moeten zijn, betekent dat het programma van de Tweede Fase niet eerder start dan in het vierde leerjaar. Uiteraard kan in leerjaar 3 pedagogisch-didactisch geanticipeerd worden op de Tweede Fase. In de eerste drie leerjaren havo en vwo moet onderwijs verzorgd worden in twee moderne vreemde talen naast het Engels (Frans en Duits, of in plaats van één daarvan Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch of Turks). Latijnse en Griekse taal en letterkunde zijn verplicht in de eerste drie leerjaren van het gymnasium. Ook zijn voor het derde leerjaar havo/vwo de eisen over onderwijstijd (zie schema Onderwijstijd) van kracht. Verder geeft de wet, behalve de al genoemde bepalingen voor de profielkeuzes in de Tweede Fase, geen voorschriften. Dit betekent dat de school in dit jaar ruime mogelijkheden heeft om te zorgen voor een vloeiende overgang - een doorlopende leerlijn - van klas 3 naar klas 4, zowel programmatisch als wat betreft het gewenste niveau.

5 Onderwijstijd Het aantal uren begeleid onderwijs onder schooltijd en onder verantwoordelijkheid van daartoe bekwaam onderwijspersoneel Toelichting T4 De wettelijke ondergrens voor het aantal in de onderbouw te programmeren klokuren onderwijs bedraagt 1040 klokuren op jaarbasis. Deze bepaling geldt ook voor het derde leerjaar havo en vwo. Verdere verplichtingen zijn het officiële begin en einde van de zomervakantie en het maximum van 68 dagen waarop geen les wordt gegeven. Scholen bepalen zelf over hoeveel weken de in te zetten klokuren worden gespreid. T4 Per jaar minimaal 1040 klokuren onderwijs Aantal dagen waarop geen les wordt gegeven maximaal 68 Officieel begin en einde zomervakantie T5 Aantallen uren voor de verschillende onderdelen van het curriculum (vakken, > leergebieden en andere eenheden); er is dus geen voorgeschreven tabel of adviestabel en er zijn geen beschermde lesuren Afspraken over indeling en besteding van de onderwijstijd (bijv. keuzewerktijd) T4 Aantal weken waarover de onderwijstijd verdeeld wordt T5 Er is geen voorgeschreven lessentabel of adviestabel. Er is voor geen enkel vak een minimum aantal lesuren voorgeschreven. Wel bestaan er verplichtingen voor het onderwijs in lichamelijke opvoeding: lichamelijke opvoeding moet gegeven worden in elk leerjaar en gespreid over de weken in het schooljaar. Iedere school moet er zoveel tijd aan besteden, dat wordt voldaan aan de inhoudelijk gestelde eisen van kwaliteit, intensiteit en variëteit. Die eisen zijn opgenomen in kerndoelen en examenprogramma's. Daarbij wordt uitgegaan van de situatie zoals die op 1 augustus 2005 gold, met de aanscherping dat het gaat om praktische bewegingsactiviteiten.

6 Didactisch handelen Toelichting T6 Bevoegde / bekwame docenten T6 Inzet van vakleraren, leraren voor projecten of leergebieden, kernteams (individuele bevoegdheid of teambevoegdheid) Materialen Groepsgrootte Afspraken over concretisering van de doelen, pedagogisch handelen, didactiek, begeleiding, samenhang, toetsing en beoordeling T7 De manier waarop de school vormgeeft aan de Algemene karakteristiek van het onderwijs in de onderbouw VO: - De leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig - De leerling leert samen met anderen - De leerling leert in samenhang - De leerling oriënteert zich - De leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving > - De leerling leert in een doorlopende leerlijn Samenstelling teams Schoolorganisatie T6 T7 De regels voor bevoegdheden bieden meer ruimte: de school kan zelf kiezen voor individuele bevoegdheid of teambevoegdheid. Het is toegestaan dat een docent die daartoe bekwaam geacht wordt door het bevoegd gezag meerdere vakken voor een groep leerlingen verzorgt, mits in het team waarvan hij deel uitmaakt voor alle te geven vakken een bevoegd docent aanwezig is die de inhoudelijke verantwoordelijkheid draagt. Wanneer een docent naar de mening van het bevoegd gezag niet (volledig) aan de bekwaamheidseisen voldoet om onderwijs in meerdere vakken te verzorgen, beslist het bevoegd gezag op welke punten deze docent bijgeschoold moet worden. Daarbij moet het gezag ook de opvattingen van de leden van het team in aanmerking nemen. Onderdeel van het advies van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming, dat de basis vormt voor de wetgeving die per 1 augustus 2006 van kracht is, is de Algemene karakteristiek van het onderwijs in de onderbouw VO. Deze karakteristiek telt zes aspecten. Daarnaast is per domein een meer specifieke karakteristiek opgesteld. Het is aan de school zelf te bepalen hoe deze karakteristieken geconcretiseerd worden in het onderwijs.

7 Toelichting Verantwoording T8 Een goed kwaliteitsbeleid, met een systematiek van voortdurende evaluatie en bijstelling, steunt de school in het maken van keuzes en stelt de school in staat zich hierover op passende wijze te verantwoorden. Binnen dat beleid gaat de school zelf over de keuze van een leerlingvolgsysteem en het vaststellen van normering en bevorderingsbeleid. Schoolplan (vierjaarlijks), met verantwoording van voor de onderbouw gemaakte keuzes Schoolgids (jaarlijks), met verantwoording van de resultaten T8 Kwaliteitsbeleid en -zorg Klachtenregeling Leerlingvolgsysteem Normering Bevorderingsbeleid >

8 Colofon Uitgave: september 2006 Samenstelling en redactie: Onderbouw-VO Fotografie: Roel Loots Vormgeving: Gabriëlle Vermeij, LS Ontwerpers BNO, Groningen Voor meer informatie: of mail naar: Onderbouw-VO is dé vraagbaak voor iedereen die werkzaam is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland. Onderbouw-VO wil met en voor scholen werken aan een onderbouw waarin het leren van jongeren van 12 tot 14 jaar centraal staat. Met en voor scholen werken houdt in: onderzoeken waar de vragen van scholen liggen, volgen wat scholen doen met de ruimte om zelf beleid te voeren en zeker ook docenten, team- en schoolleiders bij elkaar brengen, zodat ze kennis nemen van elkaars werk.

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO?

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Binnen het voortgezet onderwijs zijn er voor leerlingen die niet in staat zijn het volledige onderwijsprogramma te volgen, mogelijkheden

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK

ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK maart 2015 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft een onderzoek

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Berlage of Barlaeus?

Berlage of Barlaeus? Het schoolkeuzeproces door de ogen van Amsterdamse ouders Projectnummer: 11258 In opdracht van: DMO Lotje Cohen MSc drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs drs. Jeroen Slot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Het leerplangesprek op school

Het leerplangesprek op school Het leerplangesprek op school We kennen in ons land geen traditie om met elkaar over de integrale inhoud van het onderwijs te praten. Dit is de derde publicatie over de vraag waarom een dergelijk gesprek

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA<;AO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA<;AO Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuw Nederlands 2. vmbo-kgt. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen

Nieuw Nederlands 2. vmbo-kgt. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-kgt, docentenhandleiding 1 Nieuw Nederlands 2 vmbo-kgt docentenhandleiding Tiddo Ekens Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-kgt, docentenhandleiding

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe?

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe? Ria Brandt, Lydia van Deelen, Annemiek Fransen, Pieter Gerrits, Piet Groenewegen, Janneke van Hardeveld, Jarise Kaskens, Bert Moonen, Janneke Oosterman, Hans Puper, Machteld Schölvink De referentieniveaus

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO Functieprofielen voor het vernieuwde VSO 1 2 Drukwerk: Drukkerij Jan Evers BV, De Meern Voorwoord In de nieuwe wetgeving op het gebied van het (voortgezet) speciaal onderwijs die grotendeels per augustus

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden.

A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. A. Algemeen N.B. Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. 1. Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 2. Doel Een leerlingenstatuut biedt

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie