Er gaat wat veranderen...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er gaat wat veranderen..."

Transcriptie

1 Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op het gebied van jeugd, zorg (Wmo/AWBZ), werk en inkomen. Dit is efficiënter want de gemeente is immers de overheid die het dichtst bij de burger staat. Maar de nieuwe taken gaan ook samen met bezuinigingen. De gemeente moet dus méér doen terwijl er minder geld is dan in de oude situatie. Dat vraagt om een andere manier van werken. Het uitgangspunt is: zo min mogelijk korten op de zorg zelf, maar bezuinigen op de manier waarop die zorg is georganiseerd. We gaan het slimmer organiseren. Zorg- en welzijnsinstellingen, inwoners, zorgverzekeraars en gemeente gaan meer samenwerken om de veranderingen mogelijk te maken. Het is straks niet meer vanzelfsprekend om voor alles bij de gemeente aan te kloppen. De gemeente gaat steeds na wat inwoners zelf of met hulp uit hun omgeving kunnen doen. Maar wie écht niet zonder professionele ondersteuning kan, moet die ook krijgen. Tijdelijk als het kan, permanent als het moet. Eigen kracht De veranderingen betekenen nogal wat voor ons als samenleving. We zullen meer onze eigen kracht moeten benutten en naar elkaar moeten omzien en elkaar helpen. Gelukkig gebeurt dat al volop in Westland. Wethouder Marga de Goeij (zorg en welzijn): De meeste Westlanders voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leven en als er hulp nodig is springen vaak familie, vrienden en buren of vrijwilligers bij. Maar ik maak me ook wel zorgen. In een gesprek met staatssecretaris Van Rijn heb ik gezegd dat we echt alles op alles zetten om de nieuwe taken per 1 januari 2015 zo goed mogelijk uit te voeren. Maar ik verwacht van hem ook een handreiking als we het financieel niet blijken te redden. Goede zorg en ondersteuning staan voorop Extra geld Inwoners die huishoudelijke hulp of pgb krijgen, kunnen daar in 2015 ook nog op rekenen. Westland heeft hier extra geld voor uitgetrokken. Met deze maatregel wil de gemeente mensen zekerheid bieden voor Er komt ook meer keuzevrijheid, omdat ook nieuwe aanbieders zijn gecontracteerd is een overgangsjaar waarin we nieuwe manieren van werken gaan verbeteren en de tijd nemen om nieuwe cliënten goed te leren kennen. Jeugdhulp Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen een bijdrage leveren Goede zorg en ondersteuning staan voorop aan de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Vanaf 2015 is er een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Gemeenten zijn beter in staat om - rekening houdend met de specifieke situatie van het kind - maatwerk te leveren en verbinding te leggen met zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. Meedoen Mensen met een bijstandsuitkering en/of een arbeidsbeperking, vinden vaak moeilijk werk. Dat is jammer, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. Daarom gaat de gemeente deze mensen helpen een baan te vinden. Als werk niet mogelijk is zet de gemeente in op vrijwilligerswerk en arbeidsmatige dagbesteding. Wethouder Mohamed el Mokaddem (werk, inkomen en participatie): Vanaf 1 januari 2015 krijgen we te maken met de nieuwe Participatiewet. Wat mensen wél kunnen qua werk staat centraal. Dat vraagt wat van de gemeente en van ondernemers. Zij moeten mensen met een beperking kansen bieden, banen beschikbaar stellen. Want niemand in Westland mag onnodig aan de zijlijn staan. We hebben samen met MVO Westland, LTO Glaskracht, MKB Westland, en VNO-NCW Westland-Delfland de afspraak gemaakt dat er begin 2015 een concreet plan moet liggen voor een gezonde, toekomstbestendige arbeidsmarkt. Het creëren van banen staat voorop in dit Westlands Sociaal Akkoord. Samen Beide wethouders zijn het erover eens: natuurlijk gaat er veel veranderen en er wordt meer gevraagd van de mensen zelf. Maar de Westlanders mogen er op rekenen dat waar het kan de veranderingen zo geleidelijk mogelijk worden ingevoerd. De komende jaren zullen we het steeds meer samen en voor elkaar moeten doen. Niemand mag in de kou komen te staan. Met z n allen moet dat lukken! Wethouder Marga de Goeij Inhoud: Wethouder Mohamed el Mokaddem De veranderingen in zorg, pag. 2 jeugd en werk Waar moet u zijn na 1 januari pag. 4 Vitis Welzijn en de pag. 6 sociaal makelaars Telefoonnummer , pag. 8 uw wegwijzer per 1 januari

2 Nieuwe wetten regelen veranderingen zorg, jeugd en werk Steeds meer mensen vragen zorg en ondersteuning. Daardoor blijven de kosten stijgen. Bovendien sluit voor veel mensen de zorg niet voldoende aan op hun wensen en mogelijkheden. Mensen willen langer zelfstandig zijn en wonen, en zelf bepalen wat zij nodig hebben. Het liefst in de eigen buurt of wijk. Daarom worden de langdurige zorg en de maatschappelijke ondersteuning vanaf 2015 anders georganiseerd. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken in de zorg en ondersteuning. Daarnaast worden alle jeugdhulp en taken op het gebied van werk en inkomen overgeheveld naar de gemeenten. De zorg in Nederland wordt vanaf 1 januari 2015 anders geregeld. De AWBZ verdwijnt en gaat op in andere wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast worden de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb) samengevoegd in de Participatiewet. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Wet langdurige zorg (Wlz) De Wlz is bedoeld voor kwetsbare mensen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Denk aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, en aan mensen met een psychische stoornis. Zij houden recht op een plek in een instelling. Mensen met een Wlz-indicatie kunnen er ook voor kiezen de zorg thuis te ontvangen. Dit kan met zorg in natura óf via een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf zorg inhuurt. De Wlz vervangt deels de AWBZ. De Eerste Kamer moet deze wet nog behandelen. Pas nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aanvaard, is duidelijk wat precies de gevolgen in de praktijk zijn. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) Woont u zelfstandig en heeft u vanwege een beperking problemen met dagelijkse handelingen? Met ingang van 1 januari 2015 treedt de vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) in werking. De gemeente voert deze wet uit. Wij zoeken samen met u naar een passende oplossing voor uw hulpvraag, in uw naaste omgeving en waar nodig met professionele zorg of ondersteuning. In de Wmo 2015 blijft de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (pgb) bestaan. Hiermee kunt u de hulp of aanpassing in huis zelf regelen. Jeugdwet Kinderen en gezinnen die dat nodig hebben, moeten beter beschermd, begeleid en behandeld worden. De nieuwe Jeugdwet gaat uit van een samenhangende aanpak: één professionele contactpersoon die zorgt dat het gezin de hulp krijgt die het nodig heeft. Snel en dicht bij huis. Hulpverleners en instanties zullen rond de gezinnen samenwerken en een beroep doen op de eigen kracht en de naaste omgeving van kinderen en hun ouders. De nadruk zal liggen op voorkomen dat kinderen naar een instelling zouden moeten. Maar waar specialistische zorg nodig is, wordt deze geboden. Participatiewet De overheid wil meer mensen aan het werk krijgen. De participatiewet gaat over meedoen (participeren) en zelfredzaamheid. Dat houdt in dat mensen met een arbeidsbeperking, of die met een bijstandsuitkering thuis zitten, zoveel mogelijk naar vermogen aan het werk moeten. Er komt één gemeentelijke regeling voor mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben zodat zij (weer) aan de slag kunnen. WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) hulpmiddelen huishoudelijke hulp vervoer Vanaf 2015 nieuw in Wmo: begeleiding/dag-invulling kortdurend verblijf in een instelling ondersteuning mantelzorgers en cliëntondersteuning aansporen tot persoonlijke verzorging 24 uur anonieme hulp op afstand (telefonische hulpdienst) beschermd wonen voor inwoners met een psychische beperking. Verantwoordelijk: gemeente Jeugdwet JEUGDWET hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen voor kinderen, jongeren en hun opvoeders alle vormen van jeugdhulp inclusief hulp bij een verstandelijke beperking uitvoering van maatregelen kinderbescherming uitvoering van jeugdreclassering verwerking van meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld. Verantwoordelijk: gemeente 2

3 PARTICIPATIEWET de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong de sociale werkplaatsen houden op de lange termijn op te bestaan. Voor huidige werknemers die al bij Patijenburg werken verandert er niets. Zij houden hun baan met dezelfde rechten en plichten. Er worden nieuwe vormen van beschut werk ontwikkeld. ondersteuning (onder voorwaarden) bij het vinden van passend werk. Verantwoordelijk: gemeente. De Wajong, voor jongeren die volledig arbeidsongeschikt zijn, blijft een verantwoordelijkheid van het UWV. Hoe verandert de zorg? Algemene informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op: Bent u AWBZ-cliënt? En wilt u weten wat er voor u verandert? Raadpleeg de website: Het persoonsgebonden budget (pgb) in 2015 Als u zorg of ondersteuning nodig heeft en u kunt dit niet zelf of met hulp uit uw omgeving oplossen, dan kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U krijgt de keuze om zorg of ondersteuning te krijgen van een zorgverlener of zorginstelling waarmee de gemeente samenwerkt. Of u kiest ervoor dit zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De gemeente heeft daarvoor een pgb regeling ontwikkeld die aansluit bij de regelingen die voor Jeugdzorg en AWBZ begeleiding in 2014 golden. De Westlandse regeling geldt vanaf 1 januari 2015 voor iedereen die voor het eerst van een pgb gebruik maakt. Kiest u voor een pgb dan vraagt dit wel wat van u. Zo moet u een plan opstellen over de manier waarop u de ondersteuning gaat regelen. Ook gaat u zelf overeenkomsten sluiten met de zorg- of hulpverleners die u inhuurt. De gemeente kan u daarbij helpen. Aan de hand van het goedgekeurde plan wordt het budget vastgesteld. U betaalt wel een eigen bijdrage, deze wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK), op basis van uw inkomen en vermogen. U krijgt hiervoor maandelijks een rekening van het CAK die u niet vanuit het pgb mag betalen. Sociale Verzekeringsbank De Sociale verzekeringsbank (SVB) helpt u bij het afsluiten van overeenkomsten met zorg- en hulpverleners. Daarvoor stelt zij verschillende standaardcontracten beschikbaar. De SVB controleert voortaan of u een goede zorgovereenkomst heeft met uw zorgverlener of zorginstelling. Nieuw is, dat u het geld niet meer op uw eigen rekening gestort krijgt. De SVB beheert uw budget en verzorgt de betaling aan uw zorgverleners. Dat noemen we trekkingsrecht. Nadere informatie hierover ontvangt u van SVB. Overgangsjaar U blijft zelf bepalen wie er wanneer zorg of hulp verleent. Als u al een pgb heeft op basis van de AWBZ dan blijft de hoogte van uw budget in 2015 hetzelfde. Loopt uw indicatie door na 1 januari 2015 dan blijft deze geldig tot uiterlijk 1 januari De gemeente gaat in het overgangsjaar (2015) met u in gesprek over uw situatie en de best mogelijke ondersteuning daarna. Zo kunt u zich ruim van te voren instellen op uw nieuwe situatie. U ontvangt binnenkort van de gemeente een brief waarin de situatie wordt uitgelegd. Krijgt u (ook) een pgb van de gemeente voor hulp bij het huishouden op grond van de Wmo? Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo van kracht en zal trekkingsrecht ook voor het pgb-wmo gaan gelden. U heeft hierover in augustus van het SVB al een brief ontvangen. Krijgt u een pgb voor persoonlijke verpleging of (lijfsgebonden) verzorging thuis, zoals wassen of steunkousen aanbrengen, of denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Neem hiervoor dan contact op met uw zorgverzekeraar. Dit valt niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente. ZORGVERZEKERINGSWET (Zvw) De Zvw stelt een zorgverzekering verplicht voor alle Nederlandse ingezetenen. De huisarts en bepaalde medische zorg vallen onder de Zvw. Vanaf 2015 nieuw: persoonlijke verpleging en verzorging thuis waaronder lijfsgebonden persoonlijke verzorging (zoals wassen of steunkousen aanbrengen) zorg thuis voor mensen in de laatste levensfase intensieve kindzorg behandeling geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wijkverpleegkundige In de polis van de zorgverzekering komt de mogelijkheid deze zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Verantwoordelijk: zorgverzekeraar 3

4 Waar moet u zijn na 1 januari 2015? De gemeente kan zorg en ondersteuning dichtbij beter regelen waardoor het goedkoper kan. Het wordt maatwerk waarbij iedereen een rol heeft. Westland heeft daarvoor een goede basis. We zijn een sterke gemeenschap waar de mensen elkaar kennen en bij elkaar betrokken zijn. Waar we nog wat voor elkaar over hebben. Met elkaar moeten we wel een extra stap zetten. Want, weten we eigenlijk wel met wie het om ons heen niet zo goed gaat? Als we nou eerder in de gaten hebben wie er extra aandacht nodig heeft, dan kan er sneller een oplossing komen. Daarbij is in de meeste gevallen een helpende hand uit de omgeving genoeg om weer mee te kunnen doen. Uitgangspunt daarbij is de eigen kracht, waar nodig met hulp uit de naaste omgeving of door vrijwilligers of mantelzorgers. Lukt dat echt niet, belt u dan met de gemeente. Voor vragen of advies over jeugdhulp, zorg of werk kunt u altijd terecht bij de gemeente. De sociaal makelaar De sociaal makelaar is een bekend persoon in uw kern. Zij brengen vraag en aanbod van informele hulp bij elkaar. Zij zetten hun expertise in voor alle inwoners van een buurt. De sociaal makelaar versterkt de netwerken in uw kern. Zodat de huisarts en de wijkverpleegkundige ook weten bij wie ze kunnen aankloppen als ze een patiënt hebben die kampt met bijvoorbeeld eenzaamheid. Maar ook vrijwilligers van een vereniging kunnen met hun zorgen over de mensen waar ze zich voor inzetten, bij hem terecht. Is er meer specialistische zorg nodig dan brengt de sociaal makelaar u in contact met een zorgregisseur van het sociaal kernteam. Sociaal kernteam De sociaal kernteams zijn er voor zowel jeugdhulp als voor hulp en ondersteuning aan volwassenen. Waar u nu nog naar het CJG gaat kunt u straks terecht bij het sociaal kernteam. Als er meer hulp nodig is zoals zware zorg of als er meerdere problemen tegelijkertijd zijn, dan kunt u een beroep doen op de zorgregisseur van het sociaal kernteam om deze hulp met u te organiseren. Samen maakt u een plan met daarin een mix van hulp uit uw naaste omgeving, eventueel begeleiding naar een vereniging of vrijwilligerswerk, hulp van de zorgregisseur zelf of specialistische hulp van professionals. Hoe werkt het straks als ik hulp of advies nodig heb? Als u straks een vraag heeft of advies nodig heeft op het gebied van jeugdhulp, zorg of werk dan kunt u altijd terecht bij de gemeente. Het kan wennen zijn om ook voor vragen over eenzaamheid, opvoeden en opgroeien of dementie de gemeente te bellen. U zult ervaren dat u snel en goed in verbinding gebracht wordt met de juiste professionals waarbij uw privacy voorop staat. Wat gebeurt er met mijn vraag? Bellen met levert altijd een antwoord op of u wordt verwezen naar de juiste professional. Bent u al eerder met een vraag bij de gemeente geweest, dan heeft u een vast contactpersoon. Nu is dat bijvoorbeeld een zorgconsulent van team Zorg of een werkconsulent van het Werkplein. Straks kan dat ook een sociaal makelaar zijn als uw vraag vooral gaat over ondersteuning en welzijn. Of een zorgregisseur van het sociaal kernteam als er meer ondersteuning nodig is. Er komen drie sociaal kernteams die zich inzetten voor alle kernen en die werken vanuit Naaldwijk, Wateringen en s-gravenzande. Voor onder andere het meten en wegen van baby s en jonge kinderen kunt u nog steeds terecht bij de consultatiebureaus op hun vertrouwde plek. Zie voor de adressen. 4

5 Zorg door professionele partners Voor zorg en ondersteuning aan jeugd en volwassenen heeft de gemeente met een aantal zorginstellingen afspraken gemaakt. Samen zijn zij onze zorgpartners. Als u een indicatie krijgt voor professionele hulp of zorg dan kunt u te maken krijgen met een van deze partners. Ontvangt u nu al zorg dan is deze gegarandeerd in De manier waarop de zorg geleverd wordt kan wel veranderen. Een aantal partners waarmee we afspraken hebben gemaakt stellen zich graag aan u voor. geen wachtlijsten. We beschikken over goed opgeleide en gemotiveerde eigen medewerkers. En zo hoort het natuurlijk ook. Bij Tzorg krijgt u meteen de zorg die u verdient. Tzorg Tzorg helpt u zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. We bieden als specialist thuishulp, maatwerkondersteuning en begeleiding binnen de Wmo aan met name ouderen. We kunnen allerlei huishoudelijke taken voor u verrichten. Zoals afwassen, ramen lappen, wasgoed verzorgen, strijken en stofzuigen. Ook andere zaken als maaltijdvoorziening of een alarmknop in uw woning, kunnen wij regelen. In geval van nood is er dankzij zo n alarmknop snel hulp bij u. Tzorg is altijd dichtbij, omdat onze medewerkers uit de buurt komen en uw omgeving kennen. Bij ons zijn er Pieter van Foreest Pieter van Foreest biedt ondersteuning en zorg aan mensen die door een beperking of ziekte hulp nodig hebben bij het invullen van hun dagelijks leven. Wij doen dat met kennis van en respect voor de persoonlijke levensopvatting van onze cliënten, zowel in onze zorgvoorzieningen als achter de eigen voordeur. Wij verbinden wat niet meer kan aan wat haalbaar is, met persoonlijke en deskundige inzet. Als het er op aankomt, staan we letterlijk en figuurlijk dicht bij u. We zijn specialist in ouderenzorg en kunnen u de hoogst haalbare kwaliteit bieden in zorg, wonen en behandeling op locatie en bij u thuis. Jeugdformaat Jeugdformaat biedt kinderen en ouders professionele hulp bij opgroeien en opvoeden. Dat doen wij het liefst zo dicht mogelijk bij de cliënt, zoals thuis of op school. Ook als kinderen even niet meer thuis kunnen wonen, bieden wij met pleegouders, gezinshuisouders en logeerhuizen een passende oplossing. Meer informatie vindt u op Careyn In het nieuwe zorgstelsel moet er meer samenhang komen tussen wonen, welzijn en zorg. Careyn biedt samen met lokale partners een samenhangend aanbod van diensten, dat zorgt voor een grotere zelfredzaamheid van bewoners in de wijk en in onze zorginstellingen. Wij doen dat met kleine, zelfstandige teams van goed opgeleide professionals, die een vaste groep cliënten bedienen. Verzorgingshuizen in de toekomst Mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben, kunnen nog steeds een plek in een woonzorgcentrum, een verpleeghuis of andere zorginstelling krijgen. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en mensen met een ernstige psychische aandoening. Dit staat in de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die, als de Eerste Kamer ermee instemt, op 1 januari 2015 in werking treedt. Heeft u lichte zorg nodig? Dan blijft u zolang mogelijk thuis wonen en krijgt u de benodigde zorg aan huis. Van mensen uit uw naaste omgeving zoals familieleden en vrienden of als dat niet meer kan, van een zorginstelling. Het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft. Door de veranderende zorgwetten worden geen nieuwe indicaties gegeven om naar een traditioneel verzorgingshuis te gaan. Daar is langer thuis wonen met zorg voor in de plaats gekomen. Ook mensen met ernstige beperkingen kunnen soms toch nog thuis wonen. Bijvoorbeeld omdat een partner of andere mantelzorger die ondersteuning biedt. Zij hoeven dan niet naar een verpleeghuis of andere zorginstelling. De Wlz biedt verschillende mogelijkheden om thuis wonen mogelijk te maken. Dat kan met zorg van een zorginstelling, met een persoonsgebonden budget (pgb) - waarmee u alle zorg zelf regelt - en met een combinatie van zorg van een instelling en een pgb. Wij sturen er bij de zorginstellingen op aan om de zorg dichtbij de inwoners te blijven organiseren. Woont u al in een verzorgingshuis? Woont u nu in een verzorgingshuis, dan kunt u daar blijven wonen. Ook als u niet zoveel zorg nodig heeft. De meeste mensen blijven in hun eigen zorginstelling wonen. Maar een aantal verzorgingshuizen in Westland heeft inmiddels zijn deuren gesloten of doet dat binnen een paar jaar. Zo is Pijletuinenhof in Naaldwijk sinds mei 2014 dicht. De Sonnevanck in s-gravenzande en de Duinhof in Ter Heijde gaan uiterlijk in 2017 dicht. Dat is omdat de gebouwen te oud zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Voor die bewoners wordt tijdig een andere plek in een andere zorginstelling geregeld, zoveel mogelijk in de buurt. Ondersteunen Het nieuwe zorgstelsel is er dus op gericht dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De gemeente zal u, waar nodig, zoveel mogelijk ondersteunen. En heeft u toch zorg van een instelling nodig? Dan willen we dat u de best mogelijke zorg krijgt, als het kan dichtbij huis. 5

6 Vitis Welzijn voor de vitale samenleving Met de veranderende rol van de gemeente speelt de inzet van Vitis Welzijn een belangrijke rol. Samen met de gemeente zorgt Vitis dat inwoners niet tussen wal en schip komen. Medewerkers, maar vooral ook de vele vrijwilligers, zetten zich dagelijks in voor een vitale samenleving. Zij stimuleren mensen om mee te blijven doen in het dagelijks leven. Er zijn tal van ontmoetingsplekken waar mensen met elkaar activiteiten ondernemen. Kwetsbare burgers die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben worden geholpen bij het vinden van oplossingen. Het werk van Vitis is veelomvattend. Een overzicht: Buurtwerk; verbinding in de kernen Sociaal makelaars zijn actief in alle kernen, zij versterken de sociale netwerken om de burger heen. Samen met jongeren, inwoners en professionals in de wijk of buurt bouwen ze aan een prettige leefomgeving. Jongerenwerk; bemoeienis in de buurt In een buurt wil je prettig wonen. Soms kan het zijn dat je overlast van jongeren ondervindt. Heb je de jongeren op hun gedrag aangesproken en leidt dat niet tot een oplossing? Dan kan Vitis Jongerenwerk bemiddelen. Mantelzorg; zorg uit handen De mantelzorgconsulent zorgt voor u. Niet door de zorg voor uw naaste helemaal over te nemen, maar door te luisteren, te adviseren en zo nodig de inzet van anderen te organiseren. Zodat u niet overbelast raakt. Stip Westland Nieuwe Stijl Stip beantwoordt uw vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. Goed getrainde vrijwilligers of medewerkers staan u te woord en helpen u op weg naar de diverse onderdelen van Vitis of andere organisaties. Sociaal Meldpunt; hulp met regelen Een ongewenste bedrijfsbeëindiging of faillissement? Stap naar het sociaal meldpunt. Vrijwillige Inzet; verbinden Vitis Vrijwillige Inzet brengt vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers bij elkaar en zorgt ervoor dat ze de juiste kennis in huis hebben. Ze bemiddelen via de vacaturebank om passend vrijwilligerswerk te vinden, of maatschappelijke stages. Daarnaast organiseren ze workshops en trainingen zodat vrijwilligers zich kunnen ontplooien. Verder organiseren ze evenementen zoals NL Doet, Beursvloer Westland en de uitreiking van de Loftrompet. Met Hulpinjebuurt.nl, de online marktplaats van onderlinge hulp, brengen ze vraag en aanbod bij elkaar. Welzijnsadviseur; uw vraag centraal De welzijnsadviseurs zetten zich kosteloos voor u in. Zij helpen mensen vanaf 23 jaar die (tijdelijk) de regie over hun leven kwijt dreigen te raken. Samen met u kijken ze naar alle omstandigheden en geven advies bij het maken van keuzes. Doel is dat u weer grip krijgt op uw eigen situatie. Welzijnsdiensten; kies maar uit Plusbus, Rolbus, vervoersbegeleiding, thuisadministratie, budgetcoaches, hulp bij belastingformulieren, bezoekdienst dementie, De Vereeniging, klussendienst, Tafeltje Dekje... Het is een greep uit de vele voorzieningen die Vitis aanbiedt om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Wijkcentra en activiteiten; loop binnen Een kopje koffie drinken met een krantje? Bewegen of computeren? Een kaartje leggen of biljarten? Bezoek eens een wijkcentrum, het kloppend hart van de kern. Hier is iedereen van harte welkom, hier ontmoet u anderen. Website; voor alle informatie Op vindt u uitgebreide informatie, adressen en een overzicht van de activiteiten die in de wijkcentra plaatsvinden. Ook kunt u wekelijks allerlei onderwerpen zien in het Vitis Journaal, te vinden via de directe knop op de website. Vitis is ook te volgen via FaceBook en Twitter. Sociaal makelaars: uw oren en ogen in de buurt In Westland zijn sociaal makelaars actief. Elke kern heeft een aanspreekpunt. Wat doen ze? Ze zijn de oren en ogen in de buurt, ze werken gericht aan het versterken van de samenleving. Ze stimuleren kinderen, jongeren en andere inwoners in een buurt om elkaar met raad en daad terzijde te staan. De sociaal makelaars zijn in dienst van Vitis Welzijn en werken nauw samen met de gemeente. Iedere makelaar is actief in een eigen kern. Ze beschikken allemaal over een brede kennis en toegang tot een groot netwerk. Daarnaast hebben ze een eigen deskundigheid die ook flexibel ingezet kan worden in andere kernen waar dat nodig is. Zo kan het zijn dat de ene makelaar veel weet op het gebied van sport en een ander juist meer over opvoeden. Maar ze hebben ook kennis van vrijetijdsbesteding, het verenigingsleven, onderwijs, techniek, werk en cultuur. Al deze kennis kunnen ze met elkaar delen en inzetten om het netwerk in een wijk of buurt te versterken. te nemen aan activiteiten of de Plusbus eens te pakken. De sociaal makelaars zetten zich in om bewoners, verenigingen, scholen, artsen, kortom iedereen die actief is in een kern, met elkaar te verbinden. Het besef, dat een beetje omzien naar elkaar de normaalste zaak van de wereld is, zal daarmee groter worden en maakt dat het voor iedereen leuker wordt. Bereikbaarheid Wilt u zien welke sociaal makelaar in uw kern actief is? Kijk dan op de site van Vitis (www.vitiswelzijn.nl) daar vindt u hun namen, een foto en alle gegevens om contact op te nemen. Algemeen telefoonnummer van Vitis Verbinden Een onderdeel van hun werk is om jongeren te stimuleren deel te nemen aan activiteiten of om deze zelf te organiseren. Een makelaar zegt hierover: Jongeren hebben soms gewoon een duwtje nodig in de goede richting. Ze weten niet altijd hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen en hangen dan doelloos rond. Als ik ze vertel hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn, bijvoorbeeld bij een sportclub of eens een boodschap doen voor een oudere, dan merk ik dat de bereidwilligheid groot is. Ze hebben vaak geen idee wat er dichtbij hen in de buurt allemaal speelt. Ook niet dat ze soms overlast veroorzaken. Daar spreek ik ze dan op aan. Sociaal makelaars letten ook op kwetsbare bewoners in de buurt. Merken snel wanneer iemand een beetje extra aandacht kan gebruiken of de weg niet weet naar bepaalde instanties. Ze stimuleren ouderen om er op uit te gaan, deel 6

7 Uitbreiding Pakket Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV-Westland) Het Rijk schaft per 1 januari 2015 de tegemoetkoming voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (Wtcg) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) af. De gemeente is van plan om een uitgebreider aanbod via de CAV-Westland aan te bieden aan mensen met een laag inkomen. Om in aanmerking Mantelzorgwoning mogelijk zonder vergunning te komen voor de CAV-Westland is het nodig om verzekerd te zijn bij DSW Zorgverzekeraars. Voor informatie over de bestaande collectieve aanvullende verzekering (2014) kunt u terecht op Om mensen de gelegenheid te geven langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, heeft het kabinet besloten dat er geen omgevingsvergunning meer nodig is om een mantelzorgwoning te realiseren. Onlangs is het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. Dit besluit regelt dat mensen, bijvoorbeeld achter de eigen woning, vergunning vrij een mantelzorgwoning kunnen plaatsen. Hieraan zijn welke enkele voorwaarden verbonden. Zo heeft u een sociale indicatie nodig om te bouwen. Heeft u plannen om een mantelzorgwoning te realiseren? En wilt u weten of u dit met of zonder vergunning kan? Neem contact op met het Omgevingscontactcentrum van de gemeente Westland op telefoonnummer U kunt uw plannen ook toetsen op De consulent van het Omgevingscontactcentrum kan u hierbij helpen. Voor meer informatie over de sociale indicatie en andere vragen over mantelzorg kunt u terecht bij de consulent Mantelzorg van Vitis Welzijn, op maandag t/m woensdag tot uur bereikbaar op Met hem kunt u ook een afspraak maken voor een bezoek aan huis. Extra banen voorop in Westlands Sociaal Akkoord Uw privacy, onze verantwoordelijkheid Privacy is voor de gemeente Westland een van de belangrijkste aandachtspunten bij het uitvoeren van onze nieuwe taken. Het rijk heeft uw persoonlijke gegevens aan ons overgedragen. Zo hebben wij uw naam, adres en woonplaats, uw burgerservicenummer, uw geboortedatum, uw indicatie-grondslagen (op basis van welke indicatie krijgt u ondersteuning), het indicatiebesluitnummer, de duur van de indicatie, hoe u de zorg ontvangt (als pgb of zorg in natura), eventueel naam en adres van uw zorgaanbieder en de hoogte van uw zorgkosten gekregen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om u te informeren over uw rechten, zoals inzage- en correctierecht, maar ook over de mogelijkheden die u heeft om een klacht en/of bezwaar in te dienen bij de gemeente of een melding te doen bij het College voor bescherming persoonsgegevens. De gegevensoverdracht voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet beschermt uw privacy. Er staat in wat allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. Uiteraard zullen wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij delen uw gegevens alleen met andere instellingen als we daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben? U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om geïnformeerd te worden over welke van uw persoonsgegevens voor welk doel gebruikt worden. Wilt u inzage in uw gegevens of weten waarvoor deze zijn gebruikt? U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Wat mensen nog wél kunnen op het gebied van werk, staat centraal in de nieuwe Participatiewet. Dat vraagt iets van ons als samenleving en in het bijzonder van ondernemers. Zij moeten mensen met een beperking kansen bieden en banen beschikbaar stellen. Met de invoering van de Participatiewet moeten zoveel mogelijk mensen aan het werk bij reguliere werkgevers, ook mensen met een arbeidsbeperking. In september ondertekenden gemeente Westland, MVO Westland, LTO Glaskracht, MKB Westland, en VNO-NCW Westland-Delfland de startverklaring Westlands Sociaal Akkoord. Deze startverklaring moet er voor zorgen dat er begin 2015 een duidelijk plan voor een gezonde, toekomstbestendige arbeidsmarkt ligt. Het scheppen van banen staat voorop in het Westlands sociaal akkoord. Door in gesprek te gaan en een beroep te doen op het sociale hart van ondernemers is al veel bereikt in Westland. Inmiddels zijn al 70 ondernemers MVOpartner, dat wil zeggen dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemer zijn. Ze zetten zich in om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Die groep moet groeien, om iedereen die nu nog aan de kant staat een kans te bieden. In het sociaal akkoord worden ook afspraken gemaakt voor stage- en werkervarings plaatsen. Informatiebijeenkomst over de Participatiewet en wijzigingen in de WWB Vanaf 1 januari 2015 wijzigt de Wet werk en bijstand (WWB) in de Participatiewet. Dat betekent veel voor mensen die bijstand ontvangen. Op 28 november 2014 organiseren wij voor deze groep een informatiemiddag om hen te informeren over de veranderingen in de Participatiewet. De informatie gaat vooral over de financiële veranderingen. Er zijn verschillende workshops over het onderwerp te volgen en er is een informatiemarkt. Mensen die het betreft, krijgen binnenkort een uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst thuisgestuurd. Datum: 28 november 2014 Tijd: 13:00-16:00 uur Locatie: Werkplein aan de Ambachtstraat 8 in Naaldwijk 7

8 De samenleving verandert, we staan op een keerpunt. Van de overheid regelt, naar samen doen. Iedereen heeft daar een rol in. Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente (meer) taken op het gebied van (jeugd)zorg werk en inkomen. De taken worden vanuit Rijk en provincie overgedragen aan gemeenten. Hiermee krijgt de gemeente de verantwoording over vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van inwoners. Uitgangspunt is om het slimmer en dus goedkoper te organiseren. Partijen gaan beter samenwerken om veranderingen mogelijk te maken. Ondersteuning bieden dichtbij de inwoner met meer ruimte voor maatwerk. Basisgedachte is: wat kunnen mensen zélf, in en met hun eigen omgeving? Lukt dat niet of onvoldoende, dán helpt de gemeente. Zo houdt u zo veel en zo lang mogelijk het heft in handen. Uw wegwijzer per Voor 1 januari vragen 2015 en advies belt u , wij helpen u op weg. Bel voor vragen of advies Wij zijn er straks verantwoordelijk voor dat u de juiste zorg en ondersteuning krijgt. Dat betekent niet dat we alle zorg op ons zullen nemen of dat we ieders probleem zullen oplossen. U bent altijd eerst zelf aan zet. Maar komt u er zelf niet uit? Neemt u dan voor vragen of advies contact op met de gemeente op telefoonnummer Wij helpen u op weg door u in contact te brengen met de juiste professionals. Of dat nu naar een vrijwilligersorganisatie is, een deskundige van de gemeente of een hulpverleningsinstantie: bij weten we wie u kan helpen. Waar kunt u terecht met klachten? Bent u niet tevreden over het besluit op uw aanvraag tot zorg en ondersteuning op grond van de Wmo of de WWB? Formeel bezwaar maken of een klacht indienen is dan een grote stap. Een onwenselijke beslissing kan komen doordat niet het hele verhaal op tafel komt in het gesprek met de gemeente. De cliëntvertrouwenspersoon in Westland, Gonneke Lauret kan een nieuw gesprek met u voorbereiden. Dit is in de meeste gevallen voldoende en voorkomt een formeel bezwaar. Zij is bereikbaar op of via Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers, kunnen een beroep doen op het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AJK) als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan. Ook als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. U stelt uw vraag bij , meer informatie op De gemeente gaat doen wat nodig is. Dat betekent zo min mogelijk korten op de ondersteuning zelf, maar ondersteuning organiseren samen met maatschappelijke organisaties en inwoners. Zo komen de zorg en ondersteuning daar terecht waar ze het meest nodig zijn en blijven ze betaalbaar. C O L O F O N Uitgave gemeente Westland als bijlage van regioblad Gezond Zijn / Beter Worden Postbus AD Naaldwijk Telefoon Deze krant is met grote zorgvuldigheid samengesteld. U kunt hieraan echter geen rechten ontlenen. Fotografie: gemeente Westland, Thierry Schut, Vitis Welzijn, Careijn Oplage: stuks Productie: Idee Reclame & Communicatie / De Lier

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo

EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo Het 3D-projectteam Venlo Verbindt 2 juli 2014 1 1 Inleiding... 5 1.1 Wat vooraf ging... 5 1.2 Eén beleidsplan voor drie wetten...

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Inleiding.... 4 Hoofdstuk 1. Algemeen... 5 Inleiding.... 5 De decentralisaties in vogelvlucht... 6 Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene uitgangspunten... 4 Inleiding... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Kwaliteit... 5 Wat wordt van burgers verwacht...

Nadere informatie

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE LECTORAAT COMMUNITY

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie