Er gaat wat veranderen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er gaat wat veranderen..."

Transcriptie

1 Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op het gebied van jeugd, zorg (Wmo/AWBZ), werk en inkomen. Dit is efficiënter want de gemeente is immers de overheid die het dichtst bij de burger staat. Maar de nieuwe taken gaan ook samen met bezuinigingen. De gemeente moet dus méér doen terwijl er minder geld is dan in de oude situatie. Dat vraagt om een andere manier van werken. Het uitgangspunt is: zo min mogelijk korten op de zorg zelf, maar bezuinigen op de manier waarop die zorg is georganiseerd. We gaan het slimmer organiseren. Zorg- en welzijnsinstellingen, inwoners, zorgverzekeraars en gemeente gaan meer samenwerken om de veranderingen mogelijk te maken. Het is straks niet meer vanzelfsprekend om voor alles bij de gemeente aan te kloppen. De gemeente gaat steeds na wat inwoners zelf of met hulp uit hun omgeving kunnen doen. Maar wie écht niet zonder professionele ondersteuning kan, moet die ook krijgen. Tijdelijk als het kan, permanent als het moet. Eigen kracht De veranderingen betekenen nogal wat voor ons als samenleving. We zullen meer onze eigen kracht moeten benutten en naar elkaar moeten omzien en elkaar helpen. Gelukkig gebeurt dat al volop in Westland. Wethouder Marga de Goeij (zorg en welzijn): De meeste Westlanders voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leven en als er hulp nodig is springen vaak familie, vrienden en buren of vrijwilligers bij. Maar ik maak me ook wel zorgen. In een gesprek met staatssecretaris Van Rijn heb ik gezegd dat we echt alles op alles zetten om de nieuwe taken per 1 januari 2015 zo goed mogelijk uit te voeren. Maar ik verwacht van hem ook een handreiking als we het financieel niet blijken te redden. Goede zorg en ondersteuning staan voorop Extra geld Inwoners die huishoudelijke hulp of pgb krijgen, kunnen daar in 2015 ook nog op rekenen. Westland heeft hier extra geld voor uitgetrokken. Met deze maatregel wil de gemeente mensen zekerheid bieden voor Er komt ook meer keuzevrijheid, omdat ook nieuwe aanbieders zijn gecontracteerd is een overgangsjaar waarin we nieuwe manieren van werken gaan verbeteren en de tijd nemen om nieuwe cliënten goed te leren kennen. Jeugdhulp Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen een bijdrage leveren Goede zorg en ondersteuning staan voorop aan de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Vanaf 2015 is er een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Gemeenten zijn beter in staat om - rekening houdend met de specifieke situatie van het kind - maatwerk te leveren en verbinding te leggen met zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. Meedoen Mensen met een bijstandsuitkering en/of een arbeidsbeperking, vinden vaak moeilijk werk. Dat is jammer, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. Daarom gaat de gemeente deze mensen helpen een baan te vinden. Als werk niet mogelijk is zet de gemeente in op vrijwilligerswerk en arbeidsmatige dagbesteding. Wethouder Mohamed el Mokaddem (werk, inkomen en participatie): Vanaf 1 januari 2015 krijgen we te maken met de nieuwe Participatiewet. Wat mensen wél kunnen qua werk staat centraal. Dat vraagt wat van de gemeente en van ondernemers. Zij moeten mensen met een beperking kansen bieden, banen beschikbaar stellen. Want niemand in Westland mag onnodig aan de zijlijn staan. We hebben samen met MVO Westland, LTO Glaskracht, MKB Westland, en VNO-NCW Westland-Delfland de afspraak gemaakt dat er begin 2015 een concreet plan moet liggen voor een gezonde, toekomstbestendige arbeidsmarkt. Het creëren van banen staat voorop in dit Westlands Sociaal Akkoord. Samen Beide wethouders zijn het erover eens: natuurlijk gaat er veel veranderen en er wordt meer gevraagd van de mensen zelf. Maar de Westlanders mogen er op rekenen dat waar het kan de veranderingen zo geleidelijk mogelijk worden ingevoerd. De komende jaren zullen we het steeds meer samen en voor elkaar moeten doen. Niemand mag in de kou komen te staan. Met z n allen moet dat lukken! Wethouder Marga de Goeij Inhoud: Wethouder Mohamed el Mokaddem De veranderingen in zorg, pag. 2 jeugd en werk Waar moet u zijn na 1 januari pag. 4 Vitis Welzijn en de pag. 6 sociaal makelaars Telefoonnummer , pag. 8 uw wegwijzer per 1 januari

2 Nieuwe wetten regelen veranderingen zorg, jeugd en werk Steeds meer mensen vragen zorg en ondersteuning. Daardoor blijven de kosten stijgen. Bovendien sluit voor veel mensen de zorg niet voldoende aan op hun wensen en mogelijkheden. Mensen willen langer zelfstandig zijn en wonen, en zelf bepalen wat zij nodig hebben. Het liefst in de eigen buurt of wijk. Daarom worden de langdurige zorg en de maatschappelijke ondersteuning vanaf 2015 anders georganiseerd. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken in de zorg en ondersteuning. Daarnaast worden alle jeugdhulp en taken op het gebied van werk en inkomen overgeheveld naar de gemeenten. De zorg in Nederland wordt vanaf 1 januari 2015 anders geregeld. De AWBZ verdwijnt en gaat op in andere wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast worden de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb) samengevoegd in de Participatiewet. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Wet langdurige zorg (Wlz) De Wlz is bedoeld voor kwetsbare mensen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Denk aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, en aan mensen met een psychische stoornis. Zij houden recht op een plek in een instelling. Mensen met een Wlz-indicatie kunnen er ook voor kiezen de zorg thuis te ontvangen. Dit kan met zorg in natura óf via een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf zorg inhuurt. De Wlz vervangt deels de AWBZ. De Eerste Kamer moet deze wet nog behandelen. Pas nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aanvaard, is duidelijk wat precies de gevolgen in de praktijk zijn. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) Woont u zelfstandig en heeft u vanwege een beperking problemen met dagelijkse handelingen? Met ingang van 1 januari 2015 treedt de vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) in werking. De gemeente voert deze wet uit. Wij zoeken samen met u naar een passende oplossing voor uw hulpvraag, in uw naaste omgeving en waar nodig met professionele zorg of ondersteuning. In de Wmo 2015 blijft de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (pgb) bestaan. Hiermee kunt u de hulp of aanpassing in huis zelf regelen. Jeugdwet Kinderen en gezinnen die dat nodig hebben, moeten beter beschermd, begeleid en behandeld worden. De nieuwe Jeugdwet gaat uit van een samenhangende aanpak: één professionele contactpersoon die zorgt dat het gezin de hulp krijgt die het nodig heeft. Snel en dicht bij huis. Hulpverleners en instanties zullen rond de gezinnen samenwerken en een beroep doen op de eigen kracht en de naaste omgeving van kinderen en hun ouders. De nadruk zal liggen op voorkomen dat kinderen naar een instelling zouden moeten. Maar waar specialistische zorg nodig is, wordt deze geboden. Participatiewet De overheid wil meer mensen aan het werk krijgen. De participatiewet gaat over meedoen (participeren) en zelfredzaamheid. Dat houdt in dat mensen met een arbeidsbeperking, of die met een bijstandsuitkering thuis zitten, zoveel mogelijk naar vermogen aan het werk moeten. Er komt één gemeentelijke regeling voor mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben zodat zij (weer) aan de slag kunnen. WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) hulpmiddelen huishoudelijke hulp vervoer Vanaf 2015 nieuw in Wmo: begeleiding/dag-invulling kortdurend verblijf in een instelling ondersteuning mantelzorgers en cliëntondersteuning aansporen tot persoonlijke verzorging 24 uur anonieme hulp op afstand (telefonische hulpdienst) beschermd wonen voor inwoners met een psychische beperking. Verantwoordelijk: gemeente Jeugdwet JEUGDWET hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen voor kinderen, jongeren en hun opvoeders alle vormen van jeugdhulp inclusief hulp bij een verstandelijke beperking uitvoering van maatregelen kinderbescherming uitvoering van jeugdreclassering verwerking van meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld. Verantwoordelijk: gemeente 2

3 PARTICIPATIEWET de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong de sociale werkplaatsen houden op de lange termijn op te bestaan. Voor huidige werknemers die al bij Patijenburg werken verandert er niets. Zij houden hun baan met dezelfde rechten en plichten. Er worden nieuwe vormen van beschut werk ontwikkeld. ondersteuning (onder voorwaarden) bij het vinden van passend werk. Verantwoordelijk: gemeente. De Wajong, voor jongeren die volledig arbeidsongeschikt zijn, blijft een verantwoordelijkheid van het UWV. Hoe verandert de zorg? Algemene informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op: Bent u AWBZ-cliënt? En wilt u weten wat er voor u verandert? Raadpleeg de website: Het persoonsgebonden budget (pgb) in 2015 Als u zorg of ondersteuning nodig heeft en u kunt dit niet zelf of met hulp uit uw omgeving oplossen, dan kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U krijgt de keuze om zorg of ondersteuning te krijgen van een zorgverlener of zorginstelling waarmee de gemeente samenwerkt. Of u kiest ervoor dit zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De gemeente heeft daarvoor een pgb regeling ontwikkeld die aansluit bij de regelingen die voor Jeugdzorg en AWBZ begeleiding in 2014 golden. De Westlandse regeling geldt vanaf 1 januari 2015 voor iedereen die voor het eerst van een pgb gebruik maakt. Kiest u voor een pgb dan vraagt dit wel wat van u. Zo moet u een plan opstellen over de manier waarop u de ondersteuning gaat regelen. Ook gaat u zelf overeenkomsten sluiten met de zorg- of hulpverleners die u inhuurt. De gemeente kan u daarbij helpen. Aan de hand van het goedgekeurde plan wordt het budget vastgesteld. U betaalt wel een eigen bijdrage, deze wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK), op basis van uw inkomen en vermogen. U krijgt hiervoor maandelijks een rekening van het CAK die u niet vanuit het pgb mag betalen. Sociale Verzekeringsbank De Sociale verzekeringsbank (SVB) helpt u bij het afsluiten van overeenkomsten met zorg- en hulpverleners. Daarvoor stelt zij verschillende standaardcontracten beschikbaar. De SVB controleert voortaan of u een goede zorgovereenkomst heeft met uw zorgverlener of zorginstelling. Nieuw is, dat u het geld niet meer op uw eigen rekening gestort krijgt. De SVB beheert uw budget en verzorgt de betaling aan uw zorgverleners. Dat noemen we trekkingsrecht. Nadere informatie hierover ontvangt u van SVB. Overgangsjaar U blijft zelf bepalen wie er wanneer zorg of hulp verleent. Als u al een pgb heeft op basis van de AWBZ dan blijft de hoogte van uw budget in 2015 hetzelfde. Loopt uw indicatie door na 1 januari 2015 dan blijft deze geldig tot uiterlijk 1 januari De gemeente gaat in het overgangsjaar (2015) met u in gesprek over uw situatie en de best mogelijke ondersteuning daarna. Zo kunt u zich ruim van te voren instellen op uw nieuwe situatie. U ontvangt binnenkort van de gemeente een brief waarin de situatie wordt uitgelegd. Krijgt u (ook) een pgb van de gemeente voor hulp bij het huishouden op grond van de Wmo? Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo van kracht en zal trekkingsrecht ook voor het pgb-wmo gaan gelden. U heeft hierover in augustus van het SVB al een brief ontvangen. Krijgt u een pgb voor persoonlijke verpleging of (lijfsgebonden) verzorging thuis, zoals wassen of steunkousen aanbrengen, of denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Neem hiervoor dan contact op met uw zorgverzekeraar. Dit valt niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente. ZORGVERZEKERINGSWET (Zvw) De Zvw stelt een zorgverzekering verplicht voor alle Nederlandse ingezetenen. De huisarts en bepaalde medische zorg vallen onder de Zvw. Vanaf 2015 nieuw: persoonlijke verpleging en verzorging thuis waaronder lijfsgebonden persoonlijke verzorging (zoals wassen of steunkousen aanbrengen) zorg thuis voor mensen in de laatste levensfase intensieve kindzorg behandeling geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wijkverpleegkundige In de polis van de zorgverzekering komt de mogelijkheid deze zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Verantwoordelijk: zorgverzekeraar 3

4 Waar moet u zijn na 1 januari 2015? De gemeente kan zorg en ondersteuning dichtbij beter regelen waardoor het goedkoper kan. Het wordt maatwerk waarbij iedereen een rol heeft. Westland heeft daarvoor een goede basis. We zijn een sterke gemeenschap waar de mensen elkaar kennen en bij elkaar betrokken zijn. Waar we nog wat voor elkaar over hebben. Met elkaar moeten we wel een extra stap zetten. Want, weten we eigenlijk wel met wie het om ons heen niet zo goed gaat? Als we nou eerder in de gaten hebben wie er extra aandacht nodig heeft, dan kan er sneller een oplossing komen. Daarbij is in de meeste gevallen een helpende hand uit de omgeving genoeg om weer mee te kunnen doen. Uitgangspunt daarbij is de eigen kracht, waar nodig met hulp uit de naaste omgeving of door vrijwilligers of mantelzorgers. Lukt dat echt niet, belt u dan met de gemeente. Voor vragen of advies over jeugdhulp, zorg of werk kunt u altijd terecht bij de gemeente. De sociaal makelaar De sociaal makelaar is een bekend persoon in uw kern. Zij brengen vraag en aanbod van informele hulp bij elkaar. Zij zetten hun expertise in voor alle inwoners van een buurt. De sociaal makelaar versterkt de netwerken in uw kern. Zodat de huisarts en de wijkverpleegkundige ook weten bij wie ze kunnen aankloppen als ze een patiënt hebben die kampt met bijvoorbeeld eenzaamheid. Maar ook vrijwilligers van een vereniging kunnen met hun zorgen over de mensen waar ze zich voor inzetten, bij hem terecht. Is er meer specialistische zorg nodig dan brengt de sociaal makelaar u in contact met een zorgregisseur van het sociaal kernteam. Sociaal kernteam De sociaal kernteams zijn er voor zowel jeugdhulp als voor hulp en ondersteuning aan volwassenen. Waar u nu nog naar het CJG gaat kunt u straks terecht bij het sociaal kernteam. Als er meer hulp nodig is zoals zware zorg of als er meerdere problemen tegelijkertijd zijn, dan kunt u een beroep doen op de zorgregisseur van het sociaal kernteam om deze hulp met u te organiseren. Samen maakt u een plan met daarin een mix van hulp uit uw naaste omgeving, eventueel begeleiding naar een vereniging of vrijwilligerswerk, hulp van de zorgregisseur zelf of specialistische hulp van professionals. Hoe werkt het straks als ik hulp of advies nodig heb? Als u straks een vraag heeft of advies nodig heeft op het gebied van jeugdhulp, zorg of werk dan kunt u altijd terecht bij de gemeente. Het kan wennen zijn om ook voor vragen over eenzaamheid, opvoeden en opgroeien of dementie de gemeente te bellen. U zult ervaren dat u snel en goed in verbinding gebracht wordt met de juiste professionals waarbij uw privacy voorop staat. Wat gebeurt er met mijn vraag? Bellen met levert altijd een antwoord op of u wordt verwezen naar de juiste professional. Bent u al eerder met een vraag bij de gemeente geweest, dan heeft u een vast contactpersoon. Nu is dat bijvoorbeeld een zorgconsulent van team Zorg of een werkconsulent van het Werkplein. Straks kan dat ook een sociaal makelaar zijn als uw vraag vooral gaat over ondersteuning en welzijn. Of een zorgregisseur van het sociaal kernteam als er meer ondersteuning nodig is. Er komen drie sociaal kernteams die zich inzetten voor alle kernen en die werken vanuit Naaldwijk, Wateringen en s-gravenzande. Voor onder andere het meten en wegen van baby s en jonge kinderen kunt u nog steeds terecht bij de consultatiebureaus op hun vertrouwde plek. Zie voor de adressen. 4

5 Zorg door professionele partners Voor zorg en ondersteuning aan jeugd en volwassenen heeft de gemeente met een aantal zorginstellingen afspraken gemaakt. Samen zijn zij onze zorgpartners. Als u een indicatie krijgt voor professionele hulp of zorg dan kunt u te maken krijgen met een van deze partners. Ontvangt u nu al zorg dan is deze gegarandeerd in De manier waarop de zorg geleverd wordt kan wel veranderen. Een aantal partners waarmee we afspraken hebben gemaakt stellen zich graag aan u voor. geen wachtlijsten. We beschikken over goed opgeleide en gemotiveerde eigen medewerkers. En zo hoort het natuurlijk ook. Bij Tzorg krijgt u meteen de zorg die u verdient. Tzorg Tzorg helpt u zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. We bieden als specialist thuishulp, maatwerkondersteuning en begeleiding binnen de Wmo aan met name ouderen. We kunnen allerlei huishoudelijke taken voor u verrichten. Zoals afwassen, ramen lappen, wasgoed verzorgen, strijken en stofzuigen. Ook andere zaken als maaltijdvoorziening of een alarmknop in uw woning, kunnen wij regelen. In geval van nood is er dankzij zo n alarmknop snel hulp bij u. Tzorg is altijd dichtbij, omdat onze medewerkers uit de buurt komen en uw omgeving kennen. Bij ons zijn er Pieter van Foreest Pieter van Foreest biedt ondersteuning en zorg aan mensen die door een beperking of ziekte hulp nodig hebben bij het invullen van hun dagelijks leven. Wij doen dat met kennis van en respect voor de persoonlijke levensopvatting van onze cliënten, zowel in onze zorgvoorzieningen als achter de eigen voordeur. Wij verbinden wat niet meer kan aan wat haalbaar is, met persoonlijke en deskundige inzet. Als het er op aankomt, staan we letterlijk en figuurlijk dicht bij u. We zijn specialist in ouderenzorg en kunnen u de hoogst haalbare kwaliteit bieden in zorg, wonen en behandeling op locatie en bij u thuis. Jeugdformaat Jeugdformaat biedt kinderen en ouders professionele hulp bij opgroeien en opvoeden. Dat doen wij het liefst zo dicht mogelijk bij de cliënt, zoals thuis of op school. Ook als kinderen even niet meer thuis kunnen wonen, bieden wij met pleegouders, gezinshuisouders en logeerhuizen een passende oplossing. Meer informatie vindt u op Careyn In het nieuwe zorgstelsel moet er meer samenhang komen tussen wonen, welzijn en zorg. Careyn biedt samen met lokale partners een samenhangend aanbod van diensten, dat zorgt voor een grotere zelfredzaamheid van bewoners in de wijk en in onze zorginstellingen. Wij doen dat met kleine, zelfstandige teams van goed opgeleide professionals, die een vaste groep cliënten bedienen. Verzorgingshuizen in de toekomst Mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben, kunnen nog steeds een plek in een woonzorgcentrum, een verpleeghuis of andere zorginstelling krijgen. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en mensen met een ernstige psychische aandoening. Dit staat in de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die, als de Eerste Kamer ermee instemt, op 1 januari 2015 in werking treedt. Heeft u lichte zorg nodig? Dan blijft u zolang mogelijk thuis wonen en krijgt u de benodigde zorg aan huis. Van mensen uit uw naaste omgeving zoals familieleden en vrienden of als dat niet meer kan, van een zorginstelling. Het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft. Door de veranderende zorgwetten worden geen nieuwe indicaties gegeven om naar een traditioneel verzorgingshuis te gaan. Daar is langer thuis wonen met zorg voor in de plaats gekomen. Ook mensen met ernstige beperkingen kunnen soms toch nog thuis wonen. Bijvoorbeeld omdat een partner of andere mantelzorger die ondersteuning biedt. Zij hoeven dan niet naar een verpleeghuis of andere zorginstelling. De Wlz biedt verschillende mogelijkheden om thuis wonen mogelijk te maken. Dat kan met zorg van een zorginstelling, met een persoonsgebonden budget (pgb) - waarmee u alle zorg zelf regelt - en met een combinatie van zorg van een instelling en een pgb. Wij sturen er bij de zorginstellingen op aan om de zorg dichtbij de inwoners te blijven organiseren. Woont u al in een verzorgingshuis? Woont u nu in een verzorgingshuis, dan kunt u daar blijven wonen. Ook als u niet zoveel zorg nodig heeft. De meeste mensen blijven in hun eigen zorginstelling wonen. Maar een aantal verzorgingshuizen in Westland heeft inmiddels zijn deuren gesloten of doet dat binnen een paar jaar. Zo is Pijletuinenhof in Naaldwijk sinds mei 2014 dicht. De Sonnevanck in s-gravenzande en de Duinhof in Ter Heijde gaan uiterlijk in 2017 dicht. Dat is omdat de gebouwen te oud zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Voor die bewoners wordt tijdig een andere plek in een andere zorginstelling geregeld, zoveel mogelijk in de buurt. Ondersteunen Het nieuwe zorgstelsel is er dus op gericht dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De gemeente zal u, waar nodig, zoveel mogelijk ondersteunen. En heeft u toch zorg van een instelling nodig? Dan willen we dat u de best mogelijke zorg krijgt, als het kan dichtbij huis. 5

6 Vitis Welzijn voor de vitale samenleving Met de veranderende rol van de gemeente speelt de inzet van Vitis Welzijn een belangrijke rol. Samen met de gemeente zorgt Vitis dat inwoners niet tussen wal en schip komen. Medewerkers, maar vooral ook de vele vrijwilligers, zetten zich dagelijks in voor een vitale samenleving. Zij stimuleren mensen om mee te blijven doen in het dagelijks leven. Er zijn tal van ontmoetingsplekken waar mensen met elkaar activiteiten ondernemen. Kwetsbare burgers die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben worden geholpen bij het vinden van oplossingen. Het werk van Vitis is veelomvattend. Een overzicht: Buurtwerk; verbinding in de kernen Sociaal makelaars zijn actief in alle kernen, zij versterken de sociale netwerken om de burger heen. Samen met jongeren, inwoners en professionals in de wijk of buurt bouwen ze aan een prettige leefomgeving. Jongerenwerk; bemoeienis in de buurt In een buurt wil je prettig wonen. Soms kan het zijn dat je overlast van jongeren ondervindt. Heb je de jongeren op hun gedrag aangesproken en leidt dat niet tot een oplossing? Dan kan Vitis Jongerenwerk bemiddelen. Mantelzorg; zorg uit handen De mantelzorgconsulent zorgt voor u. Niet door de zorg voor uw naaste helemaal over te nemen, maar door te luisteren, te adviseren en zo nodig de inzet van anderen te organiseren. Zodat u niet overbelast raakt. Stip Westland Nieuwe Stijl Stip beantwoordt uw vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. Goed getrainde vrijwilligers of medewerkers staan u te woord en helpen u op weg naar de diverse onderdelen van Vitis of andere organisaties. Sociaal Meldpunt; hulp met regelen Een ongewenste bedrijfsbeëindiging of faillissement? Stap naar het sociaal meldpunt. Vrijwillige Inzet; verbinden Vitis Vrijwillige Inzet brengt vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers bij elkaar en zorgt ervoor dat ze de juiste kennis in huis hebben. Ze bemiddelen via de vacaturebank om passend vrijwilligerswerk te vinden, of maatschappelijke stages. Daarnaast organiseren ze workshops en trainingen zodat vrijwilligers zich kunnen ontplooien. Verder organiseren ze evenementen zoals NL Doet, Beursvloer Westland en de uitreiking van de Loftrompet. Met Hulpinjebuurt.nl, de online marktplaats van onderlinge hulp, brengen ze vraag en aanbod bij elkaar. Welzijnsadviseur; uw vraag centraal De welzijnsadviseurs zetten zich kosteloos voor u in. Zij helpen mensen vanaf 23 jaar die (tijdelijk) de regie over hun leven kwijt dreigen te raken. Samen met u kijken ze naar alle omstandigheden en geven advies bij het maken van keuzes. Doel is dat u weer grip krijgt op uw eigen situatie. Welzijnsdiensten; kies maar uit Plusbus, Rolbus, vervoersbegeleiding, thuisadministratie, budgetcoaches, hulp bij belastingformulieren, bezoekdienst dementie, De Vereeniging, klussendienst, Tafeltje Dekje... Het is een greep uit de vele voorzieningen die Vitis aanbiedt om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Wijkcentra en activiteiten; loop binnen Een kopje koffie drinken met een krantje? Bewegen of computeren? Een kaartje leggen of biljarten? Bezoek eens een wijkcentrum, het kloppend hart van de kern. Hier is iedereen van harte welkom, hier ontmoet u anderen. Website; voor alle informatie Op vindt u uitgebreide informatie, adressen en een overzicht van de activiteiten die in de wijkcentra plaatsvinden. Ook kunt u wekelijks allerlei onderwerpen zien in het Vitis Journaal, te vinden via de directe knop op de website. Vitis is ook te volgen via FaceBook en Twitter. Sociaal makelaars: uw oren en ogen in de buurt In Westland zijn sociaal makelaars actief. Elke kern heeft een aanspreekpunt. Wat doen ze? Ze zijn de oren en ogen in de buurt, ze werken gericht aan het versterken van de samenleving. Ze stimuleren kinderen, jongeren en andere inwoners in een buurt om elkaar met raad en daad terzijde te staan. De sociaal makelaars zijn in dienst van Vitis Welzijn en werken nauw samen met de gemeente. Iedere makelaar is actief in een eigen kern. Ze beschikken allemaal over een brede kennis en toegang tot een groot netwerk. Daarnaast hebben ze een eigen deskundigheid die ook flexibel ingezet kan worden in andere kernen waar dat nodig is. Zo kan het zijn dat de ene makelaar veel weet op het gebied van sport en een ander juist meer over opvoeden. Maar ze hebben ook kennis van vrijetijdsbesteding, het verenigingsleven, onderwijs, techniek, werk en cultuur. Al deze kennis kunnen ze met elkaar delen en inzetten om het netwerk in een wijk of buurt te versterken. te nemen aan activiteiten of de Plusbus eens te pakken. De sociaal makelaars zetten zich in om bewoners, verenigingen, scholen, artsen, kortom iedereen die actief is in een kern, met elkaar te verbinden. Het besef, dat een beetje omzien naar elkaar de normaalste zaak van de wereld is, zal daarmee groter worden en maakt dat het voor iedereen leuker wordt. Bereikbaarheid Wilt u zien welke sociaal makelaar in uw kern actief is? Kijk dan op de site van Vitis (www.vitiswelzijn.nl) daar vindt u hun namen, een foto en alle gegevens om contact op te nemen. Algemeen telefoonnummer van Vitis Verbinden Een onderdeel van hun werk is om jongeren te stimuleren deel te nemen aan activiteiten of om deze zelf te organiseren. Een makelaar zegt hierover: Jongeren hebben soms gewoon een duwtje nodig in de goede richting. Ze weten niet altijd hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen en hangen dan doelloos rond. Als ik ze vertel hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn, bijvoorbeeld bij een sportclub of eens een boodschap doen voor een oudere, dan merk ik dat de bereidwilligheid groot is. Ze hebben vaak geen idee wat er dichtbij hen in de buurt allemaal speelt. Ook niet dat ze soms overlast veroorzaken. Daar spreek ik ze dan op aan. Sociaal makelaars letten ook op kwetsbare bewoners in de buurt. Merken snel wanneer iemand een beetje extra aandacht kan gebruiken of de weg niet weet naar bepaalde instanties. Ze stimuleren ouderen om er op uit te gaan, deel 6

7 Uitbreiding Pakket Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV-Westland) Het Rijk schaft per 1 januari 2015 de tegemoetkoming voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (Wtcg) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) af. De gemeente is van plan om een uitgebreider aanbod via de CAV-Westland aan te bieden aan mensen met een laag inkomen. Om in aanmerking Mantelzorgwoning mogelijk zonder vergunning te komen voor de CAV-Westland is het nodig om verzekerd te zijn bij DSW Zorgverzekeraars. Voor informatie over de bestaande collectieve aanvullende verzekering (2014) kunt u terecht op Om mensen de gelegenheid te geven langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, heeft het kabinet besloten dat er geen omgevingsvergunning meer nodig is om een mantelzorgwoning te realiseren. Onlangs is het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. Dit besluit regelt dat mensen, bijvoorbeeld achter de eigen woning, vergunning vrij een mantelzorgwoning kunnen plaatsen. Hieraan zijn welke enkele voorwaarden verbonden. Zo heeft u een sociale indicatie nodig om te bouwen. Heeft u plannen om een mantelzorgwoning te realiseren? En wilt u weten of u dit met of zonder vergunning kan? Neem contact op met het Omgevingscontactcentrum van de gemeente Westland op telefoonnummer U kunt uw plannen ook toetsen op De consulent van het Omgevingscontactcentrum kan u hierbij helpen. Voor meer informatie over de sociale indicatie en andere vragen over mantelzorg kunt u terecht bij de consulent Mantelzorg van Vitis Welzijn, op maandag t/m woensdag tot uur bereikbaar op Met hem kunt u ook een afspraak maken voor een bezoek aan huis. Extra banen voorop in Westlands Sociaal Akkoord Uw privacy, onze verantwoordelijkheid Privacy is voor de gemeente Westland een van de belangrijkste aandachtspunten bij het uitvoeren van onze nieuwe taken. Het rijk heeft uw persoonlijke gegevens aan ons overgedragen. Zo hebben wij uw naam, adres en woonplaats, uw burgerservicenummer, uw geboortedatum, uw indicatie-grondslagen (op basis van welke indicatie krijgt u ondersteuning), het indicatiebesluitnummer, de duur van de indicatie, hoe u de zorg ontvangt (als pgb of zorg in natura), eventueel naam en adres van uw zorgaanbieder en de hoogte van uw zorgkosten gekregen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om u te informeren over uw rechten, zoals inzage- en correctierecht, maar ook over de mogelijkheden die u heeft om een klacht en/of bezwaar in te dienen bij de gemeente of een melding te doen bij het College voor bescherming persoonsgegevens. De gegevensoverdracht voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet beschermt uw privacy. Er staat in wat allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. Uiteraard zullen wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij delen uw gegevens alleen met andere instellingen als we daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben? U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om geïnformeerd te worden over welke van uw persoonsgegevens voor welk doel gebruikt worden. Wilt u inzage in uw gegevens of weten waarvoor deze zijn gebruikt? U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Wat mensen nog wél kunnen op het gebied van werk, staat centraal in de nieuwe Participatiewet. Dat vraagt iets van ons als samenleving en in het bijzonder van ondernemers. Zij moeten mensen met een beperking kansen bieden en banen beschikbaar stellen. Met de invoering van de Participatiewet moeten zoveel mogelijk mensen aan het werk bij reguliere werkgevers, ook mensen met een arbeidsbeperking. In september ondertekenden gemeente Westland, MVO Westland, LTO Glaskracht, MKB Westland, en VNO-NCW Westland-Delfland de startverklaring Westlands Sociaal Akkoord. Deze startverklaring moet er voor zorgen dat er begin 2015 een duidelijk plan voor een gezonde, toekomstbestendige arbeidsmarkt ligt. Het scheppen van banen staat voorop in het Westlands sociaal akkoord. Door in gesprek te gaan en een beroep te doen op het sociale hart van ondernemers is al veel bereikt in Westland. Inmiddels zijn al 70 ondernemers MVOpartner, dat wil zeggen dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemer zijn. Ze zetten zich in om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Die groep moet groeien, om iedereen die nu nog aan de kant staat een kans te bieden. In het sociaal akkoord worden ook afspraken gemaakt voor stage- en werkervarings plaatsen. Informatiebijeenkomst over de Participatiewet en wijzigingen in de WWB Vanaf 1 januari 2015 wijzigt de Wet werk en bijstand (WWB) in de Participatiewet. Dat betekent veel voor mensen die bijstand ontvangen. Op 28 november 2014 organiseren wij voor deze groep een informatiemiddag om hen te informeren over de veranderingen in de Participatiewet. De informatie gaat vooral over de financiële veranderingen. Er zijn verschillende workshops over het onderwerp te volgen en er is een informatiemarkt. Mensen die het betreft, krijgen binnenkort een uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst thuisgestuurd. Datum: 28 november 2014 Tijd: 13:00-16:00 uur Locatie: Werkplein aan de Ambachtstraat 8 in Naaldwijk 7

8 De samenleving verandert, we staan op een keerpunt. Van de overheid regelt, naar samen doen. Iedereen heeft daar een rol in. Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente (meer) taken op het gebied van (jeugd)zorg werk en inkomen. De taken worden vanuit Rijk en provincie overgedragen aan gemeenten. Hiermee krijgt de gemeente de verantwoording over vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van inwoners. Uitgangspunt is om het slimmer en dus goedkoper te organiseren. Partijen gaan beter samenwerken om veranderingen mogelijk te maken. Ondersteuning bieden dichtbij de inwoner met meer ruimte voor maatwerk. Basisgedachte is: wat kunnen mensen zélf, in en met hun eigen omgeving? Lukt dat niet of onvoldoende, dán helpt de gemeente. Zo houdt u zo veel en zo lang mogelijk het heft in handen. Uw wegwijzer per Voor 1 januari vragen 2015 en advies belt u , wij helpen u op weg. Bel voor vragen of advies Wij zijn er straks verantwoordelijk voor dat u de juiste zorg en ondersteuning krijgt. Dat betekent niet dat we alle zorg op ons zullen nemen of dat we ieders probleem zullen oplossen. U bent altijd eerst zelf aan zet. Maar komt u er zelf niet uit? Neemt u dan voor vragen of advies contact op met de gemeente op telefoonnummer Wij helpen u op weg door u in contact te brengen met de juiste professionals. Of dat nu naar een vrijwilligersorganisatie is, een deskundige van de gemeente of een hulpverleningsinstantie: bij weten we wie u kan helpen. Waar kunt u terecht met klachten? Bent u niet tevreden over het besluit op uw aanvraag tot zorg en ondersteuning op grond van de Wmo of de WWB? Formeel bezwaar maken of een klacht indienen is dan een grote stap. Een onwenselijke beslissing kan komen doordat niet het hele verhaal op tafel komt in het gesprek met de gemeente. De cliëntvertrouwenspersoon in Westland, Gonneke Lauret kan een nieuw gesprek met u voorbereiden. Dit is in de meeste gevallen voldoende en voorkomt een formeel bezwaar. Zij is bereikbaar op of via Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers, kunnen een beroep doen op het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AJK) als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan. Ook als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. U stelt uw vraag bij , meer informatie op De gemeente gaat doen wat nodig is. Dat betekent zo min mogelijk korten op de ondersteuning zelf, maar ondersteuning organiseren samen met maatschappelijke organisaties en inwoners. Zo komen de zorg en ondersteuning daar terecht waar ze het meest nodig zijn en blijven ze betaalbaar. C O L O F O N Uitgave gemeente Westland als bijlage van regioblad Gezond Zijn / Beter Worden Postbus AD Naaldwijk Telefoon Deze krant is met grote zorgvuldigheid samengesteld. U kunt hieraan echter geen rechten ontlenen. Fotografie: gemeente Westland, Thierry Schut, Vitis Welzijn, Careijn Oplage: stuks Productie: Idee Reclame & Communicatie / De Lier

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Hoe krijg ik zorg en ondersteuning op Urk? U woont op Urk en u heeft een vraag over zorg, jeugd of werk. De eerste vraag is dan: Wat kunt u

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland.

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland. Handige Websites Rijksoverheid www.dezorgverandertmee.nl, Het Informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp is via het telefoonnummer 0800 0126 bereikbaar voor vragen. Als u belt, houdt u dan uw indicatiebesluit

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Informatiekrant over veranderingen in de jeugdhulp, zorg, werk en inkomen

Informatiekrant over veranderingen in de jeugdhulp, zorg, werk en inkomen Informatiekrant over veranderingen in de jeugdhulp, zorg, werk en inkomen Bewaar exemplaar Er gaat in 2015 veel veranderen. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij op het gebied van jeugdhulp, zorg, werk

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Financiële regelingen voor personen met PWS

Financiële regelingen voor personen met PWS Financiële regelingen voor personen met PWS Welkom!! Wie zijn wij? Marion van Beek Natacha Lijding Oktober 2016 Filmpje 1. Bij de gemeente: Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) Enkele

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Op 3 juni jl. was er op het AOC Terra college een informatiebijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WMO-adviesraad

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis 2016

Langdurige zorg thuis 2016 Langdurige zorg thuis 2016 Inhoud Rol van het zorgkantoor 3 Zorg thuis 4 Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 5 Vormen van zorg thuis 6 Uw rechten 7 Wachtlijst en wachtstatus 8 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen

Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen Zelfstandig Wonen & Leven Opvoeden & Jeugdhulp Werk & Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Hulp of ondersteuning nodig? 4 Waarvoor kunt u bij t Loket terecht? 5 Wie werken er bij t Loket? 5 Hoe werken we? 5 2. Ik

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie