Visie muziekonderwijs gemeente Kapelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie muziekonderwijs gemeente Kapelle"

Transcriptie

1 Visie muziekonderwijs gemeente Kapelle Inleiding Naar aanleiding van het rekenkamerrapport over de Zeeuwse Muziekschool (ZMS) heeft de heer Hut, regiodirecteur ZMS, tijdens de raadsvergadering op 27 februari 2007, een toelichting gegeven op de ZMS. Afrondend is tijdens de raadsvergadering afgesproken om ten behoeve van de raad een visie op het muziekonderwijs te ontwikkelen. Deze visie richt zich op de rol van het muziekonderwijs binnen het cultuurbeleid en zal met name ingaan op de relatie tussen de ZMS en de muziekverenigingen. Muziekonderwijs binnen het cultuurbeleid Het cultuurbeleid is erop gericht om een zo breed mogelijk publiek te laten participeren in cultuur. Om de cultuurparticipatie onder jongeren maar ook bij volwassenen te stimuleren, kan cultuureducatie/kunsteducatie hierbij een belangrijke rol spelen. Kunsteducatie is erop gericht om burgers doelgericht te leren omgaan met kunst. Dit kan onder meer worden bereikt door actief met kunst om te gaan, zoals het zelf beoefenen van een instrument (muziekonderwijs). Muziekonderwijs is dus een onderdeel van de kunsteducatie. Muziekonderwijs draagt bij aan de algemene vorming en persoonlijke ontplooiing van de burgers en draagt bij aan het bevorderen van de cultuurparticipatie. Om dit te kunnen bereiken moet er worden gezorgd voor een voldoende, kwalitatief goed, gedifferentieerd en toegankelijk aanbod aan muziekonderwijs. Wat is de rol hierbij van de gemeente Kapelle? Muziekonderwijs Cultuur, waaronder dus ook het muziekonderwijs, levert een waardevolle bijdrage in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. In het muziekonderwijs aan de kinderen en jongeren kan onderscheid worden gemaakt in: 1. muzieklessen binnen het basisonderwijs; 2. muziek als vrijetijdsbesteding. Ad 1. Muzieklessen binnen het basisonderwijs Het is belangrijk dat alle kinderen op een basisschool in de gemeente Kapelle op een vergelijkbare en kwalitatief goede manier in aanraking komen met muziekonderwijs. Via de kunstmenu s in het onderwijs krijgen alle kinderen de kans om in aanraking te komen met verschillende kunstdisciplines, waaronder muziek. De kunstmenu s streven naar een doorgaande leerlijn gericht op kennismaking met en oriëntatie op onder andere muziek. Ad 2. Muziek als vrijetijdsbesteding Buitenschoolse muziekeducatie is ook van belang zodat de kinderen zich kunnen verdiepen in het muziekonderwijs. Zo kunnen kinderen en jongeren die op school enthousiast zijn geworden, gemakkelijk hun weg vinden naar vervolgactiviteiten. Het gaat hier om muziekonderwijs als vrijetijdsbesteding en als buitenschoolse activiteit. Muziekonderwijs als buitenschoolse activiteit zal worden aangeboden via dagarrangementen aansluitend op het reguliere onderwijs. Het is belangrijk dat muziekonderwijs ook buiten schooltijd voor kinderen en jeugd mogelijk blijft. Muziekonderwijs in de vrijetijdsbesteding gaat niet alleen over het leren bespelen van een instrument. Het gaat ook over het plezier van muziek maken in groepsverband en stimuleren van samen muziek maken. Hiermee wordt de basis gelegd voor eventueel verder muziekonderwijs en natuurlijk de actieve deelname aan de amateurkunst. 1

2 Zeeuwse Muziekschool Het primaat van het geven van muziekonderwijs ligt bij de Zeeuwse Muziekschool (ZMS). De ZMS is een gemeenschappelijke regeling waar ook de gemeente Kapelle aan deelneemt. De ZMS heeft vestigingen in Middelburg, Vlissingen, Goes, Tholen, Zierikzee, Hulst, Oostburg en Axel. De doelstelling van de ZMS is het geven van instrumentaal-vocaal muziekonderwijs en muzikale vorming in de ruimste zin van het woord. Naast het ruime aanbod van cursussen, instrumentale en vocale opleidingen voor jeugd, volwassenen en mensen met een verstandelijke beperking, wordt er steeds meer een beroep gedaan op de ZMS voor ondersteuning en/of uitvoering van projecten voor muzikale vorming. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de bestaande samenwerking met SCOOP en het basisonderwijs bij de invulling van de kunst- en cultuurmenu s. De activiteiten van de ZMS bestaan uit 7 programma-onderdelen 1 : 1. Algemeen Muzikale Vorming (AMV) Muzikale ontwikkeling van kinderen in het kader van persoonlijke ontplooiing en meer specifiek als voorbereiding op een later te volgen vocale of instrumentale opleiding. 2. Instrumentaal en vocaal klassiek/tradioneel en pop en jazz De huidige omvang van de pop- en jazzopleiding is 16% van het totaal van dit programma-onderdeel. 3. Verenigingsopleiding/ hafabra (harmonie, fanfare, brassband) opleiding Het betreft gecombineerde, individuele, en ensemblelessen. Tevens worden er uitvoeringen, workshops en play-inns georganiseerd. 4. Ensemblespel 5. Volwassenenonderwijs (instrumentaal, vocaal) Het betreft hier instrumentaal en vocaal onderwijs voor leerlingen ouder dan 21 jaar. Deze activiteiten worden niet door de gemeente gesubsidieerd. 6. Overige activiteiten (korte cursussen en projecten) Het betreft djembé cursussen, cursussen stemvorming, bandcoaching, e.d. Deze activiteiten worden kostendekkend verzorgd. 7. Activiteiten ten behoeve van het regulier onderwijs Dit betreft de bevordering van de kwaliteit en diversiteit van het muziekonderwijs aan de schoolgaande jeugd. In eerste instantie gericht op het regulier basisonderwijs, in een latere fase ook naar het voortgezet onderwijs. Het aanbod wordt onder meer verspreid middels het gezamenlijk aanbod PrimairCultuur. Naast de ZMS verzorgen ook de Kapelse muziekverenigingen, Ons Genoegen, OKK en showkorps Jonge Kracht, muziekonderwijs aan hun eigen leden. Deze muziekverenigingen doen ook een beroep op de diensten van de ZMS. Voor koren vindt opleiding plaats in de vorm van stemvormingklassen. Hieronder volgt een overzicht van het aantal leerlingen, dat muziekonderwijs volgt. Instantie muziekonderwijs Aantal leerlingen Zeeuwse Muziekschool (verenigingsopleiding) 76* Ons Genoegen 111** OKK 22** Jonge Kracht 36** * aantal per ** aantallen per april Uit: gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool, begroting

3 Op de wachtlijst voor de ZMS staan, per 18 december 2007, 11 leerlingen uit Kapelle, waarvan 4 leerlingen voor de verenigingsopleiding. De ZMS streeft ernaar de leerlingen maximaal 1 jaar op de wachtlijst te laten staan. Het aantal leerlingen binnen de verenigingsopleiding van de ZMS is de afgelopen jaren gestegen. Dit komt o.m. doordat een docent Slagwerk bij muziekvereniging Ons Genoegen is gestopt. Om de continuïteit te waarborgen voor deze leerlingen heeft de ZMS de lessen overgenomen. De muziekverenigingen hebben er de voorkeur voor uitgesproken dat alle leerlingen het muziekonderwijs bij de ZMS volgen. De muziekverenigingen ervaren dan geen problemen meer met het verzorgen van muziekonderwijs en de continuïteit wordt gewaarborgd. Financiën De deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling van de ZMS dragen bij in de kosten van de ZMS. Overeenkomstig de begroting 2008 bedraagt de financiële bijdrage die de gemeente Kapelle aan de ZMS betaalt ,--. De muziekverenigingen ontvangen subsidie van de gemeente. Deze middelen kunnen worden ingezet voor muziekonderwijs binnen de vereniging. Volgens de begroting 2008 ontvangen de muziekverenigingen ,-- (Ons Genoegen ,--, OKK 5.360,-- en Jonge Kracht 5.989,--) subsidie van de gemeente Kapelle. Zowel de ZMS als Ons Genoegen ontvangen daarnaast nog middelen van derden, bijvoorbeeld sponsorgelden. Binnen het budget van de ZMS wordt een bedrag van ,-- ingezet voor het programma-onderdeel Verenigingsopleiding (exclusief het budget vaste kosten en het budget niettoerekenbare kosten). Bij de ZMS volgen 76 leerlingen lessen voor de verenigingsopleiding. Binnen de subsidie van Ons Genoegen wordt muziekonderwijs verzorgd aan 111 leerlingen tot 21 jaar. De subsidie aan Ons Genoegen wordt niet volledig besteed aan muziekonderwijs, maar ook aan honorarium dirigent, aankoop instrumenten en muziek, e.d. Deze subsidie wordt als volgt opgebouwd: een basisbedrag per jaar, een bedrag per bespeeld instrument per jaar en een bijdrage in het honorarium van de dirigent. De rol van de gemeente bij muziekonderwijs De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om randvoorwaarden te creëren voor alle burgers om te kunnen participeren in kunst, zowel actief als representatief 2 3. Het uitgangspunt voor de gemeente bij het muziekonderwijs is dan ook dat zij voorwaarden schept waardoor er een voldoende, kwalitatief goed, gedifferentieerd en toegankelijk aanbod aan muziekonderwijs kan worden verzorgd voor de inwoners van de gemeente Kapelle. Belangrijk is dat de gemeente in eerste instantie stuurt op de inhoud van het muziekonderwijs en vervolgens kijkt naar de financiën. Vanwege de kwaliteit van de ZMS en het feit dat er weinig alternatieven zijn binnen de gemeente en de Oosterschelderegio, is het behoud van betaalbare muzieklessen bij de ZMS belangrijk. Het programma-onderdeel volwassenenonderwijs (instrumentaal en vocaal) wordt kostendekkend verzorgd. De rol van de gemeente bij muziekonderwijs richt zich derhalve met name op de jeugd. Gezien de afspraken die zijn gemaakt binnen de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeente weinig sturingsmogelijkheden over de invulling van het muziekonderwijs bij de ZMS binnen het huidige budget. Het is bijv. niet mogelijk om te sturen op differentiatie naar leeftijd (de gemeente subsidieert alle leerlingen tot 21 jaar). Tevens is het bijna niet mogelijk om te sturen op de programma-onderdelen (het pakket dient integraal te worden afgenomen). De gemeente kan bepaalde accenten op bepaalde producten zetten (bij- 2 Wijn, C. (2003). Gemeentelijk Cultuurbeleid: een handleiding. Den Haag: VNG uitgeverij. 3 Representatief houdt in het kennismaken met kunst door het bezoeken van een theater e.d. 3

4 voorbeeld leerlingenbereik, onderwijs, etc), maar hiermee kan niet worden gestuurd op de programma-onderdelen. Het is eventueel wel mogelijk om via het (dagelijks of algemeen) bestuur van de regeling te sturen op programma-onderdelen, maar dan moet een wijziging in een programma-onderdeel bij voorkeur door meerdere gemeenten worden ondersteund. De gemeente heeft de volgende sturingsmogelijkheden met betrekking tot de invulling van het muziekonderwijs. Sturingsmogelijkheden van de gemeente binnen de huidige structuur van de ZMS 1. Sturingsmogelijkheden bij wachtlijsten Voor leerlingen uit de gemeente Kapelle bestaat al een aantal jaren een wachtlijst. Om de leerlingen, die op een wachtlijst staan, te kunnen plaatsen wordt de financiële bijdrage van de gemeente Kapelle substantieel overschreden. Indien de overschrijding van het budget een incidentele overschrijding betreft, dan worden deze kosten versleuteld met de bijdragen van de overige gemeenten, die op dat moment minder deelnemende leerlingen hebben bij de ZMS. Dit is een voordeel van de gemeenschappelijke regeling (GR). Indien het aantal leerlingen van een bepaalde gemeente tijdelijk toeneemt, dan wordt dit dus binnen de GR financieel afgedekt. Echter, voor de gemeente Kapelle is er sprake van, dat het budget structureel worden overschreden door toename van het aantal leerlingen. Het is dan niet meer redelijk om dit te blijven afwentelen op de andere gemeenten binnen de GR. Concreet betekent dit dat op basis van de financiële bijdrage van de gemeente aan de ZMS ( ,--) omgerekend 38 leerlingen aan de verenigingsopleiding kunnen deelnemen. In de praktijk volgen echter 76 leerlingen de verenigingsopleiding. Dit betekent dat de kosten van de resterende 38 leerlingen worden versleuteld bij de overige deelnemende gemeenten. Op dit moment is er een wachtlijst van 11 leerlingen. Indien er binnen de GR geen mogelijkheid was om kosten te versleutelen bij de overige gemeenten, was de wachtlijst voor Kapelse leerlingen groter. De overschrijding bedraagt op jaarbasis ,--. De heer Hut heeft om extra financiële middelen verzocht tijdens de raadsvergadering in februari Indien de gemeente geen extra middelen wil inzetten, zal de wachtlijst groeien voor leerlingen uit Kapelle. De ZMS vindt het niet redelijk om de extra kosten te blijven afwentelen op de overige deelnemende gemeenten. De gemeente kan sturen op het aantal leerlingen dat op een wachtlijst staat. De vraag is of de gemeente het acceptabel vindt dat er een wachtlijst bestaat. Zo nee, dan dient de gemeente de ZMS extra middelen beschikbaar te stellen aangezien binnen het huidige budget geen mogelijkheden zijn om de wachtlijsten weg te werken. De heer Hut heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven er ongeveer extra ,-- à ,-- (structureel) beschikbaar dient te komen om tegemoet te komen aan de groei van de wachtlijsten. Het resterende bedrag wil de ZMS binnen hun eigen middelen dekken. 2. Sturingsmogelijkheden door het leggen van accenten op de programma-onderdelen Het is voor de gemeente wel mogelijk om binnen de programma-onderdelen accenten te leggen. De gemeente kan bijvoorbeeld de keuze maken om een extra deel van het bestaande budget in te zetten op het programma-onderdeel verenigingsopleiding. Als gevolg hiervan kunnen de wachtlijsten op dit programma-onderdeel verdwijnen. Keerzijde van deze optie is dat vervolgens langere wachtlijsten ontstaan op de overige programma-onderdelen. 4

5 3. Sturingsmogelijkheden bij de leerrichtingen De gemeente stelt financiële middelen beschikbaar voor de ZMS bij de volgende leerrichtingen. - Opstapfase en speelrichting - Leerrichting A (jaar 1 en 2) - Leerrichting A (jaar 3) - Leerrichting B (jaar 4 en 5) - Leerrichting C (jaar 6 en 7) - Leerrichting D (jaar 8 en 9) In het verlengde van de leerrichtingen wil de ZMS ook workshops gaan aanbieden aan leerlingen in samenwerking met het Rotterdams Conservatorium. De vraag is tot welk niveau de leerlingen moeten worden opgeleid om nog in aanmerking te kunnen komen voor gesubsidieerde lesplaatsen. De gemeente kan ook sturen door bijvoorbeeld alleen de leerrichtingen in de opstapfase, A en B, financieel te bekostigen. De ZMS geeft aan dat deze sturingsmogelijkheid weinig effect heeft. De ZMS geeft tevens aan dat er dan sprake zal zijn van een afkalving van het kwaliteitsimago omdat talenten en gevorderden zich niet meer kunnen profileren. Een lange lijst van musici van betekenis in Nederland komen uit de koker van de ZMS. Deze heb je niet meer als je maar een paar jaar muziekonderwijs kunt volgen. Bovendien is het aantal leerlingen die de leerrichtingen C of D volgen beperkt. 4. Sturingsmogelijkheden lesplaatsen van de muziekverenigingen onder te brengen bij de ZMS De muziekverenigingen uit de gemeente Kapelle hebben de voorkeur uitgesproken dat de leerlingen alle lessen bij de ZMS volgen. Als de raad daarvoor kiest zal de financiële bijdrage aan de ZMS fors stijgen. De exacte financiële consequenties hiervan zijn niet nader uitgewerkt. Wel kan enige vergelijking worden gemaakt met de huidige situatie. De muziekverenigingen geven muziekonderwijs aan ongeveer 169 leerlingen. Op dit moment verzorgt de ZMS muziekonderwijs aan 231 leerlingen uit Kapelle en dit kost de gemeente ongeveer ,-- op jaarbasis. Sturingsmogelijkheden van de gemeente buiten de ZMS 1. Sturingsmogelijkheid door het verzorgen van muziekonderwijs door de muziekverenigingen De ZMS is een gemeenschappelijke regeling. Deze gemeenschappelijke regeling is ongeveer 50 jaar geleden opgericht omdat het voor de gemeenten destijds niet mogelijk was om zelfstandig per gemeente muziekonderwijs te verzorgen. Derhalve is besloten om hierin te gaan samenwerken. Het is op dit moment wel mogelijk om binnen de gemeente het muziekonderwijs te laten verzorgen. De muziekverenigingen hebben echter zelf aangegeven dat zij het primaat van het geven van muziekonderwijs leggen bij de ZMS. Het verzorgen van muziekonderwijs door de muziekverenigingen is misschien wel bespreekbaar indien de gemeente de muziekverenigingen hiervoor faciliteert met bijvoorbeeld goede accommodatie ter voorkoming van geluidsoverlast. Aandachtspunt hierbij is dat de ZMS breder inzetbaar is dan alleen de verenigingsopleiding. Indien wordt besloten om het muziekonderwijs in het vervolg door de muziekverenigingen te laten uitvoeren, zal de gemeente een ruime periode dubbele lasten hebben omdat er verplichtingen zijn die voortvloeien uit de GR. Deze verplichtingen worden opgelegd voor een langere periode. Er is onder meer een opzegtermijn van 2 jaar en er dient een uittreedsom te worden betaald. De hoogte van de uittreedsom wordt vastgesteld door het bestuur van de 5

6 GR 4. Het muziekonderwijs niet meer laten verzorgen door de ZMS heeft ook consequenties voor de continuïteit en kwaliteit. De muziekverenigingen hebben al aangegeven dat zij op dit moment al problemen ervaren met de continuïteit en dat zij de voorkeur geven aan het muziekonderwijs van de ZMS. 2. Sturingsmogelijkheden door herziening subsidiebeleid De muziekverenigingen ontvangen subsidie per jeugdlid. Gezien hun aandeel in het muziekonderwijs is het een overweging om de muziekverenigingen te ondersteunen bij het geven van muziekonderwijs bijvoorbeeld in de vorm van een extra subsidie. Dit kan worden meegenomen in de herziening van het subsidiebeleid. De Kapelse muziekverenigingen geven gezamenlijk aan veel meer leerlingen les dan de ZMS (zie tabel blz. 2). De vraag is of het wenselijk is dat de gemeente een belangrijk en groot deel van het muziekonderwijs in handen wil geven van vrijwilligersorganisaties. De vraag geldt dubbel, nu de muziekverenigingen zelf hebben aangegeven dat zij de voorkeur geven aan de ZMS. 3. Sturingsmogelijkheden in bestuursvorm In een periode van 50 jaar is de ZMS uitgegroeid tot een begrip in de provincie Zeeland. De ZMS heeft als bestuursvorm een gemeenschappelijke regeling. De ZMS heeft een sterke traditie waarbij zij zich volledig richt op muziekonderwijs en stabiliteit. Een sterke traditie kent ook valkuilen en kan leiden tot starheid en beperkte stuurbaarheid. Door de gemaakte afspraken binnen de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeente weinig mogelijkheden tot het geven van een nadere invulling aan het muziekonderwijs bij ZMS. De gemeenschappelijke regeling als bestuursvorm is uitgangspunt en de vraag is of het wenselijk is om een (provinciale) discussie te starten over de wenselijke/effectieve bestuursvorm. Dit kan leiden tot aanpassing van de huidige gemeenschappelijke regeling of leiden tot een andere bestuursvorm, bijvoorbeeld een stichting. 4. Sturingsmogelijkheden in de wijze van subsidiëring De gemeente verstrekt een financiële bijdrage rechtstreeks aan de ZMS. Het is ook mogelijk dat de gemeente de gebruikers van muziekonderwijs gaat subsidiëren, bijvoorbeeld de scholen of de leerlingen zelf. De gebruikers kunnen dan hun muziekonderwijs zelf inkopen waar ze willen (bij de ZMS maar ook bij particulier initiatief). Dit betekent meer marktwerking. Aandachtspunt bij deze sturingsmogelijkheid is dat de gemeente bij deze optie ook wordt gehouden aan de eerder genoemde verplichtingen voortvloeiend uit de GR. Conclusie De gemeente Kapelle, die grote belangstelling voor muziek toont, heeft een groeiend aantal inwoners. Het is reëel om te stellen dat er dan vanuit de Kapelse inwoners een groeiende belangstelling bestaat voor het muziekonderwijs. De rol van de gemeente bij muziekonderwijs is er één waarbij dusdanige voorwaarden worden gecreëerd, dat de inwoners van de gemeente Kapelle actief kunnen leren omgaan met het zelf bespelen van een muziekinstrument. Uiteindelijk levert muziekeducatie een bijdrage aan het bevorderen van de cultuurparticipatie. De financiële bijdrage van de ZMS is de afgelopen jaren niet gestegen, behoudens de jaarlijkse indexering met de VZG-richtlijn. Tot op heden hebben de overige deelnemende gemeenten in de GR van de ZMS de groeiende belangstelling van de Kapelse inwoners opgevangen. Dit kan niet structureel voortduren en de gemeente dient een oplossing te vinden voor dit knelpunt binnen het muziekonderwijs. 4 De gemeente Terneuzen heeft onlangs te kennen gegeven te willen uittreden uit de ZMS per De door het AB vastgestelde uittreedsom is ongeveer ,--. 6

7 De inrichting van het muziekonderwijs kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het muziekonderwijs wordt op dit moment verzorgd door de ZMS en het onderdeel verenigingsopleiding wordt ook verzorgd door de muziekverenigingen. De gemeente kan verschillende keuzes maken in de vormgeving van het toekomstige muziekonderwijs. 1. De gemeente Kapelle treedt uit de ZMS. Dit heeft consequenties voor de kwaliteit en de continuïteit van de diverse programma-onderdelen, die op dit moment worden verzorgd door de ZMS. Tevens heeft de gemeente een ruime periode dubbele lasten omdat de verplichtingen aan een GR niet meteen kunnen worden stopgezet, terwijl de gemeente op een andere wijze invulling aan het muziekonderwijs moet geven. 2. De gemeente Kapelle treedt gedeeltelijk uit de ZMS. Het betreft hierbij het programmaonderdeel verenigingsopleiding. Dit wordt dan in het vervolg verzorgd door de muziekverenigingen. De overige programma-onderdelen blijven bij de ZMS. Kanttekening hierbij is dat de muziekverenigingen hebben aangegeven dat zij de voorkeur hebben dat alle leerlingen muziekonderwijs volgen bij de ZMS. De muziekverenigingen ervaren dan geen problemen meer met het verzorgen van muziekonderwijs en de continuïteit wordt gewaarborgd. Tevens zullen er bij gedeeltelijke uittreding uit de ZMS financiële verplichtingen blijven voor de gemeente. 3. De verenigingsopleiding volledig onderbrengen bij de ZMS en niet meer gedeeltelijk bij de muziekverenigingen. Hiervoor dient de gemeente extra financiële middelen beschikbaar te stellen. Om deze leerlingen onder te brengen bij de ZMS voor de gemeente moet de gemeente extra financiële middelen beschikbaar stellen. De gemeente Kapelle gaat dan voor 400 leerlingen aan de ZMS betalen, in plaats van nu voor 231 leerlingen. 4. De huidige situatie handhaven. De gemeente moet dan wel een uitspraak doen over de volgende vraag: Is het voor de gemeente acceptabel dat er een wachtlijst bestaat bij de ZMS? Zo nee, dan dient de gemeente de ZMS extra te financieren aangezien binnen het huidige budget geen mogelijkheden zijn om de wachtlijsten weg te werken. Voor de inwoners van de gemeente zijn er voldoende voorzieningen aanwezig voor het volgen van muziekonderwijs (muziekonderwijs bij de ZMS en de muziekverenigingen). Er zijn geen zwaarwegende argumenten om de huidige situatie te wijzigen. De financiële bijdrage voor de ZMS is de afgelopen jaren niet verhoogd, behoudens de VZG-indexering, terwijl het aantal leerlingen daarentegen wel fors is gestegen. Het is dan redelijk om ook de financiële bijdrage van de ZMS (structureel) te verhogen. Bij de keuze voor optie 4 zijn ook de financiële consequenties voor de gemeente het minst ingrijpend. 7

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep.

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. BASIC Vraag basisschool Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. Inhoud Muzikale vorming in alle groepen op basis van eigen materiaal van de school aangevuld met materiaal uit het Muziekbord. Op

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek Muziekbeleid Gemeente Ameland 2014 Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek Hans Christian Anderson Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 8 juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Amelander

Nadere informatie

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; overwegende dat het gewenst wordt geacht dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van culturele activiteiten;

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

Bezuinigingen muziekonderwijs

Bezuinigingen muziekonderwijs Muziek en cultuur bezuinigingen & nieuw beleid 7 november 2012 Bezuinigingen muziekonderwijs Begrotingsbehandeling november 2011: Afschaffen subsidie muziekschool Muziekles t/m 18 jaar tegen gereduceerd

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Beleidskader voor algemene muzikale vorming. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Beleidskader voor algemene muzikale vorming. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader voor algemene muzikale vorming Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2018

Subsidieregels Hof van Twente 2018 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Muziek Jeugd en Volwassenen

Muziek Jeugd en Volwassenen Tarievenoverzicht 2016-2017 Muziek Jeugd en Volwassenen tot 21 jaar vanaf 21 jaar Muziekoriëntatie (jeugd) Muziekoriëntatie groep 4/5 basisonderwijs 1 uur gedurende het hele schooljaar 185,00 instrumentaal

Nadere informatie

Muziek Jeugd en Volwassenen

Muziek Jeugd en Volwassenen Tarievenoverzicht 2016-2017 Muziek Jeugd en Volwassenen tot 21 jaar vanaf 21 jaar Muziekoriëntatie (jeugd) Muziekoriëntatie groep 4/5 basisonderwijs 1 uur gedurende het hele schooljaar 185,00 instrumentaal

Nadere informatie

SUBSIDIEAANBEVELING 2015

SUBSIDIEAANBEVELING 2015 SUBSIDIEAANBEVELING 2015 voor subsidiëring van: amateur-blaasmuziekorkesten, slagwerkkorpsen majorette- en twirl- en color guardverenigingen Contactgegevens KNMO: Locatie Roggel: Postbus 3708, 6088 ZG

Nadere informatie

RAADSINFORMATIE. Toekomst van het muziekonderwijs in de gemeente Someren. Datum. 20 november 2013

RAADSINFORMATIE. Toekomst van het muziekonderwijs in de gemeente Someren. Datum. 20 november 2013 RAADSINFORMATIE Aan de Raad Agenda nr. 12c Toekomst van het muziekonderwijs in de gemeente Someren Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Gelet op diverse ontwikkelingen en de minder rooskleurige financiële

Nadere informatie

Crescendo Opleidingshuis

Crescendo Opleidingshuis Crescendo Opleidingshuis Muziek maken begint met goed muziekonderwijs 25 November 2010 Agenda Deel 1: Aanleiding Deel 2: Opleidingshuis Crescendo Deel 3: Individueel muziekonderwijs verandert Deel 4: Ambitie

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena.

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma www.cultuurpuntaltena.nl Informatie voor van het basisonderwijs Gemeente Woudrichem 019500_BIBLIOTHEEK_ALTENA_brochure_CPA_MuziekWijzer_Altena_A5.indd 16-17

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Het college heeft de raad beloofd de raad te informeren over de uitwerking van deze regeling.

GEMEENTE OLDEBROEK. Het college heeft de raad beloofd de raad te informeren over de uitwerking van deze regeling. GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Eenmalige regeling voor muziekverenigingen gemeente Oldebroek Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 213663 / 214797 Behandelend

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Staphorst

Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Staphorst Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Staphorst 1 Aan het College van B en W van de Gemeente Staphorst Geachte College, In de afgelopen maanden hebben bestuur en directie van Scala Centrum voor

Nadere informatie

Samen leren samen spelen Met elkaar en van elkaar leren

Samen leren samen spelen Met elkaar en van elkaar leren Samen leren samen spelen Met elkaar en van elkaar leren Muziekonderwijs een noot zaak en een noodzaak Overweging: Muziekonderwijs op basisschool muziekscholen Noodzaak tot verandering Nieuwe vormen van

Nadere informatie

EEN INSTELLING WAAR MUZIEK IN ZIT

EEN INSTELLING WAAR MUZIEK IN ZIT B E L E 2013 I D S P L A N EEN INSTELLING WAAR MUZIEK IN ZIT Inhoudsopgave Missie 3 Visie 3 Strategische keuzen 3 De uitgangspunten nader beschouwd 3 De klanten 4 Het aanbod 5 De organisatie 6 Financiële

Nadere informatie

Informatie Muziekschool Hunsingo 2015 2016

Informatie Muziekschool Hunsingo 2015 2016 2015 2016 2 Informatie Muziekschool Hunsingo 2015 2016 Voorwoord In ons land, en dus ook in het werkgebied van muziekschool Hunsingo, wordt volop muziek gemaakt. Op school, in popbands, gewoon in je eentje,

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016

Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016 Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Epe, overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de beleidsdoelen

Nadere informatie

kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs

kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs Bezoekadres Mr. D.U. Stikkerlaan 251 9675 DG Winschoten Nederland Kantoor 0597 700 270 kunstencentrum@indeklinker.nl Openingstijden

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

CantaYoung Plan van aanpak

CantaYoung Plan van aanpak Plan van aanpak 2016-2020 Samenvatting Waarom? wil kinderen in Kerkrade laten zingen, omdat dat goed is voor hun ontwikkeling in zowel cognitieve als sociale zin (zie ook de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

In dit document leggen wij onze Kiek op Meziek voor jongeren uit en vertellen we over de ambitieuze plannen van Music Home.

In dit document leggen wij onze Kiek op Meziek voor jongeren uit en vertellen we over de ambitieuze plannen van Music Home. Neer, 1 oktober 2010 Visie & Beleid Inleiding Een nieuwe tijd dient zich aan en daarmee een nieuwe tijdgeest. Veranderingen gaan immers snel en hebben een grote invloed op onze tradities en onze cultuur;

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan onze Subsidieaanbeveling 2011 ten behoeve van de muziekverenigingen, slagwerkensembles en majorette- en twirlgroepen.

Bijgaand treft u aan onze Subsidieaanbeveling 2011 ten behoeve van de muziekverenigingen, slagwerkensembles en majorette- en twirlgroepen. KONINKLIJKE NEDERLANDSE FEDERATIE VAN MUZIEKVERENIGINGEN WAARBIJ AANGESLOTEN: HARMONIEËN, FANFARES, BRASSBANDS, KAPELLEN, BIG BANDS, DRUM CORPS, DRUMFANFARES, SHOW-, DRUM-, SIGNAAL-, MAJORETTE-, TWIRL-

Nadere informatie

De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016

De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016 De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016 1.inleiding Keunstwurk ontvangt in de beleidsperiode 2013 2016 een budgetsubsidie van de provincie Fryslân. Binnen deze budgetsubsidie is een geoormerkt bedrag voor

Nadere informatie

Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op]

Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op] Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op] +31613021720 Info@muziekschoolmontauban.nl www.muziekschoolmontauban.nl Over Muziekschool Montauban Muziekschool Montauban staat voor de bereikbaarheid van muziekles voor

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

WERKPLAN Open Academie 2016

WERKPLAN Open Academie 2016 WERKPLAN Open Academie 2016 Audiovisueel beeldend dans theater muziek - erfgoed Als wij niet meer geloven dat het kan Als wij er niet komen met een plan Als wij er niet voor zorgen Dat de toekomst is geborgen

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar:

Datum vergadering: Nota openbaar: Gemeente Hellendoorn Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 16INT00377 'llll Datum vergadering: Nota openbaar: 'Hñfiì ^ Onderwerp: Cultuureducatie muziekonderwijs Advies: Instemmen met het basismuziekplan

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Muziekbeleid. Gemeente Simpelveld

Muziekbeleid. Gemeente Simpelveld Muziekbeleid Gemeente Simpelveld 2006 HOOFDSTUK 1 Inleiding Met het vaststellen van het saneringsplan op 15 juli 2004 heeft de raad bepaald dat de bestaande vorm van muziekonderwijs dient te worden beëindigd.

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Voorstel: Een keuze bepalen voor één van de in het voorstel opgenomen optievarianten.

Voorstel: Een keuze bepalen voor één van de in het voorstel opgenomen optievarianten. Aan de Raad Made, 14 september 2006 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 11 oktober 2006 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 2 november 2006 Onderwerp: Motie en heroverweging hafa-onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2010

Jaarverslag activiteiten 2010 Jaarverslag activiteiten 2010 Na afloop van het slotconcert bij de GGzE op 6 juni; 50 leerlingen met docenten en vrijwilligers Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN GOOD PRACTICE FRAAILAWAAI

FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN GOOD PRACTICE FRAAILAWAAI FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN GOOD PRACTICE FRAAILAWAAI FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN! Stel...je zit in groep 6 en je krijgt muziekles op echte instrumenten als gitaar en piano, door echte muzikanten,

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 18 september 2012 KNDK/2011/1448

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 18 september 2012 KNDK/2011/1448 *0010100120111448* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 18 september 2012 KNDK/2011/1448 Datum: 10 juli 2012 Verzonden: Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Toekomst Stichting Kunstzinnige

Nadere informatie

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

KNMQ^ SUBSIDIEAANBEVELING Illlllllllllllllllllll II. Contactgegevens KNMO: D Gemeente Twenterand. voor subsidiëring van:

KNMQ^ SUBSIDIEAANBEVELING Illlllllllllllllllllll II. Contactgegevens KNMO: D Gemeente Twenterand. voor subsidiëring van: Illlllllllllllllllllll II D000029869 Gemeente Twenterand SUBSIDIEAANBEVELING 2017 voor subsidiëring van: amateur-blaasmuziekorkesten, slagwerkkorpsen majorette- en twirl- en color guardverenigingen KNMQ^

Nadere informatie

Stroobach, M. (Melanie)

Stroobach, M. (Melanie) Stroobach, M. (Melanie) Van: Muziekschool Waterland - Esther Dam Verzonden: woensdag, 3 juni 2015 12:23 Aan: Griffie Onderwerp: Mail voor raadsleden Bijlagen: Muziekschool

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Voorstel Vast te stellen de deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Voorstel Vast te stellen de deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B21 Onderwerp: Vaststelling deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014 Datum B&W-vergadering: 3 juni 2014 Datum raadsvergadering: 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

Muziekaanbod 2016-2017 Locatie: kulturhus, Wekerom

Muziekaanbod 2016-2017 Locatie: kulturhus, Wekerom Muziekaanbod 2016-2017 Locatie: kulturhus, Wekerom De dwarsfluitlessen, AMV (algemene muzikale vorming) lessen, aangepaste muziekles en muziektherapie worden verzorgd door docente/therapeute Erika van

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0004804* 16.0004804 Raadsvergadering: 7-7-2016 Voorstel:.. Agendapunt:.. Onderwerp Toekomst Muziek- en Dansschool Opmeer (MDO) en 'Beleidskader Cultuureducatie

Nadere informatie

Notitie Ontwikkelingen Art4U. De stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen

Notitie Ontwikkelingen Art4U. De stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen Notitie Ontwikkelingen Art4U De stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen Bergeijk maart 2016 1 1. Aanleiding De afgelopen periode hebben wij u door middel van raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden

Nadere informatie

Controlegemeente Tholen heeft de begroting al gecheckt en positief beoordeelt. De memo waarin zij hiervan verslag doen gaat hierbij.

Controlegemeente Tholen heeft de begroting al gecheckt en positief beoordeelt. De memo waarin zij hiervan verslag doen gaat hierbij. Zeeuwse Muziekschool Gemeentebestuur van Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen Datum 30 maart 2017 Plaats Middelburg Onderwerp conceptbegroting 2018 Kenmerk 17-008 Bv Verzonden Tevens (per mail) verzonden naar

Nadere informatie

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hall JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING VERSIE APRIL 2009-1- INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING.. 3 2.0 DE OPLEIDING.. 3 2.1 STAP 1 BLOKFLUITOPLEIDING.. 3 2.2 STAP 2 INSTRUMENTOPLEIDING...

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen

kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen cursusjaar 2011 2012 Cursussen voor leerlingen AMV (algemene muzikale vorming) Verschillende muzikale aspecten komen aan

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

- BIJLAGE - Aanpassen subsidiebeleidsregels

- BIJLAGE - Aanpassen subsidiebeleidsregels - BIJLAGE - Aanpassen subsidiebeleidsregels Voorbeelden van wat gedeeltelijk Wmo-proof (optie 2) met zich meebrengt voor: A. Sport (pag. 2-5) B. Cultuur (pag. 6-9) 1 A. SPORT 1. Inleiding Hieronder wordt

Nadere informatie

07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)

07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) Inhoudsopgave 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)... 2 Amendement Toekomst Stichting Media Houten, beschikbaar stellen subsidiebedrag....

Nadere informatie

Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs

Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs Muziekonderwijs door centra en muziekscholen in het basisonderwijs Een stand van zaken! Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Utrecht, mei 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie

Nadere informatie

De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten

De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten Van zelf doen naar regisseren De Muzehof staat voor de grootste uitdaging in haar geschiedenis. Hoe kan zij ervoor zorgen dat de inwoners van Zutphen en Lochem

Nadere informatie

kun stbe drij ven wes terk war tier cursusj Kunst

kun stbe drij ven wes terk war tier cursusj Kunst kun stbe drij ven wes terk war tier cursusj aar 2013 2 014 Kunst aan d e basi Cursus aanbod voor de basissc holen s Cultuureducatie met kwaliteit Een heel seizoen lang binnenschoolse lessen muziek en drama,

Nadere informatie

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format In deze paragraaf wordt een format beschreven dat de Drentse basisscholen kunnen hanteren bij het aanvragen van subsidie Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016

Nadere informatie

Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017

Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017 Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017 Stichting Maestro, toonaangevend voor vocale muziek in Noord-Brabant In Brabant wordt van oudsher veel gezongen, en goed ook. Uit de Monitor Amateurkunst

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 31293 Primair Onderwijs 32820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 216 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 oktober

Nadere informatie

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 3 november 2016;

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 3 november 2016; De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 3 november 2016; gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 20 september 2016; registratienummer: 44521/51882; Besluit:

Nadere informatie

blazersbende Muziek voor het leven KUNSTHUIS blazersbende is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school.

blazersbende Muziek voor het leven KUNSTHUIS blazersbende is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school. blazersbende Muziek voor het leven blazersbende is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school. KUNSTHUIS open academie lingewaard www.openacademie.nl t is de

Nadere informatie

Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie

Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie Koninklijke fanfare Accelerando Muzikale Toekomstvisie Toekomstvisie Koninklijke Fanfare Accelerando 1 1. Werven van leerlingen Werven van leerlingen is een taak voor de leerlingencommissie. Deze tracht

Nadere informatie

CantaYoung, laat kinderen zingen in Kerkrade - projectplan -

CantaYoung, laat kinderen zingen in Kerkrade - projectplan - , laat kinderen zingen in Kerkrade - projectplan - 1 Inleiding Het project streeft ernaar dat kinderen in Kerkrade (weer) gaan zingen. Daartoe worden schoolkoren opgericht in de basisscholen en wordt er

Nadere informatie

YAMAHA Blazersklas Muziek voor het leven

YAMAHA Blazersklas Muziek voor het leven YAMAHA Blazersklas Muziek voor het leven Blazersklas is muziekonderwijs waarvan iedereen profiteert: leerlingen, ouders, docenten en de school. Wat is de Blazersklas? De Blazersklas is muziekles hebben

Nadere informatie

SUBSIDIE MUZIEKONDERWIJS

SUBSIDIE MUZIEKONDERWIJS SUBSIDIE MUZIEKONDERWIJS Subsidie muziekonderwijs voor seizoen 2016-2017 Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 Fax: (033) 277 46 84 E-mail: info@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 293 Primair Onderwijs 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 216 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oosterleek 18, Oosterleek (OV792/233132)

Aanvraag omgevingsvergunning Oosterleek 18, Oosterleek (OV792/233132) Nr. 45426 3 augustus 204 Aanvraag omgevingsvergunning Oosterleek 8, Oosterleek (OV792/23332) Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 augustus 204 een aanvraag ontvangen voor het kappen van

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrage lesgeld muziekonderwijs 2015 / 2016

Aanvraagformulier bijdrage lesgeld muziekonderwijs 2015 / 2016 Aanvraagformulier bijdrage lesgeld muziekonderwijs 2015 / 2016 Gegevens leerling: Achternaam: Roepnaam: Voorletter(s): Adres: Postcode en Woonplaats: Geboortedatum: Gegevens muziekonderwijs volgt gedurende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 24 oktober 2014 Betreft Impuls cultuuronderwijs

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 24 oktober 2014 Betreft Impuls cultuuronderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Muziekeducatie voor kinderen

Muziekeducatie voor kinderen Rotary Kerkrade 24 mei 2017 Muziekeducatie voor kinderen Toon Peerboom Inhoud 1 Effect muziekonderwijs op kinderen 2 Maatschappelijk belang vier cases 3 Twee lokale programma s n Klinkend Perspectief CantaYoung

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Zonder kwaliteit kunnen aanbieders van kunsteducatie het schudden

Zonder kwaliteit kunnen aanbieders van kunsteducatie het schudden Zonder kwaliteit kunnen aanbieders van kunsteducatie het schudden De kwaliteitskwestie voor kunsteducatie in de vrije tijd Door Piet Hagenaars Nu aanbieders van kunst- en cultuureducatie steeds meer op

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

: Intrekken 'Verordening lesgeldvoorwaarden gemeentelijke muziekschool', vaststellen beleidskader muziekschool.

: Intrekken 'Verordening lesgeldvoorwaarden gemeentelijke muziekschool', vaststellen beleidskader muziekschool. Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2012-15266 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : Intrekken 'Verordening lesgeldvoorwaarden gemeentelijke muziekschool', vaststellen beleidskader muziekschool.

Nadere informatie

INLEIDING. Voor u ligt het werkplan 2017 van de Culturele Raad Borsele.

INLEIDING. Voor u ligt het werkplan 2017 van de Culturele Raad Borsele. Werkplan 2017 INLEIDING Voor u ligt het werkplan 2017 van de Culturele Raad Borsele. Hierin maken we onze plannen voor 2017 bekend. Hiermee houden we ook vast rekening met de inhoud van de concept cultuurnota

Nadere informatie

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089*

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Nummer : R2010.089 Onderwerp : Bezuinigingen leerlingenvervoer Aan de Raad Samenvatting De gemeenteraad heeft met de begrotingsbehandeling 2010 een taakstellende

Nadere informatie

voorstel aanschaf muziekinstrumenten, ten behoeven van schoolmuzieklessen

voorstel aanschaf muziekinstrumenten, ten behoeven van schoolmuzieklessen Betreft: voorstel aanschaf muziekinstrumenten, ten behoeven van schoolmuzieklessen Geachte heer Bouman, beste Rik, Met veel plezier presenteer ik hierbij een financieel voorstel voor de aanschaf van muziekinstrumenten

Nadere informatie

Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur

Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur De ingevulde formulieren dienen volledig ingevuld teruggezonden te worden aan: Gemeente Venlo, afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Algemeen/ontwikkelingen Op18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKEN SWAARD

GEMEENTE VA LKEN SWAARD V GEMEENTE VA LKEN SWAARD Raadsbesluit De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 28 april 2011 gelet op de gemeentewet: Besluit: de 'Verordening regelende de financiële verhoudingen

Nadere informatie

1 van 6 10/13/10 9:11 AM

1 van 6 10/13/10 9:11 AM Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier. 1 van 6 10/13/10 9:11 AM Juli 2010 Nieuwsbrief 11 Publieksverslag Onlangs is het publieksverslag 2009, het Cultuurmagarzijn 2009 verspreid onder een groot

Nadere informatie

Nadere regeling Subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring Gemeente Best

Nadere regeling Subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring Gemeente Best college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best; Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening 2013, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKEN SWAARD. Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 12 april 2012

GEMEENTE VA LKEN SWAARD. Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 12 april 2012 GEMEENTE VA LKEN SWAARD BESLUIT De raad van de gemeente Valkenswaard; Gelet op de Gemeentewet; Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 12 april 2012 BESLUIT de "Verordening

Nadere informatie