Voorwoord onderzoeksverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 15 Deelprogramma Goederenrecht 17 Programma Geschillenbeslechting 19 Deelprogramma Geschillenbeslechting algemeen 23 Deelprogramma Rechtspleging nationaal 31 Deelprogramma Rechtspleging internationaal 33 Deelprogramma ADR (niet-overheidsrechtspleging) 35 Programma Global Governance 37 Deelprogramma Volkenrecht en internationale organisaties 41 Deelprogramma Mensenrechten 43 Deelprogramma Internationaal strafrecht 47 Deelprogramma Samenwerking tussen staten 49 Deelprogramma De rol van de rechter 51 Deelprogramma Marktwerking 53 Programma Sociale Cohesie en de rol van het recht 57 Deelprogramma Sociale cohesie en multiculturaliteit 61 Deelprogramma Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en recht 65 Deelprogramma Sociale cohesie en sociaal-economische verhoudingen 73 Programma Fiscaal Ondernemerschap 79 Programma Maatschappelijke Veiligheid 91 De niet-programmagebonden publicaties 97 Overzicht boeken verschenen in de facultaire Meijers-reeks 107 Promoties

2 2

3 Voorwoord onderzoeksverslag 2003 Voor u ligt het onderzoeksverslag 2003 van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Het verslag bevat behalve de wetenschappelijke publicaties ook een opsomming van de vak- en populariserende publicaties. Anders dan in de afgelopen jaren beperkt het verslag zich tot de publicaties. Lezingen, functies, interviews enz. zijn niet langer opgenomen. De faculteit hanteert sinds enige tijd strengere normen voor wat wetenschappelijke- en wat vakpublicaties zijn. Deze normen zijn in de meest recente onderzoeksvisitatie (2002) door de beoordelingscommissie overgenomen. Het aantal wetenschappelijk en vakpublicaties is inmiddels redelijk stabiel en omdat de totale onderzoeksformatie na de ingrijpende facultaire reorganisatie sterk is afgenomen, is feitelijk van een stijging sprake. Het aantal promoties in 2003 bedroeg 16, tegen 14 in 2002 en 8 in Er waren in wetenschappelijke publicaties (tegen 405 in 2002) en 467 vakpublicaties (tegen 480 in 2002), in beide jaren inclusief annotaties. Dit verslag is op twee manieren te lezen: men kan kennisnemen van de publicaties die binnen de facultaire onderzoeksprogramma's hebben plaatsgevonden met daarbij de programmabeschrijvingen. Daarnaast zijn de resultaten ingedeeld naar departementen en afdelingen waar het onderzoek heeft plaatsgevonden maar dan zónder verdere programmatische beschrijving. Binnen het facultaire onderzoeksinstituut, het E.M. Meijers Instituut, is de afgelopen jaren binnen de volgende programma's gewerkt:. Vraagstukken van vermogensrecht,. Geschillenbeslechting,. Global Governance,. Sociale cohesie en de rol van het recht,. (Fiscaal) ondernemerschap, en. Maatschappelijke veiligheid, in het kader van de gelijknamige onderzoekschool. Elk van de programma's heeft een of meer coördinatoren. Het jaar 2003 heeft in het teken gestaan van een herijking van de programma s naar aanleiding van het Rapport Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid van de eerder genoemde visitatiecommissie. De Leidse faculteit komt daar als `goed tot `gezaghebbend uit. De commissie beoordeelde het ene programma sterker dan het andere; dat had veelal te maken met de mindere of betere samenhang binnen de programma s. Het rapport bestaat uit een algemeen deel waarin de commissie thema s aan de orde stelt als het belang van programmatische samenwerking, het belang van samenwerking in instituten en interuniversitaire samenwerking, een paragraaf over zogenoemde bedreigde vakgebieden, een paragraaf over interdisciplinariteit, over kwaliteitszorg, en over derdegeldstroomonderzoek en onafhankelijkheid. Voorts komt in het algemene deel de promotieopleiding ter sprake. Het is goed dat men zich, met alle belangwekkende opmerkingen van de commissie, ook de beperkingen van het rapport realiseert. Zo hoorde het niet tot de opdracht van de commissie om individuen te beoordelen. Bovendien vond de visitatie plaats op basis van door de faculteiten zélf aangeboden kern- en uitstekende publicaties. Ook over de omvang van de wetenschappelijke output kon de commissie geen uitspraken doen. In haar rapport vraagt de commissie de bijzondere aandacht van de faculteit voor het probleem dat sommige instituten of vakgebieden niet als zodanig kenbaar zijn omdat zij als het ware opgaan in een groter interdisciplinair programma. De verklaring ligt in het feit dat de faculteit heeft gekozen voor grensoverschrijdende programma s. In de nieuwe onderzoeksprogramma s is deze kritiek evenwel ter harte genomen. Het jaar 2003 heeft in het teken gestaan van een herijking en gedeeltelijke vernieuwing van de facultaire programma s. In de meeste gevallen is er voor gekozen om op de bestaande 3

4 programma s voort te bouwen, maar wel te zoeken naar een wat kleinschaliger nieuwe indeling van de programma s in deelprogramma s. Sommige programma s, zoals Geschillenbeslechting, zijn in de loop van de tijd wel heel omvangrijk geworden, en het leek goed om daarin een nieuwe (soms ook aansprekender) onderverdeling in deelthema s te maken. De nieuwe programma s en alle verdere informatie vindt men op de website van het instituut: Het aantal publicaties van meer dan één auteur neemt toe. Dat is in lijn met wat in andere wetenschappelijke disciplines gebeurt. Soms gaat het om auteurs van verschillende universiteiten. Om de herkenbaarheid te vergroten heeft de redactie van dit jaarverslag in die gevallen de Leidse auteur voorop geplaatst, ook als de eigenlijke publicatie een andere volgorde aanhield. Men passe dus op met verwijzingen vanuit dit verslag. Enkele belangrijke ontwikkelingen die het onderzoeksbeleid raken, zijn hier nog kort te vermelden. De faculteit maakte de afgelopen jaren, op bedrijfseconomische gronden, een ingrijpende en in sommige gevallen pijnlijke reorganisatie door. Vele afdelingen hebben vanwege die reorganisatie de afgelopen periode een onderformatie gekend. Evenals vorige jaren betuigen het faculteitsbestuur en het bestuur van het Meijers Instituut respect aan alle medewerkers die, gegeven de vele extra uren die moesten worden besteed aan onderwijs, zich zo hebben ingezet voor het facultaire wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels staat wel vast dat de Leidse faculteit samen met die van Amsterdam de meest ongunstige student-stafratio kent. In goed overleg met het Leidse College van Bestuur en met het oog op een herijking van het universitaire financiële verdeelmodel, hoopt het faculteitsbestuur die ratio in de komende jaren fors te kunnen verbeteren. Een van de uitkomsten van de reorganisatie was de overgang van de meeste bestuurskundigen en politicologen naar de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Hun publicaties uit 2003 zijn voor de laatste maal nog in dit jaarverslag opgenomen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor publicaties uit wetenschapsgebieden die na de reorganisatie werden beëindigd. Een belangrijke ontwikkeling in de reorganisatie is geweest de overgang van het aio-systeem naar een systeem van PhD-fellows. Deze laatsten geven meer onderwijs dan aio's, maar daar staat tegenover dat zij een aanstelling voor zes jaren (drie maal twee jaren) krijgen, in plaats van voor vier jaren. Het afgelopen jaar is opnieuw veel aandacht besteed aan een adequate opleiding van de promovendi. De verwachting is dat er de komende jaren velen zullen promoveren. Naar verwachting zal het aantal promoties, na een stijging in de jaren 2004 en 2005, stabiliseren rond 15 per jaar. De eerste resultaten met het nieuwe systeem zijn gunstig. Op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek gebeurt meer dan men in dit verslag terugvindt. De faculteit betoont zich steeds actiever in het verwerven van tweede- en derdegeldstroom onderzoek en zowel het Meijers Instituut als de afdelingen en instituten zelf organiseren jaarlijks vele tientallen presentaties, lezingen, workshops en conferenties. Wie meer informatie wenst, kan die vinden op de eerdergenoemde website of te rade gaan bij de verschillende afdelingen en instituten. Ten slotte spreekt het faculteitsbestuur zijn dankbaarheid uit jegens diegenen in de departementen en het E.M. Meijers Instituut, die bij het maken van dit onderzoeksverslag betrokken waren. Het faculteitsbestuur Leiden, juni

5 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis programmacoördinator 5

6 6

7 Het programma Vraagstukken van Vermogensrecht Het onderzoeksprogramma 'Vraagstukken van Vermogensrecht' richt zich op de steeds belangrijker wordende internationale perspectieven van het Nederlandse vermogensrecht. In de drie deelprogramma's komen aan bod de thema's rechtshandeling en overeenkomst, aansprakelijkheid en goederenrecht. Het programma richt zich op de grote vraagstukken van deze tijd, en met name op de 'reikwijdte' van het recht. Fundamentele grondrechten en mensenrechten van nationaal-constitutionele of supranationale origine vormen een vruchtbaar toetsingskader voor rechtshandelingen en contracten. Zo rijst de vraag naar de horizontale werking van fundamentele grondrechten en mensenrechten en de vraag naar de mogelijkheid van bijzondere publiekrechtelijke posities ter zake van die grondrechten en mensenrechten. Belangrijk is voorts de vraag of, en zo ja in hoeverre, bij overeenkomst afstand kan worden gedaan van fundamentele grondrechten en mensenrechten. Essentiële leerstukken en rechtsfiguren, als contractvrijheid, lijken soms te kort te schieten in het licht van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en vragen om een nieuwe overdenking. Dat geldt ook voor de rechtshandeling en de overeenkomst en dan juist in een confrontatie met ander recht dan het algemeen vermogensrecht waarin deze rechtsfiguren zijn ingebed. Binnen het deelprogramma aansprakelijkheid wordt fundamenteel onderzoek gedaan naar de functie en de omvang van het aansprakelijkheidsrecht ('claimcultuur'). Op het terrein van het (buitencontractuele) aansprakelijkheidsrecht moet de gangbare opvatting dat de vergeldende rechtvaardigheid het dominante richtsnoer behoort te zijn, steeds meer plaats maken voor overwegingen van distributieve signatuur. Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen voor het aansprakelijkheidsrecht? In het deelprogramma goederenrecht, wordt soms geraakt aan de hierbovengenoemde thema's, met name dat van rechtshandeling en overeenkomst. Ook hier richten de onderzoekers zich op fundamentele vragen naar de reikwijdte van in dit geval het goederenrecht en de zakelijke rechten. Wat dient (nog) onder `goed' te worden verstaan en tot welke consequenties leidt dat bijvoorbeeld voor de wijze van overdracht? Hoever reikt, in letterlijke zin, het eigendomsrecht?; nieuwe technieken van efficiënt bouwen (ondertunneling, drijvend bouwen) roepen nieuwe juridische vragen op. Welke invloed heeft het EVRM (art. 1 Eerste Protocol) op ons burgerlijk recht? Op dit type vragen beoogt dit deelprogramma antwoorden te formuleren. (a) Missie De missie van het programma 'Vraagstukken van vermogensrecht' is gericht op het doen van fundamenteel onderzoek, mogelijk leidend tot een herijking van de traditionele begrippen van het vermogensrecht zoals: persoon (de steeds luider klinkende roep om erkenning van nietmonetaire persoonlijkheidsrechten), contractsvrijheid, eigendom (right to property; art. 1 Eerste Protocol EVRM), en schuld en risico als grondslagen voor aansprakelijkheid. Bovendien wordt het programma mede gekenmerkt door de doelstelling van grensoverschrijding zoals geformuleerd in de 'missie' van het E.M. Meijers Instituut. Zo wordt binnen de deelprogramma's samengewerkt door onderzoekers uit verschillende domeinen van het recht (burgerlijk recht en handelsrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, rechtsgeschiedenis, mensenrechten, Europees recht, rechtseconomie, gezondheidsrecht enz.). In toenemende mate blijkt ook meer interdisciplinair onderzoek mogelijk te zijn, bijvoorbeeld met psychologen, economen en bestuurskundigen. Grensoverschrijdend onderzoek in de zin van rechtsvergelijkend onderzoek is al veel langer een kenmerk van het Leidse vermogensrechtelijke onderzoek. Juist dit type onderzoek vindt men ook nu weer in vele wetenschappelijke publicaties terug. Het rechtsvergelijkende onderzoek kan worden versterkt door de samenwerking die de faculteit kent met (vooral) de Universiteit Gent, de Universiteit van Oxford en de Amerikaanse University of California Hastings. (b) Probleemstelling Er is, in dit omvangrijke programma, dat bovendien al vele jaren loopt en waarbinnen een groot aantal onderzoekers samenwerkt, niet gekozen voor één (meer beperkte) probleemstelling. Het onderzoek richt zich in algemene zin op de reikwijdte van het privaatrecht, op de invloed van 7

8 het internationale recht op het nationale vermogensrecht, op de invloed van mensenrechten op het vermogensrecht, op de vragen die nieuwe technieken aan juristen stellen (zoals ICT), en op de historische fundamenten van ook thans nog vitale begrippen als contractvrijheid, aansprakelijkheid en eigendom. (c) Methodiek en beoogde onderzoeksresultaten De methodiek is deels disciplinair, maar in toenemende mate (zie onder a) ook interdisciplinair, en wel aldus dat civilisten en commercialisten nauw samenwerken met beoefenaren van het Europese recht, het internationaal privaatrecht, rechten van de mens, metajuridica en de rechtsgeschiedenis. Steeds beter lukt het ook de samenwerking met niet-juridische disciplines van de grond te krijgen, zoals de rechtseconomie, de bestuurskunde, de rechtssociologie en de rechtspsychologie. 8

9 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst Fundamentele grondrechten en mensenrechten van nationale of supranationale origine vormen een vruchtbaar toetsingskader voor dit deelprogramma. Zo rijst de vraag naar de verhouding met de contractsvrijheid, onder meer in samenhang met de vraag naar de horizontale werking van fundamentele grondrechten en mensenrechten en de vraag naar de mogelijkheid van bijzondere publiekrechtelijke posities terzake van die grondrechten en mensenrechten. Dissertaties (intern voorbereid) Scheltema, A.H. ( ). De goederenrechtelijke werking van de ontbindende voorwaarde. In: Meijers-reeks, nr. 61. Universiteit Leiden. (Deventer: Kluwer). ((Co- )promotor: prof. mr. W. J. Zwalve). Steur, J.C. van der ( ). Grenzen van rechtsobjecten. Een onderzoek naar de grenzen van objecten van (intellectuele) eigendomsrechten. In: Meijers-reeks, nr. 50. Universiteit Leiden. (Deventer: Kluwer). ((Co-)promotor: prof. mr. H. J. Snijders). Wetenschappelijke publicaties Breedveld, C.G. Herleeft de bedenktijd wanneer de akte van levering afwijkt van de koopakte? WPNR, p Breedveld, C.G. Het schriftelijkheidsvereiste in de nieuwe regeling voor de koop van onroerende zaken. NbBW, p Delfos-Roy, Y.L.L.A.M., Groot, C. de, Kooij, P.A.C.E. van der & Mulder, S.J.A. (Ed(s).). Zekerheidshalve.Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. In: Meijers-reeks, nr. 51. Deventer: Kluwer, 164 p. Delfos-Roy, Y.L.L.A.M. & Mulder, S.J.A. Eigen schuld en bereddingsplicht. In: Hartlief, T., Hijma, Jac. & Reurich, L. (Ed.), Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers-reeks, nr. 67. (p ). Deventer: Kluwer. Delfos-Roy, Y.L.L.A.M. & Mulder, S.J.A. Slachtoffer en de aansprakelijkheidsverzekering van de dader. In: Delfos-Roy, Y.L.L.A.M., Groot, C. de, Kooij, P.A.C.E. van der & Mulder, S.J.A. (Ed.), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. In: Meijers-reeks, nr. 51. (p ). Deventer: Kluwer. Dortmond, P.J. De besturende commanditaire vennoot, de openbare houdstermaatschappij. Ondernemingsrecht, p Dortmond, P.J. Extra verplichtingen voor aandeelhouders. Ondernemingsrecht, p Dortmond, P.J. Royering van certificering. Ondernemingsrecht, p Dunk, F.G. von der. Galileo and Liability: Towards a Coherent System? International Bar Association Committee Z News, p Dunk, F.G. von der. Launching Alcantara into the global space economy - The 2001 Brazilian national space law. Revista Brasileira de Direito Aeroespcial, 86, p Dunk, F.G. von der. Towards one captain on the European spaceship - Why the EU should join ESA. Space Policy, 19, p

10 Dunk, F.G. von der. Launching Alcantara into the global space economy - The 2001 Brazilian national space law. Proceedings of the Forty-Fifth Colloquium on the Law of Outer Space. (p ). Washington D.C.: AIAA. Dunk, F.G. von der. Of Co-operation and Competition: GALILEO as a Subject of European Law. In: Hobe, Stephan & Schmidt-Tedd, Bernhard (Ed.), Legal Aspects of the Future Institutional Relationship between the European Union and the European Space Agency. (p ). Keulen. Es, P.C. van. De afwikkeling van een legitiemeschending, in het bijzonder de werking van art. 4:87 lid 3. WPNR, p Groot, C. de & Kooij, P.A.C.E. van der. Uitleg van polisclausules. In: Groot, C. de, Delfos-Roy, Y.L.L.A.M., Kooij, P.A.C.E. van der & Mulder, S.J.A. (Ed.), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. In: Meijersreeks, nr. 51. (p ). Deventer: Kluwer. Hartlief, T., Hijma, Jac. & Reurich, L. (Ed(s).). Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers-reeks, nr. 67. Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Algemene voorwaarden. Monografieën Nieuw BW, B55. Deventer: Kluwer, 105 p. Hijma, Jac. De rechtsmiddelen van de consument-koper; richtlijn 1999/44 en de Nederlandse wet. In: Smits, J. (Ed.), De richtlijn consumentenkoop in perspectief. (p ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Hijma, Jac. Drie dagen denktijd. In: Struiksma, J., Velten, A.A. van, Vlas, P. & Waaijer, B.C.M. (Ed.), Vast en goed. (p ). Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Terug tot Liszkay/Harman. In: Hondius, E.H. & Maanen, G.E. van (Ed.), Civiele klassiekers revisited. (p ). Deventer: Kluwer. Hoogervorst, E.M. Nietigheid en vernietigbaarheid. Tijdschrift voor Privaatrecht, p Hoogervorst, E.M., Houben, I.S.J., Memelink, P., Reurich, L. & Verburg, G.J.M. (Ed(s).). Doel en effect van civielrechtelijke sancties. Deventer: Kluwer, 192 p. Huijgen, W.G. Koop en verkoop van onroerende zaken. Studiepockets privaatrecht, 58. Deventer: Kluwer, 144 p. Huijgen, W.G. Conform uw verwachtingen? In: Struiksma, J., Velten jr., A.A. van, Vlas, P. & Waaijer, B.C.M. (Ed.), Vast en Goed (Liber Amicorum prof. mr. A.A. van Velten). (p ). Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. Het Rijnzichtarrest en het Ter Kuile Kofmanarrest. In: Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de, Giele, J.F.M., e.a., (Ed.), EB Klassiek. (p ). Deventer: Kluwer. Janssen, J.F.M. Opschortingsrechten. In: Hartlief, T., Hijma, Jac. & Reurich, L. (Ed.), Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers-reeks, nr. 67 (p ). Deventer: Kluwer. Mendel, M.M. Motiveren met: 'de aard van de overeenkomst' en 'de aard van de rechtsregel'? Deventer: Kluwer, 13 p. Mulder, S.J.A. Bijzondere overeenkomsten; verzekering. In: Dahm, P., Kleijn, W.M., Wedekind, W.G.Ph.E. & Willems, J.H.M. (Ed.), Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek (p ). Deventer: Kluwer. 10

11 Nieuwenhuis, J.H. Caveat emptor in digital times. In: Snijders, H.J. & Weatherill, S. (Ed.), E-commerce law, National and Transnational Topics and Perspectives. In: Meijers-reeks, nr. 54 (p ). The Hague/London/New York: Kluwer international. Polak, M.V. Shylock v. Antonio & Bassanio - Choice of law variations on a theme of Shakespeare. In: Drobnig, U., Sagel-Grande, H.I. & Snijders, H.J. (Ed.), Neuere Entwicklungen im Recht der persönlichen Kreditsicherheiten in Deutschland und in den Niederlanden. (p ). München: Sellier. European Law Publishers. Snijders, H.J. & Weatherill, S. E-commerce Law, National and Transnational Topics and Perpectives. In: Meijers-reeks, nr. 54. Den Haag/London/New York: Kluwer Law International, 144 p. Zwalve, W.J. (2002). Callistus' Case. Some Legal Aspects of Roman Business Activities. In: Blois, L. de & Rich, J. (Ed.), The transformation of economic life under the roman empire. (p ). Amsterdam: J.C. Gieben. Zwalve, W.J. Tekst en uitleg. In: Lokin, J.H.A., Brandsma, F., Jansen, C.J.H. & Zwalve, W.J. (Ed.), Groninger opmerkingen en mededelingen. (p ). Groningen: Chimaira. Zwalve, W.J. & Vries, T. Ulpianus en de actuaristiek van zijn tijd. In: Delfos-Roy, Y.L.L.A.M., Groot, C. de, Kooij, P.A.C.E. van der & Mulder, S.J.A. (Ed.), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. In: Meijersreeks, nr. 51. (p ). Deventer: Kluwer. Annotaties Hijma, Jac. Noot bij : HR , NJ 2003, 112, (Bramer/Colpro). Hijma, Jac. Noot bij : HR , NJ 2003, 255, (Schwartz/Gnjatovic). Hijma, Jac. Noot bij : HR , NJ 2003, 257, (Fraanje/Götte). Vossestein, G.-J. Noot bij : EHRM , Jor 2003, 111, (Sovtransavto/Oekraine). Vossestein, G.-J. Noot bij : EHRM , Jor 2003, 112, (Olczak/Polen). Vossestein, G.-J. Noot bij : HvJ EG , Jor 2003, 137, (Commissie/Spanje). Vossestein, G.-J. Noot bij : HvJ EG , Jor 2003, 138, (Commissie/Verenigd Koninkrijk). Vossestein, G.-J. Noot bij : EHRM , Jor 2003, 224, (Cesnieks/Letland). Vossestein, G.-J. Noot bij : HvJ EG , Jor 2003, 249, (Inspire Art/KvK Amsterdam). Vakpublicaties Breedveld, C.G. Beroepsaansprakelijkheid in het Wetsvoorstel Personenvennootschappen. NbBW, p Breedveld, C.G. Huwelijksvermogensrecht: verrekening van waardevermeerdering van een woning, die vóór het huwelijk is gekocht (HR 6 december 2002, RvdW 2002, 201). Ars Aequi, p

12 Breedveld, C.G. Voorkeursrecht in koopovereenkomst geen kernbeding in de zin van de algemene voorwaardenregeling. NbBW, p Breedveld, C.G. Boek 1 Titel 8. In: Breedveld-de Voogd, C.G., Beltzer, R.M., Broekema-Engelen, B.J. & Broekhuijsen-Molenaar, A.M.L. (Ed.), Tekst & Commentaar BW. (p ). Deventer: Kluwer. Breedveld, C.G. Boek 1, Titel 7 afd. 3. In: Breedveld-de Voogd, C.G., Beltzer, R.M., Broekema-Engelen, B.J. & Broekhuijsen-Molenaar, A.M.L. (Ed.), Tekst & Commentaar BW, vijfde druk. (p ). Deventer: Kluwer. Duynstee, M.C.I.M. Koop en verkoop. TPR, p Es, P.C. van. De schulden van artikel 4:7 lid 1 onder f. WPNR, p Es, P.C. van. Naschrift bij reactie op "De afwikkeling van een legitiemeschending, in het bijzonder de werking van art. 4:87 lid 3". WPNR, p Hijma, Jac. Algemene voorwaarden. TPR, p Hijma, Jac. Dwaling. Verbintenissenrecht. (losbladig, 5 nieuwe en 30 bewerkte pagina's). (febr., 102). Hijma, Jac. Titel 6.4 BW. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), T & C Burgerlijk Wetboek. (Tekst en Commentaar, p ). Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Titels 3.2 en 3.3 BW. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), T & C Burgerlijk Wetboek. (Tekst en Commentaar, p ). Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Wilsgebreken. Vermogensrecht. (losbladige; 25 bewerkte pagina's, 3 nieuw geschreven pagina's). (maart, 58). Hijma, Jac., Snijders, H.J. & Beenders, D. (Ed(s).). TPR , Overzicht van rechtspraak, Hoge Raad der Nederlanden Antwerpen: E. Story-Scientia, 245 p. Hijma, Jac. Bedenktijdoverpeinzingen. WPNR, p Hoogervorst, E.M. Art. 49 t/m 55. Vermogensrecht (losbladige, 20 bewerkte pag., 90 pag. supplement). Houben, I.S.J. Overzicht van rechtspraak. Rechtshandeling en overeenkomst. Totstandkoming: precontractuele fase. TPR, p Huijgen, W.G. Gemeentelijke anti-speculatiebedingen: geldig of niet? JBN, p Huijgen, W.G. Nogmaals: verkoop van verontreinigde grond. JBN, p Huijgen, W.G. Pensioenverevening bij reparatiehuwelijk. JBN, p Huijgen, W.G. Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overige dienstverleners. Onrechtmatige daad. (losbladig). Huijgen, W.G. Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. (p ). Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. (p ). Deventer: 12

13 Kluwer. Huijgen, W.G. Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. (p ). Deventer: Kluwer. Koot, R.M.C.M. Contractenrecht. Ars Aequi, p Mulder, S.J.A. Bijzondere overeenkomsten; verzekering. In: Dahm, P., Kleijn, W.M., Wedekind, W.G.Ph.E. & Willems, J.H.M. (Ed.), Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek (p ). Deventer: Kluwer. Mulder, S.J.A. Bijzondere overeenkomsten; verzekering. In: Dahm, P., Kleijn, W.M., Wedekind, W.G.Ph.E. & Willems, J.H.M. (Ed.), Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek (p ). Deventer: Kluwer. Nijland, J. Huwelijksvermogensrecht. Ars Aequi, p Peter, J.A.J. Rechtshandelingen. Vermogensrecht. (losbladig). Pleysier, A.J.H. Annexaties en fusies van gemeenten en de plaats van vestiging van een notaris. De notarisklerk, p Snijders, H.J. losbladig werk (195 bewerkte pagina's). Modellen voor de rechtspraktijk. (losbladig). (september, 210). Verburg, G.J.M. Contractenrecht. Ars Aequi, p Verburg, G.J.M. Redelijkheid en billijkheid. TPR, p Verburg, G.J.M. Uitleg van rechtshandelingen. TPR, p Vossestein, G.-J. Wijziging Duitse corporate governance code. Ondernemingsrecht, p Vossestein, G.-J. & Wessels, B. Effectenrecht 2003/2004. Den Haag: Sdu Uitgevers, 676 p. Vossestein, G.-J. & Wessels, B. Ondernemingsrecht 2003/2004. Den Haag: Sdu Uitgevers, 599 p. Zippro, E.J. Contractenrecht. Ars Aequi, p Zwalve, W.J. Zo moet het niet. WPNR, p Zwalve, W.J., Verstappen, L.C.A., Huizink, J.B. & Hartkamp, A.S. Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren. Den Haag: Vermande, 227 p. Zwalve, W.J. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese privaatrecht. Groningen: Kluwer, 619 p. Populariserende publicatie Huijgen, W.G. Pays-Bas: des notaires tres tres liberaux. Notaires Vie Professionelle, p Overige producten van wetenschappelijke activiteit 13

14 Dunk, F.G. von der. GALILEO Inside - Legal Aspects of offering service guarantees in the context of LBS. The European Navigation Conference: Graz - Austria. CD-rom. Dunk, F.G. von der. What goes up...- improvements to Space Object Registration and Other Possible Legal Tools. Europe and Space Debris: Toulouse - France. CDrom. Dunk, F.G. von der. Working Towards A Liability Regime for GNSS. European Group of Institutes of Navigation: Graz, Austria. CD-rom. 14

15 Deelprogramma Aansprakelijkheid Binnen het aansprakelijkheidsrecht concurreren twee perspectieven: enerzijds het rechtseconomische perspectief: hoe houden we de som van de maatschappelijke kosten van preventie van schade en de kosten van schade (letsel, winstderving) zo laag mogelijk, en anderzijds het groeiend besef dat het aansprakelijkheidsrecht een onafwijsbare, niet primair monetaire taak heeft: erkenning dat jegens het slachtoffer onrecht is geschied. In dat verband wordt een gedegen exploratie van het thema 'persoonlijkheidsrechten', mede bezien in het licht van de claim-cultuur, steeds belangrijker. Wetenschappelijke publicaties Bunt, J.E. van de. Erkenning door fondsen voor immateriële schade. In: Maanen, G. van (Ed.), De rol van het aansprakelijkheidsrecht bij de verwerking van persoonlijk leed. (p ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Hijma, Jac. Factoren binnen de toerekening naar redelijkheid. In: Spier, J. & Schendel, W.A.M. van (Ed.), Schadevergoeding: een eeuw later. (p ). Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. Aansprakelijkheid van de werkgever voor psychische schade. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, p Lindenbergh, S.D. Blij met de geboorte van... een schadeclaim. Ars Aequi, p Lindenbergh, S.D. De vermogensrechtelijke lotgevallen van het recht op smartengeld. Tijdschrift voor vergoeding Personenschade, p Lindenbergh, S.D. Doeleinden en effecten van civielrechtelijke sancties. In: Hoogervorst, E.M., Houben, I.S.J., Memelink, P., Reurich, L. & Verburg, G.J.M. (Ed.), Doel en effect van civielrechtelijke sancties. (BW-krant Jaarboek, 19, p. 9-20). Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. & Verburg, G.J.M. Personal Injury Compensation in the Netherlands. In: Bona, M. & Mead, Ph. (Ed.), Personal Injury Compensation in Europe. (p ). Deventer: Kluwer. Nieuwenhuis, J.H. Tragedie en recht; twee manieren om wraak te temmen. Justitiële Verkenningen, p Nieuwenhuis, J.H. Weet het recht nog raad met de zonde? TPR, p Nieuwenhuis, J.H. Onrechtmatige daden, Unerlaubte Handlungen, Torts. Deventer: Kluwer, 103 p. Nieuwenhuis, J.H. Weet het recht nog raad met de zonde? In: Cliteur, P.B. & Napel, H.-M.Th.D. ten (Ed.), Rechten, plichten, deugden. In: Meijers-reeks, nr. 58. (p ). Nijmegen: Ars Aequi Libri. Stolker, C.J.J.M. & Sombroek-van Doorm, M.P. De wrongful life-vordering: schadevergoeding of euthanasie? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, p Stolker, C.J.J.M. & Sombroek-van Doorm, M.P. Une existence illégitime aux Pays- Bas. European Review of Private Law, 2, p

16 Annotaties Lindenbergh, S.D. Noot bij : HR , Nieuwsbrief BW 2003, p , (Vergoeding van buitengerechtelijke kosten). Lindenbergh, S.D. Noot bij : HR , Nieuwsbrief BW 2003, 13, p , (Aansprakelijkheid bij sport en spel). Vakpublicaties Bunt, J.E. van de. Risico-aansprakelijkheden. TPR, p Koot, R.M.C.M. Onrechtmatige daad. Ars Aequi, p Koot, R.M.C.M. Overheidsaansprakelijkheid. TPR, p Koot, R.M.C.M. Verkeersaansprakelijkheid. TPR, p Lindenbergh, S.D. Schadevergoeding. TPR, p Lindenbergh, S.D. Smartengeld wegens geestelijk letsel. Nieuwsbrief Personenschade, p Lindenbergh, S.D. Vergoeding van verzorgingsinspanningen. Nieuwsbrief Personenschade, p Lindenbergh, S.D. Aansprakelijkheid bij de uitvoering van bouwwerken. Onrechtmatige Daad. (losbladig werk). Lindenbergh, S.D. Aansprakelijkheid bij sport en spel. Onrechtmatige Daad. (losbladig werk). Lindenbergh, S.D. Inleiding, art. 95, 96, 97, 100, 106. Schadevergoeding. (losbladig werk). Lindenbergh, S.D. Ongevallen. Onrechtmatige Daad. (losbladig werk). Verburg, G.J.M. Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, p Zippro, E.J. Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, p Zippro, E.J. Overige verbintenissen uit de wet; ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling. Tijdschrift voor Privaatrecht; Overzicht van Rechtspraak; Enkele belangrijke uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden (p ). België: E. Story-Scientia. Populariserende publicatie Lindenbergh, S.D. Brusselse Storm. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, p

17 Deelprogramma Goederenrecht Wat is een 'goed'? Wat is 'eigendom'? De traditionele antwoorden zijn toe aan herijking. 'Ontstoffelijking' en voortschrijdende digitalisering zijn de ijkpunten die het perspectief bepalen. Dissertatie (intern voorbereid) Broekveld, L.P. ( ). Derdenbeslag. Universiteit Leiden. ((Co-)promotor: prof. mr. H. J. Snijders & prof. mr. Jac. Hijma). Wetenschappelijke publicaties Huijgen, W.G. Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding? WPNR, p Huijgen, W.G. Nieuw erfrecht in werking. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, p Snijders, H.J., Drobnig, U & Sagel-Grande, H.I. Neue Entwicklungen im Recht der persöhnlichen Kreditsicherheiten in Deutschland und in den Niederlanden. Munchen: European Law Publishers, 114 p. Vakpublicaties Huijgen, W.G. Naschrift bij reactie mr. S. Perrick inzake tenietgaan van wilsrechten. WPNR, p Huijgen, W.G. Vereffening van nalatenschap na beneficiaire aanvaarding. JBN, p Janssen, J.F.M. Huwelijksvermogensrecht. TPR, p Janssen, J.F.M. Zekerheidsrechten. TPR, p Koot, R.M.C.M. Goederenrecht. Ars Aequi, p Koot, R.M.C.M. Goederenrecht. Boom basics, 2. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 107 p. Lindenbergh, S.D. Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven. Zakelijke Rechten. (losbladig werk). Memelink, P. Overzicht van rechtspraak , gebruiks- en genotsrechten. TPR, p Peter, J.A.J. Eigendom en mede-eigendom. TPR, p Peter, J.A.J. Erfdienstbaarheden. Zakelijke rechten. (losbladig). Pleysier, A.J.H. Enige gedachten over het legaat van een vruchtgebruik onder het nieuwe erfrecht. De notarisklerk, p Pleysier, A.J.H. Het 'op naam zetten' van onroerend goed bij de 'gewone' verdeling, de ouderlijke boedelverdeling en de wettelijke verdeling van de nalatenschap naar nieuw erfrecht. De notarisklerk, p

18 Pleysier, A.J.H. Huurbescherming tegen grondeigenaar (HR 29 november 2002, NJ 2003, 78 m. nt PAS). JBN, p Pleysier, A.J.H. Is verhypothekeren vervreemden? (Vzngr Rb. Leeuwarden 23 september 2002, Notafax 2002, nr 225). De notarisklerk, p Pleysier, A.J.H. Wat kan de erfverpachter doen als de erfpachter zijn bevoegdheden overschrijdt? De notarisklerk, p Pleysier, A.J.H. Wat te doen tegen onrechtmatig overbouwen? JBN, p Verburg, G.J.M. Goederenrecht. Ars Aequi, p Zippro, E.J. Goederenrecht. Ars Aequi, p Populariserende publicatie Mendes de Leon, P.M.J. ( ). Alliance vol gevaren (KLM-Air France). NRC Handelsblad, p

19 Programma Geschillenbeslechting Prof. mr. A.F.M. Brenninkmeijer programmacoördinator 19

20 20

RECHTSSTAAT NEDERLAND

RECHTSSTAAT NEDERLAND NEDERLANDS JURISTENBLAD RECHTSSTAAT NEDERLAND Stresstest rechtsstaat Nederland De staat van veiligheid en rechtvaardigheid Zorgplichten tegen cybercrime P. 1043-1139 JAARGANG 90 24 APRIL 2015 16 10311899

Nadere informatie

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING NEDERLANDS JURISTENBLAD CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING Decryptiebevel en nemo tenetur De Cookiewet Goedwillende hackers P. 462-530 JAARGANG 88 22 FEBRUARI 2013 8 10295514 Where privacy meets

Nadere informatie

Is het EHRM een ALLES-

Is het EHRM een ALLES- NEDERLANDS JURISTENBLAD WAAR GAAT HET DEBAT OVER HET EHRM EIGENLIJK OVER? Nieuwe rechtsorde binnen Nederland Uitdijende aansprakelijkheid in het bestuursrecht p. 605-664 jaargang 86 11 maart 2011 10169200

Nadere informatie

JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL

JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL NEDERLANDS JURISTENBLAD JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL Naar een pluriforme rechtswetenschap Versnelling doorlooptijden rechtspraak: Realistisch of Haagse bluf? Veranderingen in het procesrecht P.

Nadere informatie

DE STAAT VAN HET RECHT

DE STAAT VAN HET RECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD DE STAAT VAN HET RECHT Vermogensrecht Straf(proces)recht Algemeen bestuursrecht Burgerlijk procesrecht Constitutioneel recht Belastingrecht Migratierecht Jeugdrecht Sociaal recht

Nadere informatie

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2007 (11) 1

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2007 (11) 1 Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2007 (11) 1 Inhoudsopgave Redactioneel 10 jaar TMD: van mediation naar conflictmanagement? 3 Annie de Roo Interview Interview met Carsten

Nadere informatie

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet?

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces? De toegang tot de rechter en een

Nadere informatie

LETSELSCHADE IN HET STRAFPROCES

LETSELSCHADE IN HET STRAFPROCES NEDERLANDS JURISTENBLAD LETSELSCHADE IN HET STRAFPROCES Sociaal-economische mensenrechten en de crisis Legale vreemdelingen zonder documenten Bescheidenheid en moed: afscheid van de president van de Hoge

Nadere informatie

Stresstest rechtsstaat Nederland

Stresstest rechtsstaat Nederland 740 Wetenschap Stresstest rechtsstaat Nederland Alex Brenninkmeijer 1 In hoeverre voldoet de Nederlandse rechtsorde aan de vereisten van de rechtsstaat? Om een helder beeld te krijgen van de relevante

Nadere informatie

ADOLESCENTEN STRAFRECHT

ADOLESCENTEN STRAFRECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD ADOLESCENTEN STRAFRECHT Vergeten initiatiefvoorstellen Financiële productaansprakelijkheid Gebruik in de Opiumwet Europees kooprecht Rawagedeh: een onjuist vonnis P. 2494-2565 JAARGANG

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is an author's version which may differ from the publisher's version. For additional information about this

Nadere informatie

Rechters normeren de alimentatiehoogte

Rechters normeren de alimentatiehoogte Rechters normeren de alimentatiehoogte Rechters normeren de alimentatiehoogte Een empirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975-2007) PROEFSCHRIFT ter verkrijging

Nadere informatie

DE STAAT VAN HET RECHT

DE STAAT VAN HET RECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD DE STAAT VAN HET RECHT Vermogensrecht Straf(proces)recht Algemeen bestuursrecht Intellectuele eigendom Internationaal publiekrecht Ondernemingsrecht Mededingingsrecht Gezondheidsrecht

Nadere informatie

Cultuur als verweer a

Cultuur als verweer a Cultuur als verweer a Cultuur als verweer Een grondslagentheoretische studie naar de ruimte en grenzen van culturele diversiteit in enige leerstukken van materieel strafrecht J.M. ten Voorde ISBN: 978-90-5850-289-6

Nadere informatie

VOORONTWERP AFWIKKELING MASSASCHADE IN COLLECTIEVE ACTIES

VOORONTWERP AFWIKKELING MASSASCHADE IN COLLECTIEVE ACTIES NEDERLANDS JURISTENBLAD VOORONTWERP AFWIKKELING MASSASCHADE IN COLLECTIEVE ACTIES Van wachtgeldregeling naar burgerschapsverlof Pluk-ze nu ook via de geldboete? Meer over de kwetsbare verzorgingsstaat

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht Beleidsdoorlichting Toegang tot het recht Ministerie van Justitie Directie Rechtsbestel Juni 2008 Inhoudsopgave Algemeen begrippenkader... 1 1. Wat was het probleem dat aanleiding is (geweest) voor beleid?...

Nadere informatie

PRIVAATRECHT. Burgerlijk recht. Burgerlijk recht algemeen. Contractenrecht LITERATUUR JURISPRUDENTIE

PRIVAATRECHT. Burgerlijk recht. Burgerlijk recht algemeen. Contractenrecht LITERATUUR JURISPRUDENTIE PRIVAATRECHT Departement civiel recht Universiteit Leiden algemeen J.E. Fesevur, De waarde van een systeem en de noodzaak van handboeken, NTBR 2005, p. 287; E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink,

Nadere informatie

EUROPEANISERING VAN NEDERLANDS STRAFRECHT

EUROPEANISERING VAN NEDERLANDS STRAFRECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD EUROPEANISERING VAN NEDERLANDS STRAFRECHT Softwarelicenties in faillissement: Nebula en Oracle vs. UsedSoft Ontslag van een weigerambtenaar Zwarte Piet: een omstreden traditie P.

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Inhoud Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law Deel 2 Onderzoeksprogramma s Erasmus School of Law A. Het Domein van de rechter B. Lex Mercatoria C. Rechten

Nadere informatie

Datum 13 december 2013 Onderwerp Motie-Kox c.s over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp

Datum 13 december 2013 Onderwerp Motie-Kox c.s over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

NEDERLAND NETNEUTRAAL?

NEDERLAND NETNEUTRAAL? NEDERLANDS JURISTENBLAD NEDERLAND NETNEUTRAAL? Europees filmbeleid Arabische lente Twelve ways to say lawyer De hbo-jurist De Koning is dood, lang leve Henk en Ingrid! P. 2350-2422 JAARGANG 86 14 OKTOBER

Nadere informatie

Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht. In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar

Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht. In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Molengraaff Instituut Unforgiven? Over nietigheid en vernietigbaarheid in het bedrijfsfinancieel recht REDE In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Bedrijfsfinancieel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID

BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid, Ministerie van Justitie, Den Haag, maart 2007 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding en samenvatting 4 Vraag 1 6 Wat was het probleem

Nadere informatie

SOLIDARITEIT MET BELEID

SOLIDARITEIT MET BELEID SOLIDARITEIT MET BELEID Aanbevelingen over financiële tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten Commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten Den Haag, December 2004 i INHOUDSOPGAVE EINDRAPPORT

Nadere informatie

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht.

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht. Reactie van de regering op het verslag van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie met nr. 2011D26675 over de speerpuntenbrief auteursrecht 20 20 van 11 april 2011 (Kamerstukken II, 2010-2011, nr.

Nadere informatie