Het effect van toewijzingsregels op de doelmatigheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het effect van toewijzingsregels op de doelmatigheid"

Transcriptie

1 Amsterdam, april 2007 In opdracht van het ministerie van VROM Het effect van toewijzingsregels op de doelmatigheid Rob Aalbers

2 De wetenschap dat het goed is SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winstoogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek. SEO-rapport nr. 982 ISBN Copyright 2007 SEO Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

3 Inhoudsopgave Voorwoord... i Vraagbaak... iii Glossary... xiii 1 Inleiding Toewijzing en doelmatigheid De allocatiemethodiek in de EU Nationale Allocatie Plannen en bestrijdingskosten Het effect van de huidige toewijzing op de bedrijfsinvesteringen Recycling van opbrengsten Effecten via de handelsbalans Windfall gains voor niet-nederlandse ingezetenen Conclusie Toewijzing en concurrentieverhoudingen Toewijzing en investeringen binnen een bedrijf De sluitingsregel en het uit gebruik nemen van installaties De sluitingsregel en investeringen in nieuwe installaties De toetredingsregel en investeringen in nieuwe installaties Conclusie Toewijzing en concurrentie Concurrentie tussen bestaande bedrijven in hetzelfde EU-land Concurrentie tussen bestaande bedrijven ( incumbents ) en toetreders in hetzelfde EU-land Concurrentie tussen bestaande bedrijven in verschillende EU-landen Vestigingsplaatskeuze De concurrentie tussen bedrijven binnen en buiten de EU Discussie en conclusie Toewijzing en vermogensoverdracht Een grafische illustratie De factoren die de feitelijke vermogensoverdracht bepalen Vermogensoverdrachten in de praktijk Compensatie voor wie? Conclusie Toewijzing en rent seeking Rent seeking gedrag van bedrijven...64

4 5.2 Rent seeking gedrag van overheden Subsidiariteit Lobbyen in de praktijk De totstandkoming van de BSA in de EU Toewijzing van SO 2 rechten in de Verenigde Staten Conclusie Een vergroting van de doelmatigheid door wijziging van de toewijzing De optimale toewijzingsmethode Onderscheid ETS en nets sectoren Andere verdeling van rechten tussen ETS en nets sectoren Harmonisatie en daling van toewijzing op basis van grandfathering Uitbreiding van het aantal ETS sectoren Updating onder grandfathering Verlenging toewijzingsperiode Afschaffing toetredings- en sluitingsregel Harmonisatie van de toetredings- en sluitingsregels Gedeeltelijke invoering van Performance Standard Rates (PSR) Overige punten Prijsstabiliteit Terugsluizen van de opbrengsten van een veiling...88 Referenties...89 Bijlage A Emissieplafonds...95 Bijlage B Analyse BSA...97 Bijlage C Invloed van lobbyen op de allocatie van SO 2 rechten in de VS...99 Bijlage D Harmonisatie en bestrijdingskosten Bijlage E Overzicht updating

5 HET EFFECT OP DE DOELMATIGHEID, WAARONDER DE BESTRIJDINGSKOSTEN i Voorwoord In 2007 loopt de eerste fase van de EU ETS af. Daarmee is een natuurlijk moment aangebroken om terug te kijken op de economische effecten van de toewijzing van emissierechten. Zo is de Europese Commissie gestart met de evaluatie van de Richtlijn CO 2 -emissiehandel. Daarbij kan niet alleen gebruik worden gemaakt van de directe ervaringen van de deelnemers in de EU ETS, maar ook van de meest recente inzichten uit de economische wetenschap die zich op dit terrein in de afgelopen jaren sterk hebben ontwikkeld. Dit rapport bevat een overzicht van de recente ontwikkelingen in de wetenschap vanuit een tweevoudig perspectief. In de eerste plaats wordt ingegaan op de vraag wat nu precies de economische effecten van de toewijzing van emissierechten zijn (geweest). In de tweede plaats komt aan de orde op welke manier de doelmatigheid van de toewijzing van de emissierechten kan worden vergroot. Een synthese van dit rapport wordt gegeven in de vraagbaak, waar 24 vragen over de toewijzing van emissierechten aan de orde komen. Ruim 1 jaar hebben we mogen besteden aan dit rapport. Gedurende die tijd hebben velen een bijdrage geleverd aan het eindresultaat. We zijn hun dankbaar dat zij tijd en energie hebben willen steken in het lezen en becommentariëren van eerdere versies van dit rapport. Dank is met name verschuldigd aan de leden van de begeleidingscommissie met wie gedurende het onderzoek een open en constructieve dialoog heeft plaatsgevonden. De volgende personen hadden hierin zitting: - ir. J.F. de Waal (ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) - drs. J.H.M. Pieters (ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) - dr. J.C. Bollen (Milieu en Natuur Planbureau) - drs. L.J.M. Blanson-Henkemans (ministerie van Economische Zaken) - drs. P.J.J. Veenendaal (Centraal Planbureau) - drs. P.J.C. van Duijse (ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) - ir. R. Pol (ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) - dr. P.R. Koutstaal (ministerie van Financiën) Elke verantwoordelijkheid voor eventuele fouten berust vanzelfsprekend bij SEO Economisch Onderzoek. Rob Aalbers Projectleider Amsterdam, 3 januari 2007

6

7 HET EFFECT OP DE DOELMATIGHEID, WAARONDER DE BESTRIJDINGSKOSTEN iii Vraagbaak In deze vraagbaak komen 24 vragen aan bod die inzicht geven in de vraag welke factoren bepalend zijn voor de doelmatigheid van de toewijzingsmethode en hoe die toewijzingsmethode aangepast kan worden om de doelmatigheid te vergroten. Daarnaast geven zij inzicht in de vraag welke vermogenseffecten verbonden zijn aan bepaalde toewijzingsmethoden en of deze vermogenseffecten te voorkomen zijn. Bij veel van de vragen wordt verwezen naar andere relevante vragen in de vraagbaak en de relevante passages uit de hoofdtekst. 1. Wat is doelmatigheid? Doelmatigheid is de mate waarin de betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel (opbrengsten) en de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten. Met betrekking tot de toewijzing van emissierechten zijn mogelijke beoogde doelen: de hoogte van de bestrijdingskosten, het beter laten functioneren van markten, zoals de arbeidsmarkt, door bestaande belastingen te verlagen (zie de discussie in paragraaf 2.4) en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven i.e. de bijdrage die de export levert aan de welvaart (zie vraag 13 en 14). Zelfs als men de EU ETS uitsluitend op zijn milieudoelmatigheid zou willen beoordelen, is het effect op de concurrentiepositie een relevante vraag. Verlies aan concurrentiekracht kan immers tot verplaatsing van emissies leiden ( carbon leakage ) naar plaatsen in de wereld waar het beleid minder beperkingen oplegt aan de emissies. Bij de beoordeling van de mate van doelmatigheid zijn in het kader van de toewijzing van emissierechten drie factoren van belang. De eerste factor is de omvang van de effecten. Zo zullen fors hogere bestrijdingskosten een zwaarder gewicht in de schaal leggen dan matig hogere bestrijdingskosten en wordt een verlaging van de belastingen (en daarmee een veiling) aantrekkelijker naarmate de bestaande belastingen hoger zijn. De tweede factor is de mate waarin landen buiten de EU maatregelen treffen. Hoewel de EU als geheel een veel geringere invoer- en uitvoerquote heeft dan de afzonderlijke landen, zal het verlies aan concurrentiekracht bij hoge bestrijdingskosten c.q. marktprijzen van de emissierechten, zich wel degelijk laten gelden. De derde factor is de wijze waarop de politiek deze doelen tegenover elkaar afweegt. In een politieke afweging kan een matig negatief effect op de concurrentiepositie namelijk zwaarder wegen dan een veel groter positief effect op de bestrijdingskosten, i.e. lagere bestrijdingskosten. Daarmee kan de situatie ontstaan dat hoewel de doelmatigheid van bepaalde beleidsmaatregelen politiek gezien optimaal is, het mogelijk is om de welvaart te laten stijgen: de stijging van de bestrijdingskosten als gevolg van de beleidsmaatregel is dan groter dan de compensatie die (delen van) de industrie verlangt (verlangen) om de beleidsmaatregel af te schaffen. In dit rapport is ervoor gekozen om de doelmatigheid van beleidsmaatregelen strikt in termen van de bovenstaande definitie te beoordelen, zelfs in gevallen waarin het wel mogelijk zou zijn om de beide effecten onder een noemer (euro s) te brengen.

8 iv 2. Wat is updating? Updating (letterlijk: actualisering ) is het aanpassen van de hoeveelheid rechten die (gratis) aan een sector wordt toegekend aan de actuele omstandigheden (groei in het volume van de economische activiteit, nieuwe beschikbaar gekomen technieken, hoeveelheid emissies of andere benchmarks). Actualiseren is onafwendbaar zolang de overheid gratis emissierechten verstrekt met een eindige levensduur. Een beleidsmatig probleem hierbij is dat bedrijven de mogelijkheid hebben om door wijziging van hun gedrag meer emissierechten te verwerven. Voorbeelden van updating zijn: Performance Standard Rates (PSR), de toetredingsregel, de sluitingsregel, de 10 jaarsregel en updating tussen twee fasen van de EU ETS. Het feit dat bedrijven door hun gedrag aan te passen invloed hebben op de hoeveelheid rechten die voor een volgende periode aan hen wordt toegekend, kan leiden tot een verlies aan doelmatigheid in de zin van hogere bestrijdingskosten. Voor sectoren die niet in staat zijn om, bijvoorbeeld als gevolg van internationale concurrentie, de gestegen (opportuniteits)kosten door te berekenen aan hun afnemers, kan daarnaast sprake zijn van een winst aan doelmatigheid in de vorm van een minder aangetaste concurrentiepositie. Zie ook bijlage E en de vragen 5, 13 en 14). 3. Waarom zijn de sluitings- en de toetredingsregel vormen van updating? Onder de sluitingsregel verliezen bedrijven de aan hen toegekende emissierechten, zodra ze een installatie volledig sluiten. Onder de toetredingsregel krijgen bedrijven emissierechten uit de New Entrant Reserve, zodra ze een nieuwe installatie openen of uitbreiden. Daarmee wordt de toewijzing van emissierechten dus aangepast aan de veranderende omstandigheden. Voor bedrijven is het zinvol om bij de investeringsbeslissingen met deze aanpassingen rekening te houden (zie paragraaf 3.1). 4. Is het mogelijk de toewijzing deels via een veiling te laten verlopen en deels via updating? En wat zijn de effecten hiervan? Ja, dat is mogelijk. In principe kan de toewijzing voor x% plaatsvinden via updating en voor 1-x% via veiling. Het effect van deze vorm van toewijzing zal liggen tussen het effect van een 100% veiling en 100% updating. 5. Wat is het effect van updating in vergelijking met eenmalige grandfathering op de doelmatigheid? Het effect van updating op de doelmatigheid is tweeledig. In de eerste plaats heeft updating vergeleken met eenmalige grandfathering een positief effect op de concurrentiepositie van bepaalde sectoren (winst aan doelmatigheid). Daarbij moet vooral gedacht worden aan bepaalde energie-intensieve sectoren die gestegen (opportuniteits)kosten niet kunnen doorberekenen aan hun afnemers. In de tweede plaats nemen de bestrijdingskosten toe (verlies aan doelmatigheid). Updating maakt het voor bedrijven namelijk minder aantrekkelijk om de emissies te reduceren door het verminderen van de productie. Om toch binnen de afgesproken cap te blijven zullen bedrijven duurdere emissiereducerende maatregelen moeten nemen.

9 VRAAGBAAK v Of, en in welke mate, updating te prefereren valt boven grandfathering en veilen, is afhankelijk van veel factoren, zoals de omvang van het negatieve effect op de concurrentiepositie, de omvang van het effect op de bestrijdingskosten en de politieke weging van die effecten. 6. Welke vorm van updating presteert het beste in termen van doelmatigheid? Een algemeen geldend antwoord op deze vraag is niet te geven. De verschillende vormen van updating worden namelijk gekenmerkt door specifieke voor- en nadelen, waarvan de omvang op voorhand niet valt in te schatten. Daarnaast heeft updating via verschillende kanalen een effect op de doelmatigheid, denk bijvoorbeeld aan hogere bestrijdingskosten en (voor een aantal sectoren) mogelijk een geringer effect op de concurrentiepositie. Wel is het mogelijk om op theoretische gronden aan te geven dat updating op basis van emissies waarschijnlijk slechter presteert in termen van doelmatigheid dan updating in termen van output (zie vraag 7). Zie verder bijlage E. 7. Is updating op basis van emissies schadelijker dan updating op basis van output/productie? Ja. Updating op basis van emissies leidt tot een verlenging van de levensduur van vuile installaties. Bij updating op basis van output of productiemaatstaf blijft er een prikkel om de emissie-intensiteit van de productie te verlagen. Als verder de toewijzing per sector vaststaat, i.e. emissierechten kunnen niet toegewezen worden aan andere sectoren, ontbreekt de prikkel om over te gaan tot materiaalsubstitutie. Dit is vrijwel altijd het geval, omdat het in de praktijk niet mogelijk is om updating los te koppelen van sectorspecifieke omstandigheden (vanwege het ontbreken van een sectoroverstijgende maatstaf voor output of productie). Updating leidt in eerste instantie tot een stijging van de vraag naar CO 2 emissierechten, omdat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om te produceren vanwege de extra rechten die daarmee worden binnen gehaald. Omdat de totale uitstoot echter gelimiteerd is er is sprake van een cap zullen elders in de Europese economieën relatief dure maatregelen moeten worden genomen om de emissies te reduceren. De bestrijdingskosten zullen als gevolg van updating op basis van emissies dan ook sterk stijgen. 8. Is veilen altijd beter dan updating? Nee. Dat hangt van de gestelde doelmatigheidscriteria af. Veilen is doelmatiger dan updating, omdat het alle besparingsopties mobiliseert, minder strategisch gedrag zal uitlokken (het nastreven van een positie op het moment van updating die een toewijzing van zoveel mogelijk rechten garandeert; en dat is door de bank genomen: veel emitteren) en met de opbrengsten bestaande belastingen verlaagd kunnen worden. Maar veilen zal door de bank genomen de concurrentiepositie meer schaden dan updating. Afhankelijk van de doelmatigheidscriteria is een mengvorm van veilen en updating dan doelmatiger dan alléén veilen. Daar komt nog bij dat als de concurrentiepositie verslechtert, en daardoor vervuilende activiteiten verplaatst worden naar andere landen, ook de doelmatigheid van veilen minder groot is dan op het eerste gezicht lijkt. Daarom kan onder eenzijdig klimaatbeleid een mix van veilen en updating op basis van output in termen van doelmatigheid beter presteren dan

10 vi 100% veilen. Het is echter niet waarschijnlijk dat 100% updating in termen van doelmatigheid beter is dan 100% veilen. De reden hiervoor is dat 100% updating alleen aantrekkelijk is als er én sprake is van eenzijdig klimaatbeleid én de concurrentiepositie van de hele economie aangetast wordt door de invoering van eenzijdig klimaatbeleid. Omdat dit van sector tot sector zal verschillen de concurrentiepositie van de energie-intensieve industrie zal over het algemeen meer aangetast worden dan de concurrentiepositie van de energie-extensieve industrie (die meestal verbetert) zal de optimale vorm van toewijzing in dat geval een mix zijn van veilen en updating. Daarnaast is de beste vorm van toewijzing natuurlijk afhankelijk van de politieke weging van de verschillende effecten ten opzichte van elkaar (concurrentiepositie en bestrijdingskosten). Zie ook paragraaf Minimaliseert de huidige opzet van de EU ETS de bestrijdingskosten voor CO 2 -reductie in de EU? Nee, de scheiding tussen de sectoren die deelnemen aan de ETS (ETS sectoren) en de sectoren die niet deelnemen aan de ETS (nets sectoren) veroorzaakt een wig tussen de marginale bestrijdingskosten in de ETS sectoren en de nets sectoren. Naarmate het klimaatbeleid strenger wordt en de toedeling aan de ETS en nets sectoren niet wijzigt zal deze wig groter worden. Een manier om deze wig te verkleinen zonder meteen nets sectoren in de handel op te nemen is door de leveranciers van gas en andere brandstoffen aan de nets sectoren (zoals huishoudens, MKB en de transportsector) onder het handelssysteem te brengen. Het overige milieubeleid in de nets sectoren, denk bijvoorbeeld aan bestaande energiebelastingen, dient dan te vervallen, tenzij het andere doelen dient, zoals de reductie van NO x of fijnstof. (Bestaande) energiebelastingen leiden er immers toe dat de marginale bestrijdingskosten tussen landen of sectoren van elkaar zullen verschillen, waardoor de totale bestrijdingskosten hoger uitvallen dan noodzakelijk is. Zie de paragrafen 2.2 en 2.5. Daarbij komt dat de nationale bevoegdheden bij het toewijzen van emissierechten over de ETS en nets sectoren ertoe bijdragen dat de marginale bestrijdingskosten tussen de nets sectoren in verschillende landen uiteen blijven lopen. Door de leveranciers van gas en brandstoffen aan de nets sectoren op te nemen in de ETS zou deze bron van ondoelmatigheid verdwijnen. Een nadeel is wel dat de emissieprijs stijgt (de marginale bestrijdingskosten in de huidige nets sectoren zijn hoger), wat voor de huidige ETS sectoren kan leiden tot een verslechtering van de concurrentiepositie. Voor de huidige nets sectoren zou het gemiddeld genomen juist leiden tot een verbetering van de concurrentiepositie. 10. Leidt toewijzen op basis van grandfathering altijd tot windfall profits? Nee. De hoogte van de windfall profits is namelijk van veel meer factoren afhankelijk dan het aantal rechten dat via grandfathering verkregen wordt. Zo zullen de windfall profits bijvoorbeeld hoger uitvallen naarmate het bedrijf de gestegen opportuniteitskosten in grotere mate kan doorberekenen aan zijn afnemers. Zie voor een volledig overzicht van deze factoren paragraaf 4.2. Grandfathering leidt ten opzichte van veilen overigens wel tot een (grotere) overdracht van vermogen in de zin dat de Netto Contante Waarde (NCW) van

11 VRAAGBAAK vii bedrijven onder grandfathering hoger is dan onder een veiling. Onder grandfathering krijgen bedrijven immers emissierechten waar ze onder een veiling voor moeten betalen en is dus sprake van een positief vermogenseffect. Merk op dat er voor individuele bedrijven geen eenduidige relatie bestaat tussen de mate van grandfathering en de vraag of er sprake is van windfall profits. Zo kan er voor sommige bedrijven bij 100% grandfathering (nog steeds) sprake zijn van verliezen ( windfall losses ), terwijl er voor andere bedrijven bij 100% veilen nog steeds sprake is van windfall profits. Zie voor een meer uitgebreide behandeling hiervan hoofdstuk 1. Bij het herhalen van toewijzing ( updating ) zullen de windfall profits gemiddeld genomen veel lager uitvallen dan onder eenmalige grandfathering. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen. De eerste reden is dat herhaalde toedeling leidt tot lagere afzetprijzen, omdat het de marginale productiekosten verlaagt: een bedrijf krijgt alleen maar emissierechten toegewezen als het produceert of investeert. De tweede reden is dat herhaalde toedeling leidt tot hogere bestrijdingskosten. De lagere afzetprijzen leiden immers tot een hogere vraag en dus ceteris paribus tot hogere emissies. Hierdoor worden bedrijven gedwongen om meer emissiereducerende maatregelen te nemen. Bovendien wordt het voor bedrijven door de herhaalde (en conditionele!) toewijzing minder aantrekkelijk om emissies te reduceren door hun productie terug te brengen. Onder updating zien bedrijven door het terugschroeven van productie immers niet alleen hun winst verminderen, maar ook de aan hen toegewezen emissierechten. 11. De toetredingsregel ( New Entrant Reserve ) vergroot de doelmatigheid van de EU ETS. Niet waarschijnlijk. De toetredingsregel leidt namelijk tot een stijging van de bestrijdingskosten (omdat de productie via lagere afzetprijzen toe zal nemen) en daarmee tot een daling van de doelmatigheid. Alleen als er sprake is van een groot positief effect op de concurrentiepositie of als dat effect politiek (veel) zwaarder wordt meegewogen, kan de doelmatigheid stijgen. Zie voor een meer uitgebreide beschrijving van deze effecten, de vragen 5, 6 en 8. Voor een uitgebreide behandeling van de effecten van de toetredingsregel, zie paragraaf Waarom lijken bedrijven zo weinig te investeren in emissiereducerende technologie? Dat kan een aantal redenen hebben. De eerste reden is dat de onzekerheden ten aanzien van het post-2012 beleid leiden tot uitstel van investeringen. Deze beleidsonzekerheid vertaalt zich namelijk in onzekerheid ten aanzien van de toekomstige prijs van emissierechten. De marktprijs van een emissierecht zal als gevolg daarvan boven de kosten van reductiemaatregelen komen te liggen: investeren in reductiemaatregelen is immers minder flexibel dan het kopen van emissierechten. Dit verschil tussen prijs en kosten staat bekend als de optiewaarde en leidt tot een lager niveau van investeringen in reductiemaatregelen. De tweede reden is dat bedrijven als ze tenminste risicomijdend zijn een prikkel hebben tot onderinvesteren in emissiebesparende technologie als er sprake is van overallocatie aan bedrijven, i.e. als veel meer rechten aan bedrijven zijn toegewezen dan ze nodig hebben. Meer investeren in emissiebesparende technologie leidt immers tot een groter overschot aan emissierechten en daarmee tot een grotere gevoeligheid (exposure) voor de prijs van

12 viii emissierechten. Risicomijdende bedrijven hebben dus een extra prikkel om minder te investeren in emissiebesparende technologie. 13. Hoe groot is het effect van emissiehandel op de energie-intensieve industrie in termen van doelmatigheid onder eenzijdig klimaatbeleid? In termen van productie of output kan dit effect behoorlijk zijn, zeker voor individuele bedrijven of sectoren. In termen van toegevoegde waarde of welvaart is dit echter een stuk lager, omdat bedrijven de productie van die goederen zullen terugschroeven die per eenheid vervuiling de laagste toegevoegde waarde hebben. Deze laatste waarde is relevant. Zie ook vraag 14 en paragraaf Hoe groot is het effect van emissiehandel op de Nederlandse economie in termen van doelmatigheid? Het effect van emissiehandel op de Nederlandse economie is (veel) lager dan het effect van emissiehandel op de energie-intensieve industrie. Tegenover de daling van toegevoegde waarde in de energie-intensieve industrie staat namelijk een stijging van de toegevoegde waarde van de energie-extensieve industrie. Alle beschikbare studies laten zien dat het totale effect op de welvaart zelfs onder eenzijdige emissiehandel beperkt blijft tot een eenmalige afname van de welvaart met één of enkele procentpunten. Zie ook vraag 13 en paragraaf Leidt harmonisatie van de toewijzingscriteria tot een daling van de bestrijdingskosten in de EU ETS? Ja, maar alleen als gelijktijdig het aantal rechten dat in totaal aan de ETS sectoren wordt toegewezen daalt en het aantal rechten dat aan elke nets sector wordt toegewezen stijgt. Als aan deze voorwaarde niet is voldaan, kan de winst in de vorm van lagere bestrijdingskosten in de ETS sectoren namelijk meer dan volledig teniet worden gedaan door hogere bestrijdingskosten in de nets sectoren (zie vraag 9). Harmonisatie voorkomt wel dat klimaatbeleid een effect heeft op de concurrentiepositie van bedrijven in het ene EU land versus het andere EU land. Zie verder paragraaf Uitbreiding van de EU ETS met andere sectoren leidt tot een hogere doelmatigheid. Dat kan, maar hoeft niet. Het is ook hier weer mede afhankelijk van de vraag wat onder doelmatig wordt volstaan. Als het alleen om de kosten gaat die gemoeid zijn met emissiereductie in Europa, dan is het antwoord ja. Als de concurrentiepositie meeweegt in de doelmatigheid, (en de mogelijke gevolgen voor het verplaatsen van CO 2 -emissies naar buiten Europa), dan kan het antwoord nee zijn. Door de uitbreiding van het aantal sectoren in de EU ETS worden de bestrijdingskosten in een groter deel van de Europese economieën namelijk geminimaliseerd. Toevoeging van bepaalde sectoren (denk aan luchtvaart en transport) leidt, als gevolg van de koopkrachtige vraag naar transport en het ontbreken van goedkope besparingsmogelijkheden in die sectoren, tot een sterke prijsstijging van de emissierechten. Hierdoor kan de concurrentiepositie van bedrijven binnen de EU versus

13 VRAAGBAAK ix bedrijven buiten de EU afnemen. De winst in termen van lagere bestrijdingskosten moet dan worden afgewogen tegen een verslechterde concurrentiepositie en mogelijke CO 2 - verplaatsingseffecten. Daarnaast kunnen bestaande energiebelastingen, zoals de accijnzen op brandstof en voorzover zij geen andere milieudoelen dienen, zoals de reductie van NO x en fijnstof, leiden tot een verstoring van de handel. Om dit te voorkomen zouden deze belastingen deels moeten worden afgebouwd. Daarnaast zal de toetreding van nieuwe sectoren tot de EU ETS gepaard moeten gaan met een lagere gemiddelde toewijzing van rechten aan de ETS sectoren (in termen van aantal rechten als percentage van de uitstoot in het Business-as-Usual (BaU) scenario). De huidige ETS sectoren krijgen immers verhoudingsgewijs meer rechten toegewezen dan de nets sectoren. Handhaving van de huidige toewijzing leidt dan automatisch tot een te grote toewijzing. Weliswaar kan deze grotere toewijzing aan de ETS sectoren worden opgevangen door een lagere toewijzing aan de nets sectoren, maar hierdoor lopen de bestrijdingskosten juist verder op (zie ook vraag 9 en paragraaf 6.2.3). 17. Leidt het verlengen van de toewijzingsperiode tot een hogere doelmatigheid? Mogelijk. Het voordeel van een langere toewijzingsperiode onder grandfathering is dat de frequentie waarmee toewijzing plaatsvindt afneemt. Daardoor neemt het negatieve effect van updating op de hoogte van de bestrijdingskosten af. Dit effect doet zich niet voor als de toewijzing plaatsvindt op basis van PSR of de toetredings- en sluitingsregel. In die gevallen wordt de toewijzing namelijk al tijdens de planperiode aangepast aan de omstandigheden. Aanpassingen van de toewijzingsperiode hebben dan dus geen effect. Als de omvang van de bestrijdingskosten van voldoende belang is in de politieke afweging, dan leidt verlenging van de toewijzingstermijn tot een hogere doelmatigheid. 18. Heeft de mondiale coalitie post-2012 invloed op de beste toewijzingsmethode? Ja, naarmate de mondiale coalitie meer leden omvat, verschuift de beste toewijzingsmethode meer en meer in de richting van 100% veilen. De reden hiervoor is dat aantasting van de concurrentiepositie een steeds minder relevante overweging wordt. 19. Is het mogelijk en wenselijk om de vermogensoverdracht aan sectoren zodanig te finetunen dat de windfall profits minimaal zijn? Nee, en wel om twee redenen. Ten eerste is de uiteindelijke vermogensoverdracht die plaatsvindt als gevolg van het gratis toedelen van rechten van zeer veel factoren afhankelijk. Een deel van deze factoren is bovendien sector- of bedrijfsspecifiek. Als het uitgangspunt is dat de windfall profits minimaal moeten zijn, dan is de implicatie daarvan dat de toewijzing aan vergelijkbare installaties tussen sectoren en/of bedrijven moet verschillen. Dit verstoort de concurrentieverhoudingen op de markt. Ten tweede moet de toewijzende instantie (vaak de Rijksoverheid) inzicht hebben in die sector- of bedrijfsspecifieke factoren. Informatie hierover ontbreekt echter vaak, waardoor overheidsfalen op de loer ligt. Een voorbeeld van informatie die ontbreekt, is informatie over de vraagelasticiteit van de eindproducten die bedrijven produceren. Zie ook hoofdstuk 1.

14 x 20. Is het nodig om emissiehandel uit te breiden tot de nets sectoren om de hoogte van de bestrijdingskosten te verlagen? Nee, niet noodzakelijkerwijs. Ten eerste zijn er verschillende maatregelen die de doelmatigheid verhogen zonder dat het aantal sectoren dat meedoet aan de emissiehandel wordt uitgebreid. De belangrijkste hiervan zijn: (1) het baseren van de toewijzing aan ETS en nets sectoren op basis van marginale kosten; (2) het verlengen van de toewijzingsperiode om de gevolgen van updating te verminderen; (3) het vervangen van updating op basis van emissies door updating op basis van output. Zie verder de paragrafen 6.2.1, en Wel moet in de gaten worden gehouden dat deze maatregelen kunnen leiden tot een verslechtering van de concurrentiepositie van (sommige) bedrijven of sectoren. Vooral de energie-intensieve bedrijven of sectoren die de gestegen (opportuniteits)kosten niet kunnen doorberekenen aan hun afnemers krijgen hiermee te maken. Ten tweede kunnen sectoren deelnemen aan emissiehandel zonder dat zij in de EU ETS worden opgenomen. Zo nemen alle elektriciteitsgebruikers deel aan de emissiehandel (in de zin dat in de prijs die zij voor elektriciteit betalen een prijs voor CO 2 verdisconteerd zit), omdat de elektriciteitscentrales onder de EU ETS vallen. Vergelijkbare arrangementen zijn mogelijk voor gas (via de gasleveranciers) en brandstoffen (via de raffinaderijen). Dit soort arrangementen worden bovendien gekenmerkt door lage transactiekosten en zijn daarmee te prefereren boven directe deelname van bijvoorbeeld huishoudens, het MKB en transportbedrijven aan de EU ETS. 21. Is het vaststelen van één Europese cap voor de ETS sectoren goed voor de doelmatigheid? Ja. De winst aan doelmatigheid wordt veroorzaakt door het feit dat er geen ruimte is voor strategisch gedrag door landen als er een cap op Europees niveau is. Hierdoor zal de toewijzing aan de ETS sectoren lager uitvallen, waardoor (de prikkel tot) overallocatie zoals in fase I en II van de EU ETS wordt vermeden. Onder een Europese cap leidt een succesvolle lobby voor een hogere toewijzing aan de ETS sectoren namelijk niet alleen tot een hogere toewijzing aan de eigen industrie maar aan de gehele Europese industrie (mits de Europese cap wordt vastgesteld voordat de toewijzing aan de individuele landen wordt vastgesteld). De prikkel tot lobbyen verwatert hierdoor. 22. Is het in termen van doelmatigheid beter een New Entrant Reserve (NER) op Europees niveau te hebben dan een in elk land? Ja, in vergelijking met de huidige situatie wel. In plaats van een NER op Europees niveau kan echter ook worden gekozen voor harmonisatie van de omvang van NER en de toewijzing uit de NER. Een voordeel van een NER op Europees niveau is daarnaast wel dat de locatiebeslissing van bedrijven binnen de EU alleen afhankelijk is van de standaard vestigingsplaatsfactoren en niet van het feit of de emissierechten in een land al zijn vergeven aan andere bedrijven.

Ex-post evaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA)

Ex-post evaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA) Amsterdam, juli 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Ex-post evaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA) Rob Aalbers Barbara Baarsma Peter Berkhout Simon Bremer Matthijs Gerritsen Michiel

Nadere informatie

Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg naar Kyoto

Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg naar Kyoto Evaluatienota Klimaatbeleid 2005 Onderweg naar Kyoto Een evaluatie van het Nederlandse klimaatbeleid gericht op realisering van de verplichtingen in het Protocol van Kyoto Inhoudsopgave Evaluatienota Klimaatbeleid

Nadere informatie

De luchtvaart in het EUemissiehandelssysteem

De luchtvaart in het EUemissiehandelssysteem De luchtvaart in het EUemissiehandelssysteem Gevolgen voor de luchtvaartsector, consumenten en het milieu Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Gevolgen voor de luchtvaartsector, consumenten en het milieu

Nadere informatie

Duurzame energie naar 16 procent

Duurzame energie naar 16 procent Duurzame energie naar 16 procent Amsterdam, mei 2013 In opdracht van Greenpeace Duurzame energie naar 16 procent Kosten en baten van een ambitieus energieprogramma Bert Tieben Roetersstraat 29-1018 WB

Nadere informatie

Prijsbeleid voor een versnelde energietransitie

Prijsbeleid voor een versnelde energietransitie Prijsbeleid voor een versnelde energietransitie Ecofys Netherlands BV Kanaalweg 16-G P.O. Box 8408 3503 RK Utrecht The Netherlands T: +31 (0) 30 66 23 300 F: +31 (0) 30 66 23 301 E: info@ecofys.com W:

Nadere informatie

Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting

Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting Rapport Delft, juni 2010 Opgesteld door: A. (Ab) de Buck M.J. (Martijn) Blom M. (Martine) Smit L.M.L. (Lonneke)

Nadere informatie

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 2.1 Hoofdconclusie

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 2.1 Hoofdconclusie 2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 2.1 Hoofdconclusie De energiebesparing die in Nederland wordt gerealiseerd blijft achter bij de doelen van de rijksoverheid. Zo is het energiegebruik in Nederland in de periode

Nadere informatie

Amsterdam, november 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken. MKBA Gasopslag. Rob Aalbers Michiel de Nooij Joost Poort

Amsterdam, november 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken. MKBA Gasopslag. Rob Aalbers Michiel de Nooij Joost Poort MKBA Gasopslag Amsterdam, november 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken MKBA Gasopslag Rob Aalbers Michiel de Nooij Joost Poort Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 18 NUMMER 4 OKTOBER 2004 INHOUD OVERHEID 4.1 Europese Milieu- en Natuurbalans (MNP en EEA) ONDERZOEK 4.2 Groene belastingopbrengsten

Nadere informatie

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Amsterdam, juli 2008 In opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) De relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 22 NUMMER 1 FEBRUARI 2008 INHOUD OVERHEID 1.1 Adviesraden pleiten voor intensivering en verbreding van klimaatbeleid verkeer en

Nadere informatie

Stimulering van duurzame

Stimulering van duurzame Algemene Rekenkamer Stimulering van duurzame energieproductie Algemene Rekenkamer (SDE+) Haalbaarheid en betaalbaarheid van de beleidsdoelen 2015 Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) Haalbaarheid

Nadere informatie

Analyse Routekaart 2050 Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Analyse Routekaart 2050 Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu CPB Notitie 6 november 211 Analyse Routekaart 25 Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. CPB Notitie Aan: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Centraal Planbureau Van Stolkweg 14

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN 1. Inleiding Met de Derde Energienota

Nadere informatie

Biobrandstoffen. Een alternatief voor de Nederlandse landbouw. ing. M.P.J. van der Voort PPO 319

Biobrandstoffen. Een alternatief voor de Nederlandse landbouw. ing. M.P.J. van der Voort PPO 319 Biobrandstoffen Een alternatief voor de Nederlandse landbouw ing. M.P.J. van der Voort PPO 319 Biobrandstoffen Een alternatief voor de Nederlandse landbouw? Ing. M.P.J. van der Voort Praktijkonderzoek

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Johan ALBRECHT Universiteit Gent, EHSAL Brussel en Itinera Institute

Johan ALBRECHT Universiteit Gent, EHSAL Brussel en Itinera Institute Federale Overheidsdienst FINANCIEN - BELGIE D O C U M E N T A T I E B L A D 68 e jaargang, nr. 1, 1 ste kwartaal 2008 Verhandelbare emissierechten in het klimaatbeleid: de Europese ervaring Johan ALBRECHT

Nadere informatie

Mogelijke maatregelen om de CO 2 -uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren.

Mogelijke maatregelen om de CO 2 -uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren. UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Mogelijke maatregelen om de CO 2 -uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren. Eindverhandeling voorgedragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

Amsterdam, december 2012 In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bouwen en banen

Amsterdam, december 2012 In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bouwen en banen Bouwen en banen Amsterdam, december 2012 In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Bouwen en banen Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving Maikel Volkerink

Nadere informatie

Gevolgen van herziening van de Energiebelastingrichtlijn voor Nederland

Gevolgen van herziening van de Energiebelastingrichtlijn voor Nederland Belastingen op energieproducten, elektriciteit en CO 2 Gevolgen van herziening van de Energiebelastingrichtlijn voor Nederland Eindrapport Delft, juli 2011 Opgesteld door: M.J. (Martijn) Blom (CE Delft)

Nadere informatie

Datum 3 juli 2012 Betreft Wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

Datum 3 juli 2012 Betreft Wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen

Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Eindrapport Opdrachtgever: Agentschap NL Rotterdam, 30 november 2012 Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Eindrapport

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND

EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND Januari 2000 ECN-C--00-015 EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND N.H. van der Linden J.R. Ybema M. Beeldman S.N.M. van Rooijen Verantwoording

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 800 Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief») Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie