Voorwoord onderzoeksverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 15 Deelprogramma Goederenrecht 17 Programma Geschillenbeslechting 19 Deelprogramma Geschillenbeslechting algemeen 23 Deelprogramma Rechtspleging nationaal 31 Deelprogramma Rechtspleging internationaal 33 Deelprogramma ADR (niet-overheidsrechtspleging) 35 Programma Global Governance 37 Deelprogramma Volkenrecht en internationale organisaties 41 Deelprogramma Mensenrechten 43 Deelprogramma Internationaal strafrecht 47 Deelprogramma Samenwerking tussen staten 49 Deelprogramma De rol van de rechter 51 Deelprogramma Marktwerking 53 Programma Sociale Cohesie en de rol van het recht 57 Deelprogramma Sociale cohesie en multiculturaliteit 61 Deelprogramma Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en recht 65 Deelprogramma Sociale cohesie en sociaal-economische verhoudingen 73 Programma Fiscaal Ondernemerschap 79 Programma Maatschappelijke Veiligheid 91 De niet-programmagebonden publicaties 97 Overzicht boeken verschenen in de facultaire Meijers-reeks 107 Promoties

2 2

3 Voorwoord onderzoeksverslag 2003 Voor u ligt het onderzoeksverslag 2003 van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Het verslag bevat behalve de wetenschappelijke publicaties ook een opsomming van de vak- en populariserende publicaties. Anders dan in de afgelopen jaren beperkt het verslag zich tot de publicaties. Lezingen, functies, interviews enz. zijn niet langer opgenomen. De faculteit hanteert sinds enige tijd strengere normen voor wat wetenschappelijke- en wat vakpublicaties zijn. Deze normen zijn in de meest recente onderzoeksvisitatie (2002) door de beoordelingscommissie overgenomen. Het aantal wetenschappelijk en vakpublicaties is inmiddels redelijk stabiel en omdat de totale onderzoeksformatie na de ingrijpende facultaire reorganisatie sterk is afgenomen, is feitelijk van een stijging sprake. Het aantal promoties in 2003 bedroeg 16, tegen 14 in 2002 en 8 in Er waren in wetenschappelijke publicaties (tegen 405 in 2002) en 467 vakpublicaties (tegen 480 in 2002), in beide jaren inclusief annotaties. Dit verslag is op twee manieren te lezen: men kan kennisnemen van de publicaties die binnen de facultaire onderzoeksprogramma's hebben plaatsgevonden met daarbij de programmabeschrijvingen. Daarnaast zijn de resultaten ingedeeld naar departementen en afdelingen waar het onderzoek heeft plaatsgevonden maar dan zónder verdere programmatische beschrijving. Binnen het facultaire onderzoeksinstituut, het E.M. Meijers Instituut, is de afgelopen jaren binnen de volgende programma's gewerkt:. Vraagstukken van vermogensrecht,. Geschillenbeslechting,. Global Governance,. Sociale cohesie en de rol van het recht,. (Fiscaal) ondernemerschap, en. Maatschappelijke veiligheid, in het kader van de gelijknamige onderzoekschool. Elk van de programma's heeft een of meer coördinatoren. Het jaar 2003 heeft in het teken gestaan van een herijking van de programma s naar aanleiding van het Rapport Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid van de eerder genoemde visitatiecommissie. De Leidse faculteit komt daar als `goed tot `gezaghebbend uit. De commissie beoordeelde het ene programma sterker dan het andere; dat had veelal te maken met de mindere of betere samenhang binnen de programma s. Het rapport bestaat uit een algemeen deel waarin de commissie thema s aan de orde stelt als het belang van programmatische samenwerking, het belang van samenwerking in instituten en interuniversitaire samenwerking, een paragraaf over zogenoemde bedreigde vakgebieden, een paragraaf over interdisciplinariteit, over kwaliteitszorg, en over derdegeldstroomonderzoek en onafhankelijkheid. Voorts komt in het algemene deel de promotieopleiding ter sprake. Het is goed dat men zich, met alle belangwekkende opmerkingen van de commissie, ook de beperkingen van het rapport realiseert. Zo hoorde het niet tot de opdracht van de commissie om individuen te beoordelen. Bovendien vond de visitatie plaats op basis van door de faculteiten zélf aangeboden kern- en uitstekende publicaties. Ook over de omvang van de wetenschappelijke output kon de commissie geen uitspraken doen. In haar rapport vraagt de commissie de bijzondere aandacht van de faculteit voor het probleem dat sommige instituten of vakgebieden niet als zodanig kenbaar zijn omdat zij als het ware opgaan in een groter interdisciplinair programma. De verklaring ligt in het feit dat de faculteit heeft gekozen voor grensoverschrijdende programma s. In de nieuwe onderzoeksprogramma s is deze kritiek evenwel ter harte genomen. Het jaar 2003 heeft in het teken gestaan van een herijking en gedeeltelijke vernieuwing van de facultaire programma s. In de meeste gevallen is er voor gekozen om op de bestaande 3

4 programma s voort te bouwen, maar wel te zoeken naar een wat kleinschaliger nieuwe indeling van de programma s in deelprogramma s. Sommige programma s, zoals Geschillenbeslechting, zijn in de loop van de tijd wel heel omvangrijk geworden, en het leek goed om daarin een nieuwe (soms ook aansprekender) onderverdeling in deelthema s te maken. De nieuwe programma s en alle verdere informatie vindt men op de website van het instituut: Het aantal publicaties van meer dan één auteur neemt toe. Dat is in lijn met wat in andere wetenschappelijke disciplines gebeurt. Soms gaat het om auteurs van verschillende universiteiten. Om de herkenbaarheid te vergroten heeft de redactie van dit jaarverslag in die gevallen de Leidse auteur voorop geplaatst, ook als de eigenlijke publicatie een andere volgorde aanhield. Men passe dus op met verwijzingen vanuit dit verslag. Enkele belangrijke ontwikkelingen die het onderzoeksbeleid raken, zijn hier nog kort te vermelden. De faculteit maakte de afgelopen jaren, op bedrijfseconomische gronden, een ingrijpende en in sommige gevallen pijnlijke reorganisatie door. Vele afdelingen hebben vanwege die reorganisatie de afgelopen periode een onderformatie gekend. Evenals vorige jaren betuigen het faculteitsbestuur en het bestuur van het Meijers Instituut respect aan alle medewerkers die, gegeven de vele extra uren die moesten worden besteed aan onderwijs, zich zo hebben ingezet voor het facultaire wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels staat wel vast dat de Leidse faculteit samen met die van Amsterdam de meest ongunstige student-stafratio kent. In goed overleg met het Leidse College van Bestuur en met het oog op een herijking van het universitaire financiële verdeelmodel, hoopt het faculteitsbestuur die ratio in de komende jaren fors te kunnen verbeteren. Een van de uitkomsten van de reorganisatie was de overgang van de meeste bestuurskundigen en politicologen naar de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Hun publicaties uit 2003 zijn voor de laatste maal nog in dit jaarverslag opgenomen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor publicaties uit wetenschapsgebieden die na de reorganisatie werden beëindigd. Een belangrijke ontwikkeling in de reorganisatie is geweest de overgang van het aio-systeem naar een systeem van PhD-fellows. Deze laatsten geven meer onderwijs dan aio's, maar daar staat tegenover dat zij een aanstelling voor zes jaren (drie maal twee jaren) krijgen, in plaats van voor vier jaren. Het afgelopen jaar is opnieuw veel aandacht besteed aan een adequate opleiding van de promovendi. De verwachting is dat er de komende jaren velen zullen promoveren. Naar verwachting zal het aantal promoties, na een stijging in de jaren 2004 en 2005, stabiliseren rond 15 per jaar. De eerste resultaten met het nieuwe systeem zijn gunstig. Op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek gebeurt meer dan men in dit verslag terugvindt. De faculteit betoont zich steeds actiever in het verwerven van tweede- en derdegeldstroom onderzoek en zowel het Meijers Instituut als de afdelingen en instituten zelf organiseren jaarlijks vele tientallen presentaties, lezingen, workshops en conferenties. Wie meer informatie wenst, kan die vinden op de eerdergenoemde website of te rade gaan bij de verschillende afdelingen en instituten. Ten slotte spreekt het faculteitsbestuur zijn dankbaarheid uit jegens diegenen in de departementen en het E.M. Meijers Instituut, die bij het maken van dit onderzoeksverslag betrokken waren. Het faculteitsbestuur Leiden, juni

5 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis programmacoördinator 5

6 6

7 Het programma Vraagstukken van Vermogensrecht Het onderzoeksprogramma 'Vraagstukken van Vermogensrecht' richt zich op de steeds belangrijker wordende internationale perspectieven van het Nederlandse vermogensrecht. In de drie deelprogramma's komen aan bod de thema's rechtshandeling en overeenkomst, aansprakelijkheid en goederenrecht. Het programma richt zich op de grote vraagstukken van deze tijd, en met name op de 'reikwijdte' van het recht. Fundamentele grondrechten en mensenrechten van nationaal-constitutionele of supranationale origine vormen een vruchtbaar toetsingskader voor rechtshandelingen en contracten. Zo rijst de vraag naar de horizontale werking van fundamentele grondrechten en mensenrechten en de vraag naar de mogelijkheid van bijzondere publiekrechtelijke posities ter zake van die grondrechten en mensenrechten. Belangrijk is voorts de vraag of, en zo ja in hoeverre, bij overeenkomst afstand kan worden gedaan van fundamentele grondrechten en mensenrechten. Essentiële leerstukken en rechtsfiguren, als contractvrijheid, lijken soms te kort te schieten in het licht van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en vragen om een nieuwe overdenking. Dat geldt ook voor de rechtshandeling en de overeenkomst en dan juist in een confrontatie met ander recht dan het algemeen vermogensrecht waarin deze rechtsfiguren zijn ingebed. Binnen het deelprogramma aansprakelijkheid wordt fundamenteel onderzoek gedaan naar de functie en de omvang van het aansprakelijkheidsrecht ('claimcultuur'). Op het terrein van het (buitencontractuele) aansprakelijkheidsrecht moet de gangbare opvatting dat de vergeldende rechtvaardigheid het dominante richtsnoer behoort te zijn, steeds meer plaats maken voor overwegingen van distributieve signatuur. Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen voor het aansprakelijkheidsrecht? In het deelprogramma goederenrecht, wordt soms geraakt aan de hierbovengenoemde thema's, met name dat van rechtshandeling en overeenkomst. Ook hier richten de onderzoekers zich op fundamentele vragen naar de reikwijdte van in dit geval het goederenrecht en de zakelijke rechten. Wat dient (nog) onder `goed' te worden verstaan en tot welke consequenties leidt dat bijvoorbeeld voor de wijze van overdracht? Hoever reikt, in letterlijke zin, het eigendomsrecht?; nieuwe technieken van efficiënt bouwen (ondertunneling, drijvend bouwen) roepen nieuwe juridische vragen op. Welke invloed heeft het EVRM (art. 1 Eerste Protocol) op ons burgerlijk recht? Op dit type vragen beoogt dit deelprogramma antwoorden te formuleren. (a) Missie De missie van het programma 'Vraagstukken van vermogensrecht' is gericht op het doen van fundamenteel onderzoek, mogelijk leidend tot een herijking van de traditionele begrippen van het vermogensrecht zoals: persoon (de steeds luider klinkende roep om erkenning van nietmonetaire persoonlijkheidsrechten), contractsvrijheid, eigendom (right to property; art. 1 Eerste Protocol EVRM), en schuld en risico als grondslagen voor aansprakelijkheid. Bovendien wordt het programma mede gekenmerkt door de doelstelling van grensoverschrijding zoals geformuleerd in de 'missie' van het E.M. Meijers Instituut. Zo wordt binnen de deelprogramma's samengewerkt door onderzoekers uit verschillende domeinen van het recht (burgerlijk recht en handelsrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, rechtsgeschiedenis, mensenrechten, Europees recht, rechtseconomie, gezondheidsrecht enz.). In toenemende mate blijkt ook meer interdisciplinair onderzoek mogelijk te zijn, bijvoorbeeld met psychologen, economen en bestuurskundigen. Grensoverschrijdend onderzoek in de zin van rechtsvergelijkend onderzoek is al veel langer een kenmerk van het Leidse vermogensrechtelijke onderzoek. Juist dit type onderzoek vindt men ook nu weer in vele wetenschappelijke publicaties terug. Het rechtsvergelijkende onderzoek kan worden versterkt door de samenwerking die de faculteit kent met (vooral) de Universiteit Gent, de Universiteit van Oxford en de Amerikaanse University of California Hastings. (b) Probleemstelling Er is, in dit omvangrijke programma, dat bovendien al vele jaren loopt en waarbinnen een groot aantal onderzoekers samenwerkt, niet gekozen voor één (meer beperkte) probleemstelling. Het onderzoek richt zich in algemene zin op de reikwijdte van het privaatrecht, op de invloed van 7

8 het internationale recht op het nationale vermogensrecht, op de invloed van mensenrechten op het vermogensrecht, op de vragen die nieuwe technieken aan juristen stellen (zoals ICT), en op de historische fundamenten van ook thans nog vitale begrippen als contractvrijheid, aansprakelijkheid en eigendom. (c) Methodiek en beoogde onderzoeksresultaten De methodiek is deels disciplinair, maar in toenemende mate (zie onder a) ook interdisciplinair, en wel aldus dat civilisten en commercialisten nauw samenwerken met beoefenaren van het Europese recht, het internationaal privaatrecht, rechten van de mens, metajuridica en de rechtsgeschiedenis. Steeds beter lukt het ook de samenwerking met niet-juridische disciplines van de grond te krijgen, zoals de rechtseconomie, de bestuurskunde, de rechtssociologie en de rechtspsychologie. 8

9 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst Fundamentele grondrechten en mensenrechten van nationale of supranationale origine vormen een vruchtbaar toetsingskader voor dit deelprogramma. Zo rijst de vraag naar de verhouding met de contractsvrijheid, onder meer in samenhang met de vraag naar de horizontale werking van fundamentele grondrechten en mensenrechten en de vraag naar de mogelijkheid van bijzondere publiekrechtelijke posities terzake van die grondrechten en mensenrechten. Dissertaties (intern voorbereid) Scheltema, A.H. ( ). De goederenrechtelijke werking van de ontbindende voorwaarde. In: Meijers-reeks, nr. 61. Universiteit Leiden. (Deventer: Kluwer). ((Co- )promotor: prof. mr. W. J. Zwalve). Steur, J.C. van der ( ). Grenzen van rechtsobjecten. Een onderzoek naar de grenzen van objecten van (intellectuele) eigendomsrechten. In: Meijers-reeks, nr. 50. Universiteit Leiden. (Deventer: Kluwer). ((Co-)promotor: prof. mr. H. J. Snijders). Wetenschappelijke publicaties Breedveld, C.G. Herleeft de bedenktijd wanneer de akte van levering afwijkt van de koopakte? WPNR, p Breedveld, C.G. Het schriftelijkheidsvereiste in de nieuwe regeling voor de koop van onroerende zaken. NbBW, p Delfos-Roy, Y.L.L.A.M., Groot, C. de, Kooij, P.A.C.E. van der & Mulder, S.J.A. (Ed(s).). Zekerheidshalve.Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. In: Meijers-reeks, nr. 51. Deventer: Kluwer, 164 p. Delfos-Roy, Y.L.L.A.M. & Mulder, S.J.A. Eigen schuld en bereddingsplicht. In: Hartlief, T., Hijma, Jac. & Reurich, L. (Ed.), Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers-reeks, nr. 67. (p ). Deventer: Kluwer. Delfos-Roy, Y.L.L.A.M. & Mulder, S.J.A. Slachtoffer en de aansprakelijkheidsverzekering van de dader. In: Delfos-Roy, Y.L.L.A.M., Groot, C. de, Kooij, P.A.C.E. van der & Mulder, S.J.A. (Ed.), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. In: Meijers-reeks, nr. 51. (p ). Deventer: Kluwer. Dortmond, P.J. De besturende commanditaire vennoot, de openbare houdstermaatschappij. Ondernemingsrecht, p Dortmond, P.J. Extra verplichtingen voor aandeelhouders. Ondernemingsrecht, p Dortmond, P.J. Royering van certificering. Ondernemingsrecht, p Dunk, F.G. von der. Galileo and Liability: Towards a Coherent System? International Bar Association Committee Z News, p Dunk, F.G. von der. Launching Alcantara into the global space economy - The 2001 Brazilian national space law. Revista Brasileira de Direito Aeroespcial, 86, p Dunk, F.G. von der. Towards one captain on the European spaceship - Why the EU should join ESA. Space Policy, 19, p

10 Dunk, F.G. von der. Launching Alcantara into the global space economy - The 2001 Brazilian national space law. Proceedings of the Forty-Fifth Colloquium on the Law of Outer Space. (p ). Washington D.C.: AIAA. Dunk, F.G. von der. Of Co-operation and Competition: GALILEO as a Subject of European Law. In: Hobe, Stephan & Schmidt-Tedd, Bernhard (Ed.), Legal Aspects of the Future Institutional Relationship between the European Union and the European Space Agency. (p ). Keulen. Es, P.C. van. De afwikkeling van een legitiemeschending, in het bijzonder de werking van art. 4:87 lid 3. WPNR, p Groot, C. de & Kooij, P.A.C.E. van der. Uitleg van polisclausules. In: Groot, C. de, Delfos-Roy, Y.L.L.A.M., Kooij, P.A.C.E. van der & Mulder, S.J.A. (Ed.), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. In: Meijersreeks, nr. 51. (p ). Deventer: Kluwer. Hartlief, T., Hijma, Jac. & Reurich, L. (Ed(s).). Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers-reeks, nr. 67. Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Algemene voorwaarden. Monografieën Nieuw BW, B55. Deventer: Kluwer, 105 p. Hijma, Jac. De rechtsmiddelen van de consument-koper; richtlijn 1999/44 en de Nederlandse wet. In: Smits, J. (Ed.), De richtlijn consumentenkoop in perspectief. (p ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Hijma, Jac. Drie dagen denktijd. In: Struiksma, J., Velten, A.A. van, Vlas, P. & Waaijer, B.C.M. (Ed.), Vast en goed. (p ). Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Terug tot Liszkay/Harman. In: Hondius, E.H. & Maanen, G.E. van (Ed.), Civiele klassiekers revisited. (p ). Deventer: Kluwer. Hoogervorst, E.M. Nietigheid en vernietigbaarheid. Tijdschrift voor Privaatrecht, p Hoogervorst, E.M., Houben, I.S.J., Memelink, P., Reurich, L. & Verburg, G.J.M. (Ed(s).). Doel en effect van civielrechtelijke sancties. Deventer: Kluwer, 192 p. Huijgen, W.G. Koop en verkoop van onroerende zaken. Studiepockets privaatrecht, 58. Deventer: Kluwer, 144 p. Huijgen, W.G. Conform uw verwachtingen? In: Struiksma, J., Velten jr., A.A. van, Vlas, P. & Waaijer, B.C.M. (Ed.), Vast en Goed (Liber Amicorum prof. mr. A.A. van Velten). (p ). Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. Het Rijnzichtarrest en het Ter Kuile Kofmanarrest. In: Bruijn-Lückers, M.L.C.C. de, Giele, J.F.M., e.a., (Ed.), EB Klassiek. (p ). Deventer: Kluwer. Janssen, J.F.M. Opschortingsrechten. In: Hartlief, T., Hijma, Jac. & Reurich, L. (Ed.), Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers-reeks, nr. 67 (p ). Deventer: Kluwer. Mendel, M.M. Motiveren met: 'de aard van de overeenkomst' en 'de aard van de rechtsregel'? Deventer: Kluwer, 13 p. Mulder, S.J.A. Bijzondere overeenkomsten; verzekering. In: Dahm, P., Kleijn, W.M., Wedekind, W.G.Ph.E. & Willems, J.H.M. (Ed.), Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek (p ). Deventer: Kluwer. 10

11 Nieuwenhuis, J.H. Caveat emptor in digital times. In: Snijders, H.J. & Weatherill, S. (Ed.), E-commerce law, National and Transnational Topics and Perspectives. In: Meijers-reeks, nr. 54 (p ). The Hague/London/New York: Kluwer international. Polak, M.V. Shylock v. Antonio & Bassanio - Choice of law variations on a theme of Shakespeare. In: Drobnig, U., Sagel-Grande, H.I. & Snijders, H.J. (Ed.), Neuere Entwicklungen im Recht der persönlichen Kreditsicherheiten in Deutschland und in den Niederlanden. (p ). München: Sellier. European Law Publishers. Snijders, H.J. & Weatherill, S. E-commerce Law, National and Transnational Topics and Perpectives. In: Meijers-reeks, nr. 54. Den Haag/London/New York: Kluwer Law International, 144 p. Zwalve, W.J. (2002). Callistus' Case. Some Legal Aspects of Roman Business Activities. In: Blois, L. de & Rich, J. (Ed.), The transformation of economic life under the roman empire. (p ). Amsterdam: J.C. Gieben. Zwalve, W.J. Tekst en uitleg. In: Lokin, J.H.A., Brandsma, F., Jansen, C.J.H. & Zwalve, W.J. (Ed.), Groninger opmerkingen en mededelingen. (p ). Groningen: Chimaira. Zwalve, W.J. & Vries, T. Ulpianus en de actuaristiek van zijn tijd. In: Delfos-Roy, Y.L.L.A.M., Groot, C. de, Kooij, P.A.C.E. van der & Mulder, S.J.A. (Ed.), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. In: Meijersreeks, nr. 51. (p ). Deventer: Kluwer. Annotaties Hijma, Jac. Noot bij : HR , NJ 2003, 112, (Bramer/Colpro). Hijma, Jac. Noot bij : HR , NJ 2003, 255, (Schwartz/Gnjatovic). Hijma, Jac. Noot bij : HR , NJ 2003, 257, (Fraanje/Götte). Vossestein, G.-J. Noot bij : EHRM , Jor 2003, 111, (Sovtransavto/Oekraine). Vossestein, G.-J. Noot bij : EHRM , Jor 2003, 112, (Olczak/Polen). Vossestein, G.-J. Noot bij : HvJ EG , Jor 2003, 137, (Commissie/Spanje). Vossestein, G.-J. Noot bij : HvJ EG , Jor 2003, 138, (Commissie/Verenigd Koninkrijk). Vossestein, G.-J. Noot bij : EHRM , Jor 2003, 224, (Cesnieks/Letland). Vossestein, G.-J. Noot bij : HvJ EG , Jor 2003, 249, (Inspire Art/KvK Amsterdam). Vakpublicaties Breedveld, C.G. Beroepsaansprakelijkheid in het Wetsvoorstel Personenvennootschappen. NbBW, p Breedveld, C.G. Huwelijksvermogensrecht: verrekening van waardevermeerdering van een woning, die vóór het huwelijk is gekocht (HR 6 december 2002, RvdW 2002, 201). Ars Aequi, p

12 Breedveld, C.G. Voorkeursrecht in koopovereenkomst geen kernbeding in de zin van de algemene voorwaardenregeling. NbBW, p Breedveld, C.G. Boek 1 Titel 8. In: Breedveld-de Voogd, C.G., Beltzer, R.M., Broekema-Engelen, B.J. & Broekhuijsen-Molenaar, A.M.L. (Ed.), Tekst & Commentaar BW. (p ). Deventer: Kluwer. Breedveld, C.G. Boek 1, Titel 7 afd. 3. In: Breedveld-de Voogd, C.G., Beltzer, R.M., Broekema-Engelen, B.J. & Broekhuijsen-Molenaar, A.M.L. (Ed.), Tekst & Commentaar BW, vijfde druk. (p ). Deventer: Kluwer. Duynstee, M.C.I.M. Koop en verkoop. TPR, p Es, P.C. van. De schulden van artikel 4:7 lid 1 onder f. WPNR, p Es, P.C. van. Naschrift bij reactie op "De afwikkeling van een legitiemeschending, in het bijzonder de werking van art. 4:87 lid 3". WPNR, p Hijma, Jac. Algemene voorwaarden. TPR, p Hijma, Jac. Dwaling. Verbintenissenrecht. (losbladig, 5 nieuwe en 30 bewerkte pagina's). (febr., 102). Hijma, Jac. Titel 6.4 BW. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), T & C Burgerlijk Wetboek. (Tekst en Commentaar, p ). Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Titels 3.2 en 3.3 BW. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), T & C Burgerlijk Wetboek. (Tekst en Commentaar, p ). Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Wilsgebreken. Vermogensrecht. (losbladige; 25 bewerkte pagina's, 3 nieuw geschreven pagina's). (maart, 58). Hijma, Jac., Snijders, H.J. & Beenders, D. (Ed(s).). TPR , Overzicht van rechtspraak, Hoge Raad der Nederlanden Antwerpen: E. Story-Scientia, 245 p. Hijma, Jac. Bedenktijdoverpeinzingen. WPNR, p Hoogervorst, E.M. Art. 49 t/m 55. Vermogensrecht (losbladige, 20 bewerkte pag., 90 pag. supplement). Houben, I.S.J. Overzicht van rechtspraak. Rechtshandeling en overeenkomst. Totstandkoming: precontractuele fase. TPR, p Huijgen, W.G. Gemeentelijke anti-speculatiebedingen: geldig of niet? JBN, p Huijgen, W.G. Nogmaals: verkoop van verontreinigde grond. JBN, p Huijgen, W.G. Pensioenverevening bij reparatiehuwelijk. JBN, p Huijgen, W.G. Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overige dienstverleners. Onrechtmatige daad. (losbladig). Huijgen, W.G. Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. (p ). Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. (p ). Deventer: 12

13 Kluwer. Huijgen, W.G. Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis, J.H., Stolker, C.J.J.M. & Valk, W.L. (Ed.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. (p ). Deventer: Kluwer. Koot, R.M.C.M. Contractenrecht. Ars Aequi, p Mulder, S.J.A. Bijzondere overeenkomsten; verzekering. In: Dahm, P., Kleijn, W.M., Wedekind, W.G.Ph.E. & Willems, J.H.M. (Ed.), Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek (p ). Deventer: Kluwer. Mulder, S.J.A. Bijzondere overeenkomsten; verzekering. In: Dahm, P., Kleijn, W.M., Wedekind, W.G.Ph.E. & Willems, J.H.M. (Ed.), Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek (p ). Deventer: Kluwer. Nijland, J. Huwelijksvermogensrecht. Ars Aequi, p Peter, J.A.J. Rechtshandelingen. Vermogensrecht. (losbladig). Pleysier, A.J.H. Annexaties en fusies van gemeenten en de plaats van vestiging van een notaris. De notarisklerk, p Snijders, H.J. losbladig werk (195 bewerkte pagina's). Modellen voor de rechtspraktijk. (losbladig). (september, 210). Verburg, G.J.M. Contractenrecht. Ars Aequi, p Verburg, G.J.M. Redelijkheid en billijkheid. TPR, p Verburg, G.J.M. Uitleg van rechtshandelingen. TPR, p Vossestein, G.-J. Wijziging Duitse corporate governance code. Ondernemingsrecht, p Vossestein, G.-J. & Wessels, B. Effectenrecht 2003/2004. Den Haag: Sdu Uitgevers, 676 p. Vossestein, G.-J. & Wessels, B. Ondernemingsrecht 2003/2004. Den Haag: Sdu Uitgevers, 599 p. Zippro, E.J. Contractenrecht. Ars Aequi, p Zwalve, W.J. Zo moet het niet. WPNR, p Zwalve, W.J., Verstappen, L.C.A., Huizink, J.B. & Hartkamp, A.S. Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren. Den Haag: Vermande, 227 p. Zwalve, W.J. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese privaatrecht. Groningen: Kluwer, 619 p. Populariserende publicatie Huijgen, W.G. Pays-Bas: des notaires tres tres liberaux. Notaires Vie Professionelle, p Overige producten van wetenschappelijke activiteit 13

14 Dunk, F.G. von der. GALILEO Inside - Legal Aspects of offering service guarantees in the context of LBS. The European Navigation Conference: Graz - Austria. CD-rom. Dunk, F.G. von der. What goes up...- improvements to Space Object Registration and Other Possible Legal Tools. Europe and Space Debris: Toulouse - France. CDrom. Dunk, F.G. von der. Working Towards A Liability Regime for GNSS. European Group of Institutes of Navigation: Graz, Austria. CD-rom. 14

15 Deelprogramma Aansprakelijkheid Binnen het aansprakelijkheidsrecht concurreren twee perspectieven: enerzijds het rechtseconomische perspectief: hoe houden we de som van de maatschappelijke kosten van preventie van schade en de kosten van schade (letsel, winstderving) zo laag mogelijk, en anderzijds het groeiend besef dat het aansprakelijkheidsrecht een onafwijsbare, niet primair monetaire taak heeft: erkenning dat jegens het slachtoffer onrecht is geschied. In dat verband wordt een gedegen exploratie van het thema 'persoonlijkheidsrechten', mede bezien in het licht van de claim-cultuur, steeds belangrijker. Wetenschappelijke publicaties Bunt, J.E. van de. Erkenning door fondsen voor immateriële schade. In: Maanen, G. van (Ed.), De rol van het aansprakelijkheidsrecht bij de verwerking van persoonlijk leed. (p ). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Hijma, Jac. Factoren binnen de toerekening naar redelijkheid. In: Spier, J. & Schendel, W.A.M. van (Ed.), Schadevergoeding: een eeuw later. (p ). Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. Aansprakelijkheid van de werkgever voor psychische schade. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, p Lindenbergh, S.D. Blij met de geboorte van... een schadeclaim. Ars Aequi, p Lindenbergh, S.D. De vermogensrechtelijke lotgevallen van het recht op smartengeld. Tijdschrift voor vergoeding Personenschade, p Lindenbergh, S.D. Doeleinden en effecten van civielrechtelijke sancties. In: Hoogervorst, E.M., Houben, I.S.J., Memelink, P., Reurich, L. & Verburg, G.J.M. (Ed.), Doel en effect van civielrechtelijke sancties. (BW-krant Jaarboek, 19, p. 9-20). Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. & Verburg, G.J.M. Personal Injury Compensation in the Netherlands. In: Bona, M. & Mead, Ph. (Ed.), Personal Injury Compensation in Europe. (p ). Deventer: Kluwer. Nieuwenhuis, J.H. Tragedie en recht; twee manieren om wraak te temmen. Justitiële Verkenningen, p Nieuwenhuis, J.H. Weet het recht nog raad met de zonde? TPR, p Nieuwenhuis, J.H. Onrechtmatige daden, Unerlaubte Handlungen, Torts. Deventer: Kluwer, 103 p. Nieuwenhuis, J.H. Weet het recht nog raad met de zonde? In: Cliteur, P.B. & Napel, H.-M.Th.D. ten (Ed.), Rechten, plichten, deugden. In: Meijers-reeks, nr. 58. (p ). Nijmegen: Ars Aequi Libri. Stolker, C.J.J.M. & Sombroek-van Doorm, M.P. De wrongful life-vordering: schadevergoeding of euthanasie? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, p Stolker, C.J.J.M. & Sombroek-van Doorm, M.P. Une existence illégitime aux Pays- Bas. European Review of Private Law, 2, p

16 Annotaties Lindenbergh, S.D. Noot bij : HR , Nieuwsbrief BW 2003, p , (Vergoeding van buitengerechtelijke kosten). Lindenbergh, S.D. Noot bij : HR , Nieuwsbrief BW 2003, 13, p , (Aansprakelijkheid bij sport en spel). Vakpublicaties Bunt, J.E. van de. Risico-aansprakelijkheden. TPR, p Koot, R.M.C.M. Onrechtmatige daad. Ars Aequi, p Koot, R.M.C.M. Overheidsaansprakelijkheid. TPR, p Koot, R.M.C.M. Verkeersaansprakelijkheid. TPR, p Lindenbergh, S.D. Schadevergoeding. TPR, p Lindenbergh, S.D. Smartengeld wegens geestelijk letsel. Nieuwsbrief Personenschade, p Lindenbergh, S.D. Vergoeding van verzorgingsinspanningen. Nieuwsbrief Personenschade, p Lindenbergh, S.D. Aansprakelijkheid bij de uitvoering van bouwwerken. Onrechtmatige Daad. (losbladig werk). Lindenbergh, S.D. Aansprakelijkheid bij sport en spel. Onrechtmatige Daad. (losbladig werk). Lindenbergh, S.D. Inleiding, art. 95, 96, 97, 100, 106. Schadevergoeding. (losbladig werk). Lindenbergh, S.D. Ongevallen. Onrechtmatige Daad. (losbladig werk). Verburg, G.J.M. Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, p Zippro, E.J. Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet. Ars Aequi, p Zippro, E.J. Overige verbintenissen uit de wet; ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling. Tijdschrift voor Privaatrecht; Overzicht van Rechtspraak; Enkele belangrijke uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden (p ). België: E. Story-Scientia. Populariserende publicatie Lindenbergh, S.D. Brusselse Storm. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, p

17 Deelprogramma Goederenrecht Wat is een 'goed'? Wat is 'eigendom'? De traditionele antwoorden zijn toe aan herijking. 'Ontstoffelijking' en voortschrijdende digitalisering zijn de ijkpunten die het perspectief bepalen. Dissertatie (intern voorbereid) Broekveld, L.P. ( ). Derdenbeslag. Universiteit Leiden. ((Co-)promotor: prof. mr. H. J. Snijders & prof. mr. Jac. Hijma). Wetenschappelijke publicaties Huijgen, W.G. Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding? WPNR, p Huijgen, W.G. Nieuw erfrecht in werking. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, p Snijders, H.J., Drobnig, U & Sagel-Grande, H.I. Neue Entwicklungen im Recht der persöhnlichen Kreditsicherheiten in Deutschland und in den Niederlanden. Munchen: European Law Publishers, 114 p. Vakpublicaties Huijgen, W.G. Naschrift bij reactie mr. S. Perrick inzake tenietgaan van wilsrechten. WPNR, p Huijgen, W.G. Vereffening van nalatenschap na beneficiaire aanvaarding. JBN, p Janssen, J.F.M. Huwelijksvermogensrecht. TPR, p Janssen, J.F.M. Zekerheidsrechten. TPR, p Koot, R.M.C.M. Goederenrecht. Ars Aequi, p Koot, R.M.C.M. Goederenrecht. Boom basics, 2. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 107 p. Lindenbergh, S.D. Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven. Zakelijke Rechten. (losbladig werk). Memelink, P. Overzicht van rechtspraak , gebruiks- en genotsrechten. TPR, p Peter, J.A.J. Eigendom en mede-eigendom. TPR, p Peter, J.A.J. Erfdienstbaarheden. Zakelijke rechten. (losbladig). Pleysier, A.J.H. Enige gedachten over het legaat van een vruchtgebruik onder het nieuwe erfrecht. De notarisklerk, p Pleysier, A.J.H. Het 'op naam zetten' van onroerend goed bij de 'gewone' verdeling, de ouderlijke boedelverdeling en de wettelijke verdeling van de nalatenschap naar nieuw erfrecht. De notarisklerk, p

18 Pleysier, A.J.H. Huurbescherming tegen grondeigenaar (HR 29 november 2002, NJ 2003, 78 m. nt PAS). JBN, p Pleysier, A.J.H. Is verhypothekeren vervreemden? (Vzngr Rb. Leeuwarden 23 september 2002, Notafax 2002, nr 225). De notarisklerk, p Pleysier, A.J.H. Wat kan de erfverpachter doen als de erfpachter zijn bevoegdheden overschrijdt? De notarisklerk, p Pleysier, A.J.H. Wat te doen tegen onrechtmatig overbouwen? JBN, p Verburg, G.J.M. Goederenrecht. Ars Aequi, p Zippro, E.J. Goederenrecht. Ars Aequi, p Populariserende publicatie Mendes de Leon, P.M.J. ( ). Alliance vol gevaren (KLM-Air France). NRC Handelsblad, p

19 Programma Geschillenbeslechting Prof. mr. A.F.M. Brenninkmeijer programmacoördinator 19

20 20

Contractvrijheid. T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker. (redactie) E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden

Contractvrijheid. T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker. (redactie) E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden Contractvrijheid T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker (redactie) INSTITUUT VOO1 E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden KLUWER DEVENTER 1999 Inhoudsopgave WOORD VOORAF

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2002 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2002 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2002 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 21 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 9 Deelprogramma

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten Opdrachten groep I 1. Zoek op Kluwer Plaza (in de NJ) het onderstaande arrest op: Kies de databank Kluwer Plaza Kies Juridische

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Binnen Navigator, Legal Intelligence en/of Rechtsorde heeft u de beschikking over een grote hoeveelheid vakinformatie. Toch komt het voor dat wordt verwezen naar oudere artikelen. Op veler verzoek heeft

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3 Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 11 Deelprogramma

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Departement Civielrechtelijke vakken 5 Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht 7 Notarieel Recht 21 Jeugdrecht 27 Ondernemingsrecht 29 Auteurs en informatierecht

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

Plaatsingssysteem PRI

Plaatsingssysteem PRI Plaatsingssysteem PRI PRIVAATRECHT NEDERLAND A Werken van bijzondere aard A 10 Naslagwerken, woordenboeken A 20 Losbladige werken A 30 Seriewerken A 40 Jurisprudentieverzamelingen B Burgerlijk recht algemeen

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb

Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb T. Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (red.) Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb Met bijdragen van: P.C. Adriaanse J.A.M, van Angeren J.R. vanangeren C.W. Backes J. J. Bade T. Barkhuysen A.B.

Nadere informatie

Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht F.C.M.A. Michiels (red.) Staats- en bestuursrecht Tekst en materiaal Met bijdragen van Gio ten Berge Leonard Besselink Henk Kummeling Lex Michiels Rob Widdershoven KLUWER J ^ Deventer - 2003 Thema 1 -

Nadere informatie

MI-70 M.C. Zwanenburg, Accountability under International Humanitarian Law for UN and NATO Peace Support Operations (diss. Leiden), 2004 MI-71 M.

MI-70 M.C. Zwanenburg, Accountability under International Humanitarian Law for UN and NATO Peace Support Operations (diss. Leiden), 2004 MI-71 M. Curriculum vitae Jan-Peter Loof werd op 5 augustus 1966 geboren te Vlissingen. Van 1978 tot 1984 volgde hij zijn VWO-opleiding aan de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren te Middelburg. Daarna ving

Nadere informatie

De invloed van het Europese fair balance -beginsel op het Nederlandse recht

De invloed van het Europese fair balance -beginsel op het Nederlandse recht De invloed van het Europese fair balance -beginsel op het Nederlandse recht Lezing opening facultair jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid Leiden, 3 september 2008 Prof. mr. Tom Barkhuysen Inleiding Onderwerp

Nadere informatie

NETHERLANDS INSTITUTE FOR LAW AND GOVERNANCE KOUDE UITSLUITING

NETHERLANDS INSTITUTE FOR LAW AND GOVERNANCE KOUDE UITSLUITING NETHERLANDS INSTITUTE FOR LAW AND GOVERNANCE KOUDE UITSLUITING Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

Bestaande lacunes en toekomstperspectieven in het Europees internationaal privaatrecht: naar een wetboek van internationaal privaatrecht?

Bestaande lacunes en toekomstperspectieven in het Europees internationaal privaatrecht: naar een wetboek van internationaal privaatrecht? DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN Bestaande lacunes en toekomstperspectieven in het Europees internationaal

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Blaauw 2002 J.H. Blaauw, Het kort geding, (A. Algemeen deel) (serie Recht en Praktijk, deel 10a), Deventer: Kluwer 2002.

Blaauw 2002 J.H. Blaauw, Het kort geding, (A. Algemeen deel) (serie Recht en Praktijk, deel 10a), Deventer: Kluwer 2002. Aangehaalde en geraadpleegde literatuur Asser-Hartkamp 2005 (4-II) A.S. Hartkamp, Mr. C. Asser s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 4. Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene

Nadere informatie

Inleiding. 1 Strafrecht

Inleiding. 1 Strafrecht Inleiding 1 Strafrecht Plaats van het strafrecht Het strafrecht is, net als bijvoorbeeld het staatsrecht en het bestuursrecht, onderdeel van het publiekrecht. Het publiekrecht regelt de betrekkingen tussen

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

A26a Overheidsprivaatrecht

A26a Overheidsprivaatrecht MONOGRAFIEËN BW A26a Overheidsprivaatrecht Algemeen deel Mr. G. Snijders Raadsheer in de Hoge Raad, Staatsraad in buitengewone dienst Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 INHOUD

Nadere informatie

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs Page 1 of 12 Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs De gids is voor RechtenOnline samengesteld door de UB Maastricht. Mr drs CJP van Laer C.vanLaer@ub.unimaas.nl Dit is een gids bij

Nadere informatie

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

Onrechtmatige overheidsdaad

Onrechtmatige overheidsdaad s tu diepock et s p r i v a a t r e c h t 28 Onrechtmatige overheidsdaad Rechtsbescherming door de burgerlijke rechter derde druk Prof. mr. G.E. van Maanen Prof. mr. R. de Lange 2000 W.E.J. Tjeenk Willink

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CURAÇAO Faculteit der Rechtsgeleerdheid. LITERATUURLIJST 2011-2012 10 augustus 2011. Wettenbundels

UNIVERSITY OF CURAÇAO Faculteit der Rechtsgeleerdheid. LITERATUURLIJST 2011-2012 10 augustus 2011. Wettenbundels UNIVERSITY OF CURAÇAO Faculteit der Rechtsgeleerdheid LITERATUURLIJST 2011-2012 10 augustus 2011 Wettenbundels Iedere student dient in het bezit te zijn van een Nederlandse wettenbundel: de Kluwer Collegebundel

Nadere informatie

RECHT EN EFFICIENTIE

RECHT EN EFFICIENTIE RECHT EN EFFICIENTIE Een inleiding in de economische analyse van het recht Eindredactie: dr. B.C.J. van Velthoven dr. P.W. van Wijck Met bijdragen van: dr. C.P. van Beers mw. mr. drs. A.E.H. Huygen prof.

Nadere informatie

COLLECTIE CONTRACTENRECHT (ADVOCATUUR)

COLLECTIE CONTRACTENRECHT (ADVOCATUUR) Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Expert Collectie zijn opgenomen*. Deze uitgaven zijn toegankelijk via onze gebruiksvriendelijke informatieportal Navigator. Bij aanschaf van een Expert Collectie

Nadere informatie

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht Inleiding tot Recht Uit Praktisch Burgerlijk Recht 1. Wat is recht? Een exacte definitie is niet te geven. Elke klassieke definitie bevat vier elementen: Gedragsregels, normen Doel = maatschappelijk leven

Nadere informatie

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Literatuurlijst Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Opleiding HBO Rechten DT/ Jaar 4 (blok 1)/ ca 47,50/ISBN 9789089746825

Nadere informatie

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109)

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) sd.cju01.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2008

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2008 15V030 Omslag Meijers instituut (21x21):Omslag Meijers instituut 10-09-09 14:47 Pagina 1 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2008 Jaarverslag

Nadere informatie

Yin - Yang. Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar

Yin - Yang. Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar Yin - Yang Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar Kluwer - 2000 Vernietiging van de uitsluitingsclausule

Nadere informatie

(Alle studierichtingen)

(Alle studierichtingen) BACHELOR 1 (Alle studierichtingen) Inleiding tot de rechtswetenschap II: academische vaardigheden 3 Juridische vaardigheden, een introductie Bos (2006) ISBN 9789089744739 16,20 4 Leidraad voor juridische

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Bijlage. Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister

Bijlage. Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister Bijlage Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister Versie 2016/2017 1 Inleiding recht Antwoorden Hoofdstuk 1 Antwoord 1: B Antwoord 2: B Antwoord 3: wetten (regelgeving), verdragen,

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Rechtsgeleerdheid en Criminologie

Collectievormingsprofiel Rechtsgeleerdheid en Criminologie Collectievormingsprofiel Rechtsgeleerdheid en Criminologie Actuele relatie met O&O De collectie ondersteunt met name het onderzoek en onderwijs dat plaatsvindt binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Nadere informatie

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN Bij de zevende druk In de derde band worden de titels 6.3 (Onrechtmatige daad) en 6.4 (Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst) behandeld als

Nadere informatie

* Klachten van kinderen bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, Rechtshulp 6/7 (1992), p

* Klachten van kinderen bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, Rechtshulp 6/7 (1992), p Lijst van publicaties en voordrachten van Michiel van Emmerik Publicaties Boeken/preadviezen * Schadevergoeding bij schending van mensenrechten. De rechtspraktijk onder het EVRM vergeleken met die in Nederland,

Nadere informatie

Hoofdlijnen Nederlands Recht Wolters-Noordhoff 1

Hoofdlijnen Nederlands Recht Wolters-Noordhoff 1 Inhoudsopgave Hoofdlijnen Nederlands Recht Prof. mr. C.J. Loonstra Inleiding 1 Terreinverkenning 1.1 Is recht saai? 1.2 Waarom recht? 1.3 Waar vinden we het recht? 1.3.1 De wet 1.3.2 Het verdrag 1.3.3

Nadere informatie

Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis

Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, volgens

Nadere informatie

Dading in plaats van strafrecht

Dading in plaats van strafrecht Dading in plaats van strafrecht Symposium Universiteit van Amsterdam gehouden op 9 april 1992 te Amsterdam Onder redactie van: P.G. Wiewel R.H. Stutterheim P. Ingelse FJ. Olde Rikkert Gouda Quint bv (S.

Nadere informatie

TWEEHONDERD JAREN CODIFICATIE VAN HET PRIVAATRECHT IN NEDERLAND

TWEEHONDERD JAREN CODIFICATIE VAN HET PRIVAATRECHT IN NEDERLAND TWEEHONDERD JAREN CODIFICATIE VAN HET PRIVAATRECHT IN NEDERLAND OPSTELLEN OVER (DE GESCHIEDENIS VAN) HET PRIVAATRECHT NAAR AANLEIDING VAN HET TWEEDE EEUWFEEST VAN HET WETBOEK NAPOLEON INGERIGT VOOR HET

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten Monografieën Privaatrecht 13 Arbeidsongevallen en beroepsziekten S.D. Lindenbergh Tweede druk ï Kluwer a Wolters Kluwer business Kluwer- Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1 Het thema

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN VOOR PROMOVENDI DIE AANGESTELD ZIJN OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN * (zoals bedoeld in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37810

Nadere informatie

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007 160002 Omslag Meijers instituut (21x21) 09-09-2008 14:51 Pagina 1 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007 Jaarverslag wetenschappelijk

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

PRIVAATRECHT. Burgerlijk recht. Contractenrecht WETGEVING JURISPRUDENTIE LITERATUUR

PRIVAATRECHT. Burgerlijk recht. Contractenrecht WETGEVING JURISPRUDENTIE LITERATUUR Departement civielrechtelijke vakken Universiteit Leiden Contractenrecht Mr. R.M.Ch.M. Koot EK 2002-2003, 19 529, nr. 206: tekst van het gewijzigd wetsvoorstel (22-4-2003) tot vaststelling van titel 7.17

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85575

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag Departement Civielrecht 5 Burgerlijk- en Burgerlijk procesrecht 7 Notarieel recht 15 Ondernemingsrecht 17

Voorwoord onderzoeksverslag Departement Civielrecht 5 Burgerlijk- en Burgerlijk procesrecht 7 Notarieel recht 15 Ondernemingsrecht 17 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3 Departement Civielrecht 5 Burgerlijk- en Burgerlijk procesrecht 7 Notarieel recht 15 Ondernemingsrecht 17 Departement Publiekrecht 21 Staats- en Bestuursrecht

Nadere informatie

ALLEEN DE NIET GEANNOTEERDE WETBOEKEN KUNNEN OP HET TENTAMEN WORDEN GEBRUIKT.

ALLEEN DE NIET GEANNOTEERDE WETBOEKEN KUNNEN OP HET TENTAMEN WORDEN GEBRUIKT. LITERATUURLIJST ACADEMISCH JAAR 2015-2016 A. WETBOEKEN Reader Wetboek van Strafrecht van Aruba en Wetboek van Strafvordering van Aruba (verkrijgbaar bij de Universiteit van Aruba); C. Bollen en J.J.A.

Nadere informatie

Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht

Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht Een nieuwe balans Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht Prof. mr. W.D.H. Asser Prof. mr. H.A. Groen Prof. mr. J.B.M. Vranken m.m.v. mevrouw mr. I.N. Tzankova Boom Juridische

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (999). De preliminaire

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn Praktijkgebieden Commercial Litigation Contracten Brancheteam Brancheteam Automotive Brancheteam Onderwijs Na mijn afstuderen in Leiden in 1993 ben ik drie en een

Nadere informatie

EVRM, Minderjarigheid En Ouderlijk Gezag: A Whole Code Of Juvenile Law (Dutch Edition) By M. L. C. C. de Bruijn-Luckers

EVRM, Minderjarigheid En Ouderlijk Gezag: A Whole Code Of Juvenile Law (Dutch Edition) By M. L. C. C. de Bruijn-Luckers EVRM, Minderjarigheid En Ouderlijk Gezag: A Whole Code Of Juvenile Law (Dutch Edition) By M. L. C. C. de Bruijn-Luckers minderjarigheid ouderlijk gezag over de erfopvolger van de Koning voor de situatie

Nadere informatie

De eigendomskwestie KNAW. 9 januari 2014. Dr. mr. H. van Meerten (disclaimer: standpunten komen voor rekening van de auteur)

De eigendomskwestie KNAW. 9 januari 2014. Dr. mr. H. van Meerten (disclaimer: standpunten komen voor rekening van de auteur) De eigendomskwestie Dr. mr. H. van Meerten (disclaimer: standpunten komen voor rekening van de auteur) 9 januari 2014 KNAW Prof. Schoordijk, NJB 2010, 2049 Enige jaren geleden betoogde ik dat de privatisering

Nadere informatie

Inleiding. Geen one size fits all

Inleiding. Geen one size fits all Kabinetsreactie op advies nr. 27 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake aansprakelijkheid van internationale organisaties Inleiding In december 2015 heeft het kabinet

Nadere informatie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie 2016-2017 Blok 1 fase opleiding code vaknaam tent.vorm dag datum van tot B1 RG/FR/CR RR101 Inleiding tot

Nadere informatie

Beginselen van de democratische rechtsstaat

Beginselen van de democratische rechtsstaat Beginselen van de democratische rechtsstaat Prof. mr. M.C. Burkens Prof. mr. H.R.B.M. Kummeling Prof. mr. drs. B.P. Vermeulen Prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse

Nadere informatie

Het wetsvoorstel Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Het wetsvoorstel Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Het wetsvoorstel Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade M.P.G. Schipper & I. van der Zalm Published in AV&S 2010/3, nr. 15,

Nadere informatie

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL 2017-2018 Blok 1 Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Per RL25 T 31-10-2017 9:30 12:30 HT 27-6-2018 18:30 21:30 English Legal Terminology RM93

Nadere informatie

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk

Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Recht met sfeer Bloemlezing uit eigen werk Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. M.J.A. van Mourik als hoogleraar notarieel- en privaatrecht

Nadere informatie

VAN CONTACT NAAR CONTRACT

VAN CONTACT NAAR CONTRACT VAN CONTACT NAAR CONTRACT De bijzondere positie van gemeenten in het contractenrecht Prof. mi. A.A. van Rossum VNC uitgeverij Postbus 30435,2500 GK Den Haag Telefax: (070) 346 92 01 Internet: www.vnguitgeverij.nl

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Woord vooraf Lijst van afkortingen Lijst van verkort aangehaalde literatuur

Woord vooraf Lijst van afkortingen Lijst van verkort aangehaalde literatuur INHOUD Woord vooraf Lijst van afkortingen Lijst van verkort aangehaalde literatuur V XIII XV Inleiding 1 Inleiding 3 Aanleiding voor de theorie: de ontwikkeling van het privaatrecht 4 Uitgangspunt van

Nadere informatie

Toezicht en aansprakelijkheid

Toezicht en aansprakelijkheid Toezicht en aansprakelijkheid Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden PROF. MR. I. GIESEN Hoogleraar

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Vrijheid van onderwijs in vijf Europese landen

Vrijheid van onderwijs in vijf Europese landen Schoordijk Instituut Centrum voor wetgevingsvraagstukken Gert-Jan Leenknegt Vrijheid van onderwijs in vijf Europese landen Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de gemeenschappelijke rechtsbeginselen op

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

Medische aansprakelijkheid: actuele en toekomstige ontwikkelingen

Medische aansprakelijkheid: actuele en toekomstige ontwikkelingen DOSSIERS GEZONDHE1DSRECHT Medische aansprakelijkheid: actuele en toekomstige ontwikkelingen prof. mr. T. Hartlief (eindred.) mw. prof. mr. W.R. Kastelein (eindred.) mr. Chr.H. van Dijk mw. mr. E. de Kezel

Nadere informatie

Erfrecht van de langstlevende echtgenoot

Erfrecht van de langstlevende echtgenoot Monografieen BW B19 Erfrecht van de langstlevende echtgenoot Mr. P.C. van Es Universitair hoofddocent notarieel recht, Universiteit Leiden Kluwer - Deventer - 2009 Inhoud VOORWOORD V LUST VAN AFKORTINGEN

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/32166

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld door het FB) Redactionele aanpassingen:

Nadere informatie

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur Cursusaanbod Onderhoud Vakbekwaamheid (PO) voor de advocatuur T.M.C. Asser Instituut 6 dec 2013 IPR Familierecht. Echtscheiding en nevenvoorzieningen inzake boedelscheiding en alimentatie gewezen echtgenoten

Nadere informatie

Politieke legitimiteit

Politieke legitimiteit Politieke legitimiteit Op het snijvlak van wetenschap en samenleving Geerten Waling De Responsieve Rechtsstaat, 22 september 2016 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Routeplanner Even voorstellen Wat is

Nadere informatie