Manipuleer uw jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manipuleer uw jaarrekening"

Transcriptie

1 Manipuleer uw jaarrekening De manier waarop u bedrijfsresultaten presenteert in de jaarrekening maakt een wereld van verschil. De ene jaarrekening komt beter uit als u gaat verkopen, de andere als u een hoog rendement wilt laten zien. Natuurlijk, de feiten moeten kloppen. Maar het oppoetsen van uw cijfers pakt vaak voordelig uit. Hoe kunt u uw bedrijf zo goed mogelijk uit de verf laten komen binnen de regels en wetten die gelden voor de jaarrekening? Dit vraagstuk staat ook bekend als windowdressing. Jaarrekeningen zijn er in vele gedaanten. De ene is fiscaal gunstig, de andere als u het bedrijf wilt verkopen. Het risico van windowdressing bij de presentatie van de jaarrekening is altijd aanwezig. Gaat het goed met uw bedrijf, dan zwakt u de cijfers wat af. Gaat het minder goed, dan poetst u de cijfers wat op. Alles keurig binnen de regels en wetten. Met een jaarrekening op maat verdraait u niet de werkelijkheid maar past u de presentatie van de cijfers aan, op een manier die u uitkomt. Accountants zullen in dit spel roomser blijken dan de paus. Zij prediken dat de jaarrekening een getrouw beeld van het bedrijf moet geven. Maar dat hoeft een beetje creativiteit niet in de weg te staan. Er is maar één gouden regel waaraan u moet voldoen: in de toelichting op de jaarrekening moet u altijd precies aangeven wat u doet en op welke basis. Wegen Allerlei mensen bekijken en wegen uw jaarrekening. Op basis van de jaarcijfers beslissen ze over u en uw bedrijf. Elke partij kijkt op zijn manier naar de jaarcijfers. Verschaffers van vreemd vermogen zoals banken, zijn geïnteresseerd in de solvabiliteit van het bedrijf. Dat is de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen in een bedrijf. Een bank ziet graag veel eigen vermogen tegenover vreemd vermogen. Hoe hoger het eigen vermogen, hoe groter de kans dat uw bedrijf de schulden aan de bank kan inlossen. Dit is voor de bank een belangrijk gegeven in de overweging u een lening te verstrekken. Ook is een bank geïnteresseerd in de winstgevendheid van uw bedrijf. De aflossing van de lening betaalt u immers uit de winst. Zonder winst, geen terugbetaling. En dat is het grootste schrikbeeld dat uw bank heeft. Wilt u een nieuwe lening van uw bank, houd dan de solvabiliteit onder controle en laat een mooie winst zien. Ook voor de leiding van een bedrijf kan het interessant zijn om de winst en het eigen vermogen hoog te presenteren. Vooral als ze een beloning ontvangen op basis van de winst of als ze aandelenopties bezitten. Een tegengesteld beeld wilt u presenteren aan concurrenten en de fiscus. Als de winsten laag blijven en het eigen vermogen groeit maar mondjesmaat dan is de concurrentie niet genegen in dezelfde potentiële business te stappen. Het is een nationale sport om aan de fiscus een zo laag mogelijke winst te laten zien. Dan hoeft u namelijk minder belasting te betalen.

2 Beoordeling Bij de beoordeling van jaarrekeningen draait het om twee zaken: de toename of afname van het eigen vermogen en de winstcijfers. Een financieel gezond bedrijf heeft een hoog eigen vermogen met daarbij een hoge jaarlijkse winst. Deze twee cijfers zijn communicerende vaten. De link tussen deze twee is in drie stappen te verklaren. Stap 1: de opbrengsten van uw bedrijf verhogen en de kosten verlagen het eigen vermogen Stap 2: de winst (opbrengsten minus kosten) bepaalt de toe- of afname van het eigen vermogen. Winst wordt immers toegevoegd aan het eigen vermogen. Stap 3: het eigen vermogen is altijd het verschil tussen de bezittingen en de verplichtingen op de balans. Als het eigen vermogen verandert u maakt winst of verlies verandert er dus altijd iets in uw bezittingen en verplichtingen. De presentatie van de balans is dan ook leidend in de presentatie van de jaarrekening. Maar pas op: aanpassingen op de balans kunnen ook negatief uitpakken. Wanneer het eigen vermogen bijvoorbeeld stijgt, gebeuren er twee dingen. Enerzijds levert de verhoging voordeel op: de onderneming is meer solide en solvabel. Anderzijds is de verhoging nadelig: de rentabiliteit van het eigen vermogen (de verhouding tussen de winst en het eigen vermogen) daalt. De conclusie is dat u alle posten kunt aanpassen, maar dat u van tevoren moet opletten dat het gewenste effect optreedt. Vrijwel elke post op de balans is op meerdere manieren te waarderen. De zaken worden dus niet beter voorgesteld, maar op een andere manier. Voorzieningen Voor bedrijven met schommelende winstcijfers is het aantrekkelijk de winst te egaliseren of gestaag te laten stijgen. Kopers of banken zien graag een stabiele winstontwikkeling. Door voorzieningen te creëren, kan dat. Voorzieningen zijn spaarpotten die u aanlegt om toekomstige financiële klappen op te vangen. Deze spaarpotten kunt u, binnen bepaalde marges, naar believen vullen of laten leeglopen. Als u de spaarpot vult neemt de winst af. Laat u de spaarpot leeglopen dan neemt de winst toe. Voorzieningen zijn per definitie onzeker. Ze zijn gebaseerd op toekomstige gebeurtenissen. Niemand kan voorzieningen betwisten als je ze goed onderbouwt. Voorzieningen zijn de meest manipuleerbare posten van de jaarrekening. Bedrijven egaliseren met voorzieningen vaak de winst. Ontwikkeling en onderzoek De kosten van onderzoek en ontwikkeling lopen vaak flink op. Ze kunnen de mooie winstcijfers de nek omdraaien. Om de winst toch te laten groeien of stabiliseren, neemt u maatregelen. Als u hoge ontwikkelingskosten heeft en toch winst wilt laten zien, moet u de immateriële vaste activa waar mogelijk activeren. Ook ontwikkelingskosten voor het aanboren van een nieuwe markt, zoals reclame- en marketingkosten, mag u op de balans zetten. Deze kosten trekt u dan niet van de winst af, waardoor de winstcijfers goed blijven ondanks de grote bedragen die u investeert. Tegelijkertijd stijgt het eigen vermogen, want de waarde van uw bezittingen stijgt. Het kan dus zeer voordelig zijn om te activeren. Er is echter één maar. Als het nieuwe product of de nieuwe markt niet tot bloei

3 komt, moet u de gemaakte kosten alsnog ten laste van de winst boeken en dat is pijnlijk. U trekt dan namelijk kosten van jaren geleden af van de winst. De regels voor de financiële verslaggeving proberen u te hoeden voor zo n echec. Deze regels stellen voorwaarden aan het opvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingskosten op de balans. U mag alleen activeren als u redelijkerwijs kunt aantonen dat u met het nieuwe product de ontwikkelingskosten ooit nog terugverdient. Dat is een kwestie van inschatten. Uiteraard kunt u de kosten ook per direct van de winst aftrekken. U heeft dan in de onderzoeksjaren een lagere winst. Daar staat tegenover dat de toekomstige winsten hoger zijn, want de kosten zijn al geboekt. Waarderingsstelsel Vaste materiële activa waardeert u volgens een bepaald stelsel. Het toegepaste stelsel staat in de toelichting op de jaarrekening beschreven. Een wisseling van dit waarderingsstelsel heeft grote gevolgen voor de jaarrekening. Van het ene op het andere jaar veranderen de cijfers namelijk compleet. Dat loopt altijd in de gaten. U moet dus een goede reden hebben wanneer u het waarderingsstelsel wijzigt. Een goede reden is dat u de werkelijke, commerciële stand van zaken van uw bedrijf wilt zien en niet de fiscale. Bij mkbbedrijven blijft het vaak bij één - fiscale - jaarrekening. Na verloop van tijd is die fiscale jaarrekening niet meer een werkelijke afspiegeling van wat zich in het bedrijf afspeelt. Gebouwen bijvoorbeeld staan voor een fractie van de werkelijke waarde op de balans. Dat is een gevolg van de strenge afschrijvingsregels die de fiscus voorschrijft. Stel, u waardeert de materiële activa niet meer op de historische maar op de actuele waarde. Het gebouw staat voor twee ton op de balans, maar is in werkelijkheid zeven ton waard. Door deze stelselwijziging schiet de waarde van uw bezittingen (gebouw) in één keer omhoog met vijf ton. Dat heeft direct tot gevolg dat het eigen vermogen ook met vijf ton stijgt. De solvabiliteit en waarde van uw bedrijf komen dan beter tot uiting in de jaarrekening. Lagere winstmarge Ook het waarderingsstelsel van de voorraad kunt u wijzigen. Deze wijziging heeft tevens een stijging van de bezittingen en van het eigen vermogen tot gevolg. Wanneer u de voorraad stapje voor stapje hoger waardeert, wordt de toekomstige winstmarge lager. De kostprijs van uw producten gaat door de hogere waardering immers omhoog. De werkelijke marktprijs van de voorraden mag u nooit overschrijden. Als de marktprijs van de voorraad die u wilt verkopen lager is dan de waardering op de balans, maakt u verlies op die voorraad. Het opwaarderen van machines komt over het algemeen zeer ongeloofwaardig over.

4 Goodwill Goodwill ook wel de overnamepremie is het bedrag dat u voor een overname betaalt boven op de boekwaarde van het gekochte bedrijf. Tot op de dag van vandaag kunt u met goodwill twee kanten op. De eerste is een populaire variant: de goodwill boekt u rechtstreeks af van het eigen vermogen. Zo voert u die niet op als een bezit. Het gevolg daarvan is dat u de goodwill niet jaarlijks afschrijft en dat die dus niet ten laste komt van de winst. U houdt de goodwill namelijk buiten de resultatenrekening. De betaalde goodwill heeft dan geen invloed op de winstcijfers, terwijl de winst van het overgenomen bedrijf wél meegenomen wordt in de resultatenrekening. Wel de lusten, niet de lasten, zogezegd. Een tweede effect van het afboeken van de winst van het eigen vermogen is dat de rentabiliteit op het eigen vermogen sterk stijgt. Immers: de winst stijgt en tegelijkertijd daalt het eigen vermogen. Wellicht mag dit binnenkort niet meer door een aanpassing van de richtlijnen voor jaarverslaggeving. U kunt de goodwill ook activeren als een bezit en vervolgens in bijvoorbeeld vijf jaar afschrijven. De goodwill komt dan ten laste van de winst, verdeeld over een aantal jaren. Het voordeel daarvan is dat de winst wordt gedrukt. Minder winst betekent minder belasting. Maar de winstgroei is ook minder. Daarentegen blijft het eigen vermogen op peil. Deze variant is prettig als het eigen vermogen van uw bedrijf te laag wordt wanneer u de goodwill er van aftrekt. De winst van het overgenomen bedrijf neemt u overigens direct mee in de winst- en verliesrekening. Debiteuren Als u uw bedrijf wil verkopen, is de post debiteuren belangrijk. De koper zal namelijk inzicht willen in het betalingsgedrag van uw klanten. Ook uw bank bekijkt het debiteurenbestand als u een nieuwe lening aanvraagt. Als uw klanten zeer slecht betalen, loopt de bank immers een groter risico. Bij de beoordeling van de debiteuren spelen twee zaken een rol: het bedrag dat u nog moet ontvangen van klanten en de gemiddelde termijn waarbinnen ze betalen. Een koper en ook uw bank zien deze cijfers graag zo laag mogelijk. Om goede indruk te maken met uw debiteurenbestand moeten deze cijfers voldoen aan de branchegemiddelden. Heeft u vooral particuliere klanten, dan is een gemiddelde termijn van 30 dagen normaal. Is de overheid uw voornaamste klant, dan is een gemiddelde betalingstermijn van 90 dagen niet bijzonder. De overheid staat namelijk bekend als een extreem langzame betaler. Een gezond debiteurenbestand werkt dus in uw voordeel. Het opschonen van uw debiteurenbestand heeft als belangrijk nadeel dat de winst daalt. De betalingsverplichtingen van debiteuren waarvan u denkt dat ze niet meer betalen, boekt u rechtstreeks af van de winst. Deze winstdaling heeft een daling van het eigen vermogen tot gevolg. De balans wordt iets minder sterk, maar daarentegen wordt de debiteurentermijn sterker. Balansverkorting (off-balance financing) Wanneer u zaken buiten de balans houdt, is dat balansverkorting. Er staat simpelweg minder op de balans en dus verminderen de activa- en passivaposten. Het gevolg hiervan is dat verschillende ratio s die aan de hand van de balans worden berekend beter uitpakken. Zo verhoogt u de solvabiliteit en de rentabiliteit op het totale vermogen. Het totale vermogen is immers lager. Bijvoorbeeld wanneer u geen machines koopt maar deze operational least. De machines verschijnen dan niet als vaste activa op de balans, omdat u ze niet bezit maar huurt. Aan de passiva-kant

5 verschijnen geen leasetermijnen. Om een reëel beeld te geven van uw bedrijf bent u wel verplicht de operational lease in de toelichting te vermelden. Met andere woorden: u verbetert de solvabiliteit en rentabiliteit door een machine te leasen in plaats van te kopen. Accountantsverklaring Er zijn verschillende accountantsverklaringen. De samenstellingsverklaring komt het meest voor. Die geeft aan dat de jaarrekening op een goede manier is samengesteld. De gegevens in de jaarrekening worden niet expliciet gecontroleerd. Alles hangt af van de gegevens die de ondernemer aanlevert. Grotere bedrijven moeten hun jaarrekening uitvoeriger laten controleren. De accountants kijken dan wel of de jaarrekening een getrouw beeld van de werkelijkheid is. U mag er vanuit gaan dat na deze controle de cijfers op waarheid berusten. Maar lees eerst de toelichting om te weten op welke waarheid. Voorkom lijken in de kast Als u een bedrijf overneemt, wilt u precies weten wat zich economisch in een bedrijf afspeelt. Om een jaarrekening te doorgronden moet u eerst de toelichting lezen. Daarin staat bijvoorbeeld welk waarderingsstelsel is toegepast. Zonder de informatie uit de toelichting weet u niet wat de cijfers laten zien. Ook vindt u hier verplichtingen die niet in de cijfers zijn verwerkt, zoals garantieverplichtingen, latente belastingclaims, uitstaande of lopende claims, huur- en leaseverplichtingen, zekerheden voor kredieten en aansprakelijkheidsstellingen. Bron: Vrij bewerkt door ir. drs. N. Muradin

Cursus Uw financiële keuzes de baas!

Cursus Uw financiële keuzes de baas! Cursus Uw financiële keuzes de baas! 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 1.1. Waarom deze cursus?...4 1.2 Financiën bijhouden! Wat houdt dat in?...5-6 1.3 Kwaliteit van de financiële informatie!...7 2. De

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Alimentatie en winst uit onderneming 2

Alimentatie en winst uit onderneming 2 Mr. B.M. Mens 1 Alimentatie en winst uit onderneming 2 De alimentatienormen bevatten nog geen uitgewerkte richtlijnen voor het berekenen van de draagkracht van ondernemers. Dit onderwerp is in de werkgroep

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

De TopAandelen-selectiecriteria

De TopAandelen-selectiecriteria Laatst bijgewerkt: 21 februari 2014 De TopAandelen-selectiecriteria Hoe we voor onze TopAandelen service iedere maand op zoek gaan naar de goedkoopste aandelen van de best presterende bedrijven Geachte

Nadere informatie

1 Waarom de AA-Accountant?

1 Waarom de AA-Accountant? Bedrijfsovername Inleiding Wilt u een onderneming starten? Overweeg dan eens het kopen van een bedrijf. Een bedrijfsovername biedt veel voordelen. U hebt al een goede startpositie, een basis waar u op

Nadere informatie

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Gewestelijk Havencommissariaat 1 DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Toon Colpaert en Reginald Loyen, Gewestelijk havencommissariaat

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af?

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af? En hoe reken je af? 3 modellen om de prijs van een drukkerij te bepalen Inhoud 1. SAMEN VERDER... - 3-1.1. INPAKKEN EN WEGWEZEN... - 4-1.2. SAMEN WAARDE CREËREN...- 6-1.3. HET ZAKELIJK HUWELIJK...- 8-2.

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be Ratio analyse INHOUDSOPGAVE 1. Liquiditeitsratio s...3 1.1. Current ratio of liquiditeit in ruime zin...3

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Vokawijzer 08 maart 2010. Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren

Vokawijzer 08 maart 2010. Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren Vokawijzer 08 maart 2010 Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren Op zoek naar krediet? Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren Deze Vokawijzer, die

Nadere informatie

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Balans, winst- en verliesrekening TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Balance Sheet Barrier In Nederland en België

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

7X24.NL. Herziene druk december 2011. 7X24.NL BV Postbus818 8440 AV Heerenveen. info@7x24.nl INTERNETBOEKHOUDEN 1

7X24.NL. Herziene druk december 2011. 7X24.NL BV Postbus818 8440 AV Heerenveen. info@7x24.nl INTERNETBOEKHOUDEN 1 Herziene druk december 2011. 7X24.NL BV Postbus818 8440 AV Heerenveen info@7x24.nl INTERNETBOEKHOUDEN 1 Gebruik uw boekhouding bij het ondernemen Voor mijn werk spreek ik veel ondernemers omdat zij hun

Nadere informatie

Syllabus VastgoedCert - Werkkamer Bedrijfsmatig Vastgoed Hercertificering 2014

Syllabus VastgoedCert - Werkkamer Bedrijfsmatig Vastgoed Hercertificering 2014 Syllabus VastgoedCert - Werkkamer Bedrijfsmatig Vastgoed Hercertificering 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD... 4 INSTRUCTIE BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE SYLLABUS... 5 LEERDOELEN WERKKAMER BEDRIJFSMATIG VASTGOED...

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Het Faillissementsspel. Onderzoek naar faillissementen en doorstarts in de grafische industrie 2001 tot 2005

Het Faillissementsspel. Onderzoek naar faillissementen en doorstarts in de grafische industrie 2001 tot 2005 Het Faillissementsspel Onderzoek naar faillissementen en doorstarts in de grafische industrie 2001 tot 2005 Inhoudsopgave INLEIDING... - 4 - BRANCHEONTWIKKELINGEN... - 4 - CIJFERS... - 6 - INDELING VAN

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Een bedrijf kopen? Taxatie. Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT

Een bedrijf kopen? Taxatie. Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Een bedrijf kopen? risatie Taxatie Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT mei 2013 EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Deze brochure is speciaal bedoeld voor ondernemers die van plan

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie