TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 17 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS"

Transcriptie

1 TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 17 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a: U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? b: De toets bestaat uit 4 opgaven. U kunt de vragen in een zelf gekozen volgorde beantwoorden. Er zijn 11 bladzijden, inclusief dit voorblad. Wilt u dit controleren? c: U dient duidelijk leesbaar te schrijven. Onleesbare antwoorden worden niet gehonoreerd. d: U dient de vragen gemotiveerd, d.w.z. geconcretiseerd naar de casus, en in correct Nederlands te beantwoorden; een enkel ja of nee levert geen punten op. Een deugdelijke motivering omvat in ieder geval het noemen van de relevante wetsartikelen. Jurisprudentie behoeft slechts te worden vermeld voor zover aan de orde gekomen in het lesmateriaal van de Beroepsopleiding. Uit het antwoord moet blijken dat u de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast. e: Aantal te behalen punten: - opgave 1 30 punten - opgave 2 21 punten - opgave 3 30 punten - opgave 4 19 punten Haalt u 55 punten of meer, dan bent u geslaagd. Resultaten Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Totaaloptelling Totaal 1 e correctie Totaal 2 e correctie

2 BIJLAGE BIJ TOETS JAARREKENINGLEZEN: FORMULELIJST (KENGETALLIJST) 1. Current Ratio = vlottende activa / vlottende passiva 2. Quick Ratio = (vlottende activa -/- voorraden) / vlottende passiva 3. Netto werkkapitaal = vlottende activa -/- vlottende passiva 4. Netto werkkapitaal = eigen vermogen + voorzieningen + langlopende schulden -/- vaste activa 5. Voorraaddagen = (voorraad / kostprijs van de omzet) x 365 dagen 6. Debiteurendagen = (debiteuren / omzet op rekening) x 365 dagen 7. Crediteurendagen = (crediteuren / inkopen op rekening) x 365 dagen 8. Owned Capital Index = eigen vermogen / vermogen x 100% 9. Debt ratio = vreemd vermogen / vermogen x 100% 10. Leverage ratio = eigen vermogen / vreemd vermogen x 100% 11. R.E.V. na belastingen = nettowinst / gemiddeld eigen vermogen x 100% 12. R.E.V. voor belastingen = nettowinst + belastingen / gemiddeld eigen vermogen x 100% 13. R.T.V. = nettowinst + rente + belastingen / gemiddeld vermogen x 100% 14. Bruto Winstmarge = bruto-omzetresultaat / omzet x 100% 15. Nettowinstmarge = nettowinst / omzet x 100% 16. Rentabiliteitswaarde = geschatte jaarlijkse (genormaliseerde) winst / rendementseis

3 toets jaarrekeninglezen 17 februari 2010 OPGAVE 1 (30 punten: 5 x 6 punten) B.V. HoutenKlomp heeft onderstaande Voorlopige Balans en Voorlopige Resultatenrekening opgesteld aan het eind van Voorlopige balans eind 2009 Materiële Vaste Activa Geplaatst Aandelenkapitaal Immateriële Vaste Activa Onverdeelde Winst Overlopende activa 0 Voorzieningen Debiteuren Langlopende Schuld Voorraad Totaal Totaal Voorlopige Resultatenrekening over 2009 Omzet Kostprijs van de Omzet (-) Brutowinst Afschrijvingskosten (-) Nettowinst De interne accountant, Drs. Lakenkind RA, heeft een routinecontrole uitgevoerd van die voorlopige jaarstukken en heeft daarbij een aantal tekortkomingen en fouten geconstateerd. Hij rapporteert daarover in een intern memorandum aan de directie. GEVRAAGD: Geef voor elke onderstaande tekortkoming/fout aan welke posten op de balans moeten worden gewijzigd, hoe die posten moeten worden gewijzigd en tot welke bedragen. Van belastingen dient u daarbij eenvoudigheidshalve af te zien. Vraag 1.1 Op een verkooptransactie, die reeds in de voorlopige jaarstukken 2009 is verwerkt, heeft de boekhouder vergeten om de Kostprijs van de Omzet ten bedrage van in de Voorlopige Resultatenrekening te verwerken en om de post Voorraad op de Voorlopige Balans aan te passen. aantal punten deze blz. 3

4 toets jaarrekeninglezen 17 februari 2010 Vraag 1.2 De jaarlijkse afschrijvingskosten van de materiële vaste activa ten bedrage van zijn nog niet in die voorlopige jaarstukken verwerkt. Vraag 1.3 Een klant heeft op 10 december 2009 een claim ingediend voor een bedrag van voor letselschade opgelopen door het ontploffen van een mobiele telefoon die onder de aansprakelijkheid van B.V. HoutenKlomp valt. Volgens de bedrijfsjurist is de kans dat de claim door de rechter wordt gehonoreerd buitengewoon groot. Deze claim is nog niet in de voorlopige jaarstukken 2009 verwerkt. aantal punten deze blz. 4

5 toets jaarrekeninglezen 17 februari 2010 Vraag 1.4 Kosten ten bedrage van voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zijn geactiveerd op de voorlopige balans onder de Immateriële Vaste Activa. Het bleken kosten, te zijn gemaakt voor een proefneming met een nieuw apparaat van B.V. HoutenKlomp door een laboratorium. Dat laboratorium heeft als uitkomst gerapporteerd dat het door B.V. HoutenKlomp ontwikkelde apparaat zoveel fouten heeft dat het niet op de markt kan worden gebracht. Vraag 1.5 Op 29 december is een bedrag van 500 van de bankrekening van B.V. HoutenKlomp afgeschreven ten gunste van de telecommaatschappij van het bedrijf. Het betreft een vooruitbetaling voor nog te leveren telecomdiensten in het jaar Dit bedrag was in de voorlopige jaarstukken verwerkt in de resultatenrekening als kostprijs van de omzet over het jaar aantal punten deze blz. 5

6 toets jaarrekeninglezen 17 februari 2010 OPGAVE 2 (21 punten: 3 x 7) Geef bij elke in de vragen vermelde handeling/transactie aan of de betreffende B.V. op haar balans al dan niet een wettelijke reserve dient op te nemen en zo ja, tot welke bedrag. Vraag 2.1 B.V. Vakantiegevoel heeft een lening verstrekt van aan haar concurrent met de bedoeling dat die concurrent op termijn voor dat bedrag aandelen zal verwerven in het kapitaal van B.V. Vakantiegevoel. De vrij uitkeerbare reserves van B.V. Vakantiegevoel bedragen nu op haar balans Vraag 2.2 B.V. Draadbreuk is opgericht op 1 december 2009 en heeft haar oprichtingskosten ten bedrage van geactiveerd op haar balans eind aantal punten deze blz. 6

7 toets jaarrekeninglezen 17 februari 2010 Vraag 2.3 Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal met de wettelijke en statutaire reserves van B.V. Wegmobiel bedragen op haar balans per eind juli Haar vrije reserves op die balans tonen een bedrag van De algemene vergadering van aandeelhouders neemt op 2 september 2009 het voorstel van de directie aan om een interim-dividend van uit te keren. aantal punten deze blz. 7

8 toets jaarrekeninglezen 17 februari 2010 OPGAVE 3 (30 punten: 10, 2 x 5 en 2 x 5) De heer Kromhout is voornemens om vandaag een bod uit te brengen op het gehele geplaatste aandelenkapitaal van Meta B.V. en neemt daartoe als uitgangspunt haar financiële situatie per ultimo Bij de beantwoording van de vragen over de waardering van die aandelen hoeft geen rekening te worden gehouden met eventuele belastinglatenties. Vraag 3.1 Bereken de hoogte van zijn bod als Kromhout de intrinsieke-waardebepaling als (10 punten) uitgangspunt neemt op basis van de volgende gegevens over 2009 van Meta B.V.: De waarderingsgrondslag van Meta B.V. is de historische kostprijs. Het eigen vermogen is ultimo mln. Het resultaat na belasting over 2009 is 1,2 mln. De waarde van de materiële vast activa op de balans per ultimo 2009 bedraagt 3 mln. De actuele waarde van de materiële vaste activa bedraagt 4 mln. In de balans per ultimo 2009 is een rekening-courantschuld opgenomen ad 2 mln die in 2010 zal worden omgezet in een langlopende lening. aantal punten deze blz. 8

9 toets jaarrekeninglezen 17 februari 2010 Vraag 3.2 Geef van de volgende twee punten aan welke invloed ze telkens hebben op de (2 x 5 punten) rentabiliteitswaardebepaling door de heer Kromhout (geen berekeningen vereist) en waarom ze die invloed hebben. a. De inschatting dat de aankoop van de aandelen in het kapitaal van Meta B.V. een groter risico is dan voorheen verondersteld, omdat de afzetmarkt van die B.V. meer concurrentie kent dan eerder ingeschat. b. De constatering dat in voorgaande jaren hogere incidentele lasten in het resultaat van Meta B.V. waren begrepen dan voorheen door de heer Kromhout werd aangenomen. Vraag 3.3 Naast het bepalen van de intrinsieke waarde en de rentabiliteitswaarde kan er (2 x 5 punten) aanleiding zijn de liquidatiewaarde van een B.V. te bepalen. a. Beschrijf in het kort wat de liquidatiewaarde van een B.V. aangeeft. b. Geef in woorden gemotiveerd aan wat in het algemeen naar verwachting de uitkomst van de liquidatiewaarde zal zijn in relatie tot de intrinsieke waarde. aantal punten deze blz. 9

10 toets jaarrekeninglezen 17 februari 2010 OPGAVE 4 (19 punten: 6, 6 en 7) Mevrouw Schellekens is eigenaresse van Promo B.V. en oriënteert zich over verbetering van de solvabiliteitsratio van haar B.V. Neem als solvabiliteitsratio de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen (EV/VV). Hieronder zijn een aantal door haar gesuggereerde potentiële verbetervoorstellen opgenomen. Geef per voorstel beargumenteerd de invloed ervan aan op de solvabiliteit. Vraag 4.1 Door strikter incassobeleid sneller incasseren van vorderingen. De rekening-courant (6 punten) schuld bij de bank zal hierdoor dalen. Vraag 4.2 (6 punten) Uitgeven van nieuwe aandelen. aantal punten deze blz. 10

11 toets jaarrekeninglezen 17 februari 2010 Vraag 4.3 Omzetten van de kortlopende schuld in een langlopende schuld. (7 punten) Einde Toets aantal punten deze blz. 11

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - I

Eindexamen m&o havo 2009 - I Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Nika Osram handelt in het product Rokus. De voorraad Rokus wordt in 2009 geadministreerd tegen een vaste verrekenprijs van 4,- per eenheid. De

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking Opgave 1 1. Conform de wettelijke bepalingen ( art. 2:385) is het niet toegestaan eigen aandelen te activeren. Ook mogen deze niet in mindering gebracht worden op het geplaatste aandelenkapitaal (art.

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V.

ThinkCapital Asset Management B.V. Publicatieverslag 2012 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2012 6 Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V.

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V. Jaarverslag 2013 REISinformatiegroep B.V. INHOUDSOPGAVE blz. Preadvies van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders... 1 Directieverslag 2013.2 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 1 Van Oudejans nv is per 31 december 2010 de onderstaande balans gegeven. Debet Balans Oudejans nv (getallen 1.000,-) Credit Gebouwen 1.400 Aandelenkapitaal 1.500 Machines 750 Aandelen in portefeuille

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie