Schoolplan Hildegardisschool Verbraakstraat 7, 3036 MR, Rotterdam Verbraakstraat MR Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2015-2016. Hildegardisschool Verbraakstraat 7, 3036 MR, Rotterdam 010 4656840 hildegardis.dir@rvko.nl. Verbraakstraat 7 3036 MR Rotterdam"

Transcriptie

1 Schoolplan Hildegardisschool Verbraakstraat 7, 3036 MR, Rotterdam Verbraakstraat MR Rotterdam 1

2 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen deel Schoolomgeving Schoolbevolking Visie en missie Financieel en materieel beleid Verwijzingen naar draaiboek /websites 8 2 Activiteitenplan en jaardraaiboek Jaarplanning 9 3 Personeelsplan Professionalisering teamleden Vitaliteit en Duurzame inzetbaarheid 14 4 Vakgebieden Doelstellingen Beleidsvoornemens/borging 15 5 Voorschoolplan Gekozen Voorschoolprogramma 17 6 Zorgplan Doelstelling van de school Sterkte/zwakte analyse Doelstellingen Schoolondersteuningsprofiel jarenplan jarenplan jaarplan in samenwerking met leerkracht aanpak 66 2

3 1 Algemeen deel: 1.1. DE SCHOOLOMGEVING De Hildegardisschool ligt in Het Oude Noorden, een oude wijk in Rotterdam. De laatste jaren zijn veel huizen gesaneerd en gerenoveerd, nieuwe huizen zijn gebouwd. Het Johan Ida Plein is in 2012 volledig opgeknapt en is een groene speeltuin geworden. Rondom de Hildegardisschool is het een mooi stukje natuur midden in de stad. In 2013 is er een nieuwe voetbalkooi gebouwd. Dit alles zorgt ervoor dat kinderen fijn en veilig buiten kunnen spelen, dat er genoeg ruimte is voor de kinderen om te bewegen en dat de sfeer rondom de school prettig is. School en samenleving: Doel is het leveren van een bijdrage aan een leefbare buurt, school als partner in de wijk. Activiteiten: actieve rol in het wijknetwerk met diverse instanties en in gemeenschappelijke projecten m.b.t. overlast en veiligheid, inrichting en gebruik van pleinen, vergroten kwaliteit in de wijk t.a.v. ontwikkelen sociale index. Daarnaast participeren met school-buurt activiteiten zoals de Bruisende Woensdag, Projectfeest afsluiting op het Johan Idaplein, soepwedstrijd ed. De Hildegardisschool werkt samen met de peuterspeelzaal de Krokodil. De peuterspeelzaal heeft twee VVE groepen en zijn gestart in het schooljaar met een 0-groep en zit in een lokaal van de Hildegardisschool. (zie verder hoofdstuk 5 Voorschoolplan) Op school is elke woensdag een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Zij is een directe lijn naar het Wijkteam. Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met onze partners in de buurt via JKZ. Met Peuter en Co en Droomplaats zijn we een samenwerking gestart rondom gelijke aanpak vanuit de methodes DVS, Piramide en de schoolaanpak DE SCHOOLBEVOLKING De afgelopen 30 jaar heeft er een grote instroom van allochtone gezinnen plaatsgevonden, vooral in de directe omgeving van de school. In 1980 was het percentage kinderen van allochtone ouders op school ongeveer 20 %. Nu is dit 92%. De autochtone bevolking is grotendeels naar elders vertrokken. Degenen, die niet zijn vertrokken, plaatsen vaak hun kinderen op een school buiten de wijk. Het onderwijs - ondersteunend gedrag van de ouders is gemiddeld gering. Het ontbreekt de ouders vaak aan de mogelijkheid om onderwijsondersteunend te werken bijv. door: - te geringe opleiding; - geen of slechte beheersing van het Nederlands en kennis van Nederlandse schoolsituatie; - kleine of slechte behuizing, waardoor er geen ruimte is voor huiswerk en het begeleiden van huiswerk; - eigen problemen van de ouders. Toch zie je een verbetering in het onderwijs- ondersteunende gedrag van de ouders. De activiteiten in de ouderkamer, de Nederlandse les, de ouderconsulent hebben hier een grote rol in gehad. Het organiseren van ouder-kind momenten door het jaar heen vergroot de betrokkenheid van ouders. In het jaar zijn we op school gestart met klassenmoeders. Zij worden zeer actief betrokken bij activiteiten in de klas. Bovendien zijn de huidige jonge ouders beter geschoold dan hun ouders. 3

4 Aantal leerlingen per naar aantal en culturele achtergrond GROEP M V Aantal NED PAK JOE SUR ETH KV MAR TUR CHN SUR POR KOS SUD SOM DOM IRAK 1-2A B C A B Totaal KON Spanje ANG Hoofdlocatie 0,30 0,30 1,20 1,20 Geen Geen M V M V M V Totaal 3 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Totaal

5 1.2 VISIE EN MISSIE Missie We zijn een school voor katholiek basisonderwijs en geven vanuit deze levensovertuiging inhoud aan ons onderwijs. Een school is meer dan alleen maar leren en presteren. Wij geloven in een betere wereld. Wij zijn als school bezig met de vorming van mensen, die nog een groot deel van hun leven voor zich hebben. Voor die toekomst proberen wij dat geloof in een betere wereld mee te geven. Dat wordt gerealiseerd door vieringen, bijbelvertellingen en lessen levensbeschouwelijke vorming, maar vooral door het scheppen van een opvoedingsklimaat met waarden en normen. Belangrijke waarden en normen zijn voor onze school: verdraagzaamheid, solidariteit, zorg voor de zwakkeren, aanwezig zijn voor vreugde en verdriet en respect voor elkaars cultuur en levensovertuiging. We willen een stevig fundament leggen voor de verdere persoonlijke en sociale groei van de kinderen naar evenwichtige en verantwoordelijke mensen. Ouders kunnen vertrouwen op professionele, betrokken medewerkers, die in dialoog met hen het beste uit de kinderen halen. We willen In gezamenlijkheid een werkklimaat scheppen, waarin plezier, beroepstrots, persoonlijke en professionele ontwikkeling wezenlijke elementen zijn. Visie Onderwijskundig Om deze missie gestalte te geven in de praktijk heeft het team ervoor gekozen om in groep 1-2 te werken met heterogene groepen en in groep 3 t/m 8 in homogene groepen. Hierbij wordt rekening gehouden met de thuissituatie van een leerling, het zelfbeeld, de motivatie en het werkgedrag en zijn sociale vaardigheden. In groep 0 en 1-2 werken wij met thema s door het jaar heen. Hierbij ligt het accent op ontwikkelingsgericht onderwijs en ontdekkend leren. De ontwikkeling van de individuele leerlingen volgen wij door middel van een observatiemodel gebaseerd op de SLO doelen van het jonge kind. Het observatiemodel gaat uit van de leerlijnen van het jonge kind. Grote aandacht hebben wij voor de spelontwikkeling van de kinderen. Onze visie is hierbij spelen is leren, leren is spelen. Wij willen de talenten die een kind bezit zo veel mogelijk tot zijn recht laten komen en verder ontwikkelen. We stimuleren hierbij de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen. In groep 3 t/m 8 ligt het accent op methode gericht onderwijs, het leerstofjaarklassensysteem, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de eigen ontwikkelingslijn van het kind. Pedagogisch klimaat We willen een sfeer scheppen waarin ieder kind zich geborgen en geaccepteerd voelt, ongeacht zijn capaciteiten, taal en culturele achtergrond. In ons gedragsprotocol staan de regels en afspraken voor leerkrachten, ouders en leerlingen die ons daarbij ondersteunen. Door te werken met de methode De Vreedzame School werken we samen met de kinderen, ouders en buurt aan een goed pedagogisch klimaat. De methode De Vreedzame School is een methode dat geldt als Anti Pestprotocol. Sociale competentie, normen en waarden en burgerschap. We willen de culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen in de groep gebruiken en we besteden aandacht aan de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze multiculturele samenleving spelen. 5

6 Strategisch Beleidsplan van de RVKO Levenskunstenaar, ten volle leven met en voor anderen, omgaan met voorspoed en tegenslag. Wij zijn een professionele, solide, flexibele en betrouwbare organisatie. Leerlingen: Maximale uit het kind halen. Dit betekent voor ons de leerling voorzien in onderwijsbehoefte in rijke leeromgeving (passend onderwijs). Kinderen gaan graag naar school, voelen zich veilig. Dit betekent voor ons dat de leerlingenzorg op orde moet zijn, dat we een wij-gevoel uitstralen, dat we met respect met elkaar omgaan, dat we innovatief zijn. Talentontwikkeling. Dat betekent voor ons dat het onderwijs kindgericht, individueel aanbod, groepjes werk. Verschillende werkvormen wat past bij de ontwikkelstijl van het kind. Leerkrachten: Vakbekwame leerkrachten. Dit betekent voor ons levenslang leren en ontwikkelen. Samen de verantwoordelijkheid dragen. Dit betekent voor ons dat we samen beslissingen nemen, breed draagvlak creëren. Verbondenheid met collega s. Dit betekent voor ons het scheppen van een veilige omgeving en open communicatie. Talentontwikkeling. Dat betekent voor ons meer zorg op maat leveren, werken in verschillende inhoudelijke werkgroepen, vergroten van ons werkvormenaanbod en gebruik maken van verschillend leermateriaal. Missie uitdragen. De kernwaarden uitdragen. Dit betekent voor ons een goed pedagogisch klimaat scheppen. Een veilige school. In onze leer- en werkgemeenschap spreken we elkaar aan, nodigen elkaar uit, ondersteunen elkaar, nemen onze verantwoordelijkheid en leggen daar verantwoording over af. Omgeving: We verbinden ons met onze omgeving (ouders, maatschappij en organisaties) en beïnvloeden die actief. Educatief partnerschap met ouders/verzorgers. Dit betekent voor ons een open houding naar ouders toe. Verwachtingen van de leerkracht speelt hierin een rol. Ook de vormgeving binnen de organisatie van ontmoetingsmomenten. Verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid voor jezelf, de anderen en de omgeving. Meten als middel en niet als doel. Dit betekent voor ons kritisch nadenken over wat we willen meten en waarom. Dit staat naast verantwoordelijkheid afleggen. Partnerschap ouders/verzorgers, ouderbetrokkenheid, buurtorganisaties. Dit betekent voor ons communicatie en samenwerken. Vertaling naar de praktijk Hildegardisschool In het jaar zijn we gestart met de werkwijze leerkracht van McKinsey. elke dag samen een beetje beter. Een school die begint met de methode leerkracht, begint met een verandering die niet meer stopt. De manier van werken wordt onderdeel van de dagelijkse praktijk. 6

7 Samenwerking Samenwerking staat centraal: leraren kijken bij elkaar in de klas, geven elkaar feedback, bereiden samen lessen voor en denken gestructureerd na over resultaten en verbetermogelijkheden. Deze processen zijn geen doel op zich, maar helpen om het inhoudelijke gesprek tussen leraren op gang te brengen. De school bepaalt altijd zelf wat er moet gebeuren om de eigen ambities te realiseren. LeerKRACHT geeft hier vorm aan en helpt dit op een duurzame manier te doen. Voor de vertaling van planning op school verwijs ik u naar de jaarplanning

8 1.3 Financieel en Materieel Beleid Financieel beleid - Vanuit de rijksoverheid wordt een Lumpsumvergoeding gegeven gerelateerd aan het leerlingaantal. Binnen de RVKO is er een verdeling van deze inkomsten gemaakt in een bestuursdeel, een deel voor personele inzet en personeelsbeleid (zie formatieplan) en een deel voor materieel beleid (zie eenjarige en meerjarige begroting). Ons administratiekantoor Dyade draagt zorg voor de bewaking van het budget, een juiste administratie en een inventarisoverzicht. - De ouderbijdragen komen voort uit school- en kampgeld en worden beheerd door de directeur. Er wordt een financieel verslag gemaakt, die als leidraad dient voor de nieuwe begroting. Deze wordt gemaakt door de directeur. Het financieel overzicht en de begroting worden eerst voor goedkeuring voorgelegd aan het team, daarna aan de ouders Materieel beleid - Het gebouwbeheer is in handen van Multical. - De zorg voor de materialen is als volgt geregeld: o Jaarlijks maakt de directie een begroting Hierin worden materialen < 500,00 jaarlijks begroot. Materialen > 500,00 worden op afschrijfbasis begroot. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bovenschoolse richtlijnen o Bestellingen worden per groep en/of bouw ingediend bij de directie. De directie gaat na overleg al dan niet over tot bestelling. o De meerjaren-begroting wordt opgesteld door de directie naar aanleiding van de visie en behoeften van de school en besproken in het MT. Waarna bespreking op bovenschools niveau plaatsvindt. o In en na overleg op het bovenschool niveau wordt de begroting aangepast en goedgekeurd. 1.4 Verwijzingen 1. Schoolgids website Hildegardisschool 2. Kalender ouders digitaal: Administratiemap/Planning 15/16 3. Kalender team digitaal: office Draaiboek digitaal: Leerkrachtenmap/Beleid 5. Taakbeleid digitaal: Directiemap /personeel 6. Het directievademecum RVKO site RVKO 7. Ontruimingsplannen Draaiboek 8. De begroting digitaal: directiemap/ begroting 9. Formatieplan digitaal: directiemap/personeel/formatie 10. Kerndoelen kerndoelen Primair Onderwijs van OCW 11. Handleiding methodes in de desbetreffende groepen 12. ROB plan digitaal: Directiemap/plannen 8

9 2. Activiteitenplan en Jaardraaiboek 2.1 Jaarplanning jaarplanning Vergaderingen Activiteiten Leerkracht MT MT vergadering 9.30 uur Teamvergadering 9.30 uur Werkdag overdracht volgende groep. Alle bordsessies van uur Bordsessie di onderbouw bovenbouw Iedere maandag directie overleg uur Wekelijks overleg BC/Dir Wekelijks overleg IB/Dir, waarvan 1 x pm ob en bb Bouwvergadering: uur Groepsplannen, voorbereiden bezoek BM ers Kennismakingsweek onderbouw Bordsessie di bovenbouw MT vergadering uur Directievergadering uur Bouwvergadering: uur Vergadering expertcoach SL + AJ plannen Kennismakingsweek 08/14-09 Sportentocht + LF lesboekje inspiratiemiddag/avond RVKO Bezoek BM Peter en Marcel Offerfeest Andy Hargreaves Bootcamp LeerKRACHT Imelda uur AJ Verkeerslessen groep 1 t/m 8 7 t/m 18-10: Kinderboekenweek Speeldernis groep 6 Herfst Kinderboekenweek volleybal (Noorderhavenkade) Bordsessie di onderbouw bovenbouw onderbouw Bordsessie di bovenbouw Bordsessie di onderbouw bovenbouw onderbouw Bordsessie di bovenbouw Bordsessie di onderbouw bovenbouw onderbouw Bordsessie di bovenbouw ma MT vergadering uur Directievergadering uur Bouwvergadering uur Studiedag Studiedag IB uur ZIEN invullen Veranderforum uur SL + AJ Ouderweek unihockey (Noorderhavenkade) Speeldernis groep 5 Herfst 16/17-11 Verslag Lunch LeerKRACHT uur SL MT vergadering Pizzasessie Imelda SL + Aj leerkrachten tennis (Noorderhavenkade) Bouwvergadering Sinterklaasfeest/personeelsfeest uur Dec. Minicirkel uur SL Vergadering expertcoach SL + AJ leerkrachten plannen Invullen barometer 1 LeerKRACHT SL + leerkrachten Bordsessie di onderbouw bovenbouw onderbouw Bordsessie di bovenbouw Bordsessie di onderbouw bovenbouw onderbouw Bordsessie di onderbouw bovenbouw onderbouw Bordsessie di bovenbouw Directievergadering uur Bordsessie di onderbouw bovenbouw vrij Kerstviering middag personeelsfeest Bordsessie di bovenbouw MT vergadering uur Lunch LeerKRACHT uur SL Bordsessie di onderbouw 9

10 bovenbouw Studiedag IB uur Bouwvergadering uur Directievergadering uur MT uur Vergadering expertcoach SL + AJ plannen Bouwvergadering uur Pizzasessie Imelda SL + Aj leerkrachten uur Speeldernis groep 6 Winter Speeldernis groep 5 Winter Carnaval Feb. Minicirkel uur SL + leerkrachten Veranderforum uur SL + AJ Studiemiddag Lekker Fit groep 1-2 (Noord Oscar Romero) onderbouw Bordsessie di bovenbouw Bordsessie di onderbouw bovenbouw onderbouw Bordsessie di bovenbouw Bordsessie di onderbouw bovenbouw onderbouw Bordsessie di bovenbouw vrij ZIEN invullen Bordsessie di onderbouw bovenbouw ma vr ma MT vergadering uur Bouwvergadering uur Directievergadering uur Studiedag CITO uitslagen MT vergadering uur Bouwvergadering uur Vergadering expertcoach SL + AJ plannen Lunch LeerKRACHT uur SL Palmpasen groep Fotograaf 21/22-03 Verslag Grote rekendag Paasviering April Minicirkel uur SL + leerkrachten Invullen barometer 2 LeerKRACHT SL + leerkrachten Studiemiddag Lekker Fit (Zuid) Ouderweek 04/08-04 Lekker Fit week + LF lesboekjes Speeldernis groep 6 Lente onderbouw Bordsessie di bovenbouw Bordsessie di onderbouw bovenbouw onderbouw Bordsessie di bovenbouw bovenbouw onderbouw Bordsessie di bovenbouw Bordsessie di onderbouw bovenbouw Studiedag IB uur onderbouw Bordsessie di bovenbouw Directievergadering uur 19 t/m 21 april Eindtoets groep Pizzasessie Imelda SL + Aj leerkrachten uur Studiemiddag Lekker Fit (Zuid) Speeldernis groep 5 Lente Koningsfeest/IKF/Sportdag Bordsessie di onderbouw bovenbouw ma +di - vrij MT vergadering uur Bouwvergadering uur MT vergadering uur : Studiedag Studiedag IB uur Studiedag evaluatie/teamuitje Directievergadering uur Bouwvergadering uur Verkeerslessen groep 1 t/m Grote mini final (Nenyto) basket-, hand-, voetbal, atletiek. onderbouw Bordsessie di bovenbouw schoolreis Bordsessie di onderbouw Kamp groep 8 onderbouw Bordsessie di bovenbouw Schoolproject ZIEN invullen Lunch LeerKRACHT uur SL t/m Avondvierdaagse Schoolproject Speeldernis groep 6 Zomer Schoolproject Pleinfeest Pre-advies groep 7 Bordsessie di onderbouw bovenbouw onderbouw Bordsessie di bovenbouw Bordsessie di onderbouw bovenbouw Speeldernis groep 5 Zomer onderbouw Bordsessie di bovenbouw Helikoptersessie RVKO Bordsessie di onderbouw bovenbouw 10

11 s middag vrij Verslag Suikerfeest? DVS Jaarplanning Week DVS Zichtbaar maken Onderbouw: Leonie Bovenbouw: Dalida Ruivenstraat: Marlika Leerling-mediatoren Leonie/Marlika Ouders Nieuwsbrieven: Dalida/Leonie Thema: per blok Leerkrachtgedrag Onderbouw: Linda Middenbouw: Marlika Bovenbouw: Carole Commissies Schoolkrant: Dalida Feestcommissie: Linda Sportcommissie: Marlika/Carole wo Start Blok 1 We horen bij elkaar 1 e vergaderles Bijeenkomst stuurgroep: Ouderbetrokkenheid Afname borgingsinstrument Groepssfeer Bouw-vergadering: evalueren blok 1 start blok 2 Start blok 2 We lossen conflicten zelf op 2 e vergaderles Observatie stuurgroep DVS Borden in school over blok 1 Prikbord in alle groep; gehele jaar Borden verversen blok 2 door : Trainers overleg uitzetten sollicitatie nieuwe mediatoren Opzet mediatoren groep 8 Solliciteren in de groepen 7 (en 8) Selecteren door leerkrachten groep 7, (8) en trainers van school Training mediatoren door Marlika en Leonie Nieuwsbrief info blok 1 door : Klassenbezoek ouders afsluitende les. Nieuwsbrief info blok 2 afsluiten blok 1 door : Stimuleren oplossen van conflicten zonder geweld en met stappenplan Mediëren Start commissie schoolkrant Feestcommissie vergadering Commissie vergadering schoolkrant Commissie vergadering schoolkrant Feestcommissie vergadering Commissie vergadering schoolkrant ma Bijeenkomst Stuurgroep Bouwvergadering: Evalueren blok 2 start blok 3 Start Blok 3 We hebben oor voor elkaar 3 e vergaderles Observatie stuurgroep Borden verversen door : Groepswerk Afspraken rond communicatie in de groepen Training mediatoren door Marlika en Leonie Training mediatoren met Leonie en Marlika Certificaten mediatoren door Leonie, Marlika en Sandra Coaching gesprek door Leonie en Marlika Klassenbezoek ouders afsluitende les. Kletskaart blok 2 Nieuwsbrief info blok 3 afsluiten blok 2 door : Termen gebruiken Verwijzing naar leerlingmediatoren Benoemen en evalueren communicatie Parafraseren Kringgesprekken Feestcommissie vergadering Commissie vergadering schoolkrant Feestcommissie vergadering Commissie vergadering schoolkrant Feestcommissie vergadering Commissie vergadering schoolkrant Feestcommissie vergadering Bijeenkomst stuurgroep Start blok 4 We hebben hart voor elkaar 1 vergadering Borden verversen door : Klassenbezoek ouders afsluitende les. Nieuwsbrief info blok 4 Afsluiten blok 3 door : Stimuleren om gevoelens onder woorden te brengen Zelf gevoelens tonen Commissie vergadering schoolkrant Feestcommissie vergadering Commissie vergadering schoolkrant

12 Bouwvergadering: evalueren blok 4 start 5 Ouders in de klas? Kletskaart blok 4 Feestcommissie vergadering Commissie vergadering schoolkrant Bijeenkomst Stuurgroep Start blok 5 We dragen een steentje bij/ mediatie 1 vergadering Borden verversen door : Klassenbezoek ouders afsluitende les. Nieuwsbrief Afsluiten blok 4 Info over blok 5 Door: Zelf mediëren Leerlingen elkaar laten helpen Feestcommissie vergadering Commissie vergadering schoolkrant ma Feestcommissie vergadering vr ma Commissie vergadering schoolkrant Feestcommissie vergadering Bijeenkomst Stuurgroep Commissie vergadering schoolkrant ma+d i Bouwvergadering: evalueren blok 5 start 6 Start blok 6 We zijn allemaal anders 1 vergadering Observatie stuurgroep Afname borgingsinstrument Borden verversen door : Mediatiegesprek door Leonie en Marlika Klassenbezoek ouders afsluitende les. Nieuwsbrief Afsluiten blok 5 Info over blok 6 door : Verschillen positief benoemen en inzetten waar mogelijk en positief Feestcommissie vergadering Commissie vergadering schoolkrant Feestcommissie vergadering Commissie vergadering schoolkrant Feestcommissie vergadering Bijeenkomst Stuurgroep evaluatie en planning Klassenbezoek ouders afsluitende les. Commissie vergadering schoolkrant

13 3. Personeelsplan 3.1 Professionalisering Teamleden Nascholing kan een belangrijk hulpmiddel zijn om tijdig aanpassing en optimalisering van de organisatie te bewerkstelligen. Nascholing, bijscholing, deskundigheidsbevordering zijn instrumenten voor behoud en versteviging van kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs. Het nascholingsbeleid is een afgeleide van het schoolbeleid. Om jaarlijks te kunnen plannen wie, waar, wanneer, tegen welke kosten en met welke doelen aan scholing deelneemt, is het opstellen van een nascholingsjaarplan van belang. Wanneer op eigen verzoek een studie gedaan wordt, zal er eerst gekeken worden in hoeverre deze past binnen het schoolbeleid. Zo ja, dan zal de school in overleg met het bestuur de cursus ondersteunen. Elke werknemer heeft een budget toebedeeld gekregen om zich te kunnen laten scholen. Zo n nascholingsplan kan de volgende functies hebben : het nascholingsplan geeft een beeld van de gewenste kwaliteit van de school, de deskundigheid van de medewerkers en de leemten daarbinnen. met het nascholingsplan kan men anticiperen op toekomstige ontwikkelingen door op tijd de juiste nascholing in te zetten garandeert een betere keuze voor de meest adequate vorm en inhoud van nascholing en cursussen. in het nascholingsplan wordt de individuele loopbaanplanning van medewerkers in een formeel kader geplaatst. Hierdoor wordt voor hen perspectief en zekerheid geschapen. de implementatie van nieuw verworven kennis en kunde zal systematisch moeten worden geëvalueerd, zodat de effectiviteit bepaald kan worden Het biedt zicht op een effectieve budgetbesteding Het geeft een duidelijk overzicht van samenhang tussen nascholing en plannen. Prioriteit 1 Nascholing/scholing voortvloeiend uit het meerjarenplan bepaalt door de school 2 Nascholing/scholing op basis van persoonlijke wensen Ad. 1 Prioriteit 1; de cursusdag van de school gaat voor die van de individuele leraar. Betaald door de scholing financieel en qua cursus-tijd omgezet in normjaartaak Ad. 2 Jaarlijks inventarisatie van persoonlijke wensen teamleden. Toekenning afhankelijk van/ houdt rekening met: Meerwaarde voor de school kosten. tijd (vervanging e.d.) cursus-tijd omgezet in normjaartaak werkbelasting in relatie tot werkbelasting school het totaal aantal leraren, dat nascholing/scholing wil. ) 13

14 3.2 Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Aan alle personeelsleden, ongeacht de functie en de leeftijd, worden duurzame inzetbaarheidsuren toegekend. Bij een voltijdbaan is dit 40 uur per jaar (basisbudget). Voor startende leraren wordt dit aantal uren in de eerste drie jaren verdubbeld (tot ze basisbekwaam zijn). Vanaf 57 jaar worden extra uren beschikbaar gesteld met een maximum van 130 uur per jaar bij een voltijdbetrekking. De inzet van deze uren kan, in overleg, per week plaatsvinden, maar kan ook geclusterd worden. De duurzame inzetbaarheidsuren voor personeelsleden jonger dan 57 jaar zijn geen verlofuren. De uren kunnen worden besteed aan b.v. intervisie, klassenconsultaties, coaching, studieverlof, oriëntatie op mobiliteit, niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden etc. Het budget kan ook op andere doelen die de duurzame inzetbaarheid ondersteunen worden ingezet, b.v. meer tijd voor voor- en nawerk. Of de inzet van uren tijdens de lessentaak plaatsvindt, is onderdeel van het overleg dat elk personeelslid heeft met de leidinggevende. Elk personeelslid legt tijdig (ruim voor de zomervakantie) aan zijn/haar leidinggevende een plan voor hoe de uren worden ingezet, zodat hier in het nieuwe schooljaar rekening mee kan worden gehouden. Het plan omvat in ieder geval de bestedingsdoelen, het tijdstip waarop de uren worden ingezet en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over de bestede uren. Wordt geen plan ingediend, dan wordt hiermee in de organisatie dus ook geen rekening mee gehouden. In de gesprekkencyclus wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de uren, evenals voor de uren voor professionalisering. Het basisbudget mag gedurende drie jaar gespaard worden voor een vooraf gesteld doel. Deze spaarafspraak wordt schriftelijk vastgelegd. Indien het dienstverband vroegtijdig op initiatief van de werkgever wordt beëindigd en het gespaarde studieverlof is nog niet opgenomen, dan worden die uren bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst uitbetaald. Voor personeelsleden vanaf 57 jaar komen daar 130 extra uren bij. Vanaf deze leeftijd kan wel worden gekozen om alle uren (basisbudget en extra uren), of een gedeelte van de uren op te nemen als verlof. Over de extra uren wordt dan een eigen bijdrage betaald. Op basis van een vooraf vastgesteld plan kan het totale budget (basisbudget en extra uren) maximaal 5 jaar worden gespaard. Als niet voor (gedeeltelijk) verlof wordt gekozen, dan gelden dezelfde bestedingsdoelen als bij de 40 uur. 14

15 4. Vakgebieden 4.1 en 4.2 Doelstellingen/Borging Vakgebied: Nederlandse taal/ lezen Doelstelling: zie Meerjarenbeleidsplan Taal. Zie verder doelstellingen van de methoden. Borging: Door middel van het afnemen van methode gebonden - en niet methode gebonden (LVS)toetsen bewaken wij de kwaliteit van het taalonderwijs. Na elke beoordelingstoets of LVS toets is er een bespreking tussen groepsleraar, IB-er en taakleraar voor het samenstellen van een (individueel) hulpplan of groepsplan Vakgebied: Engelse taal Doelstelling: Doelstellingen Zie algemene doelstellingen van de methode Borging: M.b.v. groepsobservaties en opdrachten uit het werkboekje Vakgebied: Rekenen/wiskunde Doelstelling: Zie meerjarenbeleidsplan Rekenen en doelstellingen methode. Borging: Door middel van methode gebonden en niet-methode gebonden (LVS) toetsen bewaken wij de kwaliteit van het rekenonderwijs. Na elke beoordelingstoets of LVS-toets is er een bespreking tussen groepsleraar, de IB-er en taakleraar voor het samenstellen van een (individueel) hulpplan of groepsplan. Vakgebied: Aardrijkskunde Doelstelling: Zie doelstellingen methoden Borging: Leraren groep 0 t/m 5 observeren belangstelling en noteren dit op het verslag. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen huiswerk. Van elk hoofdstuk: topografie en samenvatting van de leerstof. Hierover krijgen zij een schriftelijke overhoring. De leraar houdt op lijsten hun cijfers bij, deze cijfers worden gebruikt bij het invullen van het verslag. Vakgebied: Geschiedenis, waaronder staatsinrichting Doelstelling: Zie meerjarenbeleidsplan en doelstellingen methoden Borging: Leraren groep 1 t/m 5 observeren belangstelling en noteren dit op het verslag Vanaf groep 6 krijgen de kinderen huiswerk. Van elk hoofdstuk: de samenvatting van de leerstof. Hierover krijgen zij een schriftelijke overhoring. De leraar houdt op lijsten de cijfers bij, deze cijfers worden gebruikt bij het invullen van het verslag. Vakgebied: De natuur, waaronder biologie, bevordering van gezond gedrag en techniek Doelstelling: Zie doelstellingen methoden Borging: Leraren groep 1 t/m 5 observeren belangstelling en noteren dit op het verslag. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen huiswerk. Van elk hoofdstuk: de samenvatting van de leerstof. Hierover krijgen zij een schriftelijke overhoring. De leraar houdt op lijsten de cijfers bij, deze cijfers worden gebruikt bij het invullen van het verslag. 15

16 Vakgebied: Levensbeschouwelijke vorming/geestelijke stromingen Doelstelling: Zie doelstellingen projecten en methode Borging: Leraren groep 1 t/m 8 observeren belangstelling en noteren dit op het verslag. Vakgebied: Sociale vaardigheid Doelstelling: Zie meerjarenbeleidsplan en doelstellingen methoden Borging: Leraren groep 1 t/m 8 observeren m.b.v. ZIEN verschillende aspecten van sociale vaardigheid. Zij noteren dit op het verslag. Na elke observatie is er een bespreking tussen groepsleraar en I.B.-er voor het samenstellen van een (individueel) hulpplan of groepsplan. Vakgebied: Verkeer Doelstelling: Zie doelstellingen methoden Borging: Leraren groep 1 t/m 5 observeren belangstelling en noteren dit op het verslag. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen huiswerk. Hierover krijgen zij een schriftelijke overhoring. De leraar houdt op lijsten de cijfers bij, deze cijfers worden gebruikt bij het invullen van het verslag. Vakgebied: Zintuiglijke, lichamelijke oefening, dans Doelstelling: Zie doelstellingen methoden Borging: De leraren observeren bij schrijven: bij gymnastiek en zwemmen: inzet, techniek en sportiviteit en noteren dit op het verslag. Indien nodig worden de kinderen doorverwezen naar Mensendiecktherapie. Vakgebied: Handvaardigheid, tekenen Doelstelling: Zie doelstellingen methoden Borging: Leraren beoordelen alle werkstukken op inzet, creativiteit en hiervan houden zij lijsten bij. De lijsten worden gebruikt om het verslag in te kunnen vullen. Vakgebied: Muziek en drama Doelstelling: Zie doelstellingen methoden Borging: Tijdens de lessen observeert de leraar. Deze observaties gebruikt hij voor notatie verslag. Vakgebied: ICT Doelstelling: zie draaiboek leerlijnen ICT Borging: evalueren en bijstellen van de leerlijnen nav evaluatie. Verdieping aanpak via leerkracht Vakgebied: Sociale veiligheid Doelstelling: Leerkrachten, kinderen en ouders voelen zich veilig op school en omgeving Borging: dmv van de geformuleerde gedragscodes en evaluatie/ink codes aanvullen en verbeteren 16

17 5 Voorschoolplan 5.1 Gekozen voorschoolprogramma doelstelling, Beleidsvoornemens/Borging Doel is het vergroten van het bereik en de capaciteit van peuterspeelzaal: De Krokodil. In het jaar is er gestart met een 0-groep. Halverwege jaar is een tweede VVEgroep gestart. Deze groepen bevinden zich in de Hildegardisschool. Wij hebben samen met hen gekozen voor het programma Piramide met als doel: vermindering van de ontwikkelingsachterstand van de kinderen en een betere start om in de basisschool te starten. Doordat er een leerkracht van de Hildegardisschool werkzaam is in de 0 groep is de doorgaande lijn naar 1-2 makkelijker geworden. Overleg en aanpak hebben een meer vanzelfsprekend karakter gekregen. Opbrengstverwachtingen: - Consolideren van het kunnen lesgeven volgens het programma Piramide en zorgen voor scholing/ begeleiding voor leraren. - De doorgaande ontwikkelingslijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool zal dan ook ingebed worden in ons denken en doen. Dit betekent dat er een goede afstemming van het planmatig handelen van peuterspeelzaal naar basisschool moet zijn. - Wij streven naar een structureel overleg tussen peuterspeelzaal en basisschool. - Planmatige ouderbetrokkenheid, gerichter op onderwijskansen van de kinderen. Werken aan de doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool: - Samenwerking en inzet leidinggevend niveau: - eenmaal per twee maanden een overleg tussen de coördinatoren van de basisschool en de peuterspeelzaal over o.a. knelpunten, bewaken van afspraken, samenwerking, ouderactiviteiten. - Samenwerking en inzet uitvoerend niveau: - overdracht kind PSZ naar BAO - terugkoppeling van BAO naar PSZ na inschrijving op de basisschool - in het kader van de doorgaande lijn vindt er wederzijds bezoek plaats - participeren tijdens de bouwvergadering (PSZ en groep 1-2) over o.a. planning gezamenlijke activiteiten, uitwisseling ervaringen, samenwerking - Onderhouden en aangaan van externe contacten: - vanuit de PSZ contacten met consultatiebureau en AMK - vanuit de i.b.-er contacten met schoolarts, schoolverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk, AMK e.d. De contacten kunnen direct zijn of via het ZAT(Zorg en Advies Team) - vanuit directie/ i.b.-er contacten met instellingen in de wijk - vanuit directie contact met alle scholen en andere instanties in de wijk tijdens het JKZ overleg 17

18 Bijlage bij Ouderbeleidsplan voor De Krokodil & Hildegardisschool 18

19 Voorwoord In dit ouderbeleidsplan van de Peuter & Co, locatie De Krokodil staat beschreven waarom we samen met ouders als partner willen samenwerken aan het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen en hoe we deze samenwerking invullen. Dit document is een bijlage bij het algemene ouderbeleid van Peuter & Co. In het algemene beleidsstuk is er aandacht voor landelijke en gemeentelijke eisen m.b.t. ouderbetrokkenheid in relatie tot de pedagogische visie van de voorscholen van de organisatie. Aan bod komen o.a. onze visie en missie op ouderbetrokkenheid, informatie over de verschillende contactmomenten met ouders en de daarbij behorende doelstellingen. Dit geldt voor alle locaties van Peuter & Co. In dit document vindt u informatie over de locatiespecifieke kenmerken van locatie De Krokodil. In dit document vindt u onder andere informatie over de ouderpopulatie van deze locatie en de ouderactiviteiten die wij op deze locatie aanbieden aan onze ouders. Met de ontwikkeling van het kind als uitgangspunt zijn gebundelde krachten van ouders en pedagogisch medewerkers van onschatbare waarde. Evenals het algemene ouderbeleid van Peuter & Co, is dit document een groeidocument. Hiermee wordt bedoeld dat het ouderbeleid en de locatiedocumenten jaarlijks worden geëvalueerd en aangepast. Binnen deze aanpassingen wordt rekening gehouden met de behoeften en vragen van de ouderpopulatie van dat moment. Daarnaast worden jaarlijks de ambities geëvalueerd en worden er nieuwe ambities gecreëerd. 19

20 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding Ouderanalyse van De Krokodil Wensen, behoeften en vragen van ouders Hoofdstuk 2 Contacten met ouders Inleiding Overzicht formele en informele oudercontact momenten gericht op uitwisselen van informatie Hoofdstuk 3 Ouderactiviteiten op de voorschool en thuis Inleiding VVE programma s Oudercomponent VVE programma: de ouderbrieven en woordlijsten Evaluatie oudercomponent VVE-programma Voorwaarden deelname thuisgericht programma Piramide Thuis Overige activiteiten voor ouders op De Krokodil Taalscholing voor ouders Koffiekamer/ouderkamer Activiteiten vanuit school Bijeenkomsten in het kader van de feestdagen Hoofdstuk 4 Ambities voor locatie De Krokodil Inleiding Onze ambities voor komend jaar als begin van de toekomst Hoofdstuk 5 Ouderbeleidsplan Groep 1-2 Hildegardisschool

21 Hoofdstuk 1 Ouderbeleid van De Krokodil 1.1 Inleiding Dit ouderbeleidsdocument van De Krokodil is afgestemd op onze eigen locatie, door aan te geven welke activiteiten momenteel aangeboden worden, gebaseerd op de vraag van ouders en afgestemd op de ouderanalyse van onze eigen locatie. Dat maakt dat dit ouderbeleidsdocument in ontwikkeling zal blijven en elk jaar aangepast zal worden, aangezien de ouderpopulatie en daarmee de behoefte van ouders in verandering is. Dit document is een aanvulling op het algemene ouderbeleid van Peuter & Co. In het algemene ouderbeleid staat onze missie en visie beschreven. Daarnaast staat in het algemene beleid beschreven hoe wij dit in het algemeen op alle locaties in de praktijk brengen. In dit ouderbeleidsdocument van onze locatie leest u de aanvullingen op het algemene beleid, die specifiek geldend zijn voor onze locatie. Ons streven is het ouderbeleidsdocument van onze locatie in nauw overleg en in afstemming met de betrokken basisschool op te stellen en indien nodig, op basis van ervaringen bij te stellen. 1.2 Ouderanalyse van De Krokodil Bij Peuter & Co staan de behoeften van de ouders centraal. Het samenwerken met ouders is voor ons één van onze kerntaken. Om deze reden hebben wij voor onze organisatie een algemeen ouderbeleid en is er op elke groep een ouderbeleidsdocument aanwezig, passend bij de locatie. In dit beleidsdocument op locatie wordt ingegaan op de doelen die wij samen met de ouders willen bereiken en deze zijn hierin in kaart gebracht. Dit beleid wordt actueel gehouden d.m.v. een ouderanalyse die elk schooljaar wordt opgesteld per locatie. Op basis van deze ouderanalyse wordt dan per locatie een plan van aanpak gemaakt en wordt in kaart gebracht welke ondersteuning ouders (aangeven) nodig (te) hebben. Daarnaast kan er op basis van de ouderanalyse een passend aanbod voor verschillende oudergroepen worden uitgevoerd. 21

22 De ouderanalyse van De Krokodil: Wat is de gezinssituatie? Aantal Getrouwd 27 Samenwonend 6 Eénoudergezin 6 Wat is de gezinssituatie? 15% Getrouwd 16% Samenwonend 69% Eénoudergezin Welke taal wordt er met het kind gesproken? vader percentage moeder percentage Nederlands 15 41% 23 59% Turks 6 16% 7 18% Marokkaans 10 27% 5 13% Engels 0 0% 0 0% Pools 0 0% 0 0% Chinees 0 0% 0 0% Anders 6 16% 4 10% Totaal % % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41% 59% Welke taal wordt er met het kind gesproken? 16% 18% 27% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 10% Welke taal wordt er met het kind gesproken? percentage Welke taal wordt er met het kind gesproken? percentage 22

23 Wat is de hoogst genoten opleiding van de ouders? vader vader moeder moeder Basisschool 11% 4 32% 12 VMBO 14% 5 16% 6 Havo 0% 0 5% 2 VWO 3% 1 0% 0 MBO nivo 1 3% 1 5% 2 MBO nivo 2 3% 1 8% 3 MBO nivo 3 11% 4 5% 2 MBO nivo 4 14% 5 11% 4 HBO 22% 8 18% 7 Universiteit 6% 2 0% 0 Onbekend 14% 5 0% 0 Totaal 100% % 38 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Wat is de hoogst genoten opleiding van de ouders? 32% 16% 14% 11% 5% 0% 22% 18% 8% 11% 14% 14% 11% 5% 5% 6% 3% 3% 3% 0% 0% 0% Wat is de hoogst genoten opleiding van de ouders? vader Wat is de hoogst genoten opleiding van de ouders? moeder Wat is het geboorteland van de ouders? vader vader moeder moeder Westers 15 41% 20 53% Niet-westers 22 59% 18 47% Totaal % 60% 40% Geboorteland ouders 59% 53% 41% 47% 20% 0% Westers Niet-westers Wat is het geboorteland van de ouders? vader Wat is het geboorteland van de ouders? moeder 23

24 Heeft een van de ouders een betaalde baan? vader vader moeder moeder Ja 22 61% 12 32% Nee 14 39% 25 68% % 50% Heeft een of beide ouders een betaalde baan? 61% 32% 39% 68% 0% Ja Nee Heeft een van de ouders een betaalde baan? vader Heeft een van de ouders een betaalde baan? moeder Hoeveel tijd per dag speelt u in huis met uw kind? aantal percentage Minder dan 30 minuten 3 9% Tussen de 30 minuten en 1 uur per dag 6 19% Tussen de 1 en 2 uur per dag 20 63% Meer dan 2 uur per dag 3 9% totaal % Hoeveel tijd per dag speelt u met uw kind buiten? aantal percentage Minder dan 30 minuten 3 10% Tussen de 30 minuten en 1 uur per dag 9 29% Tussen de 1 en 2 uur per dag 13 42% Meer dan 2 uur per dag 6 19% totaal % 24

25 In welke situatie praat u met uw kind? aantal percentage Tijdens aan- en uitkleden 30 91% Tijdens tandenpoetsen 27 82% Tijdens opruimen 28 85% Tijdens eetmomenten 23 70% Tijdens het buiten zijn 29 88% Tijdens het boodschappen doen 26 79% Tijdens het in bed stoppen 26 79% Aantal respondenten % Tijdens welke momenten ondersteunt u de zelfstandigheid van uw kind? aantal percentage Aan- en/of uitkleden 22 67% Naar de WC gaan 16 48% Tas dragen 15 45% (speelgoed) Opruimen 25 76% Eetmomenten 21 64% Aantal respondenten % Hoe vaak zingt u samen met uw kind? aantal percentage Minder dan twee keer week 10 31% Tussen de drie en vijf keer per week 6 19% Dagelijks 16 50% totaal % 25

26 Welke ouderactiviteiten woont u bij? aantal percentage Hoe vaak leest u uw kind voor of leest u samen met uw kind? aantal percentage Minder dan twee keer per week 10 32% Tussen de drie en vijf keer per week 12 39% Dagelijks 9 29% totaal % Welke manier van informatie ontvangen vanuit de peuterspeelzaal vindt u het meest prettig? aantal percentage Meegekregen brief 32 97% Digitale nieuwsbrief 5 15% Informatie op de website 1 3% Informatiebord 2 6% Klasbord/Digiduif 1 3% Sociale media (Facebook, Twitter) 0 0% Whats-app groep 2 6% Via de leidster 20 61% Aantal respondenten % Op welke manier bent u betrokken bij de groep? aantal percentage Praten met de medewekers over thema's /activiteiten 20 61% Werk van kinderen bekijken 11 33% Meehelpen met (voorbereiden van) activiteiten 2 6% Meegaan op uitstapjes 10 30% Spelinloop 11 33% Thuisprogramma 9 27% Aantal respondenten % 26

27 Themabijeenkomsten 13 39% Ouderbijeenkomsten 17 52% Uitjes 18 55% Aantal respondenten % Op welke manier heeft u contact met andere ouders? aantal percentage Lezen info van oudercommissie/medezeggenschapsraad 3 9% Lid van oudercommissie/medezeggenschapsraad 0 0% Bezoeken openbare vergaderingen 2 6% Met andere ouders praten over de activiteiten 15 45% In de ouderkamer 10 30% Aantal respondenten % Wilt u graag materiaal ontvangen om activiteiten rond het thema thuis met uw kind te kunnen doen? aantal percentage Ja 29 91% Nee 3 9% totaal % Wilt u graag samen met uw kind spelen op de groep? aantal percentage Ja 29 91% Nee 3 9% totaal % Gaat u graag naar een ouderbijeenkomst over de ontwikkeling van uw kind? aantal percentage Ja 28 90% Nee 3 10% totaal % 27

28 Wat is uw beschikbare tijd om deel te nemen aan ouderactiviteiten? aantal percentage Een dagdeel per half jaar 2 6% Een dagdeel per kwartaal 12 38% Een dagdeel per maand 11 34% Een dagdeel per week 4 13% Ik heb geen tijd 3 9% totaal % 28

29 1.3 Wensen, behoeften en vragen van ouders De doelen van het ouderbeleid zijn niet alleen afgestemd op een visie op ouderbetrokkenheid, maar ook op de ouderpopulatie van onze voorschool. Dit betekent dat pedagogisch medewerkers de wensen en behoeften van ouders moeten kennen. Een eenvoudige manier hiervoor is het voeren van informele en formele gesprekken met elkaar. Pedagogisch medewerkers en ouders wisselen informatie uit tijdens de intakeprocedure. Daarnaast wordt er informatie uitgewisseld tijdens de breng- en haalmomenten, de 10-minuten gesprekken, na ouderactiviteiten enz. 29

30 Hoofdstuk 2 Contacten met ouders 2.1 Inleiding Bij Peuter & Co werken we graag met ouders samen. Vertrouwen in elkaar is hierbij een voorwaarde. Binnen een open vertrouwensrelatie kunnen we informatie uitwisselen. Peuter & Co en daarmee ook De Krokodil kent verschillende formele en informele oudercontactmomenten waar informatie uitgewisseld wordt. Bijvoorbeeld informatie over de inspectierapporten, over het beleid binnen onze locatie, over de oudercommissie enz. Ook uitwisseling met ouders over de ontwikkeling van het kind behoort tot een belangrijk onderwerp. Hieronder staan ze op een rij. 2.2 Overzicht formele en informele oudercontact momenten gericht op uitwisselen van informatie. De formele oudercontactmomenten zoals: de inschrijving, wanneer ouders het inschrijfformulier op de locatie invullen. plaatsing het inhoudelijke intakegesprek breng- en haalmomenten 10-minuten gesprekken overdrachtsdocument, zorgboekje en eindgesprek zorggesprek De inzet en de eisen van de Rotterdamse standaard voor onze VVE groepen en de 0-groepen staan beschreven in het algemene ouderbeleid. Voor meer informatie over deze momenten verwijzen we u naar dit beleidsstuk. 30

31 Hoofdstuk 3 Ouderactiviteiten op de voorschool en thuis. 3.1 Inleiding Op onze voorschool organiseren pedagogisch medewerkers gerichte activiteiten voor ouders om handvatten te geven om thuis hun kinderen te kunnen steunen in de ontwikkeling. Dat kunnen laagdrempelige ouderactiviteiten zijn, zoals een koffieochtend, maar ook intensievere activiteiten zoals themabijeenkomsten. 3.2 VVE programma s Peuter & Co heeft negentig voorscholen, waarvan De Krokodil er één is. In deze voorscholen werken we met programma s voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Deze programma s stimuleren de ontwikkeling van de kinderen door o.a. extra taalaanbod. Binnen onze locaties wordt er met het volgende VVE-programma s gewerkt: - Piramide Het VVE-programma van onze locatie wordt, zoveel als mogelijk, tot en met groep 2 van de basisschool gebruikt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de basisschool. Ons VVE-programma kent een oudercomponent. Dit betekent dat er vaste ouderactiviteiten zijn die gedurende het jaar in overleg en afstemming met de groepen 1 en 2 van de basisschool, uitgevoerd worden. Verder bieden we, organisatiebreed, een aantal ouderactiviteiten aan die we beschouwen als ons basisaanbod om ouders thuis handvatten te geven om hun kinderen te kunnen ondersteunen. Hieronder volgt de uitleg van deze activiteiten, die de basis vormen van ons ouderaanbod. Naast deze activiteiten worden er op onze locatie nog andere activiteiten voor ouders en kinderen aangeboden. De samenstelling van het uiteindelijke aanbod voor ouders en kinderen op onze locatie is afhankelijk van de ouderpopulatie en de behoeften van ouders. Om die reden kan ons ouderaanbod jaarlijks verschillen. Spelinloop Bij de start van de ochtend en de middag is er gelegenheid voor ouders een activiteit te doen samen met hun kind. De vorm en aard van de activiteit is afhankelijk van de gebruikte methode. Voor aanvang leggen de pedagogisch medewerkers genoeg boekjes en spelletjes klaar, zodat ouders en kinderen bij binnenkomst samen aan de slag kunnen. Zo kunnen ze samen een puzzel maken, een boek lezen of een spelletje doen. De Krokodil biedt elke dag de gelegenheid aan ouders om deel te nemen aan de spelinloop. De ouder-kind-activiteiten Wij organiseren regelmatig ouder-kind-activiteiten. Dan is er de mogelijkheid om bijv. samen te knutselen. Het doel hiervan is om samen een betekenisvolle activiteit te doen waarbij pedagogisch medewerkers een voorbeeld zijn hoe je een activiteit zo goed mogelijk kan begeleiden. Het geeft ouders de kans ervaringen uit te wisselen en rustig met hun kind samen iets te doen. Deze ervaringen nemen ze mee naar huis zodat zij houvast hebben hoe ze thuis hun kind het beste kunnen ondersteunen in de ontwikkeling. In onze jaarplanningen staan deze activiteiten vermeld. De Krokodil biedt elk thema een ouder- kind-activiteit aan. Met het aanbieden van een wekelijkse ouder/kind activiteit, voldoen zij voor dit punt niet aan de Rotterdamse Standaard. De Rotterdamse Standaard gaat uit van een verplicht aanbod van een wekelijkse ouder-kind activiteit. Activiteitenboekjes Daarnaast zijn er ook regelmatig opdrachten die ouders, met hun kinderen, thuis kunnen maken. Deze opdrachten worden vooraf aangekondigd door de pedagogisch medewerkers. Alle opdrachten 31

32 zijn gekoppeld aan het thema van de maand. De pedagogisch medewerkers geven uitleg over de opdrachten en delen de thuisopdrachten ook op papier uit. Het activiteitenboekje wordt bij De Krokodil momenteel niet meegegeven aan ouders en kinderen. Ouderbijeenkomsten Op De Krokodil worden regelmatig ouderbijeenkomsten aangeboden. Dit zijn bijeenkomsten met een vooraf vastgesteld thema. U kunt hierbij denken aan pedagogische thema s als de peuterpuberteit, zindelijkheidstraining en gezonde voeding. Ook worden er bijeenkomsten gehouden met een meer praktische insteek, zoals een bezoekje aan de kinderboerderij, het afsluiten van het jaar en het informeren over VVE en de gang van zaken binnen de voorschool. De inhoud van de thema s wordt mede vastgesteld naar aanleiding van de behoeften en vragen van ouders. Daaruit voortvloeiend kunnen er ook bijeenkomsten georganiseerd worden in samenwerking met de basisschool en organisaties als het CJG en de openbare bibliotheek. Er wordt meer verteld over een onderwerp dat in de belangstelling staat van de ouders en dat een duidelijke relatie heeft met de ontwikkeling van het kind. Ook deze bijeenkomsten staan aangegeven in de jaarplanning. De Krokodil organiseert elk jaar 3 á 4 keer een ouderbijeenkomst. Deze bijeenkomsten gaan zowel over pedagogische thema s als praktische zaken. De Rotterdamse Standaard geeft aan dat er een verplichting is van een aanbod waarbij maandelijks een ouderbijeenkomst wordt georganiseerd, met een minimum van 10 bijeenkomsten per jaar. De Krokodil voldoet hier met 3 á 4 bijeenkomsten nog niet aan Oudercomponent VVE programma: de ouderbrieven en woordlijsten Ieder thema kent ouderbrieven en woordlijsten voor ouders. Hierop staan activiteiten beschreven die ouders thuis met hun kind kunnen doen zoals versjes opzeggen, liedjes zingen, spelletje enz. Ouders krijgen tijdens aparte bijeenkomsten toelichting op de uitvoering en terugkoppeling van hun ervaringen Evaluatie oudercomponent VVE-programma Indien het basisaanbod voor ouders vanuit de oudercomponent van het VVE-programma, na observatie van de ontwikkeling van het kind, onvoldoende zichtbare voortgang laat zien, is het raadzaam te bekijken welke factoren daaraan ten grondslag kunnen liggen. Dit kunnen factoren zijn aan de kant van de pedagogisch medewerkers, bijv. onvoldoende tijd reserveren om ouders te stimuleren deze activiteiten uit te voeren en/of factoren aan de kant van de ouders bijv. onvoldoende beheersing van de Nederlandse geschreven taal en/of factoren die te maken hebben met de beschrijving van de activiteiten bijv. een ingewikkelde beschrijving of er is sprake van versjes en liedjes die onbekend zijn bij de ouders of een combinatie van oorzaken. Het in kaart brengen van deze factoren geeft informatie over kansen en (on)mogelijkheden zodat een meer beargumenteerde keuze is te maken of en welke activiteiten pedagogisch medewerkers nog meer kunnen inzetten om thuis de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Daarnaast kunnen pedagogisch medewerkers ouders tegemoetkomen door de activiteitenboekjes, themaboekjes en eventuele informatie over de voorschool in verschillende talen aan te bieden. Op die manier kan er rekening gehouden worden met de thuistaal van ouders en kinderen. Ouders kunnen betrokken worden bij de peuterspeelzaal en hun kinderen stimuleren in de ontwikkeling door te starten bij hun eigen kwaliteiten en kennis van de eigen thuistaal. Dit kan dan als basis gebruikt worden om de nieuwe kennis en vaardigheden in het Nederlands aan te verbinden Voorwaarden deelname thuisgericht programma Wanneer na een analyse van het basisaanbod voor ouders blijkt dat inzet van een of meer specifieke activiteiten nodig is, geldt ook hier als voorwaarde dat dit alleen effectief is als er sprake is van een vertrouwensband met ouders. Daarna is het belangrijk om ouders duidelijke en relevante informatie te geven, zodat zij vertrouwen krijgen in de competenties van de pedagogisch medewerkers. Dit 32

33 vereist dat er inzicht is in de wensen, behoeften en mogelijkheden van de ouders en dat de pedagogisch medewerkers in voldoende mate beschikken over communicatieve vaardigheden. Hierbij is extra van belang dat ouders de gelegenheid krijgen hun ervaringen thuis terug te kunnen koppelen. Pedagogisch medewerkers spelen daarbij een stimulerende rol, niet om te controleren maar om vaardigheden van ouders in kaart te brengen. Hieronder staan de gezinsgerichte programma s en projecten op een rij die op De Krokodil ingezet kunnen worden als aanvulling op het basisaanbod, of indien het basisaanbod onvoldoende voortgang boekt. De keuze voor een thuisgericht programma of project is mede afhankelijk van onze standaard inzetten Piramide Ouders voeren iedere week een activiteit uit met hun kind, gedurende de weken dat een thema duurt. Voor de start van ieder thema is er een ouderbijeenkomst onder begeleiding van een pedagogisch medewerker, van ongeveer 1 a 1,5 uur om ouders instructie te geven en om hun ervaringen van het vorige thema te kunnen terugkoppelen. Onze pedagogisch medewerkers beslissen zelf hoe frequent deze ouderbijeenkomsten georganiseerd worden, naar aanleiding van de behoeften en mogelijkheden van ouders. Het programma zal een hogere opbrengst hebben als ouders voorbereid worden door de pedagogisch medewerkers hoe de activiteiten thuis uit te voeren zijn. Daarnaast is het van belang dat ouders de kans krijgen hun ervaringen te delen, met elkaar en met de pedagogisch medewerkers. Wanneer wij dit gezinsgerichte programma inzetten, zullen wij deze ouderbijeenkomsten in onze jaarplanning opnemen. Piramide Thuis is te gebruiken op: - voorscholen die gebruik maken van Piramide; - voorscholen waarvan de pedagogisch medewerkers zicht hebben op kansen en mogelijkheden van ouders; - voorscholen waarvan de pedagogisch medewerker voldoende tijd reserveren om de activiteiten voor ouders op maat te maken; - voorscholen waarvan de pedagogisch medewerkers de ouderbijeenkomsten voorbereiden en evalueren; - voorscholen waarvan de pedagogisch medewerkers voldoende competenties hebben om deze bijeenkomsten te begeleiden; - voorscholen met ouders die weinig kennis en ervaring hebben om thuis met hun kinderen ontwikkelingsstimulerende activiteiten te begeleiden. 33

34 3.4 Overige activiteiten voor ouders op De Krokodil Op onze locatie wordt gekeken wat en welk aanbod het beste aansluit bij de ouderpopulatie en de wensen en behoeften van ouders. Naast het basisaanbod van onze ouderactiviteiten bieden wij onderstaande activiteiten aan ouders aan Taalscholing voor ouders Voor de ouders, waarvoor Nederlands niet de moedertaal is, bieden wij, al dan niet in samenwerking met school, de mogelijkheid om Nederlandse les te volgen. Deze taalscholing vindt over het algemeen plaats op de locatie van de voorschool tijdens de voorschooluren. Kinderen kunnen dan op de groep spelen, terwijl ouders hun scholing volgen Koffiekamer/ouderkamer Een meer laagdrempelige activiteit voor ouders is een koffiekamer. De onderwerpen tijdens deze bijeenkomsten staan niet vast, maar worden overgelaten aan de behoeften van ouders. Het is een ongedwongen wijze om met elkaar in gesprek te raken. Ouders kunnen in de koffiekamer ervaringen uitwisselen met andere ouders. De organisatie van de koffiekamer kan in samenwerking met de school plaatsvinden. In dat geval kunnen de ouders van de peuterspeelzaal ook ervaringen delen met de ouders van de kleuters. De ouderconsulent organiseert bij De Krokodil wekelijks activiteiten voor ouders in de ouderkamer Activiteiten vanuit school Naast de activiteiten die aangeboden worden door de voorschool, bieden veel scholen ook activiteiten en themabijeenkomsten aan die gericht zijn op ouderbetrokkenheid. In veel gevallen is het mogelijk voor de ouders van de peuterspeelzaal om bij deze bijeenkomsten aan te sluiten en zo informatie te krijgen die aansluit bij hun behoeften. Hierbij kan gedacht worden aan: kinderfaculteit zoals Peuterdans, voorlichting in kader van Lekker Fit, tandarts, diëtiste, knutselactiviteit, koffieochtenden en ouderkamer, informatieavonden. De ouders van de nulgroep kunnen aan alle activiteiten van school deelnemen. Dit geldt echter niet voor alle ouders van de VVE groepen. De Krokodil organiseert ook afzonderlijk van school activiteiten als: kooklessen en creatieve activiteiten Bijeenkomsten in het kader van de feestdagen Ouders worden uitgenodigd om de verschillende feestdagen gezamenlijk op de voorscholen te vieren. De tradities die horen bij de betreffende feestdag worden hierin meegenomen. Afhankelijk van de doelgroep van de voorschool worden de multiculturele feestdagen hierin meegenomen. Hierbij kan gedacht worden aan: Sinterklaas, Kerstmis, Ramadan, Suikerfeest, Offerfeest, Holi, carnaval, Chinees nieuw jaar enz. Deze bijeenkomsten worden voornamelijk door school georganiseerd. De ouders van de nulgroepen kunnen hier aan deelnemen, voor de ouders van de VVE groepen geldt dit echter niet voor allemaal. 34

35 Hoofdstuk 4 Ambities voor locatie De Krokodil 4.1 Inleiding Zoals elke andere organisatie is ook Peuter & Co in beweging en in ontwikkeling. Wij zijn altijd op zoek naar verbetering en verdieping van de kwaliteit van ondersteuning en begeleiding op onze locaties. Om die reden is er in ons algemene ouderbeleid aandacht besteed aan de ambities voor onze organisatie. Naast deze verbeterpunten en ambities voor de toekomst van onze gehele organisatie, om zo ons ouderbeleid en de ouderbetrokkenheid ook in de toekomst te kunnen blijven evalueren en verbeteren, hebben wij ook nog enkele ambities voor onze eigen locatie. Komend jaar willen wij met De Krokodil graag aan de slag met de volgende verbeterpunten. 4.2 Onze ambities voor komend jaar als begin van de toekomst Doelen 2015/2016 Toelichting Gerealiseerd Op de groepen wordt in het Nederlands gecommuniceerd Ouders stimuleren om thuis ontwikkeling stimulerende activiteiten te doen Ouders ondersteunen in het aanleren van ontwikkelingsgericht gedrag Per schooljaar worden 10 thema- en ouderbijeenkomsten aangeboden De onderwerpen voor de thema- en ouderbijenkomsten in de ouderkamer worden vraag-gestuurd ingevuld Minstens 80% van de ouders komt naar algemene informatieochtenden / avonden Minstens 40% van de ouders is actief in de vorm van ouderhulp Minstens 60% van de ouders neemt deel aan de bijeenkomsten VVE thuis en voert deze ook daadwerkelijk uit Ouders worden hierop aangesproken door de leidsters Ouders krijgen materiaal/thema boekjes mee naar huis Onder andere tijdens de ouderbijeenkomsten Waar is behoefte aan? Peilen middels vragenformulier/enquête Afspraken maken met de ouderconsulent over: Inhoud; Overzicht aanwezigheid van de ouders; Ouders en kinderen koppelen terug aan de leidsters welke activiteiten zij thuis gedaan hebben; Leidsters maken een koppeling met de ontwikkeling van het kind. Minstens 60% van de ouders neemt deel aan de koffieochtenden, themabijeenkomsten, thema- 35

36 afsluitingen, maakt gebruik van de spelinloop en inloopmiddag 100% van de ouders staat open voor een huisbezoek (ouders groep nul). Er wordt rekening gehouden met anderstaligen. Ouders worden met name geïnformeerd middels de informatiebrief en mondeling via de leidsters. Hiermee bereiken we 100% van de ouders 100% van de ouders komt naar oudergesprekken Gebruik maken van een familielid/ tolk die zowel de thuistaal als de Nederlandse taal beheerst. Bij voorkeur volwassenen. Persoonlijke ondersteuning van de leidster bij informatieverstrekking, navraag of informatie is overgekomen Samenwerkende partners zijn: Peuter en Co Hildegardisschool Droomplaats, Het kwetternest. 36

37 Ouderbeleidsplan Hildegardisschool groep 1 en 2 Op de Hildegardisschool is er sprake van ouderbetrokkenheid. Er zijn verschillende activiteiten waar de ouders bij betrokken worden. Zo heeft iedere groep een klassenouder. Er wordt twee maal per jaar een ouderweek georganiseerd, in deze ouderweek mogen de ouders lessen van hun kinderen bijwonen. Er is een ouderkamer aanwezig waar de ouders de mogelijkheid hebben om met elkaar verschillende thema s bij te wonen, lessen Nederlands te volgen, kooklessen te volgen en/of gesprekken te hebben met school maatschappelijk werk. Op deze manier willen wij een actief partnerschap tussen ouders en school bevorderen. Hieronder vindt u de ouderanalyse van de groepen 1-2. Deze is tot stand gekomen door middel van een enquête gehouden onder de ouders van de kleutergroepen. Deze enquête is dezelfde die gehouden is bij de 0 groep en de VVE groepen van De Krokodil van stichting Peuter en Co. Dit is om een één duidend beeld te krijgen van de ouders die daarna doorstromen naar de groepen 1-2. De vragenlijst is uitgezet onder 62 ouders. Hiervan hebben 21 ouders de vragenlijst niet ingevuld. Gezinssituatie Gezinssituatie gehuwd Samenwonend 1 ouder gezin niet ingevuld Thuistaal vader Nederlands Turks Marokkaans Engels Pakistaans Portugees Pools Chinees Anders niet ingevuld 37

38 Thuistaal moeder Nederlands Turks Marokkaans Engels Pakistaans Portugees Pools Chinees Anders niet ingevuld Uit de enquête kwam naar voren dat de ouders vaak thuis hun eigen thuistaal en Nederlands spreken. Hoogste opleiding ouders niet ingevuld moeder niet ingevuld vader Onbekend Universiteit HBO MBO nivo 4 MBO nivo 3 MBO nivo 2 MBO nivo 1 VWO Havo VMBO Basisschool Opleiding moeder Opleiding vader Geboorteland ouders Westers Niet westers Niet ingevuld 0 Vader Moeder 38

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Ouderbeleid Kids First COP groep

Ouderbeleid Kids First COP groep Ouderbeleid Kids First COP groep Vastgesteld januari 2015 Kids First COP groep Friesestraatweg 215 b 9743 AD Groningen T 050 3 12 43 25 E info@kidsfirst.nl www.kidsfirst.nl Ouderbeleid Kids First COP groep,

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. Algemeen beeld: Op 9 januari 2014 heeft de inspectie in het kader van VVE peuterspeelzaal Het Kompas en basisschool Van Rijckevorsel bezocht. Het onderstaande plan van aanpak bestaat uit twee delen: De

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger,

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger, Introductie Beste ouder/verzorger, U staat op het punt om een vragenlijst over het educatieve partnerschap tussen u en uw school in te vullen. Met educatief partnerschap wordt de relatie tussen ouders/verzorgers

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014 OBS HERMAN GORTER 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als

Nadere informatie

OUDERPROGRAMMA VVE VERSTERKEN BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT BEN IK IN BEELD UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL

OUDERPROGRAMMA VVE VERSTERKEN BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT BEN IK IN BEELD UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT Ben ik in Beeld maakt gebruik het programma Puk en Ko thuis. Daarnaast zijn er aanvullingen beschikbaar: Het bronnenboek Ouderbetrokkenheid en een ouderwerkplan. Materiaal

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis

Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis Quickscan Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis Wenst u de participatie en betrokkenheid van ouders binnen uw school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (of in brede schoolverband)

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum Nota Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum 1 Inhoud Inleiding... 3 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Uitgangspunten... 4 Indicatoren... 5 Gemeentelijk

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Ouderbeleid VVE Kinderdagverblijf Oase

Ouderbeleid VVE Kinderdagverblijf Oase Ouderbeleid VVE Kinderdagverblijf Oase Gericht ouderbeleid Doel Samen met ouders willen wij de kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit willen we bereiken door ouders te stimuleren om thuis ontwikkelings-

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

PCBS De Rank KOFFIEOCHTEND

PCBS De Rank KOFFIEOCHTEND PCBS De Rank KOFFIEOCHTEND Woensdag 7 september 2016 Programma 08:30 uur Presentatie jaarplan Petra en Pauline 09:15 uur Presentatie gedragsprotocol Sabine Basis voor jaarplan Uitslagen quickscan Uitslagen

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

HULPMIDDEL OUDERCOMPONENT VVE ACTIEPLAN STANDAARD OUDERPROGRAMMA GROEP NUL HOE VULT U HET ACTIEPLAN IN? WANNEER VULT U HET ACTIEPLAN IN?

HULPMIDDEL OUDERCOMPONENT VVE ACTIEPLAN STANDAARD OUDERPROGRAMMA GROEP NUL HOE VULT U HET ACTIEPLAN IN? WANNEER VULT U HET ACTIEPLAN IN? NUL: ACTIEPLAN KEIDOSCOOP ACTIEPLAN STANDAARD OUDERPROGRAMMA GROEP NUL Het actieplan standaard ouderprogramma is een handvat om te komen tot de standaard ouderbetrokkenheid die hoort bij groep nul. Gebruik

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Gezonde en gemotiveerde medewerkers die met plezier werken en competent zijn, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. Niet alleen nu, maar

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam Telefoon 010 2907827 email L.Reichardt@de-akkers.nl www.de-akkers.nl November 2015 Waar te vinden? De

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS Locatie(s) : Brinnr. :11VZ Plaats :9402 CB Assen Onderzoeksnummer :14827 Datum onderzoek

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

Verbeterplan/ Jaarplan VVE Kindcentrum Reuzepas 2016/ 2017 Ouderbetrokkenheid

Verbeterplan/ Jaarplan VVE Kindcentrum Reuzepas 2016/ 2017 Ouderbetrokkenheid Verdistraat 25 6164 CK GELEEN Tel: 046-4747207 e-mail: info@bsreuzepas.nl internet: www.bsreuzepas.nl Verbeterplan/ Jaarplan VVE Kindcentrum Reuzepas 2016/ 2017 Ouderbetrokkenheid Uitgeschreven VVE-ouderbeleid,

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS Locatie : Ketelbinkie : De Windroos Brinnr. : 10OD

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 Van de

Jaarverslag 2014-2015 Van de Jaarverslag 2014-2015 Van de Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam 010-2457081 info@maria-school.nl Jaarverslag van Mariaschool Taandersplein brinnummer 17ZO schooljaar 2014-2015 Samensteller verslag Judith

Nadere informatie

Professionalisering VVE Informatiebrief VVE mei 2012

Professionalisering VVE Informatiebrief VVE mei 2012 Professionalisering VVE 2012 2013 Informatiebrief VVE mei 2012 Inleiding Thema Kaleidoscoop Thema Ontwikkelingsvolgmodel Thema Met woorden in de Weer / Logo 3000 Thema Doorgaande lijn van voor- naar vroegschools

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Evaluatieformulier peuterspeelzaal 118

Evaluatieformulier peuterspeelzaal 118 Evaluatieformulier peuterspeelzaal 118 De formulieren zijn ingevuld in de periode september 2014 tot september 2015. Achter het antwoord staan de aantallen vermeld. Het kan zijn dat het totaal van de antwoorden

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL ER-RISÈLÈH Locatie : Basisschool Er-Risèlèh Brinnr. : 24DH Plaats : 2313 AB Leiden Reg.nr.

Nadere informatie

Tevredenheids peilingen. Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen.

Tevredenheids peilingen. Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen. Tevredenheids peilingen Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen. Ouders 10 positieve punten 1.Uiterlijk van het gebouw 96%84% 2.Sfeer en inrichting schoolgebouw 94%89% 3.Hygiëne en netheid binnen

Nadere informatie

Verbeterplan VVE 2012/2013

Verbeterplan VVE 2012/2013 Verbeterplan VVE 2012/2013 ( Naam Spilcentrum ) Basisschool: Peuterwerk: Kinderopvang: Jeugdgezondheidszorg: A. Condities A0 GGD Rapport Jaarlijks inspectierapport GGD A0.1 Recent rapport beschikbaar A0.2

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EUROPASCHOOL

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EUROPASCHOOL VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EUROPASCHOOL Locatie(s) : Brinnr. :09RC Plaats :9649 GJ Muntendam Onderzoeksnummer :15078 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia

Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Inleiding: Het draaiboek voor het werken met het Ontwikkelingsvolgmodel Kijk!

Nadere informatie

Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind. Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid

Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind. Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid Agenda themakoffiemiddag 13.15u-13.30u 13.30u-14.30u 14.30u-14.45u inloop met koffie / thee fototentoonstelling

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP Locatie(s) :psz :obs Brinnr. :16WW Plaats :1689 NW Zwaag Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Gezamenlijk Ouderbeleidsplan 0-6 jaar Ouderbetrokkenheid VVE Kinderdagverblijf Kiekeboe, Peuterspeelzaal de Bereboot, OBS de Spil en de Planeet

Gezamenlijk Ouderbeleidsplan 0-6 jaar Ouderbetrokkenheid VVE Kinderdagverblijf Kiekeboe, Peuterspeelzaal de Bereboot, OBS de Spil en de Planeet Gezamenlijk Ouderbeleidsplan 0-6 jaar Ouderbetrokkenheid VVE Kinderdagverblijf Kiekeboe, Peuterspeelzaal de Bereboot, OBS de Spil en de Planeet Periode: 2015-2016 1 Inleiding In voorliggend beleidsplan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE HOEKSTEEN (LOCATIE DE REIGERTJES) BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Locaties : : Brinnr. :04YU Plaats

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie