Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007"

Transcriptie

1 Omslag Meijers instituut (21x21) :51 Pagina 1 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

2 Inhoudsopgave Voorwoord wetenschappelijk jaarverslag Programma Vraagstukken van vermogensrecht 7 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 11 Deelprogramma Europees en vergelijkend ondernemingsrecht 31 Programma Geschillenbeslechting institutioneel en processueel kader 43 Deelprogramma Het institutionele en rechtsstatelijke kader van de rechtspleging 47 Deelprogramma Procesrecht en mediation 55 Programma Securing the Rule of Law in a World of Multilevel Jurisdiction: Coherence, Institutional Principles and Fundamental Rights 63 Deelprogramma Sovereignty, International Governance and Global Values 67 Deelprogramma Vorming en handhaving van het internationale recht en de regulering van het internationaal economisch verkeer in een situatie van multilevel jurisdiction 75 Deelprogramma Trias Europea: De betekenis van de ontwikkeling van het Europese constitutionele recht voor de institutionele balans tussen de overheidsmachten in de relatie Nederland-EU en de EU-instellingen onderling 83 Deelprogramma De bescherming van fundamentele rechten in een integrerend Europa 95 1

3 Programma Sociale cohesie en de rol van het recht 111 Deelprogramma Sociale cohesie, multiculturalisme en globalisering 115 Deelprogramma Sociale cohesie en sociaal-economische vraagstukken 121 Deelprogramma Sociale cohesie: recht, bestuur en ontwikkeling 131 Programma Grenzen van fiscale soevereiniteit 139 Deelprogramma Internationale en supranationale grenzen aan fiscale soevereiniteit 143 Deelprogramma Grenzen aan de uitoefening van fiscale soevereiniteit 149 Programma Veiligheid en recht 161 Deelprogramma Rechtsstaat, organisatie en veiligheid 165 Deelprogramma Dynamiek van criminaliteit en regelovertreding 173 Deelprogramma Forensische expertise 179 De niet-programmagebonden publicaties 187 Overzicht boeken verschenen in de facultaire Meijers-reeks 201 Promoties

4 Voorwoord wetenschappelijk jaarverslag 2007 Het verslagjaar 2007 is een goed jaar geweest. Dit verslag beperkt zich tot de publicaties: de wetenschappelijke, de vak- en de populariserende publicaties. Onze facultaire onderzoekers schreven in totaal 580 wetenschappelijke publicaties en 531 vakpublicaties. 1 Enkele publicaties zijn geschreven door gastonderzoekers. Er waren voorts 20 promoties. Maar het aantal publicaties alleen zegt niets. Het gaat vooral om kwaliteit. In 2007 ontvingen we de commissie-vanistendael, die het facultaire wetenschappelijk onderzoek over de periode heeft beoordeeld. De commissie heeft niet alleen teruggekeken, maar keek ook vooruit naar de jaren 2006 en Van de commissie maakten deel uit de hoogleraren Keijzer (Em. Tilburg), Killias (Zürich), Van Oevelen en Popelier (Antwerpen), De Witte (Florence); secretaris was mw. dr. B. M. van Balen. Het eindrapport, Leiden University Research Assessment E.M. Meijers Institute Legal and Criminological Research , verscheen in juni Het resultaat voor elk van de onderzoeksprogramma s is heel goed. De commissie heeft gekeken naar verschillende aspecten van het onderzoek: relevantie, produktiviteit, vitaliteit, originaliteit, diepgang en internationale oriëntatie. De onderzoeksprogramma s kregen eindcijfers die, op een schaal van 1 tot 5, varieerden van 4 (gezaghebbend) tot 5 (excellent). Ons internationale programma, Securing the Rule of Law in a World of Multilevel Jurisdiction, werd het facultaire vlaggenschip genoemd. Maar het was duidelijk: de andere programma s volgen op geringe afstand. Ook het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek werd als organisatie uitstekend beoordeeld. Het najaar van 2007 is gebruikt om de bevindingen en adviezen van de commissie te bestuderen en om daar iets mee te doen. Een belangrijke keuze is begin 2008 geëffectueerd. Het programma Sociale Cohesie en de rol van het recht is gesplitst in twee nieuwe programma s. De rechtsfilosofische kant gaat verder als Sociale cohesie, multiculturalisme en globalisering. De sociaal-economische aspecten zijn gebundeld in het nieuwe Hervorming van sociale regelgeving. Een derde deel Recht, bestuur en ontwikkeling is aan het programma Multilevel Jurisdiction toegevoegd als vijfde deel- 1 Bron Metis met als peildatum 18 augustus

5 programma. Tevens is besloten het eerste deelprogramma van Multilevel Jurisdiction in twee delen te splitsen. In 2007 is ook veel aandacht besteed aan de zichtbaarheid van onze publicaties. Meer en meer publicaties zijn, vrijwel onmiddellijk na verschijnen, op het internet op te vragen en te lezen. Belangrijk is SSRN, het Social Science Research Network. Binnen dit internationale netwerk bouwen onderzoekers aan een on-line bibliotheek, waar zij hun onderzoeksresultaten delen, inzage geven ook in werk dat nog niet is gepubliceerd en bekendheid geven aan publicaties die niet goed verkrijgbaar zijn. Via het repositorium van de Universiteitsbibliotheek verschijnen ook steeds meer facultaire publicaties onmiddellijk online. Hier zijn bijvoorbeeld alle proefschriften te vinden, een enkele bewuste uitzondering daargelaten. Op de website van het Meijers Instituut vindt men onder het kopje Publiceren meer informatie. 2 Wie meer wil weten over het visitatierapport, de onderzoeksprogramma s, de onderzoekers, fellows en promovendi of over het instituut, raadplege de website van het Meijers Instituut. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik mijn voorganger als directeur van het Meijers Instituut, Wim Voermans, hartelijk te danken voor zijn inzet over de afgelopen jaren. Het in bestuurlijke en organisatorische zin vormgeven aan het facultaire onderzoeksbeleid, vraagt stuurmanskunst, geloof in eigen kunnen en enthousiasme. Wim Voermans werd nauw bijgestaan door Laura Lancée, hoofd a.i. van het instituut. Dank zeg ik ook de programmacoördinatoren (gezamenlijk het onderzoeksbestuur vormend) voor hun inzet, in het bijzonder collega Hans Nieuwenhuis die onlangs werd opgevolgd door Alex-Geert Castermans. Ook nieuw in ons bestuur is collega Joanne van der Leun, die het programma Veiligheid en Recht vertegenwoordigt. Voorts dank ik de staf van het Meijers Instituut voor hun grote inzet het afgelopen jaar, en voor wat betreft dit jaarverslag in het bijzonder, Petra van der Weel. Zij verzamelde alle gegevens voor dit verslag met grote nauwkeurigheid. Ruben Verheul, die het instituut in de zomer van 2008 zal verlaten, heeft veel belangrijk werk verricht voor de hiervoor al genoemde zichtbaarheid van ons onderzoek. Ik wens hem alle goeds! 2 4

6 Mijn grootste dank gaat uit naar de onderzoekers om wie het in dit verslag allemaal draait. In tijden waarin het onderwijs vaak acuut aandacht vraagt, verschuift veel onderzoek naar de avonden, de weekenden en zelfs de vakanties. Het is het grote enthousiasme en de gedrevenheid van onze onderzoekers jong en oud waarop ik erg trots ben. Carel Stolker, namens het faculteitsbestuur. Leiden, augustus

7 6

8 Programma Vraagstukken van vermogensrecht Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis, programmacoördinator (i.s.m. prof. mr. A.G. Castermans, programmacoördinator vanaf ) 7

9 8

10 Centrale vraagstelling Het onderzoeksprogramma Vraagstukken van vermogensrecht richt zich op de internationale en nationale uitdagingen waaraan het opnieuw gecodificeerde Nederlandse vermogensrecht blootstaat. Het Nederlands vermogensrecht wordt overstroomd met direkt en indirekt werkende regelgeving van supranationale en internationale aard. De kwaliteit en de inpassing van die regelgeving in ons Nederlands vermogensrecht laten dikwijls zeer te wensen over. 9

11 10

12 Deelprogramma: Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht Coördinator: prof. mr. J.H. Nieuwenhuis Centrale onderzoeksvraag Het Nederlands vermogensrecht wordt overstroomd met direkt en indirekt werkende regelgeving van supranationale en internationale aard. De kwaliteit en de inpassing van die regelgeving in ons Nederlands vermogensrecht laten dikwijls zeer te wensen over. De coherente wettelijke regeling waarin door het Burgerlijk Wetboek van 1992 werd voorzien, dreigt uiteen te vallen in een samenstel van grote en kleinere eilanden. Bijzonder interessante problemen van transnationale aard vloeien voort uit de onmiskenbare constitutionalisering van het vermogensrecht. Steeds vaker worden fundamentele rechten, verankerd in transnationale documenten als het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, ingeroepen binnen een traditioneel vermogensrechtelijk discours. Hoe valt deze ontwikkeling te waarderen? Welke transformaties zullen hiervan het gevolg zijn? Het deelprogramma is erop gericht de diverse lijnen met elkaar te verbinden en aldus versnippering van het vermogensrecht te voorkomen. Achtergrond Sinds de invoering van het nieuwe BW in 1992 zijn op vermogensrechtelijk terrein vele richtlijnen verschenen: oneerlijke contractsbedingen, koop van timeshares, e-commerce, consumentenkoop. Door de wetenschap wordt daarop vaak te laat ( reactief ) gereageerd. Op transnationaal niveau wordt veelal een regeling getroffen voor één bepaalde groep gevallen. Vervolgens rijst de vraag of de nieuwe regeling restrictief moet worden geïnterpreteerd of zich juist leent voor extrapolatie naar belendende situaties. Als de consument geen ingebrekestelling meer behoeft uit te brengen, waarom zou die eis dan nog wel gelden voor een kleine (of grotere) ondernemer? Het onderzoek naar dit type vragen raakt tegelijk de positie van de burger en de systematiek van het vermogensrecht. De positie van de burger in het systeem van het vermogensrecht komt zeer specifiek aan bod 11

13 als hij de fundamentele rechten ontdekt als grondslag voor een vordering tot schadevergoeding. De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten (art. I-2 Europese Grondwet i.o.). Ontegenzeglijk is binnen het civielrechtelijk discours de articulatiegraad van waarden fors gestegen. Mogen de opvoedingskosten van een kind dat door een (sterilisatie-)fout van een arts kerngezond ter wereld is gekomen, worden aangemerkt als schade? Is dit in strijd met de waardigheid van het kind als mens? (Duitse Bundesverfassungsgericht: ja. Nederlandse Hoge Raad: nee). Betekent toekenning van smartengeld aan een ernstig gehandicapt kind dat niet zou zijn geboren als de arts geen fout zou hebben gemaakt, een devaluatie van gehandicapt leven? Varkenshouders ontdekken dat hun door de overheid gekorte varkensrechten kunnen worden opgewaardeerd tot Rechten van de Mens (property rights als bedoeld in art. 1, eerste Protocol EVRM). Op de voet van de jurisprudentie van het Straatsburgse Hof hebben sommige varkenshouders recht op compensatie (indien in hun geval sprake is van een individual and excessive burden) en anderen niet. Welke gezichtspunten van verdelende rechtvaardigheid geven hier de doorslag? Deze kleine greep uit een reeks grote vragen biedt perspectief op een fundamentele herbezinning op de grondslagen van het vermogensrecht. 12

14 Wetenschappelijke publicaties Monografieën Hebly, J.M., Wilman, F.G. & Boer, E. de. Rechtsbescherming bij aanbesteding. Zutphen: Paris. Hijma, Jac. Mr. C. Asser s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Bijzondere overeenkomsten, Koop en ruil (Asser-serie, 5-I). Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. Hypotheek 4e druk (Monografie Nieuw BW). Deventer: Kluwer. Kooij, P.A.C.E. van der & Mulder, S.J.A. Hoofdzaken intellectuele eigendom (Hoofdzaken Handelsrecht). Deventer: Kluwer. Peter, J.A.J. Levering van roerende zaken (Recht en praktijk, 153). Deventer: Kluwer. Siemerink, L.A.R. De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten (Recht en Praktijk, 149). Deventer: Kluwer. Snijders, H.J. & Rank-Berenschot, E.B. Goederenrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht, 2). Deventer: Kluwer. Sonneveldt, F. & Martens, C.J.M. Wegwijs in de Successiewet (Wegwijsserie). Amersfoort: Sdu. Dissertaties Breedveld, C.G. (18 april 2007). Vorm, vrijheid en gebondenheid bij de koop van een woning. Universiteit Leiden, p , Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Promotor: prof. dr. mr. W.G. Huijgen. Peter, J.A.J. (14 juni 2007). Levering van roerende zaken. Universiteit Leiden, p , Deventer: Kluwer. Promotor: prof. mr. Jac. Hijma. Roosmalen, H.J.Th.M. van (11 januari 2007). Overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland. Universiteit Leiden, p , Den Haag: Sdu Uitgevers. Promotor: prof. mr. T.G. Drupsteen. 13

15 Siemerink, L.A.R. (15 maart 2007). De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten. Universiteit Leiden, p , Deventer: Kluwer. Promotor: prof. mr. H. Franken. Stolp, M.M. (5 april 2007). Ontbinding, schadevergoeding en nakoming. De remedies voor wanprestatie in het licht van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Radboud Universiteit Nijmegen, p , Deventer: Kluwer. Promotor: prof. mr. A.S. Hartkamp. Wechem, T.H.M. van (10 mei 2007). Toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Universiteit Leiden, p , Deventer: Kluwer. Promotoren: prof. mr. Jac. Hijma & prof. mr. E.J.H. Schrage. Woensel, C.P.L. van (19 juni 2007). Merk,God en Verbod.Oneigenlijk gebruik en monopolisering van tekens met een grote symbolische waarde. Universiteit Leiden, p , Amstelveen: delex. Promotor: mr. D.W.F. Verkade. Artikelen in niet-gerefereerde tijdschriften Bezemer, C.H. Alexander s gloss: About Azo, Revigny, and a horse stable. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 75, p Breedveld, C.G. Het huis waarin zij samenwoonden. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, p Bruning, M.R. Dynamisch samenwerken; de kinderrechter en ketenpartners in de jeugdzorg. Justitiële verkenningen, p Bruning, M.R. & Ruyter, D.J. de. Kinderen beter beschermd en (grond)rechten van ouders. Ouderschap & Ouderbegeleiding, p Bruning, M.R. Risico s in de jeugdzorg. Over veiligheid en controle. Family Process, p Castermans, A.G. De rechter en de CGB. Trema, 9, p

16 Castermans, A.G. Gelijke behandeling en het algemene vermogensrecht. ArbeidsRecht, 8/9, p Es, P.C. van. Splitsing in appartementsrechten: de gevolgen voor bestaande kwalitatieve verplichtingen. WPNR, 6725, p Houben, I.S.J. Samenloop. Maandblad voor Vermogensrecht, p Huijgen, W.G. Dilemma bij de Vormerkung: stempelen of inhoudelijk toetsen? WPNR, p Huijgen, W.G. & Pront-Van Bommel, S. Implicaties van de Wkpb voor mededelings- en onderzoeksplichten van de (ver)koper en de notaris. WPNR, p Huijgen, W.G. & Breedveld, C.G. Uitleg van een akte van levering bij de overdracht van onroerende zaken. WPNR, 6709, p Jansen, K.J.O. Het subjectieve element van de onrechtmatigheid. Over de structuur van art. 6:162 BW. NTBR, p Janssen, J.F.M. De begroting van inkomensschade van baby s en peuters als gevolg van aan hen toegebracht ernstig hersenletsel. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, p Janssen, J.F.M. Het recht van gebruik in deeltijd van onroerende zaken in de Nederlandse Antillen. Tijdschrift voor Antilliaans recht-justicia, p Kooij, P.A.C.E. van der. De nieuwe UPOV-richtlijnen voor de naamgeving van rassen. Gazette van de Raad voor plantenrassen, p Kooij, P.A.C.E. van der. Kwekersrechtelijke beschermingstermijnen in Europa. Bijblad bij De Industriële Eigendom, p Mollema, A.F. Erfstellingen en legaten onder tijdsbepaling of voorwaarde. WPNR, p

17 Nieuwenhuis, J.H. Hoe is begrip van burgerlijk recht mogelijk? Rechtsgeleerd Magazijn Themis, p Nieuwenhuis, J.H. Tekst en tijd, het belang van het voortschrijden van de tijd bij uitleg van juridische teksten. WPNR, p Nieuwenhuis, J.H. They still rule us from their graves; samenloop van rechtvorderingen. WPNR, p Nijland, J. Uittreding na faillissement bij de nieuwe personenvennootschap. WPNR, 6706, p Peter, J.A.J. Rubriek Proefschrift: drie stellingen. WPNR, p Polak, M.V. Het verdriet van Nederland? Het Belgische Wetboek Internationaal Privaatrecht. Tijdschrift voor Privaatrecht, 2007, p Siemerink, L.A.R. Stilzwijgende verlenging van (ISP-)overeenkomsten aan banden. Contracteren, p Snijders, H.J. Uitleg van rechterlijke uitspraken. WPNR, p Verstraaten, R.T.G. Overdrachtsbelasting en de juridische eigendomsverkrijging van een onroerende zaak. Kwartaalbericht Estateplanning, 3, p Verstraaten, R.T.G. Zijn overbedelingsschulden aftrekbaar voor het recht van overgang? NTFR, 2, p Visser, D.J.G. Primair openbaarmaken via de kabel. AMI, p Visser, D.J.G. Verwatering, verknoedeling en verandering van wezenlijke waarde. Bijblad bij De Industriële Eigendom, p Weide, J.A. van der. De internationale cessie in het licht van het voorstel voor een Verordening Rome I. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 25(1), p

18 Weide, J.A. van der. Goederenrecht en het Weens Koopverdrag. Maandblad voor Vermogensrecht, 17(7/8), p Wessels, B. & Raaijmakers, G.T.M.J. Fiscale garanties civielrechtelijk beschouwd. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, p Zwalve, W.J. & Gerdes, D.M.A. Boekbespreking. WPNR, 6701(138), p Zwalve, W.J. De cypressen van Daphne. Ars Aequi, 56, p Zwalve, W.J. De letter van de wet. Ars Aequi, 56(10), p Zwalve, W.J. Enkele opmerkingen over art. 6:6, lid 3 BW. Groninger Opmerkingen en Mededelingen, XXIII, p Zwalve, W.J. Reactie op Pye Ltd. V. United Kingdom, ook maar een mening van prof. mr. W.J. Zwalve. WPNR, 6698, p Bundels Houben, I.S.J., Jansen, K.J.O., Memelink, P., Nieuwenhuis, J.H. & Reurich, L. (Eds.). Europees contractenrecht. Techniek en moraal (BWKJ 22). Deventer: Kluwer. Houben, I.S.J., Jansen, K.J.O., Memelink, P., Nieuwenhuis, J.H. & Reurich, L. (Eds.). Samenloop (BWKJ 23). Deventer: Kluwer. Klaauw-Koops, F.A.M. van der, Corvers, S.F.M. & Sinninghe Damsté, W. (Eds.). Een nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke sectoren. Den Haag: Sdu Uitgevers. Artikelen in bundels Bezemer, C.H. & Chorus, J.M.J. Auhenticae bij Boek 4-8. In: J.E. Spruit (Ed.), Corpus iuris civilis. Tekst en vertaling VIII Codex Iustinianus 4-8 (p ). Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Bezemer, C.H. Romeins recht vs. sociale rechtvaardigheid. Een voorbeeld uit de Republiek. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & R. Reurich (Eds.), Europees contractenrecht. Techniek en moraal ((BWKJ 22)) (p ). Deventer: Kluwer. 17

19 Bezemer, C.H. Samenloop van rechtsvorderingen: geboorte, jeugdjaren en volwassenheid van een leerstuk. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Samenloop ((BWKJ 23)) (p ). Deventer: Kluwer. Boer, M.B. de. Samenloop faillissement, surseance van betaling en schuldsanering. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Samenloop ((BWKJ 23)) (p ). Deventer: Kluwer. Bomhoff, J.A. Grensoverschrijdende Juridische Argumentatie. Juridisch argumenteren in het internationaal privaatrecht. In J.A. Pontier (Ed.), Alles afwegende. Nijmegen: Ars Aequi Libri. Castermans, A.G. & Terlouw, A.B. Bewijs van discriminatie. In: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh & L.A.D. Keus (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht (p ). Deventer: Kluwer. Castermans, A.G. Human Rights and their Safeguards in the private Sphere. In: Ineke Boerefijn & Jenny Goldschmidt (Eds.), Human Rights in the Polder (p ). Antwerpen/Oxford: Intersentia. Castermans, A.G. & Krans, H.B. Samenloop van bijzondere overeenkomsten. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, N.J. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Samenloop Vol. 23. BW Krant Jaarboek (p ). Deventer: Kluwer. Delfos-Roy, Y.L.L.A.M. Beperking van het recht op vrije arbeidskeuze. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Europees contractenrecht, Techniek en moraal, ((BWKJ 22)) (p ). Deventer: Kluwer. Delfos-Roy, Y.L.L.A.M. Samenloop van artikel 7: 611 BW en artikel 7: 658 BW. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Samenloop ((BWKJ 23)) (p ). Deventer: Kluwer. Es, P.C. van. Meer spreken, minder zwijgen? Over geheimhouding, informatieplicht en verschoningsrecht van de notaris. In: Meer spreken, minder zwijgen? Over geheimhouding, informatieplicht en verschoningsrecht van de notaris (Preadviezen voor de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie) (p ). Den Haag: Sdu Uitgevers. 18

20 Hebly, J.M. & Brokkaar, B. Het transparantiebeginsel in het voortraject van een overheidsopdracht. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Europees contractenrecht - Techniek en moraal ((BWKJ 22)) (p ). Deventer: Kluwer. Hebly, J.M. & Albers, H.S.J. Samenloop van beroepstermijnen in het aanbestedingsrecht. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Samenloop ((BWKJ, 23)) (p ). Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Algemene inleiding (hoofdstuk 1). In: Jac. Hijma (Ed.), Rechtshandeling en Overeenkomst (Studiereeks Burgerlijk Recht, 3) (p. 1-23). Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Algemene voorwaarden (hoofdstuk 6). In: Jac. Hijma (Ed.), Rechtshandeling en Overeenkomst (Studiereeks Burgerlijk Recht, 3) (p ). Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Begrenzing van consumentenbescherming, bezien bij koop op afstand. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Europees contractenrecht - Techniek en moraal ((BWKJ 22)) (p ). Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Foundations of and trends in the new Civil Code of The Netherlands. In: L.M. Wang & W.G. Wang (Eds.), Dutch experience and re-codification of civil law (p ). Beijing China: CUPL/Joyal. Hijma, Jac. The impact of EU-legislation on the Civil Code, especially regarding consumer protection. In: L.M. Wang & W.G. Wang (Eds.), Dutch experience and re-codification of civil law. (p ). Beijing China: CUPL/Joyal. Houben, I.S.J. Exclusiviteit. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Samenloop ((BWKJ 23)) (p ). Deventer: Kluwer. Houben, I.S.J. Universele dienstverplichtingen: moreel tegenwicht van technische liberaliseringswetgeving? In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Europees contractenrecht. Techniek en moraal ((BWKJ 22)) (p. 1-22). Deventer: Kluwer. 19

21 Jansen, K.J.O. Samenloop en kanalisering van aansprakelijkheid. In: I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Samenloop ((BWKJ 23)) (p ). Deventer: Kluwer. Janssen, J.F.M. Timeshare, niet goed geen geld terug? In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Europees contractenrecht. Techniek en moraal ((BWKJ 22)). Deventer: Kluwer. Janssen, J.F.M. Wanneer is sprake van samenloop? In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Samenloop ((BWKJ 23)) (p. 3-23). Deventer: Kluwer. Klaauw-Koops, F.A.M. van der, Duijvenvoorde, G.P. van, Fischer-Braams, A., Sikkens, M. & Dijk, T. van. Elektronisch aanbesteden. In: F.A.M. van der Klaauw-Koops, S. Corvers & W. Sinninghe Damsté (Eds.), Een nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke sectoren (p ). Den Haag: Sdu Uitgevers. Kooij, P.A.C.E. van der. Samenloop van auteurs- en modellenrechtelijke vorderingen. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Samenloop ((BWKJ 23)) (p ). Deventer: Kluwer. Kooij, P.A.C.E. van der. Techniek en moraal in het octrooirecht. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink & J.H. Nieuwenhuis (Eds.), Europees contractenrecht. Techniek en moraal ((BWKJ 22)) (p ). Deventer: Kluwer. Nieuwenhuis, J.H. The core business of privacy law: protecting autonomy. In: K. Ziegler (Ed.), Human rights and private law (p ). Oxford: Hart Publishing. Nijland, J. Opdracht en het Wetsvoorstel Personenvennootschappen; samenloop? In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Samenloop ((BWKJ 23)) (p ). Deventer: Kluwer. Polak, M.V. Contract, delict en IPR. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Samenloop ((BWKJ 23)) (p ). Deventer: Kluwer. 20

22 Snijders, H.J. Aanvulling van gronden van EU-recht door de Nederlandse burgerlijke rechter. In: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburg & L.A.D. Keus (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht (p ). Deventer: Kluwer. Snijders, H.J. Privacy of Contract. In: K.S. Ziegler (Ed.), Human Rights and Private Law, Privacy as Autonomy (p ). Oregon: Hart Publishers. Snijders, H.J. Some Comments on Dealing with Default, Enforcement and Insolvency in the Draft Legislative Guide on Secured Transactions. In: B. Foëx, L. Thévenoz & S.V. Bazinas (Eds.), Réforme des sûretés mobilières / Reforming Secured Transactions (p ). Genève/Zürich/Bâle: Schulthes. Snijders, H.J. The Culture of the Dutch Civil Code. In: L.M. Wang & W.G. Wang (Eds.), Dutch Experiences and the Re-codification of Civil Law (p ). Beijing: CUPL/Joyal. Snijders, H.J. The Dutch Property Law. In: L.M. Wang & W.G. Wang (Eds.), Dutch Experiences and the Re-codification of Civil Law (p ). Beijing: CUPL/Joyal. Verstraaten, R.T.G. Overdrachtsbelasting en successiebelastingen. In: Y.E. Gassler (Ed.), De toekomst van de overdrachtsbelasting. (Bundel uitgebracht t.g.v. symposium georganiseerd door Fiscaal Recht Leiden) (p ). Deventer: Kluwer. Wessels, B. Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten. In: B. Wessels (ed.), Contracten maken (Serie Praktijkhandelingen) (p. 1-24). Deventer: Kluwer. Wessels, B. & Jongeneel, R.H.C. Uitgangspunten bij het opstellen van algemene voorwaarden. In: B.Wessels, (ed.), Contracten maken (Serie Praktijkhandelingen) (p ). Deventer: Kluwer. Zippro, E.J. Het passing-on verweer; samenloop van directe en indirecte acties tot verkrijging van schadevergoeding. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Samenloop ((BWKJ 23)) (p ). Deventer: Kluwer. Zwalve, W.J. Tekst en uitleg. In: J.H.A. Lokin, F. Brandsma, C.J.H. Janssen & W.J. Zwalve (Eds.), Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Grondslag Vol. XXII. Groninger Opmerkingen en Mededelingen (p ). 21

23 Zwalve, W.J. Codex Justinianus : Florus s case. In: O. Hekster, G. Kleijn de & D. Slootjes (Eds.), Crises and the Roman Empire (p ). Leiden: Koninkijke Brill NV. Zwalve, W.J. Papinianus of Modestinus? Over de curieuse achtergronden van een curieus geval van samenloop. In: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis & L. Reurich (Eds.), Samenloop ((BWKJ 23)) (p ). Deventer: Kluwer. Boekbespreking Visser, D.J.G. & Kooij, P.A.C.E. van der. Van idee naar IE. Kennismaking met het intellectuele eigendomsrecht [Bespreking van het boek Van idee naar IE. Kennismaking met het intellectuele eigendomsrecht]. BIE, p Rapport Sonneveldt, F. Rapport van de Commissie algemeen nut beogende instelling. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap (reeks nr. 232). Deventer: Kluwer. Wetenschappelijke annotatie Siemerink, L.A.R. Noot bij: s-gravenhage , Cr 2007, 46, p , (Noot bij uitspraak Rb. s-gravenhage 5 januari 2007 (Brein/KPN)). 22

24 Vakpublicaties Artikelen Bezemer, C.H. Harcourt. In: P. Arabeyre, J.L. Halpérin & J. Krynen (Eds.), Dictionnaire historique des juristes français XIIe - XXe siècle (p ). Parijs: Quadrige/Presses Universitaires de France. Boer, M.B. de. Commentaar op art. 41, 60a, 60b, 61 en 63. (losbladig). In: SDU Commentaar Faillissementswet. Breedveld, C.G. Boek 1, Titel 7, Afd. 3. In: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek, Tekst & Commentaar (p ). Deventer: Kluwer. Breedveld, C.G. Boek 1, Titel 8. In: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek, Tekst & Commentaar (p ). Deventer: Kluwer. Bruning, M.R. Equality of arms bij jeugdbescherming (editorial). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht,p.1. Bruning, M.R. Gesloten jeugdzorg voor 18+ers. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, p Bruning, M.R. Gezinsvoogd van Savanna vrijgesproken - de gevolgen van de uitspraak voor de jeugdzorg. Tijdschrift voor de Rechten van het Kind, k12-k13. Bruning, M.R., Boendermaker, L. & Jonge, G. de. Meer op één cel, mag dat wel? Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, p Bruning, M.R. Zorg om de jeugdzorg: wat moet beter? Openbaar Bestuur, p Castermans, A.G. Rol en betekenis van de Commissie gelijke behandeling. Sociaal Maandblad Arbeid, 10, p Es, P.C. van. Doorzoeking en inbeslagneming bij verschoningsgerechtigden. JBN, december, p Es, P.C. van. Inkorting van reeds uitgekeerde (quasi)legaten. Tijdschrift erfrecht, 2007(5), p

25 Es, P.C. van. Art. 3:89. In: Jac. Hijma en W.M. Kleijn (ed.), Vermogensrecht (losbladig).deventer: Kluwer. Es, P.C. van. Art. 3:98. In: Jac Hijma en W.M. Kleijn (ed.), Vermogensrecht (losbladig). Deventer: Kluwer. Hebly, J.M. & Wilman, F.G. Aanbestedingsrecht in beweging: meer recente ontwikkelingen. Nederlands tijdschrift voor Europees recht, p Hebly, J.M. & Wilman, F.G. Lessen van de affaire Koenders. Tender Nieuwsbrief, p Hebly, J.M. Net sluit zich rond B-diensten. Tijdschrift Aanbestedingsrecht, p Hebly, J.M., Palm, J.E. & Kröner-van Rappard, L. Overzicht EG-inbreukprocedures Aanbesteding Tijdschrift Aanbestedingsrecht, p Hebly, J.M. Bouwrecht (losbladig; ca. 40 pag.). In: Modellen voor de Rechtspraktijk. Hebly, J.M. Rechtsbescherming in aanbestedingsgeschillen. In: W.A. Sinninghe Damsté (Ed.), Nieuw Aanbestedingsrecht (p ). Den Haag: Sdu Uitgevers. Hijma, Jac. Dwaling (art. 6:228 BW). In: A.A. van Schaick, C.E. du Perron & T. Hartlief (Eds.), Wet en rechtspraak Burgerlijk Wetboek (p ). Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Dwaling (art. 6:228). In: Verbintenissenrecht (losbladig; ca. 50 bewerkte pag. + ca. 10 nieuwe pag.). Hijma, Jac. Rechtshandelingen (Titel 3.2). In: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk & M.H. Wissink (Eds.), Tekst & Commentaar, Vermogensrecht (p ). Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst. In: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk & M.H. Wissink (Eds.), Tekst & Commentaar, Vermogensrecht (p ). Deventer: Kluwer. 24

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2008

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2008 15V030 Omslag Meijers instituut (21x21):Omslag Meijers instituut 10-09-09 14:47 Pagina 1 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2008 Jaarverslag

Nadere informatie

Contractvrijheid. T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker. (redactie) E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden

Contractvrijheid. T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker. (redactie) E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden Contractvrijheid T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker (redactie) INSTITUUT VOO1 E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden KLUWER DEVENTER 1999 Inhoudsopgave WOORD VOORAF

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 9 Deelprogramma

Nadere informatie

COLLECTIE CONTRACTENRECHT (ADVOCATUUR)

COLLECTIE CONTRACTENRECHT (ADVOCATUUR) Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Expert Collectie zijn opgenomen*. Deze uitgaven zijn toegankelijk via onze gebruiksvriendelijke informatieportal Navigator. Bij aanschaf van een Expert Collectie

Nadere informatie

Plaatsingssysteem PRI

Plaatsingssysteem PRI Plaatsingssysteem PRI PRIVAATRECHT NEDERLAND A Werken van bijzondere aard A 10 Naslagwerken, woordenboeken A 20 Losbladige werken A 30 Seriewerken A 40 Jurisprudentieverzamelingen B Burgerlijk recht algemeen

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3 Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 11 Deelprogramma

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2002 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2002 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2002 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 21 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Binnen Navigator, Legal Intelligence en/of Rechtsorde heeft u de beschikking over een grote hoeveelheid vakinformatie. Toch komt het voor dat wordt verwezen naar oudere artikelen. Op veler verzoek heeft

Nadere informatie

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat:

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Paramaribo, 28 oktober 2014 Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Suriname is door de World Economic Forum geclassificeerd als een Efficiency Driven

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

Deponering, publicatie en verzet

Deponering, publicatie en verzet Deponering, publicatie en verzet Een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beeindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Recht in je opleiding

Recht in je opleiding Verbintenissenrecht el ondernemingsrecht Mr. C.W. de Ruiter Mr. R. Westra Tweede druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 201 o Inhoud VERBINTENISSENRECHT I I.I 1.2 i-3 1.4 1.6 i-7 1.8 1.9 I.IO in het recht

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen /XI HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Probleemstelling / 2 1.1.2 Plan van aanpak en verantwoording / 2 1.2 De positie van de bestuurder binnen de vennootschap

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Rechtspersonenrecht Deel II De naamloze en besloten vennootschap Derde druk Bewerkt door: Mr. G. van Solinge Hoogleraar aan

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Mr. CW.de Ruiter Mr. R.Westra Derde druk Boom Juridische uitgevers Den Haag Inhoud I VERBINTENISSENRECHT in het recht Recht en rechtsbronnen Wetten Verdragen Jurisprudentie

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld door het FB) Redactionele aanpassingen:

Nadere informatie

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 DEEL 1 Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis

Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, volgens

Nadere informatie

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB.

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB. Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB tijdschriften SDU Advocatenblad AI - Arbeid Integraal Belastingzaken BER - Tijdschrift

Nadere informatie

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten Opdrachten groep I 1. Zoek op Kluwer Plaza (in de NJ) het onderstaande arrest op: Kies de databank Kluwer Plaza Kies Juridische

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Whitepaper Sdu Webservices (SWS)

Whitepaper Sdu Webservices (SWS) Wat kan Sdu Webservices voor u betekenen? Met Sdu Webservices (SWS) bent u in staat om uw website of kennissysteem te laten communiceren met juridische databases van Sdu. SWS geeft op basis van uw zoekvragen

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT. Mr. F. Veenstra

IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT. Mr. F. Veenstra IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT Mr. F. Veenstra Kluwer - Deventer - 2010 Uitgebreide inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 1 1.1 Onderwerp en probleemstelling 1 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

DE ROL VAN NEDERLANDSE WERKNEMERS(VERTEGENWOORDIGERS) BIJ EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE JURIDISCHE FUSIE

DE ROL VAN NEDERLANDSE WERKNEMERS(VERTEGENWOORDIGERS) BIJ EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE JURIDISCHE FUSIE DE ROL VAN NEDERLANDSE WERKNEMERS(VERTEGENWOORDIGERS) BIJ EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE JURIDISCHE FUSIE Een onderzoek naar de vennootschappelijke en ondernemingsrechtelijke medezeggenschapsrechten van de Nederlandse

Nadere informatie

Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt

Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt N ILG Congresbundel 2 0 1 0 O.O. Cherednychenko C.E.C. Jansen A.R. Neerhof F.M.J. Verstijlen (red.) Boom

Nadere informatie

NILG Jaarcongres 2010 Het publieke van het privaatrecht. Edgar du Perron 020-525 3449 duperron@uva.nl

NILG Jaarcongres 2010 Het publieke van het privaatrecht. Edgar du Perron 020-525 3449 duperron@uva.nl NILG Jaarcongres 2010 Het publieke van het privaatrecht Edgar du Perron 020-525 3449 duperron@uva.nl 2 Ik ben ervan overtuigd, dat ook een sterke mate van socialisatie de kernen van ons Burgerlijk Wetboek:

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

De invloed van het Europese fair balance -beginsel op het Nederlandse recht

De invloed van het Europese fair balance -beginsel op het Nederlandse recht De invloed van het Europese fair balance -beginsel op het Nederlandse recht Lezing opening facultair jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid Leiden, 3 september 2008 Prof. mr. Tom Barkhuysen Inleiding Onderwerp

Nadere informatie

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF Mr. L.J. Hìjmans van den Bergh Prof. mr. Gerard van Solinge Mr. T. de Waard Prof. mr. Jaap Winter Prof. mr. L. Timmerman Prof. mr. H.J. de

Nadere informatie

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs Page 1 of 12 Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs De gids is voor RechtenOnline samengesteld door de UB Maastricht. Mr drs CJP van Laer C.vanLaer@ub.unimaas.nl Dit is een gids bij

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49 vii Voorwoord v Lijst van afkortingen vi Softy bv xv Bedrijfsprofiel Softy bv xv Deel 1 Algemene inleiding 1 1 Inleiding 3 1.1 Wat is recht? 3 1.2 Rechtspraak 4 1.3 Rechtsbronnen 4 1.4 Formeel en materieel

Nadere informatie

Inleiding. 1 Strafrecht

Inleiding. 1 Strafrecht Inleiding 1 Strafrecht Plaats van het strafrecht Het strafrecht is, net als bijvoorbeeld het staatsrecht en het bestuursrecht, onderdeel van het publiekrecht. Het publiekrecht regelt de betrekkingen tussen

Nadere informatie

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN Bij de zevende druk In de derde band worden de titels 6.3 (Onrechtmatige daad) en 6.4 (Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst) behandeld als

Nadere informatie

VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN Over de grenzen van goederenrecht, erfrecht en vennootschapsrecht Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT Ter verkrijging van de graad

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2017 juni 2017 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Prof. PL. Dijk en Mr. T.J. van der Ploeg Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Vierde herziene druk bewerkt door Mw. mr. C.H.C. Overes Universitair docent aan de Vrije

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

I VERBINTENISSENRECHT 17

I VERBINTENISSENRECHT 17 I VERBINTENISSENRECHT 17 1 Inleiding in het recht 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Recht en rechtsbronnen 20 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 22 1.2.4 Het gewoonterecht 23 1.3 Privaatrecht

Nadere informatie

KLUWER GELIJKHEID EN (ANDERE) GRONDRECHTEN. Onder redactie van R. Holtmaat M. van den Brink A.C. Hendriks D. Jongsma

KLUWER GELIJKHEID EN (ANDERE) GRONDRECHTEN. Onder redactie van R. Holtmaat M. van den Brink A.C. Hendriks D. Jongsma GELIJKHEID EN (ANDERE) GRONDRECHTEN BUNDEL OPSTELLEN TER GELEGENHEID VAN HET TIENJARIG BESTAAN VAN DE AWGB Onder redactie van R. Holtmaat M. van den Brink A.C. Hendriks D. Jongsma Met bijdragen van E.A.

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW MONOGRAFIEËN BW B5 Volmacht Prof. mr. A.C. van Schaick Advocaat te Tilburg, hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

EU Contractenrecht. Prof. mr. J.H.M. van Erp

EU Contractenrecht. Prof. mr. J.H.M. van Erp EU Contractenrecht Prof. mr. J.H.M. van Erp EU Contractenrecht I. Algemeen II. Ambtshalve toepassing? III. Samenhang met goederenrecht IV. Consumenten(contracten)recht V. Slotopmerkingen Doel: Verkennen

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Bestaande lacunes en toekomstperspectieven in het Europees internationaal privaatrecht: naar een wetboek van internationaal privaatrecht?

Bestaande lacunes en toekomstperspectieven in het Europees internationaal privaatrecht: naar een wetboek van internationaal privaatrecht? DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN Bestaande lacunes en toekomstperspectieven in het Europees internationaal

Nadere informatie

TWEEHONDERD JAREN CODIFICATIE VAN HET PRIVAATRECHT IN NEDERLAND

TWEEHONDERD JAREN CODIFICATIE VAN HET PRIVAATRECHT IN NEDERLAND TWEEHONDERD JAREN CODIFICATIE VAN HET PRIVAATRECHT IN NEDERLAND OPSTELLEN OVER (DE GESCHIEDENIS VAN) HET PRIVAATRECHT NAAR AANLEIDING VAN HET TWEEDE EEUWFEEST VAN HET WETBOEK NAPOLEON INGERIGT VOOR HET

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Presentatie. Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht. Dr. S.F.G Rammeloo. Master Open Dag 18 maart 2017

Presentatie. Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht. Dr. S.F.G Rammeloo. Master Open Dag 18 maart 2017 Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht Dr. S.F.G Rammeloo Master Open Dag 18 maart 2017 Programma Eenjarige Master - 8 blokken, dwz twee per blokperiode

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Symposium SCGOP 27 augustus 2003

Symposium SCGOP 27 augustus 2003 Symposium SCGOP 27 augustus 2003 Prof. mr S.R. Schuit steven.schuit@allenovery.com I Het overzicht NL - UK - G - F Wat zijn de grote verschillen? (met name van belang voor institutionele beleggers) II

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1 1 Inleiding 1 2 Onderzoeksopzet en verantwoording 5 2.1 Synopsis 5 2.2 Relevantie van het onderzoek 6 2.3 Afbakening en verantwoording van het onderzoek 7 2.4 Probleemstelling 9 2.5 Opbouw van het boek

Nadere informatie

Bijlage. Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister

Bijlage. Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister Bijlage Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister Versie 2016/2017 1 Inleiding recht Antwoorden Hoofdstuk 1 Antwoord 1: B Antwoord 2: B Antwoord 3: wetten (regelgeving), verdragen,

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1167 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

RECHT EN EFFICIENTIE

RECHT EN EFFICIENTIE RECHT EN EFFICIENTIE Een inleiding in de economische analyse van het recht Eindredactie: dr. B.C.J. van Velthoven dr. P.W. van Wijck Met bijdragen van: dr. C.P. van Beers mw. mr. drs. A.E.H. Huygen prof.

Nadere informatie

VAN CONTACT NAAR CONTRACT

VAN CONTACT NAAR CONTRACT VAN CONTACT NAAR CONTRACT De bijzondere positie van gemeenten in het contractenrecht Prof. mi. A.A. van Rossum VNC uitgeverij Postbus 30435,2500 GK Den Haag Telefax: (070) 346 92 01 Internet: www.vnguitgeverij.nl

Nadere informatie

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur Cursusaanbod Onderhoud Vakbekwaamheid (PO) voor de advocatuur T.M.C. Asser Instituut 6 dec 2013 IPR Familierecht. Echtscheiding en nevenvoorzieningen inzake boedelscheiding en alimentatie gewezen echtgenoten

Nadere informatie

Yin - Yang. Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar

Yin - Yang. Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar Yin - Yang Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar Kluwer - 2000 Vernietiging van de uitsluitingsclausule

Nadere informatie

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN Verzameld en ingeleid door C.J.H. Jansen S.C.J.J. Kortmann G. van Solinge KLUWER DEVENTER - 2004 INHOUD J.M.M. Maeijer Voorwoord Ten geleide C.J.H. Jansen,

Nadere informatie

Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht

Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht Een nieuwe balans Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht Prof. mr. W.D.H. Asser Prof. mr. H.A. Groen Prof. mr. J.B.M. Vranken m.m.v. mevrouw mr. I.N. Tzankova Boom Juridische

Nadere informatie

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Recht met sfeer Bloemlezing uit eigen werk Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. M.J.A. van Mourik als hoogleraar notarieel- en privaatrecht

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Juridischee Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

VOORWOORD BIJ EERDERE DRUKKEN

VOORWOORD BIJ EERDERE DRUKKEN VOORWOORD BIJ EERDERE DRUKKEN Bij de eerste druk Reeds geruime tijd geleden werd mij gevraagd een nieuw deel in de Asser-serie te verzorgen. Dit als vervolg op het door wijlen collega Van der Grinten bewerkte

Nadere informatie

Samenloop van grondrechten in verschillende rechtsstelsels, multiculturaliteit in het strafrecht & schuldsanering en collectieve schuldenregeling

Samenloop van grondrechten in verschillende rechtsstelsels, multiculturaliteit in het strafrecht & schuldsanering en collectieve schuldenregeling Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgié en Nederland Samenloop van grondrechten in verschillende rechtsstelsels, multiculturaliteit in het strafrecht & schuldsanering en collectieve

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Literatuurlijst Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Opleiding HBO Rechten DT/ Jaar 4 (blok 1)/ ca 47,50/ISBN 9789089746825

Nadere informatie

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M.

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame

Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame MONOGRAFIEËN BW Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame Mr. D.W.F. Verkade Advocaat-generaal i.b.d. bij de Hoge Raad der Nederlanden Bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (Bregstein-leerstoel)

Nadere informatie

BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN

BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE

Nadere informatie

VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN Inhoudsopgave VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XIII 1 KORTE KARAKTERISERING PERSONENVENNOOTSCHAP; HAAR PLAATS EN BETEKENIS IN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT 1 1.1 Vennootschap is kapitaalvennootschap

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie