Voorwoord onderzoeksverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord onderzoeksverslag 2002 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 21 Deelprogramma Goederenrecht 27 Programma Geschillenbeslechting 29 Deelprogramma Geschillenbeslechting algemeen 31 Deelprogramma Rechtspleging nationaal 43 Deelprogramma Rechtspleging internationaal 47 Deelprogramma ADR (niet-overheidsrechtspleging) 49 Programma Global Governance 51 Deelprogramma Volkenrecht en internationale organisaties 53 Deelprogramma Mensenrechten 59 Deelprogramma Internationaal strafrecht 65 Deelprogramma Samenwerking tussen staten 67 Deelprogramma De rol van de rechter 69 Deelprogramma Marktwerking 71 Programma Sociale Cohesie en de rol van het recht 81 Deelprogramma Sociale cohesie en multiculturaliteit 83 Deelprogramma Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en recht 93 Deelprogramma Sociale cohesie en sociaal-economische verhoudingen 107 Programma Fiscaal Ondernemerschap 115 Programma Maatschappelijke Veiligheid 135 De niet-programmagebonden publicaties 143 Overzicht boeken verschenen in de facultaire Meijers-reeks 163

2 2

3 Voorwoord onderzoeksverslag 2002 Voor u ligt het onderzoeksverslag 2002 van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Het verslag bevat behalve de wetenschappelijke publicaties en de vakpublicaties ook een overzicht van de talrijke lezingen, de gegeven interviews, functies in de juridische sfeer en wat al niet meer. Overigens zal dit jaarverslag voor de laatste maal zo breed van opzet zijn. Het komende verslag over 2003 zal zich onder meer vanwege de leesbaarheid beperken tot alleen de publicaties. De faculteit hanteert sinds enige tijd strengere normen voor wat wetenschappelijke- en wat vakpublicaties zijn. Als gevolg daarvan vond over de afgelopen jaren een zekere verschuiving plaats van wetenschappelijke- naar vakpublicaties. Dat verklaart onder meer het afgenomen aantal wetenschappelijke publicaties. Ook het aantal dissertaties is afgenomen. Dit wordt weer verklaard door de omstandigheid dat de faculteit in de jaren 1995/1996/1997 nauwelijks aio s heeft aangesteld, in afwachting van de oprichting van het E.M. Meijers Instituut. Zie daarover uitvoeriger de website van het Instituut Enkele cijfers: het aantal promoties in 2002 bedroeg 14, tegen 8 in het jaar daarvóór. Er waren in wetenschappelijke publicaties en 480 vakpublicaties (in resp. 440). Het verslag is op twee manieren te lezen: men kan kennisnemen van de publicaties en overige activiteiten die binnen de facultaire onderzoeksprogramma's hebben plaatsgevonden met daarbij de programmabeschrijvingen. Daarnaast zijn de resultaten ingedeeld naar departementen en afdelingen waar het onderzoek heeft plaatsgevonden maar dan zónder verdere programmatische beschrijving. Binnen het facultaire onderzoeksinstituut, het E.M. Meijers Instituut, hebben de volgende programma's vorm gekregen :. Vraagstukken van vermogensrecht,. Geschillenbeslechting,. Global Governance,. Sociale cohesie en de rol van het recht,. (Fiscaal) ondernemerschap, en het programma. Maatschappelijke veiligheid, in het kader van de gelijknamige onderzoekschool. Elk van de programma's heeft een of meer coördinatoren. De keuze van de programma's vloeide voort uit een brede consultatie van de facultaire gemeenschap. Het komende verslagjaar 2003 zal in het teken staan van een herijking van de programma s. In dat (komende) verslag zal ook rekenschap worden afgelegd van de bevindingen van de landelijke onderzoeksvisitatie rechtsgeleerdheid. Het aantal publicaties van meer dan één auteur neemt toe. Dat is in lijn met wat in andere wetenschappelijke disciplines gebeurt. Soms gaat het om auteurs van verschillende universiteiten. Om de herkenbaarheid te vergroten heeft de redactie van dit jaarverslag in die gevallen de Leidse auteur voorop geplaatst, ook als de eigenlijke publicatie een andere volgorde aanhield. Men passe dus op met verwijzingen vanuit dit verslag. Enkele belangrijke ontwikkelingen die het onderzoeksbeleid raken, zijn hier nog kort te vermelden. De faculteit maakt, op bedrijfseconomische gronden, een ingrijpende en in sommige gevallen pijnlijke reorganisatie door. Vele afdelingen hebben vanwege die reorganisatie de afgelopen periode een onderformatie gekend. Evenals vorig jaar betuigen het faculteitsbestuur en het 3

4 bestuur van het Meijers Instituut respect aan alle medewerkers die, gegeven de vele extra uren die moesten worden besteed aan onderwijs en de begrijpelijke emoties waarmee een reorganisatie gepaard gaat, zich zo hebben ingezet voor het facultaire wetenschappelijk onderzoek. Een van de uitkomsten van de reorganisatie zal zijn de overgang van de meeste bestuurskundigen en politicologen naar de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Hun publicaties uit 2002 zijn evenwel nog in dit jaarverslag opgenomen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor publicaties uit wetenschapsgebieden die na de reorganisatie worden beëindigd. Een belangrijke ontwikkeling in de reorganisatie is geweest de overgang van het aio-systeem naar een systeem van PhD-fellows. Deze laatsten geven meer onderwijs dan aio's, maar daar staat tegenover dat zij een aanstelling voor zes jaren (drie maal twee jaren) krijgen, in plaats van voor vier jaren. Het afgelopen jaar is opnieuw veel aandacht besteed aan een adequate opleiding van de promovendi. De verwachting is dat er de komende jaren velen zullen promoveren. Naar verwachting zal het aantal promoties, na een stijging in de jaren 2003 en 2004, stabiliseren rond 15 per jaar. Op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek gebeurt meer dan men in dit verslag terugvindt. De faculteit is in de afgelopen jaren steeds succesvoller in het verwerven van tweedeen derdegeldstroom onderzoek en zowel het Meijers Instituut als de afdelingen en instituten zelf organiseren jaarlijks vele tientallen presentaties, lezingen, workshops en conferenties. Wie meer informatie wenst kan die vinden op de eerdergenoemde website of te rade gaan bij de verschillende afdelingen en instituten. Ten slotte spreekt het faculteitsbestuur zijn dankbaarheid uit jegens diegenen in de departementen en het E.M. Meijers Instituut, die bij het maken van dit onderzoeksverslag betrokken waren. Het faculteitsbestuur Leiden, juni

5 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis programmacoördinator 5

6 6

7 Het programma Vraagstukken van Vermogensrecht Het onderzoeksprogramma 'Vraagstukken van Vermogensrecht' richt zich op de steeds belangrijker wordende internationale perspectieven van het Nederlandse vermogensrecht. In de drie deelprogramma's komen aan bod de thema's rechtshandeling en overeenkomst, aansprakelijkheid en goederenrecht. Het programma richt zich op de grote vraagstukken van deze tijd, en met name op de 'reikwijdte' van het recht. Fundamentele grondrechten en mensenrechten van nationaal-constitutionele of supranationale origine vormen een vruchtbaar toetsingskader voor rechtshandelingen en contracten. Zo rijst de vraag naar de horizontale werking van fundamentele grondrechten en mensenrechten en de vraag naar de mogelijkheid van bijzondere publiekrechtelijke posities ter zake van die grondrechten en mensenrechten. Belangrijk is voorts de vraag of, en zo ja in hoeverre, bij overeenkomst afstand kan worden gedaan van fundamentele grondrechten en mensenrechten. Essentiële leerstukken en rechtsfiguren, als contractvrijheid, lijken soms te kort te schieten in het licht van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en vragen om een nieuwe overdenking. Dat geldt ook voor de rechtshandeling en de overeenkomst en dan juist in een confrontatie met ander recht dan het algemeen vermogensrecht waarin deze rechtsfiguren zijn ingebed. Binnen het deelprogramma aansprakelijkheid wordt fundamenteel onderzoek gedaan naar de functie en de omvang van het aansprakelijkheidsrecht ('claimcultuur'). Op het terrein van het (buitencontractuele) aansprakelijkheidsrecht moet de gangbare opvatting dat de vergeldende rechtvaardigheid het dominante richtsnoer behoort te zijn, steeds meer plaats maken voor overwegingen van distributieve signatuur. Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen voor het aansprakelijkheidsrecht? In het deelprogramma goederenrecht, wordt soms geraakt aan de hierbovengenoemde thema's, met name dat van rechtshandeling en overeenkomst. Ook hier richten de onderzoekers zich op fundamentele vragen naar de reikwijdte van in dit geval het goederenrecht en de zakelijke rechten. Wat dient (nog) onder `goed' te worden verstaan en tot welke consequenties leidt dat bijvoorbeeld voor de wijze van overdracht? Hoever reikt, in letterlijke zin, het eigendomsrecht?; nieuwe technieken van efficiënt bouwen (ondertunneling, drijvend bouwen) roepen nieuwe juridische vragen op. Welke invloed heeft het EVRM (art. 1 Eerste Protocol) op ons burgerlijk recht? Op dit type vragen beoogt dit deelprogramma antwoorden te formuleren. (a) Missie De missie van het programma 'Vraagstukken van vermogensrecht' is gericht op het doen van fundamenteel onderzoek, mogelijk leidend tot een herijking van de traditionele begrippen van het vermogensrecht zoals: persoon (de steeds luider klinkende roep om erkenning van niet-monetaire persoonlijkheidsrechten), contractsvrijheid, eigendom (right to property; art. 1 Eerste Protocol EVRM), en schuld en risico als grondslagen voor aansprakelijkheid. Bovendien wordt het programma mede gekenmerkt door de doelstelling van grensoverschrijding zoals geformuleerd in de 'missie' van het E.M. Meijers Instituut. Zo wordt binnen de deelprogramma's samengewerkt door onderzoekers uit verschillende domeinen van het recht (burgerlijk recht en handelsrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, rechtsgeschiedenis, mensenrechten, Europees recht, rechtseconomie, gezondheidsrecht enz.). In toenemende mate blijkt ook meer interdisciplinair onderzoek mogelijk te zijn, bijvoorbeeld met psychologen, economen en bestuurskundigen. Grensoverschrijdend onderzoek in de zin van rechtsvergelijkend onderzoek is al veel langer een kenmerk van het Leidse vermogensrechtelijke onderzoek. Juist dit type onderzoek vindt men ook nu weer in vele wetenschappelijke publicaties terug. Het rechtsvergelijkende onderzoek kan worden versterkt 1999door de samenwerking die de faculteit kent met (vooral) de Universiteit Gent, de Universiteit van Oxford en de Amerikaanse University of California Hastings. (b) Probleemstelling Er is, in dit omvangrijke programma, dat bovendien al vele jaren loopt en waarbinnen een groot aantal onderzoekers samenwerkt, niet gekozen voor één (meer beperkte) probleemstelling. Het 7

8 onderzoek richt zich in algemene zin op de reikwijdte van het privaatrecht, op de invloed van het internationale recht op het nationale vermogensrecht, op de invloed van mensenrechten op het vermogensrecht, op de vragen die nieuwe technieken aan juristen stellen (zoals ICT), en op de historische fundamenten van ook thans nog vitale begrippen als contractvrijheid, aansprakelijkheid en eigendom. (c) Methodiek en beoogde onderzoeksresultaten De methodiek is deels disciplinair, maar in toenemende mate (zie onder a) ook interdisciplinair, en wel aldus dat civilisten en commercialisten nauw samenwerken met beoefenaren van het Europese recht, het internationaal privaatrecht, rechten van de mens, metajuridica en de rechtsgeschiedenis. Steeds beter lukt het ook de samenwerking met niet-juridische disciplines van de grond te krijgen, zoals de rechtseconomie, de bestuurskunde, de rechtssociologie en de rechtspsychologie. 8

9 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst Fundamentele grondrechten en mensenrechten van nationale of supranationale origine vormen een vruchtbaar toetsingskader voor dit deelprogramma. Zo rijst de vraag naar de verhouding met de contractsvrijheid, onder meer in samenhang met de vraag naar de horizontale werking van fundamentele grondrechten en mensenrechten en de vraag naar de mogelijkheid van bijzondere publiekrechtelijke posities terzake van die grondrechten en mensenrechten. Wetenschappelijke publicaties Breedveld, C.G. (2002). De uitleg van de akte van levering bij de overdracht van een onroerende zaak. RM Themis, pp Cliteur, P.B. (2002). Moderne Papoea's. Dilemma's van een multicurturele samenleving. Amsterdam: De Arbeiderspers, 223 pp. Cliteur, P.B. (2002). Rechtsfilosofie. Een thematische benadering. Nijmegen: Ars Aequi Libri, 366 pp. Delfos-Roy, Y.L.L.A.M. (2002). Verzwijging/vertegenwoordiging. Tijdschrift voor Privaatrecht, pp. 2338/ /2300. Dortmond, P.J. (2002). Een afwijkende benoeming. Ondernemingsrecht, pp Groot, C. de & Kooij, P.A.C.E. van der (2002). Uitleg van polisclausules. In: Delfos-Roy, Y.L.L.A.M., Groot, C. de & Kooij, P.A.C.E. van der (Ed.), Zekerheidshalve, Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. (pp ). Deventer: Kluwer. Hijma, J. (2002). Fundamentele dwaling. In: Lemaire, H.F.G. & Vlas, P. (Ed.), Met recht verkregen (Joppe-bundel). (pp ). Deventer: Kluwer. Hijma, J. (2002). Modern Codification of Property Law and Contract Law-The Dutch Experience. In: Casals, M. (Ed.), L'exercici de les competencies sobre dret civil de catalunya. (pp ). Valencia: Tirant lo blanch. Hijma, J. (2002). Terug tot Liszkay/Harman. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, pp Hijma, J. (2002). Tien jaar nieuw nulliteitenrecht. WPNR, 6472(6472), pp Hijma, J. (2002). Validity. In: Busch, D., Hondius, E.H., Kooten, H.J. van & Schelhaas, H.N. (Ed.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law. (pp ). Nijmegen/Den Haag: Ars Aequi Libri. Hoek, M.P. van den (2002). Dematerialisatie en anonimiteit. WPNR, pp Hoek, M.P. van den (2002). Resultaten Communicatiekanaal 2000 en Ondernemingsrecht, pp Huijgen, W.G. & Duijvendijk-Brand, J. van (2002). Art. 1: 84 lid 3 BW: huwelijkse voorwaarden of schriftelijke overeenkomst. WPNR, 6479, pp Huijgen, W.G. (2002). De nieuwe regeling inzake de koop van onroerende zaken. Bouwrecht, 12, pp

10 Huijgen, W.G. (2002). De verhouding tussen het Nieuwe erfrecht en het overige familierecht. In: Roes, G.N. (Ed.), Langst leve het Nieuwe erfrecht. (pp ). Den Haag: SDU Uitgevers. Huijgen, W.G. (2002). Geen verjaring van wilsrechten? WPNR, 6514, pp Janssen, J.F.M. (2002). Gemeenschap en haar ontstaan. In: Breedveld-de Voogd, C.G., Grosheide, F.w., Ploeger, H.D., Raaijmakers, M.J.G.C., Reinhartz, B.E., Mellema- Kranenburg, T.J. & Pleysier, A.J.H. (Ed.), BW-Krant Jaarboek 18. (BWKJ, 18, pp. 9-29). Deventer: Kluwer. Kooij, P.A.C.E. van der & Groot, C. de (2002). Uitleg van polisclausules. In: Delfos-roy, Y.L.L.A.M., Groot, C. de, Kooij, P.A.C.E. van der & Mulder, S.J.A. (Ed.), Zekerheidshalve. (pp ). Deventer: Kluwer. Mendel, M.M. (2002). Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak. Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en het Benelux-Gerechtshof Tijdschrift voor Privaatrecht, pp Mulder, S.J.A. (2002). Bijzondere overeenkomsten. Verzekering. In: Dahm, P., Kleijn, W.M., Wedekind, W.G.Ph.E. & Willems, J.H.M. (Ed.), Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek (pp. 96, , ). Deventer: Kluwer. Pleysier, A.J.H. (2002). 2, Erfopvolging bij versterf. In: Valk, W.L. (Ed.), Erfrecht, Tekst & Commentaar. (pp ). Deventer: Kluwer. Reinhartz, B.E. (2002). Flitsscheidingen in Nederlands-Duitse verhoudingen. In: Vlas, P. & Lemaire, H.F.G. (Ed.), Met recht verkregen, Liber Amicorum voor Ingrid Joppe. (Kluwer Rechtswetenschappelijke Publicaties, pp ). Deventer: Kluwer. Siemerink, L.A.R. (2002). ISP's en de Wet overeenkomsten op afstand. Tijdschrift voor Consumentenrecht, 3(3), Varga van Kibéd, M.E. (2002). Verspreide pagina's in Overzicht van Handelsrechtelijke Rechtspraak, geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en het Benelux Gerechtshof TPR. Vossestein, G.-J. (2002). De bevoegdheid van de Europese Gemeenschap tot regeling van het vennootschapsrecht. WPNR, pp Vossestein, G.-J. (2002). Gouden aandelen. WPNR, pp Vossestein, G.-J. (2002). Overzicht van de handelsrechtelijke rechtspraak. Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en het Benelux-Gerechtshof Tijdschrift voor Privaatrecht, pp Wiel, B.T.M. van der (2002). De bewijsovereenkomst. WPNR, 133(6480), pp Zwalve, W.J. (2002). "Snell v. Beadle" (the Privy Council on Roman law, Norman customary law and the ius commune). In: Ligt, L. de (Ed.), "Viva vox iuris romani"(essays in honour of J.E. Spruit). (pp ). Amsterdam: Gieben. Zwalve, W.J. (2002). Enige beschouwingen over betaling door derden. In: Kortmann, S.C.J.J. (Ed.), "Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht", serie onderneming en recht deel 24. (Serie onderneming en recht, pp ). Deventer: Kluwer. 10

11 Zwalve, W.J. (2002). Redelijkheid en billijkheid, goede zeden en restitutie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6501, pp Annotatie Hijma, J. Noot bij : HR ( ), 118, NJ Hijma, J. Noot bij : HR ( ), 213, NJ Hijma, J. Noot bij : HR ( ), 364, NJ Hijma, J. Noot bij : HR ( ), 595, NJ Koot, R.M.C.M. Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, 85 (Katern), pp Mendel, M.M. Noot bij : HR ( ), 224, NJ 2002, pp Mendel, M.M. Noot bij : HR ( ), 456, NJ 2002, pp Mendel, M.M. Noot bij : HR ( ), 529, NJ 2002, pp Mendel, M.M. Noot bij : HR ( ), 609, NJ 2002, pp Pleysier, A.J.H. Noot bij : HR ( ), (NJ 2002, 23). Nk , pp Vossestein, G.-J. Noot bij : HvJ EG ( ), 2002, 114, Jor Vossestein, G.-J. Noot bij : HvJ EG ( ), 2002, 115, Jor Vossestein, G.-J.Noot bij : EHRM ( ), 2002, 157, Jor Vossestein, G.-J. Noot bij : HvJ EG ( ), 2002/113, Jor Vakpublicatie Cliteur, P.B. ( ). Sociale grondrechten zouden we niet moeten erkennen. Liberaal Reveil, pp Dortmond, P.J. (2002). De rechtsvorm van vereniging; van wieg tot graf. Handboek voor bestuurders en managers van verenigingen. (pp ). Den Haag: Elsevier. Dortmond, P.J. (2002). De wettelijke leeftijdsgrens van commissarissen geschrapt. Ondernemingsrecht, pp Dortmond, P.J. (2002). Naschrift (na reactie op artikel 'De wettelijke leeftijdsgrens van commissarissen geschrapt'. Ondernemingsrecht, pp Dortmond, P.J. (2002). Naschrift (na reactie op artikel Rabobank Nederland en het structuurregime). Ondernemingsrecht, pp Dortmond, P.J. (2002). Rabobank Nederland en het structuurregime. Ondernemingsrecht, pp

12 Es, P.C. van (2002). De notaris en de wanpresterende partij. WPNR, pp Es, P.C. van (2002). Enige opmerkingen over de Wet elektronische handtekeningen in het licht van de algemene bewijsrechtelijke bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. WPNR, 6474, pp Es, P.C. van (2002). Enige opmerkingen over de nieuwe regeling van artikel 4:91 NBW. WPNR, 6487, pp Es, P.C. van (2002). Nadere opmerkingen over de Wet elektronische handtekeningen. WPNR, 6515, pp Hijma, J. & Olthof, M.M. (2002). Compendium van het Nederlands Vermogensrecht. Deventer: Kluwer, 478 pp. Hijma, J. (2002). Dwaling. Losbladige Verbintenissenrecht, 30 bewerkte pag. en 5 nieuw geschreven pag. Deventer: Kluwer. Hijma, J. (2002). Wilsgebreken. Losbladige Vermogensrecht, 15 bewerkte pag. en 2 nieuw geschreven pag. Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. (2002). Boek 4 NBW, titel 1. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Tekst & Commentaar erfrecht. (pp. 1-11). Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. (2002). De natuurlijke verbintenis.verbintenissenrecht. (losbladige, 25 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. (2002). Een superdemocratische vereniging. JBN, 6(juni), pp Huijgen, W.G. (2002). NV en BV, titel 4 en 5. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M., Valk, W.L., Timmerman, L. & Tonkelaar, J.A. den (Ed.), Tekst & Commentaar. (pp ). Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. (2002). Pas op met contractuele bepalingen inzake woonruimteverdeling. JBN, 5(mei), pp Koot, R.M.C.M. (2002). Contractenrecht. Ars Aequi, 84, pp Koot, R.M.C.M. (2002). Goederenrecht. Ars Aequi, 82, pp Koot, R.M.C.M. (2002). Nakoming van verbintenissen. Losbladige Verbintenissenrecht. Deventer: Kluwer. Kranenborg, H.R. (2002). Uitdaging nummer één voor Straatsburg: de werklast omlaag. Ars Aequi, pp Pleysier, A.J.H. (2002). Hoeveel typen van akten zijn in de nieuwe Wet op het notarisambt te ontwaren? De notarisklerk, 1408, pp Punselie, E.C.C. (2002). Erkenning door verwekker zonder family life. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, pp Reinhartz, B.E. (2002). Artikel 95. Personen- en familierecht. (losbladige, 8 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. 12

13 Reinhartz, B.E. (2002). Automatische wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht komen er aan (zijn er al). Juridische Berichten voor het Notariaat, pp Reinhartz, B.E. (2002). Gehuwd in Las Vegas of Thailand, wat nu? WPNR, pp Reinhartz, B.E. (2002). IPR Huwelijksvermogensrecht. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M., Valk, W.L., Koens, M.J.C. & Vonken, A.P.M.J. (Ed.), Personen- en familierecht. Tekst & Commentaar. (pp ). Deventer: Kluwer. Reinhartz, B.E. (2002). Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde. Nieuw Erfrecht, 3(1), pp Reinhartz, B.E. (2002). Naschrift (op reactie van E.W.J. Ebben) op "Uitbreiding van de beschikkingsbevoegdheid van een vruchtgebruiker", in WPNR 5455/2001. WPNR, pp Reinhartz, B.E. (2002). Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Erfrecht, Tekst & Commentaar. (pp ). Deventer: Kluwer. Reinhartz, B.E. (2002). Zijn op de termijnen in het nieuwe erfrecht de bepalingen van de Algemene Termijnenwet van toepassing? Nieuw Erfrecht, 3(2), pp Siemerink, L.A.R. (2002). Contracten over ICT. In: Klaauw-Koops, F.A.M. van der & Corvers, S.F.M. (Ed.), Praktisch Informaticarecht. (pp ). Groningen: Martinus Nijhoff. Vanderveen, G. (2002). Experiencing safety: proposing a novel approach to scout differences between men and women in many countries. In: Nieuwbeerta, P. (Ed.), Crime Victimization in Comparative Perspective; Results from the International Crime Victims Survey (pp ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Vossestein, G.-J. & Wessels, B. (2002). Effectenrecht 2002/2003. Kaderpockets. Den Haag: SDU, 636 pp. Vossestein, G.-J. (2002). Nieuw voorstel Europese prospectusrichtlijn. Ondernemingsrecht, pp Vossestein, G.-J. & Wessels, B. (2002). Ondernemingsrecht 2002/2003. Kaderpockets. Den Haag: SDU, 563 pp. Wiel, B.T.M. van der (2002). Contractenrecht. Ars Aequi, 51(82), pp Zippro, E.J. (2002). Contractenrecht. Ars Aequi, pp Zwalve, W.J. (2002). Komdeur q.q/nationale Nederlanden. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6496, pp Populariserende publicatie Hijma, J. (2002). Privaatrecht. Gids voor de rechtenstudie (pp ). Deventer: Dut in Iura. Hoek, M.P. van den ( ). Alle aandeelhouders moeten hun idee kwijt kunnen. Het Financieele Dagblad. 13

14 Siemerink, L.A.R. (2002). Zakelijke en privé op de werkvloer. IT-Monitor, 2(2), pp Overige producten van wetenschappelijke activiteit Birks, P.B.H. ( ). The Contribution of the Common Law. (Oratie Leiden). Nog te verschijnen. Blokland, A.A.J. ( ). Is er leven na Lombroso? Nieuwe inzichten uit de evolutionaire criminologie. Cursus Evolutionaire Psychologie (Erasmus Universiteit): Rotterdam. Gastcollege. Brenninkmeijer, A.F.M. ( ). Algemene wet bestuursrecht. Utrecht, vergadering contactgroep bestuursrechtjuristen. Brenninkmeijer, A.F.M. ( ). De rechtsstaat en het bestuursrecht. Amsterdam, symposium vakgroep bestuursrecht VU. Broekers-Knol, A. ( ). De wet dualisering gemeentebestuur. Bennebroek, Conferentie in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Bulterman, M.K. ( ). Interview over financiële VN-sancties t.b.v. IKON tv uitzending Factor. Interview. Delfos-Roy, Y.L.L.A.M. (periode: 2002 t/m 2002). Raadsheer-plaatsvervanger. Functie bij: Gerechtshof Amsterdam. Dortmond, P.J. ( ). Beschermingscontructies. Cursus: Amsterdam. (Co- )referaat. Dortmond, P.J. (Ed(s).). (2002). Ondernemingsrecht. Dortmond, P.J. ( ). De one-tier board in een Nederlandse vennootschap. Groningen, Congres vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht. Dortmond, P.J. (periode: 2002 t/m 2002). Voorzitter. Functie bij : Vereniging Handelsrecht. Dortmond, P.J. (Ed(s).). (2002). Losbladige Kluwer-editie Rechtsperonen. Deventer: Kluwer. Dortmond, P.J. ( ). Statuten zonder bezwaar. congres: Rotterdam. Organisator congres/symposium. Dortmond, P.J. ( ). Statuten zonder bezwaar. Congres Preadviezen Koninklijke Notariele Broederschap. Congres: Rotterdam. Panellid. Dortmond, P.J. ( ). The New European Company. Congres: Leiden. Dagvoorzitter. Duynstee, M.C.I.M., Feenstra, R., Winkel, L.C. & Wijffels, A.A. (Ed(s).). (2002). Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 70. Groot, C. de, Delfos-Roy, Y.L.L.A.M., Kooij, P.A.C.E. van der & Mulder, S.J.A. (Ed(s).) 14

15 (2002). Zekerheidshalve, Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. Deventer: Kluwer, 164 pp. Hijma, J. (periode: 2002 t/m 2002). Rechter-plaatsvervanger. Functie bij : Rechtbank Arnhem. Hijma, J. (Ed(s).). (2002). Studiepockets Privaatrecht. Deventer: Kluwer. Hijma, J. (Ed(s).). (2002). Studiereeks Burgerlijk recht. Deventer: Kluwer. Hijma, J. (Ed(s).). (2002). WPNR. Hijma, J. ( ). Terhandstelling van algemene voorwaarden. Leiden, Studiegroep H. Drion. Hijma, J. (Ed(s).). (2002). Vermogensrecht (losbladige). Deventer: Kluwer. Hoek, M.P. van den (Ed(s).). (2002). Actualia Ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer. Hoek, M.P. van den ( ). Besluitvorming, vertegenwoordiging en volmacht in het ondernemingsrecht. Leiden, PAO-bijeenkomst. Hoek, M.P. van den ( ). Proxy sollicitation en aandeelhouderscommunicatie. Leiden, PAO-bijeenkomst Ondernemingsrecht. Huijgen, W.G. ( ). Aansprakelijkheden in het rechtspersonenrecht. Leiden. Dagvoorzitter. Huijgen, W.G. ( ). Actualiteiten onroerend goed. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Bedrijfsoverdracht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Congres projectontwikkeling nieuw Schiphol (Vereniging voor Bouwrecht). Schiphol Luchthaven. Dagvoorzitter. Huijgen, W.G. ( ). De gemeenschap van goederen. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). De nieuwe regeling inzake koop van onroerende zaken. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). De receptie van het Romeinse recht en het Notariaat. Gastcollege. Huijgen, W.G. (periode: 2002 t/m 2002). Bijzonder Griffier Eerste kamer voor Boek 4 NBW (erfrecht). Functie bij : Lid adviescommissie. Huijgen, W.G. (periode: 2002 t/m 2002). Hoofddocent beroepsopleiding Notariaat. Functie bij : Lid werkgroep. Huijgen, W.G. ( ). Grote projecten en eigendomsvormen. Scheveningen, Gastcollege. Huijgen, W.G. ( ). Het web van de notaris. Utrecht, 37e Landelijk notarieel studentencongres. Huijgen, W.G. ( ). Hypotheekrecht. PAO-bijeenkomst. 15

16 Huijgen, W.G. ( ). Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden. Promotie A.R. van Maas de Bie: Leiden. Lid promotiecommissie. Huijgen, W.G. ( ). Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden. Promotie A.R. van Maas de Bie: Leiden. Lid oppositiecommissie. Huijgen, W.G. ( ). Klankbordcommissie van het Ministerie van Justitie inzake het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Den Haag ( ). Lid werkgroep. Huijgen, W.G. ( ). Koop van onroerende zaken. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw erfrecht. Den Haag, Gastcollege. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw erfrecht. Leiden, Gastcollege. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw erfrecht. Den Haag, Gastcollege. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw erfrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw erfrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw erfrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw erfrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw erfrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw erfrecht (1). Leiden, Gastcollege. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw erfrecht (2). Leiden, Gastcollege. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw erfrecht I. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw erfrecht II. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw erfrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. 16

17 Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Nieuw huwelijksvermogensrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Onroerend goed en Bestuursrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Onroerend goed en Bestuursrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Onroerend goed en bestuursrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Onroerend goed en bestuursrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Onroerend goed en bestuursrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Onroerend goed en bestuursrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G. ( ). Onroerend goed en bestuursrecht. PAO-bijeenkomst. Huijgen, W.G., Nuytinck, A.J.M., Verstappen, L.C.A. & Wortmann, S.F.M. (Ed(s).). (2002). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Den Haag: Koninklijke Vermande, 390 pp. Napel, H.-M.Th.D. ten ( ). Zelman v. Simmons-Harris et al: het einde van de strikte scheiding tussen kerk en staat op onderwijsgebied in Amerika? congres rechten - plichten - deugden: Leiden. (Co-)referaat. Oomen, B.M. ( ). Evaluatie Zuid-Afrikaanse onderzoekers voor National Research. Zuid-Afrika. Lid werkgroep. Polak, M.V. ( ). Beroepsziekten en IPR. Contractuele aspecten: de internationale arbeidsovereenkomst. Gastcollege in het kader van de cursus "Beroepsziekten en letselschade aan de RU Groningen. Gastcollege. Polak, M.V. ( ). Het ABC van internationaal contracteren. Congres "Het ondernemingsrecht nader belicht" van de Jonge Balies in het Arrondissement Roermond en Maastricht. Dagvoorzitter. Punselie, E.C.C. ( ). Crisis in het gezin (actualiteiten personen- en familierecht). PAO-bijeenkomst. Punselie, E.C.C. (periode: 2002 t/m 2003). Raadsheer-plv. Functie bij : Gerechtshof Den Haag. 17

18 Punselie, E.C.C. (Ed(s).). (2002). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. Reinhartz, B.E. ( ). Actualiteiten huwelijksvermogensrecht. Rotterdam. PAObijeenkomst. Reinhartz, B.E. ( ). Docente opleiding VPFA. PAO-bijeenkomst: ( ). Lid adviescommissie/college. Reinhartz, B.E. ( ). Expertgroep Tekenen en verrekenen van het LEI. ( ). Lid werkgroep. Reinhartz, B.E. ( ). IPR huwelijksvermogensrecht. Utrecht. PAO-bijeenkomst. Reinhartz, B.E. ( ). Lid klankbordgroep huwelijksvermogensrecht. ( ). Lid werkgroep. Reinhartz, B.E. (Ed(s).). (2002). De notarisklerk. Reinhartz, B.E. (Ed(s).). (2002). JBN. Reinhartz, B.E. (Ed(s).). (2002). Nieuw Erfrecht. Rooij, B. van ( ). Posterpresentatie 'Double pressure on enforcement' over politieke milieuhandhavingscampagnes in China. Jaarvergadering VSR, Vereniging Sociaal-Wetenschappelijke bestudering van het Recht: Bergen aan Zee ( ). Poster presentation. Schuijt, G.A.I. (periode: 2002 t/m 2002). Voorzitter. Functie bij : Commissie Leidraad voor juridische auteurs. Siemerink, L.A.R. ( ). Contractvrijheid en de beperking van aansprakelijkheid door Internet Service Providers. Leiden, Lezing Burgerlijk Recht Leiden. Siemerink, L.A.R. (periode: 2002 t/m 2002). Voorzitter. Functie bij : Van symposium ISPcontracten en aansprakelijkheid. Siemerink, L.A.R. ( ). ISP-contracten. Leiden, Lezing Advocatenkantoor de Clercq. Siemerink, L.A.R. ( ). ISP-contracten en aansprakelijkheid. Leiden, "Symposium ISP-contracten en aansprakelijkheid". Snijders, H.J. (Ed(s).). (2002). Tijdschrift voor Nederlands Burgerlijk Recht (NTBR). Stolker, C.J.J.M. (periode: 2002 t/m 2002). Rechter-plv. Functie bij : Rechtbank Haarlem. Stolker, C.J.J.M. ( ). Serie Tekst & Commentaar. Kluwer: Deventer ( ). Lid redactieraad. Stolker, C.J.J.M. ( ). Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Kluwer: Deventer ( ). Lid redactie. Vossestein, G.-J. ( ). `Employee involvement in the Netherlands'. Gastcollege tijdens cursus prof. Rickford: Leiden. Vossestein, G.-J. ( ). Toezichthouder kan niet zo maar invallen bij bedrijven. 18

19 Interview met G.-J. Vossestein voor De Financiele Telegraaf. Interview. Wiersinga, H.C. (periode: 2002 t/m 2002). Lid. Functie bij : Commissie Politieklachten Amsterdam. 19

20 20

21 Deelprogramma Aansprakelijkheid Binnen het aansprakelijkheidsrecht concurreren twee perspectieven: enerzijds het rechtseconomische perspectief: hoe houden we de som van de maatschappelijke kosten van preventie van schade en de kosten van schade (letsel, winstderving) zo laag mogelijk, en anderzijds het groeiend besef dat het aansprakelijkheidsrecht een onafwijsbare, niet primair monetaire taak heeft: erkenning dat jegens het slachtoffer onrecht is geschied. In dat verband wordt een gedegen exploratie van het thema 'persoonlijkheidsrechten', mede bezien in het licht van de claim-cultuur, steeds belangrijker. Wetenschappelijke publicaties Boer, M.B. de (2002). Verzwijging door de schuldenaar van vermogensbestanddelen in geval van toepassing van de schuldsaneringsregel. Tijdschrift voor Insolventierecht, pp Lindenbergh, S.D. (2002). Psychische schade door schrik. Trema, 7, pp Lindenbergh, S.D. (2002). Schade door geestelijk letsel als gevolg van een schokkende gebeurtenis. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, pp Lindenbergh, S.D. (2002). Vergoeding van personenschade. In: Lindenbergh, S.D. (Ed.), Letselschade en de fiscus. (pp ). Den Haag: Personenschade Instituut van Verzekeraars. Nieuwenhuis, J.H. (2002). Preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende bestudering van het recht van Belgie en Nederland. Eurocausaliteit (pp. 1-38). Deventer: Kluwer. Siemerink, L.A.R. & Jongh, W.Z. de (2002). Amerikaanse en Finse elementen voor de Nederlandse implementatie van de Richtlijn inzake elektronische handel. Computerrecht, 1(1), pp Visser, D.J.G. (2002). Auteursrecht op het bieden van toegang voor het publiek. In: Visser, D.J.G. & Schuijt, G.A.I. (Ed.), Liber promotorum D.W.F. Verkade. (pp ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Wiel, B.T.M. van der (2002). Onrechtmatig ageren. In: Brand, I, Hoogervorst, E.M., Houben, I.S.J., Reurich, L. & Wissink, M.H. (Ed.), Recht(er) en belang (BW-krant jaarboek 17). (pp ). Deventer: Kluwer. Annotatie Lindenbergh, S.D. Noot bij : HR ( ), Nieuwsbrief BW 2002, pp Snijders, H.J. Noot bij : HR ( ), 379, NJ 2002, pp Snijders, H.J. Noot bij : HR ( ), 383, 384, NJ 2002, pp Visser, D.J.G. Noot bij : Hof Amsterdam ( ), AMI , pp Visser, D.J.G. Noot bij : Rb. Den Haag ( ), AMI , pp

22 Visser, D.J.G. Noot bij : Rb. Den Haag ( ), AMI , pp Visser, D.J.G. Noot bij : HR ( ), AMI , pp Visser, D.J.G. Noot bij : Hof Arnhem ( ), Mf 2002, pp Vakpublicatie Huijgen, W.G. (2002). Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. Onrechtmatige daad. (losbladige, 125 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. (2002). Bouwwerken; Hinder; Ongevallen; Sport en Spel. Losbladige Onrechtmatige daad, supplementnr. 66. Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. & Knijp, G.J. (2002). Buitengerechtelijke kosten in Europees perspectief. Nieuwsbrief BW, 7/8, pp Lindenbergh, S.D. (2002). Burenrecht. Losbladige Zakelijke rechten, supplementnr. 24. Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. (2002). In-SPIER-atie. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, pp Lindenbergh, S.D. (2002). Inleiding art. 95, 96, 97, 100, 110. Losbladige Schadevergoeding supplementnr. 34. Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. (2002). Naschrift. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, pp Lindenbergh, S.D. (2002). Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon. [Bespreking van: Verhey, A.J., Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon Uitg.: Ars Aequi Libri, Nijmegen (2002)]. In: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. Lindenbergh, S.D. (2002). Vergoeding voor "verlies van tijd" bij overlijden. Tijdschrift voor vergoeding Personenschade, pp Mulder, S.J.A. & Kooij, P.A.C.E. van der (2002). Verzekering en aansprakelijkheid. Losbladige Praktijkboek Onroerend goed (19 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. Nieuwenhuis, J.H. (2002). Berichten uit de dissertatiefabriek. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, pp Nieuwenhuis, J.H. (2002). De neus van Cleopatra. RM Themis, pp Stolker, C.J.J.M. (2002). Diverse titels (bewerking, 140 pp). In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Tekst & Commentaar Personen- en familierecht. Deventer: Kluwer. Stolker, C.J.J.M. (2002). Diverse titels (bewerking, 140 pp.). In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. Visser, D.J.G. (2002). Enkele opmerkingen bij Wetsvoorstel AMI, 5, pp

23 Visser, D.J.G. (2002). Kroniek van de intellectuele eigendom. NJB, 10, pp Wiel, B.T.M. van der (2002). II.2 Samenloop. Onrechtmatige daad, Supplementnr. 70, (41 bewerkte pag.). (Losbladige). Deventer: Kluwer. Wiel, B.T.M. van der (2002). II.3 Overeenkomst en onrechtmatige daad. Onrechtmatige daad, Supplementnr. 70, (52 bewerkte pagina's). (Losbladige). Deventer: Kluwer. Wiel, B.T.M. van der (2002). Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, 51(83), pp Zippro, E.J. (2002). Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, pp Populariserende publicatie Stolker, C.J.J.M. (2002). Het ideale regeerakkoord... aansprakelijkheid. Welwezen, pp Overige producten van wetenschappelijke activiteit Beunen, A.C. ( ). Het museum als rechthebbende: auteursrecht en databankrecht. Rotterdam, Studiedag Nederlandse Museumvereniging. Kooij, P.A.C.E. van der (periode: 2002 t/m 2002). Lid Kamer van Beroep. Functie bij : Comm. Bureau voor Plantenrassen. Lindenbergh, S.D. ( ). 10 jaar NBW in Nederland. Gastcollege. Lindenbergh, S.D. ( ). A compovison of European redress systems. Rome, Congres Europese Vereniging van letselschade advocaten. Lindenbergh, S.D. ( ). Actualiteiten Personenschade. Avegoor. PAObijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. PAO-bijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Actualiteiten schadevergoeding. Maastricht. PAObijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Arbeidsongevallen. Amsterdam. PAO-bijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Arbeidsongevallen & beroepsziekten. Utrecht. PAObijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Fiscale aspecten van personenschade. Utrecht, Symposium Personenschade Instituut van Verzekeraars. Lindenbergh, S.D. ( ). Functies van schadevergoeding. Leiden, Wetenschappelijke vergadering. Lindenbergh, S.D. ( ). Immateriële schade (SSR). Utrecht. PAO-bijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Juridische aspecten van beroepsziekten. Utrecht, 23

24 Congres verzekeringsartsen. Lindenbergh, S.D. ( ). Nieuwe schadevormen in verband met werkgeversaansprakelijkheid. Soestduinen, Congres. Lindenbergh, S.D. ( ). Personal injury compensation and social security. (Co- )referaat. Lindenbergh, S.D. ( ). Regres bij verkeersaansprakelijkheid. Hilversum, Studiedag Vermande. Lindenbergh, S.D. ( ). Schadevergoeding. Den Haag. PAO-bijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Smartengeld (Grotius). PAO-bijeenkomst. Lindenbergh, S.D. (Ed(s).). (2002). Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade. Lindenbergh, S.D. (Ed(s).). (2002). Nieuwsbrief BW. Lindenbergh, S.D. (Ed(s).). (2002). Nieuwsbrief Personenschade. Lindenbergh, S.D. (Ed(s).). (2002). Tijdschrift voor vergoeding Personenschade. Lindenbergh, S.D. ( ). Verdiepingscursus Arbeidsrecht. PAO-bijeenkomst. Stolker, C.J.J.M. ( ). Actualiteiten letselschade. Grotius Academie: Nijmegen. PAO-bijeenkomst. Stolker, C.J.J.M. ( ). Burn-out: wie krijgt de schuld. Psychologisch Magazine: Leiden. Interview. Stolker, C.J.J.M. ( ). Doen wat je bedacht hebt. Leiden, Toespraak bij gelegenheid verschijnen van gelijknamig boek. Stolker, C.J.J.M. (periode: 2002 t/m 2002). Raadsheer-plv. Functie bij : Gerechtshof Den Bosch. Stolker, C.J.J.M. (periode: 2002 t/m 2002). Voorzitter begeleidingsgroep Onderzoek naar claims bij rechtbanken. Functie bij : WODC. Stolker, C.J.J.M. ( ). Gezondheidsplein (AVRO). Televisie: Hilversum. Interview. Stolker, C.J.J.M. ( ). Lid expertisegroep affectieschade. Georganiseerd door Ministerie van Justitie: Utrecht ( ). Panellid. Stolker, C.J.J.M. ( ). No cure no pay? Ede, Conferentie georganiseerd door Instituut voor Personenschade. Stolker, C.J.J.M. (Ed(s).). (2002). Onrechtmatige daad (losbladige). Deventer: Kluwer. Stolker, C.J.J.M. ( ). Rechtenkwesties. Radio: Hilversum. Interview. Stolker, C.J.J.M. ( ). Voorzitter debat over toekomst universiteit. Strategische conferentie College van Bestuur Universiteit Leiden: Leeuwarden. Dagvoorzitter. 24

25 Wiel, B.T.M. van der ( ). VSO: Aansprakelijkheid en schadevergoeding. PAObijeenkomst. 25

26 26

27 Deelprogramma Goederenrecht Wat is een 'goed'? Wat is 'eigendom'? De traditionele antwoorden zijn toe aan herijking. 'Ontstoffelijking' en voortschrijdende digitalisering zijn de ijkpunten die het perspectief bepalen. Wetenschappelijke publicaties Boer, M.B. de (2002). Erfrechtelijke aanspraken en schuldsanering (I). Schuldsanering, pp Boer, M.B. de (2002). Erfrechtelijke aanspraken en schuldsanering (II). Schuldsanering, pp Breedveld, C.G. (2002). Beslag ter verzekering en verhaal van een privé-vordering op een deelgenoot. In: Brand, I. mr., Hoogervorst, E.M mr. & Houben, I.S.J. mr. (Ed.), Gemeenschap, BW-krant jaarboek 18. (pp ). Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. (2002). Koop breekt geen huur en het huurbeding. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5(mei), pp Annotatie Pleysier, A.J.H. Noot bij : Rb Den Haag ( ), Nk , pp Vakpublicatie Huijgen, W.G. (2002). Boek 3 BW, titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht (2e druk). (pp. 1-31). Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. (2002). Boek 3 BW, titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht (2e druk). (pp ). Deventer: Kluwer. Koot, R.M.C.M. (2002). Goederenrecht. Boom Basics, 2. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 105 pp. Pleysier, A.J.H. (2002). Erfpacht en opstal. Studiepockets privaatrecht, 33. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. Pleysier, A.J.H. (2002). Iets over de voorgeschiedenis van artikel 3:89 BW. De notarisklerk, 1415, pp Pleysier, A.J.H. (2002). In welke akten kan het verbod een erfpachtrecht te vervreemden worden opgenomen? De notarisklerk, 1408, pp Wiel, B.T.M. van der (2002). Goederenrecht. Ars Aequi, 51(84), pp Wiel, B.T.M. van der (2002). Goederenrecht. Ars Aequi, 51(85),

28 Zippro, E.J. (2002). Goederenrecht. Ars Aequi, pp Overige producten van wetenschappelijke activiteit Polak, M.V. ( ). Internationaal goederenrecht. 's-gravenhage, Voordracht voor het advocaten-, notarissen- en belastingadviseurskantoor Holland Van Gijzen. Polak, M.V. ( ). Internationaal goederenrecht. Amsterdam, Voordracht voor het advocaten-, notarissen- en belastingadviseurskantoor Nauta Dutilh. Polak, M.V. ( ). Internationaal goederenrecht. Rotterdam, Voordracht voor het advocaten-, notarissen- en belastingadviseurskantoor Nauta Dutilh. Polak, M.V. & Mierlo, A.I.M. van ( ). Verstrekking van goederenrechtelijk en persoonlijke zekerheden. Nederlands internationaal privaatrecht en Nederlands intern recht. Voordracht voor PAO-bijeenkomst: Leiden. Snijders, H.J., Brunner, C.J.H., Hijma, J. & Spier, J. ( ). Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer ( ). Lid redactie. 28

29 Programma Geschillenbeslechting Prof. mr. A.F.M. Brenninkmeijer programmacoördinator 29

30 Het programma geschillenbeslechting (a) De missie Een mede interdisciplinaire bestudering van de modaliteiten van de geschillenbeslechtende functie(s) op nationaal (supra-) en internationaal niveau; in het bijzonder gericht op de ontwikkelingen binnen de nationale rechterlijke organisatie en op de verschuiving tussen nationaal/internationaal en overheids- en niet-overheidsconflictbeslechting. De missie is gericht op het doordenken van deze ontwikkelingen en verschuivingen met het oog op de theoretisch en praktische consequenties ervan voor ons traditionele stelsel van rechtspleging. Daarbij wordt gebruik gemaakt van empirische en bestuurskundige analyse, positiefrechtelijke verkenning en toetsing aan rechtsstatelijke uitgangspunten. (b) Probleemstelling Geschillenbeslechting vervult een fundamentele functie in onze - zich internationaliserende - samenleving. De wijze waarop aan die functie gestalte wordt gegeven is aan voortdurende wijziging onderhevig. Die wijzigingen behoeven niet alleen een theoretische doordenking en onderbouwing, maar ook een toetsing van hun gevolgen aan maatstaven van juridische legitimiteit, kwaliteit en consistentie. Op die wijze kan de bestudering van het fenomeen geschillenbeslechting bijdragen aan de versterking van de geschilbeslechtende functie. (c) Doelstelling Optimalisering van de geschillenbeslechtende functie door het bestuderen, analyseren en toetsen van de modaliteiten van geschillenbeslechting op hun kwaliteit, kwantiteit en doelmatigheid in zowel rechtsstatelijk als institutioneel perspectief. (d) Onderzoeksobject Fundamenten van nationale, supra- en internationale en alternatieve vormen van geschillenbeslechting, in hun maatschappelijke statelijke en bovenstatelijke context, alsmede hun onderlinge relatie(s) (exclusief, alternatief, complementair). (e) Methodiek en beoogde onderzoeksresultaten De methodiek van het onderzoeksprogramma is allereerst interdisciplinair in die zin dat beoefenaren van de kerndisciplines uit het positieve recht (privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht) samenwerken. Daarnaast wordt binnen het onderzoek samengewerkt tussen beoefenaren van het positieve recht en beoefenaren van andere disciplines (met name sociologie, bestuurskunde en economie) samenwerken. Het programma moet leiden tot het formuleren van wetenschappelijk onderbouwde kaders voor de geschillenbeslechtende functie: zoals het formuleren van voorwaarden en grenzen voor rechterlijke samenwerking, het ontwikkelen van afstemmingsmechanismen op internationaal recht, voorstellen tot aanpassing van procesrechtelijke wetgeving enz. 30

31 Deelprogramma Geschillenbeslechting algemeen Geschillenbeslechting vindt in veel verschillende verbanden plaats overeenkomstig een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten, die zijn samen te vatten onder de noemers beginselen van behoorlijke geschillenbeslechting en meer algemeen "fair trial". Naast deze normatieve uitgangspunten wordt geschillenbeslechting ook bestudeerd vanuit interdisciplinair perspectief. Dissertatie (intern voorbereid) Leij, J.B.J. van der ( ). Bejegening op maat: De behandeling van getuigen In strafzaken. Universiteit Leiden, X pp. (Groningen: J.B.J. van der Leij). ((Co- )promotor.: prof. dr. J. A. Michon, prof. mr. J. F. Nijboer & mr. M. Malsch). Ouden, W. den ( ). De subsidieverplichting; wie betaalt bepaalt? Een onderzoek naar de rechtmatigheid van subsidieverplichtingen. Universiteit Leiden, 426 pp. (Deventer: Kluwer). In: Meijers-reeks, nr.41. ((Co-)promotor.: prof. mr. Th. G. Drupsteen). Wiersinga, H.C. ( ). Nuance in benadering. Culturele factoren in het strafproces. Universiteit Leiden, 349 pp. (Den Haag: Boom Juridische uitgevers). In: Meijers-reeks, nr. 40. ((Co-)promotor.: prof. mr. A. C. 't Hart & Prof. mr. C. P. M. Cleiren). Wetenschappelijke publicaties Barkhuysen, T. (2002). De betekenis van art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM voor het Nederlands recht inzake overheidsaansprakelijkheid. Overheid & Aansprakelijkheid, pp Barkhuysen, T. (2002). Het betreden van bedrijfsruimten aan banden gelegd op grond van art. 8 EVRM. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, pp Beukering-Rosmuller, E.J.M. van (2002). De juridische instrumenten van de mediator. In: Brenninkmeijer, A.F.M. (Ed.), De NMI-mediator. (pp ). Rotterdam: NMI. Beukering-Rosmuller, E.J.M. van, Barendrecht, J.M. & Brenninkmeijer, A.F.M. (2002). Mediation - onderwijs. Leiden: Eigen uitgave, 252 pp. Beukering-Rosmuller, E.J.M. van (2002). Mediation in plaats van civiele geschillenbeslechting door de rechter. In: Brand, I. & Hoogervorst, E.M. (Ed.), Recht(er) en belang. (pp ). Deventer: Kluwer. Beukering-Rosmuller, E.J.M. van (2002). Mediation naast rechtspraak in civielrechtelijke geschillen: een vergelijking tussen de Engelse en de Nederlandse situatie. Tijdschrift voor Mediation, pp Beukering-Rosmuller, E.J.M. van (2002). Ontwikkelingen op het terrein van mediation, in Nederland en daarbuiten, 6 pp. Beukering-Rosmuller, E.J.M. van (2002). Toetsingskader voor keuzen met betrekking tot de voorfase. Een rechtsvergelijkende verkenning, 17 pp. 31

Contractvrijheid. T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker. (redactie) E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden

Contractvrijheid. T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker. (redactie) E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden Contractvrijheid T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker (redactie) INSTITUUT VOO1 E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden KLUWER DEVENTER 1999 Inhoudsopgave WOORD VOORAF

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Plaatsingssysteem PRI

Plaatsingssysteem PRI Plaatsingssysteem PRI PRIVAATRECHT NEDERLAND A Werken van bijzondere aard A 10 Naslagwerken, woordenboeken A 20 Losbladige werken A 30 Seriewerken A 40 Jurisprudentieverzamelingen B Burgerlijk recht algemeen

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Departement Civielrechtelijke vakken 5 Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht 7 Notarieel Recht 21 Jeugdrecht 27 Ondernemingsrecht 29 Auteurs en informatierecht

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten Opdrachten groep I 1. Zoek op Kluwer Plaza (in de NJ) het onderstaande arrest op: Kies de databank Kluwer Plaza Kies Juridische

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 9 Deelprogramma

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 15 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Binnen Navigator, Legal Intelligence en/of Rechtsorde heeft u de beschikking over een grote hoeveelheid vakinformatie. Toch komt het voor dat wordt verwezen naar oudere artikelen. Op veler verzoek heeft

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

NETHERLANDS INSTITUTE FOR LAW AND GOVERNANCE KOUDE UITSLUITING

NETHERLANDS INSTITUTE FOR LAW AND GOVERNANCE KOUDE UITSLUITING NETHERLANDS INSTITUTE FOR LAW AND GOVERNANCE KOUDE UITSLUITING Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3 Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 11 Deelprogramma

Nadere informatie

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Recht met sfeer Bloemlezing uit eigen werk Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. M.J.A. van Mourik als hoogleraar notarieel- en privaatrecht

Nadere informatie

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

Relatierecht. Studiedag 2008: Een verkenning van het groot aantal veranderingen in de samenleving en de wetgeving.

Relatierecht. Studiedag 2008: Een verkenning van het groot aantal veranderingen in de samenleving en de wetgeving. vereniging voor Familie- en JeugdRecht Studiedag 2008: Relatierecht Een verkenning van het groot aantal veranderingen in de samenleving en de wetgeving. Donderdag 27 november 2008 Jaarbeurs Congrescentrum

Nadere informatie

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Literatuurlijst Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Opleiding HBO Rechten DT/ Jaar 4 (blok 1)/ ca 47,50/ISBN 9789089746825

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN VOOR PROMOVENDI DIE AANGESTELD ZIJN OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN * (zoals bedoeld in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn Praktijkgebieden Commercial Litigation Contracten Brancheteam Brancheteam Automotive Brancheteam Onderwijs Na mijn afstuderen in Leiden in 1993 ben ik drie en een

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris!

Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! Prof. mr. A.J.M. Nuytinck Published in Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 139,

Nadere informatie

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007 160002 Omslag Meijers instituut (21x21) 09-09-2008 14:51 Pagina 1 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007 Jaarverslag wetenschappelijk

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs Page 1 of 12 Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs De gids is voor RechtenOnline samengesteld door de UB Maastricht. Mr drs CJP van Laer C.vanLaer@ub.unimaas.nl Dit is een gids bij

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

(Alle studierichtingen)

(Alle studierichtingen) BACHELOR 1 (Alle studierichtingen) Inleiding tot de rechtswetenschap II: academische vaardigheden 3 Juridische vaardigheden, een introductie Bos (2006) ISBN 9789089744739 16,20 4 Leidraad voor juridische

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (999). De preliminaire

Nadere informatie

Blaauw 2002 J.H. Blaauw, Het kort geding, (A. Algemeen deel) (serie Recht en Praktijk, deel 10a), Deventer: Kluwer 2002.

Blaauw 2002 J.H. Blaauw, Het kort geding, (A. Algemeen deel) (serie Recht en Praktijk, deel 10a), Deventer: Kluwer 2002. Aangehaalde en geraadpleegde literatuur Asser-Hartkamp 2005 (4-II) A.S. Hartkamp, Mr. C. Asser s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 4. Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene

Nadere informatie

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN Bij de zevende druk In de derde band worden de titels 6.3 (Onrechtmatige daad) en 6.4 (Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst) behandeld als

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2008

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2008 15V030 Omslag Meijers instituut (21x21):Omslag Meijers instituut 10-09-09 14:47 Pagina 1 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2008 Jaarverslag

Nadere informatie

2.9 Juridische hangijzers in mediations voor de niet-jurist. Aai Schaberg Schaberg Advocatuur & Mediation

2.9 Juridische hangijzers in mediations voor de niet-jurist. Aai Schaberg Schaberg Advocatuur & Mediation 2.9 Juridische hangijzers in mediations voor de niet-jurist Aai Schaberg Schaberg Advocatuur & Mediation MfN Mediation congres Juridische hangijzers in mediation voor de niet-jurist Mr. A. Schaberg 28

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september 2016 Insolventie, verhaal en familievermogen Prof.mr. Jan Biemans Hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. Goederenrecht en Notarieel

Nadere informatie

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Vermande Studiedagen Verdiepingscursus Bij aanmelding voor de hele cursus krijgt u bijna 400,- korting. Letselschade Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Hotel

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37810

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

Presentatie. Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht. Dr. S.F.G Rammeloo. Master Open Dag 18 maart 2017

Presentatie. Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht. Dr. S.F.G Rammeloo. Master Open Dag 18 maart 2017 Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht Dr. S.F.G Rammeloo Master Open Dag 18 maart 2017 Programma Eenjarige Master - 8 blokken, dwz twee per blokperiode

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN Verzameld en ingeleid door C.J.H. Jansen S.C.J.J. Kortmann G. van Solinge KLUWER DEVENTER - 2004 INHOUD J.M.M. Maeijer Voorwoord Ten geleide C.J.H. Jansen,

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2017 juni 2017 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

WPNR 2015(7082) De notaris, de wanpresterende cliënt en de tuchtrechter: een nieuwe maatstaf?

WPNR 2015(7082) De notaris, de wanpresterende cliënt en de tuchtrechter: een nieuwe maatstaf? Publicatie Uitgever Jaargang 146 Publicatiedatum 07-11-2015 WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Afleveringnummer 7082 Titel De notaris, de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1 1 Inleiding 1 2 Onderzoeksopzet en verantwoording 5 2.1 Synopsis 5 2.2 Relevantie van het onderzoek 6 2.3 Afbakening en verantwoording van het onderzoek 7 2.4 Probleemstelling 9 2.5 Opbouw van het boek

Nadere informatie

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek,

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek, Recht is alomtegenwoordig. Of het nu gaat om een verbod iets te doen (door het rood licht rijden), een verplichting iets te doen (deelnemen aan verkiezingen), een werkwijze die men dient na te leven (procesrecht)

Nadere informatie

VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN Over de grenzen van goederenrecht, erfrecht en vennootschapsrecht Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT Ter verkrijging van de graad

Nadere informatie

Yin - Yang. Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar

Yin - Yang. Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar Yin - Yang Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar Kluwer - 2000 Vernietiging van de uitsluitingsclausule

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken studiejaren

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken studiejaren Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken jaren 2003-2006 In het hierna volgende overzicht worden de wijzigingen in de jaren 2003-2006 met een eventuele verwijziging naar geldende overgangsregelingen

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur Cursusaanbod Onderhoud Vakbekwaamheid (PO) voor de advocatuur T.M.C. Asser Instituut 6 dec 2013 IPR Familierecht. Echtscheiding en nevenvoorzieningen inzake boedelscheiding en alimentatie gewezen echtgenoten

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld door het FB) Redactionele aanpassingen:

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

Drie stellingen. Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. M.L. Tuil. Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145

Drie stellingen. Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. M.L. Tuil. Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Drie stellingen M.L. Tuil Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145 Postdoc Erasmus Universiteit Rotterdam (tuil@law.eur.nl). 1 Abstract In dit

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/32166

Nadere informatie

Programma van de leergang 2013-2014

Programma van de leergang 2013-2014 Programma van de leergang 2013-2014 Magna Charta Verzekeringsrecht Programma van de leergang Module Spreker Datum 1 DAG 1 Totstandkoming, onzeker voorval/van buiten komend onheil en premie (7:925 BW) mr.

Nadere informatie

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden.

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Mr. Willem Janssen i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals

Nadere informatie

Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis

Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, volgens

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

COLLECTIE CONTRACTENRECHT (ADVOCATUUR)

COLLECTIE CONTRACTENRECHT (ADVOCATUUR) Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Expert Collectie zijn opgenomen*. Deze uitgaven zijn toegankelijk via onze gebruiksvriendelijke informatieportal Navigator. Bij aanschaf van een Expert Collectie

Nadere informatie

13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten Monografieën Privaatrecht 13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten S.D. Lindenbergh Tweede druk ï Kluwer a Wolters Kluwer business Kluwer- Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1 Het thema

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73768

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie 2016-2017 Blok 1 fase opleiding code vaknaam tent.vorm dag datum van tot B1 RG/FR/CR RR101 Inleiding tot

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/53752

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN ASSER SCHOLTEN Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Algemeen deel, bewerkt door P. SCHOLTEN, 3e druk met feitelijke gegevens aangevuld

Nadere informatie

Scheiden, erkennen, adopteren, gezag uitoefenen over en omgang of contact hebben met minderjarige kinderen anno 2009

Scheiden, erkennen, adopteren, gezag uitoefenen over en omgang of contact hebben met minderjarige kinderen anno 2009 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Nieuw familierecht Scheiden, erkennen, adopteren, gezag uitoefenen over en omgang of contact hebben met minderjarige kinderen anno 2009 A.J.M. Nuytinck

Nadere informatie

ALLEEN DE NIET GEANNOTEERDE WETBOEKEN KUNNEN OP HET TENTAMEN WORDEN GEBRUIKT.

ALLEEN DE NIET GEANNOTEERDE WETBOEKEN KUNNEN OP HET TENTAMEN WORDEN GEBRUIKT. LITERATUURLIJST ACADEMISCH JAAR 2015-2016 A. WETBOEKEN Reader Wetboek van Strafrecht van Aruba en Wetboek van Strafvordering van Aruba (verkrijgbaar bij de Universiteit van Aruba); C. Bollen en J.J.A.

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF Mr. L.J. Hìjmans van den Bergh Prof. mr. Gerard van Solinge Mr. T. de Waard Prof. mr. Jaap Winter Prof. mr. L. Timmerman Prof. mr. H.J. de

Nadere informatie

Bijlage. Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister

Bijlage. Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister Bijlage Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister Versie 2016/2017 1 Inleiding recht Antwoorden Hoofdstuk 1 Antwoord 1: B Antwoord 2: B Antwoord 3: wetten (regelgeving), verdragen,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor Gemeenschapsschulden na ontbinding en verjaring

Aansprakelijkheid voor Gemeenschapsschulden na ontbinding en verjaring Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Aansprakelijkheid voor Gemeenschapsschulden na ontbinding en verjaring A.J.M. Nuytinck Published in WPNR 2010, 6851, p. 582-584 Prof. mr. A.J.M.

Nadere informatie

Verantwoordelijk docent en contactpersonen bij rechterlijke instellingen

Verantwoordelijk docent en contactpersonen bij rechterlijke instellingen Law Extra Stage bij Rechtbank Arnhem en Hof Arnhem (5 EC) Doelstelling Studenten maken kennis met de praktijk van het recht, nadat zij in het tweede jaar kennis hebben genomen van allerlei theorieën over

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag Departement Civielrecht 5 Burgerlijk- en Burgerlijk procesrecht 7 Notarieel recht 15 Ondernemingsrecht 17

Voorwoord onderzoeksverslag Departement Civielrecht 5 Burgerlijk- en Burgerlijk procesrecht 7 Notarieel recht 15 Ondernemingsrecht 17 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3 Departement Civielrecht 5 Burgerlijk- en Burgerlijk procesrecht 7 Notarieel recht 15 Ondernemingsrecht 17 Departement Publiekrecht 21 Staats- en Bestuursrecht

Nadere informatie

Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken

Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 44 Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam ERA (Europese Rechts Academie) te Trier, Duitsland SSR (Stichting Studiecentrum

Nadere informatie

A T W I R E LAW AT WORK LAW AT WIRE LAW AT TRAVEL LAW AT SCREEN

A T W I R E LAW AT WORK LAW AT WIRE LAW AT TRAVEL LAW AT SCREEN AT WIRE LAW AT WORK LAW AT WIRE LAW AT TRAVEL LAW AT SCREEN WAT IS LAW AT WIRE? LawAtWire is een extern juridisch wetenschappelijk bureau voor advocatenkantoren en bedrijfsjuridische afdelingen. LawAtWire

Nadere informatie

De verkeersopvatting als leidend criterium voor bestanddeelvorming in de zin van art. 3:4 BW

De verkeersopvatting als leidend criterium voor bestanddeelvorming in de zin van art. 3:4 BW De verkeersopvatting als leidend criterium voor bestanddeelvorming in de zin van art. 3:4 BW Auteur: Mw. mr. P.J. van der Plank, Als docent Notarieel Recht en Goederenrecht werkzaam aan het Molengraaff

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Goederenrecht. Contractenrecht

Burgerlijk recht. Goederenrecht. Contractenrecht Mr. H.H. Lammers, mr.drs. E.M. Hoogervorst, mr.drs. Reurich Goederenrecht Mr. H.H. Lammers Zekerheidsrechten H.A.G. Fikkers, De positie van de pandhouder bij een rangregeling, Advocatenblad 1999, pp. 766-772;

Nadere informatie

SAMENVATTING LEIDRAAD 2013

SAMENVATTING LEIDRAAD 2013 SAMENVATTING LEIDRAAD 2013 Bijlage bij: Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurverwijzingen en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer 2013. Verwijzingen

Nadere informatie

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht Inleiding tot Recht Uit Praktisch Burgerlijk Recht 1. Wat is recht? Een exacte definitie is niet te geven. Elke klassieke definitie bevat vier elementen: Gedragsregels, normen Doel = maatschappelijk leven

Nadere informatie

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183 Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Auteurs: mr. M. Verheijden en mr. L. Stevens Samenvatting In maart 2009 vindt een

Nadere informatie