6 Maatschappelijk presteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6 Maatschappelijk presteren"

Transcriptie

1 6 Maatschappelijk presteren 6.1 Leefbaarheid in buurten en wijken Woonpartners is op veel manieren daadwerkelijk bezig met de leefbaarheid in de wijken. Vanuit onze organisatie participeren en faciliteren we breed op wijk- en projectniveau. Wij zien het als regulier werk. Dat we vanuit onze verantwoordelijkheid de nodige bijdragen leveren, blijkt uit de volgende activiteiten die we ondernemen: Actieve participatie in het wijkgericht werken van de gemeente - Deelname aan wijkwerkoverleg en de overige overlegvormen van wijkraden en projectgroepen van de wijken Centrum, Binnenstad, Helmond-Oost, Helmond-Noord, Brouwhuis en Rijpelberg. Bewonersparticipatie - Veelvuldig overleg (minimaal twee per jaar op initiatief van Woonpartners) met meer dan 25 bewonersgroepen, de Huurdersraad en (financiële) ondersteuning van hun activiteiten. Uitvoering van het sociaal plan bij sloop en woningverbetering - Zorg dragen voor voldoende begeleiding, het inrichten van wisselwoningen en zorgen voor een billijke tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten bij woningverbetering- en herstructureringsprojecten. Maar ook het treffen van extra maatregelen bij leegstaande woningen om de situatie leefbaar en beheersbaar te houden, zoals tijdelijke verhuur en het tijdelijk beschikbaar stellen van lege woningen aan kunstenaars. Het vergroten van de veiligheid in huis en in directe omgeving - Het aanbrengen van inbraakveilig hang- en sluitwerk, compartimentering of afsluiten van achterpaden en het aanbrengen van verlichting in achterpaden. Het laten functioneren van een aantal buurtbeheerders - De buurtbeheerders hebben een takenpakket dat hoofdzakelijk bestaat uit sociale taken en taken in het kader van het bewaken van de leefbaarheid in wijk, buurt en complex. Zij werken voor Woonpartners en de gemeente Helmond en zorgen ervoor dat fysieke onvolkomenheden direct worden opgepakt door de gemeente en/of corporatie, spreken bewoners aan op hun gedrag en stimuleren participatie en goed buurtbeheer. Deelname aan diverse activiteiten in het kader van sociaal beheer - Activiteiten van het Kernteam woonoverlast, portiekgesprekken, overleg met politie en het Helmond Interventie Team. Bestrijden van burenoverlast - Interventie door contacten met klagers en veroorzakers en het inzetten van Buurtbemiddeling. Deelname (ook financieel) aan festiviteiten op complex-, buurt- en wijkniveau - Activiteiten ter promotie van buurt en wijk of acties om zwerfvuil op te ruimen. De WP-Servicekaart - Een product waarmee Woonpartners goed woongedrag beloont. 6.2 Totale uitgaven leefbaarheid 2011 Jaarlijks neemt Woonpartners een budget in de begroting op voor de bekostiging van activiteiten en voorzieningen in de sfeer van leefbaarheid. In 2012 bedroeg dit budget: Het budget is onderverdeeld in drie rubrieken met subposten. Feitelijk gaat het om een investeringsbudget voor de realisering van het Actieplan Leefbaarheid In de onderstaande tabel staan de rubrieken en subposten op een rijtje.

2 Begroting 2012 Werkelijk 2012 Werkelijk 2011 Leefbaarheid uit ondernemingsplan Opplussen voorraad , , ,00 Comfort plus pakket ,00 Deelname VIP project / Microhulp , ,00 Leefbaarheidmonitor , , , ,00 Leefbaarheid wonen Onderhoudsaanpassingen , , ,00 Wijkontwikkeling , , ,00 Achterpaden , , ,00 Werkgroep + activiteiten , , ,00 Buurtbemiddeling , , ,00 Ontruiming door gemeente 5.000, , ,00 Evenementen, bijzondere projecten en festiviteiten , , ,00 Folders en website wijkvisies ,00 Leefbaarheid bij renovatie Opruim-en schoonmaakacties , , ,00 Schutting , , ,00 Voorzieningen scootmobiels Sponsoring 8.000, ,00 300,00 Leefbaarheid opplussen voorraad projectmatig , , ,00 Leefbaarheid uit onderhoudsbegroting Aanpassingen entrees/parkeergarage/trapopgang , , ,00 Leefbaarheid diversen , , ,00 Groenonderhoud (opknappen en onderhoud) , , ,00 Poorten/toegangsdeuren , , , , , , , , , Highligts sociale activiteiten leefbaarheid 2012 Woonpartners neemt in haar begroting meerdere activiteiten en acties op het niveau van een complex, buurt of wijk op. In veel gevallen gaat het daarbij om activiteiten als het opknappen van een groenvoorziening, het opknappen van tuinen en achterpaden, het installeren van bewegingsmelders voor verlichting in gemeenschappelijke ruimtes of andere maatregelen om de veiligheid te verbeteren of energie te besparen. Ook zijn er activiteiten om de sociale samenhang in buurten te bevorderen, zoals straatspeeldagen en buurtactiviteiten. In andere gevallen gaat het om grotere projecten die we samen met bewoners en partners oppakken. In het volgende overzicht geven we een aantal van de belangrijkste acties en activiteiten weer waarbij wij in 2012 betrokken waren. 1. Complex 110, 112 en 148 brandveiligheid waarborgen Bij de toegangen van de complexen is gekozen voor een neutraal raamfolie met daarin de straatnaam waar het complex aan ligt. Vitrages en brandbare wandversieringen zijn verwijderd. De uitstraling is verbeterd. Bij complex 148 zijn daarnaast de entrees beter toegankelijk gemaakt door de stoepen extra te verbreden,

3 extra fietsbeugels te plaatsen en beplanting aan te passen. Betrokkenen: bewoners en wijkgenoten 2. Muziekwijk kunstwerk in het muziekplantsoen voor aanzien en ontmoeting Stichting Carat heeft aan de wijk Helmond-Noord een kunstwerk geschonken dat is vormgegeven als een ontmoetingsplek naast het park dat grenst aan de Tamboerijnstraat. Naast de ontmoetingsplek is de speeltuin uitgebreid en is het park deels opnieuw ingericht. Betrokkenen: Carat, Projectgroep Helmond-Noord, Bewonersgroep Muziekwijk, gemeente, Woonpartners 3. Helmond-Noord - bewustwordingscampagne Vanuit de buurtbijeenkomsten in het kader van de wijkvisie Helmond-Noord is een postercampagne Wij en onze wijk gestart om mensen bewust te maken van het effect van positief gedrag. De posters zijn opgehangen op o.a. scholen en in de wijkhuizen. Ook hebben alle bewoners van Helmond-Noord een poster ontvangen, met het verzoek die voor de raam te hangen. Betrokkenen: actieve bewoners en vrijwilligers uit de wijk, Woonpartners en Gemeente 4.Complex 601 samenvoegen individuele voortuinen De individuele voortuinen, veelal verwaarloosd, zijn samengevoegd tot een grote opgeknapte groenvoorziening. Het onderhoud van deze voorziening wordt onderhouden vanuit Woonpartners en betalen hier de betreffende huurders maandelijks een bedrag voor. Het is dus nu weer een visitekaartje voor het complex. Betrokkenen: Huurders. Woonpartners en de LEV groep 5.Complex 321 aanpak voor- en achtertuinen Voor- en achtertuinen zijn opgeknapt door middel van het leeghalen van de tuinen, bestrating ervan, het plaatsen van erfscheidingen, en het realiseren van een afgesloten containerhok dat alleen toegankelijk is voor de bewoners. De directe woonomgeving heeft weer een positieve uitstraling op het complex en de sociale cohesie in de buurt is verbeterd. Betrokkenen: Huurders en gemeente Helmond 6.Complex afgesloten ruimte voor scootmobiels In samenwerking met bewoners is er een afgesloten, meer gebruiksvriendelijke ruimte voor het parkeren van de scootmobiels gerealiseerd. Hierdoor is het aanzien van het complex verbeterd. Betrokkenen: huurders en Woonpartners 7. Complex 325 Groet en Ontmoet Rondom het speelveld op de Broekwal is een buurtevenement georganiseerd met de naam Groet en Ontmoet. Jongeren en ouderen konden samen activiteiten ondernemen. Betrokkenen: Huurders, kopers, LEV groep, politie, BJBrabant, lokale middenstand, vrijwillige brandweer, buurtvereniging de Bloemenbuurt 8. Praktijkschool Helmond MVO-dag Op zaterdag 24 november 2012 ging Woonpartners met een klusbrigade van eigen medewerkers, leerkrachten en wijkbewoners, al het verf- en texwerk verrichten in de restaurantruimte en directe omgeving ervan. Vooraf hebben de samenwerkende

4 partners een aantal technische aanpassingen gedaan of spullen voor de dag gesponsord. Op die manier leveren we een bijdrage om de school de mogelijkheid te bieden in 2013 het gewenste wijkrestaurant te openen. Betrokkenen: Wijkraad Helmond-Oost, Driessen Verf Helmond, Mosa Tegels, Knaapen 9. Brouwhuis algemene wijk schoonmaakactie De groepen 7 en 8 van het basisonderwijs hebben samengewerkt om het zwerfvuil in de wijk op te ruimen. Op die manier zijn de kinderen bewust gemaakt van (de effecten van) het zwerfafval in de wijk en directe omgeving van de school. Betrokkenen: Wijkraad, gemeente Helmond, basisscholen, winkeliers en buurtbewoners 6.4 Bevordering veiligheid in en om de woning Woonpartners besteedt sinds jaar en dag veel aandacht aan het verbeteren van de veiligheid in de woning en directe woonomgeving. We streven ernaar om ons totale woningbezit veiliger te maken waar dit technisch gezien mogelijk is. Naast het aanbrengen van veilig hang- en sluitwerk, rookdetecties en het verlichten van achterompaden, gaat het daarbij ook om aanleg van nieuwe groenvoorzieningen, extra onderhoud aan gemeenschappelijke groenvoorziening, het aanbrengen van poorten en het opruimen van rommel. Politiekeurmerk Veilige Woning (PKVW): de verbeteringen aan de woning worden getoetst door een onafhankelijke, geaccrediteerde instantie. Met het PKVW-certificaat kan de klant meestal bij zijn/haar verzekeraar korting krijgen op de inboedelverzekering. Bestrijding vandalisme: in het kader van vandalisme investeren we in het verwijderen van graffiti en plaatsen we in sommige gevallen zelfs nieuwe schuttingen. 6.5 Wijkvisies Om de woonkwaliteit van de bestaande wijken te borgen, ontwikkelen we samen met onze partners wijkvisies en wijkactieplannen. Ons bezit is geconcentreerd in de wijken Centrum/Binnenstad, Helmond-Noord, Helmond-Oost, Rijpelberg en Brouwhuis. Voor deze vijf wijken hebben we globale wijkscans opgesteld die de sterke en zwakke kanten, de kansen en bedreigingen per wijk weergeven. In een vervolgtraject werken we per wijk aan een integrale wijkvisie, samen met de bewoners, gemeente en het maatschappelijk middenveld. De wijkvisies voor Helmond-Oost en Helmond-Noord zijn hiervan goede voorbeelden. In overleg met belanghouders en bewoners hebben deze visies vorm gekregen. In 2012 is de wijkvisie Helmond-Noord afgerond. Bewoners en betrokken organisaties hebben nu een beeld van wat er leeft in de wijk, wat er beter zou kunnen en wat ze samen kunnen doen om ervoor te zorgen dat het over twintig jaar nog steeds goed wonen en leven is in de wijk. De algemene conclusie is dat het goed gaat met de wijk, maar dat er wel acties nodig zijn om dat ook zo te houden. Door middel van het Wijkactieplan hebben bewoners en professional afspraken gemaakt over de hiertoe te nemen maatregelen en activiteiten voor de korte termijn. Voor Helmond-Oost is het Wijkperspectief vastgesteld dat begin 2013 vertaald wordt naar het Wijkactieplan. In 2013 starten we met de ontwikkeling van de wijkvisie Rijpelberg. Waaruit vervolgens het toekomstige Wijkactieplan kan worden vastgesteld.

5 6.6 De WP-Servicekaart Met de WP-Servicekaart beloont en stimuleert Woonpartners goed woongedrag. Voor een kleine bijdrage per maand ( 4,20) kan een huurder vrijwillig deelnemen. Ultimo december 2012 namen ongeveer 3570 huurders deel, ongeveer 50% van ons huurderbestand. Het product bevat de volgende elementen: Extra huurdersonderhoud (voor rekening van Woonpartners); Een kortingpas voor een aantal winkels en eetgelegenheden in Helmond; Een voordelige verhuisservice en de mogelijkheid om de boedelbak van Woonpartners te huren; Specifieke voordeelacties (bijvoorbeeld fikse korting op cursussen via het ROC Ter AA); Waardecheques voor deelnemers die voldoen aan een aantal voorwaarden (met betrekking tot goed huurderschap) die te gebruiken zijn bij de aangesloten Helmondse ondernemers; De waardecheques kunnen ook worden ingezet om een project in de sfeer van leefbaarheid te bekostigen. Woonpartners verdubbelt in beginsel het bedrag dat aan waardecheques is ingeleverd. Rond december 2012 vond voor de achtste keer de beloningsronde plaats, met uitkering van waardecheques voor circa De leden van de WP-Servicekaart kunnen de cheques tot en met 31 december 2013 verzilveren. 6.7 Wonen, welzijn en zorg Het thema wonen, welzijn en zorg is erg belangrijk vanwege allerlei ontwikkelingen in de samenleving, zoals vergrijzing, extramuralisering en verandering van wet- en regelgeving. Daarnaast hebben we te maken met een doelgroep waarvan ruim vijftien procent 75 jaar of ouder is. De categorie 55-plus vormt al meer dan 45% van onze huurders. In 2012 gaven we op verschillende terreinen vorm aan samenwerking met andere partijen om wonen te verbinden met welzijn en zorg. Dit doen we door het ontwikkelen van specifiek beleid voor en het realiseren van passende huisvesting en bijbehorende voorzieningen, diensten en producten. Behalve om een veilige woning en woonomgeving gaat het daarbij ook om de aanwezigheid van voorzieningen en de mogelijkheid voor het verkrijgen van informatie en advies Structurele samenwerking We geven de voorkeur aan een structurele samenwerking met welzijns- en zorgpartners, waarbij we van elkaar weten wat we aan elkaar hebben en elke partij eigen verantwoordelijkheden en specialismen heeft. Daarbij sporen we behoeften op en nemen we initiatief. We zijn betrokken bij meerdere samenwerkingsverbanden die tot doel hebben een combinatie van wonen, welzijn en zorg tot stand te brengen, zodat onze bewoners makkelijker kunnen beschikken over de gewenste of noodzakelijke welzijns- en zorgvoorzieningen. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen in de vertrouwde woning en woonomgeving en zullen ze de vraag naar zorgvoorzieningen uitstellen. De combinatie wonen, welzijn en zorg vormt daarom een belangrijk onderdeel in wijkvisies.

6 6.7.2 Deelname aan gemeentelijke beleidsontwikkeling Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ) Woonpartners droeg actief bij aan de totstandkoming van het WWZ-plan , Ontwikkelingsprogramma voorzieningen wonen, welzijn, zorg voor mensen met beperkingen in Helmond. In dit plan leggen de gezamenlijke WWZ-partners op hoofdlijnen vast welke voorzieningen Helmond de komende tien jaar nodig heeft om mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen en leven. Het uitvoeringsprogramma, een veelheid aan projecten en initiatieven op gebied van wonen, welzijn en zorg, wordt periodiek geëvalueerd met de gemeente. De stad is ingedeeld in woonservicegebieden. Per gebied ligt centraal een woonservicezone, waarin alle primaire voorzieningen zo veel mogelijk geclusterd bij elkaar liggen: winkels, eerstelijns gezondheidszorg, welzijn en zorgvoorzieningen, eventueel in combinatie met een woonzorgcentrum. Binnen ons bezit hebben we de volgende woonservicegebieden: Centrum/Binnenstad, Helmond- Oost, Helmond-Noord, Rijpelberg/Brouwhuis. Woonpartners is het in beginsel eens met dit voorgestelde beleid. Bij het uitwerken van de wijkvisies en wijkontwikkelingsplannen voor onze wijken zoeken we naar mogelijkheden om de gewenste basisvoorzieningen te helpen realiseren, al dan niet geclusterd. Zodoende spelen we een rol in het realiseren van de ontwikkelopgave per wijk. Waar mogelijk en gewenst realiseren we ook maatschappelijk vastgoed, zoals we in Helmond-Noord hebben gedaan met voorzieningen voor het basisonderwijs Guidohelmond.nl Het digitaal ketenportaal WWZ, is een samenwerkingsverband tussen Woonpartners, de gemeente Helmond en een tiental andere instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Op de site wordt de bezoeker door de gids Guido (afgeleid van het Engelse woord Guide ) geholpen bij het vinden van de juiste informatie over wonen, welzijn en zorg. Guidohelmond.nl biedt de toegang tot informatie, advies en cliëntenondersteuning laagdrempelig aan. Burgers vinden hier heel gemakkelijk producten, voorzieningen en antwoorden op de meest gestelde vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Sinds 2011 is een medewerker van Woonpartners belast met het actualiseren van Guido. De kosten hiervan worden doorbelast aan de gemeente. 6.8 Sponsoring Op basis van ons sponsorbeleid steunen we activiteiten en instellingen die gerelateerd zijn aan het wonen in onze wijken en in de stad Helmond. Hierbij vinden we het bevorderen van de sociale samenhang in de stad en wijk belangrijk. Met een totaalbedrag van ,84 hebben we onder andere de volgende initiatieven ondersteund in 2012: Bijdrage aan het Kasteel van Sinterklaas georganiseerd door Stichting Stadspromotie Helmond. In het Kasteel van Sinterklaas kunnen ruim kinderen een bezoek brengen aan het tijdelijke woonverblijf van Sinterklaas en zijn pieten in het kasteel van Helmond. Woonpartners sponsort het evenement en geeft daarmee haar huurders korting op de entreeprijs. Tevens stellen wij gratis kaarten beschikbaar voor huurders met een serviceabonnement. Het belangrijkste doel hierbij is de betrokkenheid van de bewoners bij de stad vergroten en zodanig een bijdrage leveren aan positief stadsimago. Bijdrage aan Stichting Welzijn Helmond om de braderie in de Binnenstad mogelijk te maken. Doel van deze braderie is onder andere het bevorderen van de sociale samenhang in deze

7 herstructureringswijk. Woonpartners heeft in deze wijk de afgelopen jaren veel nieuwe woningen gebouwd en gerenoveerd. Bijdrage aan Stichting Boerenmert Brouwhuis om het voor de stichting mogelijk te maken de jaarlijkse braderie in de wijk Brouwhuis te organiseren. In deze wijk heeft Woonpartners een deel van haar woningbezit. Doel van de braderie is de betrokkenheid en bekendheid van de wijk te vergroten bij bewoners en mensen van buiten de wijk. Bijdrage aan Stichting Impact voor de organisatie van het jaarlijkse muziekfestival voor de jongere inwoners van Helmond. Woonpartners steunt dit initiatief om ervoor te zorgen dat de jeugd betrokken wordt en blijft bij de stad Helmond. 6.9 Huisvesting bijzondere doelgroepen Des te veiliger de woning, des te makkelijker senioren, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en personen die specifieke zorg of begeleiding nodig hebben in staat zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zelfstandig wonen met kwaliteit is hierbij ons uitgangspunt. Daarom bereiden we nieuwe projecten voor met woningen die allemaal levensloopbestendig zijn en woningen in de sfeer van beschermd en verzorgd wonen Appartementen voor mensen met een CIZ-indicatie In september 2012 hebben we het complex Moeraseik opgeleverd. Dit gebouw met 45 appartementen aan de Tamboerijnstraat in Helmond-Noord is bestemd voor cliënten van De Zorgboog met een CIZ-indicatie. Daarnaast zijn we gestart met de realisatie van Woonzorgcomplex De Tolpost in de Binnenstad. Het project bestaat uit 44 woningen voor bewoners met een CIZ-indicatie die zelfstandig wonen met de mogelijkheid van zorg op maat, indien dat gewenst is. In opdracht van De Zorgboog komen er ook groepswoningen voor PG-bewoners. Daarnaast komen er een kinderdagverblijf en algemene ruimten. Het plan zal naar verwachting begin 2013 opgeleverd worden Huisvesting senioren Woonpartners biedt een grote hoeveelheid passende woningen aan de doelgroep senioren. Ook de diversiteit in verschillende categorieën is groot. We onderscheiden: Verzorgd Wonen : woonzorgcentrum Rivierenhof (120 appartementen en kleinschalig beschermd wonen met zorg van Savant in Brouwhuis) en woonzorgcentrum Keyserinnedael (25 appartementen die aanleunen tegen het verpleeghuis van De Zorgboog in het Centrum met dezelfde naam). Geschikt Wonen : ruim 300 appartementen in geclusterde complexen met voorzieningen. Hiertoe behoren de complexen Brouwhorst, De Kortenaer en Rozenhof, alle met een zogenaamd steunpunt of steunpunt plus. Appartementencomplexen voor senioren (ruim 350 woningen) en ruim 600 verspreid gelegen seniorenwoningen. Van het totaal aantal woongelegenheden kunnen circa woningen worden aangemerkt als zogenaamde nultredenwoning Doelgroepen met woonbegeleiding Mensen met een verstandelijke beperking, mensen die gebruikmaken van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang of verslavingszorg bieden we bij voorkeur een woonsituatie waarin zij optimaal zelfstandig kunnen functioneren, beschermd of begeleid. Op dit

8 specifieke terrein werkt Woonpartners nauw samen met een aantal instellingen, zoals Stichting ORO, Stichting Triocen, Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO), de GGZ en Stichting Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJB) en Stichting LAT Vastgoed voor Stichting ORO Deze instelling biedt professionele totaalzorg aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Woonpartners verhuurt project De Bleek (23 woonplekken aan de Bosscheweg in Beek en Donk), project De Hoge Hees (25 woonplekken aan de Schoolstraat in Beek en Donk), project De Werf (dagbesteding aan de Weth. Heinsbergenplein in Helmond), project van Speijklaan (37 woonplekken en dagbesteding aan de Tjerk Hiddestraat in Helmond) en project Hamsterstraat (23 woonunits met gemeenschappelijke ruimte in Helmond). Ook in de wijken verhuurt Woonpartners meerdere woningen aan ORO. Hierin wonen mensen met woonbegeleiding, geïntegreerd in de buurt. In Vossenberg stellen we drie woningen aan ORO ter beschikking voor de tijdelijke huisvesting van een groep jeugdigen. Woonpartners blijft actief zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden Vastgoed voor Stichting LAT Aan Stichting LAT, een groep ouders van kinderen met autisme, stelt Woonpartners 10 van de 53 appartementen in het complex aan de Margrietlaan/Bernadettestraat ter beschikking. In overleg met de gemeente, de Huurdersraad en wijkbewoners, opteren we voor een tweede LAT-project in het nieuwbouwplan Reynaerde aan de Burgemeester Van Houtlaan. Dit plan biedt in totaal ruimte voor 59 appartementen (30 huur/29 koop). De afspraak is om twaalf appartementen voor LAT hierin te integreren. De oplevering van dit project vond eind 2012 plaats Vastgoed voor SWZ (Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen voor gehandicapten) SWZ (voorheen Triocen) biedt professionele totaalzorg aan mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Ten behoeve van deze doelgroep verhuren we in complex Keysershof (Centrum) twaalf woonzorgappartementen met 24-uurs begeleiding. Daarnaast is er ook een ontmoetingsruimte en een leerwerkbedrijf in de vorm van lunchroom De Keyser. Onder begeleiding runnen cliënten van SWZ deze lunchroom. Naast een leerwerkplek levert het project ook een bijdrage aan integratie van deze doelgroep in de samenleving. In het naastgelegen complex Keyserinnedael huurt SWZ ook ruimten van Woonpartners voor dagopvang en activering Vastgoed voor Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. (SMO) SMO biedt maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. SMO is een vangnet voor mensen in een (dreigende) crisissituatie, voor dak- en thuislozen en voor mensen die anderszins een kwetsbare positie in de samenleving hebben. Via de unit Woonbegeleiding zijn circa zestig huishoudens gehuisvest in onze gewone woningen, verspreid over de wijken. Via het woonruimtebemiddelingssysteem Wooniezie heeft SMO de mogelijkheid om het aantal woningen met woonbegeleiding uit te breiden. Verder verhuurt Woonpartners maatschappelijk vastgoed aan SMO voor de opvang van volwassenen, zoals het Doorgangshuis (15 plaatsen crisisopvang) en panden aan Noordende (12 plaatsen resocialisatie). Het pand aan de Zuid Koninginnewal huurt SMO voor de huisvesting van buitenlandse/tijdelijke werkkrachten. Mogelijk krijgt het pand aan de Koninginnewal op termijn een bestemming met een ander maatschappelijke karakter.

9 6.9.8 Vastgoed voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Voor huisvesting van mensen met een psychiatrische achtergrond biedt Woonpartners woningen aan de regionale GGZ-instelling. Specifiek voor groepsbewoning kochten we een tweetal grote nieuwbouwwoningen aan in de buurt Vossenberg. GGZ maakt ook gebruik van de mogelijkheid om via Wooniezie het aantal woningen met woonbegeleiding te kunnen uitbreiden. Daarnaast verhuren we een pand aan de Molenstraat 129 aan een woongroep met jongeren met sociaal-emotionele problematiek en ADHD Vastgoed voor Stichting Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJB) BJB maakt zich sterk voor jongeren en gezinnen met problemen. Zij doet dit door middel van opvang, hulpverlening, training en onderwijs. Ook BJB maakt gebruik van de mogelijkheid om via Wooniezie het aantal woningen met woonbegeleiding te kunnen uitbreiden. Voor de huisvesting van de bijzondere doelgroep stelt Woonpartners bovendien een voormalige pastorie aan de Margrietlaan (Helmond-Oost) ter beschikking waarin wonen, leren en welzijn met elkaar worden gecombineerd Short Stay Facility (SSF) of Woonhotel De stad Helmond ontbeert een gewone woonvoorziening waar mensen voor een relatief korte tijd onderdak kunnen vinden. Woonpartners verwierf voor dit doel het leegstaande kantoorpand Kasteel Traverse 104 (Centrum). Realisering ervan hangt af van verschillende factoren. Er vinden oriënterende gesprekken plaats met Atlant Groep (Arbeidsintegratie en begeleiding), SMO en St. Annaklooster. Het voormalige Hotel Wilhelmina is na het vertrek van de woongroep van BJ Brabant in gebruik genomen door studenten van de Automotive Campus in Helmond Aanpassing woning/opplussen complex Het aantal passende woningen voor mensen met lichamelijke beperkingen in de sfeer van aanpasbaar en toegankelijk wonen, moet worden uitgebreid door middel van nieuwbouw. Gelijktijdig moeten we meerdere pijlen richten op de bestaande voorraad. Aan de groeiende vraag naar aangepaste woningen kunnen we alleen tegemoet komen als we gelijktijdig meerdere oplossingen aanbieden, zoals: Woningaanpassing via Wmo Woonpartners probeert de termijn van officiële woningaanpassingen in opdracht van bureau De Zorgpoort (Wmo) verder te versnellen. Wooniezie Als aanpassing van de woning niet mogelijk of niet wenselijk is vanwege de te hoge kosten, is het verhuisprimaat van toepassing. De belanghebbende verhuist dan naar een woning die wel geschikt is of is aan te passen. In dat geval stellen we een vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten beschikbaar. De gemeente en de drie corporaties van Wooniezie, waaronder Woonpartners, hebben afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van woningen voor deze doelgroep. Als een in het verleden ingrijpend aangepaste woning vrij komt, is deze beschikbaar voor een kandidaat van De Zorgpoort.

10 Opplussen Opplussen is het aanpassen van het woongebouw en de woning voor vitale 55-plussers of voor mensen met een lichte functiestoornis, ter bevordering van de veiligheid in het algemeen en het voorkomen van ongevallen in het bijzonder. Ter dekking van de kosten nemen we jaarlijks een bedrag in de begroting op Domotica Domotica kan ingezet worden ter ondersteuning van welzijn en zorg als dagelijkse levensbehoefte. Het gaat hierbij om talloze toepassingsmogelijkheden, gericht op veiligheid, zorg, comfort, gezondheid en zuinig/bewust gebruik van energie. We zetten domotica niet alleen in als onderdeel van het programma van eisen bij nieuwbouwprojecten, maar zeker ook bij aanpassing van de bestaande voorraad. Uitrol van glasvezel is hierbij wel wenselijk maar niet noodzakelijk. Met een aantal maatschappelijke partners (gemeente, SWOH, Combivisie, De Zorgboog en Savant) hebben we in 2010 Domovisie opgericht, een organisatie van waaruit ook diensten en producten worden aangeboden. Het pilotproject Langer thuis met meer comfort in de complexen Rivierenhof en Residentie Brouwhorst is, naar aanleiding van de ervaringen en verdere ontwikkeling van de ICTvoorzieningen in een proefwoning, in 2012 uitgerold naar de andere ca. 20 woningen in het project. Dit project komt mede tot stand met subsidie van de Provincie Noord Brabant (Slimme zorg en ICT in de bestaande voorraad). Woonpartners participeert in het project op basis van 50% cofinanciering Personenalarmering Woonpartners heeft meerdere complexen, waarin deze voorzieningen voor personenalarmering standaard aanwezig zijn. Bij woonzorgcentrum Rivierenhof en seniorencomplex met steunpunt Rozenhof kan de bewoner via een spreek-/luisterverbinding professionele alarmopvolging activeren bij Stichting Savant. In enkele complexen kunnen de bewoners kiezen of zij aangesloten willen zijn op de zorgcentrale van De Zorgboog of op een systeem van een andere aanbieder. Woonpartners onderzoekt de mogelijkheden voor het bieden van meer mogelijkheden, zoals integratie van professionele alarmopvolging in een systeem waarmee ook allerlei andere vormen van veiligheid, service en comfort kunnen worden aangeboden.

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE HELMOND- NOORD > WIJKVISIE Helmond-Noord verovert harten Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord Wijkvisie Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord verovert harten Inhoudsopgave Inleiding 3 Daarom zijn wij verzot

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

4 Kwaliteit van het bezit

4 Kwaliteit van het bezit 4 Kwaliteit van het bezit 4.1 Kwaliteitsbeleid bestaand bezit Onderhoud moet het vastgoed van Woonpartners in technisch opzicht goed verhuurbaar houden. Tijdens de bewoning spelen we zo goed mogelijk in

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Stichting Woonpartners. Volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 2013

Stichting Woonpartners. Volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 2013 Stichting Woonpartners Volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 2013 Voorwoord Aanpassen, dat was voor vrijwel iedereen aan de orde in 2013. Ook voor Woonpartners. We hadden te maken met allerlei ontwikkelingen,

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag & jaarrekening 2014

Volkshuisvestingsverslag & jaarrekening 2014 Volkshuisvestingsverslag & jaarrekening 2014 Voorwoord Inspelen op verandering was hét thema van 2014. Door de vele wijzigingen in wet- en regelgeving voor de branche en aanpassingen met gevolgen voor

Nadere informatie

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in Welkom Voorzitter: Bob Spelt teamleider team wonen en stedelijke vernieuwing provincie Utrecht Workshop A Casuïstiek Dordrecht Wim van der Linden

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 0 1 5 Algemene inleiding 3 Inleiding Ambacht 5 Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 Inleiding Waarom doen wij aan leefbaarheid? Waterweg Wonen wil actief bewoners betrekken bij hun woon- en leefomgeving.

Nadere informatie

Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan Terugkoppeling status WAP 1

Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan Terugkoppeling status WAP 1 Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan 2012 14-11-2013 Terugkoppeling status WAP 1 Agenda Welkom Doel en aanpak van deze bijeenkomst Resultaten van het WAP

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting

Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting Bijlage 5. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting 4.1 Analyse Meer mensen met vraag naar zorg en ondersteuning De komende jaren zal de groep mensen met beperkingen als gevolg van ouderdom toenemen. Dit heeft

Nadere informatie

: 1 september 2015 : 14 september : dhr. J.L.M. Vlaar : M. Gadella

: 1 september 2015 : 14 september : dhr. J.L.M. Vlaar : M. Gadella RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 1 september 2015 : 14 september 2015 : dhr. J.L.M.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Wonen met zorg en support

Wonen met zorg en support 7 Wonen met zorg en support visie en doelstellingen wonen met zorg en support Door de vergrijzing en door grote veranderingen in de zorg, wonen steeds meer mensen met een zorgvraag in een gewone woning.

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Marktonderzoek wonen en zorg Lorentz genootschap. Chris Theuws Directeur-bestuurder Bergopwaarts

Marktonderzoek wonen en zorg Lorentz genootschap. Chris Theuws Directeur-bestuurder Bergopwaarts Marktonderzoek wonen en zorg Lorentz genootschap Chris Theuws Directeur-bestuurder Bergopwaarts Lorentz genootschap 2013 Zorginstelling woningcorporatie Veranderingen in de zorg Proactief Lorentz zaal

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland vast te stellen als volgt:

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland vast te stellen als volgt: 15 april 2009 - zaaknummer 2008-011526 Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling

Nadere informatie

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg DEELNOTA Wet maatschappelijke ondersteuning Deelnota bij WMO-nota 2010-2014 De kracht van Almere 1 Inhoud Inleiding 3 Welke doelen willen we bereiken? 4 Wie zijn de spelers in dit proces? 5 Wat zijn de

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

SOP. Selissenwal Ontwikkelings Plan. SOP, juli 2013 Pagina 1

SOP. Selissenwal Ontwikkelings Plan. SOP, juli 2013 Pagina 1 SOP Selissenwal Ontwikkelings Plan SOP, juli 2013 Pagina 1 Centraal staat de vraag: wat is er nodig om de leefbaarheid van Selissenwal nu en in de komende tien jaar te verbeteren? Bijbehorende stuk: leefbaarheid

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs. Programma Stadskanaal Noord

Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs. Programma Stadskanaal Noord Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda vàn Stadskanaal Noord. Het programma vloeit komende iaren wil behalen. In 2012 en 2013 hebben

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg gesprek met wie: Jan van Esch, voorzitter bestuur en Cristel Priemus, penningmeester door wie: Astrid Huygen wanneer: (donderdag 31 mei en) 8 juni 2012 waar: In de Boomtak,

Nadere informatie

Opplussen Nieuwe Stijl

Opplussen Nieuwe Stijl Opplussen Nieuwe Stijl Sabine Verkroost Verkroost Advies 10 Inhoud de aanleiding. terugblik opplussen opplussen nieuwe stijl wat gebeurt er allemaal uw belang bij opplussen 11 Zelfstandig wonen voor iedereen

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Solide partner voor u

Solide partner voor u Solide partner voor u 2 Woon zoals u wilt Informatiebrochure UWOON staat niet alleen voor verhuren en verkopen van woningen, we zijn ook een sterke partner bij herstructurering of ontwikkeling van bouwplannen.

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de toekomstvisie Westerkoog? In de digitale nieuwsbrief leest u meer over het proces. December 2008 Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Het

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting

De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting Willemijn Souren - la Fleur 9 april 2015 Programma Korte introductie Woonzorg Nederland Enkele cijfers De nieuwe klant De basis: het huidige

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Diversiteit is onze kracht

Diversiteit is onze kracht Stichting WoonMere Algemeen Secretariaat: Sportmark 77 1355 KE ALMERE T 036 5470990 F 036 5470991 woonmere@planet.nl Diversiteit is onze kracht Een rapport over de mogelijkheid om een woonproject voor

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Aanpak: voornaamste gekozen speerpunten voor verbetering van leefomstandigheden

Aanpak: voornaamste gekozen speerpunten voor verbetering van leefomstandigheden Woonservicegebied Berflo Es, hengelo Blok 1 projectgegevens Gemeente Hengelo, ruim 80.000 inwoners Wijk Berflo Es, herstructureringswijk met ongeveer 7500 inwoners waarvan ruim 20% ouder dan 55 jaar. In

Nadere informatie

Maarsveld. Kijk op de wijk

Maarsveld. Kijk op de wijk Maarsveld Kijk op de wijk Mei 2014 Wijkvisies A-Z Het doel van de wijkvisie Maarsveld is te komen tot een beeld van de wijk over tien jaar. Het wijkvisietraject bestaat uit vier onderdelen: Kijk op de

Nadere informatie

De Rode en Blauwe Loper Utrecht

De Rode en Blauwe Loper Utrecht De Rode en Blauwe Loper Utrecht Korte karakteristiek De Rode en Blauwe Loper bieden laagdrempelige ontmoeting aan bewoners in Overvecht met verschillende achtergronden. Voor de groep mensen met een psychische

Nadere informatie

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente

Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente In opdracht van: Versie: augustus 2008 Maatschappelijke Onderneming B+ Organisatie van bijzondere Buurtsuper locaties in Twente Inleiding Op 5 oktober

Nadere informatie

De Meridiaan te Veendam

De Meridiaan te Veendam De Meridiaan te Veendam Projectbeschrijving In opdracht van Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Telefoon 030 273 97 50, fax 030 273 96 52 Saskia Heins Hans

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk!

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Wijkvisie De Volgerlanden December 2011 De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan.

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan. Besturing Controlling Communicatie Besturing Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Besturing, Postbus 78, 2600

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Algemene informatie Krimpcafé XL In 2008 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 210- jarig bestaan! Keuze uit meer dan 70 opleidingen; het grootste hbo- onderwijsaanbod in Noord-

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 20170602 NETQ verwarde personen Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

Wij blijven hier wonen. De Heumense aanpak

Wij blijven hier wonen. De Heumense aanpak Wij blijven hier wonen De Heumense aanpak Opbouw presentatie, deel 1 De workshop Wij blijven hier wonen Projectaanpak en organisatie Rol en meerwaarde belangenbehartigers Hoe eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland 2010 vast te stellen als volgt:

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland 2010 vast te stellen als volgt: 25 november 2009 - zaaknummer 2009-022146 Beleidsregel subsidieverstrekking Thuisgeven in Gelderland 2010 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling vitaal

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting. Een overzicht van onze seniorenwoningen

Seniorenhuisvesting. Een overzicht van onze seniorenwoningen Seniorenhuisvesting Een overzicht van onze seniorenwoningen beleid: oktober 2008, versie 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen in de praktijk

Langer zelfstandig wonen in de praktijk Langer zelfstandig wonen in de praktijk Annette Duivenvoorden Platform31 Verbinden van onderzoek, beleid en praktijk Opgave Langer thuis - (Langer) zelfstandig thuis wonen: de norm - Niet alleen overheidsgedreven,

Nadere informatie

20 januari BBPZ/MNor/RBos/ Koningin Julianaplein AA Den Haag Postbus AC Den Haag

20 januari BBPZ/MNor/RBos/ Koningin Julianaplein AA Den Haag Postbus AC Den Haag Datum 20 januari 2017 Kenmerk BBPZ/MNor/RBos/17-003 Aan Tweede Kamer der Staten-Generaal Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus 93121 2509 AC

Nadere informatie

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, april 2011) worden gebruikt.

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Een wensen- en ideeënlijst vanuit cliëntenperspectief als leidraad voor de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

MeerSaam Samen wonen samen delen Huisvesting voor senioren Huren of kopen

MeerSaam Samen wonen samen delen Huisvesting voor senioren Huren of kopen Hoe zou u als senior willen wonen? MeerSaam Samen wonen samen delen Huisvesting voor senioren Huren of kopen Samen wonen en samen delen MeerSaam is de naam voor een nieuw landelijk initiatief om alleenstaande

Nadere informatie