Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7"

Transcriptie

1

2 Algemene inleiding 3 Inleiding Ambacht 5 Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2

3 Inleiding Waarom doen wij aan leefbaarheid? Waterweg Wonen wil actief bewoners betrekken bij hun woon- en leefomgeving. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat onze klanten prettig wonen in een sociale woonomgeving in Vlaardingse buurten waar wij bezit hebben. Om dit voor elkaar te krijgen zoeken we de nauwe samenwerking op met bewoners en partners. Waterweg Wonen heeft zes ambities in het bedrijfsplan geformuleerd. Eén van de ambities is: Wij staan voor goed beheer. Dit betekent dat wij graag willen dat onze woningen en de wijken waarin deze staan schoon, heel en veilig zijn. Wat betekent leefbaarheid voor ons? Waterweg Wonen investeert in de leefbaarheid omdat wij vinden dat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om samen met bewoners, gemeente en partners in de wijken te staan voor prettig wonen in leefbare wijken. Een leefbare wijk is ook een woonomgeving waar het schoon, heel en veilig is. Op het gebied van veiligheid is Waterweg Wonen niet de eerst verantwoordelijke. Leefbaarheid nieuwe stijl Samen met de Huurdersraad is in 2013 een werkgroep opgericht om in co-makerschap nieuw beleid voor leefbaarheid te ontwikkelen. Deze werkgroep bestond uit een brede vertegenwoordiging van actieve bewoners. Het leefbaarheidsplan 2015 is volgens de nieuwe stijl opgesteld. In 2015 wordt het beleid met de werkgroep geëvalueerd. Participatieprojecten We leven in een samenleving waarin iedereen die dat kan steeds meer de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, in plaats dat instanties of overheid alles regelen. Waterweg Wonen anticipeert op deze ontwikkeling en is actief bezig met het uitwerken van pilotprojecten om bewonersparticipatie te vernieuwen en te verbreden. Twee projecten zijn gepresenteerd aan bewoners en bewonerscommissies. Deze projecten zijn met enthousiasme ontvangen en worden in 2015 met bewoners verder uitgewerkt. Het betreft de projecten Ambassadeurs en Buurttuinen. Een derde project wordt nog uitgewerkt en in 2015 gepresenteerd. Bij de pilot Ambassadeurs krijgen de huurders een rol in het proces van de woningaanbieding. Het gaat hierbij vooral om het informeren van kandidaat-huurders. Bij de pilot Buurttuinen wordt samen met de omwonenden van binnenterreinen de mogelijkheden onderzocht voor aanleg en onderhoud van een buurttuin op het binnenterrein. Bij een buurttuin zijn bewoners hiervoor (mede)verantwoordelijk. Hoe kwam het leefbaarheidsplan tot stand? Het leefbaarheidsplan is in samenwerking met bewoners(groepen) en de gemeente Vlaardingen tot stand gekomen. Wij hebben interne en externe gegevens geraadpleegd om gebieden te onderzoeken en om tot prioriteiten en speerpunten in het leefbaarheidsplan te komen. 3

4 Aandachtspunten zijn opgenomen en vertaald in speerpunten waar vervolgens projecten aan zijn gekoppeld per gebied. Leefbaarheidsbudget Het leefbaarheidsbudget bedraagt in deze bedrijfsplanperiode euro, te verdelen over de wijken Holy, Ambacht, Centrum en Westwijk. We zetten in op het betrekken van bewoners en op het bieden van ruimte en budget voor bewonersinitiatieven die in de loop van het jaar genomen worden maar nu nog niet bekend zijn. Wij reserveren zowel budget voor de participatie en leefbaarheid als ook voor technische zaken. Een voorbeeld van een technische ingreep op het gebied van leefbaarheid is het aanbrengen van bolspiegels in een voor bewoners onoverzichtelijke bergingsgang. De inzet van het leefbaarheidsbudget is bepaald op basis van problematiek, kwetsbaarheid en urgentie en behoefte van bewoners. Op basis hiervan is bekeken welke (projectmatige) aanpak nodig is voor structurele oplossingen. In de gebieden waar het goed gaat houden bewoners de mogelijkheid om activiteiten te organiseren. Daarom is ook budget gereserveerd voor bewonersinitiatieven. In gebieden waar het minder goed gaat, blijkend uit signalen en cijfers, en waar bewoners niet met initiatieven komen neemt Waterweg Wonen het initiatief tot een projectmatige aanpak. Hiervoor is een reservering knelpunten opgenomen. Wat zijn de speerpunten voor 2015? Onze prioriteit leggen wij steeds bij participatie van bewoners bij een sociale woon- en leefomgeving waar het prettig wonen is. Vanuit haar kerntaak levert Waterweg Wonen een aandeel in het verminderen van ergernissen rond schoon, heel en veilig. Wij streven hierbij naar een integrale samenhangende aanpak om problemen structureel op te lossen. Per buurt worden initiatieven genomen om bewoners te betrekken bij hun woon- en leefomgeving. We zetten gericht in op het gebied van handhaving in kwetsbare complexen (tuinen, rommel in portieken, et cetera). We ondersteunen initiatieven uit de buurt. Hoe zorgen we voor bekendheid van onze plannen? Het is in het belang van het plan dat alle bewoners van onze wijken en de organisaties waarmee wij samenwerken op de hoogte zijn van onze leefbaarheidsplannen. Aan alle partijen stellen we daarom het leefbaarheidsplan na vaststelling voor 2015 digitaal beschikbaar. Op mijn.waterwegwonen.nl kan iedere bewoner voor zijn eigen wijk het leefbaarheidsplan inzien. Daarnaast zijn alle plannen zichtbaar op onze website voor al onze relaties en (potentiele) klanten. Op die manier informeren wij iedereen. De bewonerscommissies hebben hierbij een grote rol, zij zorgen voor de communicatie richting hun achterban. 4

5 Inleiding gebied Ambacht Het gebied Ambacht bestaat uit drie buurten met elk hun eigen karakter: Babberspolder-Oost Babberspolder-West Babberspolder- Noord Analyse van de wijk Babberspolder-Oost Babberspolder-Oost is het gebied ten oosten van de Van Hogendorplaan. Waterweg Wonen is eigenaar van 1318 huurwoningen in dit gebied. In Babberspolder-Oost is de afgelopen jaren veel nieuwbouw gepleegd. De woningvoorraad is getransformeerd van een overmaat aan jaren vijftig portiekflats in een evenwichtige voorraad moderne appartementen en royale eengezinswoningen. In Babberspolder-Oost hebben actieve bewoners het initiatief genomen om te komen tot een sociale wijkonderneming. De wijkonderneming Vrienden van Vlaardinger-Ambacht is in januari 2014 officieel opgericht. Medewerkers van Waterweg Wonen die werkzaam zijn in Babberspolder-Oost en actieve bewoners zijn geraadpleegd. De raadpleging levert de volgende aandachtspunten op voor dit gebied: Muwi I: aandacht voor het beheer in de portieken en rondom de woningen; Nieuwbouw in Babberspolder-Oost: aandacht voor het beheer bij mandelige gebieden; Nieuwbouw in Babberspolder-Oost: aandacht voor de verschillende leefstijlen (en ook tussen huurders en eigenaarbewoners); Aandacht voor de beheersituatie - door omringende sloopwerkzaamheden- rond de eengezinswoningen in de Salviastraat; Verwaarloosde tuinen (algemeen aandachtspunt). Babberspolder-West Babberspolder-West is het gebied ten westen van de Van Hogendorplaan en ten zuiden van de Goudsesingel. Waterweg Wonen is eigenaar van 641 verhuureenheden in dit gebied. Babberspolder- West stamt uit de jaren vijftig. Deze buurt onderging al eerder een ingrijpende herstructurering. Hierdoor heeft de wijk verschillende soorten woningen. Kenmerkend zijn de samengevoegde, gerenoveerde duplexwoningen en de witte Snaaijerflats. De buurt heeft een mooie ligging, voor een deel kijken bewoners uit op het water en de bomen langs de Westlandseweg. Het woningbezit van Waterweg Wonen concentreert zich vooral rondom de Snaaijerflats. Uit gesprekken met medewerkers van Waterweg Wonen die werkzaam zijn in Babberspolder-West en actieve bewoners kan worden geconcludeerd dat er aandacht noodzakelijk is voor de aanpak van verwaarloosde tuinen. 5

6 Babberspolder-Noord Dit gebied bestaat uit hoge galerijflats, eengezinswoningen en enkele bungalows aan de Kethelweg. De wijk bestaat grotendeels uit koopwoningen. Aan de Burgemeester van Walsumlaan staan drie galerijflats. Waterweg Wonen is eigenaar van 63 woningen in deze flats. Woningen die vrijkomen in deze flats worden verkocht. Hierdoor is er een VvE actief. Bewonersvereniging DOTO vertegenwoordigt de belangen van de huurders in de galerijflats. Vanwege het beperkte bezit in dit gebied beperkt de inzet van Waterweg Wonen zich tot het faciliteren van activiteiten van de bewonersvereniging. Speerpunten Ambacht De speerpunten van Waterweg Wonen liggen in eerste instantie op het vlak van het in stand houden of creëren van een schone, hele en veilige woonomgeving. Verder vinden zowel de gemeente Vlaardingen als Waterweg Wonen het van belangrijk om de ontmoeting tussen verschillende bewoners te bevorderen en het beheer van de woningen en openbare ruimte op niveau te brengen. Wij richten ons dan ook op: Inzetten in kwetsbare complexen op het gebied van handhaving (tuinen, rommel in portieken); Inzetten van activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig en actief betrekken van bewoners bij deze activiteiten; Stimuleren van ontmoeting tussen bewoners, zowel huurders als eigenaren, in de nieuwbouwcomplexen in Babberspolder-Oost. Wat willen we bereiken? De projecten in Ambacht hebben als doel dat: het leefbaarheidsbudget besteed wordt aan de grootste knelpunten; bewoners een verbetering zien op het gebied van schoon, heel, veilig; de goede samenwerking tussen actieve bewoners, Waterweg Wonen, Gemeente Vlaardingen en de Wijkonderneming wordt voortgezet en indien nodig wordt uitgebreid. 6

7 Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7

8 Gebied Vlaardinger Ambacht Culinaire ontmoeting Buurt Babberspolder Locatie n.n.t.b. Speerpunt Projectomschrijving Doelstelling(en) Stimuleren van ontmoeting tussen bewoners, zowel huurders als eigenaren Bewoners met verschillende achtergronden bereiden gezamenlijk verschillende gerechten voor. De ontmoeting van mensen (met verschillende culturele achtergronden) staat centraal, eveneens gezelligheid en lekker eten. Buurtbewoners leren elkaar kennen en wisselen ervaringen uit. Bewoners ontdekken de verschillen in leefstijlen maar ook vooral de overeenkomsten. Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Vergroten van betrokkenheid bij de buurt. Buurtbewoners kennen elkaar en durven elkaar aan te spreken. Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Wijkonderneming Babberspolder Wijkcoördinator gemeente Bewoners organiseren de ontmoetingen Looptijd Meerdere keren in 2015 een ontmoeting. Budget euro Projectnummer 8

9 Gebied Vlaardinger Ambacht Inzet Ipse Buurt Babberspolder Locatie Babberspolder Speerpunt Projectomschrijving Doelstelling(en) Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Gericht inzetten van activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig. Naast het schoonhouden van de wijk rondom complexen van Waterweg Wonen heeft dit project ook een maatschappelijke doelstelling, namelijk het bieden van een zinvolle dagbesteding aan verstandelijk gehandicapte cliënten van Stichting Ipse de Bruggen. Minimaal 6 cliënten van stichting Ipse hebben een zinvolle dagbesteding. Bewoners ervaren een schonere woonomgeving Wijkmeesters hebben meer tijd voor de invulling van sociaal wijkmeesterschap Bekendheid Waterweg Wonen als maatschappelijk ondernemer Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Stichting Ipse de Bruggen Wijkmeesters Waterweg Wonen Geen directe betrokkenheid. Looptijd Gehele jaar 2015, twee dagen per week. Budget Overige financiële bijdrage Waterweg Wonen reserveert euro voor de inzet van Ipse en 6000 euro voor de huur van het wijkcentrum Nieuwelant. De ruimte wordt gebruikt als uitvalsbasis voor de Ipse cliënten. De gemeente Vlaardingen wordt gevraagd om de helft bij te dragen in de projectkosten. Projectnummer 9

10 Gebied Vlaardinger Ambacht Watch Out Buurt Babberspolder Locatie Toezicht, vooral in herstructureringsgebied. Speerpunt Projectomschrijving Doelstelling(en) Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Gericht inzetten van activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig. Toezicht in de wijk door jongeren tussen de 17 en 27 jaar zonder werk of opleiding. Toezicht vindt in de risico uren (avond) en in het weekend plaats. Zorg dragen voor veilige buurt en vergroten van veiligheidsgevoel bij buurtbewoners. Watch out houdt vijf dagen in de week toezicht en rapporteert hierover naar Waterweg Wonen en wijkmeesters. Vergroten van arbeidsmarktperspectief voor jongeren door opleiding en werkervaring. Zichtbaar toezicht. Vergroten van het veiligheidsgevoel bij bewoners in de wijk. Afname van vernielingen in en rondom het bezit van Waterweg Wonen en minder inbraken. Bekendheid Waterweg Wonen en gemeente Vlaardingen als maatschappelijk ondernemers Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen SDW Wijkcoördinator gemeente Vlaardingen Wijkmeester Waterweg Wonen Geen directe betrokkenheid. Looptijd geheel 2015 Budget Projectnummer 10

11 Geheel Vlaardingen Bewonersactiviteiten Buurt Geheel Vlaardingen Locatie Afhankelijk van de aanvraag Speerpunt participatie Projectomschrijving Doelstelling(en) Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Looptijd De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met een bewonersactiviteitenbudget. Vanuit dit budget kunnen bewonersgroepen (nieuw en bestaand) activiteiten organiseren. Voor 2015 geldt dat de aanvragen dienen te voldoen aan het huidige leefbaarheidsbeleid van Waterweg Wonen. Er wordt prioriteit gegeven aan activiteiten in de genoemde aandachtscomplexen van Waterweg Wonen. Minimaal 70% van dit budget is besteed Behoud van / uitbreiding van vrijwilligerskader Vergroten sociale cohesie Consulent Beheer Waterweg Wonen Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Wijkcoördinator gemeente Vlaardingen Verder afhankelijk van andere betrokken partijen per aanvraag Bewoners kunnen alleen een aanvraag doen als deze wordt gesteund door meerdere bewoners. Hiervoor is een (digitaal) aanvraagformulier beschikbaar. Totdat het budget volledig is besteed. Budget euro voor geheel Vlaardingen Projectnummer 11

12 Geheel Vlaardingen Netwerkbijeenkomst Buurt Locatie n.v.t. n.n.t.b. Speerpunt Projectomschrijving Schoon, heel en veilig en participatie Waterweg Wonen organiseert in 2015 een netwerkbijeenkomst, zodat partijen waarmee Waterweg Wonen samen werkt, in een informele sfeer kunnen kennismaken met ons en met elkaar. Doelstelling(en) Meer bekendheid van elkaars taakveld. Vergroten samenwerking Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Looptijd Eerste kwartaal 2015 Vergroten kennis bij collega s Waterweg Wonen en partners. Meer bekendheid van elkaars taakveld (waar zijn we wel van en waarvan zijn we niet of niet meer) Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Consulenten Beheer Waterweg Wonen Consulenten Verhuur Waterweg Wonen Communicatiemedewerker Waterweg Wonen Overige partijen waarmee samengewerkt wordt, zoals zorgpartijen, maatschappelijke dienstverlening, politie etc. Indirect komt deze netwerkbijeenkomst ten goede aan bewoners, omdat bij zaken waarbij meerdere partijen betrokken zijn, beter samengewerkt kan worden. Budget euro Projectnummer 12

13 Geheel Vlaardingen Knelpuntenbudget Buurt Locatie Speerpunt Projectomschrijving Doelstelling(en) Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Looptijd Budget Alle buurten In en rondom woningbezit van Waterweg Wonen Schoon, heel en veilig Met het budget voor knelpunten wordt gestreeft naar het op peil houden van schoon, heel en veilig in en rondom ons woningbezit. Dit budget kan worden aangewend voor fysieke of sociale knelpunten die Waterweg Wonen urgent acht om aan te pakken en waarin niet op een andere wijze is voorzien. Daarnaast kan dit budget worden voor schouwen. Een schouw is een gezamenlijke rondgang door Waterweg Wonen en actieve bewoners door de buurt. De gemeente wordt gevraagd deel te nemen als hier bij bewoners behoefte aan is. Deelname van actieve bewoners aan schouw. Het rapportcijfer dat bewoners geven is minstens een 7. Vergroten bewonersinvloed op beheer en onderhoud openbare ruimte en gebouwen Oplossen van knelpunten die niet uit andere budgetten kunnen worden opgelost Bewoners ervaren een woonomgeving die meer op orde is. Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Opzichter Waterweg Wonen Wijkmeester Waterweg Wonen Consulent Beheer Waterweg Wonen Fysiek coördinator en wijkcoördinator gemeente Vlaardingen Actieve bewoners worden per buurt benaderd, aan hen wordt ook gevraagd andere bewoners te vragen deel te nemen. Gehele jaar euro voor geheel Vlaardingen Projectnummer 13

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Duwoners 2014

Beleidsplan Duwoners 2014 Beleidsplan Duwoners 2014 Het beleidsplan van 2014 is een voortzetting van eerdere beleidsplannen van Duwoners en kan worden samengevat in de volgende punten: 1. Duwoners streeft ernaar dat huurders zoveel

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

Vertrouwen in de buurt. Onderzoek naar de toekomstige rol van de woningcorporatie in de wijk

Vertrouwen in de buurt. Onderzoek naar de toekomstige rol van de woningcorporatie in de wijk Vertrouwen in de buurt Onderzoek naar de toekomstige rol van de woningcorporatie in de wijk Leefbaarheid leeft! Hoewel de meerderheid van de woningcorporaties zich met name focust op goed beheer, wordt

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere datum 26 augustus 2013 aan Herman Gabriël Gemeente Almere van Brenda Boerema Ingenieursbureau Oranjewoud project Participatie zwerfafval projectnummer 234226.37

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Slotjes Midden. Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout

Slotjes Midden. Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout Slotjes Midden Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout Agenda Aanleiding verzoek tot bijstelling plannen; Toelichting effecten markt- ontwikkelingen op her- ontwikkelingstraject Slotjes

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

KENUWWOONOMGEVING ENGELEN, BOKHOVEN, VLIJMEN [WIJKWEETJES LOCATIE HOTSPOTS]

KENUWWOONOMGEVING ENGELEN, BOKHOVEN, VLIJMEN [WIJKWEETJES LOCATIE HOTSPOTS] KENUWWOONOMGEVING ENGELEN, BOKHOVEN, VLIJMEN [WIJKWEETJES LOCATIE HOTSPOTS] S-HERTOGENBOSCH en omgeving LIGGING VAN DE DORPEN Folderreeks Ken uw woonomgeving In de folderreeks Ken uw woonomgeving kiest

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck 15 november 2012 versie 0.3 1 Inhoud Wijkberaad Nieuw Waldeck... 1 Inleiding programma 2013... 3 Algemeen... 3 Versterken eigen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2015

Factsheet Schiedam 2015 Factsheet Schiedam 2015 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index juli 2015 Kenniscentrum MVS F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77500 77000 76500

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Kleine woningaanpassingen voor ouderen

Kleine woningaanpassingen voor ouderen Kleine woningaanpassingen voor ouderen De huidige woning beter geschikt maken Voor gemeenten en corporaties zijn verschillende ontwikkelingen met betrekking tot het wonen van ouderen van belang: het aantal

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Brandveiligheid in wooncomplexen

Brandveiligheid in wooncomplexen Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen december 2015 Tips om bij te dragen aan een betere brandveiligheid PG werkt samen Dit is een uitgave van Ieder(in) in het kader van het programma PG werkt

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. hvvreewijk, de vereniging. Steunpunt in Vreewijk. Personele ondersteuning. Deskundigheid. Het bestuur

1. Inleiding. 2. hvvreewijk, de vereniging. Steunpunt in Vreewijk. Personele ondersteuning. Deskundigheid. Het bestuur Werkplan & Begroting 2015 1. Inleiding Onze missie kan worden omschreven als: In samenwerking met bewoners, Havensteder en wijkpartijen werken aan een betaalbaar mooi, groen, leefbaar, Vreewijk waar mensen

Nadere informatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie Bijlage 4b Communicatie en participatie INHOUD 1 Op weg naar een Definitief Ontwerp voor Kerckebosch... 3 2 Informeren en betrekken... 3 3 Participatie... 4 Communicatie en participatie 2 Op weg naar een

Nadere informatie

1 De betrokken Partijen

1 De betrokken Partijen Statuut Leefkwaliteit Palenstein Concept d.d. 20 februari 2006 0 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave...1 1 De betrokken Partijen...1 2 Kader en geldigheid...1 3 Doelstellingen...2 4 Regie en rollen van betrokken

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Plan van aanpak Aan: Van: Onderwerp: Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Datum: 28-03-2013 Kenmerk: 2013254 Thematraject participatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verantwoording 2013. 18 maart 2014. Thea Dekker. Bewonerscommissiedag 2014

Verantwoording 2013. 18 maart 2014. Thea Dekker. Bewonerscommissiedag 2014 Verantwoording 2013 18 maart 2014 Thea Dekker Bewonerscommissiedag 2014 Een bewogen jaar De reorganisatie uit 2012 krijgt vorm en dan Is de verhuurdersheffing een feit, waardoor Bezuinigingen eerder noodzakelijk

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107)

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) 1. Achtergrond De ontwikkelstrategie ASW is een strategie van aanpakken en verbinden. Bewoners, ondernemers, eigenaren van panden én

Nadere informatie

Bijlage bij STAP 6 routeplanner: maatregelenmatrix

Bijlage bij STAP 6 routeplanner: maatregelenmatrix Bijlage bij STAP 6 routeplanner: maatregelenmatrix Voorbeeld uitgewerkte maatregelenmatrix Maatregel Doelgroep Betrokken partijen Buurtcontract Buurtcontract is reeds Eerste effecten zijn positief: heeft

Nadere informatie

Hart voor wonen. Wie we zijn Wat we doen

Hart voor wonen. Wie we zijn Wat we doen Hart voor wonen Wie we zijn Wat we doen Inhoud Wie we zijn 4 Agendastellend, ondernemend en solidair 6 Hart voor de klant 10 Hart voor de wijk 16 Hart voor het pand 20 Bijlage 22 Hart voor wonen de Alliantie

Nadere informatie

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor Focus op emancipatie in een ander decor Stadsvernieuwing Achterstandswijk Probleem cumulatiegebied Stagnatiegebied Hoerenbuurt. Probleemwijk Impulsbuurt Groot stedenbeleid Integraal wijkvernieuwingsgebied

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013-2017

Ondernemingsplan 2013-2017 bewonersavond Ondernemingsplan 2013-2017 woensdag 29 augustus 2012 Theater de Junushoff Programma 19.30 uur Ontvangst 20.00 uur Welkomstwoord avondvoorzitter (Jelle de Gruyter) 20.05 uur Agendacommissie

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard 1 Inleiding Steeds meer woningen van Eigen Haard bevinden zich in Verenigingen van Eigenaars (VvE s). Door het actieve verkoopbeleid van

Nadere informatie

Particulier bezit in bloemkoolwijken

Particulier bezit in bloemkoolwijken Particulier bezit in bloemkoolwijken SEV-evaluatie Bloemkoolwijken toekomstbestendig maken Matthijs Uyterlinde 3 april 2012 Wat is het probleem? Particulieren investeren onvoldoende in onderhoud van hun

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst. De kaderafspraken waarborgen een goed proces van overleg tussen de Alliantie en de VHB

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

Passie voor de klant

Passie voor de klant Passie voor de maatschappelijke opgave Passie voor de klant Woningbedrijf Velsen realiseert zich dat de klant belangrijk is. Niet elke klant heeft dezelfde wensen, behoeften en gewoonten. Wij spelen daarop

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

UITNO DIGING. Symposium 30 jaar BIEB 1000 woningen 8 DECEMBER 2011 SYMPOSIUM PARKTHEATER EINDHOVEN

UITNO DIGING. Symposium 30 jaar BIEB 1000 woningen 8 DECEMBER 2011 SYMPOSIUM PARKTHEATER EINDHOVEN UITNO DIGING Symposium 30 jaar BIEB 1000 woningen 8 DECEMBER 2011 SYMPOSIUM PARKTHEATER EINDHOVEN THEMA S PARALLELSESSIES 1. CPO in bestaande buurten en dorpen Hoe ga je met de bestaande (particuliere)

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Leefbaarheidsbudget Geld om samen te werken aan een fijnere buurt

wonen begint bij mensen Leefbaarheidsbudget Geld om samen te werken aan een fijnere buurt wonen begint bij mensen Leefbaarheidsbudget Geld om samen te werken aan een fijnere buurt Huurders hebben vaak goede ideeën voor hun buurt. Bo-Ex wil graag uw idee ondersteunen. Er is een potje met geld

Nadere informatie

ACTIEPLAN Veranderingen in het sociale domein. Toelichting

ACTIEPLAN Veranderingen in het sociale domein. Toelichting Toelichting Er komen grote veranderingen in het sociale domein: decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, scheiden van wonen en zorg, forse bezuinigingen en de ombouw van de verzorgingsstaat naar

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

Advies Buurtconciërges

Advies Buurtconciërges Advies Buurtconciërges juni 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Inleiding In mei 2011 is Nijestee haar tiende BewonersAdviesGroep (BAG) gestart. In deze BAG wil Nijestee

Nadere informatie

4 2015 / heden Zwangerschapsverlof 2 e kindje: Niek

4 2015 / heden Zwangerschapsverlof 2 e kindje: Niek Persoonlijke gegevens Naam: Marloes Brandehof - Timmermans Woonplaats: Krimpen aan den IJssel Telefoonnummer: 06-53999332 Geboortedatum: 12 november 1981 Rijbewijs: A en B, in bezit van eigen vervoer Opleidingen/cursussen

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk?

BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk? BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk? A M S T E LV E E N. N L AARVERSLAG 2 0 0 6 B eien&binden De relatie tussen de gemeente Amstelveen en haar inwoners is de laatste

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Statuut Leefkwaliteit Palenstein. 16 maart 2006

Statuut Leefkwaliteit Palenstein. 16 maart 2006 16 maart 2006 0 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave...2 1 De betrokken Partijen...3 2 Kader en geldigheid...4 3 Doelstellingen...5 4 Regie en rollen van betrokken partijen...6 5 Samenwerking...8 6 Inhoudelijke

Nadere informatie

Initiatieven in je stad; op je handen zitten of op je handen staan?

Initiatieven in je stad; op je handen zitten of op je handen staan? Stedelijke vernieuwing Lelystad Initiatieven in je stad; PowerPoint Stedelijke vernieuwing presentatie op uitnodiging. Lelystad op je handen zitten of op je handen staan? Jop Fackeldey, 11 februari 2014

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

uitdagend resultaat Rotterdam Beter wonen in Rotterdam

uitdagend resultaat Rotterdam Beter wonen in Rotterdam 40 41 Rotterdam Beter wonen in Rotterdam Het afgelopen jaar lieten we op diverse plekken in Rotterdam zien waar Woonbron voor staat: goede, betaalbare huurwoningen waarmee we zorgen voor woongenot voor

Nadere informatie

wijkgebouw de Wielewaal Anthonie Mullié Woonbron

wijkgebouw de Wielewaal Anthonie Mullié Woonbron wijkgebouw de Wielewaal Anthonie Mullié Woonbron Sociale stijging in de Beverwaard, 28 maart 2013 Algemeen Ontstaan eind jaren 70 begin 80 4.772 woningen / 1.882 inwoners (GBA peil.2012) Bezit: Woonbron,

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie