Leeswijzer bij de bedrijfsspecifieke bijlage 2 van het Nationaal Toewijzingsbesluit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leeswijzer bij de bedrijfsspecifieke bijlage 2 van het Nationaal Toewijzingsbesluit."

Transcriptie

1 Leeswijzer bij de bedrijfsspecifieke bijlage 2 van het Nationaal Toewijzingsbesluit. Voor elke inrichting of broeikasgasinstallatie waarvoor in het nationaal toewijzingbesluit emissierechten zijn toegewezen, zijn in een vertrouwelijke bijlage de gegevens vastgelegd op basis waarvan de toewijzing is berekend. Voor de leesbaarheid worden in deze bijlage zowel de inrichting als de broeikasgasinstallatie aangeduid als installatie. Bijlage 2 heeft tot doel om inzichtelijk te maken op welke wijze het aantal emissierechten is berekend én om gegevens vast te leggen met betrekking tot het activiteitenniveau en de initiële capaciteit. Dit laatste kan belangrijk zijn indien er gedurende de derde handelsperiode sprake is van een uitbreiding, inkrimping of een gedeeltelijke sluiting naar aanleiding waarvan de toewijzing moet worden aangepast. De berekening van de toewijzing is gebaseerd op de EU-Uitvoeringsmaatregelen (Commissie Besluit 2011/278/EU, hierna: CIMs). Deze vindt u op de website van de Nederlandse Emissieautoriteit ( Daar kunt u nog meer relevante informatie vinden over de toewijzingsregels, waaronder de guidance documenten van de Europese Commissie. In het onderstaande wordt een toelichting gegeven op de inhoud van bijlage 2. I. Gegevens van installatie In dit onderdeel worden de algemene gegevens van de installatie weergegeven, zoals het vergunningnummer en de activiteiten waarvoor de installatie is aangewezen als deelnemer aan emissiehandel in de derde handelsperiode ( ). Het identificatienummer NIM 1 is het nummer waaronder de installatie zal worden genotificeerd aan de Europese Commissie. Door correcties kan dit nummer afwijken van het nummer zoals dit is opgenomen in het door u ingestuurde datarapport. Indien van toepassing worden in onderdeel 2) de technische connecties met andere installaties weergegeven. Het betreft hier de import en export van warmte naar andere installaties en import en export van zogeheten waste gases. II. Referentieperiode en ontvankelijkheid 1. Ontvankelijkheid voor de kosteloze toewijzing. Hier wordt weergegeven of er sprake is van een elektriciteitsopwekker en/of een CCS-installatie 2. Voor installaties die zijn aangemerkt als elektriciteitsopwekker 3 wordt in de berekening van de toewijzing een lineaire reductiefactor toegepast van -1,74% per jaar. In artikel van de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat voor elektriciteitsopwekkers en CCSinstallaties geen kosteloze toewijzing plaatsvindt, behalve voor warmteproductie door eerstgenoemde. Als uw installatie als elektriciteitsopwekker of CCS-installatie is aangemerkt, is het genoemde artikel van toepassing. 1 NIM = National Implementation Measures 2 CCS = Carbon Capture and Storage 3 Zie Guidance paper to identify electricity generators op de website van de NEa

2 2. Gekozen referentieperiode Hier wordt weergegeven voor welke referentieperiode u hebt gekozen voor de berekening van het historische activiteitenniveau (HAL) en welke jaren zijn meegenomen in de berekening. Alle kalenderjaren waarin de installatie gedurende minimaal één dag in bedrijf was, worden meegerekend. Als aangegeven is dat de gehele installatie incidenteel in bedrijf is, worden alle jaren in de referentieperiode meegenomen in de berekening, ongeacht of er sprake is van productie of stilstand. Dit is alleen van toepassing op installaties die als geheel incidenteel in bedrijf zijn (b.v. reserve of stand-by). Als aangegeven is dat de installatie minder dan 2 jaar in bedrijf is geweest in de gekozen referentieperiode zijn er bijzondere toewijzingsregels van toepassing. In deze gevallen wordt het historische activiteitenniveau berekend op basis van de initiële capaciteit en de capaciteitsbenutting (zie verder onder IV). III Emissies en energiestromen 1. Opgegeven emissies In de tabel zijn de opgegeven emissies en het brandstofverbruik (in TJ) van de gehele installatie weergegeven. Deze gegevens zijn ter informatie opgenomen maar zijn niet direct gebruikt voor de berekening van het aantal emissierechten. 2. Toedeling van emissies aan procesemissie subinstallaties Weergegeven is de hoeveelheid emissies buiten de productbenchmarks die zijn toegekend aan procesemissie-subinstallaties, met de opsplitsing in Carbon Leakage (CL) en niet-carbon Leakage (niet-cl). Op grond van deze toedeling worden de rechten voor de procesemissies berekend. 3. Toedeling van brandstof aan brandstofbenchmark subinstallaties Weergegeven is de hoeveelheid brandstof die is verbruikt voor productie van producten buiten de productbenchmarks en die is toegekend aan brandstofbenchmark subinstallaties, met de opsplitsing in Carbon Leakage (CL) en niet-carbon Leakage (niet-cl). Dit betreft brandstoffen die worden gebruikt voor de opwekking van niet-meetbare warmte en de opwekking van mechanische energie. 4. Toedeling van meetbare warmte aan warmtebenchmark subinstallaties Weergegeven is de hoeveelheid meetbare warmte die is geconsumeerd voor de productie van producten buiten de productbenchmarks, met de opsplitsing in Carbon Leakage (CL) en niet-carbon Leakage (niet-cl). Bij installaties waar sprake is van grensoverschrijdend warmtetransport zijn de hoeveelheden geïmporteerde en geëxporteerde warmte weergegeven; indien van toepassing is een opsplitsing weergegeven van import/export naar installaties die wel en die niet onder emissiehandel vallen (ETS en niet-ets installaties of entiteiten). 5. Toewijzing voor warmte geleverd aan privé huishoudens Weergegeven zijn de emissies die voortkomen uit de warmteproductie voor levering aan privé huishoudens en de hoeveelheid aan privé huishoudens geleverde warmte. Deze gegevens zijn opgegeven als uw inrichting in aanmerking komt voor aanvullende toewijzing voor warmtelevering aan privé huishoudens. 2

3 IV Voor toewijzing relevante subinstallatiegegevens. In dit deel worden voor alle geïdentificeerde subinstallaties de gegevens weergegeven die relevant zijn voor de berekening van het aantal emissierechten. Waar geen gegevens zijn weergegeven, is dat aspect dus niet relevant voor de betreffende subinstallatie. In de tabellen voor subinstallaties wordt de volgende informatie gegeven: Onderdeel Betekenis CL Nr. van BM Blootstelling aan carbon leakage. Met "Ja" of Nee is aangegeven of de subinstallatie wel of niet behoort tot een sector die in de carbon leakage lijst is opgenomen en die dus wordt geacht aan een significant risico op carbon leakage te zijn blootgesteld Nummer van de benchmark BM-waarde Waarde van de benchmark overeenkomstig bijlage I bij de CIMs. De eenheid van de benchmark wordt ook weergegeven, bijv. EUA (=emissierecht) per ton product of per TJ warmte. 9(6)? Is artikel 9, lid 6, van de CIMs van toepassing (d.w.z. is de installatie minder dan twee jaar in de referentieperiode in bedrijf geweest)? 9(9)? Is artikel 9, lid 9, van de CIMs van toepassing (d.w.z. heeft de subinstallatie aanzienlijke capaciteitswijzigingen ondergaan in de periode 1 januari 2005 t/m 30 juni 2011)? ElExch? HAL gerapporteerd HAL ongewijzigde capaciteit Mediaan Mediaan ongewijzigd Is er sprake van uitwisselbaarheid van elektriciteit en warmte voor deze subinstallatie? Het historische activiteitenniveau in de referentieperiode zoals is opgegeven in het datarapport, uitgedrukt in de weergegeven eenheid Als er sprake is van aanzienlijke capaciteitswijzigingen in de periode 1 januari 2005 t/m 30 juni 2011: het (berekende) historische activiteitenniveau in de referentieperiode zonder de capaciteitswijziging mee te nemen Mediaan van de historische activiteitenniveaus in de gekozen referentieperiode. Afhankelijk van de subinstallatie wordt deze uitgedrukt in productie-eenheden, TJ geconsumeerde warmte, TJ gebruikte brandstof, of tonnen CO 2 Als er sprake is van aanzienlijke capaciteitswijzigingen in de periode 1 januari 2005 t/m 30 juni 2011: mediaan van de historische activiteitenniveaus in de gekozen referentieperiode, uitgaande van een situatie zonder de aanzienlijke capaciteitswijziging 9(6) C start Aanvankelijk geïnstalleerde capaciteit gebruikt voor toepassing van artikel 9, lid 6, van de CIMs (d.w.z. de capaciteit die gebruikt wordt voor installaties die minder dan twee jaar in de referentieperiode in gebruik zijn geweest) RCUF 9(6) Relevante capaciteitsbenuttingsfactor gebruikt voor toepassing van artikel 9, lid 6, van de CIMs (d.w.z. de capaciteitsbenuttingsfactor die gebruikt wordt voor installaties die minder dan twee jaar in de referentieperiode in gebruik zijn geweest) 9(9) initial C Aanvankelijk geïnstalleerde capaciteit vóór gerapporteerde aanzienlijke capaciteitswijzigingen voor toepassing van artikel 9, lid 9, van de CIMs. Bij productbenchmark-subinstallaties wordt hier ook de initiële capaciteit weergegeven als er géén sprake is van aanzienlijke capaciteitswijzigingen 9(9) Delta C Som van de gerapporteerde aanzienlijke capaciteitswijzigingen voor toepassing van artikel 9, lid 9, van de CIMs 3

4 9(9) HCUF Historische capaciteitsbenuttingsfactor gebruikt voor toepassing van artikel 9, lid 9, van de CIMs bij aanzienlijke capaciteitswijzigingen HAL total Totaal historisch activiteitenniveau (HAL), opgebouwd uit de mediaan uit de referentieperiode, of gebaseerd op de toepassing van artikel 9, lid 6 of 9. Als er geen sprake is van capaciteitswijzigingen is dit de mediaan uit de gekozen referentieperiode. Als wel sprake is van capaciteitswijzigingen wordt deze berekend uit de mediaan gerelateerd aan de ongewijzigde capaciteit (mediaan ongewijzigd), de gewijzigde capaciteit (9(9) Delta C) en de historische capaciteitsbenuttingsfactor (9(9) HCUF). Bij installaties die minder dan twee jaar in de referentieperiode in gebruik zijn geweest wordt het historische activiteitenniveau berekend met de aanvankelijk geïnstalleerde capaciteit (9(6) C start) en de relevante capaciteitsbenuttingsfactor (RCUF 9(6)). Prelim 2013 Alloc Het voorlopig jaarlijks aantal kosteloos toegewezen emissierechten overeenkomstig artikel 10, lid 2, van de CIMs, d.w.z. de berekende hoeveelheid emissierechten voor deze subinstallatie voordat de carbon leakage exposure factor, lineaire reductiefactor of uniforme correctiefactor worden toegepast. Voor productbenchmark-subinstallaties zijn (indien van toepassing) aanvullend de volgende gegevens weergegeven: ElExch-F niet-ets-warmte HVC-Corr VCM-F Rekenfactor voor verrekening van uitwisselbaarheid van elektriciteit en warmte overeenkomstig artikel 14 van de CIMs. Deze rekenfactor is berekend uit de directe emissies en het elektriciteitsverbruik van de subinstallatie Import van niet-ets warmte die gebruikt wordt in productbenchmark-subinstallaties. Op basis hiervan wordt een hoeveelheid emissierechten bepaald die overeenkomstig artikel 13 van de CIMs van de voorlopige jaarlijkse hoeveelheid emissierechten moet worden afgetrokken. Hiervoor worden geen emissierechten verleend en geldt een aftrek van 62,3 ton/tj Rekenfactor voor de verrekening van de extra materiaalinput van hoogwaardige chemicaliën voor productbenchmarksubinstallaties voor stoomkraken Rekenfactor voor verrekening van waterstofgerelateerde emissies in vinylchloridemonomeersubinstallaties overeenkomstig artikel 12 van de CIMs V Berekening van de jaarlijkse kosteloze toewijzing broeikasgasemissierechten 1. Voorlopige kosteloze toewijzing Per subinstallatie wordt voor elk jaar de voorlopige kosteloze toewijzing weergegeven na toepassing van de carbon leakage exposure factor. Voor sectoren die niet worden geacht te zijn blootgesteld aan Carbon Leakage (niet-cl) bedraagt de voorlopige kosteloze toewijzing in % van de berekende hoeveelheid. Dit percentage loopt af naar 30% in Bij sectoren die wel blootstaan aan Carbon Leakage bedraagt de voorlopige toewijzing 100% van de berekende hoeveelheid gedurende de gehele periode. Bij warmtelevering aan privé huishoudens loopt de compensatie jaarlijks terug, van 100 % in 2013 naar 30 % in De aanvullende toewijzing voor de warmtelevering is weergegeven bij privé huishoudens. Onderaan in dit onderdeel vindt u de totale voorlopige kosteloze toewijzing voor de gehele installatie of inrichting. 4

5 2. Kosteloze toewijzing In dit onderdeel wordt de kosteloze toewijzing weergegeven zoals deze is opgenomen in het Nationaal toewijzingsbesluit (NTB). Voor installaties die zijn aangemerkt als elektriciteitsopwekker is de voorlopige toewijzing al aangepast met de lineaire factor van -1,74% per jaar. Installaties zijn aangemerkt als elektriciteitsopwekker als er in enig jaar in de periode sprake is geweest van de netto export van elektriciteit én er geen andere Annex-I activiteit uit de richtlijn wordt uitgevoerd behalve de verbranding van brandstoffen. Voor de overige installaties, die niet zijn aangewezen als elektriciteitsopwekker, is de kosteloze toewijzing in het NTB gelijk aan de voorlopige toewijzing (zie V1). Voor deze bedrijven kan later nog een uniforme correctiefactor van toepassing zijn. Deze correctiefactor wordt, indien nodig, door de Europese Commissie vastgesteld als alle 27 lidstaten hun nationaal toewijzingsbesluit hebben genotificeerd. De uniforme correctiefactor wordt vastgesteld als het totaal van de toewijzingen van alle lidstaten groter is dan het emissieplafond dat is vastgesteld voor de industrie. Indien de Europese Commissie een uniforme correctiefactor vaststelt, wordt het NTB daarop nog aangepast. 5

Toelichting Toewijzingsmethode emissierechten 2013-2020

Toelichting Toewijzingsmethode emissierechten 2013-2020 Toelichting Toewijzingsmethode emissierechten 2013-2020 18 maart 2011 Stijn Caekelbergh Departement Leefmilieu, Natuur & Energie Inhoud presentatie Inleiding Basisprincipes Opsplitsing in sub installaties

Nadere informatie

Algemeen: deelname emissiehandel

Algemeen: deelname emissiehandel Veelgestelde vragen over kosteloze toewijzing van emissierechten 2013-2020 NB: Dit document bevat antwoorden op veelgestelde vragen over de kosteloze toewijzing van emissierechten voor de periode 2013-2020.

Nadere informatie

Achtergronddocument gratis toewijzing

Achtergronddocument gratis toewijzing Achtergronddocument gratis toewijzing Inhoudsopgave Algemeen: toewijzing met benchmarks (dia 1/2/3/4/5/6) Uitgangspunten toewijzing productbenchmark (dia 7/8) Uitgangspunten toewijzing warmtebenchmark

Nadere informatie

Warmtestromen binnen het EU-ETS

Warmtestromen binnen het EU-ETS Warmtestromen binnen het EU-ETS Warmtestromen binnen het EU-ETS Door: Michiel Stork, Paul Blinde, en Bram Borkent Datum: 30 januari 2013 Projectnummer: CMNNL11509 Ecofys 2013 in opdracht van: AgentschapNL

Nadere informatie

Emissiehandel in Europa

Emissiehandel in Europa Emissiehandel in Europa De energie-intensieve Europese industrie is verplicht deel te nemen aan het Europese systeem van emissiehandel, ofwel EU Emissions Trading System (EU-ETS). De Nederlandse Emissieautoriteit

Nadere informatie

Emissiehandel in Europa

Emissiehandel in Europa Emissiehandel in Europa Emissiehandel (EU ETS) is een marktinstrument waarmee de EU uitstoot van broeikasgassen wil verminderen en zo haar klimaatdoelstelling wil behalen. Er zijn twee emissiehandelssystemen:

Nadere informatie

Afdeling 2.1 van de Regeling monitoring handel in emissierechten wordt als volgt gewijzigd:

Afdeling 2.1 van de Regeling monitoring handel in emissierechten wordt als volgt gewijzigd: Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van., nr. DGM/K&L2010016258 tot wijziging van de Regeling monitoring handel in emissierechten in verband met het verstrekken

Nadere informatie

Leidraad Toewijzing Emissierechten Nieuwkomers en veranderingen

Leidraad Toewijzing Emissierechten Nieuwkomers en veranderingen Leidraad Toewijzing Emissierechten 2013-2020 Nieuwkomers en veranderingen Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 1.1 Achtergrond 2 1.2 Functie van deze leidraad 2 1.3 Eisen aan meldingen / aanvragen 2 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Guidance document nr. 3 ten aanzien van geharmoniseerde methoden voor kosteloze toewijzing in het kader van de EU-ETS na 2012

Guidance document nr. 3 ten aanzien van geharmoniseerde methoden voor kosteloze toewijzing in het kader van de EU-ETS na 2012 Guidance document nr. 3 ten aanzien van geharmoniseerde methoden voor kosteloze toewijzing in het kader van de EU-ETS na 2012 Guidance document: Datacollectie Concept van de definitieve versie (V22 met

Nadere informatie

Nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten van 29 OKT, 2013 kenmerk: IENM/BSK-2013/226553

Nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten van 29 OKT, 2013 kenmerk: IENM/BSK-2013/226553 Nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2013-2020 van 29 OKT, 2013 kenmerk: IENM/BSK-2013/226553 De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Gelet op artikel 11, eerste lid, van de

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 24/12/2014

Datum van inontvangstneming : 24/12/2014 Datum van inontvangstneming : 24/12/2014 Samenvatting C-506/14-1 Zaak C-506/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Werking emissiehandel in 2013-2020 Schetsing algemeen kader

Werking emissiehandel in 2013-2020 Schetsing algemeen kader Werking emissiehandel in 2013-2020 Schetsing algemeen kader Tomas Velghe Unit B.2. DG CLIMA Europese Commissie Informatievergadering EU ETS na 2012 Dep LNE VOKA, Antwerpen 1 Inhoud 0. Intro 1. Klimaat-

Nadere informatie

Vlaamse prioriteiten ETS herziening

Vlaamse prioriteiten ETS herziening Vlaamse prioriteiten ETS herziening Stijn Caekelbergh Beleidsmedewerker Klimaat Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Inhoud presentatie Hervorming EU ETS: robuuster prijssignaal Hervorming

Nadere informatie

Voortgang Emissiehandel 2015

Voortgang Emissiehandel 2015 Voortgang Emissiehandel 2015 Feiten en cijfers over emissiehandel in Nederland 2 Samenvatting CO 2 -uitstoot Nederlandse ETS-bedrijven licht gestegen De totale CO 2 -uitstoot van Nederland is in de afgelopen

Nadere informatie

Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS

Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS Versie: 1.1 Datum: 23 december 2013 Pagina 1 van 6 Inleiding De nieuwe subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29895 31 oktober 2013 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 oktober 2013, nr. WJZ / 13047307, tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 362 Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN 1.8.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 205/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN BESLUIT VAN DE RAAD van 24 juli 2012 betreffende het door de Europese Unie in het Gemengd

Nadere informatie

Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS

Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS Versie 1.0 Datum: 20 januari 2016 Pagina 1 van 10 Inleiding De Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme)

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 23 februari 2012 (02.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE. 6788/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0092 (C S) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 23 februari 2012 (02.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE. 6788/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0092 (C S) LIMITE eil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 23 februari 2012 (02.03) (OR. en) 6788/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0092 (C S) LIMITE FISC 25 E ER 65 E V 134 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0170 Bijlage I TOELICHTING 17 Bijlage I : WKK ALS ALTERNATIEVE MAATREGEL 1. Inleiding Het plaatsen van een WKK-installatie is een energiebesparingsoptie die zowel

Nadere informatie

L 309/38 Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/38 Publicatieblad van de Europese Unie L 309/38 Publicatieblad van de Europese Unie 8.11.2012 BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER nr. 152/2012 van 26 juli 2012 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst HET GEMENGD

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 21, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 21, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47518 12 september 2016 Beleidsregels van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 30 augustus 2016, nr.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/10/2015

Datum van inontvangstneming : 02/10/2015 Datum van inontvangstneming : 02/10/2015 Vertaling C-457/15-1 Zaak C-457/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 augustus 2015 Verwijzende rechter: Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland)

Nadere informatie

Vlarem trein 2012 - Aanpassing wetgeving inzake Emissiehandel

Vlarem trein 2012 - Aanpassing wetgeving inzake Emissiehandel Vlarem trein 2012 - Aanpassing wetgeving inzake Emissiehandel 14 juni 2013 Jorre De Schrijver Team Klimaat Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (ALHRMG) Programma Inleiding emissiehandel

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 233 Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de invoering van een systeem

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/03/2017

Datum van inontvangstneming : 10/03/2017 Datum van inontvangstneming : 10/03/2017 Vertaling C-58/17-1 Zaak C-58/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 3 februari 2017 Verwijzende rechter: Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/10/2015

Datum van inontvangstneming : 02/10/2015 Datum van inontvangstneming : 02/10/2015 Vertaling C-460/15-1 Zaak C-460/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 augustus 2015 Verwijzende rechter: Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland)

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Emissies, emissierechten, hernieuwbare bronnen en vermeden emissies

Emissies, emissierechten, hernieuwbare bronnen en vermeden emissies Emissies, emissierechten, hernieuwbare bronnen en vermeden emissies Door Harry Kloosterman en Joop Boesjes (Stichting E.I.C.) Deel 1 (Basis informatie) Emissies: Nederland heeft als lidstaat van de Europese

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

Voortgang Emissiehandel 2016

Voortgang Emissiehandel 2016 Voortgang Emissiehandel 2016 Feiten en cijfers over emissiehandel in Nederland 2 Samenvatting Nederlandse CO 2 -uitstoot in 2015 gestegen In 2015 is de totale Nederlandse CO 2 -uitstoot ten opzichte van

Nadere informatie

MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE Dienst uitvoering en toezicht Energie - 1 /7 -.doc Inhoudsopgave 1. DOEL VAN HET INFORMATIEVERZOEK...3 2. INVULINSTRUCTIE MONITOR PRODUCENTEN...4 2.1. Tabel 1 gegevens producent

Nadere informatie

van 18 september 2012

van 18 september 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

Carbon Capture & Storage (CCS): Richtlijn 2009/31/EG en het Implementatietraject

Carbon Capture & Storage (CCS): Richtlijn 2009/31/EG en het Implementatietraject Carbon Capture & Storage (CCS): Richtlijn 2009/31/EG en het Implementatietraject Prof. mr. dr. Martha Roggenkamp Groningen Centre of Energy Law (RUG) en participant Cato2 Brinkhof Advocaten, Amsterdam

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN

(Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN 17.5.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 130/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 27 april 2011 tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie BIJLAGE II

Publicatieblad van de Europese Unie BIJLAGE II 26.2.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 59/37 BIJLAGE II Richtsnoeren betreffende de emissies van verbrandingsactiviteiten zoals genoemd in bijlage I van de richtlijn 1. INLEIDING De specifieke

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Rapportage 1 e half jaar 2017 en prognose CO 2 voetafdruk 2017 Autorisatie paraaf datum gecontroleerd prl Projectleider Van

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Het Climate and Energy package van de Europese commissie: 20-20-20-2020

Het Climate and Energy package van de Europese commissie: 20-20-20-2020 Het Climate and Energy package van de Europese commissie: 20-20-20-2020 The EU Climate and Energy package Reductie van broeikasgasemissies in de EU van tenminste 20% t.o.v. 1990 20% van het Europese energiegebruik

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

EU ETS INFO. Over deze nieuwsbrief DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE. LNE.be/themas/klimaatverandering. In dit nummer

EU ETS INFO. Over deze nieuwsbrief DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE. LNE.be/themas/klimaatverandering. In dit nummer LNE.be/themas/klimaatverandering Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Ga naar de onlineversie. EU ETS INFO DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE In dit nummer Over deze nieuwsbrief Voorstel EC over

Nadere informatie

Nieuwe methodiek CO 2 -voetafdruk bedrijventerreinen POM West-Vlaanderen. Peter Clauwaert - Gent 29/09/11

Nieuwe methodiek CO 2 -voetafdruk bedrijventerreinen POM West-Vlaanderen. Peter Clauwaert - Gent 29/09/11 Nieuwe methodiek CO 2 -voetafdruk bedrijventerreinen POM West-Vlaanderen Peter Clauwaert - Gent 29/09/11 Inhoud presentatie 1.Afbakening 2.Inventarisatie energie 3.CO 2 -voetafdruk energieverbruik 4.CO

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D014405/02.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D014405/02. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 juli 2011 (25.07) (OR. en) 13113/11 E V 627 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 15 juli 2011 aan: de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0170 TOELICHTING 17 ART. 6.4 VAN HET BENCHMARKINGCONVENANT HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE MAATREGELEN 1. Inleiding Art. 6.4 van het benchmarkingconvenant biedt de mogelijkheid

Nadere informatie

Nederlands nationaal toewijzingsplan broeikasgasemissierechten 2008-2012

Nederlands nationaal toewijzingsplan broeikasgasemissierechten 2008-2012 Nederlands nationaal toewijzingsplan broeikasgasemissierechten 2008-2012 Plan van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vastgesteld

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

buffer warmte CO 2 Aardgas / hout WK-installatie, gasketel of houtketel brandstof Elektriciteitslevering aan net

buffer warmte CO 2 Aardgas / hout WK-installatie, gasketel of houtketel brandstof Elektriciteitslevering aan net 3 juli 2010, De Ruijter Energy Consult Energie- en CO 2 -emissieprestatie van verschillende energievoorzieningsconcepten voor Biologisch Tuinbouwbedrijf gebroeders Verbeek in Velden Gebroeders Verbeek

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

ECN-N Energiescenario s Drenthe 2030

ECN-N Energiescenario s Drenthe 2030 December 2016 ECN-N--16-031 Energiescenario s Drenthe 2030 Gerdes, J. Gewijzigd op: 16-12-2016 13:20 2 Inhoud 1 Context van de energiescenario s voor 2030 4 2 Uitgangspunten voor drie scenario s 5 3 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

CO 2 -emissiegegevens 2008-2012: feiten en cijfers

CO 2 -emissiegegevens 2008-2012: feiten en cijfers Nederlandse Emissieautoriteit Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag www.emissieautoriteit.nl CO 2 -emissiegegevens 2008-2012: feiten en cijfers Voorwoord Voor u ligt het rapport CO 2-emissiegegevens

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 juni 2012 (27.06) (OR. en) 11695/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0161 ( LE) EEE 83 E V 567

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 juni 2012 (27.06) (OR. en) 11695/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0161 ( LE) EEE 83 E V 567 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 juni 2012 (27.06) (OR. en) 11695/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0161 ( LE) EEE 83 E V 567 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 20 juni 2012 Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Theorie emissiehandel. & de EU ETH. Edwin Woerdman. - Universitair hoofddocent Rechtseconomie - Co-directeur Groningen Centre of Energy Law (GCEL)

Theorie emissiehandel. & de EU ETH. Edwin Woerdman. - Universitair hoofddocent Rechtseconomie - Co-directeur Groningen Centre of Energy Law (GCEL) 12 mei 2017 Theorie emissiehandel & de EU ETH Edwin Woerdman - Universitair hoofddocent Rechtseconomie - Co-directeur Groningen Centre of Energy Law (GCEL) Emissiehandel wereldwijd Cap-and-trade (effectief

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0171 TOELICHTING 17 ART. 6.4 VAN HET BENCHMARKINGCONVENANT HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE MAATREGELEN & EINDAFREKENING BENCHMARKINGCONVENANT 1. Inleiding Art. 6.4 van

Nadere informatie

Voortgang Emissiehandel 2017

Voortgang Emissiehandel 2017 Voortgang Emissiehandel 2017 Feiten en cijfers over emissiehandel in Europa en Nederland 2 Samenvatting CO 2- uitstoot industrie Europa versus Nederland Europa is goed op weg om haar CO 2 -reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Bijlage D Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 26 van 39 D.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is kenbaar gemaakt dat

Nadere informatie

Aandachtspunten monitoringsplan EU-ETS 2013-2020. Algemeen: Invullen format monitoringsplan

Aandachtspunten monitoringsplan EU-ETS 2013-2020. Algemeen: Invullen format monitoringsplan Aandachtspunten monitoringsplan EU-ETS 2013-2020 Versie 4 (24 oktober 2012) In dit document vindt u meer informatie over de uitwerking van de monitoringsregels uit de Europese Monitorings- en Rapportage

Nadere informatie

Leidraad CO 2. -monitoring

Leidraad CO 2. -monitoring Leidraad CO 2 -monitoring De Leidraad CO 2 -monitoring De Leidraad CO 2 -monitoring is een hulpmiddel bij het opzetten van de monitoringsplannen van bedrijfslocaties 1 die onder het systeem van CO 2 -emissiehandel

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0096 TOELICHTING 09 WARMTE KRACHT KOPPELING 1. Inleiding Warmte Kracht Koppeling (WKK) is het gecombineerd genereren van warmte, meestal onder de vorm van stoom, en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

EU ETS herziening post 2020. Standpunt van de elektriciteitssector. FEBEG. Silvie Myngheer. 30.09.2015 CCIM Stakeholders dialoog

EU ETS herziening post 2020. Standpunt van de elektriciteitssector. FEBEG. Silvie Myngheer. 30.09.2015 CCIM Stakeholders dialoog EU ETS herziening post 2020. Standpunt van de elektriciteitssector. FEBEG Silvie Myngheer 30.09.2015 CCIM Stakeholders dialoog Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven Fédération Belge

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 mei 2012 (07.05) (OR. en) 9590/12 E V 331

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 mei 2012 (07.05) (OR. en) 9590/12 E V 331 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 mei 2012 (07.05) (OR. en) 9590/12 E V 331 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 30 april 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

Ontwerpadvies van het Comité van de Regio's Handel in emissierechten

Ontwerpadvies van het Comité van de Regio's Handel in emissierechten 19.12.2008 C 325/19 Ontwerpadvies van het Comité van de Regio's Handel in emissierechten (2008/C 325/04) HET COMITÉ VAN DE REGIO'S dringt er bij de Commissie op aan om meer vaart te zetten achter de goedkeuring

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Berekening van de standaard CO 2 -emissiefactor aardgas t.b.v. nationale monitoring 2014 en emissiehandel 2014

Berekening van de standaard CO 2 -emissiefactor aardgas t.b.v. nationale monitoring 2014 en emissiehandel 2014 Berekening van de standaard CO 2 -emissiefactor aardgas t.b.v. nationale monitoring 2014 en emissiehandel 2014 Datum 19 december 2013 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Jaarlijkse vaststelling

Nadere informatie

L 55/74 Publicatieblad van de Europese Unie Bruto binnenlands product in constante prijzen van 1995 (bron: nationale. 1A, sectorale aanpak).

L 55/74 Publicatieblad van de Europese Unie Bruto binnenlands product in constante prijzen van 1995 (bron: nationale. 1A, sectorale aanpak). L 55/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.3.2005 BIJLAGE II LIJST VAN JAARLIJKSE INDICATOREN TABEL II-1 Lijst van prioriteitsindicatoren ( 1 ) Indicator Teller/noemer Richtsnoeren/definities ( 2 )(

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Emissie reductie Voortgangsrapportage Q3 2011

Emissie reductie Voortgangsrapportage Q3 2011 Titel: Emissie reductie Voortgangsrapportage Q3 2011 ASSET Rail Bezoekadres: Postadres: Tel: Fax: e-mail: Houtakker 33 Postbus 204 6680 AE Bemmel 0481 470 310 0481 463 143 info@assetrail.nl Documentcode

Nadere informatie

L181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de

L181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 466 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET

VOORSTEL VAN DECREET Zitting 2008-2009 30 april 2009 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Patrick Lachaert, mevrouw Tinne Rombouts en de heren Bart Martens, Patrick De Klerck, Erik Matthijs en André Van Nieuwkerke houdende wijziging

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 KEMA Emission Verification Services B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Postbus 9599,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 667 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie

MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie Colofon Projectnaam: MEE-monitoring Metallurgische industrie Datum: 16 juni 2014 Status: Definitief (V12b) Kenmerk: TG/MLI/156013 MEE Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 151/9

Publicatieblad van de Europese Unie L 151/9 12.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 151/9 VERORDENING (EU) Nr. 493/2012 VAN DE COMMISSIE van 11 juni 2012 houdende nadere bepalingen voor de berekening van de recyclingrendementen van de recyclingprocesssen

Nadere informatie

FACTSHEET EMISSIEHANDEL

FACTSHEET EMISSIEHANDEL FACTSHEET EMISSIEHANDEL feiten en standpunten I. FACTS OMTRENT EMISSIEHANDEL Het EU emissiehandelssysteem bestaat uit 12000 installaties uit de volgende sectoren: elektriciteitssector, cement, papier,

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

CO 2 - EMISSIEHANDEL BKG-INSTALLATIES INDIRECTE EMISSIEKOSTEN

CO 2 - EMISSIEHANDEL BKG-INSTALLATIES INDIRECTE EMISSIEKOSTEN Infoblad CO 2 - EMISSIEHANDEL BKG-INSTALLATIES INDIRECTE EMISSIEKOSTEN Internationaal kader en emissiehandel tussen landen In 1997 zijn de geïndustrialiseerde landen via het Protocol van Kyoto concrete

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36114 29 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 december 2014, nr. WJZ/14011574, tot

Nadere informatie

Energie nulmeting. Regio Amstelland-Meerlanden. Bosch & Van Rijn Consultants in renewable energy & planning. Twynstra Gudde Adviseurs en Managers

Energie nulmeting. Regio Amstelland-Meerlanden. Bosch & Van Rijn Consultants in renewable energy & planning. Twynstra Gudde Adviseurs en Managers Energie nulmeting Regio Amstelland-Meerlanden Concept 22 oktober 2008 Opdrachtgever: Twynstra Gudde Adviseurs en Managers Opgesteld door: Bosch & Van Rijn Drs. G. Bosch Ing. J. Dooper Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juli 2008

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juli 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/07/2014

Datum van inontvangstneming : 28/07/2014 Datum van inontvangstneming : 28/07/2014 ", Raad vanstate 1((( I,. Entree 201311081/1/A4. Datum uitspraak: 11 juni 2014 \.h"l.4 ~:!',.>,'Ç'; ~ Luxembü!,Ii"g i Ii AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Ingeschreve~

Nadere informatie