Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7"

Transcriptie

1

2 Algemene inleiding 3 Inleiding Ambacht 5 Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2

3 Inleiding Waarom doen wij aan leefbaarheid? Waterweg Wonen wil actief bewoners betrekken bij hun woon- en leefomgeving. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat onze klanten prettig wonen in een sociale woonomgeving in Vlaardingse buurten waar wij bezit hebben. Om dit voor elkaar te krijgen zoeken we de nauwe samenwerking op met bewoners en partners. Waterweg Wonen heeft zes ambities in het bedrijfsplan geformuleerd. Eén van de ambities is: Wij staan voor goed beheer. Dit betekent dat wij graag willen dat onze woningen en de wijken waarin deze staan schoon, heel en veilig zijn. Wat betekent leefbaarheid voor ons? Waterweg Wonen investeert in de leefbaarheid omdat wij vinden dat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om samen met bewoners, gemeente en partners in de wijken te staan voor prettig wonen in leefbare wijken. Een leefbare wijk is ook een woonomgeving waar het schoon, heel en veilig is. Op het gebied van veiligheid is Waterweg Wonen niet de eerst verantwoordelijke. Leefbaarheid nieuwe stijl Samen met de Huurdersraad is in 2013 een werkgroep opgericht om in co-makerschap nieuw beleid voor leefbaarheid te ontwikkelen. Deze werkgroep bestond uit een brede vertegenwoordiging van actieve bewoners. Het leefbaarheidsplan 2015 is volgens de nieuwe stijl opgesteld. In 2015 wordt het beleid met de werkgroep geëvalueerd. Participatieprojecten We leven in een samenleving waarin iedereen die dat kan steeds meer de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, in plaats dat instanties of overheid alles regelen. Waterweg Wonen anticipeert op deze ontwikkeling en is actief bezig met het uitwerken van pilotprojecten om bewonersparticipatie te vernieuwen en te verbreden. Twee projecten zijn gepresenteerd aan bewoners en bewonerscommissies. Deze projecten zijn met enthousiasme ontvangen en worden in 2015 met bewoners verder uitgewerkt. Het betreft de projecten Ambassadeurs en Buurttuinen. Een derde project wordt nog uitgewerkt en in 2015 gepresenteerd. Bij de pilot Ambassadeurs krijgen de huurders een rol in het proces van de woningaanbieding. Het gaat hierbij vooral om het informeren van kandidaat-huurders. Bij de pilot Buurttuinen wordt samen met de omwonenden van binnenterreinen de mogelijkheden onderzocht voor aanleg en onderhoud van een buurttuin op het binnenterrein. Bij een buurttuin zijn bewoners hiervoor (mede)verantwoordelijk. Hoe kwam het leefbaarheidsplan tot stand? Het leefbaarheidsplan is in samenwerking met bewoners(groepen) en de gemeente Vlaardingen tot stand gekomen. Wij hebben interne en externe gegevens geraadpleegd om gebieden te onderzoeken en om tot prioriteiten en speerpunten in het leefbaarheidsplan te komen. 3

4 Aandachtspunten zijn opgenomen en vertaald in speerpunten waar vervolgens projecten aan zijn gekoppeld per gebied. Leefbaarheidsbudget Het leefbaarheidsbudget bedraagt in deze bedrijfsplanperiode euro, te verdelen over de wijken Holy, Ambacht, Centrum en Westwijk. We zetten in op het betrekken van bewoners en op het bieden van ruimte en budget voor bewonersinitiatieven die in de loop van het jaar genomen worden maar nu nog niet bekend zijn. Wij reserveren zowel budget voor de participatie en leefbaarheid als ook voor technische zaken. Een voorbeeld van een technische ingreep op het gebied van leefbaarheid is het aanbrengen van bolspiegels in een voor bewoners onoverzichtelijke bergingsgang. De inzet van het leefbaarheidsbudget is bepaald op basis van problematiek, kwetsbaarheid en urgentie en behoefte van bewoners. Op basis hiervan is bekeken welke (projectmatige) aanpak nodig is voor structurele oplossingen. In de gebieden waar het goed gaat houden bewoners de mogelijkheid om activiteiten te organiseren. Daarom is ook budget gereserveerd voor bewonersinitiatieven. In gebieden waar het minder goed gaat, blijkend uit signalen en cijfers, en waar bewoners niet met initiatieven komen neemt Waterweg Wonen het initiatief tot een projectmatige aanpak. Hiervoor is een reservering knelpunten opgenomen. Wat zijn de speerpunten voor 2015? Onze prioriteit leggen wij steeds bij participatie van bewoners bij een sociale woon- en leefomgeving waar het prettig wonen is. Vanuit haar kerntaak levert Waterweg Wonen een aandeel in het verminderen van ergernissen rond schoon, heel en veilig. Wij streven hierbij naar een integrale samenhangende aanpak om problemen structureel op te lossen. Per buurt worden initiatieven genomen om bewoners te betrekken bij hun woon- en leefomgeving. We zetten gericht in op het gebied van handhaving in kwetsbare complexen (tuinen, rommel in portieken, et cetera). We ondersteunen initiatieven uit de buurt. Hoe zorgen we voor bekendheid van onze plannen? Het is in het belang van het plan dat alle bewoners van onze wijken en de organisaties waarmee wij samenwerken op de hoogte zijn van onze leefbaarheidsplannen. Aan alle partijen stellen we daarom het leefbaarheidsplan na vaststelling voor 2015 digitaal beschikbaar. Op mijn.waterwegwonen.nl kan iedere bewoner voor zijn eigen wijk het leefbaarheidsplan inzien. Daarnaast zijn alle plannen zichtbaar op onze website voor al onze relaties en (potentiele) klanten. Op die manier informeren wij iedereen. De bewonerscommissies hebben hierbij een grote rol, zij zorgen voor de communicatie richting hun achterban. 4

5 Inleiding gebied Ambacht Het gebied Ambacht bestaat uit drie buurten met elk hun eigen karakter: Babberspolder-Oost Babberspolder-West Babberspolder- Noord Analyse van de wijk Babberspolder-Oost Babberspolder-Oost is het gebied ten oosten van de Van Hogendorplaan. Waterweg Wonen is eigenaar van 1318 huurwoningen in dit gebied. In Babberspolder-Oost is de afgelopen jaren veel nieuwbouw gepleegd. De woningvoorraad is getransformeerd van een overmaat aan jaren vijftig portiekflats in een evenwichtige voorraad moderne appartementen en royale eengezinswoningen. In Babberspolder-Oost hebben actieve bewoners het initiatief genomen om te komen tot een sociale wijkonderneming. De wijkonderneming Vrienden van Vlaardinger-Ambacht is in januari 2014 officieel opgericht. Medewerkers van Waterweg Wonen die werkzaam zijn in Babberspolder-Oost en actieve bewoners zijn geraadpleegd. De raadpleging levert de volgende aandachtspunten op voor dit gebied: Muwi I: aandacht voor het beheer in de portieken en rondom de woningen; Nieuwbouw in Babberspolder-Oost: aandacht voor het beheer bij mandelige gebieden; Nieuwbouw in Babberspolder-Oost: aandacht voor de verschillende leefstijlen (en ook tussen huurders en eigenaarbewoners); Aandacht voor de beheersituatie - door omringende sloopwerkzaamheden- rond de eengezinswoningen in de Salviastraat; Verwaarloosde tuinen (algemeen aandachtspunt). Babberspolder-West Babberspolder-West is het gebied ten westen van de Van Hogendorplaan en ten zuiden van de Goudsesingel. Waterweg Wonen is eigenaar van 641 verhuureenheden in dit gebied. Babberspolder- West stamt uit de jaren vijftig. Deze buurt onderging al eerder een ingrijpende herstructurering. Hierdoor heeft de wijk verschillende soorten woningen. Kenmerkend zijn de samengevoegde, gerenoveerde duplexwoningen en de witte Snaaijerflats. De buurt heeft een mooie ligging, voor een deel kijken bewoners uit op het water en de bomen langs de Westlandseweg. Het woningbezit van Waterweg Wonen concentreert zich vooral rondom de Snaaijerflats. Uit gesprekken met medewerkers van Waterweg Wonen die werkzaam zijn in Babberspolder-West en actieve bewoners kan worden geconcludeerd dat er aandacht noodzakelijk is voor de aanpak van verwaarloosde tuinen. 5

6 Babberspolder-Noord Dit gebied bestaat uit hoge galerijflats, eengezinswoningen en enkele bungalows aan de Kethelweg. De wijk bestaat grotendeels uit koopwoningen. Aan de Burgemeester van Walsumlaan staan drie galerijflats. Waterweg Wonen is eigenaar van 63 woningen in deze flats. Woningen die vrijkomen in deze flats worden verkocht. Hierdoor is er een VvE actief. Bewonersvereniging DOTO vertegenwoordigt de belangen van de huurders in de galerijflats. Vanwege het beperkte bezit in dit gebied beperkt de inzet van Waterweg Wonen zich tot het faciliteren van activiteiten van de bewonersvereniging. Speerpunten Ambacht De speerpunten van Waterweg Wonen liggen in eerste instantie op het vlak van het in stand houden of creëren van een schone, hele en veilige woonomgeving. Verder vinden zowel de gemeente Vlaardingen als Waterweg Wonen het van belangrijk om de ontmoeting tussen verschillende bewoners te bevorderen en het beheer van de woningen en openbare ruimte op niveau te brengen. Wij richten ons dan ook op: Inzetten in kwetsbare complexen op het gebied van handhaving (tuinen, rommel in portieken); Inzetten van activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig en actief betrekken van bewoners bij deze activiteiten; Stimuleren van ontmoeting tussen bewoners, zowel huurders als eigenaren, in de nieuwbouwcomplexen in Babberspolder-Oost. Wat willen we bereiken? De projecten in Ambacht hebben als doel dat: het leefbaarheidsbudget besteed wordt aan de grootste knelpunten; bewoners een verbetering zien op het gebied van schoon, heel, veilig; de goede samenwerking tussen actieve bewoners, Waterweg Wonen, Gemeente Vlaardingen en de Wijkonderneming wordt voortgezet en indien nodig wordt uitgebreid. 6

7 Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7

8 Gebied Vlaardinger Ambacht Culinaire ontmoeting Buurt Babberspolder Locatie n.n.t.b. Speerpunt Projectomschrijving Doelstelling(en) Stimuleren van ontmoeting tussen bewoners, zowel huurders als eigenaren Bewoners met verschillende achtergronden bereiden gezamenlijk verschillende gerechten voor. De ontmoeting van mensen (met verschillende culturele achtergronden) staat centraal, eveneens gezelligheid en lekker eten. Buurtbewoners leren elkaar kennen en wisselen ervaringen uit. Bewoners ontdekken de verschillen in leefstijlen maar ook vooral de overeenkomsten. Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Vergroten van betrokkenheid bij de buurt. Buurtbewoners kennen elkaar en durven elkaar aan te spreken. Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Wijkonderneming Babberspolder Wijkcoördinator gemeente Bewoners organiseren de ontmoetingen Looptijd Meerdere keren in 2015 een ontmoeting. Budget euro Projectnummer 8

9 Gebied Vlaardinger Ambacht Inzet Ipse Buurt Babberspolder Locatie Babberspolder Speerpunt Projectomschrijving Doelstelling(en) Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Gericht inzetten van activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig. Naast het schoonhouden van de wijk rondom complexen van Waterweg Wonen heeft dit project ook een maatschappelijke doelstelling, namelijk het bieden van een zinvolle dagbesteding aan verstandelijk gehandicapte cliënten van Stichting Ipse de Bruggen. Minimaal 6 cliënten van stichting Ipse hebben een zinvolle dagbesteding. Bewoners ervaren een schonere woonomgeving Wijkmeesters hebben meer tijd voor de invulling van sociaal wijkmeesterschap Bekendheid Waterweg Wonen als maatschappelijk ondernemer Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Stichting Ipse de Bruggen Wijkmeesters Waterweg Wonen Geen directe betrokkenheid. Looptijd Gehele jaar 2015, twee dagen per week. Budget Overige financiële bijdrage Waterweg Wonen reserveert euro voor de inzet van Ipse en 6000 euro voor de huur van het wijkcentrum Nieuwelant. De ruimte wordt gebruikt als uitvalsbasis voor de Ipse cliënten. De gemeente Vlaardingen wordt gevraagd om de helft bij te dragen in de projectkosten. Projectnummer 9

10 Gebied Vlaardinger Ambacht Watch Out Buurt Babberspolder Locatie Toezicht, vooral in herstructureringsgebied. Speerpunt Projectomschrijving Doelstelling(en) Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Gericht inzetten van activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig. Toezicht in de wijk door jongeren tussen de 17 en 27 jaar zonder werk of opleiding. Toezicht vindt in de risico uren (avond) en in het weekend plaats. Zorg dragen voor veilige buurt en vergroten van veiligheidsgevoel bij buurtbewoners. Watch out houdt vijf dagen in de week toezicht en rapporteert hierover naar Waterweg Wonen en wijkmeesters. Vergroten van arbeidsmarktperspectief voor jongeren door opleiding en werkervaring. Zichtbaar toezicht. Vergroten van het veiligheidsgevoel bij bewoners in de wijk. Afname van vernielingen in en rondom het bezit van Waterweg Wonen en minder inbraken. Bekendheid Waterweg Wonen en gemeente Vlaardingen als maatschappelijk ondernemers Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen SDW Wijkcoördinator gemeente Vlaardingen Wijkmeester Waterweg Wonen Geen directe betrokkenheid. Looptijd geheel 2015 Budget Projectnummer 10

11 Geheel Vlaardingen Bewonersactiviteiten Buurt Geheel Vlaardingen Locatie Afhankelijk van de aanvraag Speerpunt participatie Projectomschrijving Doelstelling(en) Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Looptijd De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met een bewonersactiviteitenbudget. Vanuit dit budget kunnen bewonersgroepen (nieuw en bestaand) activiteiten organiseren. Voor 2015 geldt dat de aanvragen dienen te voldoen aan het huidige leefbaarheidsbeleid van Waterweg Wonen. Er wordt prioriteit gegeven aan activiteiten in de genoemde aandachtscomplexen van Waterweg Wonen. Minimaal 70% van dit budget is besteed Behoud van / uitbreiding van vrijwilligerskader Vergroten sociale cohesie Consulent Beheer Waterweg Wonen Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Wijkcoördinator gemeente Vlaardingen Verder afhankelijk van andere betrokken partijen per aanvraag Bewoners kunnen alleen een aanvraag doen als deze wordt gesteund door meerdere bewoners. Hiervoor is een (digitaal) aanvraagformulier beschikbaar. Totdat het budget volledig is besteed. Budget euro voor geheel Vlaardingen Projectnummer 11

12 Geheel Vlaardingen Netwerkbijeenkomst Buurt Locatie n.v.t. n.n.t.b. Speerpunt Projectomschrijving Schoon, heel en veilig en participatie Waterweg Wonen organiseert in 2015 een netwerkbijeenkomst, zodat partijen waarmee Waterweg Wonen samen werkt, in een informele sfeer kunnen kennismaken met ons en met elkaar. Doelstelling(en) Meer bekendheid van elkaars taakveld. Vergroten samenwerking Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Looptijd Eerste kwartaal 2015 Vergroten kennis bij collega s Waterweg Wonen en partners. Meer bekendheid van elkaars taakveld (waar zijn we wel van en waarvan zijn we niet of niet meer) Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Consulenten Beheer Waterweg Wonen Consulenten Verhuur Waterweg Wonen Communicatiemedewerker Waterweg Wonen Overige partijen waarmee samengewerkt wordt, zoals zorgpartijen, maatschappelijke dienstverlening, politie etc. Indirect komt deze netwerkbijeenkomst ten goede aan bewoners, omdat bij zaken waarbij meerdere partijen betrokken zijn, beter samengewerkt kan worden. Budget euro Projectnummer 12

13 Geheel Vlaardingen Knelpuntenbudget Buurt Locatie Speerpunt Projectomschrijving Doelstelling(en) Gewenste effecten Betrokken partijen Betrokkenheid bewoners Looptijd Budget Alle buurten In en rondom woningbezit van Waterweg Wonen Schoon, heel en veilig Met het budget voor knelpunten wordt gestreeft naar het op peil houden van schoon, heel en veilig in en rondom ons woningbezit. Dit budget kan worden aangewend voor fysieke of sociale knelpunten die Waterweg Wonen urgent acht om aan te pakken en waarin niet op een andere wijze is voorzien. Daarnaast kan dit budget worden voor schouwen. Een schouw is een gezamenlijke rondgang door Waterweg Wonen en actieve bewoners door de buurt. De gemeente wordt gevraagd deel te nemen als hier bij bewoners behoefte aan is. Deelname van actieve bewoners aan schouw. Het rapportcijfer dat bewoners geven is minstens een 7. Vergroten bewonersinvloed op beheer en onderhoud openbare ruimte en gebouwen Oplossen van knelpunten die niet uit andere budgetten kunnen worden opgelost Bewoners ervaren een woonomgeving die meer op orde is. Medewerker leefbaarheid en participatie Waterweg Wonen Opzichter Waterweg Wonen Wijkmeester Waterweg Wonen Consulent Beheer Waterweg Wonen Fysiek coördinator en wijkcoördinator gemeente Vlaardingen Actieve bewoners worden per buurt benaderd, aan hen wordt ook gevraagd andere bewoners te vragen deel te nemen. Gehele jaar euro voor geheel Vlaardingen Projectnummer 13

Leefbaarheidsplan West 2016

Leefbaarheidsplan West 2016 Leefbaarheidsplan West 2016 2 Algemene inleiding 3 Inleiding West 5 Leefbaarheidsprojecten Westwijk en Indische 2016 7 3 Inleiding Waarom doen wij aan leefbaarheid? Onze missie, verwoord in ons nieuwe

Nadere informatie

Leefbaarheidsplannen 2016

Leefbaarheidsplannen 2016 Leefbaarheidsplannen 2016 Algemene inleiding 4 Inleidingen per wijk 6 Inleiding West 7 Inleiding Centrum en Rivierzone 9 Inleiding Holy 11 Inleiding Ambacht 13 Projectbladen 15 Leefbaarheidsprojecten

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Geleen-Zuid/ Kluis Sittard-Geleen. Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis

Geleen-Zuid/ Kluis Sittard-Geleen. Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis Informatie, Geleen-Zuid/ Kluis 1 N.B. Deze kaarten en gegevens maken geen onderdeel uit van het reglement, maar zijn ter informatie voor de deelnemers. Doe er uw voordeel mee. 2 Vergrijzing en krimp drukken

Nadere informatie

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere datum 26 augustus 2013 aan Herman Gabriël Gemeente Almere van Brenda Boerema Ingenieursbureau Oranjewoud project Participatie zwerfafval projectnummer 234226.37

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Vertrouwen in de buurt. Onderzoek naar de toekomstige rol van de woningcorporatie in de wijk

Vertrouwen in de buurt. Onderzoek naar de toekomstige rol van de woningcorporatie in de wijk Vertrouwen in de buurt Onderzoek naar de toekomstige rol van de woningcorporatie in de wijk Leefbaarheid leeft! Hoewel de meerderheid van de woningcorporaties zich met name focust op goed beheer, wordt

Nadere informatie

KAW STEDELIJKE, RUIMTELIJKE EN SOCIALE VERNIEUWING VOORUIT HELPEN. Tijmen Hordijk

KAW STEDELIJKE, RUIMTELIJKE EN SOCIALE VERNIEUWING VOORUIT HELPEN. Tijmen Hordijk KAW STEDELIJKE, RUIMTELIJKE EN SOCIALE VERNIEUWING VOORUIT HELPEN KAW sinds 1 mei 1976 nu 60 medewerkers jong bureau integraal KAW Groningen KAW Rotterdam KAW Eindhoven 1976 2015 KAW woningcorporaties

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Beleidsplan Duwoners 2014

Beleidsplan Duwoners 2014 Beleidsplan Duwoners 2014 Het beleidsplan van 2014 is een voortzetting van eerdere beleidsplannen van Duwoners en kan worden samengevat in de volgende punten: 1. Duwoners streeft ernaar dat huurders zoveel

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Slotjes Midden. Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout

Slotjes Midden. Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout Slotjes Midden Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout Agenda Aanleiding verzoek tot bijstelling plannen; Toelichting effecten markt- ontwikkelingen op her- ontwikkelingstraject Slotjes

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Concept-Uitvoeringsplan

Concept-Uitvoeringsplan Concept-Uitvoeringsplan 2013-2014 Gemeente Oisterwijk Woonstichting Leystromen 20 augustus 2013 Concept-Uitvoeringsplan 2013-2014 Gemeente Oisterwijk en Woonstichting Leystromen Project nummer: 824.100

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

HUURDERSRAAD WATERWEG WONEN JAARVERSLAG Hoeveel houden we deze maand over?

HUURDERSRAAD WATERWEG WONEN JAARVERSLAG Hoeveel houden we deze maand over? HUURDERSRAAD WATERWEG WONEN JAARVERSLAG 2015 Hoeveel houden we deze maand over? Alle huurders van Waterweg Wonen zijn automatisch lid van de Huurdersraad 1 van de 7 Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Plangebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Informatiegebied buurtaanpak Oranjeplein e.o.

Plangebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Informatiegebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Plangebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Informatiegebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Blok 1 46 duplexwoningen Ingreep: sloop en vervangende nieuwbouw van 23 levensloopbestendige woningen. De huur van

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet Inleiding De gemeente Hellendoorn heeft vijf woonservicegebieden ingesteld: 1. Marle, Daarle, Daarleveen 2. Nijverdal Noord, Hulsen 3. Nijverdal

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

KENUWWOONOMGEVING ENGELEN, BOKHOVEN, VLIJMEN [WIJKWEETJES LOCATIE HOTSPOTS]

KENUWWOONOMGEVING ENGELEN, BOKHOVEN, VLIJMEN [WIJKWEETJES LOCATIE HOTSPOTS] KENUWWOONOMGEVING ENGELEN, BOKHOVEN, VLIJMEN [WIJKWEETJES LOCATIE HOTSPOTS] S-HERTOGENBOSCH en omgeving LIGGING VAN DE DORPEN Folderreeks Ken uw woonomgeving In de folderreeks Ken uw woonomgeving kiest

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Plan van aanpak Aan: Van: Onderwerp: Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Datum: 28-03-2013 Kenmerk: 2013254 Thematraject participatie

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2014

Factsheet Schiedam 2014 Factsheet Schiedam 214 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index april 214 Onderzoek & Statistiek F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking 768 767 766 765 76 76 76 761 76 759 758

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

Brandveiligheid in wooncomplexen

Brandveiligheid in wooncomplexen Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen december 2015 Tips om bij te dragen aan een betere brandveiligheid PG werkt samen Dit is een uitgave van Ieder(in) in het kader van het programma PG werkt

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

1 De betrokken Partijen

1 De betrokken Partijen Statuut Leefkwaliteit Palenstein Concept d.d. 20 februari 2006 0 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave...1 1 De betrokken Partijen...1 2 Kader en geldigheid...1 3 Doelstellingen...2 4 Regie en rollen van betrokken

Nadere informatie

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst. De kaderafspraken waarborgen een goed proces van overleg tussen de Alliantie en de VHB

Nadere informatie

Mijlpaal: eerste helft renovatie afgerond

Mijlpaal: eerste helft renovatie afgerond april 2013 PAGINA 1 In dit nummer Mijlpaal: Eerste helft renovatie afgerond. Start verhuur en verkoop. De aannemer aan het woord. Stand van zaken De Parkbuurt. Uitvoering en planning openbare ruimte 2013.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard 1 Inleiding Steeds meer woningen van Eigen Haard bevinden zich in Verenigingen van Eigenaars (VvE s). Door het actieve verkoopbeleid van

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Buurtverbeterplan. Wetering Westwijk, Vlaardingen. Buurtteam Wetering. Buurtverbeterplan Buurtteam Wetering

Buurtverbeterplan. Wetering Westwijk, Vlaardingen. Buurtteam Wetering. Buurtverbeterplan Buurtteam Wetering Buurtverbeterplan Wetering Westwijk, Vlaardingen Buurtteam Wetering De Westwijk kan beter. Begin dit jaar hebben wij in de buurt Wetering een buurtenquête uitgezet om bewoners te vragen naar hoe zij hun

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie Bijlage 4b Communicatie en participatie INHOUD 1 Op weg naar een Definitief Ontwerp voor Kerckebosch... 3 2 Informeren en betrekken... 3 3 Participatie... 4 Communicatie en participatie 2 Op weg naar een

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 20170602 NETQ verwarde personen Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning DE BASIS VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan 2015-2018 De Goede Woning VOORWOORD Een dak boven het hoofd en brood op de plank. Hoe vanzelfsprekend is dat niet? Helaas minder vanzelfsprekend dan

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN 2012-2015 Woningbouwvereniging Oudewater Klantgericht Communicatief Betrokken Ambitieus Ontwikkelen Inleiding Het ondernemingsplan 2012-2015 biedt ons de kaders waarbinnen wij de komende

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg)

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) Convenant Dorpsgericht samenwerken Gebied 3: Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) 2007 De volgende partners zijn overeengekomen om dorpsgericht te gaan samenwerken: - Gemeente

Nadere informatie

Factsheet Schiedam 2015

Factsheet Schiedam 2015 Factsheet Schiedam 2015 Bevolking Wonen Economie Veiligheid Sociale Index juli 2015 Kenniscentrum MVS F a c t s h e e t S c h i e d a m P a g i n a 1 Bevolking Ontwikkeling inwonertal 77500 77000 76500

Nadere informatie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie Betrokken zijn bij uw buurt en wijk. U toch ook? In samenwerking met bewoners, gemeente Schiedam en andere partners werkt Woonplus aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat

Nadere informatie

koppen bij elkaar voor wijk- en kerngericht werken

koppen bij elkaar voor wijk- en kerngericht werken bij elkaar voor wijk- en kerngericht werken Gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn T. 14 0172 E. gemeente@alphenaandenrijn.nl www.alphenaandenrijn.nl Eenheid in verscheidenheid

Nadere informatie

ONDERZOEK VERENIGING VAN EIGENAREN WONEN LIMBURG

ONDERZOEK VERENIGING VAN EIGENAREN WONEN LIMBURG NDERZEK VERENIGING VAN EIGENAREN WNEN LIMBURG November 2016 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding.. 2 2 Resultaten 2.1 Respons... 2.2 Bekendheid huurders met de VvE zelf VvE-folder en huishoudelijk reglement 2.

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Kleine woningaanpassingen voor ouderen

Kleine woningaanpassingen voor ouderen Kleine woningaanpassingen voor ouderen De huidige woning beter geschikt maken Voor gemeenten en corporaties zijn verschillende ontwikkelingen met betrekking tot het wonen van ouderen van belang: het aantal

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Project Cape Kennedy 5 april 2016

Project Cape Kennedy 5 april 2016 5 april 2016 1. Aanleiding Vanuit de integraliteit van het wijkvernieuwingsplan en de beleidskaders die in samenwerking met de gemeente zijn vastgesteld, is het wenselijk om het college van B&W inzicht

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Resultaten van het beleid De eerste effecten van het beleid lijken positief. Eind 2005 hopen we de effecten van het beleid in cijfers uit te kunnen dr

Resultaten van het beleid De eerste effecten van het beleid lijken positief. Eind 2005 hopen we de effecten van het beleid in cijfers uit te kunnen dr Probleemcomplexen; aanpak Talis Afgelopen week kwam in de publiciteit dat Talis bij de verhuur van een aantal woningen het hebben van inkomen uit werk verplicht stelt. Hieronder een korte toelichting op

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie