Leeswijzer bij de bedrijfsspecifieke bijlage 2 van het Nationaal Toewijzingsbesluit.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leeswijzer bij de bedrijfsspecifieke bijlage 2 van het Nationaal Toewijzingsbesluit."

Transcriptie

1 Leeswijzer bij de bedrijfsspecifieke bijlage 2 van het Nationaal Toewijzingsbesluit. Voor elke inrichting of broeikasgasinstallatie waarvoor in het nationaal toewijzingbesluit emissierechten zijn toegewezen, zijn in een vertrouwelijke bijlage de gegevens vastgelegd op basis waarvan de toewijzing is berekend. Voor de leesbaarheid worden in deze bijlage zowel de inrichting als de broeikasgasinstallatie aangeduid als installatie. Bijlage 2 heeft tot doel om inzichtelijk te maken op welke wijze het aantal emissierechten is berekend én om gegevens vast te leggen met betrekking tot het activiteitenniveau en de initiële capaciteit. Dit laatste kan belangrijk zijn indien er gedurende de derde handelsperiode sprake is van een uitbreiding, inkrimping of een gedeeltelijke sluiting naar aanleiding waarvan de toewijzing moet worden aangepast. De berekening van de toewijzing is gebaseerd op de EU-Uitvoeringsmaatregelen (Commissie Besluit 2011/278/EU, hierna: CIMs). Deze vindt u op de website van de Nederlandse Emissieautoriteit (www.emissieautoriteit.nl). Daar kunt u nog meer relevante informatie vinden over de toewijzingsregels, waaronder de guidance documenten van de Europese Commissie. In het onderstaande wordt een toelichting gegeven op de inhoud van bijlage 2. I. Gegevens van installatie In dit onderdeel worden de algemene gegevens van de installatie weergegeven, zoals het vergunningnummer en de activiteiten waarvoor de installatie is aangewezen als deelnemer aan emissiehandel in de derde handelsperiode ( ). Het identificatienummer NIM 1 is het nummer waaronder de installatie zal worden genotificeerd aan de Europese Commissie. Door correcties kan dit nummer afwijken van het nummer zoals dit is opgenomen in het door u ingestuurde datarapport. Indien van toepassing worden in onderdeel 2) de technische connecties met andere installaties weergegeven. Het betreft hier de import en export van warmte naar andere installaties en import en export van zogeheten waste gases. II. Referentieperiode en ontvankelijkheid 1. Ontvankelijkheid voor de kosteloze toewijzing. Hier wordt weergegeven of er sprake is van een elektriciteitsopwekker en/of een CCS-installatie 2. Voor installaties die zijn aangemerkt als elektriciteitsopwekker 3 wordt in de berekening van de toewijzing een lineaire reductiefactor toegepast van -1,74% per jaar. In artikel van de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat voor elektriciteitsopwekkers en CCSinstallaties geen kosteloze toewijzing plaatsvindt, behalve voor warmteproductie door eerstgenoemde. Als uw installatie als elektriciteitsopwekker of CCS-installatie is aangemerkt, is het genoemde artikel van toepassing. 1 NIM = National Implementation Measures 2 CCS = Carbon Capture and Storage 3 Zie Guidance paper to identify electricity generators op de website van de NEa

2 2. Gekozen referentieperiode Hier wordt weergegeven voor welke referentieperiode u hebt gekozen voor de berekening van het historische activiteitenniveau (HAL) en welke jaren zijn meegenomen in de berekening. Alle kalenderjaren waarin de installatie gedurende minimaal één dag in bedrijf was, worden meegerekend. Als aangegeven is dat de gehele installatie incidenteel in bedrijf is, worden alle jaren in de referentieperiode meegenomen in de berekening, ongeacht of er sprake is van productie of stilstand. Dit is alleen van toepassing op installaties die als geheel incidenteel in bedrijf zijn (b.v. reserve of stand-by). Als aangegeven is dat de installatie minder dan 2 jaar in bedrijf is geweest in de gekozen referentieperiode zijn er bijzondere toewijzingsregels van toepassing. In deze gevallen wordt het historische activiteitenniveau berekend op basis van de initiële capaciteit en de capaciteitsbenutting (zie verder onder IV). III Emissies en energiestromen 1. Opgegeven emissies In de tabel zijn de opgegeven emissies en het brandstofverbruik (in TJ) van de gehele installatie weergegeven. Deze gegevens zijn ter informatie opgenomen maar zijn niet direct gebruikt voor de berekening van het aantal emissierechten. 2. Toedeling van emissies aan procesemissie subinstallaties Weergegeven is de hoeveelheid emissies buiten de productbenchmarks die zijn toegekend aan procesemissie-subinstallaties, met de opsplitsing in Carbon Leakage (CL) en niet-carbon Leakage (niet-cl). Op grond van deze toedeling worden de rechten voor de procesemissies berekend. 3. Toedeling van brandstof aan brandstofbenchmark subinstallaties Weergegeven is de hoeveelheid brandstof die is verbruikt voor productie van producten buiten de productbenchmarks en die is toegekend aan brandstofbenchmark subinstallaties, met de opsplitsing in Carbon Leakage (CL) en niet-carbon Leakage (niet-cl). Dit betreft brandstoffen die worden gebruikt voor de opwekking van niet-meetbare warmte en de opwekking van mechanische energie. 4. Toedeling van meetbare warmte aan warmtebenchmark subinstallaties Weergegeven is de hoeveelheid meetbare warmte die is geconsumeerd voor de productie van producten buiten de productbenchmarks, met de opsplitsing in Carbon Leakage (CL) en niet-carbon Leakage (niet-cl). Bij installaties waar sprake is van grensoverschrijdend warmtetransport zijn de hoeveelheden geïmporteerde en geëxporteerde warmte weergegeven; indien van toepassing is een opsplitsing weergegeven van import/export naar installaties die wel en die niet onder emissiehandel vallen (ETS en niet-ets installaties of entiteiten). 5. Toewijzing voor warmte geleverd aan privé huishoudens Weergegeven zijn de emissies die voortkomen uit de warmteproductie voor levering aan privé huishoudens en de hoeveelheid aan privé huishoudens geleverde warmte. Deze gegevens zijn opgegeven als uw inrichting in aanmerking komt voor aanvullende toewijzing voor warmtelevering aan privé huishoudens. 2

3 IV Voor toewijzing relevante subinstallatiegegevens. In dit deel worden voor alle geïdentificeerde subinstallaties de gegevens weergegeven die relevant zijn voor de berekening van het aantal emissierechten. Waar geen gegevens zijn weergegeven, is dat aspect dus niet relevant voor de betreffende subinstallatie. In de tabellen voor subinstallaties wordt de volgende informatie gegeven: Onderdeel Betekenis CL Nr. van BM Blootstelling aan carbon leakage. Met "Ja" of Nee is aangegeven of de subinstallatie wel of niet behoort tot een sector die in de carbon leakage lijst is opgenomen en die dus wordt geacht aan een significant risico op carbon leakage te zijn blootgesteld Nummer van de benchmark BM-waarde Waarde van de benchmark overeenkomstig bijlage I bij de CIMs. De eenheid van de benchmark wordt ook weergegeven, bijv. EUA (=emissierecht) per ton product of per TJ warmte. 9(6)? Is artikel 9, lid 6, van de CIMs van toepassing (d.w.z. is de installatie minder dan twee jaar in de referentieperiode in bedrijf geweest)? 9(9)? Is artikel 9, lid 9, van de CIMs van toepassing (d.w.z. heeft de subinstallatie aanzienlijke capaciteitswijzigingen ondergaan in de periode 1 januari 2005 t/m 30 juni 2011)? ElExch? HAL gerapporteerd HAL ongewijzigde capaciteit Mediaan Mediaan ongewijzigd Is er sprake van uitwisselbaarheid van elektriciteit en warmte voor deze subinstallatie? Het historische activiteitenniveau in de referentieperiode zoals is opgegeven in het datarapport, uitgedrukt in de weergegeven eenheid Als er sprake is van aanzienlijke capaciteitswijzigingen in de periode 1 januari 2005 t/m 30 juni 2011: het (berekende) historische activiteitenniveau in de referentieperiode zonder de capaciteitswijziging mee te nemen Mediaan van de historische activiteitenniveaus in de gekozen referentieperiode. Afhankelijk van de subinstallatie wordt deze uitgedrukt in productie-eenheden, TJ geconsumeerde warmte, TJ gebruikte brandstof, of tonnen CO 2 Als er sprake is van aanzienlijke capaciteitswijzigingen in de periode 1 januari 2005 t/m 30 juni 2011: mediaan van de historische activiteitenniveaus in de gekozen referentieperiode, uitgaande van een situatie zonder de aanzienlijke capaciteitswijziging 9(6) C start Aanvankelijk geïnstalleerde capaciteit gebruikt voor toepassing van artikel 9, lid 6, van de CIMs (d.w.z. de capaciteit die gebruikt wordt voor installaties die minder dan twee jaar in de referentieperiode in gebruik zijn geweest) RCUF 9(6) Relevante capaciteitsbenuttingsfactor gebruikt voor toepassing van artikel 9, lid 6, van de CIMs (d.w.z. de capaciteitsbenuttingsfactor die gebruikt wordt voor installaties die minder dan twee jaar in de referentieperiode in gebruik zijn geweest) 9(9) initial C Aanvankelijk geïnstalleerde capaciteit vóór gerapporteerde aanzienlijke capaciteitswijzigingen voor toepassing van artikel 9, lid 9, van de CIMs. Bij productbenchmark-subinstallaties wordt hier ook de initiële capaciteit weergegeven als er géén sprake is van aanzienlijke capaciteitswijzigingen 9(9) Delta C Som van de gerapporteerde aanzienlijke capaciteitswijzigingen voor toepassing van artikel 9, lid 9, van de CIMs 3

4 9(9) HCUF Historische capaciteitsbenuttingsfactor gebruikt voor toepassing van artikel 9, lid 9, van de CIMs bij aanzienlijke capaciteitswijzigingen HAL total Totaal historisch activiteitenniveau (HAL), opgebouwd uit de mediaan uit de referentieperiode, of gebaseerd op de toepassing van artikel 9, lid 6 of 9. Als er geen sprake is van capaciteitswijzigingen is dit de mediaan uit de gekozen referentieperiode. Als wel sprake is van capaciteitswijzigingen wordt deze berekend uit de mediaan gerelateerd aan de ongewijzigde capaciteit (mediaan ongewijzigd), de gewijzigde capaciteit (9(9) Delta C) en de historische capaciteitsbenuttingsfactor (9(9) HCUF). Bij installaties die minder dan twee jaar in de referentieperiode in gebruik zijn geweest wordt het historische activiteitenniveau berekend met de aanvankelijk geïnstalleerde capaciteit (9(6) C start) en de relevante capaciteitsbenuttingsfactor (RCUF 9(6)). Prelim 2013 Alloc Het voorlopig jaarlijks aantal kosteloos toegewezen emissierechten overeenkomstig artikel 10, lid 2, van de CIMs, d.w.z. de berekende hoeveelheid emissierechten voor deze subinstallatie voordat de carbon leakage exposure factor, lineaire reductiefactor of uniforme correctiefactor worden toegepast. Voor productbenchmark-subinstallaties zijn (indien van toepassing) aanvullend de volgende gegevens weergegeven: ElExch-F niet-ets-warmte HVC-Corr VCM-F Rekenfactor voor verrekening van uitwisselbaarheid van elektriciteit en warmte overeenkomstig artikel 14 van de CIMs. Deze rekenfactor is berekend uit de directe emissies en het elektriciteitsverbruik van de subinstallatie Import van niet-ets warmte die gebruikt wordt in productbenchmark-subinstallaties. Op basis hiervan wordt een hoeveelheid emissierechten bepaald die overeenkomstig artikel 13 van de CIMs van de voorlopige jaarlijkse hoeveelheid emissierechten moet worden afgetrokken. Hiervoor worden geen emissierechten verleend en geldt een aftrek van 62,3 ton/tj Rekenfactor voor de verrekening van de extra materiaalinput van hoogwaardige chemicaliën voor productbenchmarksubinstallaties voor stoomkraken Rekenfactor voor verrekening van waterstofgerelateerde emissies in vinylchloridemonomeersubinstallaties overeenkomstig artikel 12 van de CIMs V Berekening van de jaarlijkse kosteloze toewijzing broeikasgasemissierechten 1. Voorlopige kosteloze toewijzing Per subinstallatie wordt voor elk jaar de voorlopige kosteloze toewijzing weergegeven na toepassing van de carbon leakage exposure factor. Voor sectoren die niet worden geacht te zijn blootgesteld aan Carbon Leakage (niet-cl) bedraagt de voorlopige kosteloze toewijzing in % van de berekende hoeveelheid. Dit percentage loopt af naar 30% in Bij sectoren die wel blootstaan aan Carbon Leakage bedraagt de voorlopige toewijzing 100% van de berekende hoeveelheid gedurende de gehele periode. Bij warmtelevering aan privé huishoudens loopt de compensatie jaarlijks terug, van 100 % in 2013 naar 30 % in De aanvullende toewijzing voor de warmtelevering is weergegeven bij privé huishoudens. Onderaan in dit onderdeel vindt u de totale voorlopige kosteloze toewijzing voor de gehele installatie of inrichting. 4

5 2. Kosteloze toewijzing In dit onderdeel wordt de kosteloze toewijzing weergegeven zoals deze is opgenomen in het Nationaal toewijzingsbesluit (NTB). Voor installaties die zijn aangemerkt als elektriciteitsopwekker is de voorlopige toewijzing al aangepast met de lineaire factor van -1,74% per jaar. Installaties zijn aangemerkt als elektriciteitsopwekker als er in enig jaar in de periode sprake is geweest van de netto export van elektriciteit én er geen andere Annex-I activiteit uit de richtlijn wordt uitgevoerd behalve de verbranding van brandstoffen. Voor de overige installaties, die niet zijn aangewezen als elektriciteitsopwekker, is de kosteloze toewijzing in het NTB gelijk aan de voorlopige toewijzing (zie V1). Voor deze bedrijven kan later nog een uniforme correctiefactor van toepassing zijn. Deze correctiefactor wordt, indien nodig, door de Europese Commissie vastgesteld als alle 27 lidstaten hun nationaal toewijzingsbesluit hebben genotificeerd. De uniforme correctiefactor wordt vastgesteld als het totaal van de toewijzingen van alle lidstaten groter is dan het emissieplafond dat is vastgesteld voor de industrie. Indien de Europese Commissie een uniforme correctiefactor vaststelt, wordt het NTB daarop nog aangepast. 5

Emissiehandel in Europa

Emissiehandel in Europa Emissiehandel in Europa De energie-intensieve Europese industrie is verplicht deel te nemen aan het Europese systeem van emissiehandel, ofwel EU Emissions Trading System (EU-ETS). De Nederlandse Emissieautoriteit

Nadere informatie

Voortgang Emissiehandel 2015

Voortgang Emissiehandel 2015 Voortgang Emissiehandel 2015 Feiten en cijfers over emissiehandel in Nederland 2 Samenvatting CO 2 -uitstoot Nederlandse ETS-bedrijven licht gestegen De totale CO 2 -uitstoot van Nederland is in de afgelopen

Nadere informatie

Leidraad CO 2. -monitoring

Leidraad CO 2. -monitoring Leidraad CO 2 -monitoring De Leidraad CO 2 -monitoring De Leidraad CO 2 -monitoring is een hulpmiddel bij het opzetten van de monitoringsplannen van bedrijfslocaties 1 die onder het systeem van CO 2 -emissiehandel

Nadere informatie

LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1

LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1 LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1 De Leidraad monitoring EU-ETS 2013-2020 De Leidraad monitoring EU-ETS 2013-2020 is een hulpmiddel bij het opstellen van monitoringsplannen en bijbehorende

Nadere informatie

Het effect van toewijzingsregels op de doelmatigheid

Het effect van toewijzingsregels op de doelmatigheid Amsterdam, april 2007 In opdracht van het ministerie van VROM Het effect van toewijzingsregels op de doelmatigheid Rob Aalbers De wetenschap dat het goed is SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk

Nadere informatie

Warmte-energie, de motor van de industrie

Warmte-energie, de motor van de industrie DAVIDSE CONSULTANCY Warmte-energie, de motor van de industrie Ontwikkelingen in het gebruik en de opwekking van industriële warmte Bennekom, oktober 2012 In opdracht van: BEGELEIDENDE BRIEF Warmte-energie,

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

BIJLAGE 2 ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE INTERCONNECTIE

BIJLAGE 2 ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE INTERCONNECTIE BIJLAGE 2 ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE INTERCONNECTIE Page 1 Inhoud ARTIKEL 1 - Begripsomschrijvingen... 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid... 6 ARTIKEL 3 - Aanvraag... 6 ARTIKEL 4 - Beoordeling..7 ARTIKEL 5

Nadere informatie

(Beleidsregels cumulatietoets exploitatiesteun duurzame energie-installaties)

(Beleidsregels cumulatietoets exploitatiesteun duurzame energie-installaties) EZ Beleidsregels cumulatietoets exploitatiesteun duurzame energie-installaties Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken betreffende het uitvoeren van een cumulatietoets voor duurzame energie-installaties

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 4

Inhoud. 1 Inleiding 4 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 5 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 5 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

CONCEPT. PROTOCOL MONITORING HERNIEUWBARE ENERGIE Update 2009

CONCEPT. PROTOCOL MONITORING HERNIEUWBARE ENERGIE Update 2009 CONCEPT PROTOCOL MONITORING HERNIEUWBARE ENERGIE Update 2009 Methodiek voor het berekenen en registreren van de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen SenterNovem November, 2009 Opgesteld door Simone

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 26 februari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies

Een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies Oudemanhuispoort 2-4 1012 CN AMSTERDAM Postbus 1030 1000 BA AMSTERDAM T 020 525 4756 (contactpersoon) Een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies Datum 28 februari 2012 R. Uylenburg M. Peeters

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36125 17 december 2014 Regeling van de Minister van Financiën van 9 december 2014, FM 2014/1900 M, directie Financiële

Nadere informatie

Aanbod op Maat. Beter geïnformeerd en een bewustere keuze. Toelichting op

Aanbod op Maat. Beter geïnformeerd en een bewustere keuze. Toelichting op Vereniging Energie-Nederland Toelichting op Aanbod op Maat Beter geïnformeerd en een bewustere keuze In de beleidsbrief over de wetgevingsagenda STROOM aan de Tweede Kamer meldt de minister van Economische

Nadere informatie

Besluit beheer autowrakken. Toezicht op recyclenorm

Besluit beheer autowrakken. Toezicht op recyclenorm Besluit beheer autowrakken Toezicht op recyclenorm Besluit beheer autowrakken Toezicht op recyclenorm Datum 09 juli 2014 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Risicovolle Stoffen en Produkten

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak van:

Uitspraak in de zaak van: LJN: BG1616, College van Beroep voor het bedrijfsleven, AWB 07/335 Print uitspraak Datum uitspraak: 08-10-2008 Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Regeling GLB-inkomenssteun 2006

Nadere informatie

CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Algemeen

CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Algemeen CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Algemeen Richtlijn (EU) nr. 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van de Richtlijnen

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Achtergrondgegevens Stroometikettering 2011

Achtergrondgegevens Stroometikettering 2011 Achtergrondgegevens Stroometikettering 2011 Eindrapport Delft, februari 2012 Opgesteld door: M. (Mart) Bles L.M.L. (Lonneke) Wielders Colofon Bibliotheekgegevens rapport: M. (Mart) Bles, L.M.L. (Lonneke)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 115 Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding De

Nadere informatie

PROTOCOL MONITORING HERNIEUWBARE ENERGIE Update 2010

PROTOCOL MONITORING HERNIEUWBARE ENERGIE Update 2010 PROTOCOL MONITORING HERNIEUWBARE ENERGIE Update 2010 Methodiek voor het berekenen en registreren van de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen Agentschap NL Mei, 2010 Opgesteld door Simone te Buck Bregje

Nadere informatie

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13)

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) 31.3.2015 NL L 86/13 VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE

Nadere informatie