Stichting Woonpartners. Volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Woonpartners. Volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Stichting Woonpartners Volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 2013

2 Voorwoord Aanpassen, dat was voor vrijwel iedereen aan de orde in Ook voor Woonpartners. We hadden te maken met allerlei ontwikkelingen, landelijk en regionaal. Ontwikkelingen die ons, onze klanten en onze partners raken. Onder landelijke politieke druk moeten we de sociale huurmarkt verkleinen en de investeringsmogelijkheden worden beperkt, onder andere door de heffingen die we moeten afdragen. Kostenbesparing was daarom een van de hoofditems. In 2012 hadden we ons hier al op voorbereid en besloten met een lagere bezetting verder te gaan en onze uitgaven opnieuw tegen het licht te houden. Dit heeft in 2013 niet alleen geleid tot een nieuwe organisatiestructuur, maar ook tot een kwaliteitsslag. Omdat we met minder mensen even goede of zelfs betere dienstverlening willen bieden, zijn we gestart met interne opleidingen, gericht op persoonlijke ontwikkeling en resultaatgericht samenwerken. Aansluitend zijn we aan de slag gegaan met het aanpassen van onze processen om efficiënter te kunnen werken, met minder bureaucratie voor de klanten. Een nieuw onderhoudsbeleid moet op termijn leiden tot extra kostenbesparingen, zonder in te leveren op de kwaliteit van het onderhoud. De aandacht voor de voortgang van nieuwbouw- en renovatieprojecten is onverminderd hoog gebleven en dat blijft ook zo in Verder hebben we het initiatief genomen om met maatschappelijke partners rond de tafel te gaan; we willen met hen bespreken hoe we de leefbaarheid in de wijken op niveau kunnen houden. Dat is niet altijd eenvoudig, gezien de veranderende omgeving en de voortdurende crisis, bezuinigingen en decentralisaties van onder andere de Wmo en AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet. De crisis raakt helaas ook onze huurders. Om de huurders met lagere inkomens tegemoet te komen in de stijgende woonlasten, treffen we voor hen met prioriteit energiebesparende maatregelen en gaan we zorgvuldig om met wettelijke huurverhogingen en wijken we daar zelfs soms in positieve zin vanaf. De veranderingen hebben een grote mate van inzet gevraagd van onze medewerkers. Ik ben er trots op dat onze medewerkers enthousiast met de nieuwe organisatie aan de slag zijn gegaan. Het is nog onduidelijk wat de nieuwe Woningwet en andere landelijke besluitvorming over de toekomst van corporaties nog meer met zich mee zullen brengen. Daarbuiten ziet onze financiële toekomst er nu goed uit. We streven ernaar om eind 2014 daadwerkelijk de gewenste kostenbesparingen gerealiseerd te hebben, zodat we kunnen gaan oogsten wat we de afgelopen jaren gezaaid hebben. In het belang van onze klanten, vanzelfsprekend. Ger de Wilde directeur-bestuurder Woonpartners 1

3 Inhoud Voorwoord Strategie Ondernemingsplan Missie en visie Onze kernwaarden Strategische opgaven Operationele doelstellingen Financiële doelstellingen Betaalbaar wonen Doelgroepen Huisvesting bijzondere doelgroepen Woonruimtebemiddeling Verhuringen Aantal huurwoningen Gedifferentieerde woningvoorraad Huurwoningen naar huurprijsklasse Aanpassing streefhuur Huurderving Mutaties en mutatiegraad Verkoop en aankoop van bestaande woningen Jaarlijkse huuraanpassing Woningvoorraad Nieuwbouw Verwerving Herhuisvesting Strategisch vastgoedbeleid Kwaliteit van het bezit Kwaliteitsbeleid bestaand bezit Onderhoudskosten Dienstverlening KWH-Huurlabel Klachten en geschillen Gezamenlijke Geschillenadviescommissie Maatschappelijk presteren Leefbaarheid in buurten en wijken Wijkvisies De WP-Servicekaart Wonen, welzijn en zorg Huisvesting bijzondere doelgroepen Aanpassing woning/opplussen complex

4 6.7 Domotica Sponsoring Lokale verankering en samenwerking Belanghouders Prestatieafspraken Woningcorporaties en Gemeente Helmond Samenwerkingsverbanden Bewonersparticipatie in Organisatie Personele bezetting Ondernemingsraad Bestuur, toezicht en governance Algemeen directeur-bestuurder Werkwijze Raad van Toezicht Jaarstukken AedesCode en Governance Code Gedragscode Integriteit en Klokkenluidersregeling Goedkeuring jaarverslag Gezonde financiën Heffingen Wettelijke normen Risicobeheersing Financiële benchmark Financiële instrumenten Financieel meerjarenbeeld Stichting Woonpartners en haar verbindingen Bijlagen Bijlagen bij hoofdstuk Aantal verhuringen aan bijzondere doelgroepen Overzicht van woningzoekenden en verhuringen in Tabel Verhuringen 2013 (Aanhangsel E) Overzicht van de aantallen VHE s en de wijzigingen in Overzicht bezit naar wijk Samenstelling van de voorraad per 31 december Overzicht oorzaken van leegstand en huurderving Totaal aantal beëindigde huurcontracten Overzicht verkochte huurwoningen in Bijlagen bij hoofdstuk Plannen in uitvoering en ontwikkeling Bijlagen bij hoofdstuk

5 Onderhoudskosten Bijlagen bij hoofdstuk Meetresultaten KWH-Huurlabel Leden GGAC Bijlagen bij hoofdstuk Uitgaven leefbaarheid Huisvesting bijzondere doelgroepen Bijlagen hoofdstuk Positionering van de belanghouders van Woonpartners en de overlegfrequentie (bij benadering) Bijlagen hoofdstuk Aantal medewerkers Aantal fte s Overzicht ondernemingsraad Bijlagen hoofdstuk Bezoldiging Bestuur, Raad van Toezicht en enkele andere functionarissen Samenstelling Raad van Toezicht Belangrijkste gespreksonderwerpen en besluiten Bijlagen bij hoofdstuk Indicatoren Woonpartners Stichting Woonpartners en haar verbindingen Organogram verbindingen De enkelvoudige cijfers per 31 december 2013 per verbinding/rechtspersoon

6 1 Strategie 1.1 Ondernemingsplan In 2013 zijn we gestart met de nieuwe organisatie die een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van de doelen die Woonpartners heeft gesteld. In ons ondernemingsplan zijn voor het jaar 2013 daarom doelen opgenomen die naast de dienstverlening aan onze klanten vooral te maken hadden met de aanpassing van de interne organisatie en het faciliteren van onze medewerkers om klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Veel medewerkers kregen (deels) nieuwe taken en er zijn nieuwe verbindingen gelegd. Overkoepelend doel is dat we in staat zijn onze volkshuisvestelijke taken op een goede manier te blijven uitvoeren en daarmee onze klanten te blijven bedienen met goede en betaalbare huisvesting. 1.2 Missie en visie Onze missie luidt: Woonpartners is een maatschappelijke onderneming die zich inzet om de klanten uit onze doelgroepen passende huisvestingsmogelijkheden te bieden in een gewaardeerde leefomgeving in de stad Helmond. Maatschappelijk ondernemen is in onze ogen: het agenderen en helpen oplossen van lokaalmaatschappelijke (woon)vraagstukken, zodat mensen prettig wonen en leven in buurten, wijken en stad. We beschikken over voldoende lef en creativiteit om zelfbewust de ruimte te zoeken en te nemen om effectief die dingen te doen waar de samenleving om vraagt en het meest mee is gediend. We hechten daarbij veel waarde aan een open dialoog met klanten en lokale belanghebbenden. Op basis daarvan maken we beleidskeuzes, die leiden tot maatschappelijke prestaties. Daarover leggen we op transparante wijze verantwoording af en zo bouwen we aan onze reputatie en het vertrouwen in onze organisatie. Een heldere visie vormt de basis voor de uitwerking van onze missie. Die visie bestaat uit verschillende elementen en invalshoeken: De stad Helmond is ons werkgebied, we voelen ons verbonden met de stad en we leveren graag onze bijdrage aan een aantrekkelijke stad met een goed imago. We kiezen vooral voor de wijken waarin we al bezit hebben. Onze doelgroep bestaat uit huishoudens met een inkomen dat lager is dan (2013) en huishoudens die door persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn zelfstandig te voorzien in huisvesting. Huishoudens met een inkomen tot bedienen we in de huidige woningmarkt ook. Huishoudens met een inkomen dat hoger is, huisvesten we alleen in de sociale huursector als dit een bijdrage levert aan onze volkshuisvestelijke doelen. Woonpartners verwacht op langere termijn een krimpende markt in Helmond. Deze ontwikkeling is van groot belang voor de stad en de samenleving. Om onze taken in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, zullen we met maatschappelijke partners moeten komen tot een gedeelde visie over waar de stad heen moet. Gezien het belang dat wij aan een gedeelde visie hechten zullen wij ons hier sterk voor inzetten. We kijken zorgvuldig naar de omvang van de werkzaamheden en de omvang van de organisatie in relatie tot ons woningbezit. Dat vraagt om resultaatgericht werken, en nieuwe vormen van (samen)werken. 5

7 We streven naar voldoende ruimte om in te blijven spelen op de volkshuisvestelijke opgaven in Helmond. Daarom zorgen we voor een stabiele financiële positie met voldoende mogelijkheden voor afstemming van de woningvoorraad op de vraag. 1.3 Onze kernwaarden Onze kernwaarden geven richting en invulling aan het gedrag van Woonpartners. Onze kernwaarden zijn: Klantgericht (faciliteren) - Woonpartners verplaatst zich in de klant en denkt proactief mee met haar klant. We herkennen en erkennen mensen met dezelfde waarden en identiteit en stemmen onze producten en diensten hierop af. Maatschappelijk betrokken (duurzaam) - Woonpartners is een corporatie die dicht bij haar klanten en midden in de samenleving staat. We realiseren duurzame woningbouw en staan voor duurzaam woningbeheer. Ook gaan we duurzame en gelijkwaardige relaties aan met klanten en belanghouders, nu en in de toekomst. Bruggenbouwer (ondernemend) - Woonpartners zet actief in op samenwerking tussen partijen zonder zelf altijd een leidende rol te spelen. Wij faciliteren de zelfredzame klant en werken in- en extern samen met anderen om de lokale woon- en leefomgeving waar nodig te verbeteren. Woonpartners is een doortastende bruggenbouwer! Integere partner (transparant) - Woonpartners is een integere partner die staat voor een intrinsieke betrouwbaarheid. We zullen ons niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken. Woonpartners is een solide partner waar men op kan rekenen. Zo geven we onderscheidende kracht aan de kernwaarden van Woonpartners. 1.4 Strategische opgaven Op basis van de ontwikkelingen die we zien en de missie, visie en kernwaarden van Woonpartners hebben we voor de jaren vier strategische opgaven bepaald: 1. Vergroten van de klantwaarde van de woningen door maatregelen te nemen voor de woning, de woninguitrusting, de woonomgeving en de woonbeleving. 2. Met maatschappelijke partners komen tot een gedeelde visie op de stad en de samenleving en op basis daarvan afspraken maken over de kwaliteit van de bestaande wijken (fysiek en sociaal-maatschappelijk), over sloop, herstructurering en vervangende nieuwbouw. 3. Transformeren naar een organisatie die een concurrerende markt aan kan. 4. Behouden van investeringskracht om de volkshuisvestelijke taak uit te voeren. 1.5 Operationele doelstellingen Enkele van de operationele doelstellingen die Woonpartners in 2013 had: Ontwikkelen en herzien van verschillende beleidsterreinen: in het afgelopen jaar zijn onder andere het onderhoudsbeleid en het huurbeleid van Woonpartners herzien. Evaluatie en eventuele herziening van de participatie: in 2013 is een evaluatie met externe ondersteuning gestart, resultaten hiervan worden in 2014 verwacht. Ontwikkeling van zowel de kennis als de competenties van de medewerkers, zodat de nieuwe organisatie in staat is ook in de toekomst de volkshuisvestelijke taken uit te voeren. Behouden van het KWH-huurlabel: ook in 2013 heeft Woonpartners het KWH-huurlabel behouden. Dit is voor ons een belangrijke graadmeter voor de klanttevredenheid. 6

8 1.6 Financiële doelstellingen Woonpartners had in 2013 de volgende financiële doelstellingen: We behouden de A-status van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en een positieve cashflow: deze doelen zijn behaald. Het CFV kent geen A-status meer toe zoals zij dit in het verleden deed. In de Toezichtbrief van 2 oktober 2013 heeft het CFV gemeld dat het door deze organisatie gedane onderzoek geen aanleiding geeft tot controle of nader onderzoek. Dit is vergelijkbaar met het verkrijgen van de A-status. In een brief van 17 januari 2014 heeft het WSW aangegeven dat Woonpartners kredietwaardig is en het faciliteringsvolume voor de jaren afgegeven. Het risicomanagement wordt in de loop van het jaar verder ontwikkeld: Woonpartners heeft met ondersteuning van Twynstra en Gudde een aantal stappen gezet op het gebied van risicomanagement. De structuur is opgezet en in 2014 wordt de implementatie afgerond. De praktische uitwerking van het begrip vastgoedwaarde in relatie met klantwaarde is per 1 januari 2014 vastgesteld: dit doel is met reden niet behaald. Woonpartners heeft in de loop van 2013 de conclusie getrokken dat leefstijlen, een van de pijlers van klantwaarde, onvoldoende onderscheidend vermogen heeft bij de klanten van Woonpartners. Omdat klantwaarde als gevolg daarvan is geschrapt in het aangepaste ondernemingsplan, zijn de werkzaamheden in dit kader afgebroken. 7

9 2 Betaalbaar wonen 2.1 Doelgroepen Woonpartners heeft voor haar vastgoedportefeuille strategische keuzes gemaakt en de gewenste vastgoedportefeuille voor de toekomst bepaald. Ons huurbeleid is primair gericht op het aanbieden van betaalbare woonruimte aan de groep mensen die niet zelf in passende huisvesting kan voorzien. Dit zijn voornamelijk mensen met een inkomen beneden (de inkomensgrens voor huurwoningen met een huurprijs tot 681,02 in 2013). Daarnaast bedienen we bijzondere doelgroepen. 2.2 Huisvesting bijzondere doelgroepen Met een aantal organisaties en instellingen hebben we taakstellend afspraken gemaakt om passende woningen te verkrijgen voor kandidaten die tot specifieke doelgroepen behoren. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die moeten verhuizen vanwege een bijzondere situatie, zoals geplande sloop van hun woning, de behoefte aan een aangepaste woning of een zorgindicatie. De huisvesting van deze doelgroepen is geregeld via de winkelmodule in het woonruimtebemiddelingssysteem Wooniezie. Een vooraf bepaald deel (1 op de 5) van de vrijkomende woningen gaat automatisch naar deze winkel. Voor instanties als zorginstellingen zijn er sleutels beschikbaar, zodat zij gebruik kunnen maken van de winkelmodule voor bijzondere doelgroepen. In 2013 verhuurde Woonpartners 52 sociale huurwoningen woningen aan bijzondere doelgroepen. Woningzoekenden die van de Zorgpoort (Wmo) een indicatie hebben om vanwege een lichamelijke beperking te verhuizen naar een gelijkvloerse of rolstoelgeschikte woning, worden in Wooniezie met voorrang geholpen in het aanbodmodel. Zij dienen daarvoor te reageren op woningen met het label nultreden of rolstoelgeschikt. In totaal zijn in 2013 tien kandidaten met deze indicatie geslaagd in het vinden van een woning (buiten de winkelmodule). Woningen die ingrijpend zijn aangepast, worden direct toegewezen aan de Zorgpoort. De Zorgpoort kan vervolgens een geschikte kandidaat aandragen. Bijlage bevat een overzicht met het aantal verhuringen aan bijzondere doelgroepen. Veelal hebben deze woningzoekenden via een sleutel binnen de winkelmodule een woning gevonden. Directe bemiddeling Wanneer herstructureringskandidaten via de winkelmodule niet binnen zes maanden geplaatst kunnen worden, kunnen de deelnemende corporaties van Wooniezie gebruikmaken van Directe bemiddeling om met voorrang op alle andere bemiddelingsvormen woningen toe te wijzen. Als het voor de voortgang van de herstructureringsplannen noodzakelijk is herstructureringskandidaten te herhuisvesten, wordt er gebruik gemaakt van Directe bemiddeling. In 2013 heeft Woonpartners twee woningen via de Directe Bemiddeling verhuurd aan herstructureringskandidaten. 2.3 Woonruimtebemiddeling Vrijkomende woningen van Woonpartners en de collega-corporaties wocom en Compaen worden gepubliceerd in Wooniezie. Wooniezie is een online woonruimtebemiddelingssysteem, waarin de woningzoekende zelf kan kiezen via welke module hij reageert op het beschikbare aanbod (combinatiemodel). Er is een optie-, aanbod-, loting- en een direct-te-huurmodule. Afhankelijk van de 8

10 vooraf bepaalde criteria worden de woningen toegewezen. Voor het optiemodel is de plaats in de wachtrij bepalend. Voor het aanbodmodel geldt de langste inschrijftijd. De lotingmodule voorziet in een automatische loting waarbij iedereen evenveel kans heeft. Voor de direct-te-huurmodule geldt dat de woning wordt toegewezen aan diegene die het eerst reageert. Kengetallen woonruimtebemiddeling In 2013 werd Wooniezie keer bezocht door unieke bezoekers. Het inschrijven in Wooniezie is nog steeds gratis, waardoor er voor woningzoekenden geen belemmeringen zijn om preventief in te schrijven. Op 31 december 2013 bedroeg het aantal woningzoekenden in Wooniezie In vergelijking met 2012 is er een daling te zien. Ook het aandeel woningzoekenden dat onzelfstandig woont, is gedaald (met 14 %). Het aantal verhuringen in Helmond is met 2,3 % gestegen. Het percentage geslaagde woningzoekenden dat binnen één jaar wordt geholpen is in 2013 toegenomen tot 22 %. Ook het percentage dat langer dan drie jaar wacht op een woning is toegenomen, tot 38,9 %. Het aantal verhuringen aan eenpersoonshuishoudens is wederom gestegen. Bijlage geeft een overzicht van woningzoekenden en verhuringen in Verhuringen Het aantal woningen dat in 2013 door Woonpartners via Wooniezie is verhuurd, is met 16 % gestegen van 557 in 2012 naar 645 in Daarnaast zijn er via Wooniezie 60 garages/parkeerplaatsen verhuurd. We beperken ons in deze verslaglegging tot de woningen. Naast de 645 verhuringen van wooneenheden hebben we in totaal 31 woningen (waarvan 3 wisselwoningen) tijdelijk verhuurd. Het gaat hier om tijdelijke verhuringen in: het herstructureringsgebied in de Binnenstad; het mogelijk te slopen appartementencomplex aan het Lindberghplein; de te ontduplexen woningen aan de Maaslaan/Molenbeek; woningen aan Pieter de Hooghstraat, Betuwehof en Veluwehof in verband met renovatie; enkele woningen aan Sallandhof in verband met bodemsanering. Deze verhuringen lopen niet via Wooniezie, maar tellen in het primaire systeem wel mee als nieuw afgesloten contracten, waardoor er een verschil is tussen de daadwerkelijke verhuringen in Wooniezie en het aantal afgesloten contracten zoals geregistreerd in het primaire systeem van Woonpartners. Verhuringen 2013 (Aanhangsel E) Bijlage bevat de tabel Verhuringen 2013 (Aanhangsel E). Hierin staan 645 verhuringen van 2013 die in Wooniezie hebben plaatsgevonden, onderverdeeld naar het type huishouden, leeftijdsgroep, inkomenscategorie en huurklasse. 2.5 Aantal huurwoningen Woonpartners heeft per 31 december 2013 in totaal verhuureenheden (VHE s), waarvan woongelegenheden. Het totaal aantal woongelegenheden is ten opzichte van 2012 gestegen met 49 woningen. Er werden in 2013 in totaal 29 woningen onttrokken aan de voorraad door sloop en 9

11 verkoop. Daarnaast zijn er 57 woningen toegevoegd aan de voorraad in Bijlage bevat een overzicht van de aantallen VHE s en de wijzigingen in Gedifferentieerde woningvoorraad Woonpartners beschikt over een gedifferentieerde woningvoorraad. Ons woningbezit ligt verspreid over zes wijken in Helmond. Ongeveer de helft van ons woningbezit (49,8 %) bestaat uit eengezinswoningen. Het grootste aandeel aan huurwoningen ligt in de wijk Helmond-Oost (33,2 %). Daarnaast bezit Woonpartners 48 (zorg)woningen in Beek en Donk. Bijlage bevat een overzicht van ons bezit, verdeeld over de wijken. 2.7 Huurwoningen naar huurprijsklasse Het bezit van Woonpartners is voor 97 % bereikbaar voor huurtoeslag, met een huurprijs beneden de 681,02. Veruit het grootste deel van dit bezit behoort tot de categorieën goedkoop (18 %) en betaalbaar 1 (63,6 %). Bijlage bevat een overzicht van de samenstelling van onze voorraad per 31 december Aanpassing streefhuur Om een meer marktconform huurprijsbeleid vast te stellen heeft Woonpartners in 2013 haar streefhuren gebaseerd op de WOZ-waarde. De streefhuren worden bepaald op basis van een voor elke woning gelijk percentage van de WOZ-waarde van die woning (het WOZ-percentage). In 2013 was dat percentage 4,21 %. 2.9 Huurderving Na het uitvoeren van standaard mutatieonderhoud streeft Woonpartners ernaar om woningen direct te verhuren. Eventuele leegstand wordt geregistreerd op de leegstandssoort Frictieleegstand. Als er bij mutatie meer onderhoud uitgevoerd moet worden, dan is er sprake van Leegstand mutatieonderhoud of renovatie. 80 % van de leegstand in 2013 had betrekking op bovengenoemde leegstandssoorten. De leegstand (zowel in dagen als in euro s) als gevolg van sloop komt ten laste van de speciale voorziening, leegstand van te koop staande woningen komt ten laste van het verkoopresultaat. In 2013 was de leegstand als gevolg van verkoop 17 %. Huurderving naar aanleiding sloop en herstructurering in het herstructureringsgebied Binnenstad valt onder de WijkOntwikkelingsMaatschappij Helmond Binnenstad bv (WOM) en komt niet ten laste van de exploitatie van de bv Woonpartners. De frictieleegstand van overige sloopprojecten (Lindbergplein) bedroeg 3 %. Bijlage bevat een overzicht van de oorzaken van leegstand en de huurderving Mutaties en mutatiegraad Waar het bij verhuring gaat om een nieuw contract, gaat het bij een mutatie om de beëindiging ervan. De mutatiegraad van woningen is gestegen van 8,18 % in 2012 naar 9,34 % in Het aantal mutaties van woningen is met 91 gestegen. Bijlage bevat een overzicht van het totaal aantal beëindigde huurcontracten voor woningen (exclusief bedrijfsruimten, parkeerplaatsen en garages) volgens het automatiseringssysteem SG Tobias. 1 De gegevens van paragraaf 2.5 t/m 2.8 komen uit de jaarrekening/bedrijfswaarde. Deze is veranderd van opzet, waardoor de gegevens niet meer 1-op-1 overeenkomen. 10

12 2.11 Verkoop en aankoop van bestaande woningen Op dit moment heeft Woonpartners ruim 500 woningen geselecteerd als verkoopwoning. Alle huurders van deze woningen hebben de mogelijkheid gekregen om de woning te kopen. Huurders die niet willen kopen, blijven huren. Bij mutatie bieden we deze woningen te koop aan. Woonpartners laat voorafgaand aan een verkoop een bodemonderzoek en een bouwtechnische keuring uitvoeren. We werken niet met een vraagprijs, maar met een koopprijs. Deze koopprijs is gebaseerd op een taxatie die is uitgevoerd door een onafhankelijke taxateur. Aantal verkochte huurwoningen In 2013 zijn er in totaal 31 eenheden verkocht. Dit houdt in dat het aantal verkochte woningen ten opzichte van 2012 gestegen met met 15 woningen. Alle woningen zijn verkocht voor een marktconforme prijs gebaseerd op de taxatiewaarde. De gemiddelde verkoopprijs van de woningen bedraagt Bijlage bevat een overzicht van de verkochte huurwoningen in Teruggekochte woning Van 2008 tot en met 2010 verkocht Woonpartners alle bestaande woningen met Slimmer Kopen. Kopers konden zo kopen met korting tot 25 %. Als kopers van een Slimmer Kopen woning de woning willen doorverkopen, moeten zij de woning eerst aanbieden aan Woonpartners. De bij de verkoop verleende korting wordt bij terugkoop verrekend in de terugkoopprijs. In 2013 heeft Woonpartners twee woningen teruggekocht in verband met Slimmer Kopen. Deze woningen zijn door Woonpartners voor een marktconforme prijs verkocht. Hierdoor vloeiden de destijds verleende kortingen terug naar Woonpartners Jaarlijkse huuraanpassing Elk jaar worden op 1 juli de huren van woningen, parkeervoorzieningen en commerciële ruimtes verhoogd. De regering stelt vast met welk percentage de huren maximaal verhoogd mogen worden. Vanaf 1 juli 2013 zijn de percentages voor de maximale huurverhoging hoger dan de inflatie. Dit betekent een huurverhoging van 2,5 % inflatie en daarbij 1,5 % huurverhoging boven de inflatie. De totale huurverhoging bedroeg daarmee 4 %. Woonpartners heeft de navolgende percentages doorgevoerd voor de huuraanpassing van 2013: De huurverhoging 2013 bedraagt 4 % voor sociale en geliberaliseerde woningen. De huurverhoging voor commerciële ruimtes bedraagt 2,5 % voor zover geen andere bepalingen in het huurcontract zijn opgenomen. De huurverhoging voor alle overige verhuureenheden (souterrains en parkeergelegenheden) bedraagt 4 % voor zover geen andere bepalingen in het huurcontract zijn opgenomen. Daarnaast heeft Woonpartners een inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. Dat is afhankelijk van het huishoudinkomen: 2,5 % inflatie + 1,5 % huurverhoging boven inflatie + 0,5 % inkomensafhankelijke huurverhoging = in totaal 4,5 % voor middeninkomens (dit zijn huishoudinkomens van tot ); 2,5 % inflatie + 1,5 % huurverhoging boven inflatie + 2,5 % = in totaal 6,5 % voor hogere inkomens (dit zijn huishoudinkomens boven ). 11

13 3 Woningvoorraad 3.1 Nieuwbouw Bij het ontwikkelen van nieuwe woningen onderscheidt Woonpartners drie soorten projecten: gebiedsgericht (bijvoorbeeld herstructurering van een bestaande wijk), projectgericht zelf en projectgericht turn key. De marktvisie en wijkvisie leiden samen tot keuzes: voor welke doelgroep(en) gaan we bouwen, welk type woning, in welke prijsklasse en nemen we wel of niet koopwoningen mee in het nieuwbouwplan? Op basis van deze uitgangspunten verrichten we op diverse gebieden nader onderzoek, zoals onderzoek naar planologische randvoorwaarden, marktanalyse, financiële haalbaarheid en planning. Op basis van een startdocument wordt een project in ontwikkeling genomen. Inhoudelijk dient elk plan te voldoen aan het Bouwbesluit en aan het programma van eisen dat Woonpartners per categorie hanteert. Dat betekent: zo veel mogelijk aanpasbaar en toegankelijk bouwen, standaard veilig hang- en sluitwerk volgens de normen van het Politiekeurmerk, rekening houden met aspecten van duurzaamheid, onderhoudsgevoeligheid en energiezuinigheid. Ten slotte gelden de financiële randvoorwaarden die voortkomen uit het financieel beleid en het investeringsbeleid. Aantallen nieuwe woongelegenheden en nieuwbouw in ontwikkeling In 2013 hebben we 92 woningen opgeleverd. De nieuwe woningen zijn verdeeld over de volgende projecten: 47 huurappartementen Tolpost, Weverspoort; 4 groepswoningen voor 28 bewoners (verkocht aan de Zorgboog); 1 groepswoning bestaat uit 7 onzelfstandige woonruimten, Weverspoort; 8 huurwoningen en 33 koopwoningen in blok 13/14, Vossenberg. Hiervan zijn 14 woningen verkocht en uiteindelijk 27 woningen in de verhuur genomen. In 2014 zullen we volgens een harde planning 19 nieuwe huurwoningen in Weverspoort opleveren. In de periode zullen we volgens prognose 186 huurwoningen (175 appartementen en 11 eengezinswoningen) en 39 koopwoningen realiseren. Vanwege de recessie staan projecten onder druk, vooral projecten met koopwoningen. Het is moeilijk een betrouwbare prognose te geven van de productie na Bijlage geeft weer welke plannen we in uitvoering of in ontwikkeling hebben en wanneer we de projecten verwachten op te leveren. Behalve met deze projecten is Woonpartners bezig met plannen voor meerdere locaties. De ontwikkeling verkeert echter in een vroeg stadium en daarom hebben we deze nog niet in de planning van op te leveren woningen opgenomen. 3.2 Verwerving In 2013 zijn in het nieuwbouwproject Spitsmuisstraat/Burgemeester Van Houtlaan (blok 13 en 14) 19 woningen omgezet van koopwoningen naar huurwoningen, waarmee deze (verhuur)eenheden zijn aan te merken als door Woonpartners aangekochte woningen. 12

14 3.3 Herhuisvesting Bewoners die moeten verhuizen in het kader van bijvoorbeeld herstructurering, maken gebruik van een Sociaal Plan dat is opgesteld door de woningcorporaties Compaen, Volksbelang, wocom en Woonpartners, samen met de huurdersbelangenverenigingen. In juni 2013 hebben we het actieve verhuisbeleid met Sociaal Plan omgezet naar een passief verhuisbeleid. In 2013 hadden we te maken met de herhuisvesting in het kader van de volgende projecten: Weverspoort - In 2010 hebben de bewoners van fase 6 (70 woningen in totaal) een sloopbericht ontvangen. In 2013 zijn vier huishoudens verhuisd naar een andere passende woning. Nog elf huishoudens wachten op passende huisvesting. Lindberghplein - In januari 2012 hebben de bewoners van de 18 appartementen aan het Lindberghplein een sloopbericht ontvangen, 17 huishoudens zijn hetzelfde jaar verhuisd. In 2013 zijn er geen huishoudens verhuisd met een sloopbericht. Er wacht nog één huishouden op passende huisvesting. Duplexwoningen Molenbeek, Dongestraat en Maaslaan - In maart 2012 zijn de bewoners van 52 boven- en benedenwoningen schriftelijke geïnformeerd over het samenvoegen van deze woningen tot eengezinswoningen. In dit kader zijn in 2013 drie huishoudens met Sociaal Plan verhuisd naar een andere passende woning. Herhuisvesten in het kader van sloop met beperking overlast Nadat huurders hun te slopen woningen verlaten hebben, bepalen we of we de woning tijdelijk verhuren, in bruikleen geven of inzetten als atelierwoning. De laatste optie is pas aan de orde als de woning niet meer bewoonbaar is. Voor bovenstaande projecten zijn alle leeggekomen woningen op een van deze manieren ingevuld tot de woningen definitief worden gesloopt. 3.4 Strategisch vastgoedbeleid Door de reorganisatie zijn taken en verantwoordelijkheden verschoven binnen de organisatie. Dit heeft geleid tot herintroductie van de RIGO-beleidsachtbaan, inclusief de daarbij behorende overlegstructuren. De RIGO-achtbaan brengt het proces op zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau in beeld. Deze herintroductie heeft veel voeten in aarde gehad. In 2014 wordt in het kader van het project GRIP het proces geëvalueerd en worden de knelpunten in beeld gebracht. Begin 2013 hebben we besloten om, gezien de veranderende omgevingsfactoren, diverse sloopnieuwbouwprojecten in te trekken. De betreffende projecten/complexen hebben het label heroverwegen gekregen. Dit heeft de volgende gevolgen: De transformatieopgave van 1,2% binnen de wensportefeuille wordt niet gehaald. Planmatig of levensduurverlengend onderhoud zijn gecombineerd met energiemaatregelen opgevoerd in de begroting voor de te behouden woningen. In de begroting van 2013 zijn daarvoor indicatieve bedragen opgenomen. In 2014 worden de financiële gevolgen specifieker in beeld gebracht. In 2013 hebben we het huurbeleid, het onderhoudsbeleid en het scootmobielbeleid vastgesteld. De implementatie van de diverse beleidsstukken heeft deels in 2013 plaatsgevonden. In 2014 wordt hieraan een vervolg gegeven. Tevens is in 2013 een eerste aanzet gedaan voor de herziening van de wensportefeuille. 13

15 4 Kwaliteit van het bezit 4.1 Kwaliteitsbeleid bestaand bezit In juni 2013 heeft Woonpartners het nieuwe onderhoudsbeleid vastgesteld. We zijn een procedure gestart om aannemersbedrijven te selecteren om te komen tot betere service, een hogere klanttevredenheid, behoud van de kwaliteit van ons woningbezit en een efficiëntere bedrijfsvoering. Het onderhoudsbeleid bevordert een meer directe relatie tussen de kwaliteit van een woning en de huurprijs van een woning. We maken daarbij onderscheid tussen onderhoud en kwaliteitsverhogingen. Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden combineren we werkzaamheden daar waar mogelijk is om overlast te beperken. Het onderhoudsbeleid draagt bij aan het behoud van voldoende woningen in het betaalbare segment en treedt per 1 januari 2014 in werking. 4.2 Onderhoudskosten 2013 Bij Woonpartners onderscheiden we drie soorten onderhoud: Klachtenonderhoud - het onderhoud dat we (laten) uitvoeren naar aanleiding van reparatieverzoeken. Mutatieonderhoud - het dagelijks onderhoud aan een leeggekomen woning dat nodig is om de verhuurbaarheid van de woning te waarborgen en in sommige gevallen te verbeteren. Planmatig onderhoud - onderhoud dat periodiek aan woningen wordt uitgevoerd volgens een (meerjaren)onderhoudsschema. Bijlage geeft een overzicht van de onderhoudskosten in Klachtenonderhoud In de begroting 2013 was voor klachtenonderhoud een budget opgenomen van De gerealiseerde uitgaven bedragen De realisatiecijfers van het begrotingsjaar 2013 laten een overschrijding zien van het begrotingsbudget. De overschrijding kunnen we onder andere verklaren door het feit dat de kosten voor reparatieonderhoud het afgelopen jaar met circa 30% zijn gestegen, doordat de afdeling Planning & Intake is uitbesteed aan een externe aannemer. Mutatieonderhoud Bij mutatieonderhoud maken we onderscheid in mutatieonderhoud voor rekening van Woonpartners en voor rekening van de vertrokken huurder (ook als gevolg van ontruiming). Bij leeggekomen woningen die in een relatief verouderde staat verkeren, kunnen we besluiten tot extra onderhoud. Het gaat hier om een zogenaamde narenovatie van het binnenonderhoud. De buitenzijde wordt in een collectieve aanpak uitgevoerd. Een deel van de investering kan kostendekkend zijn, tegenover de investering staat dan een huurverhoging. Het deel dat niet kostendekkend is, komt ten laste van de winst- en verliesrekening. In de begroting voor 2013 was opgenomen voor mutatieonderhoud. Hiervan is daadwerkelijk gerealiseerd. Het gemiddelde bedrag per mutatie is De gemiddelde kosten per mutatie zijn van toepassing op 697 geregistreerde verhuismutaties van alle VHE s in De werkelijke kosten voor mutatieonderhoud lagen in 2013 lager dan de begrote kosten. Doordat we de laatste jaren het binnenonderhoud projectmatig uitvoeren, is de kwaliteit van het binneninterieur gestegen, dit resulteert in lagere mutatiekosten. De gemiddelde kosten per woning zijn iets gedaald ten opzichte van In deze kosten zijn de kosten opgenomen voor opknapbeurten van woningen 14

16 om de woning weer in de gewenste staat te kunnen verhuren. Ook is veel asbesthoudend materiaal verwijderd tijdens mutatiewerkzaamheden. Planmatig onderhoud In 2013 hebben we nagenoeg alle projecten van het planmatig onderhoud uitgevoerd volgens de begroting Er is ook een aantal overloopprojecten van 2012 uitgevoerd. De realisatie bedraagt circa 88% van het begrotingsbudget. 15

17 5 Dienstverlening 5.1 KWH-Huurlabel Woonpartners is sinds 2004 lid van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). In 2006 behaalden we voor het eerst het KWH-Huurlabel en dat hebben we sindsdien behouden. Met behulp van de meetresultaten werken we aan het verder verbeteren van de dienstverlening waar dat kan of nodig is. De meetresultaten over 2013 zijn op alle onderdelen die bepalend zijn voor het behoud van het KWH-Huurlabel hoger dan de norm (7,0). Klachten behandelen (norm 6,5) telt hiervoor in 2013 niet mee. KWH heeft onze resultaten voorgelegd aan de Commissie Kwaliteitsverklaringen en geadviseerd het label te verlengen. De resultaten zijn opgenomen in bijlage Klachten en geschillen Onze heldere procedure met betrekking tot het indienen en behandelen van klachten en geschillen voldoet aan de eisen die het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH) stelt en aan de eisen die vanuit het KWH-Huurlabel worden gesteld. Voor bewoners hebben we alles eenvoudig beschreven in een aparte brochure. Ook via de website kan men informatie opvragen. In de meeste gevallen lukt het ons om samen tot een oplossing te komen als een huurder een klacht heeft. Als huurders niet tevreden zijn over de afhandeling van een klacht, kunnen zij zich wenden tot de Gezamenlijke Geschillenadviescommissie (GGAC). 5.3 Gezamenlijke Geschillenadviescommissie De Gezamenlijke Geschillenadviescommissie (GGAC) is opgericht door de woningcorporaties Compaen, wocom en Woonpartners, samen met het Platform Helmondse Bewonersorganisaties. De leden zijn onafhankelijk en werken niet bij Woonpartners. Bijlage bevat een overzicht van de leden en hun functies binnen de commissie. De GGAC werkt volgens een reglement dat voldoet aan de eisen die het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH) stelt. De GGAC maakt het mogelijk voor huurders (en bewonerscommissies) om geschillen in te dienen over de uitvoering van beleid van de woningcorporaties en draagt bij aan een goede klachtafhandeling en een verbetering van de relatie tussen partijen. Ten slotte levert de GGAC een bijdrage aan de optimalisering van het functioneren van de woningcorporaties door het uitbrengen van onafhankelijke adviezen. De GGAC wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, de heer mr. B. Mous, van de externe organisatie Cluens. In 2013 heeft de GGAC twee keer vergaderd. Alle bijeenkomsten betroffen een hoorzitting naar aanleiding van een geschil, al dan niet vooraf gegaan door een locatiebezoek. Geschillen in 2013 In 2013 zijn acht geschillen voor behandeling ingediend. Ultimo 2013 was één geschil nog niet afgehandeld. De hoorzitting van dit geschil zal begin 2014 plaatsvinden. In vijf gevallen was de klager niet ontvankelijk. Vier keer kwam dat omdat de huurder de klachtenprocedure bij de woningcorporatie niet geheel had doorlopen. In drie van deze gevallen betrof het huurders van Woonpartners. In één geval betrof het een klacht van een woningzoekende, die geen huurder was van een van de woningcorporaties. 16

18 Van de twee afgehandelde geschillen heeft de GGAC er een gegrond bevonden. Eveneens een keer heeft de GGAC het geschil niet gegrond geacht. Bij het geschil dat gegrond werd bevonden, was Woonpartners de verwerende partij. Het geschil betrof een klacht over derving woongenoot ; Woonpartners en de klachtindiener hebben afspraken gemaakt over deze situatie en Woonpartners heeft hiervoor een compensatie aangeboden. Gegronde geschillen: Woonpartners: 1 Niet gegronde geschillen: Woonpartners: 0 17

19 6. Maatschappelijk presteren 6.1 Leefbaarheid in buurten en wijken Jaarlijks neemt Woonpartners een budget in de begroting op voor de bekostiging van activiteiten en voorzieningen in de sfeer van leefbaarheid. Omdat het ministerie in dit kader beperkingen oplegt, maar ook door het feit dat Woonpartners haar middelen heeft heroverwogen in verband met de financiële beperkingen, heeft Woonpartners in 2013 minder besteed aan leefbaarheid dan het jaar ervoor, namelijk (in 2012 was dit ). Omdat we het wel van belang vinden om te blijven investeren in leefbaarheid, hebben we gezocht naar mogelijkheden om dit te doen met minder financiële middelen. Dit hebben we gerealiseerd door andere partijen bij de initiatieven te betrekken en door bewoners een belangrijke rol te geven in de uitvoering van leefbaarheidsprojecten. In bijlage is een overzicht opgenomen met de begrote kosten en de werkelijk gemaakte kosten. Vanuit onze organisatie participeren en faciliteren we leefbaarheidsinitiatieven op wijk- en projectniveau. Een greep uit de activiteiten die we ondernemen: actieve participatie in het wijkgericht werken van de gemeente; bewonersparticipatie; het treffen van maatregelen bij leegstaande woningen om de situatie leefbaar en beheersbaar te houden; het vergroten van de veiligheid in huis en in directe omgeving; de inzet van een aantal buurtbeheerders; deelname aan diverse activiteiten in het kader van sociaal beheer, zoals activiteiten van het Kernteam woonoverlast, portiekgesprekken, overleg met politie en het Helmond Interventie Team; bestrijden van burenoverlast; deelname (ook financieel) aan festiviteiten op complex-, buurt- en wijkniveau, zoals activiteiten ter promotie van buurt en wijk of acties om zwerfvuil op te ruimen; beloning van goed woongedrag via de WP-Servicekaart. 6.2 Wijkvisies Om de woonkwaliteit van de bestaande wijken te borgen, ontwikkelen we samen met onze partners wijkvisies en wijkactieplannen en stellen we zelf, naar aanleiding van wijkscans, interne wijkjaarplannen voor onze wijken op. Hierin zijn de projecten opgenomen waarvoor Woonpartners verantwoordelijk is. De integrale wijkvisies stellen we per wijk op in samenwerking met de bewoners, gemeente en het maatschappelijk middenveld. Deze wijkvisies geven een beeld van wat er leeft in de wijk, wat er beter zou kunnen en wat ze samen kunnen doen om ervoor te zorgen dat het over twintig jaar nog steeds goed wonen en leven is in de wijk. De combinatie wonen, welzijn en zorg vormt een belangrijk onderdeel van wijkvisies. De wijken waarin Woonpartners actief is, kennen geen zorgwekkend karakter. We geven mede daarom de voorkeur aan compacte wijkvisies op maximaal één A4-tje, die de kapstok en het toetsingskader vormen voor het doen en laten op korte termijn. Daardoor kunnen we de wijkvisies ook sneller aanpassen als dat nodig is en beter anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. 18

20 Per wijk is een Wijkjaarplan gemaakt, waarin staat welk bedrag we waarvoor willen investeren in een wijk. De Wijkjaarplannen hebben dus een intern karakter. De concrete acties voor de komende paar jaar worden vastgelegd in zogenaamde Wijkactieplannen, waarbij bewoners en professionals afspraken maken over maatregelen en activiteiten voor de korte termijn. Woonpartners probeert deze methodiek door te zetten voor de andere wijken. Voor de wijken Helmond-Oost, Helmond-Noord, Rijpelberg en Centrum zijn intussen de Wijkactieplannen vastgesteld en die van Binnenstad en Brouwhuis volgen in Voor de wijken Centrum, Binnenstad, Helmond-Noord, Helmond-Oost, Rijpelberg en Brouwhuis hebben we in 2013 de globale wijkscans geactualiseerd om de sterke en zwakke kanten, de kansen en bedreigingen per wijk weer te geven. 6.3 De WP-Servicekaart Met de WP-Servicekaart beloont en stimuleert Woonpartners goed woongedrag. Voor een kleine bijdrage per maand ( 4,31) kan een huurder vrijwillig deelnemen. Ultimo december 2013 namen ongeveer huurders deel, ongeveer 50 % van ons huurderbestand. Het product bevat de volgende elementen: extra huurdersonderhoud (voor rekening van Woonpartners); een kortingpas voor een aantal winkels en eetgelegenheden in Helmond; een voordelige verhuisservice en de mogelijkheid om de boedelbak van Woonpartners te huren; waardecheques voor deelnemers die voldoen aan een aantal voorwaarden (met betrekking tot goed huurderschap) die te gebruiken zijn bij de aangesloten Helmondse ondernemers. De waardecheques kunnen ook worden ingezet om een project in de sfeer van leefbaarheid te bekostigen. Woonpartners kan in dat geval het bedrag dat aan waardecheques is ingeleverd verdubbelen. Rond december 2013 vond voor de negende keer de beloningsronde plaats, met uitkering van waardecheques voor circa De leden van de WP-Servicekaart kunnen de cheques tot en met 31 december 2014 verzilveren. 6.4 Wonen, welzijn en zorg De doelgroep van Woonpartners bestaat voor ruim 15 % uit mensen van 75 jaar of ouder. De categorie 55-plus vormt al meer dan 45 % van onze huurders. Daarnaast hebben we te maken met ontwikkelingen als vergrijzing, extramuralisering en verandering van wet- en regelgeving. In 2013 gaven we op verschillende terreinen vorm aan samenwerking met andere partijen om wonen te verbinden met welzijn en zorg. Dit doen we door het ontwikkelen van specifiek beleid en het realiseren van passende huisvesting en bijbehorende (welzijns- en zorg)voorzieningen, diensten en producten. Behalve om een veilige woning en woonomgeving gaat het daarbij ook om de aanwezigheid van voorzieningen, zoals een scootmobielstalling. Woonpartners is betrokken bij meerdere samenwerkingsverbanden die tot doel hebben een combinatie van wonen, welzijn en zorg tot stand te brengen. Hierdoor kunnen bewoners langer zelfstandig blijven wonen in de vertrouwde woning en woonomgeving en zullen ze de vraag naar zorgvoorzieningen uitstellen. We spelen daarnaast een actieve rol in de gemeentelijke beleidsontwikkeling Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ). 19

21 Binnen ons bezit hebben we de volgende woonservicegebieden waarin alle primaire voorzieningen zo veel mogelijk geclusterd bij elkaar liggen: Centrum/Binnenstad, Helmond-Oost, Helmond-Noord, Rijpelberg/Brouwhuis. Bij het uitwerken van de wijkvisies en wijkontwikkelingsplannen voor onze wijken zoeken we naar mogelijkheden om de gewenste basisvoorzieningen te helpen realiseren, al dan niet geclusterd. Vanuit financiële afwegingen hebben we de keuze gemaakt om in 2013 geen rol te spelen in het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed. 6.5 Huisvesting bijzondere doelgroepen Zelfstandig wonen met kwaliteit is ons uitgangspunt voor de huisvesting van senioren, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en personen die specifieke zorg of begeleiding nodig hebben. Woonpartners biedt een grote variëteit aan passende woningen aan de doelgroep senioren. Mensen met een verstandelijke beperking en mensen die gebruikmaken van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang of verslavingszorg bieden we bij voorkeur een woonsituatie waarin zij optimaal zelfstandig kunnen functioneren, beschermd of begeleid. Op dit specifieke terrein werkt Woonpartners nauw samen met een aantal instellingen, zoals Stichting ORO, Stichting SWZ, Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO), de GGZ, Stichting Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJB) en Stichting LAT. Naast deze partijen is er ook in toenemende mate overleg met andere toetreders in deze markt, zoals Zorggroep Helmond en Atlant Groep. In het kader van risicomanagement zijn de panden die we in ons bezit hebben voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen in 2013 gescreend en gelabeld. Voor een aantal panden geldt een verhoogd risico op leegstand en huurderving. Om die reden hebben we besloten om deze specifieke vastgoedportefeuille af te bouwen. In bijlage is een toelichting opgenomen met de verschillende vormen van huisvesting voor bijzondere doelgroepen en de bijbehorende zorg- en welzijnspartners. 6.6 Aanpassing woning/opplussen complex Het aantal passende woningen voor mensen met lichamelijke beperkingen in de sfeer van aanpasbaar en toegankelijk wonen, moet worden uitgebreid door middel van nieuwbouw. Gelijktijdig moeten we meerdere pijlen richten op de bestaande voorraad. Aan de groeiende vraag naar aangepaste woningen kunnen we alleen tegemoet komen als we gelijktijdig meerdere oplossingen aanbieden, zoals: Woningaanpassing via Wmo - Woonpartners probeert de termijn van officiële woningaanpassingen in opdracht van bureau De Zorgpoort (Wmo) verder te versnellen. Wooniezie - Als aanpassing van de woning niet mogelijk of niet wenselijk is vanwege de te hoge kosten, is het verhuisprimaat van toepassing. De belanghebbende verhuist dan naar een woning die wel geschikt is of is aan te passen. In dat geval stellen we een vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten beschikbaar. De gemeente en de drie corporaties van Wooniezie, waaronder Woonpartners, hebben afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van woningen voor deze doelgroep. Als een in het verleden ingrijpend aangepaste woning vrijkomt, is deze beschikbaar voor een kandidaat van De Zorgpoort. 20

22 6.7 Domotica Domotica kan ingezet worden ter ondersteuning van welzijn en zorg als dagelijkse levensbehoefte. Het gaat hierbij om talloze toepassingsmogelijkheden, gericht op veiligheid, zorg, comfort, gezondheid en zuinig/bewust gebruik van energie. Met een aantal maatschappelijke partners (gemeente, SWOH, Combivisie, De Zorgboog en Savant) hebben we in 2010 Domovisie opgericht, een organisatie van waaruit ook diensten en producten worden aangeboden. Het hieruit voortgevloeide pilotproject Langer thuis met meer comfort is in 2013 geëvalueerd. De omvang van en deelname aan de pilot waren te gering om uiteindelijk van een succesvolle pilot te kunnen spreken. Daarom is het project beëindigd. Woonpartners participeerde in het project op basis van 50 % cofinanciering. Omdat we verwachten dat Domotica in de toekomst in toenemende mate een rol speelt in het kader van welzijn en zorg, heeft Woonpartners met haar partners besloten om de opgerichte bv slapend intact te houden, zodat van hieruit op termijn eventueel snel actie kan worden ondernomen. 6.8 Sponsoring Op basis van ons sponsorbeleid steunen we activiteiten en instellingen die gerelateerd zijn aan het wonen in onze wijken en in de stad Helmond. Hierbij vinden we het bevorderen van de sociale samenhang in de stad en wijk belangrijk. Met een totaalbedrag van ,02 hebben we onder andere de volgende initiatieven ondersteund in 2013: Bijdrage aan het Kasteel van Sinterklaas georganiseerd door Stichting Stadspromotie Helmond. In het Kasteel van Sinterklaas kunnen ruim kinderen een bezoek brengen aan het tijdelijke woonverblijf van Sinterklaas en zijn pieten in het kasteel van Helmond. Woonpartners sponsort het evenement en geeft daarmee haar huurders korting op de entreeprijs. Tevens stellen wij gratis kaarten beschikbaar voor huurders met een serviceabonnement. Het belangrijkste doel hierbij is de betrokkenheid van de bewoners bij de stad vergroten en zodanig een bijdrage leveren aan positief stadsimago. Bijdrage aan Stichting Welzijn Helmond om de braderie in de Binnenstad mogelijk te maken. Doel van deze braderie is onder andere het bevorderen van de sociale samenhang in deze herstructureringswijk. Woonpartners heeft in deze wijk de afgelopen jaren veel nieuwe woningen gebouwd en gerenoveerd en er ligt nog een opgave om ca. 400 nieuwe huur- en koopwoningen te realiseren. Bijdrage Playing for Succes. Playing for Success is een grensverleggend initiatief waarmee leerlingen hun vaardigheden in taal, rekenen en ICT verbeteren. Het gaat om onderpresterende kinderen: gewone leerlingen die minder presteren dan ze kunnen en soms achterblijven op het gemiddelde niveau. Deze kinderen zijn de toekomstige bewoners van onze wijken. Bijdrage aan Stichting Wijkraad Helmond Oost om de organisatie van het wijkfestival mogelijk te maken. Het wijkfestival wordt voor en door bewoners georganiseerd en is voornamelijk bedoeld om de sociale samenhang in de wijk te bevorderen. Ook verenigingen en instanties presenteren zich op het wijkfestival. 21

Volkshuisvestingsverslag & jaarrekening 2014

Volkshuisvestingsverslag & jaarrekening 2014 Volkshuisvestingsverslag & jaarrekening 2014 Voorwoord Inspelen op verandering was hét thema van 2014. Door de vele wijzigingen in wet- en regelgeving voor de branche en aanpassingen met gevolgen voor

Nadere informatie

Woonpartners heeft voor haar vastgoedportefeuille strategische keuzes gemaakt en de gewenste vastgoedportefeuille voor de toekomst bepaald.

Woonpartners heeft voor haar vastgoedportefeuille strategische keuzes gemaakt en de gewenste vastgoedportefeuille voor de toekomst bepaald. 2 Betaalbaar wonen 2.1 Doelgroepen Woonpartners bedient al haar klanten graag op maat met een betaalbare woning in een prettige woonomgeving. Ons huurbeleid is primair gericht op het aanbieden van betaalbare

Nadere informatie

4 Kwaliteit van het bezit

4 Kwaliteit van het bezit 4 Kwaliteit van het bezit 4.1 Kwaliteitsbeleid bestaand bezit Onderhoud moet het vastgoed van Woonpartners in technisch opzicht goed verhuurbaar houden. Tijdens de bewoning spelen we zo goed mogelijk in

Nadere informatie

Stichting Woonpartners. Volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 2012

Stichting Woonpartners. Volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 2012 Stichting Woonpartners Volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 2012 Volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Woonpartners 2012 - Anticiperen op klantwaarde 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 7 Eerst

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

6 Maatschappelijk presteren

6 Maatschappelijk presteren 6 Maatschappelijk presteren 6.1 Leefbaarheid in buurten en wijken Woonpartners is op veel manieren daadwerkelijk bezig met de leefbaarheid in de wijken. Vanuit onze organisatie participeren en faciliteren

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur Bemiddelingsysteem Woningen te huur Verantwoording Service- en dienstverlening Huidige situatie Optiemodel: woningzoekenden nemen opties en op basis van inschrijfduur komt men in de optierij. Toewijzing

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Algemeen Woonpartners is een woningcorporatie in Helmond met circa 7.400 woningen. Met een sterk team zoekt Woonpartners voortdurend mogelijkheden om de inwoners van de

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 AlleeWonen, Jos Hendrickx Laurentius, Ties Teeuwen WonenBreburg, Bruno Gruijters Klik voor Wonen, Rian Rommens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschikbaarheid

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 1 2 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 Anno 2010 is het een uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Aalten CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Stichting Woontij L1560

Stichting Woontij L1560 Stichting Woontij L156 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Huisvesten van onze doelgroepen: voldoende betaalbare woningen

Huisvesten van onze doelgroepen: voldoende betaalbare woningen 4 Huisvesten van onze doelgroepen: voldoende betaalbare woningen visie en doelstellingen betaalbaarheid We vinden het belangrijk dat mensen met een bescheiden inkomen goed kunnen wonen en kunnen kiezen

Nadere informatie

Stichting De Leeuw van Putten L1896

Stichting De Leeuw van Putten L1896 Stichting De Leeuw van Putten L1896 Versie 214-1, december verslagjaar 213 Colofon Versie 214-I Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

nil octium O 2NOV. 2flJ5 Gemeente Hoogeveen T.a.v. Wethouder A.W. Hiemstra Postbus PA HOOGEVEEN

nil octium O 2NOV. 2flJ5 Gemeente Hoogeveen T.a.v. Wethouder A.W. Hiemstra Postbus PA HOOGEVEEN Inkomende post Hoogeveen lllllllllllllliililllllllililllllllll 15.0117380 Gemeente Hoogeveen T.a.v. Wethouder A.W. Hiemstra Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN octium O 2NOV. 2flJ5 Datum 29 oktober 2015 Betreft

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Versie I, januari 217 verslagjaar Colofon Versie I, januari 217 Verslagjaar Den Haag, januari 217 Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP) is

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw Ede CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag-

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Gemeente Oegstgeest, de corporaties

Nadere informatie