6 Maatschappelijk presteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6 Maatschappelijk presteren"

Transcriptie

1 6 Maatschappelijk presteren 6.1 Leefbaarheid in buurten en wijken Woonpartners is op veel manieren daadwerkelijk bezig met de leefbaarheid in de wijken. Vanuit onze organisatie participeren en faciliteren we breed op wijk- en projectniveau. Wij zien het als regulier werk. Dat we vanuit onze verantwoordelijkheid de nodige bijdragen leveren, blijkt uit de volgende activiteiten die we ondernemen: Actieve participatie in het wijkgericht werken van de gemeente - Deelname aan wijkwerkoverleg en de overige overlegvormen van wijkraden en projectgroepen van de wijken Centrum, Binnenstad, Helmond-Oost, Helmond-Noord, Brouwhuis en Rijpelberg. Bewonersparticipatie - Veelvuldig overleg (minimaal twee per jaar op initiatief van Woonpartners) met meer dan 25 bewonersgroepen, de Huurdersraad en (financiële) ondersteuning van hun activiteiten. Uitvoering van het sociaal plan bij sloop en woningverbetering - Zorg dragen voor voldoende begeleiding, het inrichten van wisselwoningen en zorgen voor een billijke tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten bij woningverbetering- en herstructureringsprojecten. Maar ook het treffen van extra maatregelen bij leegstaande woningen om de situatie leefbaar en beheersbaar te houden, zoals tijdelijke verhuur en het tijdelijk beschikbaar stellen van lege woningen aan kunstenaars. Het vergroten van de veiligheid in huis en in directe omgeving - Het aanbrengen van inbraakveilig hang- en sluitwerk, compartimentering of afsluiten van achterpaden en het aanbrengen van verlichting in achterpaden. Het laten functioneren van een aantal buurtbeheerders - De buurtbeheerders hebben een takenpakket dat hoofdzakelijk bestaat uit sociale taken en taken in het kader van het bewaken van de leefbaarheid in wijk, buurt en complex. Zij werken voor Woonpartners en de gemeente Helmond en zorgen ervoor dat fysieke onvolkomenheden direct worden opgepakt door de gemeente en/of corporatie, spreken bewoners aan op hun gedrag en stimuleren participatie en goed buurtbeheer. Deelname aan diverse activiteiten in het kader van sociaal beheer - Activiteiten van het Kernteam woonoverlast, portiekgesprekken, overleg met politie en het Helmond Interventie Team. Bestrijden van burenoverlast - Interventie door contacten met klagers en veroorzakers en het inzetten van Buurtbemiddeling. Deelname (ook financieel) aan festiviteiten op complex-, buurt- en wijkniveau - Activiteiten ter promotie van buurt en wijk of acties om zwerfvuil op te ruimen. De WP-Servicekaart - Een product waarmee Woonpartners goed woongedrag beloont. 6.2 Totale uitgaven leefbaarheid 2011 Jaarlijks neemt Woonpartners een budget in de begroting op voor de bekostiging van activiteiten en voorzieningen in de sfeer van leefbaarheid. In 2012 bedroeg dit budget: Het budget is onderverdeeld in drie rubrieken met subposten. Feitelijk gaat het om een investeringsbudget voor de realisering van het Actieplan Leefbaarheid In de onderstaande tabel staan de rubrieken en subposten op een rijtje.

2 Begroting 2012 Werkelijk 2012 Werkelijk 2011 Leefbaarheid uit ondernemingsplan Opplussen voorraad , , ,00 Comfort plus pakket ,00 Deelname VIP project / Microhulp , ,00 Leefbaarheidmonitor , , , ,00 Leefbaarheid wonen Onderhoudsaanpassingen , , ,00 Wijkontwikkeling , , ,00 Achterpaden , , ,00 Werkgroep + activiteiten , , ,00 Buurtbemiddeling , , ,00 Ontruiming door gemeente 5.000, , ,00 Evenementen, bijzondere projecten en festiviteiten , , ,00 Folders en website wijkvisies ,00 Leefbaarheid bij renovatie Opruim-en schoonmaakacties , , ,00 Schutting , , ,00 Voorzieningen scootmobiels Sponsoring 8.000, ,00 300,00 Leefbaarheid opplussen voorraad projectmatig , , ,00 Leefbaarheid uit onderhoudsbegroting Aanpassingen entrees/parkeergarage/trapopgang , , ,00 Leefbaarheid diversen , , ,00 Groenonderhoud (opknappen en onderhoud) , , ,00 Poorten/toegangsdeuren , , , , , , , , , Highligts sociale activiteiten leefbaarheid 2012 Woonpartners neemt in haar begroting meerdere activiteiten en acties op het niveau van een complex, buurt of wijk op. In veel gevallen gaat het daarbij om activiteiten als het opknappen van een groenvoorziening, het opknappen van tuinen en achterpaden, het installeren van bewegingsmelders voor verlichting in gemeenschappelijke ruimtes of andere maatregelen om de veiligheid te verbeteren of energie te besparen. Ook zijn er activiteiten om de sociale samenhang in buurten te bevorderen, zoals straatspeeldagen en buurtactiviteiten. In andere gevallen gaat het om grotere projecten die we samen met bewoners en partners oppakken. In het volgende overzicht geven we een aantal van de belangrijkste acties en activiteiten weer waarbij wij in 2012 betrokken waren. 1. Complex 110, 112 en 148 brandveiligheid waarborgen Bij de toegangen van de complexen is gekozen voor een neutraal raamfolie met daarin de straatnaam waar het complex aan ligt. Vitrages en brandbare wandversieringen zijn verwijderd. De uitstraling is verbeterd. Bij complex 148 zijn daarnaast de entrees beter toegankelijk gemaakt door de stoepen extra te verbreden,

3 extra fietsbeugels te plaatsen en beplanting aan te passen. Betrokkenen: bewoners en wijkgenoten 2. Muziekwijk kunstwerk in het muziekplantsoen voor aanzien en ontmoeting Stichting Carat heeft aan de wijk Helmond-Noord een kunstwerk geschonken dat is vormgegeven als een ontmoetingsplek naast het park dat grenst aan de Tamboerijnstraat. Naast de ontmoetingsplek is de speeltuin uitgebreid en is het park deels opnieuw ingericht. Betrokkenen: Carat, Projectgroep Helmond-Noord, Bewonersgroep Muziekwijk, gemeente, Woonpartners 3. Helmond-Noord - bewustwordingscampagne Vanuit de buurtbijeenkomsten in het kader van de wijkvisie Helmond-Noord is een postercampagne Wij en onze wijk gestart om mensen bewust te maken van het effect van positief gedrag. De posters zijn opgehangen op o.a. scholen en in de wijkhuizen. Ook hebben alle bewoners van Helmond-Noord een poster ontvangen, met het verzoek die voor de raam te hangen. Betrokkenen: actieve bewoners en vrijwilligers uit de wijk, Woonpartners en Gemeente 4.Complex 601 samenvoegen individuele voortuinen De individuele voortuinen, veelal verwaarloosd, zijn samengevoegd tot een grote opgeknapte groenvoorziening. Het onderhoud van deze voorziening wordt onderhouden vanuit Woonpartners en betalen hier de betreffende huurders maandelijks een bedrag voor. Het is dus nu weer een visitekaartje voor het complex. Betrokkenen: Huurders. Woonpartners en de LEV groep 5.Complex 321 aanpak voor- en achtertuinen Voor- en achtertuinen zijn opgeknapt door middel van het leeghalen van de tuinen, bestrating ervan, het plaatsen van erfscheidingen, en het realiseren van een afgesloten containerhok dat alleen toegankelijk is voor de bewoners. De directe woonomgeving heeft weer een positieve uitstraling op het complex en de sociale cohesie in de buurt is verbeterd. Betrokkenen: Huurders en gemeente Helmond 6.Complex afgesloten ruimte voor scootmobiels In samenwerking met bewoners is er een afgesloten, meer gebruiksvriendelijke ruimte voor het parkeren van de scootmobiels gerealiseerd. Hierdoor is het aanzien van het complex verbeterd. Betrokkenen: huurders en Woonpartners 7. Complex 325 Groet en Ontmoet Rondom het speelveld op de Broekwal is een buurtevenement georganiseerd met de naam Groet en Ontmoet. Jongeren en ouderen konden samen activiteiten ondernemen. Betrokkenen: Huurders, kopers, LEV groep, politie, BJBrabant, lokale middenstand, vrijwillige brandweer, buurtvereniging de Bloemenbuurt 8. Praktijkschool Helmond MVO-dag Op zaterdag 24 november 2012 ging Woonpartners met een klusbrigade van eigen medewerkers, leerkrachten en wijkbewoners, al het verf- en texwerk verrichten in de restaurantruimte en directe omgeving ervan. Vooraf hebben de samenwerkende

4 partners een aantal technische aanpassingen gedaan of spullen voor de dag gesponsord. Op die manier leveren we een bijdrage om de school de mogelijkheid te bieden in 2013 het gewenste wijkrestaurant te openen. Betrokkenen: Wijkraad Helmond-Oost, Driessen Verf Helmond, Mosa Tegels, Knaapen 9. Brouwhuis algemene wijk schoonmaakactie De groepen 7 en 8 van het basisonderwijs hebben samengewerkt om het zwerfvuil in de wijk op te ruimen. Op die manier zijn de kinderen bewust gemaakt van (de effecten van) het zwerfafval in de wijk en directe omgeving van de school. Betrokkenen: Wijkraad, gemeente Helmond, basisscholen, winkeliers en buurtbewoners 6.4 Bevordering veiligheid in en om de woning Woonpartners besteedt sinds jaar en dag veel aandacht aan het verbeteren van de veiligheid in de woning en directe woonomgeving. We streven ernaar om ons totale woningbezit veiliger te maken waar dit technisch gezien mogelijk is. Naast het aanbrengen van veilig hang- en sluitwerk, rookdetecties en het verlichten van achterompaden, gaat het daarbij ook om aanleg van nieuwe groenvoorzieningen, extra onderhoud aan gemeenschappelijke groenvoorziening, het aanbrengen van poorten en het opruimen van rommel. Politiekeurmerk Veilige Woning (PKVW): de verbeteringen aan de woning worden getoetst door een onafhankelijke, geaccrediteerde instantie. Met het PKVW-certificaat kan de klant meestal bij zijn/haar verzekeraar korting krijgen op de inboedelverzekering. Bestrijding vandalisme: in het kader van vandalisme investeren we in het verwijderen van graffiti en plaatsen we in sommige gevallen zelfs nieuwe schuttingen. 6.5 Wijkvisies Om de woonkwaliteit van de bestaande wijken te borgen, ontwikkelen we samen met onze partners wijkvisies en wijkactieplannen. Ons bezit is geconcentreerd in de wijken Centrum/Binnenstad, Helmond-Noord, Helmond-Oost, Rijpelberg en Brouwhuis. Voor deze vijf wijken hebben we globale wijkscans opgesteld die de sterke en zwakke kanten, de kansen en bedreigingen per wijk weergeven. In een vervolgtraject werken we per wijk aan een integrale wijkvisie, samen met de bewoners, gemeente en het maatschappelijk middenveld. De wijkvisies voor Helmond-Oost en Helmond-Noord zijn hiervan goede voorbeelden. In overleg met belanghouders en bewoners hebben deze visies vorm gekregen. In 2012 is de wijkvisie Helmond-Noord afgerond. Bewoners en betrokken organisaties hebben nu een beeld van wat er leeft in de wijk, wat er beter zou kunnen en wat ze samen kunnen doen om ervoor te zorgen dat het over twintig jaar nog steeds goed wonen en leven is in de wijk. De algemene conclusie is dat het goed gaat met de wijk, maar dat er wel acties nodig zijn om dat ook zo te houden. Door middel van het Wijkactieplan hebben bewoners en professional afspraken gemaakt over de hiertoe te nemen maatregelen en activiteiten voor de korte termijn. Voor Helmond-Oost is het Wijkperspectief vastgesteld dat begin 2013 vertaald wordt naar het Wijkactieplan. In 2013 starten we met de ontwikkeling van de wijkvisie Rijpelberg. Waaruit vervolgens het toekomstige Wijkactieplan kan worden vastgesteld.

5 6.6 De WP-Servicekaart Met de WP-Servicekaart beloont en stimuleert Woonpartners goed woongedrag. Voor een kleine bijdrage per maand ( 4,20) kan een huurder vrijwillig deelnemen. Ultimo december 2012 namen ongeveer 3570 huurders deel, ongeveer 50% van ons huurderbestand. Het product bevat de volgende elementen: Extra huurdersonderhoud (voor rekening van Woonpartners); Een kortingpas voor een aantal winkels en eetgelegenheden in Helmond; Een voordelige verhuisservice en de mogelijkheid om de boedelbak van Woonpartners te huren; Specifieke voordeelacties (bijvoorbeeld fikse korting op cursussen via het ROC Ter AA); Waardecheques voor deelnemers die voldoen aan een aantal voorwaarden (met betrekking tot goed huurderschap) die te gebruiken zijn bij de aangesloten Helmondse ondernemers; De waardecheques kunnen ook worden ingezet om een project in de sfeer van leefbaarheid te bekostigen. Woonpartners verdubbelt in beginsel het bedrag dat aan waardecheques is ingeleverd. Rond december 2012 vond voor de achtste keer de beloningsronde plaats, met uitkering van waardecheques voor circa De leden van de WP-Servicekaart kunnen de cheques tot en met 31 december 2013 verzilveren. 6.7 Wonen, welzijn en zorg Het thema wonen, welzijn en zorg is erg belangrijk vanwege allerlei ontwikkelingen in de samenleving, zoals vergrijzing, extramuralisering en verandering van wet- en regelgeving. Daarnaast hebben we te maken met een doelgroep waarvan ruim vijftien procent 75 jaar of ouder is. De categorie 55-plus vormt al meer dan 45% van onze huurders. In 2012 gaven we op verschillende terreinen vorm aan samenwerking met andere partijen om wonen te verbinden met welzijn en zorg. Dit doen we door het ontwikkelen van specifiek beleid voor en het realiseren van passende huisvesting en bijbehorende voorzieningen, diensten en producten. Behalve om een veilige woning en woonomgeving gaat het daarbij ook om de aanwezigheid van voorzieningen en de mogelijkheid voor het verkrijgen van informatie en advies Structurele samenwerking We geven de voorkeur aan een structurele samenwerking met welzijns- en zorgpartners, waarbij we van elkaar weten wat we aan elkaar hebben en elke partij eigen verantwoordelijkheden en specialismen heeft. Daarbij sporen we behoeften op en nemen we initiatief. We zijn betrokken bij meerdere samenwerkingsverbanden die tot doel hebben een combinatie van wonen, welzijn en zorg tot stand te brengen, zodat onze bewoners makkelijker kunnen beschikken over de gewenste of noodzakelijke welzijns- en zorgvoorzieningen. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen in de vertrouwde woning en woonomgeving en zullen ze de vraag naar zorgvoorzieningen uitstellen. De combinatie wonen, welzijn en zorg vormt daarom een belangrijk onderdeel in wijkvisies.

6 6.7.2 Deelname aan gemeentelijke beleidsontwikkeling Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ) Woonpartners droeg actief bij aan de totstandkoming van het WWZ-plan , Ontwikkelingsprogramma voorzieningen wonen, welzijn, zorg voor mensen met beperkingen in Helmond. In dit plan leggen de gezamenlijke WWZ-partners op hoofdlijnen vast welke voorzieningen Helmond de komende tien jaar nodig heeft om mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen en leven. Het uitvoeringsprogramma, een veelheid aan projecten en initiatieven op gebied van wonen, welzijn en zorg, wordt periodiek geëvalueerd met de gemeente. De stad is ingedeeld in woonservicegebieden. Per gebied ligt centraal een woonservicezone, waarin alle primaire voorzieningen zo veel mogelijk geclusterd bij elkaar liggen: winkels, eerstelijns gezondheidszorg, welzijn en zorgvoorzieningen, eventueel in combinatie met een woonzorgcentrum. Binnen ons bezit hebben we de volgende woonservicegebieden: Centrum/Binnenstad, Helmond- Oost, Helmond-Noord, Rijpelberg/Brouwhuis. Woonpartners is het in beginsel eens met dit voorgestelde beleid. Bij het uitwerken van de wijkvisies en wijkontwikkelingsplannen voor onze wijken zoeken we naar mogelijkheden om de gewenste basisvoorzieningen te helpen realiseren, al dan niet geclusterd. Zodoende spelen we een rol in het realiseren van de ontwikkelopgave per wijk. Waar mogelijk en gewenst realiseren we ook maatschappelijk vastgoed, zoals we in Helmond-Noord hebben gedaan met voorzieningen voor het basisonderwijs Guidohelmond.nl Het digitaal ketenportaal WWZ, is een samenwerkingsverband tussen Woonpartners, de gemeente Helmond en een tiental andere instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Op de site wordt de bezoeker door de gids Guido (afgeleid van het Engelse woord Guide ) geholpen bij het vinden van de juiste informatie over wonen, welzijn en zorg. Guidohelmond.nl biedt de toegang tot informatie, advies en cliëntenondersteuning laagdrempelig aan. Burgers vinden hier heel gemakkelijk producten, voorzieningen en antwoorden op de meest gestelde vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Sinds 2011 is een medewerker van Woonpartners belast met het actualiseren van Guido. De kosten hiervan worden doorbelast aan de gemeente. 6.8 Sponsoring Op basis van ons sponsorbeleid steunen we activiteiten en instellingen die gerelateerd zijn aan het wonen in onze wijken en in de stad Helmond. Hierbij vinden we het bevorderen van de sociale samenhang in de stad en wijk belangrijk. Met een totaalbedrag van ,84 hebben we onder andere de volgende initiatieven ondersteund in 2012: Bijdrage aan het Kasteel van Sinterklaas georganiseerd door Stichting Stadspromotie Helmond. In het Kasteel van Sinterklaas kunnen ruim kinderen een bezoek brengen aan het tijdelijke woonverblijf van Sinterklaas en zijn pieten in het kasteel van Helmond. Woonpartners sponsort het evenement en geeft daarmee haar huurders korting op de entreeprijs. Tevens stellen wij gratis kaarten beschikbaar voor huurders met een serviceabonnement. Het belangrijkste doel hierbij is de betrokkenheid van de bewoners bij de stad vergroten en zodanig een bijdrage leveren aan positief stadsimago. Bijdrage aan Stichting Welzijn Helmond om de braderie in de Binnenstad mogelijk te maken. Doel van deze braderie is onder andere het bevorderen van de sociale samenhang in deze

7 herstructureringswijk. Woonpartners heeft in deze wijk de afgelopen jaren veel nieuwe woningen gebouwd en gerenoveerd. Bijdrage aan Stichting Boerenmert Brouwhuis om het voor de stichting mogelijk te maken de jaarlijkse braderie in de wijk Brouwhuis te organiseren. In deze wijk heeft Woonpartners een deel van haar woningbezit. Doel van de braderie is de betrokkenheid en bekendheid van de wijk te vergroten bij bewoners en mensen van buiten de wijk. Bijdrage aan Stichting Impact voor de organisatie van het jaarlijkse muziekfestival voor de jongere inwoners van Helmond. Woonpartners steunt dit initiatief om ervoor te zorgen dat de jeugd betrokken wordt en blijft bij de stad Helmond. 6.9 Huisvesting bijzondere doelgroepen Des te veiliger de woning, des te makkelijker senioren, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en personen die specifieke zorg of begeleiding nodig hebben in staat zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zelfstandig wonen met kwaliteit is hierbij ons uitgangspunt. Daarom bereiden we nieuwe projecten voor met woningen die allemaal levensloopbestendig zijn en woningen in de sfeer van beschermd en verzorgd wonen Appartementen voor mensen met een CIZ-indicatie In september 2012 hebben we het complex Moeraseik opgeleverd. Dit gebouw met 45 appartementen aan de Tamboerijnstraat in Helmond-Noord is bestemd voor cliënten van De Zorgboog met een CIZ-indicatie. Daarnaast zijn we gestart met de realisatie van Woonzorgcomplex De Tolpost in de Binnenstad. Het project bestaat uit 44 woningen voor bewoners met een CIZ-indicatie die zelfstandig wonen met de mogelijkheid van zorg op maat, indien dat gewenst is. In opdracht van De Zorgboog komen er ook groepswoningen voor PG-bewoners. Daarnaast komen er een kinderdagverblijf en algemene ruimten. Het plan zal naar verwachting begin 2013 opgeleverd worden Huisvesting senioren Woonpartners biedt een grote hoeveelheid passende woningen aan de doelgroep senioren. Ook de diversiteit in verschillende categorieën is groot. We onderscheiden: Verzorgd Wonen : woonzorgcentrum Rivierenhof (120 appartementen en kleinschalig beschermd wonen met zorg van Savant in Brouwhuis) en woonzorgcentrum Keyserinnedael (25 appartementen die aanleunen tegen het verpleeghuis van De Zorgboog in het Centrum met dezelfde naam). Geschikt Wonen : ruim 300 appartementen in geclusterde complexen met voorzieningen. Hiertoe behoren de complexen Brouwhorst, De Kortenaer en Rozenhof, alle met een zogenaamd steunpunt of steunpunt plus. Appartementencomplexen voor senioren (ruim 350 woningen) en ruim 600 verspreid gelegen seniorenwoningen. Van het totaal aantal woongelegenheden kunnen circa woningen worden aangemerkt als zogenaamde nultredenwoning Doelgroepen met woonbegeleiding Mensen met een verstandelijke beperking, mensen die gebruikmaken van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang of verslavingszorg bieden we bij voorkeur een woonsituatie waarin zij optimaal zelfstandig kunnen functioneren, beschermd of begeleid. Op dit

8 specifieke terrein werkt Woonpartners nauw samen met een aantal instellingen, zoals Stichting ORO, Stichting Triocen, Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO), de GGZ en Stichting Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJB) en Stichting LAT Vastgoed voor Stichting ORO Deze instelling biedt professionele totaalzorg aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Woonpartners verhuurt project De Bleek (23 woonplekken aan de Bosscheweg in Beek en Donk), project De Hoge Hees (25 woonplekken aan de Schoolstraat in Beek en Donk), project De Werf (dagbesteding aan de Weth. Heinsbergenplein in Helmond), project van Speijklaan (37 woonplekken en dagbesteding aan de Tjerk Hiddestraat in Helmond) en project Hamsterstraat (23 woonunits met gemeenschappelijke ruimte in Helmond). Ook in de wijken verhuurt Woonpartners meerdere woningen aan ORO. Hierin wonen mensen met woonbegeleiding, geïntegreerd in de buurt. In Vossenberg stellen we drie woningen aan ORO ter beschikking voor de tijdelijke huisvesting van een groep jeugdigen. Woonpartners blijft actief zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden Vastgoed voor Stichting LAT Aan Stichting LAT, een groep ouders van kinderen met autisme, stelt Woonpartners 10 van de 53 appartementen in het complex aan de Margrietlaan/Bernadettestraat ter beschikking. In overleg met de gemeente, de Huurdersraad en wijkbewoners, opteren we voor een tweede LAT-project in het nieuwbouwplan Reynaerde aan de Burgemeester Van Houtlaan. Dit plan biedt in totaal ruimte voor 59 appartementen (30 huur/29 koop). De afspraak is om twaalf appartementen voor LAT hierin te integreren. De oplevering van dit project vond eind 2012 plaats Vastgoed voor SWZ (Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen voor gehandicapten) SWZ (voorheen Triocen) biedt professionele totaalzorg aan mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Ten behoeve van deze doelgroep verhuren we in complex Keysershof (Centrum) twaalf woonzorgappartementen met 24-uurs begeleiding. Daarnaast is er ook een ontmoetingsruimte en een leerwerkbedrijf in de vorm van lunchroom De Keyser. Onder begeleiding runnen cliënten van SWZ deze lunchroom. Naast een leerwerkplek levert het project ook een bijdrage aan integratie van deze doelgroep in de samenleving. In het naastgelegen complex Keyserinnedael huurt SWZ ook ruimten van Woonpartners voor dagopvang en activering Vastgoed voor Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. (SMO) SMO biedt maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. SMO is een vangnet voor mensen in een (dreigende) crisissituatie, voor dak- en thuislozen en voor mensen die anderszins een kwetsbare positie in de samenleving hebben. Via de unit Woonbegeleiding zijn circa zestig huishoudens gehuisvest in onze gewone woningen, verspreid over de wijken. Via het woonruimtebemiddelingssysteem Wooniezie heeft SMO de mogelijkheid om het aantal woningen met woonbegeleiding uit te breiden. Verder verhuurt Woonpartners maatschappelijk vastgoed aan SMO voor de opvang van volwassenen, zoals het Doorgangshuis (15 plaatsen crisisopvang) en panden aan Noordende (12 plaatsen resocialisatie). Het pand aan de Zuid Koninginnewal huurt SMO voor de huisvesting van buitenlandse/tijdelijke werkkrachten. Mogelijk krijgt het pand aan de Koninginnewal op termijn een bestemming met een ander maatschappelijke karakter.

9 6.9.8 Vastgoed voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Voor huisvesting van mensen met een psychiatrische achtergrond biedt Woonpartners woningen aan de regionale GGZ-instelling. Specifiek voor groepsbewoning kochten we een tweetal grote nieuwbouwwoningen aan in de buurt Vossenberg. GGZ maakt ook gebruik van de mogelijkheid om via Wooniezie het aantal woningen met woonbegeleiding te kunnen uitbreiden. Daarnaast verhuren we een pand aan de Molenstraat 129 aan een woongroep met jongeren met sociaal-emotionele problematiek en ADHD Vastgoed voor Stichting Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJB) BJB maakt zich sterk voor jongeren en gezinnen met problemen. Zij doet dit door middel van opvang, hulpverlening, training en onderwijs. Ook BJB maakt gebruik van de mogelijkheid om via Wooniezie het aantal woningen met woonbegeleiding te kunnen uitbreiden. Voor de huisvesting van de bijzondere doelgroep stelt Woonpartners bovendien een voormalige pastorie aan de Margrietlaan (Helmond-Oost) ter beschikking waarin wonen, leren en welzijn met elkaar worden gecombineerd Short Stay Facility (SSF) of Woonhotel De stad Helmond ontbeert een gewone woonvoorziening waar mensen voor een relatief korte tijd onderdak kunnen vinden. Woonpartners verwierf voor dit doel het leegstaande kantoorpand Kasteel Traverse 104 (Centrum). Realisering ervan hangt af van verschillende factoren. Er vinden oriënterende gesprekken plaats met Atlant Groep (Arbeidsintegratie en begeleiding), SMO en St. Annaklooster. Het voormalige Hotel Wilhelmina is na het vertrek van de woongroep van BJ Brabant in gebruik genomen door studenten van de Automotive Campus in Helmond Aanpassing woning/opplussen complex Het aantal passende woningen voor mensen met lichamelijke beperkingen in de sfeer van aanpasbaar en toegankelijk wonen, moet worden uitgebreid door middel van nieuwbouw. Gelijktijdig moeten we meerdere pijlen richten op de bestaande voorraad. Aan de groeiende vraag naar aangepaste woningen kunnen we alleen tegemoet komen als we gelijktijdig meerdere oplossingen aanbieden, zoals: Woningaanpassing via Wmo Woonpartners probeert de termijn van officiële woningaanpassingen in opdracht van bureau De Zorgpoort (Wmo) verder te versnellen. Wooniezie Als aanpassing van de woning niet mogelijk of niet wenselijk is vanwege de te hoge kosten, is het verhuisprimaat van toepassing. De belanghebbende verhuist dan naar een woning die wel geschikt is of is aan te passen. In dat geval stellen we een vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten beschikbaar. De gemeente en de drie corporaties van Wooniezie, waaronder Woonpartners, hebben afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van woningen voor deze doelgroep. Als een in het verleden ingrijpend aangepaste woning vrij komt, is deze beschikbaar voor een kandidaat van De Zorgpoort.

10 Opplussen Opplussen is het aanpassen van het woongebouw en de woning voor vitale 55-plussers of voor mensen met een lichte functiestoornis, ter bevordering van de veiligheid in het algemeen en het voorkomen van ongevallen in het bijzonder. Ter dekking van de kosten nemen we jaarlijks een bedrag in de begroting op Domotica Domotica kan ingezet worden ter ondersteuning van welzijn en zorg als dagelijkse levensbehoefte. Het gaat hierbij om talloze toepassingsmogelijkheden, gericht op veiligheid, zorg, comfort, gezondheid en zuinig/bewust gebruik van energie. We zetten domotica niet alleen in als onderdeel van het programma van eisen bij nieuwbouwprojecten, maar zeker ook bij aanpassing van de bestaande voorraad. Uitrol van glasvezel is hierbij wel wenselijk maar niet noodzakelijk. Met een aantal maatschappelijke partners (gemeente, SWOH, Combivisie, De Zorgboog en Savant) hebben we in 2010 Domovisie opgericht, een organisatie van waaruit ook diensten en producten worden aangeboden. Het pilotproject Langer thuis met meer comfort in de complexen Rivierenhof en Residentie Brouwhorst is, naar aanleiding van de ervaringen en verdere ontwikkeling van de ICTvoorzieningen in een proefwoning, in 2012 uitgerold naar de andere ca. 20 woningen in het project. Dit project komt mede tot stand met subsidie van de Provincie Noord Brabant (Slimme zorg en ICT in de bestaande voorraad). Woonpartners participeert in het project op basis van 50% cofinanciering Personenalarmering Woonpartners heeft meerdere complexen, waarin deze voorzieningen voor personenalarmering standaard aanwezig zijn. Bij woonzorgcentrum Rivierenhof en seniorencomplex met steunpunt Rozenhof kan de bewoner via een spreek-/luisterverbinding professionele alarmopvolging activeren bij Stichting Savant. In enkele complexen kunnen de bewoners kiezen of zij aangesloten willen zijn op de zorgcentrale van De Zorgboog of op een systeem van een andere aanbieder. Woonpartners onderzoekt de mogelijkheden voor het bieden van meer mogelijkheden, zoals integratie van professionele alarmopvolging in een systeem waarmee ook allerlei andere vormen van veiligheid, service en comfort kunnen worden aangeboden.

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen

Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen Jaarverslag 2005 Woonstichting Hhvl Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave jaarverslag 2005 Voorwoord 5 Volkshuisvestingsverslag 1. Inleiding 9 2. Bouwen 13 3. Gebiedontwikkeling

Nadere informatie

Juli 2008. plan van aanpak visie en programma van eisen

Juli 2008. plan van aanpak visie en programma van eisen Juli 2008 plan van aanpak visie en programma van eisen 1 Juli 2008 Publicatie van de gemeente Hengelo Afdeling Sport Cultuur Zorg en Welzijn 2 VOORWOORD Wonen met zorg en welzijn is volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Programmabegroting 2009-2012

Programmabegroting 2009-2012 Programmabegroting 2009-2012 Cluster Centrale Staf, Vakteam Strategie & Control 1 Uitgave Gemeente Delft, augustus 2008 Druk Den Haag Media Groep Informatie Gemeente Delft, vakteam Strategie & Control,

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg Bestuurlijke agenda voor de ruimtelijke opgave wonen met

Nadere informatie

Visitatierapport. 3B Wonen 2009-2012

Visitatierapport. 3B Wonen 2009-2012 Visitatierapport 3B Wonen 2009-2012 Utrecht, 8 november 2013 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer F.T. de Groot RB (voorzitter)

Nadere informatie

Project Plan. December 2014. Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen

Project Plan. December 2014. Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen Project Plan het h uis Een kleinschalige woonvorm voor onze gehandicapte kinderen Stichting Hethuis Ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te s-gravenhage onder nummer 27268291,

Nadere informatie

Laris Wonen en diensten. Jaarverslag 2011

Laris Wonen en diensten. Jaarverslag 2011 Laris Wonen en diensten Jaarverslag 2011 Colofon Naam van toegelaten instelling : Laris Wonen en diensten Gemeente : Montferland en Zevenaar Adres en postcode : Kerkstraat 47, 6941 AE Didam Postbus en

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Visie en missie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Visie en missie Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en missie 2. Onze inzet: een sociaal en economisch vitale Gooi en Vechtstreek a. Samenwerking met onze klanten i. HuurdersBelangenVereniging ii. Bewonerscommissies

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 ZorgGoedBrabant

Activiteitenplan 2015 ZorgGoedBrabant Activiteitenplan 2015 ZorgGoedBrabant ZorgGoedBrabant Postbus 151 5340 AD Oss Telefoon (0412) 66 49 11 Fax (0412) 66 49 94 Website: www.zorggoedbrabant.nl Oktober 2014 2 ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting

Nadere informatie

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 INHOUD Voorwoord De missie en visie van Dudok Wonen 1 Wij bieden kansen voor beweging 1.1 Woningvoorraad (bestaand bezit) Analyse woningportefeuille Verkoop en aankoop 1.2

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie