Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7"

Transcriptie

1

2 Algemene inleiding 3 Inleiding Ambacht 5 Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2

3 Inleiding Waarom doen wij aan leefbaarheid? Waterweg Wonen wil actief bewoners betrekken bij hun woon- en leefomgeving. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat onze klanten prettig wonen in een sociale woonomgeving in Vlaardingse buurten waar wij bezit hebben. Om dit voor elkaar te krijgen zoeken we de nauwe samenwerking op met bewoners en partners. Waterweg Wonen heeft zes ambities in het bedrijfsplan geformuleerd. Eén van de ambities is: Wij staan voor goed beheer. Dit betekent dat wij graag willen dat onze woningen en de wijken waarin deze staan schoon, heel en veilig zijn. Wat betekent leefbaarheid voor ons? Waterweg Wonen investeert in de leefbaarheid omdat wij vinden dat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om samen met bewoners, gemeente en partners in de wijken te staan voor prettig wonen in leefbare wijken. Een leefbare wijk is ook een woonomgeving waar het schoon, heel en veilig is. Op het gebied van veiligheid is Waterweg Wonen niet de eerst verantwoordelijke. Leefbaarheid nieuwe stijl Samen met de Huurdersraad is in 2013 een werkgroep opgericht om in co-makerschap nieuw beleid voor leefbaarheid te ontwikkelen. Deze werkgroep bestond uit een brede vertegenwoordiging van actieve bewoners. Het leefbaarheidsplan 2015 is volgens de nieuwe stijl opgesteld. In 2015 wordt het beleid met de werkgroep geëvalueerd. Participatieprojecten We leven in een samenleving waarin iedereen die dat kan steeds meer de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, in plaats dat instanties of overheid alles regelen. Waterweg Wonen anticipeert op deze ontwikkeling en is actief bezig met het uitwerken van pilotprojecten om bewonersparticipatie te vernieuwen en te verbreden. Twee projecten zijn gepresenteerd aan bewoners en bewonerscommissies. Deze projecten zijn met enthousiasme ontvangen en worden in 2015 met bewoners verder uitgewerkt. Het betreft de projecten Ambassadeurs en Buurttuinen. Een derde project wordt nog uitgewerkt en in 2015 gepresenteerd. Bij de pilot Ambassadeurs krijgen de huurders een rol in het proces van de woningaanbieding. Het gaat hierbij vooral om het informeren van kandidaat-huurders. Bij de pilot Buurttuinen wordt samen met de omwonenden van binnenterreinen de mogelijkheden onderzocht voor aanleg en onderhoud van een buurttuin op het binnenterrein. Bij een buurttuin zijn bewoners hiervoor (mede)verantwoordelijk. Hoe kwam het leefbaarheidsplan tot stand? Het leefbaarheidsplan is in samenwerking met bewoners(groepen) en de gemeente Vlaardingen tot stand gekomen. Wij hebben interne en externe gegevens geraadpleegd om gebieden te onderzoeken en om tot prioriteiten en speerpunten in het leefbaarheidsplan te komen. 3

4 Aandachtspunten zijn opgenomen en vertaald in speerpunten waar vervolgens projecten aan zijn gekoppeld per gebied. Leefbaarheidsbudget Het leefbaarheidsbudget bedraagt in deze bedrijfsplanperiode euro, te verdelen over de wijken Holy, Ambacht, Centrum en Westwijk. We zetten in op het betrekken van bewoners en op het bieden van ruimte en budget voor bewonersinitiatieven die in de loop van het jaar genomen worden maar nu nog niet bekend zijn. Wij reserveren zowel budget voor de participatie en leefbaarheid als ook voor technische zaken. Een voorbeeld van een technische ingreep op het gebied van leefbaarheid is het aanbrengen van bolspiegels in een voor bewoners onoverzichtelijke bergingsgang. De inzet van het leefbaarheidsbudget is bepaald op basis van problematiek, kwetsbaarheid en urgentie en behoefte van bewoners. Op basis hiervan is bekeken welke (projectmatige) aanpak nodig is voor structurele oplossingen. In de gebieden waar het goed gaat houden bewoners de mogelijkheid om activiteiten te organiseren. Daarom is ook budget gereserveerd voor bewonersinitiatieven. In gebieden waar het minder goed gaat, blijkend uit signalen en cijfers, en waar bewoners niet met initiatieven komen neemt Waterweg Wonen het initiatief tot een projectmatige aanpak. Hiervoor is een reservering knelpunten opgenomen. Wat zijn de speerpunten voor 2015? Onze prioriteit leggen wij steeds bij participatie van bewoners bij een sociale woon- en leefomgeving waar het prettig wonen is. Vanuit haar kerntaak levert Waterweg Wonen een aandeel in het verminderen van ergernissen rond schoon, heel en veilig. Wij streven hierbij naar een integrale samenhangende aanpak om problemen structureel op te lossen. Per buurt worden initiatieven genomen om bewoners te betrekken bij hun woon- en leefomgeving. We zetten gericht in op het gebied van handhaving in kwetsbare complexen (tuinen, rommel in portieken, et cetera). We ondersteunen initiatieven uit de buurt. Hoe zorgen we voor bekendheid van onze plannen? Het is in het belang van het plan dat alle bewoners van onze wijken en de organisaties waarmee wij samenwerken op de hoogte zijn van onze leefbaarheidsplannen. Aan alle partijen stellen we daarom het leefbaarheidsplan na vaststelling voor 2015 digitaal beschikbaar. Op mijn.waterwegwonen.nl kan iedere bewoner voor zijn eigen wijk het leefbaarheidsplan inzien. Daarnaast zijn alle plannen zichtbaar op onze website voor al onze relaties en (potentiele) klanten. Op die manier informeren wij iedereen. De bewonerscommissies hebben hierbij een grote rol, zij zorgen voor de communicatie richting hun achterban. 4

5 Inleiding gebied Ambacht Het gebied Ambacht bestaat uit drie buurten met elk hun eigen karakter: Babberspolder-Oost Babberspolder-West Babberspolder- Noord Analyse van de wijk Babberspolder-Oost Babberspolder-Oost is het gebied ten oosten van de Van Hogendorplaan. Waterweg Wonen is eigenaar van 1318 huurwoningen in dit gebied. In Babberspolder-Oost is de afgelopen jaren veel nieuwbouw gepleegd. De woningvoorraad is getransformeerd van een overmaat aan jaren vijftig portiekflats in een evenwichtige voorraad moderne appartementen en royale eengezinswoningen. In Babberspolder-Oost hebben actieve bewoners het initiatief genomen om te komen tot een sociale wijkonderneming. De wijkonderneming Vrienden van Vlaardinger-Ambacht is in januari 2014 officieel opgericht. Medewerkers van Waterweg Wonen die werkzaam zijn in Babberspolder-Oost en actieve bewoners zijn geraadpleegd. De raadpleging levert de volgende aandachtspunten op voor dit gebied: Muwi I: aandacht voor het beheer in de portieken en rondom de woningen; Nieuwbouw in Babberspolder-Oost: aandacht voor het beheer bij mandelige gebieden; Nieuwbouw in Babberspolder-Oost: aandacht voor de verschillende leefstijlen (en ook tussen huurders en eigenaarbewoners); Aandacht voor de beheersituatie - door omringende sloopwerkzaamheden- rond de eengezinswoningen in de Salviastraat; Verwaarloosde tuinen (algemeen aandachtspunt). Babberspolder-West Babberspolder-West is het gebied ten westen van de Van Hogendorplaan en ten zuiden van de Goudsesingel. Waterweg Wonen is eigenaar van 641 verhuureenheden in dit gebied. Babberspolder- West stamt uit de jaren vijftig. Deze buurt onderging al eerder een ingrijpende herstructurering. Hierdoor heeft de wijk verschillende soorten woningen. Kenmerkend zijn de samengevoegde, gerenoveerde duplexwoningen en de witte Snaaijerflats. De buurt heeft een mooie ligging, voor een deel kijken bewoners uit op het water en de bomen langs de Westlandseweg. Het woningbezit van Waterweg Wonen concentreert zich vooral rondom de Snaaijerflats. Uit gesprekken met medewerkers van Waterweg Wonen die werkzaam zijn in Babberspolder-West en actieve bewoners kan worden geconcludeerd dat er aandacht noodzakelijk is voor de aanpak van verwaarloosde tuinen. 5

6 Babberspolder-Noord Dit gebied bestaat uit hoge galerijflats, eengezinswoningen en enkele bungalows aan de Kethelweg. De wijk bestaat grotendeels uit koopwoningen. Aan de Burgemeester van Walsumlaan staan drie galerijflats. Waterweg Wonen is eigenaar van 63 woningen in deze flats. Woningen die vrijkomen in deze flats worden verkocht. Hierdoor is er een VvE actief. Bewonersvereniging DOTO vertegenwoordigt de belangen van de huurders in de galerijflats. Vanwege het beperkte bezit in dit gebied beperkt de inzet van Waterweg Wonen zich tot het faciliteren van activiteiten van de bewonersvereniging. Speerpunten Ambacht De speerpunten van Waterweg Wonen liggen in eerste instantie op het vlak van het in stand houden of creëren van een schone, hele en veilige woonomgeving. Verder vinden zowel de gemeente Vlaardingen als Waterweg Wonen het van belangrijk om de ontmoeting tussen verschillende bewoners te bevorderen en het beheer van de woningen en openbare ruimte op niveau te brengen. Wij richten ons dan ook op: Inzetten in kwetsbare complexen op het gebied van handhaving (tuinen, rommel in portieken); Inzetten van activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig en actief betrekken van bewoners bij deze activiteiten; Stimuleren van ontmoeting tussen bewoners, zowel huurders als eigenaren, in de nieuwbouwcomplexen in Babberspolder-Oost. Wat willen we bereiken? De projecten in Ambacht hebben als doel dat: het leefbaarheidsbudget besteed wordt aan de grootste knelpunten; bewoners een verbetering zien op het gebied van schoon, heel, veilig; de goede samenwerking tussen actieve bewoners, Waterweg Wonen, Gemeente Vlaardingen en de Wijkonderneming wordt voortgezet en indien nodig wordt uitgebreid. 6

7 Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7

8 Gebied Vlaardinger Ambacht Culinaire ontmoeting Buurt Babberspolder Locatie n.n.t.b. Speerpunt Projectomschrijving Doelstelling(en) Stimuleren van ontmoeting tussen bewoners, zowel huurders als eigenaren Bewoners met verschillende achtergronden bereiden gezamenlijk verschillende gerechten voor. De ontmoeting van mensen (met verschillende culturele achtergronden) staat centraal, eveneens gezelligheid en lekker eten. Buurtbewoners leren elkaar kennen en wisselen ervaringen uit. Bewoners ontdekken de verschillen in leefstijlen maar ook vooral de overeenkomsten. Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Vergroten van betrokkenheid bij de buurt. Buurtbewoners kennen elkaar en durven elkaar aan te spreken. Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Wijkonderneming Babberspolder Wijkcoördinator gemeente Bewoners organiseren de ontmoetingen Looptijd Meerdere keren in 2015 een ontmoeting. Budget euro Projectnummer 8

9 Gebied Vlaardinger Ambacht Inzet Ipse Buurt Babberspolder Locatie Babberspolder Speerpunt Projectomschrijving Doelstelling(en) Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Gericht inzetten van activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig. Naast het schoonhouden van de wijk rondom complexen van Waterweg Wonen heeft dit project ook een maatschappelijke doelstelling, namelijk het bieden van een zinvolle dagbesteding aan verstandelijk gehandicapte cliënten van Stichting Ipse de Bruggen. Minimaal 6 cliënten van stichting Ipse hebben een zinvolle dagbesteding. Bewoners ervaren een schonere woonomgeving Wijkmeesters hebben meer tijd voor de invulling van sociaal wijkmeesterschap Bekendheid Waterweg Wonen als maatschappelijk ondernemer Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Stichting Ipse de Bruggen Wijkmeesters Waterweg Wonen Geen directe betrokkenheid. Looptijd Gehele jaar 2015, twee dagen per week. Budget Overige financiële bijdrage Waterweg Wonen reserveert euro voor de inzet van Ipse en 6000 euro voor de huur van het wijkcentrum Nieuwelant. De ruimte wordt gebruikt als uitvalsbasis voor de Ipse cliënten. De gemeente Vlaardingen wordt gevraagd om de helft bij te dragen in de projectkosten. Projectnummer 9

10 Gebied Vlaardinger Ambacht Watch Out Buurt Babberspolder Locatie Toezicht, vooral in herstructureringsgebied. Speerpunt Projectomschrijving Doelstelling(en) Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Gericht inzetten van activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig. Toezicht in de wijk door jongeren tussen de 17 en 27 jaar zonder werk of opleiding. Toezicht vindt in de risico uren (avond) en in het weekend plaats. Zorg dragen voor veilige buurt en vergroten van veiligheidsgevoel bij buurtbewoners. Watch out houdt vijf dagen in de week toezicht en rapporteert hierover naar Waterweg Wonen en wijkmeesters. Vergroten van arbeidsmarktperspectief voor jongeren door opleiding en werkervaring. Zichtbaar toezicht. Vergroten van het veiligheidsgevoel bij bewoners in de wijk. Afname van vernielingen in en rondom het bezit van Waterweg Wonen en minder inbraken. Bekendheid Waterweg Wonen en gemeente Vlaardingen als maatschappelijk ondernemers Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen SDW Wijkcoördinator gemeente Vlaardingen Wijkmeester Waterweg Wonen Geen directe betrokkenheid. Looptijd geheel 2015 Budget Projectnummer 10

11 Geheel Vlaardingen Bewonersactiviteiten Buurt Geheel Vlaardingen Locatie Afhankelijk van de aanvraag Speerpunt participatie Projectomschrijving Doelstelling(en) Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Looptijd De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met een bewonersactiviteitenbudget. Vanuit dit budget kunnen bewonersgroepen (nieuw en bestaand) activiteiten organiseren. Voor 2015 geldt dat de aanvragen dienen te voldoen aan het huidige leefbaarheidsbeleid van Waterweg Wonen. Er wordt prioriteit gegeven aan activiteiten in de genoemde aandachtscomplexen van Waterweg Wonen. Minimaal 70% van dit budget is besteed Behoud van / uitbreiding van vrijwilligerskader Vergroten sociale cohesie Consulent Beheer Waterweg Wonen Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Wijkcoördinator gemeente Vlaardingen Verder afhankelijk van andere betrokken partijen per aanvraag Bewoners kunnen alleen een aanvraag doen als deze wordt gesteund door meerdere bewoners. Hiervoor is een (digitaal) aanvraagformulier beschikbaar. Totdat het budget volledig is besteed. Budget euro voor geheel Vlaardingen Projectnummer 11

12 Geheel Vlaardingen Netwerkbijeenkomst Buurt Locatie n.v.t. n.n.t.b. Speerpunt Projectomschrijving Schoon, heel en veilig en participatie Waterweg Wonen organiseert in 2015 een netwerkbijeenkomst, zodat partijen waarmee Waterweg Wonen samen werkt, in een informele sfeer kunnen kennismaken met ons en met elkaar. Doelstelling(en) Meer bekendheid van elkaars taakveld. Vergroten samenwerking Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Looptijd Eerste kwartaal 2015 Vergroten kennis bij collega s Waterweg Wonen en partners. Meer bekendheid van elkaars taakveld (waar zijn we wel van en waarvan zijn we niet of niet meer) Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Consulenten Beheer Waterweg Wonen Consulenten Verhuur Waterweg Wonen Communicatiemedewerker Waterweg Wonen Overige partijen waarmee samengewerkt wordt, zoals zorgpartijen, maatschappelijke dienstverlening, politie etc. Indirect komt deze netwerkbijeenkomst ten goede aan bewoners, omdat bij zaken waarbij meerdere partijen betrokken zijn, beter samengewerkt kan worden. Budget euro Projectnummer 12

13 Geheel Vlaardingen Knelpuntenbudget Buurt Locatie Speerpunt Projectomschrijving Doelstelling(en) Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Looptijd Budget Alle buurten In en rondom woningbezit van Waterweg Wonen Schoon, heel en veilig Met het budget voor knelpunten wordt gestreeft naar het op peil houden van schoon, heel en veilig in en rondom ons woningbezit. Dit budget kan worden aangewend voor fysieke of sociale knelpunten die Waterweg Wonen urgent acht om aan te pakken en waarin niet op een andere wijze is voorzien. Daarnaast kan dit budget worden voor schouwen. Een schouw is een gezamenlijke rondgang door Waterweg Wonen en actieve bewoners door de buurt. De gemeente wordt gevraagd deel te nemen als hier bij bewoners behoefte aan is. Deelname van actieve bewoners aan schouw. Het rapportcijfer dat bewoners geven is minstens een 7. Vergroten bewonersinvloed op beheer en onderhoud openbare ruimte en gebouwen Oplossen van knelpunten die niet uit andere budgetten kunnen worden opgelost Bewoners ervaren een woonomgeving die meer op orde is. Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Opzichter Waterweg Wonen Wijkmeester Waterweg Wonen Consulent Beheer Waterweg Wonen Fysiek coördinator en wijkcoördinator gemeente Vlaardingen Actieve bewoners worden per buurt benaderd, aan hen wordt ook gevraagd andere bewoners te vragen deel te nemen. Gehele jaar euro voor geheel Vlaardingen Projectnummer 13

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009 Patrimonium Barendrecht Jaarverslag en jaarrekening 2009 Voorwoord Voor Patrimonium was 2009 een bewogen jaar, waarin veel is ondernomen en gerealiseerd. Maar het afgelopen jaar werd ook overschaduwd

Nadere informatie

Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht

Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht Utrecht.nl/overvecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 De wijk Overvecht Hoofdstuk 2 5 Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten Hoofdstuk 3 6 Wijkambitie

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Onze ambitie Woonstad Rotterdam hecht veel waarde aan participatie. Uit ervaring weten we dat participatie nodig is om voor gezamenlijke problemen slimme en goede

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop Jaarplan 2014 zet betaalbaar wonen voorop Dit Jaarplan is een uitgave van: Hof ter Bergen 25 Postbus 27, 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) 799 66 36 Fax (088) 799 66 20 E-mail info@quawonen.com Internet

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem

Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem Vastgesteld op 11 november 2014 door de directeur-bestuurder, G. Breeman Goedgekeurd op 24 november 2014 door de Raad van Commissarissen 1 1. Inleiding Dit jaarplan

Nadere informatie

Maatwerk voor de Afrikaanderwijk vanuit bewoners

Maatwerk voor de Afrikaanderwijk vanuit bewoners Maatwerk voor de Afrikaanderwijk vanuit bewoners 2 Inleiding Het pak van President Paul Kruger- voorheen Pact op Zuid -Concept Kansen in de Afrikaanderwijk Rotterdam Zuid heeft een hart en dat is de Afrikaanderwijk

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid, afdeling BOB Voorwoord De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie