Voorwoord onderzoeksverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag Departement Civielrechtelijke vakken 5 Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht 7 Notarieel Recht 21 Jeugdrecht 27 Ondernemingsrecht 29 Auteurs en informatierecht 33 Buitenlands en internationaal privaatrecht 37 Departement Publiekrecht 41 Staats- en Bestuursrecht 43 Internationaal publiekrecht 51 Europees recht en economisch bestuursrecht 55 Lucht- en Ruimterecht 63 Sociaal Recht 65 Immigratierecht 69 Gezondheidsrecht 73 Parlementaire Geschiedenis 75 Bestuurskunde 77 Politieke wetenschappen 79 Milieurecht 81 Energierecht 83 Departement Strafrechtelijke vakken en criminologie 85 Straf- en Strafprocesrecht 87 Criminologie 95 Departement Fiscale en economische vakken 101 Fiscaal recht 103 Economie 113 Bedrijfseconomie en forensische accountacy 119 Departement Metajuridica 123 Encyclopedie 125 Rechtsfilosofie en rechtssociologie 131 Historische ontwikkeling van het recht 137 Recht en informatica 139 Recht en bestuur in ontwikkelingslanden 149 Oost-Europees Recht 153

2 2

3 Voorwoord onderzoeksverslag 2001 Voor u ligt het onderzoeksverslag 2001 van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Het verslag bevat behalve de wetenschappelijke publicaties en de vakpublicaties, ook een overzicht van de talrijke lezingen, de gegeven interviews, functies in de juridische sfeer, en wat al niet meer. De faculteit hanteert sinds enige tijd strenge normen voor wat wetenschappelijke- en wat vakpublicaties zijn. Deze normen worden bovendien strenger gehandhaafd dan in het verleden soms het geval was. Hierdoor vond een zekere verschuiving plaats van wetenschappelijke- naar vakpublicaties. Dat verklaart onder meer het afgenomen aantal wetenschappelijke publicaties. Ook het aantal dissertaties is afgenomen. Dat wordt weer verklaard door de omstandigheid dat de faculteit in de jaren 1995/1996/1997 nauwelijks aio s heeft aangesteld, in afwachting van de oprichting van het E.M. Meijers Instituut. In het in juni 2000 verschenen visitatieverslag van de faculteit is hierover al uitvoerig verantwoording afgelegd. Bovendien vindt men daar in meer beleidsmatige zin de koers die de faculteit vaart als het gaat om het wetenschappelijk onderzoek; zie met name hoofdstuk 1 van het verslag dat op de website van het instituut is te vinden. Het verslag is op twee manieren te lezen: men kan kennisnemen van de publicaties en activiteiten die binnen de facultaire onderzoeksprogramma's hebben plaatsgevonden, met daarbij de programmabeschrijvingen; daarnaast zijn de resultaten ingedeeld naar departementen en afdelingen waar het onderzoek heeft plaatsgevonden maar dan zónder verdere beschrijving. De programma's hebben vorm gekregen binnen het facultaire onderzoeksinstituut, het E.M. Meijers Instituut: Vraagstukken van vermogensrecht, Geschillenbeslechting, Global Governance, Sociale cohesie en de rol van het recht ; (Fiscaal) ondernemerschap. Daar is in 2000 nog aan toegevoegd het programma Maatschappelijke Veiligheid, in het kader van de gelijknamige onderzoekschool. Elk van de programma's heeft een of meer coördinatoren. De keuze van de programma's vloeide voort uit een brede consultatie van de facultaire gemeenschap. Enkele belangrijke ontwikkelingen die het onderzoeksbeleid raken, vallen hier nog kort te vermelden. De faculteit maakt, op bedrijfseconomische gronden, een ingrijpende en pijnlijke reorganisatie door. Vele afdelingen hebben vanwege die reorganisatie de afgelopen periode een onderformatie gekend. Gegeven de vele extra uren die moesten worden besteed aan onderwijs en de begrijpelijke emoties waarmee een reorganisatie gepaard gaat, hebben het bestuur van de faculteit en het bestuur van het Meijers Instituut veel respect voor de grote inzet van de Leidse medewerkers op het terrein van het onderzoek. Een belangrijke ontwikkeling is verder geweest de overgang van het aio-systeem naar een systeem van PhD-fellows. Deze laatsten geven meer onderwijs dan aio's, maar daar staat tegenover dat zij een aanstelling voor zes jaren krijgen, in plaats van voor vier jaren. Het afgelopen jaar is opnieuw veel aandacht besteed aan een adequate opleiding van de promovendi. De verwachting is dat er de komende jaren velen zullen promoveren. Op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek gebeurt meer dan men in dit verslag terugvindt. De faculteit is in toenemende mate succesvol in het verwerven van tweede- en derdegeldstroom onderzoek, en zowel het Meijers Instituut als de departementen zelf organiseren jaarlijks vele tientallen presentaties en lezingen, workshops en conferenties. Wie meer informatie wenst kan die vinden op de eerdergenoemde site, of te rade gaan bij de verschillende departementen. 3

4 Het verslagjaar 2001 stond in het teken van het decanaat van dr. ir. Th. Quené. Van februari 2001 tot en met juni 2002 heeft hij met grote zorgvuldigheid en inzicht de faculteit geleid. Onderzoek was hem, in een faculteit die in het verleden wel als een onderwijsfaculteit werd gezien, even lief als het onderwijs. Dat is bijvoorbeeld gebleken uit het facultaire academische symposium Onderwijs = Onderzoek, dat weliswaar plaatsvond in juni 2002 en dus buiten de verslagperiode valt, maar dat hier niettemin genoemd moet worden omdat het symposium uitdrukking geeft aan de wens van de faculteit om studenten meer bij het wetenschappelijk onderzoek te betrekken. Het faculteitsbestuur spreekt hier zijn grote dankbaarheid uit jegens zijn oud-interimdecaan. Ten slotte spreekt het faculteitsbestuur zijn dankbaarheid uit jegens diegenen in departementen en Meijers Instituut, die bij het maken van dit onderzoeksverslag betrokken waren. Het faculteitsbestuur Leiden, september

5 Departement Civielrechtelijke vakken Prof. mr. W.D.H. Asser Departementsvoorzitter 5

6 6

7 Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht Dissertatie (intern voorbereid) Wissink, M.H. ( ). Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht, In: Meijers-reeks, nr 31. Universiteit Leiden, 448 pp. (Deventer: Kluwer). ((Co-)promotor: prof. mr J. Hijma). Dissertatie (extern voorbereid) Budiono, H. ( ). Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch contractenrecht. Universiteit Leiden, 400 pp. ((Co-)promotor: prof. mr T. A. W. Sterk & prof. mr J. Hijma). Wetenschappelijke publicaties Asser, W.D.H. (2001). Enkele opmerkingen bij de rol van de deskundige in het civiele procesrecht. De rol van de deskundige in het schaderegelingsproces. Lelystad: Koninklijke Vermande. Berg, M.A.M.C. van den & Jansen, C.E.C. (2001). De UAV-GC 2000: plaatsbepaling en verantwoordelijkheid van partijen. Bouwrecht, pp Boer, M.B. de (2001). Schuldsanering met grensoverschrijdende gevolgen (I) pp. 1-6 en (II) pp Schuldsanering. Boer, M.B. de (2001). Geschillenbewind. In: Oudelaar, H. (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Executie en beslag. (Vademecum Burgerlijk Procesrecht, pp ). Deventer: Gouda Quint. Boer, M.B. de (2001). Inleiding (Conservatoire maatregelen anders dan conservatoire beslagen). In: Oudelaar, H. (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Executie en beslag. (Vademecum Burgerlijk Procesrecht, pp ). Deventer: Gouda Quint. Bunt, J.E. van de (2001). Voorgeschiedenis van de WTS. Beschouwing van verschillende regelingen ter vergoeding van rampschade. In: Muller, E.R. & Stolker, C.J.J.M. (Ed.), Ramp en Recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijers-reeks, nr. 37. (pp ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Duynstee, M.C.I.M. (2001). Selective list of publications of Robert Feenstra. In: Scott, T.J. & Visser, D. (Ed.), Developing delict: Essays in horour of Robert Feenstra. (pp. IX-XXI). Cape Town: JVTA. Hijma, J. (2001). Ontwikkelingsfasen in de beteugeling van algemene voorwaarden naar Nederlands Recht. Tijdschrift voor Privaatrecht, pp Hijma, J. (2001). Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deel 5-I, Koop en Ruil. Asser serie, 5-I. Deventer: Tjeenk Willink, 612 pp. Hijma, J. (2001). Kennisgeving van algemene voorwaarden naar nieuw Nederlands Recht. In: Bernauw, K. & Colle, P. (Ed.), Liber Amicorum Yvette Merchiers. (pp

8 209). Brugge: Die Keuve. Hoogervorst, E.M. (2001). Het risico voor verminkte verklaringen: wat volgt uit het slot van art. 3:37 lid 4 BW? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, pp Levine, D.I. & Stolker, C.J.J.M. (2001). Compensating for psychiatric damage after disasters: a plea for a multifactor approach. In Muller, E.R & Stolker, C.J.J.M. (Ed.), Ramp en recht - Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijers-reeks, nr. 37. (pp ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Lindenbergh, S.D. (2001). Schade aan het lichaam als bron van inkomsten. Nemesis, pp Lindenbergh, S.D. (2001). Smartengeld voor naasten; tijd voor een wettelijke regeling. Nederlands Juristenblad, pp Lindenbergh, S.D. (2001). Schadevergoeding: Algemeen. Monografieën Nieuw BW, B- 34. Deventer: Kluwer, 78 pp. Lindenbergh, S.D. (2001). Smartengeld bij arbeidsongevallen en beroepsziekten. In Faure, M. & Hartlief, T. (Ed.), Schade door arbeidsongevallen en beroepsziekten. (pp ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Nieuwenhuis, J.H. (2001). Nomos, logos, mythos. WPNR, 6428, pp Nieuwenhuis, J.H. (2001). Promises, Promises. NJB, pp Nieuwenhuis, J.H. (2001). Aan de rand van de krater. In: Cliteur, P.B. & Eeckhout, V. Van Den (Ed.), Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie, In: Meijers-reeks, nr. 33. (pp ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Nieuwenhuis, J.H. (2001). Ambitieus aansprakelijkheidsrecht. In: Kortmann, S.C.J.J. (Ed.), Aansprakelijkheid: Gronden en grenzen. (pp ). Deventer: Kluwer. Oudelaar, H. (2001). Recht halen, Inleiding in het executie- en beslagrecht. Deventer: Kluwer, XVI pp. Snijders, H.J. (2001). HR 28 juni 1996 (De Nieuwe Woning/Staat), NJ 1997, 495, een beloning voor regelgevende rechterlijke samenwerking in (civiele) zaken. Tijdschrift voor Privaatrecht, 38(1), pp Snijders, H.J. (2001). Het bereiken van een geadresseerde (per ) (I). WPNR, 6444, Snijders, H.J. (2001). Het bereiken van een geadresseerde (per ) (II). WPNR, 6445, pp Snijders, H.J. (2001). Kreditsicherheiten an Mobilien: Rechtslage und neue Entwicklungen in den Niederlanden. In: Drobnig, U., Sagel-Grande, H.I. & Snijders, H.J. (Ed.), Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenzrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien. (In: Meijers-reeks, nr. 36, pp ). Amsterdam: Rozenberg Publishers. Snijders, H.J. (2001). Des relations personelles importantes: internetbanden met indivuele belanghebbenden bij algemeen-belangacties en groepsacties. In: Cliteur, P.B., Herik, H.J. van den, Huls, N.J.H. & Schmidt, A.H.J. (Ed.), It ain't necessarily so, Opstellen 8

9 aangeboden aan prof. mr. H. Franken. In: Meijers-reeks, nr. 38. (pp ). Deventer: Kluwer. Snijders, H.J. (2001). Rechterlijk samenwerking in het burgerlijk recht: een tussenstand en voorzichtige vooruitblik. In: Cleiren, C.P.M. & Schoep, G.K. (Ed.), Rechterlijke samenwerking, In: Meijers-reeks, nr. 34. (pp ). Deventer: Gouda Quint. Steur, J.C. van der (2001). Draagmoederschap. Tussen strafrechtelijk verbod en wettelijke regeling. Nemesis, 6, pp Steur, J.C. van der (2001). Object van beslag. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 8, pp Stolker, C.J.J.M. & Slabbers, S. (2001). Cases on Medical Malpractice in a Comparative Perspective - The Netherlands. In Faure, M. & Koziol, H. (Ed.), Cases on Medical Malpractice in a Comparative Perspective. (pp ). Wien New York: Springer. Stolker, C.J.J.M., Bel, C.L. de & Levine, D.I. (2001). Defensive Bureaucracy? Rampen, de overheid en de preventieve rol van het aansprakelijkheidsrecht. In Muller, E.R. & Stolker, C.J.J.M. (Ed.), Ramp en Recht - Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In : Meijers-reeks, nr. 37. (pp ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Stolker, C.J.J.M. & Slabbers, S. (2001). Fallstudien Arzthaftungsrecht Niederlande. In Faure, M. & Koziol, H. (Ed.), Der Ärztliche Behandlungsfehler, Eine Fallstudie im Vergleich europäischer Rechtssyteme. (pp ). Detmold: GRP Geselschaft für Risiko-Beratung. Wiel, B.T.M. van der (2001). II.3 Overeenkomst en onrechtmatige daad. In: Stolker, C.J.J.M. (Ed.), Onrechtmatige daad, suppl. nr. 61, 50 nieuwe pagina's. (Losbladige, pp. II.3-1-II.3-122). Deventer: Kluwer. Annotaties Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : HR ( ), NJ 2001, 137. Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : HR ( ), NJ 2001, 30. Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : HR ( ), NJ 2001, 31. Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : HR ( ), NJ 2001, 32. Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : HR ( ) en HR ( ), NJ 2001, 596. Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : HR ( ), NJ 2001, 613. Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : HvJ EG ( ), NJ 2001, 75. Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : Hof Amsterdam ( ), TvA 2001, pp Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : Hof Amsterdam ( ), TvA 2001, pp Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : Hof Amsterdam ( ), TvA 2001, pp Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : Hof Amsterdam ( ), TvA 2001, pp

10 Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : Hof Amsterdam ( ), TvA 2001, pp Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : Hof Amsterdam ( ), TvA 2001, pp Asser, W.D.H. (2001).Noot bij : Hof Amsterdam ( ), TvA 2001, pp Berg, M.A.M.C. van den (2001). Noot bij: Hof s'gravenhage ( ), Bouwrecht 2001, pp Hijma, J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001, 300. Hijma, J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001, 559. Hijma, J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001, 417. Hijma, J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001, 581. Hijma, J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001, 580. Hoogervorst, E.M. (2001). Noot bij: HR ( ), NTBR 2001, pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2001, pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Nieuwsbrief BW /8, pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Nieuwsbrief BW , pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Tijdschrift voor vergoeding Personenschade , pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Tijdschrift voor vergoeding Personenschade , pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Nieuwsbrief Personenschade , pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Nieuwsbrief Personenschade , pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Nieuwsbrief BW , pp Lindenbergh, S.D. (2001). Noot bij: HR ( ), Tijdschrift voor vergoeding Personenschade , pp Snijders, H.J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ Snijders, H.J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001, 301. Snijders, H.J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001, 389. Snijders, H.J. (2001). Noot bij: HR ( ), NJ 2001,

11 Wiel, B.T.M. van der (2001). Noot bij: HR ( ), (Aansprakelijkheid voor dieren in contractuele context). NTBR , pp Vakpublicaties Berg, M.A.M.C. van den (2001). De keuze tussen nakoming, schadevergoeding of ontbinding en de belangen van de debiteuren. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, pp Boer, M.B. de (2001). Faillissement. Losbladige Jurisprudentie (Nieuw) BW, suppl. nr. 25, 6 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. Boer, M.B. de (2001). Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Losbladige Jurisprudentie (Nieuw) BW, suppl. nr. 25, 5 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. Brand, I. (2001). Goederenrecht. Ars Aequi, 81, pp Brand, I. (2001). Huwelijksvermogensrecht. Ars Aequi, 78, pp Brand, I. (2001). Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, 79, pp Brand, I. (2001). Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, 81, pp Hijma, J. (2001). Algemene Inleiding. Rechtshandeling en Overeenkomst. (Studiereeks Burgerlijk Recht, pp. 1-25). Deventer: Kluwer. Hijma, J. (2001). Algemene voorwaarden. Rechtshandeling en Overeenkomst. (Studiereeks Burgerlijk Recht, pp ). Deventer: Kluwer. Hijma, J. (2001). Bedreiging en bedrog. Losbladige Vermogensrecht, suppl. nr. 46, 10 waarvan 2 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. Hijma, J. (2001). Dwaling. Losbladige Verbintenissenrecht, suppl. nr 81, 25 waarvan 5 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. Hoogervorst, E.M. (2001). Art Losbladige Vermogensrecht, suppl. nr. 48. Deventer: Kluwer. Koot, R.M.C.M. (2001). Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, 78, pp Koot, R.M.C.M. (2001). Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, 81, Koot, R.M.C.M. (2001). Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, 80, pp Lindenbergh, S.D. (2001). Art. 6:106. Losbladige Schadevergoeding, suppl. nr. 31, 110 pagina's. Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. (2001). Burenrecht. Losbladige Zakelijke rechten, suppl. nr. 22. Deventer: Kluwer. 11

12 Lindenbergh, S.D. (2001). Onrechtmatige daad. In Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Tekst & Commentaar Boeken 6, 7, 8. (Tekst & Commentaar, pp ). Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. (2001). VIII.2 Bouwwerken, VIII.3 Hinder, VIII.4 Ongevallen VIII.5 Sport & spel. Losbladige: Onrechtmatige daad, suppl. nr. 59. Deventer: Kluwer. Muller, E.R. & Stolker, C.J.J.M. (2001). Inleiding. In Muller, E.R. & Stolker, C.J.J.M. (Ed.), Ramp en recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijers-reeks, nr. 37. (pp. 1-4). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Nieuwenhuis, J.H. (2001). De dag verga, waarop ik geboren werd. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 162(4), pp Nieuwenhuis, J.H. (2001). Hinkend contractenrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 18(7), pp Oudelaar, H. (2001). Het verdwenen gijzelingstarief. Executief, pp Oudelaar, H. (2001). Kroniek executie/bewarende maatregelen. Tijdschrift voor Civielrechtelijke Rechtspleging, pp Oudelaar, H. (2001). Hoofdstuk 1, Inleiding en algemene opmerkingen. In Oudelaar, H. (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht/ Executie en Beslag, 87 pagina's waarvan 8 nieuwe. (Losbladige, pp. 1-87). Deventer: Gouda Quint. Oudelaar, H. (2001). Hoofdstuk 18. Verhaal op onroerende zaken. In Oudelaar, H. (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht, 55 bewerkte pagina's. (Losbladige, pp ). Deventer: Gouda Quint. Oudelaar, H. (2001). Hoofdstuk 65. Lijfsdwang. In Oudelaar, H. (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht, 20 nieuwe pagina's. (Losbladige, pp ). Deventer: Gouda Quint. Peter, J.A.J. (2001). Erfdienstbaarheden. Losbladige Zakelijke rechten, suppl. nr. 22, 13 bewerkte pagina's. (Losbladige). Deventer: Kluwer. Peter, J.A.J. (2001). Rechtshandelingen; art. 3: Losbladige Vermogensrecht, suppl. nr. 48, 8 bewerkte pagina's. (Losbladige). Deventer: Kluwer. Reurich, L. (2001). HR diverse arresten contractenrecht (signalerend). Ars Aequi, 79, pp Reurich, L. (2001). HR diverse arresten verbintenissen uit de wet (signalerend). Ars Aequi, 80, pp Snijders, H.J. (2001). Etiquette, nettiquette en...arbitraquette. Tijdschrift voor Arbitrage, pp Snijders, H.J., Wesseling-Van Gent, E.M. & Ynzonides, M. (2001). Invoering herziening burgerlijk procesrecht moet uitgesteld worden: open brief aan minister Korthals. Nederlands Juristenblad, pp Snijders, H.J. (2001). Naschrift bij "Het bereiken van een geadresseerde per . WPNR, 132(6453), pp

13 Snijders, H.J., Wesseling-Van Gent, E.M. & Ynzonides, M. (2001). Open brief aan Minister van Justitie. Uitstel gevraagd van invoering Nieuw Burgerlijk Procesrecht. Advocatenblad, 2001(21), pp Snijders, H.J. (2001). Voor- en nadelen van (internationale) arbitrage. ELSA Leiden Magazine, 1(2), pp Snijders, H.J. & Rank-Berenschot, E.B. (2001). Goederenrecht. Studiereeks Burgerlijk Recht, 2. Deventer: Kluwer, 616 pp. Snijders, H.J. (2001). Burgerlijk Wetboek. Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk, suppl. nr. 191, 71 bewerkte pagina's. Deventer: Kluwer. Snijders, H.J. (2001). Burgerlijk Wetboek. Losbladige Modellen voor de Rechtspraktijk, 37 bewerkte pagina's. Deventer: Kluwer. Snijders, H.J. (2001). Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Losbladige Modellen voor de Rechtspraktijk, suppl. nr. 188, 31 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. Snijders, H.J. (2001). Arbitrage, een alternatief voor de overheidsrechter? In: Bolhuis, L. (Ed.), Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen (pp ). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. Stolker, C.J.J.M. (2001). Diverse titels in boek 1, 3 en 5 (bewerking 276 pagina's). In Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Burgerlijk wetboek. (Tekst en Commentaar). Deventer: Kluwer. Stolker, C.J.J.M. (2001). Eigendom en Beperkte rechten (bewerking). In Büchem, A. van, Nieuwenhuis, J.H. & Waal, I. de (Ed.), Inleiding Privaatrecht. (pp ). Groningen: Wolters Noordhoff. Stolker, C.J.J.M. (2001). Schadevergoeding (bewerking). In Büchem, A. van, Nieuwenhuis, J.H. & Waal, I. de (Ed.), Inleiding Privaatrecht. (pp ). Groningen: Wolters Noordhoff. Wiel, B.T.M. van der (2001). Verbintenissenrecht. Boom Basics, 1. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 114 pp. Populariserende publicatie Snijders, H.J. ( ). Juiste uitspraak van HR in zaak werknemersoptie. Het Financieele Dagblad, pp Overige producten van wetenschappelijke activiteit Asser, W.D.H. (2001). Bespreking van: Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken. In: RM Themis, pp Asser, W.D.H. ( ). De nieuwe EEX-Verordening. Amsterdam, Studiekring burgerlijk procesrecht Orde van Advocaten. Asser, W.D.H. ( ). Kwaliteit van de deskundige bezien vanuit het civiele recht. Utrecht, Symposium Studiekring Deskundigen. 13

14 Asser, W.D.H. ( ). Less conflicts and more cooperation in civil procedure. Maastricht, Congres Ius Commune UM. Asser, W.D.H. ( ). Actualiteiten bewijsrecht. Gerechtshof en Rechtbank: Den Haag. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Actualiteiten burgerlijk procesrecht. SSR: Amersfoort. PAObijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Actualiteiten burgerlijk procesrecht. SSR: Zwolle. PAObijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Actualiteiten burgerlijk procesrecht. Gerechtshof en Rechtbank: Den Haag. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Afscheidssymposium. Prof. mr T.A.W. Sterk: Leiden. Dagvoorzitter. Asser, W.D.H. ( ). Asser-Adviesraad. ( ). Lid adviesraad. Asser, W.D.H. ( ). Bewijsrecht. Europrotector: Leiden. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Capita burgerlijk procesrecht. Vliegende brigade Gerechtshof/Rechtbank: Den Haag. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Gedwongen tussenkomst. Promotie van M.O.J. de Folter: Tilburg. Lid promotiecommissie. Asser, W.D.H. ( ). Jaarvergadering Leuven. Vereniging voor de bestudering van het recht van België en Nederland: Leuven ( ). Bijdrage aan congres/symposium. Asser, W.D.H. ( ). Kerngroep Fundamentele Herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. QQ: ( ). Lid Kerngroep. Asser, W.D.H. ( ). Leerstoel burgerlijk procesrecht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Utrecht ( ). Lid oppositiecommissie. Asser, W.D.H. ( ). Mw. X. Kramer. Oppositie: Universiteit Leiden ( ). Lid promotiecommissie. Asser, W.D.H. (2001). Nederlandse sectie. Vereniging voor de bestudering van het recht van België en Nederland. Secretaris. Asser, W.D.H. ( ). Nieuw Recht. Utrecht. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Nieuw burgerlijk procesrecht. SSR: Den Haag. PAObijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Oppositie. Promotie van I. Giessen: Tilburg. Lid promotiecommissie. Asser, W.D.H. ( ). PAO cursus. Vernieuwd burgerlijk procesrecht UL/KUB: ( ). Lid organisatiecommissie. 14

15 Asser, W.D.H. (2001). Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht. Promotie van R. Feunekes: Nijmegen. Promotor. Asser, W.D.H. ( ). Studiekring burgerlijk procesrecht. Orde van Advocaten: Amsterdam ( ). Voorzitter. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Leiden. PAObijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. In company Boekel De Nerée: Amsterdam. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. In company Stibbe: Amsterdam. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. In company Boekel De Nerée: Amsterdam. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. Leiden. PAObijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. In company Houthoff: Amsterdam. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. In company Houthoff: Rotterdam. PAO-bijeenkomst. Asser, W.D.H. ( ). Vernieuwd burgerlijk procesrecht. In company Houthoff: Den Haag. PAO-bijeenkomst. Brunner, C.J.H., Hijma, J., Snijders, H.J. & Spier, J. Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer. Lid redactieraad. Duynstee, M.C.I.M. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 69. Duynstee, M.C.I.M. ( ). De - mogelijke - invloed van Theodora op de wetgeving van Justinianus. Istanbul, Istanbul studiereis. Duynstee, M.C.I.M. ( ). Chronique Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 69 (2001), pp Lid redactie. Duynstee, M.C.I.M. ( ). Chronique Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 69 (2001), pp Lid redactie. Duynstee, M.C.I.M. ( ). Ouvrages recus Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 69 (2001), pp Lid redactie. Duynstee, M.C.I.M. ( ). Ouvrages recus Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 69 (2001), pp Lid redactie. Duynstee, M.C.I.M. ( ). Table des matières Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 69 (2001), pp Lid redactie. Duynstee, M.C.I.M. ( ). Werkgroep: Interuniversitaire werkgroep Lecturae 15

16 Orleanenses. Lid werkgroep. Hijma, J. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Losbladige Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. Hijma, J., Bloembergen, A.R., Dam, van, C.C. & Valk, W. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Rechtshandeling en overeenkomst. Deventer: Kluwer, 407 pp. Hijma, J. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Studiepockets Privaatrecht. Zwolle: Tjeenk Willink. Hijma, J. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. Hijma, J. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). WPNR. Hijma, J. ( ). Aansprakelijk of niet? Leiden, College ouderdag Juridische Faculteit Leiden. Hijma, J. ( ). Capita Algemene voorwaarden. Arnhem, Voordracht Arrondissementsrechtbank Arnhem. Hijma, J. ( ). Ontwikkelingen in het kooprecht. PAO-bijeenkomst. Hijma, J. ( ). "Koop breekt geen huur" en het huurbeding. Promotie R. Westrik: Rotterdam. Lid promotiecommissie. Hijma, J. ( ). Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch contractenrecht. Promotie H. Budiono: Leiden. Promotor. Hijma, J. ( ). Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht. Promotie H. Wissink: Leiden. Promotor. Hijma, J. ( ). Risico bij koopovereenkomsten. Promotie D. Dokter: Rotterdam. Lid promotiecommissie. Hijma, J. (periode: 2001). Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem. Functie bij: Hof Arnhem. Hijma, J. (periode: 2001). Rechter-plaatsvervanger. Functie bij: Rb Arnhem. Lindenbergh, S.D. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Nieuwsbrief Personenschade. Lindenbergh, S.D. ( ). Actualiteiten Schadevergoeding. Ellecom. Lezing Vereniging letselschade Advocaten. Lindenbergh, S.D. ( ). Arbeidsongevallen en beroepsziekten in Nederland. Nijmegen. Lezing. Lindenbergh, S.D. ( ). Asbestschade in Nederland. Gent, Uitwisseling Universiteit Gent. Lindenbergh, S.D. ( ). Het lichaam als bron van inkomsten. Utrecht. Lezing. Lindenbergh, S.D. ( ). Hete hangijzers in de letselschadepraktijk. Amsterdam. Lezing symposium. 16

17 Lindenbergh, S.D. ( ). Schade van derden, letsel, smartengeld. Zutphen, Voordracht Stichting Studiecentrum Rechtspleging. Lindenbergh, S.D. ( ). Actualiteiten Letselschade. Assen ( ). PAObijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Causation. Gent ( ). Gastcollege. Lindenbergh, S.D. ( ). Damages. Gent ( ). Gastcollege. Lindenbergh, S.D. ( ). Expertmeeting Verbond van Verzekeraars. Den Haag. Lid werkgroep. Lindenbergh, S.D. ( ). Kopstuk college schadevergoeding. Utrecht. Gastcollege. Lindenbergh, S.D. ( ). Letselschade. Utrecht. Dagvoorzitter. Lindenbergh, S.D. ( ). Work-related accedents and diseases. Gent. Gastcollege. Lindenbergh, S.D. ( ). Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht. Leiden. PAObijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Leiden. PAObijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Grotius opleiding Personenschade. Nijmegen. PAObijeenkomst. Lindenbergh, S.D. ( ). Jury Jongbloed Pleitconcours. Leiden. Panellid. Lindenbergh, S.D. ( ). Schade, begrip en begroting. Den Haag. PAObijeenkomst. Lindenbergh, S.D. (periode: 2001 t/m ). Rechter-plaatsvervanger. Functie bij: Rb Haarlem. Muller, E.R. & Stolker, C.J.J.M. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Ramp en recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijersreeks, nr. 37. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 464 pp. Oudelaar, H. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Executie en Beslag, Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Deventer: Gouda Quint, 919 pp. Oudelaar, H. ( ). Civil enforcement law. Leiden, Modernisation of civil legislation in Latvia and Lithuania. Seminar on civil procedural law (Centre for International Legal Coorporation). Sagel-Grande, H.I., Snijders, H.J. & Drobnig, U (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenzrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien, In: Meijers-reeks, nr. 36. Amsterdam: Rozenberg Publishers, 114 pp. Snijders, H.J. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Tijdschrift voor Arbitrage. 17

18 Snijders, H.J. (Editor(s)/Redacteur(en)). (2001). Tijdschrift voor Nederlands Burgerlijk Recht (NTBR). Snijders, H.J. ( ). Arbitrage. Rotterdam, Afscheid mr P. van Baal. Snijders, H.J. ( ). Arbitrage: actualiteiten, gevaren en voordelen. Hilversum, Gooise Advocaten Vereniging. Snijders, H.J. ( ). Arbitration Law for the Baltic States. Leiden, Congres. Snijders, H.J. ( ). Bürgschaft. Leiden, Congres Nederlands-Duits platform. Snijders, H.J. ( ). E-commerce. Leiden, Uitwisseling Oxford-Leiden. Snijders, H.J. ( ). Rond de arbitrage. Leiden, Meijers Instituut. Snijders, H.J. ( ). Legal Abstracts. Leiden. Computer-applicatie. Snijders, H.J. ( ). Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer. Lid redactieraad. Snijders, H.J., Cate, J.W. ten & Hondius, E.M. ( ). Losbladige Vademecums Burgerlijk Procesrecht. Arnhem. Lid redactieraad. Snijders, H.J. ( ). Losbladige modellen voor de rechtspraktijk. Lid redactieraad. Snijders, H.J. & Wackie Eysten, P.A. ( ). Rechtspleging in balans. Deventer. Lid redactieraad. Snijders, H.J. ( ). SSR-cursus: Hoger beroep in civiele zaken. Zutphen. PAObijeenkomst. Snijders, H.J., Rutgers, G.R. & Vranken, J.B.M. ( ). Serie Civiele procespraktijk. Deventer. Lid redactieraad. Stolker, C.J.J.M. ( ). Actualiteiten gezondheidsrecht. LUMC: Leiden. Gastcollege. Stolker, C.J.J.M. ( ). Actualiteiten letselschade. Voor letselschade experts: Leiden. PAO-bijeenkomst. Stolker, C.J.J.M. ( ). Actualiteiten personenschade. Grotius: Nijmegen. PAObijeenkomst. Stolker, C.J.J.M. ( ). Arts zijn in een claimcultuur. Medirisk: Utrecht. Gastcollege. Stolker, C.J.J.M. ( ). Claimcultuur. Wereldomroep: Hilversum. Interview. Stolker, C.J.J.M. ( ). Debat over functie en rol letselschadeadvocaten. NOVA: Hilversum. Interview. Stolker, C.J.J.M. ( ). Defensive bureacracy. Rampenbestrijding: Leiden. Gastcollege. 18

19 Stolker, C.J.J.M. ( ). Hoofdredacteur. Losbladige onrechtmatige daad: Deventer ( ). Stolker, C.J.J.M. ( ). Hoofdredacteur. Serie Tekst & Commentaar: Deventer ( ). Stolker, C.J.J.M. (Ed(s).). (2001). Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. Stolker, C.J.J.M. ( ). Joost Zwagerman. Studiefestival: Leiden. Interview. Stolker, C.J.J.M. ( ). Masters brandweer. Rampenbestrijding: Arnhem. PAObijeenkomst. Stolker, C.J.J.M. ( ). Medische aansprakelijkheid. Meesterweek Erasmus universiteit: Rotterdam. Gastcollege. Stolker, C.J.J.M. ( ). Mr. ten Hoopen. Verdediging proefschrift: Maastricht. Lid promotiecommissie. Stolker, C.J.J.M. ( ). Rechtenkwesties. Radio 1 NPS: Leiden. Interview. Stolker, C.J.J.M. ( ). Smartengeld. Utrecht. (Co-)referaat. Stolker, C.J.J.M. ( ). Symposium. Pals: Amsterdam. Gastcollege. Stolker, C.J.J.M. ( ). Trendsturing. Rampenbestrijding: Arnhem. (Co-)referaat. Stolker, C.J.J.M. ( ). Voorzitter begeleidingscommissie claimcultuur. Ministerie van Justitie: Den Haag ( ). Lid werkgroep. Stolker, C.J.J.M. (periode: 2001 t/m 2001). Raadsheer plv. Functie bij: Gerechtshof 's- Hertogenbosch. Stolker, C.J.J.M. (periode: 2001 t/m 2001). Rechter plv. Functie bij: Rechtbank Haarlem. 19

20 20

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Binnen Navigator, Legal Intelligence en/of Rechtsorde heeft u de beschikking over een grote hoeveelheid vakinformatie. Toch komt het voor dat wordt verwezen naar oudere artikelen. Op veler verzoek heeft

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2002 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2002 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2002 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 21 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

Contractvrijheid. T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker. (redactie) E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden

Contractvrijheid. T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker. (redactie) E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden Contractvrijheid T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker (redactie) INSTITUUT VOO1 E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden KLUWER DEVENTER 1999 Inhoudsopgave WOORD VOORAF

Nadere informatie

Plaatsingssysteem PRI

Plaatsingssysteem PRI Plaatsingssysteem PRI PRIVAATRECHT NEDERLAND A Werken van bijzondere aard A 10 Naslagwerken, woordenboeken A 20 Losbladige werken A 30 Seriewerken A 40 Jurisprudentieverzamelingen B Burgerlijk recht algemeen

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten Opdrachten groep I 1. Zoek op Kluwer Plaza (in de NJ) het onderstaande arrest op: Kies de databank Kluwer Plaza Kies Juridische

Nadere informatie

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Recht met sfeer Bloemlezing uit eigen werk Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. M.J.A. van Mourik als hoogleraar notarieel- en privaatrecht

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2017 juni 2017 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur Cursusaanbod Onderhoud Vakbekwaamheid (PO) voor de advocatuur T.M.C. Asser Instituut 6 dec 2013 IPR Familierecht. Echtscheiding en nevenvoorzieningen inzake boedelscheiding en alimentatie gewezen echtgenoten

Nadere informatie

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs Page 1 of 12 Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs De gids is voor RechtenOnline samengesteld door de UB Maastricht. Mr drs CJP van Laer C.vanLaer@ub.unimaas.nl Dit is een gids bij

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Literatuurlijst Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Opleiding HBO Rechten DT/ Jaar 4 (blok 1)/ ca 47,50/ISBN 9789089746825

Nadere informatie

Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis

Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, volgens

Nadere informatie

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN Verzameld en ingeleid door C.J.H. Jansen S.C.J.J. Kortmann G. van Solinge KLUWER DEVENTER - 2004 INHOUD J.M.M. Maeijer Voorwoord Ten geleide C.J.H. Jansen,

Nadere informatie

(Alle studierichtingen)

(Alle studierichtingen) BACHELOR 1 (Alle studierichtingen) Inleiding tot de rechtswetenschap II: academische vaardigheden 3 Juridische vaardigheden, een introductie Bos (2006) ISBN 9789089744739 16,20 4 Leidraad voor juridische

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

TK Academy is het kennis- en opleidingsinstituut van TeekensKarstens advocaten notarissen.

TK Academy is het kennis- en opleidingsinstituut van TeekensKarstens advocaten notarissen. Academy TK Academy is het kennis- en opleidingsinstituut van TeekensKarstens advocaten notarissen. TK Academy is een officieel erkend opleidingsinstituut door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland Docent ERA (Europese Rechts

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD. Ranking Vlaamse en tweetalige Belgische juridische tijdschriften

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD. Ranking Vlaamse en tweetalige Belgische juridische tijdschriften 1. Situering Ranking Vlaamse en tweetalige Belgische juridische tijdschriften Hieronder vindt u de resultaten van de ranking van de Vlaamse en tweetalige Belgische tijdschriften, die opgesteld werd door

Nadere informatie

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam ERA (Europese Rechts Academie) te Trier, Duitsland SSR (Stichting Studiecentrum

Nadere informatie

Recht in je opleiding

Recht in je opleiding Verbintenissenrecht el ondernemingsrecht Mr. C.W. de Ruiter Mr. R. Westra Tweede druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 201 o Inhoud VERBINTENISSENRECHT I I.I 1.2 i-3 1.4 1.6 i-7 1.8 1.9 I.IO in het recht

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 9 Deelprogramma

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn Praktijkgebieden Commercial Litigation Contracten Brancheteam Brancheteam Automotive Brancheteam Onderwijs Na mijn afstuderen in Leiden in 1993 ben ik drie en een

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN Over de grenzen van goederenrecht, erfrecht en vennootschapsrecht Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT Ter verkrijging van de graad

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 56 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 3 Vaardigheden voor Juristen A... 5 Inleiding Straf- en Strafprocesrecht...7

Nadere informatie

Yin - Yang. Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar

Yin - Yang. Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar Yin - Yang Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar Kluwer - 2000 Vernietiging van de uitsluitingsclausule

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie

SERIE WERKCOLLEGES BOUWRECHT

SERIE WERKCOLLEGES BOUWRECHT WWW.AVDR.NL SERIE WERKCOLLEGES BOUWRECHT Euro 1.000,-- D'Aubigny stayed neutral at the beginning of the troubles of King John's reign, only joining the rebels after the early success in taking London in

Nadere informatie

Programma van de leergang 2013-2014

Programma van de leergang 2013-2014 Programma van de leergang 2013-2014 Magna Charta Verzekeringsrecht Programma van de leergang Module Spreker Datum 1 DAG 1 Totstandkoming, onzeker voorval/van buiten komend onheil en premie (7:925 BW) mr.

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken studiejaren

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken studiejaren Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken jaren 2003-2006 In het hierna volgende overzicht worden de wijzigingen in de jaren 2003-2006 met een eventuele verwijziging naar geldende overgangsregelingen

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Rechtsgeleerdheid en Criminologie

Collectievormingsprofiel Rechtsgeleerdheid en Criminologie Collectievormingsprofiel Rechtsgeleerdheid en Criminologie Actuele relatie met O&O De collectie ondersteunt met name het onderzoek en onderwijs dat plaatsvindt binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Nadere informatie

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB.

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB. Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB tijdschriften SDU Advocatenblad AI - Arbeid Integraal Belastingzaken BER - Tijdschrift

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN asser/veegens, korthals altes & groen 7 2005 e. korthals altes & h.a. groen, Mr. C. Asser s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht.

Nadere informatie

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Mr. CW.de Ruiter Mr. R.Westra Derde druk Boom Juridische uitgevers Den Haag Inhoud I VERBINTENISSENRECHT in het recht Recht en rechtsbronnen Wetten Verdragen Jurisprudentie

Nadere informatie

Hoofdlijnen Nederlands Recht Wolters-Noordhoff 1

Hoofdlijnen Nederlands Recht Wolters-Noordhoff 1 Inhoudsopgave Hoofdlijnen Nederlands Recht Prof. mr. C.J. Loonstra Inleiding 1 Terreinverkenning 1.1 Is recht saai? 1.2 Waarom recht? 1.3 Waar vinden we het recht? 1.3.1 De wet 1.3.2 Het verdrag 1.3.3

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN ADO-rapport Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel, Afscheid van het duale ontslagrecht, Doetinchem: Elsevier bedrijfsinformatie 2000. Arbeidsovereenkomst en algemeen

Nadere informatie

NETHERLANDS INSTITUTE FOR LAW AND GOVERNANCE KOUDE UITSLUITING

NETHERLANDS INSTITUTE FOR LAW AND GOVERNANCE KOUDE UITSLUITING NETHERLANDS INSTITUTE FOR LAW AND GOVERNANCE KOUDE UITSLUITING Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende

Nadere informatie

Deponering, publicatie en verzet

Deponering, publicatie en verzet Deponering, publicatie en verzet Een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beeindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring

Nadere informatie

2.9 Juridische hangijzers in mediations voor de niet-jurist. Aai Schaberg Schaberg Advocatuur & Mediation

2.9 Juridische hangijzers in mediations voor de niet-jurist. Aai Schaberg Schaberg Advocatuur & Mediation 2.9 Juridische hangijzers in mediations voor de niet-jurist Aai Schaberg Schaberg Advocatuur & Mediation MfN Mediation congres Juridische hangijzers in mediation voor de niet-jurist Mr. A. Schaberg 28

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 15 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF Mr. L.J. Hìjmans van den Bergh Prof. mr. Gerard van Solinge Mr. T. de Waard Prof. mr. Jaap Winter Prof. mr. L. Timmerman Prof. mr. H.J. de

Nadere informatie

VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN Inhoudsopgave VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XIII 1 KORTE KARAKTERISERING PERSONENVENNOOTSCHAP; HAAR PLAATS EN BETEKENIS IN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT 1 1.1 Vennootschap is kapitaalvennootschap

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN Bij de zevende druk In de derde band worden de titels 6.3 (Onrechtmatige daad) en 6.4 (Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst) behandeld als

Nadere informatie

COLLECTIE CONTRACTENRECHT (ADVOCATUUR)

COLLECTIE CONTRACTENRECHT (ADVOCATUUR) Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Expert Collectie zijn opgenomen*. Deze uitgaven zijn toegankelijk via onze gebruiksvriendelijke informatieportal Navigator. Bij aanschaf van een Expert Collectie

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

Blaauw 2002 J.H. Blaauw, Het kort geding, (A. Algemeen deel) (serie Recht en Praktijk, deel 10a), Deventer: Kluwer 2002.

Blaauw 2002 J.H. Blaauw, Het kort geding, (A. Algemeen deel) (serie Recht en Praktijk, deel 10a), Deventer: Kluwer 2002. Aangehaalde en geraadpleegde literatuur Asser-Hartkamp 2005 (4-II) A.S. Hartkamp, Mr. C. Asser s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 4. Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene

Nadere informatie

Relatierecht. Studiedag 2008: Een verkenning van het groot aantal veranderingen in de samenleving en de wetgeving.

Relatierecht. Studiedag 2008: Een verkenning van het groot aantal veranderingen in de samenleving en de wetgeving. vereniging voor Familie- en JeugdRecht Studiedag 2008: Relatierecht Een verkenning van het groot aantal veranderingen in de samenleving en de wetgeving. Donderdag 27 november 2008 Jaarbeurs Congrescentrum

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

Tentamenrooster 2015-2016 per blok

Tentamenrooster 2015-2016 per blok Tentamenrooster 2015-2016 per blok Semester 1: Blok 1.1: - Onderwijsperiode: 31 augustus - 16 oktober (bachelor 1 en master) - Onderwijsperiode: 31 augustus - 9 oktober (bachelor 2 en 3) Vr 16 oktober

Nadere informatie

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht 2014/2015 2013/2014 2012/2013 OVERZICHT PROGRAMMA NOTARIEEL RECHT 1. Inleiding Vanaf het academisch jaar 2015-2016 is het nieuwe bachelorprogramma in werking getreden. Van het nieuwe bachelorprogramma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staters-Generaal

Tweede Kamer der Staters-Generaal Tweede Kamer der Staters-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18873 Voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad Nr. 2 VOORDRACHT Lijst van aanbeveling van zes kandidaten, door de Hoge Raad

Nadere informatie

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht Inleiding tot Recht Uit Praktisch Burgerlijk Recht 1. Wat is recht? Een exacte definitie is niet te geven. Elke klassieke definitie bevat vier elementen: Gedragsregels, normen Doel = maatschappelijk leven

Nadere informatie

Met recht uit de crisis?

Met recht uit de crisis? Met recht uit de crisis? Kerngegevens Middelgroot kantoor, totaal 120 werknemers, 65 juristen. Uitsluitend in Den Haag gevestigd (Lange Voorhout 3), sinds de jaren '30. Commercieel kantoor met advies-,

Nadere informatie

RECHT EN EFFICIENTIE

RECHT EN EFFICIENTIE RECHT EN EFFICIENTIE Een inleiding in de economische analyse van het recht Eindredactie: dr. B.C.J. van Velthoven dr. P.W. van Wijck Met bijdragen van: dr. C.P. van Beers mw. mr. drs. A.E.H. Huygen prof.

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

Internationaal Privaatrecht 2017/2019

Internationaal Privaatrecht 2017/2019 Internationaal Privaatrecht 2017/2019 Verordeningen, Verdragen & Wetten Redactie Prof. Dr. K. Boele-Woelki & Mr. R. ter Rele Ars Aequi Libri Nijmegen 2017 Woord vooraf Het Nederlandse internationaal privaatrecht

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KULEUVEN) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HUB) CENTRUM VOOR INTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 61 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 4 Vaardigheden voor juristen A... 6 Inleiding straf- en strafprocesrecht...

Nadere informatie

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Met ingang van 2007-2008 worden de volgende masterprogramma s ingevoerd. Master Notarieel

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

I VERBINTENISSENRECHT 17

I VERBINTENISSENRECHT 17 I VERBINTENISSENRECHT 17 1 Inleiding in het recht 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Recht en rechtsbronnen 20 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 22 1.2.4 Het gewoonterecht 23 1.3 Privaatrecht

Nadere informatie

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Rechtspersonenrecht Deel II De naamloze en besloten vennootschap Derde druk Bewerkt door: Mr. G. van Solinge Hoogleraar aan

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN ASSER SCHOLTEN Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Algemeen deel, bewerkt door P. SCHOLTEN, 3e druk met feitelijke gegevens aangevuld

Nadere informatie

ALLEEN DE NIET GEANNOTEERDE WETBOEKEN KUNNEN OP HET TENTAMEN WORDEN GEBRUIKT.

ALLEEN DE NIET GEANNOTEERDE WETBOEKEN KUNNEN OP HET TENTAMEN WORDEN GEBRUIKT. LITERATUURLIJST ACADEMISCH JAAR 2015-2016 A. WETBOEKEN Reader Wetboek van Strafrecht van Aruba en Wetboek van Strafvordering van Aruba (verkrijgbaar bij de Universiteit van Aruba); C. Bollen en J.J.A.

Nadere informatie

Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging. mr. dr. M. Freudenthal

Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging. mr. dr. M. Freudenthal Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging mr. dr. M. Freudenthal Sdu Uitgevers Den Haag, 2009 Inhoud Afkortingen / XI Woord vooraf/xiii 1. Historische ontwikkelingen / 1 1.1. Inleiding/l 1.1.1.

Nadere informatie

Bijlage. Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister

Bijlage. Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister Bijlage Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister Versie 2016/2017 1 Inleiding recht Antwoorden Hoofdstuk 1 Antwoord 1: B Antwoord 2: B Antwoord 3: wetten (regelgeving), verdragen,

Nadere informatie

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september 2016 Insolventie, verhaal en familievermogen Prof.mr. Jan Biemans Hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. Goederenrecht en Notarieel

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

SAMENVATTING LEIDRAAD 2013

SAMENVATTING LEIDRAAD 2013 SAMENVATTING LEIDRAAD 2013 Bijlage bij: Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurverwijzingen en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer 2013. Verwijzingen

Nadere informatie

Law Extra. Doelstelling van Law Extra

Law Extra. Doelstelling van Law Extra Law Extra Doelstelling van Law Extra De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen biedt haar meest getalenteerde en ambitieuze studenten de mogelijkheid om naast de reguliere

Nadere informatie