Voorwoord onderzoeksverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag Departement Civielrechtelijke vakken 5 Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht 7 Notarieel Recht 21 Jeugdrecht 27 Ondernemingsrecht 29 Auteurs en informatierecht 33 Buitenlands en internationaal privaatrecht 37 Departement Publiekrecht 41 Staats- en Bestuursrecht 43 Internationaal publiekrecht 51 Europees recht en economisch bestuursrecht 55 Lucht- en Ruimterecht 63 Sociaal Recht 65 Immigratierecht 69 Gezondheidsrecht 73 Parlementaire Geschiedenis 75 Bestuurskunde 77 Politieke wetenschappen 79 Milieurecht 81 Energierecht 83 Departement Strafrechtelijke vakken en criminologie 85 Straf- en Strafprocesrecht 87 Criminologie 95 Departement Fiscale en economische vakken 101 Fiscaal recht 103 Economie 113 Bedrijfseconomie en forensische accountacy 119 Departement Metajuridica 123 Encyclopedie 125 Rechtsfilosofie en rechtssociologie 131 Historische ontwikkeling van het recht 137 Recht en informatica 139 Recht en bestuur in ontwikkelingslanden 149 Oost-Europees Recht 153

2 2

3 Voorwoord onderzoeksverslag 2001 Voor u ligt het onderzoeksverslag 2001 van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Het verslag bevat behalve de wetenschappelijke publicaties en de vakpublicaties, ook een overzicht van de talrijke lezingen, de gegeven interviews, functies in de juridische sfeer, en wat al niet meer. De faculteit hanteert sinds enige tijd strenge normen voor wat wetenschappelijke- en wat vakpublicaties zijn. Deze normen worden bovendien strenger gehandhaafd dan in het verleden soms het geval was. Hierdoor vond een zekere verschuiving plaats van wetenschappelijke- naar vakpublicaties. Dat verklaart onder meer het afgenomen aantal wetenschappelijke publicaties. Ook het aantal dissertaties is afgenomen. Dat wordt weer verklaard door de omstandigheid dat de faculteit in de jaren 1995/1996/1997 nauwelijks aio s heeft aangesteld, in afwachting van de oprichting van het E.M. Meijers Instituut. In het in juni 2000 verschenen visitatieverslag van de faculteit is hierover al uitvoerig verantwoording afgelegd. Bovendien vindt men daar in meer beleidsmatige zin de koers die de faculteit vaart als het gaat om het wetenschappelijk onderzoek; zie met name hoofdstuk 1 van het verslag dat op de website van het instituut is te vinden. Het verslag is op twee manieren te lezen: men kan kennisnemen van de publicaties en activiteiten die binnen de facultaire onderzoeksprogramma's hebben plaatsgevonden, met daarbij de programmabeschrijvingen; daarnaast zijn de resultaten ingedeeld naar departementen en afdelingen waar het onderzoek heeft plaatsgevonden maar dan zónder verdere beschrijving. De programma's hebben vorm gekregen binnen het facultaire onderzoeksinstituut, het E.M. Meijers Instituut: Vraagstukken van vermogensrecht, Geschillenbeslechting, Global Governance, Sociale cohesie en de rol van het recht ; (Fiscaal) ondernemerschap. Daar is in 2000 nog aan toegevoegd het programma Maatschappelijke Veiligheid, in het kader van de gelijknamige onderzoekschool. Elk van de programma's heeft een of meer coördinatoren. De keuze van de programma's vloeide voort uit een brede consultatie van de facultaire gemeenschap. Enkele belangrijke ontwikkelingen die het onderzoeksbeleid raken, vallen hier nog kort te vermelden. De faculteit maakt, op bedrijfseconomische gronden, een ingrijpende en pijnlijke reorganisatie door. Vele afdelingen hebben vanwege die reorganisatie de afgelopen periode een onderformatie gekend. Gegeven de vele extra uren die moesten worden besteed aan onderwijs en de begrijpelijke emoties waarmee een reorganisatie gepaard gaat, hebben het bestuur van de faculteit en het bestuur van het Meijers Instituut veel respect voor de grote inzet van de Leidse medewerkers op het terrein van het onderzoek. Een belangrijke ontwikkeling is verder geweest de overgang van het aio-systeem naar een systeem van PhD-fellows. Deze laatsten geven meer onderwijs dan aio's, maar daar staat tegenover dat zij een aanstelling voor zes jaren krijgen, in plaats van voor vier jaren. Het afgelopen jaar is opnieuw veel aandacht besteed aan een adequate opleiding van de promovendi. De verwachting is dat er de komende jaren velen zullen promoveren. Op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek gebeurt meer dan men in dit verslag terugvindt. De faculteit is in toenemende mate succesvol in het verwerven van tweede- en derdegeldstroom onderzoek, en zowel het Meijers Instituut als de departementen zelf organiseren jaarlijks vele tientallen presentaties en lezingen, workshops en conferenties. Wie meer informatie wenst kan die vinden op de eerdergenoemde site, of te rade gaan bij de verschillende departementen. 3

4 Het verslagjaar 2001 stond in het teken van het decanaat van dr. ir. Th. Quené. Van februari 2001 tot en met juni 2002 heeft hij met grote zorgvuldigheid en inzicht de faculteit geleid. Onderzoek was hem, in een faculteit die in het verleden wel als een onderwijsfaculteit werd gezien, even lief als het onderwijs. Dat is bijvoorbeeld gebleken uit het facultaire academische symposium Onderwijs = Onderzoek, dat weliswaar plaatsvond in juni 2002 en dus buiten de verslagperiode valt, maar dat hier niettemin genoemd moet worden omdat het symposium uitdrukking geeft aan de wens van de faculteit om studenten meer bij het wetenschappelijk onderzoek te betrekken. Het faculteitsbestuur spreekt hier zijn grote dankbaarheid uit jegens zijn oud-interimdecaan. Ten slotte spreekt het faculteitsbestuur zijn dankbaarheid uit jegens diegenen in departementen en Meijers Instituut, die bij het maken van dit onderzoeksverslag betrokken waren. Het faculteitsbestuur Leiden, september

5 Departement Civielrechtelijke vakken Prof. mr. W.D.H. Asser Departementsvoorzitter 5

6 6

7 Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht Dissertatie (intern voorbereid) Wissink, M.H. ( ). Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht, In: Meijers-reeks, nr 31. Universiteit Leiden, 448 pp. (Deventer: Kluwer). ((Co-)promotor: prof. mr J. Hijma). Dissertatie (extern voorbereid) Budiono, H. ( ). Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch contractenrecht. Universiteit Leiden, 400 pp. ((Co-)promotor: prof. mr T. A. W. Sterk & prof. mr J. Hijma). Wetenschappelijke publicaties Asser, W.D.H. (2001). Enkele opmerkingen bij de rol van de deskundige in het civiele procesrecht. De rol van de deskundige in het schaderegelingsproces. Lelystad: Koninklijke Vermande. Berg, M.A.M.C. van den & Jansen, C.E.C. (2001). De UAV-GC 2000: plaatsbepaling en verantwoordelijkheid van partijen. Bouwrecht, pp Boer, M.B. de (2001). Schuldsanering met grensoverschrijdende gevolgen (I) pp. 1-6 en (II) pp Schuldsanering. Boer, M.B. de (2001). Geschillenbewind. In: Oudelaar, H. (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Executie en beslag. (Vademecum Burgerlijk Procesrecht, pp ). Deventer: Gouda Quint. Boer, M.B. de (2001). Inleiding (Conservatoire maatregelen anders dan conservatoire beslagen). In: Oudelaar, H. (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Executie en beslag. (Vademecum Burgerlijk Procesrecht, pp ). Deventer: Gouda Quint. Bunt, J.E. van de (2001). Voorgeschiedenis van de WTS. Beschouwing van verschillende regelingen ter vergoeding van rampschade. In: Muller, E.R. & Stolker, C.J.J.M. (Ed.), Ramp en Recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijers-reeks, nr. 37. (pp ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Duynstee, M.C.I.M. (2001). Selective list of publications of Robert Feenstra. In: Scott, T.J. & Visser, D. (Ed.), Developing delict: Essays in horour of Robert Feenstra. (pp. IX-XXI). Cape Town: JVTA. Hijma, J. (2001). Ontwikkelingsfasen in de beteugeling van algemene voorwaarden naar Nederlands Recht. Tijdschrift voor Privaatrecht, pp Hijma, J. (2001). Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deel 5-I, Koop en Ruil. Asser serie, 5-I. Deventer: Tjeenk Willink, 612 pp. Hijma, J. (2001). Kennisgeving van algemene voorwaarden naar nieuw Nederlands Recht. In: Bernauw, K. & Colle, P. (Ed.), Liber Amicorum Yvette Merchiers. (pp

8 209). Brugge: Die Keuve. Hoogervorst, E.M. (2001). Het risico voor verminkte verklaringen: wat volgt uit het slot van art. 3:37 lid 4 BW? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, pp Levine, D.I. & Stolker, C.J.J.M. (2001). Compensating for psychiatric damage after disasters: a plea for a multifactor approach. In Muller, E.R & Stolker, C.J.J.M. (Ed.), Ramp en recht - Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijers-reeks, nr. 37. (pp ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Lindenbergh, S.D. (2001). Schade aan het lichaam als bron van inkomsten. Nemesis, pp Lindenbergh, S.D. (2001). Smartengeld voor naasten; tijd voor een wettelijke regeling. Nederlands Juristenblad, pp Lindenbergh, S.D. (2001). Schadevergoeding: Algemeen. Monografieën Nieuw BW, B- 34. Deventer: Kluwer, 78 pp. Lindenbergh, S.D. (2001). Smartengeld bij arbeidsongevallen en beroepsziekten. In Faure, M. & Hartlief, T. (Ed.), Schade door arbeidsongevallen en beroepsziekten. (pp ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Nieuwenhuis, J.H. (2001). Nomos, logos, mythos. WPNR, 6428, pp Nieuwenhuis, J.H. (2001). Promises, Promises. NJB, pp Nieuwenhuis, J.H. (2001). Aan de rand van de krater. In: Cliteur, P.B. & Eeckhout, V. Van Den (Ed.), Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie, In: Meijers-reeks, nr. 33. (pp ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Nieuwenhuis, J.H. (2001). Ambitieus aansprakelijkheidsrecht. In: Kortmann, S.C.J.J. (Ed.), Aansprakelijkheid: Gronden en grenzen. (pp ). Deventer: Kluwer. Oudelaar, H. (2001). Recht halen, Inleiding in het executie- en beslagrecht. Deventer: Kluwer, XVI pp. Snijders, H.J. (2001). HR 28 juni 1996 (De Nieuwe Woning/Staat), NJ 1997, 495, een beloning voor regelgevende rechterlijke samenwerking in (civiele) zaken. Tijdschrift voor Privaatrecht, 38(1), pp Snijders, H.J. (2001). Het bereiken van een geadresseerde (per ) (I). WPNR, 6444, Snijders, H.J. (2001). Het bereiken van een geadresseerde (per ) (II). WPNR, 6445, pp Snijders, H.J. (2001). Kreditsicherheiten an Mobilien: Rechtslage und neue Entwicklungen in den Niederlanden. In: Drobnig, U., Sagel-Grande, H.I. & Snijders, H.J. (Ed.), Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenzrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien. (In: Meijers-reeks, nr. 36, pp ). Amsterdam: Rozenberg Publishers. Snijders, H.J. (2001). Des relations personelles importantes: internetbanden met indivuele belanghebbenden bij algemeen-belangacties en groepsacties. In: Cliteur, P.B., Herik, H.J. van den, Huls, N.J.H. & Schmidt, A.H.J. (Ed.), It ain't necessarily so, Opstellen 8

9 aangeboden aan prof. mr. H. Franken. In: Meijers-reeks, nr. 38. (pp ). Deventer: Kluwer. Snijders, H.J. (2001). Rechterlijk samenwerking in het burgerlijk recht: een tussenstand en voorzichtige vooruitblik. In: Cleiren, C.P.M. & Schoep, G.K. (Ed.), Rechterlijke samenwerking, In: Meijers-reeks, nr. 34. (pp ). Deventer: Gouda Quint. Steur, J.C. van der (2001). Draagmoederschap. Tussen strafrechtelijk verbod en wettelijke regeling. Nemesis, 6, pp Steur, J.C. van der (2001). Object van beslag. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 8, pp Stolker, C.J.J.M. & Slabbers, S. (2001). Cases on Medical Malpractice in a Comparative Perspective - The Netherlands. In Faure, M. & Koziol, H. (Ed.), Cases on Medical Malpractice in a Comparative Perspective. (pp ). Wien New York: Springer. Stolker, C.J.J.M., Bel, C.L. de & Levine, D.I. (2001). Defensive Bureaucracy? Rampen, de overheid en de preventieve rol van het aansprakelijkheidsrecht. In Muller, E.R. & Stolker, C.J.J.M. (Ed.), Ramp en Recht - Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In : Meijers-reeks, nr. 37. (pp ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Stolker, C.J.J.M. & Slabbers, S. (2001). Fallstudien Arzthaftungsrecht Niederlande. In Faure, M. & Koziol, H. (Ed.), Der Ärztliche Behandlungsfehler, Eine Fallstudie im Vergleich europäischer Rechtssyteme. (pp ). Detmold: GRP Geselschaft für Risiko-Beratung. Wiel, B.T.M. van der (2001). II.3 Overeenkomst en onrechtmatige daad. In: Stolker, C.J.J.M. (Ed.), Onrechtmatige daad, suppl. nr. 61, 50 nieuwe pagina's. (Losbladige, pp. II.3-1-II.3-122). Deventer: Kluwer. Annotaties Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : HR ( ), NJ 2001, 137. Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : HR ( ), NJ 2001, 30. Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : HR ( ), NJ 2001, 31. Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : HR ( ), NJ 2001, 32. Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : HR ( ) en HR ( ), NJ 2001, 596. Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : HR ( ), NJ 2001, 613. Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : HvJ EG ( ), NJ 2001, 75. Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : Hof Amsterdam ( ), TvA 2001, pp Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : Hof Amsterdam ( ), TvA 2001, pp Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : Hof Amsterdam ( ), TvA 2001, pp Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : Hof Amsterdam ( ), TvA 2001, pp

10 Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : Hof Amsterdam ( ), TvA 2001, pp Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : Hof Amsterdam ( ), TvA 2001, pp Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : Hof Amsterdam ( ), TvA 2001, pp Berg, M.A.M.C. van den (2001). Noot bij: Hof s'gravenhage ( ), Bouwrecht 2001, pp Hijma, J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001, 300. Hijma, J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001, 559. Hijma, J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001, 417. Hijma, J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001, 581. Hijma, J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001, 580. Hoogervorst, E.M. (2001). Noot bij: HR ( ), NTBR 2001, pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2001, pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Nieuwsbrief BW /8, pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Nieuwsbrief BW , pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Tijdschrift voor vergoeding Personenschade , pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Tijdschrift voor vergoeding Personenschade , pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Nieuwsbrief Personenschade , pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Nieuwsbrief Personenschade , pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Nieuwsbrief BW , pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Tijdschrift voor vergoeding Personenschade , pp Snijders, H.J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ Snijders, H.J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001, 301. Snijders, H.J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001, 389. Snijders, H.J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001,

11 Wiel, B.T.M. van der (2001). Noot bij: HR ( ), (Aansprakelijkheid voor dieren in contractuele context). NTBR , pp Vakpublicaties Berg, M.A.M.C. van den (2001). De keuze tussen nakoming, schadevergoeding of ontbinding en de belangen van de debiteuren. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, pp Boer, M.B. de (2001). Faillissement. Losbladige Jurisprudentie (Nieuw) BW, suppl. nr. 25, 6 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. Boer, M.B. de (2001). Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Losbladige Jurisprudentie (Nieuw) BW, suppl. nr. 25, 5 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. Brand, I. (2001). Goederenrecht. Ars Aequi, 81, pp Brand, I. (2001). Huwelijksvermogensrecht. Ars Aequi, 78, pp Brand, I. (2001). Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, 79, pp Brand, I. (2001). Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, 81, pp Hijma, J. (2001). Algemene Inleiding. Rechtshandeling en Overeenkomst. (Studiereeks Burgerlijk Recht, pp. 1-25). Deventer: Kluwer. Hijma, J. (2001). Algemene voorwaarden. Rechtshandeling en Overeenkomst. (Studiereeks Burgerlijk Recht, pp ). Deventer: Kluwer. Hijma, J. (2001). Bedreiging en bedrog. Losbladige Vermogensrecht, suppl. nr. 46, 10 waarvan 2 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. Hijma, J. (2001). Dwaling. Losbladige Verbintenissenrecht, suppl. nr 81, 25 waarvan 5 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. Hoogervorst, E.M. (2001). Art Losbladige Vermogensrecht, suppl. nr. 48. Deventer: Kluwer. Koot, R.M.C.M. (2001). Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, 78, pp Koot, R.M.C.M. (2001). Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, 81, Koot, R.M.C.M. (2001). Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, 80, pp Lindenbergh, S.D. (2001). Art. 6:106. Losbladige Schadevergoeding, suppl. nr. 31, 110 pagina's. Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. (2001). Burenrecht. Losbladige Zakelijke rechten, suppl. nr. 22. Deventer: Kluwer. 11

12 Lindenbergh, S.D. (2001). Onrechtmatige daad. In Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Tekst & Commentaar Boeken 6, 7, 8. (Tekst & Commentaar, pp ). Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. (2001). VIII.2 Bouwwerken, VIII.3 Hinder, VIII.4 Ongevallen VIII.5 Sport & spel. Losbladige: Onrechtmatige daad, suppl. nr. 59. Deventer: Kluwer. Muller, E.R. & Stolker, C.J.J.M. (2001). Inleiding. In Muller, E.R. & Stolker, C.J.J.M. (Ed.), Ramp en recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijers-reeks, nr. 37. (pp. 1-4). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Nieuwenhuis, J.H. (2001). De dag verga, waarop ik geboren werd. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 162(4), pp Nieuwenhuis, J.H. (2001). Hinkend contractenrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 18(7), pp Oudelaar, H. (2001). Het verdwenen gijzelingstarief. Executief, pp Oudelaar, H. (2001). Kroniek executie/bewarende maatregelen. Tijdschrift voor Civielrechtelijke Rechtspleging, pp Oudelaar, H. (2001). Hoofdstuk 1, Inleiding en algemene opmerkingen. In Oudelaar, H. (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht/ Executie en Beslag, 87 pagina's waarvan 8 nieuwe. (Losbladige, pp. 1-87). Deventer: Gouda Quint. Oudelaar, H. (2001). Hoofdstuk 18. Verhaal op onroerende zaken. In Oudelaar, H. (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht, 55 bewerkte pagina's. (Losbladige, pp ). Deventer: Gouda Quint. Oudelaar, H. (2001). Hoofdstuk 65. Lijfsdwang. In Oudelaar, H. (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht, 20 nieuwe pagina's. (Losbladige, pp ). Deventer: Gouda Quint. Peter, J.A.J. (2001). Erfdienstbaarheden. Losbladige Zakelijke rechten, suppl. nr. 22, 13 bewerkte pagina's. (Losbladige). Deventer: Kluwer. Peter, J.A.J. (2001). Rechtshandelingen; art. 3: Losbladige Vermogensrecht, suppl. nr. 48, 8 bewerkte pagina's. (Losbladige). Deventer: Kluwer. Reurich, L. (2001). HR diverse arresten contractenrecht (signalerend). Ars Aequi, 79, pp Reurich, L. (2001). HR diverse arresten verbintenissen uit de wet (signalerend). Ars Aequi, 80, pp Snijders, H.J. (2001). Etiquette, nettiquette en...arbitraquette. Tijdschrift voor Arbitrage, pp Snijders, H.J., Wesseling-Van Gent, E.M. & Ynzonides, M. (2001). Invoering herziening burgerlijk procesrecht moet uitgesteld worden: open brief aan minister Korthals. Nederlands Juristenblad, pp Snijders, H.J. (2001). Naschrift bij "Het bereiken van een geadresseerde per . WPNR, 132(6453), pp

13 Snijders, H.J., Wesseling-Van Gent, E.M. & Ynzonides, M. (2001). Open brief aan Minister van Justitie. Uitstel gevraagd van invoering Nieuw Burgerlijk Procesrecht. Advocatenblad, 2001(21), pp Snijders, H.J. (2001). Voor- en nadelen van (internationale) arbitrage. ELSA Leiden Magazine, 1(2), pp Snijders, H.J. & Rank-Berenschot, E.B. (2001). Goederenrecht. Studiereeks Burgerlijk Recht, 2. Deventer: Kluwer, 616 pp. Snijders, H.J. (2001). Burgerlijk Wetboek. Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk, suppl. nr. 191, 71 bewerkte pagina's. Deventer: Kluwer. Snijders, H.J. (2001). Burgerlijk Wetboek. Losbladige Modellen voor de Rechtspraktijk, 37 bewerkte pagina's. Deventer: Kluwer. Snijders, H.J. (2001). Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Losbladige Modellen voor de Rechtspraktijk, suppl. nr. 188, 31 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. Snijders, H.J. (2001). Arbitrage, een alternatief voor de overheidsrechter? In: Bolhuis, L. (Ed.), Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen (pp ). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. Stolker, C.J.J.M. (2001). Diverse titels in boek 1, 3 en 5 (bewerking 276 pagina's). In Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Burgerlijk wetboek. (Tekst en Commentaar). Deventer: Kluwer. Stolker, C.J.J.M. (2001). Eigendom en Beperkte rechten (bewerking). In Büchem, A. van, Nieuwenhuis, J.H. & Waal, I. de (Ed.), Inleiding Privaatrecht. (pp ). Groningen: Wolters Noordhoff. Stolker, C.J.J.M. (2001). Schadevergoeding (bewerking). In Büchem, A. van, Nieuwenhuis, J.H. & Waal, I. de (Ed.), Inleiding Privaatrecht. (pp ). Groningen: Wolters Noordhoff. Wiel, B.T.M. van der (2001). Verbintenissenrecht. Boom Basics, 1. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 114 pp. Populariserende publicatie Snijders, H.J. ( ). Juiste uitspraak van HR in zaak werknemersoptie. Het Financieele Dagblad, pp Overige producten van wetenschappelijke activiteit Asser, W.D.H. (2001). Bespreking van: Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken. In: RM Themis, pp Asser, W.D.H. ( ). De nieuwe EEX-Verordening. Amsterdam, Studiekring burgerlijk procesrecht Orde van Advocaten. Asser, W.D.H. ( ). Kwaliteit van de deskundige bezien vanuit het civiele recht. Utrecht, Symposium Studiekring Deskundigen. 13

14 Asser, W.D.H. ( ). Less conflicts and more cooperation in civil procedure. Maastricht, Congres Ius Commune UM. Asser, W.D.H. ( ). Actualiteiten bewijsrecht. Gerechtshof en Rechtbank: Den Haag. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Actualiteiten burgerlijk procesrecht. SSR: Amersfoort. PAObijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Actualiteiten burgerlijk procesrecht. SSR: Zwolle. PAObijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Actualiteiten burgerlijk procesrecht. Gerechtshof en Rechtbank: Den Haag. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Afscheidssymposium. Prof. mr T.A.W. Sterk: Leiden. Dagvoorzitter. Asser, W.D.H. ( ). Asser-Adviesraad. ( ). Lid adviesraad. Asser, W.D.H. ( ). Bewijsrecht. Europrotector: Leiden. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Capita burgerlijk procesrecht. Vliegende brigade Gerechtshof/Rechtbank: Den Haag. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Gedwongen tussenkomst. Promotie van M.O.J. de Folter: Tilburg. Lid promotiecommissie. Asser, W.D.H. ( ). Jaarvergadering Leuven. Vereniging voor de bestudering van het recht van België en Nederland: Leuven ( ). Bijdrage aan congres/symposium. Asser, W.D.H. ( ). Kerngroep Fundamentele Herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. QQ: ( ). Lid Kerngroep. Asser, W.D.H. ( ). Leerstoel burgerlijk procesrecht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Utrecht ( ). Lid oppositiecommissie. Asser, W.D.H. ( ). Mw. X. Kramer. Oppositie: Universiteit Leiden ( ). Lid promotiecommissie. Asser, W.D.H. (2001). Nederlandse sectie. Vereniging voor de bestudering van het recht van België en Nederland. Secretaris. Asser, W.D.H. ( ). Nieuw Recht. Utrecht. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Nieuw burgerlijk procesrecht. SSR: Den Haag. PAObijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Oppositie. Promotie van I. Giessen: Tilburg. Lid promotiecommissie. Asser, W.D.H. ( ). PAO cursus. Vernieuwd burgerlijk procesrecht UL/KUB: ( ). Lid organisatiecommissie. 14

15 Asser, W.D.H. (2001). Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht. Promotie van R. Feunekes: Nijmegen. Promotor. Asser, W.D.H. ( ). Studiekring burgerlijk procesrecht. Orde van Advocaten: Amsterdam ( ). Voorzitter. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Leiden. PAObijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. In company Boekel De Nerée: Amsterdam. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. In company Stibbe: Amsterdam. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. In company Boekel De Nerée: Amsterdam. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Leiden. PAObijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. In company Houthoff: Amsterdam. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. In company Houthoff: Rotterdam. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. In company Houthoff: Den Haag. PAO-bijeenkomst. Brunner, C.J.H., Hijma, J., Snijders, H.J. & Spier, J. Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer. Lid redactieraad. Duynstee, M.C.I.M. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 69. Duynstee, M.C.I.M. ( ). De - mogelijke - invloed van Theodora op de wetgeving van Justinianus. Istanbul, Istanbul studiereis. Duynstee, M.C.I.M. ( ). Chronique Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 69 (2001), pp Lid redactie. Duynstee, M.C.I.M. ( ). Chronique Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 69 (2001), pp Lid redactie. Duynstee, M.C.I.M. ( ). Ouvrages recus Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 69 (2001), pp Lid redactie. Duynstee, M.C.I.M. ( ). Ouvrages recus Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 69 (2001), pp Lid redactie. Duynstee, M.C.I.M. ( ). Table des matières Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 69 (2001), pp Lid redactie. Duynstee, M.C.I.M. ( ). Werkgroep: Interuniversitaire werkgroep Lecturae 15

16 Orleanenses. Lid werkgroep. Hijma, J. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Losbladige Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. Hijma, J., Bloembergen, A.R., Dam, van, C.C. & Valk, W. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Rechtshandeling en overeenkomst. Deventer: Kluwer, 407 pp. Hijma, J. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Studiepockets Privaatrecht. Zwolle: Tjeenk Willink. Hijma, J. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. Hijma, J. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). WPNR. Hijma, J. ( ). Aansprakelijk of niet? Leiden, College ouderdag Juridische Faculteit Leiden. Hijma, J. ( ). Capita Algemene voorwaarden. Arnhem, Voordracht Arrondissementsrechtbank Arnhem. Hijma, J. ( ). Ontwikkelingen in het kooprecht. PAO-bijeenkomst. Hijma, J. ( ). "Koop breekt geen huur" en het huurbeding. Promotie R. Westrik: Rotterdam. Lid promotiecommissie. Hijma, J. ( ). Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch contractenrecht. Promotie H. Budiono: Leiden. Promotor. Hijma, J. ( ). Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht. Promotie H. Wissink: Leiden. Promotor. Hijma, J. ( ). Risico bij koopovereenkomsten. Promotie D. Dokter: Rotterdam. Lid promotiecommissie. Hijma, J. (periode: 2001). Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem. Functie bij: Hof Arnhem. Hijma, J. (periode: 2001). Rechter-plaatsvervanger. Functie bij: Rb Arnhem. Lindenbergh, S.D. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Nieuwsbrief Personenschade. Lindenbergh, S.D. ( ). Actualiteiten Schadevergoeding. Ellecom. Lezing Vereniging letselschade Advocaten. Lindenbergh, S.D. ( ). Arbeidsongevallen en beroepsziekten in Nederland. Nijmegen. Lezing. Lindenbergh, S.D. ( ). Asbestschade in Nederland. Gent, Uitwisseling Universiteit Gent. Lindenbergh, S.D. ( ). Het lichaam als bron van inkomsten. Utrecht. Lezing. Lindenbergh, S.D. ( ). Hete hangijzers in de letselschadepraktijk. Amsterdam. Lezing symposium. 16

17 Lindenbergh, S.D. ( ). Schade van derden, letsel, smartengeld. Zutphen, Voordracht Stichting Studiecentrum Rechtspleging. Lindenbergh, S.D. ( ). Actualiteiten Letselschade. Assen ( ). PAObijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Causation. Gent ( ). Gastcollege. Lindenbergh, S.D. ( ). Damages. Gent ( ). Gastcollege. Lindenbergh, S.D. ( ). Expertmeeting Verbond van Verzekeraars. Den Haag. Lid werkgroep. Lindenbergh, S.D. ( ). Kopstuk college schadevergoeding. Utrecht. Gastcollege. Lindenbergh, S.D. ( ). Letselschade. Utrecht. Dagvoorzitter. Lindenbergh, S.D. ( ). Work-related accedents and diseases. Gent. Gastcollege. Lindenbergh, S.D. ( ). Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht. Leiden. PAObijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Leiden. PAObijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Grotius opleiding Personenschade. Nijmegen. PAObijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Jury Jongbloed Pleitconcours. Leiden. Panellid. Lindenbergh, S.D. ( ). Schade, begrip en begroting. Den Haag. PAObijeenkomst. Lindenbergh, S.D. (periode: 2001 t/m ). Rechter-plaatsvervanger. Functie bij: Rb Haarlem. Muller, E.R. & Stolker, C.J.J.M. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Ramp en recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijersreeks, nr. 37. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 464 pp. Oudelaar, H. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Executie en Beslag, Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Deventer: Gouda Quint, 919 pp. Oudelaar, H. ( ). Civil enforcement law. Leiden, Modernisation of civil legislation in Latvia and Lithuania. Seminar on civil procedural law (Centre for International Legal Coorporation). Sagel-Grande, H.I., Snijders, H.J. & Drobnig, U (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenzrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien, In: Meijers-reeks, nr. 36. Amsterdam: Rozenberg Publishers, 114 pp. Snijders, H.J. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Tijdschrift voor Arbitrage. 17

18 Snijders, H.J. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Tijdschrift voor Nederlands Burgerlijk Recht (NTBR). Snijders, H.J. ( ). Arbitrage. Rotterdam, Afscheid mr P. van Baal. Snijders, H.J. ( ). Arbitrage: actualiteiten, gevaren en voordelen. Hilversum, Gooise Advocaten Vereniging. Snijders, H.J. ( ). Arbitration Law for the Baltic States. Leiden, Congres. Snijders, H.J. ( ). Bürgschaft. Leiden, Congres Nederlands-Duits platform. Snijders, H.J. ( ). E-commerce. Leiden, Uitwisseling Oxford-Leiden. Snijders, H.J. ( ). Rond de arbitrage. Leiden, Meijers Instituut. Snijders, H.J. ( ). Legal Abstracts. Leiden. Computer-applicatie. Snijders, H.J. ( ). Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer. Lid redactieraad. Snijders, H.J., Cate, J.W. ten & Hondius, E.M. ( ). Losbladige Vademecums Burgerlijk Procesrecht. Arnhem. Lid redactieraad. Snijders, H.J. ( ). Losbladige modellen voor de rechtspraktijk. Lid redactieraad. Snijders, H.J. & Wackie Eysten, P.A. ( ). Rechtspleging in balans. Deventer. Lid redactieraad. Snijders, H.J. ( ). SSR-cursus: Hoger beroep in civiele zaken. Zutphen. PAObijeenkomst. Snijders, H.J., Rutgers, G.R. & Vranken, J.B.M. ( ). Serie Civiele procespraktijk. Deventer. Lid redactieraad. Stolker, C.J.J.M. ( ). Actualiteiten gezondheidsrecht. LUMC: Leiden. Gastcollege. Stolker, C.J.J.M. ( ). Actualiteiten letselschade. Voor letselschade experts: Leiden. PAO-bijeenkomst. Stolker, C.J.J.M. ( ). Actualiteiten personenschade. Grotius: Nijmegen. PAObijeenkomst. Stolker, C.J.J.M. ( ). Arts zijn in een claimcultuur. Medirisk: Utrecht. Gastcollege. Stolker, C.J.J.M. ( ). Claimcultuur. Wereldomroep: Hilversum. Interview. Stolker, C.J.J.M. ( ). Debat over functie en rol letselschadeadvocaten. NOVA: Hilversum. Interview. Stolker, C.J.J.M. ( ). Defensive bureacracy. Rampenbestrijding: Leiden. Gastcollege. 18

19 Stolker, C.J.J.M. ( ). Hoofdredacteur. Losbladige onrechtmatige daad: Deventer ( ). Stolker, C.J.J.M. ( ). Hoofdredacteur. Serie Tekst & Commentaar: Deventer ( ). Stolker, C.J.J.M. (Ed(s).). (2001). Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. Stolker, C.J.J.M. ( ). Joost Zwagerman. Studiefestival: Leiden. Interview. Stolker, C.J.J.M. ( ). Masters brandweer. Rampenbestrijding: Arnhem. PAObijeenkomst. Stolker, C.J.J.M. ( ). Medische aansprakelijkheid. Meesterweek Erasmus universiteit: Rotterdam. Gastcollege. Stolker, C.J.J.M. ( ). Mr. ten Hoopen. Verdediging proefschrift: Maastricht. Lid promotiecommissie. Stolker, C.J.J.M. ( ). Rechtenkwesties. Radio 1 NPS: Leiden. Interview. Stolker, C.J.J.M. ( ). Smartengeld. Utrecht. (Co-)referaat. Stolker, C.J.J.M. ( ). Symposium. Pals: Amsterdam. Gastcollege. Stolker, C.J.J.M. ( ). Trendsturing. Rampenbestrijding: Arnhem. (Co-)referaat. Stolker, C.J.J.M. ( ). Voorzitter begeleidingscommissie claimcultuur. Ministerie van Justitie: Den Haag ( ). Lid werkgroep. Stolker, C.J.J.M. (periode: 2001 t/m 2001). Raadsheer plv. Functie bij: Gerechtshof 's- Hertogenbosch. Stolker, C.J.J.M. (periode: 2001 t/m 2001). Rechter plv. Functie bij: Rechtbank Haarlem. 19

20 20

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 15 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3 Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 11 Deelprogramma

Nadere informatie

Curriculum vitae Ivo Giesen

Curriculum vitae Ivo Giesen Curriculum vitae Ivo Giesen naam: Prof. dr. mr. I. (Ivo) Giesen werkadres: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203 e-mail: I.Giesen@uu.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

Onderzoekschool Ius Commune. Wetenschappelijk verslag 2003-2004 t.b.v. de midterm review

Onderzoekschool Ius Commune. Wetenschappelijk verslag 2003-2004 t.b.v. de midterm review Onderzoekschool Ius Commune Wetenschappelijk verslag 2003-2004 t.b.v. de midterm review Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... III VERANTWOORDING... 1 A. Algemeen... 1 B. Uitgangspunten voor verslaglegging...

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND

ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND Serie Burgerlijk Proces en Praktijk Redactie: Prof. mr. H.B. Krans Prof. mr. H.J. Snijders Prof. mr. J.B.M. Vranken Eerder verschenen

Nadere informatie

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. Smartengeld. Tien jaar later. S.D. Lindenbergh

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. Smartengeld. Tien jaar later. S.D. Lindenbergh Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Smartengeld Tien jaar later S.D. Lindenbergh 1 Inhoudsopgave Woord vooraf Lijst van gebruikte afkortingen 1. Inleiding 1.1 Het onderwerp 1.2 De

Nadere informatie

Causaliteit. in het. verzekeringsrecht

Causaliteit. in het. verzekeringsrecht Causaliteit in het verzekeringsrecht DE SERIE VERZEKERINGSRECHT STAAT ONDER REDACTIE VAN J.G.C. KAMPHUISEN EN J.H. WANSINK Causaliteit in het verzekeringsrecht Causation in insurance law Proefschrift ter

Nadere informatie

Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad

Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad VOORWOORD Voor u ligt het jaaroverzicht 2003 van publicaties, pen en lezingen verzorgd door advocaten, notarissen en belastingadviseurs van. Het overzicht laat zien dat zich in alle secties: Corporate

Nadere informatie

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Inhoud Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law Deel 2 Onderzoeksprogramma s Erasmus School of Law A. Het Domein van de rechter B. Lex Mercatoria C. Rechten

Nadere informatie

DE STAAT VAN HET RECHT

DE STAAT VAN HET RECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD DE STAAT VAN HET RECHT Vermogensrecht Straf(proces)recht Algemeen bestuursrecht Burgerlijk procesrecht Constitutioneel recht Belastingrecht Migratierecht Jeugdrecht Sociaal recht

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74317

Nadere informatie

LETSELSCHADE IN HET STRAFPROCES

LETSELSCHADE IN HET STRAFPROCES NEDERLANDS JURISTENBLAD LETSELSCHADE IN HET STRAFPROCES Sociaal-economische mensenrechten en de crisis Legale vreemdelingen zonder documenten Bescheidenheid en moed: afscheid van de president van de Hoge

Nadere informatie

Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) (Business & Law Research Centre) Self-evaluation report 2008. Period 2002-2007.

Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) (Business & Law Research Centre) Self-evaluation report 2008. Period 2002-2007. Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) (Business & Law Research Centre) Self-evaluation report 2008 Period 2002-2007 Part III Full list of publications Radboud University Nijmegen Onderzoekcentrum

Nadere informatie

WPNR. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Curaçaose Trust. Nummer 6926 Jaargang 143 14 april 2012

WPNR. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Curaçaose Trust. Nummer 6926 Jaargang 143 14 april 2012 Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR Nummer 6926 Jaargang 143 14 april 2012 Curaçaose Trust Mr. J. de Boer De trust naar Curaçaos recht Met ingang van 1 januari 2012 bevat het Burgerlijk

Nadere informatie

Rechters normeren de alimentatiehoogte

Rechters normeren de alimentatiehoogte Rechters normeren de alimentatiehoogte Rechters normeren de alimentatiehoogte Een empirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975-2007) PROEFSCHRIFT ter verkrijging

Nadere informatie

Privaatrecht. Burgerlijk recht. Contractenrecht. Burgerlijk recht

Privaatrecht. Burgerlijk recht. Contractenrecht. Burgerlijk recht Privaatrecht Burgerlijk recht Mr.drs. B.T.M. van der Wiel, mr. R.M.Ch.M. Koot, mr. E.-J. Zippro, mr. P.C. van Es Contractenrecht Mr.drs. B.T.M. van der Wiel Wetgeving EK 2000/2001, 17 213, nr. 114: voorlopig

Nadere informatie

Burgerlijk procesrecht. Burgerlijk procesrecht

Burgerlijk procesrecht. Burgerlijk procesrecht T. Hartlief en R.J. Tjittes, Kroniek van het vermogensrecht, NJB 1998, pp. 1416-1423 (sub 8-25); G.E. van Maanen, Kroniek Onrechtmatige daad en schadevergoeding, NTBR 1998, pp. 142-150. Onrechtmatige daad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M.

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. Jansen) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Het programma...4 3. De mensen...5

Nadere informatie

Privaatrecht. Burgerlijk recht. Goederenrecht. Burgerlijk recht

Privaatrecht. Burgerlijk recht. Goederenrecht. Burgerlijk recht Privaatrecht Burgerlijk recht Mr. H.H. Lammers, mr. J.A.J. Peter, mr.drs. L. Reurich, mr.drs. E.M. Hoogervorst Goederenrecht Mr. H.H. Lammers HR 26 juni 1998, RvdW 1998, 142C (Aerts q.q./ ABN AMRO Bank

Nadere informatie

Mediation: een (on)geoorloofd duwtje in de rug?

Mediation: een (on)geoorloofd duwtje in de rug? 434 Ars Aequi juni 2012 verdieping Mediation: een (on)geoorloofd duwtje in de rug? arsaequi.nl/maandblad AA20120434 Ton Jongbloed* Tot voor kort bestond buiten de kring van direct betrokken mediators weinig

Nadere informatie

DE WET ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET AGB-GESETZ

DE WET ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET AGB-GESETZ DE WET ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET AGB-GESETZ mr. R.H.C. Jongeneel Kluwer, Deventer (1991) (thans uit de handel) electronische versie zonder paginanummers VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM DE WET ALGEMENE

Nadere informatie

Nieuwe methoden van privaatrechtelijke rechtsvinding en rechtsvorming in een Verenigd Europa

Nieuwe methoden van privaatrechtelijke rechtsvinding en rechtsvorming in een Verenigd Europa Nieuwe methoden van privaatrechtelijke rechtsvinding en rechtsvorming in een Verenigd Europa KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel

Nadere informatie

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING NEDERLANDS JURISTENBLAD CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING Decryptiebevel en nemo tenetur De Cookiewet Goedwillende hackers P. 462-530 JAARGANG 88 22 FEBRUARI 2013 8 10295514 Where privacy meets

Nadere informatie

RECHTSSTAAT NEDERLAND

RECHTSSTAAT NEDERLAND NEDERLANDS JURISTENBLAD RECHTSSTAAT NEDERLAND Stresstest rechtsstaat Nederland De staat van veiligheid en rechtvaardigheid Zorgplichten tegen cybercrime P. 1043-1139 JAARGANG 90 24 APRIL 2015 16 10311899

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/105958

Nadere informatie

Medische aansprakelijkheid Waar de gezondheidszorg en het civiele recht samenkomen

Medische aansprakelijkheid Waar de gezondheidszorg en het civiele recht samenkomen NR 02 / FEBRUARI 2014 GCB GRONINGER CIVILISTENBLAD Interview met prof. mr. R.P.J.L. Tjittes Prof. mr. S.D. Lindenbergh De zaak van de eeuw: een succesverhaal? Mr. dr. F. Sobczak Bewijsrecht in medische

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. Prof.mr. G. van Solinge. Periode 1 juli 30 september 2000. Regelgeving

Ondernemingsrecht. Prof.mr. G. van Solinge. Periode 1 juli 30 september 2000. Regelgeving Prof.mr. G. van Solinge Periode 1 juli 30 september 2000 Regelgeving Euro ingevoerd in Boek 2 BW De wet van 8 juni 2000 tot wijziging van Boek 2 BW in verband met de invoering van de euro (Stb. 2000, 267)

Nadere informatie

DUITSLAND-NEDERLAND: ZAKENPARTNERS

DUITSLAND-NEDERLAND: ZAKENPARTNERS 05 2012 11,50 32 BENOEMD ALS PARTNER: HARRO COPPENS (AKD) 64 DEALMAKER: ALLARD METZELAAR (STIBBE) 85 RECENSIE: SUSANNE TERPORTEN (OM) OVER TV-SERIE OVERSPEL JAARGANG 8 RECHTSSOCIOLOGIE HET MINIMALISME

Nadere informatie