Overgangsregeling Nederlands recht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsregeling Nederlands recht"

Transcriptie

1 Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie Uitgangspunten van de overgangsregeling Uitwerking van de overgangsregeling...5 I. Studenten die vóór 1 september 1996 aan het doctoraal zijn begonnen...5 II. Studenten die op 1 september 1996 aan het doctoraal zijn begonnen...5 III. Studenten die op 1 september 1997 aan het doctoraal zijn begonnen Hardheidsclausule Overzicht te behalen verplichte doctoraalonderdelen Uitwerking overgangsregeling afstudeerrichtingen...8 Afstudeerrichting Algemeen...8 Bedrijfsjuridische afstudeerrichting...9 Bestuursjuridische afstudeerrichting...9 Staatkundig-juridische afstudeerrichting...9 Internationaalrechtelijke afstudeerrichting...9 Privaatrechtelijke afstudeerrichting...10 Strafrechtelijke afstudeerrichtingen

2 1. Het nieuwe onderwijsprogramma Met ingang van 1 september 1997 is een nieuw onderwijsprogramma van start gegaan. Onderstaand schema geeft de veranderingen in het verplicht doctoraal van de opleiding Nederlands recht weer, na de invoering van het nieuwe onderwijsprogramma. Doctoraal Nederlands recht vakken oud per 1 sept. '97 wijziging Verbintenissenrecht 7 7 Goederen- en faillissementsrecht 5 5 Burgerlijk procesrecht 3 3 Personen-, familie- en erfrecht Ondernemingsrecht en Handelsverkeersrecht & IR Sociaal recht Staatsrecht 7 7 Bestuursrecht 7 7 Materieel strafrecht 5 5 formeel strafrecht 5 5 Afsluitend strafrecht Internationaal publiekrecht Inleiding belastingrecht Rechtsfilosofie Internationaal privaatrecht Administratieve en comptabele kennis Rechtsgeschiedenis/-vergelijking Confrontatievak totaal verplicht afstudeerrichting scriptie vrije keuze totaal I. Verplicht doctoraal Personen-, familie- en erfrecht Het oude vak Huwelijksvermogens- en erfrecht is uitgebreid met de onderdelen personen- en familierecht en is daarmee van 2 naar 3 studiepunten gegaan. Handelsrecht Dit vak is van 7 naar 8 studiepunten gegaan Het oude vak Handelsrecht is verdeeld over twee vakken: Handelsverkeersrecht & Intellectuele Rechten (4 stp.) en Ondernemingsrecht (4 stp.). Internationaal publiekrecht Dit vak is van 5 naar 6 studiepunten gegaan. De studiepunten zijn gelijkelijk verdeeld over de onderdelen Volkenrecht en Europees recht. Rechtsgeschiedenis/Rechtsvergelijking Ter invulling van dit onderdeel van het doctoraalprogramma kunnen studenten een keuze maken uit de vakken Rechtsvergelijking, Geschiedenis van het privaatrecht en Geschiedenis van het publiekrecht (twee varianten). Confrontatievak Ter invulling van het Confrontatievak kan door de studenten gekozen worden uit de vakken Rechtssociologie, Rechtseconomie, Rechtspsychologie en Recht en technologie. 2

3 II. Afstudeerrichtingen Ten aanzien van de afstudeerrichtingen worden de volgende algemene eisen gesteld:! 12 studiepunten (3 vakken) voor kernvakken verplicht voor de afstudeervariant en! 16 studiepunten (4 vakken) voor vakken, met alternatieven, passend binnen de doelstelling van de afstudeerrichting. oud per 1 september 1997 algemeen thematisch bedrijfsjuridisch bedrijfsjuridisch bestuursjuridisch staats- en bestuursrechtelijk staatkundig-juridisch staats- en bestuursrechtelijk internationaalrechtelijk internationaalrechtelijk strafrechtelijk A en B strafrechtelijk Opmerkingen Thematische afstudeerrichting Deze afstudeerrichting is de opvolger van de afstudeerrichting Algemeen. Zij bestaat uit 12 studiepunten (3 vakken) verplichte kernvakken (het vak Rechtstheorie en rechtsmethodologie en 2 positiefrechtelijke vakken te kiezen uit de kernvakken van de andere afstudeerrichtingen) en 16 studiepunten (4 vakken) keuzevakken te kiezen uit het gehele aanbod van vakken van de faculteit. Binnen de thematische afstudeerrichting worden adviespakketten aangeboden. Studenten die een vakkenpakket willen samenstellen dat afwijkt van een van de aangeboden adviespakketten of die ter invulling van de twee positiefrechtelijke vakken, vakken willen kiezen die niet tot de kernvakken van de andere afstudeerrichtingen behoren moeten hun voorstel ter toetsing voorleggen. Staats- en bestuursrechtelijke afstudeerrichting Vanaf 1 september 1997 zijn de bestuursjuridische en de staatkundig-juridische afstudeerrichting opgegaan in de nieuwe afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht. Strafrechtelijke afstudeerrichting Vanaf 1 september 1997 zijn de afstudeerrichtingen Strafrecht A en B worden vervangen door de afstudeerrichting Strafrecht. Punt 6 hierna bevat een uitgewerkte overgangsregeling voor de afstudeerrichtingen. III. Scriptie Vanaf 1 september 1997 dient iedere student één (grote) scriptie van 7 studiepunten of twee (kleine) scripties van respectievelijk 3 en 4 studiepunten te schrijven. Het is toegestaan de scriptie/een van de scripties naar aanleiding van een stage te schrijven. Een en ander betekent dat er geen punten voor 'zelfwerkzaamheid' meer op een andere wijze dan hier beschreven behaald kunnen worden. NB. Overigens kunnen keuzevakken getoetst worden door middel van het schrijven van een essay of werkstuk. 3

4 2. Uitgangspunten van de overgangsregeling! Per 1 september 1997 is het nieuwe onderwijsprogramma voor de doctoraalrichtingen van start gegaan.! Alle voor 1 september 1996 resp. 1 september 1997 binnen het oude programma behaalde studiepunten blijven geldig volgens de regeling van het OER. In concreto betekent dit dat de met voldoende resultaat afgelegde onderdelen van het propedeutisch examen een geldigheidsduur van 5 jaar en de met voldoende resultaat afgelegde onderdelen van het doctoraal examen een geldigheidsduur van 8 jaar hebben (art. 35 lid 1 OER: deze bepaling kent een hardheidsclausule (art. 35 lid 3 OER)). Het propedeutisch examen en het doctoraal examen hebben een onbeperkte geldigheidsduur. Punten die voor 1 september 1997 behaald zijn met zelfwerkzaamheid (stageverslag/essay) kunnen worden ingebracht als punten voor de verplichte scriptie.! Studenten dienen eerst alle verplichte doctoraalvakken te volgen. Zij krijgen hiervoor de punten die er op het moment dat zij het tentamen halen voor dat onderdeel gelden. Studenten die hierdoor binnen het verplichte doctoraal minder punten behaald hebben dan binnen het vernieuwde programma verplicht gesteld zijn, zullen deze ruimte met keuzevakken aan moeten vullen tot 168 punten. Studenten die hierdoor binnen het verplichte doctoraal meer punten behaald hebben dan binnen het vernieuwde programma verplicht gesteld zijn, kunnen deze 'meer'-punten inzetten ten behoeve van de 8 punten vrije keuzeruimte.! Na 1 september 1997 wordt geen onderwijs meer verzorgd in vakken die per die datum verdwijnen. Vakken die na 1 september 1996 respectievelijk 1 september 1997 een andere inhoud krijgen zullen na die data alleen in hun nieuwe vorm gedoceerd en getentamineerd worden.! Ten aanzien van de tentamens geldt het volgende: Hoofdregel Studenten wordt na de ingangsdatum van het nieuwe onderwijsprogramma geen gelegenheid meer geboden tentamen af te leggen in de vakken die met de invoering van het nieuwe programma zijn verdwenen dan wel een andere inhoud hebben gekregen. Doctoraalvakken die per 1 september 1997 zijn verdwenen dan wel een andere inhoud hebben gekregen zijn voor het laatst in hun oude vorm getentamineerd in het studiejaar Uitzondering Artikel 23 OER: In geval van zeer bijzondere omstandigheden kan de examencommissie aan een examinandus op diens verzoek toestemming verlenen tot het op een ander tijdstip, op een andere plaats of in een andere vorm afleggen van een schriftelijk tentamen. Zie voor deze zeer bijzondere omstandigheden o.m. de leden 4, 5 en 6 van het desbetreffende artikel.! In de overgangsregeling worden de volgende groepen studenten onderscheiden: I. Studenten die vóór 1 september 1996 aan het doctoraal zijn begonnen: deze categorie bestaat uit alle studenten die niet vallen in categorie II of III: zij zijn op enig moment vóór peildatum 1 september 1996 aan het doctoraal begonnen (= 'oude' propedeuse behaald of doorstroomregeling 'oude' propedeuse) en hebben voor peildatum 1 september 1996 ook daadwerkelijk één of meerdere doctoraalvakken behaald. II. Studenten die op 1 september 1996 aan het doctoraal zijn begonnen: deze categorie bestaat uit studenten die de 'oude' propedeuse hebben behaald en uit doorstromers 'oude' propedeuse, die op 1 september 1996 aan het doctoraal zijn begonnen. III. Studenten die op 1 september 1997 aan het doctoraal zijn begonnen: deze categorie bestaat uit studenten die de 'oude' propedeuse hebben behaald, doorstromers 'oude' propedeuse, studenten die de 'nieuwe' propedeuse hebben behaald en doorstromers 'nieuwe' propedeuse, die op 1 september 1997 aan het doctoraal zijn begonnen. 4

5 3. Uitwerking van de overgangsregeling I. Studenten die vóór 1 september 1996 aan het doctoraal zijn begonnen: Zij dienen hun programma aan te vullen tot 168 punten waarbij zij voldoen aan de volgende voorwaarden:! een verplicht doctoraal van minimaal 74 punten. Dit verplicht doctoraal dient ten minste de vakken te bevatten zoals opgenomen in paragraaf 5.! een afstudeerrichting van minimaal 28 punten. Degene die op 1 september 1997 nog geen 28 punten aan vakken voor de afstudeerrichting heeft behaald kan de reeds behaalde punten aanvullen met vakken uit de nieuwe lijst van vakken voor de afstudeerrichting. Tevens geldt ten aanzien van de afstudeerrichting dat uitsluitend studenten die vóór 1 september 1996 aan het doctoraal zijn begonnen nog kunnen afstuderen in de 'oude' afstudeerrichtingen Algemeen, Staatkundigjuridisch, Bestuursjuridisch en Strafrechtelijk A en B, mits zij voldoen aan de voor die 'oude' afstudeerrichtingen geldende eisen.! minimaal 7 studiepunten dienen te zijn besteed aan zelfwerkzaamheid. Degene die voor 1 september 1997 aan de eis van zelfwerkzaamheid heeft voldaan door het schrijven van een scriptie, van één of meerdere essays en/of van een stageverslag naar aanleiding van een gelopen stage, behoudt de hiermee behaalde studiepunten. Indien op deze wijze minder dan 7 studiepunten zijn behaald dienen deze punten tot 7 studiepunten te worden aangevuld, met als uitzondering dat zij die reeds 5 of 6 studiepunten door middel van zelfwerkzaamheid hebben behaald deze punten niet behoeven aan te vullen tot 7 studiepunten zelfwerkzaamheid. Dit betekent dat degene die voor 1 september 1997 d.m.v. zelfwerkzaamheid heeft behaald: 2 studiepunten: deze tot 7 studiepunten moet aanvullen d.m.v. één scriptie (5 stp.) 3 studiepunten: deze tot 7 studiepunten moet aanvullen d.m.v. één scriptie (4 stp.) 4 studiepunten: deze tot 7 studiepunten moet aanvullen d.m.v. één scriptie (3 stp.) II. Studenten die op 1 september 1996 aan het doctoraal zijn begonnen: Deze studenten dienen het gehele nieuwe doctoraalprogramma te doen inclusief de nieuwe verplichte doctoraalvakken Internationaal privaatrecht en Rechtsgeschiedenis/-vergelijking die vanaf 1 september 1997 gedoceerd worden. Omdat deze studenten zowel vakken uit het oude als vakken uit het nieuwe verplichte doctoraal zullen doen geldt ten aanzien van deze studenten: vakken oud per 1 sept. '97 Sociaal recht 3 4 Ondernemingsrecht en Handelsverkeersrecht & IR Afsluitend strafrecht 5 4 Internationaal publiekrecht 5 6 Rechtsfilosofie 3 4 Inleiding belastingrecht 3 4 Ten aanzien van deze vakken geldt de hoofdregel; zowel het oude als het nieuwe vak voldoet. Dat wil zeggen: Studenten die één of meer verplichte doctoraalvakken hebben behaald voor 1 september 1997, behouden de met dat tentamen/die tentamens behaalde studiepunten, ook al zijn dat meer (bv. in het geval van afsluitend strafrecht) dan wel minder (bv. in het geval van sociaal recht) studiepunten dan zij voor dat vak/die vakken zouden hebben gekregen indien zij het tentamen/de tentamens na 1 september 1997 zouden hebben behaald. Studenten die één of meer van de verplichte doctoraalvakken behalen na 1 september 1997 verkrijgen de op dat moment voor dat tentamen/die tentamens geldende studiepunten, ook al zijn dat meer (bv. in het geval van sociaal recht) dan wel minder (bv. in het geval van afsluitend strafrecht) studiepunten dan zij voor dat vak/die vakken zouden hebben gekregen indien zij het tentamen/de tentamens voor 1 september 1997 zouden hebben behaald. 5

6 Studenten die hierdoor binnen het verplichte doctoraal minder punten behaald hebben dan binnen het vernieuwde programma verplicht gesteld zijn, zullen deze ruimte met keuzevakken aan moeten vullen tot 168 punten. Studenten die hierdoor binnen het verplichte doctoraal meer punten behaald hebben dan binnen het vernieuwde programma verplicht gesteld zijn, kunnen deze 'meer'-punten inzetten ten behoeve van de 8 punten vrije keuzeruimte. vak oud per 1 sept. '97 Personen-, familie- en erfrecht 2 3 Na 1 september 1997 wordt het oude vak Huwelijksvermogens- en erfrecht uitgebreid met het onderdeel personenen familierecht tot het nieuwe vak Personen-, familie- en erfrecht. Ten aanzien van dit vak geldt: Studenten die voor 1 september 1997 het vak Huwelijksvermogens- en erfrecht hebben behaald, behouden de met dat tentamen behaalde 2 studiepunten en kunnen deze punten inbrengen ten behoeve van het nieuwe vak Personen-, familie- en erfrecht. Zie verder de hoofdregel. vak oud per 1 sept. '97 Inleiding administratieve en comptabele kennis 2 0 Na 1 september 1997 komt het vak ACK voor de doctoraalstudenten Nederlands Recht te vervallen. Ten aanzien van dit vak geldt: Studenten die voor 1 september 1997 het vak ACK behaald hebben behouden de met dit tentamen behaalde 2 studiepunten. Zie verder de hoofdregel. vak oud per 1 sept. '97 confrontatie 5 4 Ten aanzien van dit vak geldt: Studenten die voor 1 september 1997 het vak Ecosoc hebben behaald, behouden de met dit tentamen behaalde 5 studiepunten en kunnen deze punten inbrengen ten behoeve van het nieuwe confrontatievak. Zie verder de hoofdregel. Indien studenten reeds voor 1 september 1997 één van de keuzevakken Rechtssociologie, Rechtseconomie of Rechtspsychologie hebben behaald kunnen zij deze vakken inbrengen ten behoeve van de confrontatie-eis. Zie verder de hoofdregel. III. Studenten die op 1 september 1997 aan het doctoraal zijn begonnen: Deze studenten dienen vanzelfsprekend het gehele nieuwe doctoraalprogramma te doen. 6

7 4. Hardheidsclausule De examencommissie van de opleiding Nederlands recht is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van deze overgangsregeling mochten voordoen. 5. Overzicht te behalen verplichte doctoraalonderdelen Studenten die vóór 1 september 1996 aan het doctoraal Nederlands recht zijn begonnen dienen minimaal de volgende verplichte doctoraalvakken te behalen: Verbintenissenrecht Goederen- en faillissementsrecht Burgerlijk procesrecht Huwelijksvermogens- en erfrecht of Personen-, familie- en erfrecht Handelsrecht of Ondernemingsrecht en Handelsverkeersrecht & IR Sociaal recht Staatsrecht Bestuursrecht Materieel strafrecht Formeel strafrecht Afsluitend strafrecht Inleiding internationaal publiekrecht Inleiding belastingrecht Rechtsfilosofie Ecosoc of Confrontatievak Studenten die met bovenstaande vakken niet tot 74 studiepunten komen dienen deze tot minimaal 74 studiepunten aan te vullen met één of meer van de volgende vakken: Administratieve en comptabele kennis (afleggen tentamen niet meer mogelijk na 1 september 1997) Internationaal privaatrecht Rechtsgeschiedenis of Rechtsvergelijking 7

8 6. Uitwerking overgangsregeling afstudeerrichtingen Hoofdregels 1. Studenten die op 1-9-'96 zijn begonnen aan het doctoraalprogramma dienen de gehele nieuwe afstudeerrichting te doen. NB. Dit geldt uiteraard ook voor studenten, die na 1-9-'96 aan het doctoraal zijn begonnen. 2. Studenten die vóór 1-9-'96 zijn begonnen aan het doctoraal : 1. dienen een afstudeerrichting van minstens 28 punten te behalen. Verder gelden vanzelfsprekend de vereisten uit de algemene overgangsregeling voor de opleiding Nederlands recht. 2. kunnen na 1-9-'97 nog afstuderen in de oude afstudeerrichtingen Algemeen, Staatkundig-juridisch, Bestuursjuridisch en Strafrechtelijk A en B. Dit is uitsluitend mogelijk voorzover de nog te behalen vakken van deze afstudeerrichtingen nog worden aangeboden in het nieuwe onderwijsprogramma. 3. en niet volledig afstuderen in één van de oude afstudeerrichtingen (zie punt 2.2 hiervoor) behouden de punten behaald volgens de telling van de oude afstudeerrichting en vullen dat aantal punten aan tot 28 studiepunten met vakken uit de nieuwe afstudeerrichting zoals deze regeling dat voorschrijft. Bij het aanvullen tot 28 studiepunten gelden de volgende regels: a. Men dient eerst aan de kernvakeisen van de nieuwe afstudeerrichting te voldoen. Zie hiervoor de regeling per afstudeerrichting. b. Indien alle kernvakeisen zijn vervuld wordt verder aangevuld tot minimaal 28 punten door naar eigen keuze vakken te volgen van de nieuwe afstudeerrichting. 4. kunnen op basis van de hardheidsclausule van de algemene overgangsregeling een verzoek aan de examencommissie richten om met een afstudeerrichting met een andere samenstelling dan volgens deze regeling geboden is, af te mogen studeren. Dit verzoek dient bij voorkeur te worden ingediend vóórdat de betreffende vakken worden gevolgd en dient vergezeld te gaan van een advies van de coördinator van de desbetreffende afstudeerrichting. NB. Sommige vakken van de oude afstudeerrichting komen sterk overeen met vakken van de nieuwe afstudeerrichting. In de regeling van elke afstudeerrichting staat een lijst met deze vakken. Het is niet toegestaan om twee zulke overeenkomstige vakken tegelijk op te voeren bij het afstuderen. Overgangsregeling afstudeerrichting algemeen Studenten die voor 1-9-'96 aan het doctoraal zijn begonnen kunnen nog afstuderen in de oude Algemene afstudeerrichting, mits voldaan wordt aan de daarvoor geldende eisen. Ook hier geldt de regel dat een minimum van 28 punten moet zijn behaald in de afstudeerrichting. Bovendien geldt dat indien u 'algemeen' afstudeert met minder dan 32 punten, u in ieder geval dient te voldoen aan eis 1 van de afstudeerrichting Algemeen. Deze eis houdt in dat u 20 studiepunten moet besteden aan juridische keuzeonderdelen (zie Studiegids 1996/1997 blz voor deze eis). 8

9 Overgangsregeling bedrijfsjuridische afstudeerrichting U dient bij het aanvullen van de oude afstudeerrichting in beginsel eerst aan te vullen met kernvakken uit de nieuwe richting. Indien u echter reeds een met een bepaald kernvak gelijkgesteld vak heeft behaald, mag dat kernvak niet ook nog worden behaald. Zodra op deze manier alle kernvakken of daarmee gelijkgestelde vakken uit de oude richting zijn behaald kunt u verder aanvullen met vakken naar keuze uit de nieuwe afstudeerrichting. De kernvakken uit de nieuwe richting met de gelijkgestelde vakken uit de oude afstudeerrichting: Nieuwe afstudeerrichting Verdieping ondernemingsrecht Verdieping handelsverkeersrecht Bedrijfseconomie en fiscaal recht Oude afstudeerrichting (punten behaald voor 1-9-'97) Ondernemersrecht voor bedrijfsjuristen, of Ondernemersrecht Capita Handelsrecht Inleiding bedrijfseconomie De volgende nieuwe en oude vakken zijn inhoudelijk (vrijwel) gelijk en kunnen niet allebei tegelijk worden gebruikt om af te studeren: Nieuw doctoraal Oud doctoraal Transportverzekering Verzekeringsrecht 3 Vervoerrecht Verdieping vervoerrecht Capita verzekeringsrecht Verzekeringsrecht 1 Capita Goederen- en Faillissementsrecht Verdieping goederenrecht, Verdieping faillissementsrecht Overgangsregeling bestuursjuridische afstudeerrichting Studenten die voor 1-9-'96 aan het doctoraal zijn begonnen kunnen nog afstuderen in de oude bestuursjuridische afstudeerrichting, mits voldaan wordt aan de daarvoor geldende eisen. NB. Ook hier geldt de regel dat een minimum van 28 punten moet zijn behaald in de afstudeerrichting. Indien u overstapt van de oude afstudeerrichting bestuursrecht naar de nieuwe staats- en bestuursjuridische afstudeerrichting dient u de hoofdregels uit deze overgangsregeling aan te houden. Overgangsregeling staatkundig-juridische afstudeerrichting Studenten die voor 1-9-'96 aan het doctoraal zijn begonnen kunnen nog afstuderen in de oude staatsrechtelijke afstudeerrichting, mits voldaan wordt aan de daarvoor geldende eisen. NB. Ook hier geldt de regel dat een minimum van 28 punten moet zijn behaald in de afstudeerrichting. Indien u overstapt van de oude afstudeerrichting staatsrecht naar de nieuwe staats- en bestuursjuridische afstudeerrichting dient u de hoofdregels uit deze overgangsregeling aan te houden. Overgangsregeling internationaalrechtelijke afstudeerrichting U dient bij het aanvullen van de oude afstudeerrichting in beginsel eerst aan te vullen met kernvakken uit de nieuwe richting. Indien u echter reeds een met een bepaald kernvak gelijkgesteld vak heeft behaald, mag dat kernvak niet ook nog worden behaald. Zodra op deze manier alle kernvakken of daarmee gelijkgestelde vakken uit de oude richting zijn behaald kunt u verder aanvullen met vakken naar keuze uit de nieuwe afstudeerrichting. De kernvakken uit de nieuwe richting met de gelijkgestelde vakken uit de oude afstudeerrichting: Nieuwe afstudeerrichting Oude afstudeerrichting (punten behaald voor 1-9-'97) Volkenrecht (4 pnt.) Volkenrecht (5 pnt.) Europees recht Europees recht Recht van internationale organisaties geen gelijkgesteld vak 9

10 Overgangsregeling privaatrechtelijke afstudeerrichting U dient bij het aanvullen van de oude afstudeerrichting in beginsel eerst aan te vullen met kernvakken uit de nieuwe richting. Indien u echter reeds een met een bepaald kernvak gelijkgesteld vak heeft behaald, mag dat kernvak niet ook nog worden behaald. Zodra op deze manier alle kernvakken of daarmee gelijkgestelde vakken uit de oude afstudeerrichting zijn behaald kunt u verder aanvullen met vakken naar keuze uit de nieuwe afstudeerrichting. De kernvakken uit de nieuwe richting met de gelijkgestelde vakken uit de oude afstudeerrichting: Nieuwe afstudeerrichting Capita verbintenissenrecht Civiele aansprakelijkheid Capita goederen- en faillissementsrecht Oude afstudeerrichting (punten behaald voor 1-9-'97) Capita verbintenissenrecht Civiele aansprakelijkheid Verdieping goederenrecht of Verdieping faillissementsrecht De volgende nieuwe en oude vakken zijn inhoudelijk (vrijwel) gelijk en kunnen niet allebei tegelijk worden gebruikt om af te studeren: Nieuw doctoraal Oud doctoraal Capita burgerlijk Procesrecht Verdiepend burgerlijk procesrecht Arbitration Law Nationaal en internationaal arbitragerecht Transportverzekering Verzekeringsrecht 3 Verdieping Ondernemingsrecht Ondernemersrecht voor bedrijfsjuristen, Ondernemersrecht Practicum vermogensrecht Privaatrechtelijke casusoplossing Overgangsregeling strafrechtelijke afstudeerrichtingen Studenten die voor 1-9-'96 aan het doctoraal zijn begonnen kunnen nog afstuderen in de oude strafrechtelijke afstudeerrichting, mits voldaan wordt aan de daarvoor geldende eisen. NB. Ook hier geldt de regel dat een minimum van 28 punten moet zijn behaald in de afstudeerrichting. De oude Afstudeerrichting Strafrecht A: Indien u bent overgestapt van de oude afstudeerrichting Strafrecht A naar de nieuwe afstudeerrichting strafrecht, geldt het volgende in aanvulling op de hoofdregels van deze overgangsregeling: U dient bij het aanvullen van de oude afstudeerrichting in beginsel eerst aan te vullen met kernvakken uit de nieuwe richting. Indien u echter reeds een met een bepaald kernvak gelijkgesteld vak heeft behaald, mag dat kernvak niet ook nog worden behaald. Zodra op deze manier alle kernvakken of daarmee gelijkgestelde vakken uit de oude richting zijn behaald kunt u verder aanvullen met vakken naar keuze uit de nieuwe afstudeerrichting. De kernvakken uit de nieuwe richting met de gelijkgestelde vakken uit de oude afstudeerrichting: Nieuwe afstudeerrichting Verdiepend materieel strafrecht Verdiepend formeel strafrecht Strafrechtspleging en criminaliteit Oude afstudeerrichting (punten behaald voor 1-9-'97) geen gelijkgesteld vak Verdiepend strafrecht geen gelijkgesteld vak De volgende nieuwe en oude vakken zijn inhoudelijk (vrijwel) gelijk en kunnen niet allebei tegelijk worden gebruikt om af te studeren: Nieuw doctoraal Criminologie Strafrechtstheorieën Jeugdstrafrecht en criminologie Oud doctoraal Inleiding Criminologie Strafrechtstheorieën en strafrechtelijke stromingen Jeugdstraf(proces)recht en jeugdcriminologie De oude Afstudeerrichting Strafrecht B: voor afstuderen in deze afstudeerrichting na dient men ingevolge regel 2.4 van de hoofdregels van deze overgangsregeling voor afstudeerrichtingen een verzoek in te dienen bij de examencommissie. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een advies van de coördinator van de strafrechtelijke afstudeerrichtingen. 10

Overgangsregeling Fiscaal recht

Overgangsregeling Fiscaal recht Overgangsregeling Fiscaal recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal opleiding Fiscaal recht...2 2. Uitgangspunten van de overgangsregeling...3 3. Uitwerking van de overgangsregeling...4

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen Overgangsregeling Bacheloropleiding Fiscaal recht 2008 1. Uitgangspunten overgangsregeling Behaalde studiepunten in het onderwijsprogramma bacheloropleiding Fiscaal recht dat met ingang van 1 september

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken studiejaren

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken studiejaren Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken jaren 2003-2006 In het hierna volgende overzicht worden de wijzigingen in de jaren 2003-2006 met een eventuele verwijziging naar geldende overgangsregelingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding U2014/02482 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling 2014-2015 bij herziening bachelorcurriculum 26 mei 2014 Aanvulling 10 juli 2014, betreft een explicitering van de overgangsbepaling voor het vak Economie.

Nadere informatie

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Met ingang van 2007-2008 worden de volgende masterprogramma s ingevoerd. Master Notarieel

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID ONDERWIJSPROGRAMMA 2006/2007

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID ONDERWIJSPROGRAMMA 2006/2007 ERASMUS UNIVERSITEIT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID BIJLAGE 1 ONDERWIJSPROGRAMMA 2006/2007 Hierbij een overzicht van het onderwijsprogramma voor het studiejaar 2006/2007. Het onderwijs is per trimester

Nadere informatie

Tentamenrooster 2015-2016 per blok

Tentamenrooster 2015-2016 per blok Tentamenrooster 2015-2016 per blok Semester 1: Blok 1.1: - Onderwijsperiode: 31 augustus - 16 oktober (bachelor 1 en master) - Onderwijsperiode: 31 augustus - 9 oktober (bachelor 2 en 3) Vr 16 oktober

Nadere informatie

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht 2014/2015 2013/2014 2012/2013 OVERZICHT PROGRAMMA NOTARIEEL RECHT 1. Inleiding Vanaf het academisch jaar 2015-2016 is het nieuwe bachelorprogramma in werking getreden. Van het nieuwe bachelorprogramma

Nadere informatie

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd.

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd. Rechtsgeleerdheid vanaf studiejaar 2015-2016 In het studiejaar 2014-2015 zal het eerste jaar van het huidig curriculum bachelor voor het laatst aangeboden worden. Vanaf 2015-2016 gaat het nieuwe programma

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2015-2016 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Moederbestand bachelor onderwijsprogramma s Leiden, 17 februari 2014 mr. K.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud 12 De bachelor Rechtsgeleerdheid:... 2 Artikel 44 Toepasselijkheid van het specifieke deel van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen : specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen : specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid...

Nadere informatie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie 2016-2017 Blok 1 fase opleiding code vaknaam tent.vorm dag datum van tot B1 RG/FR/CR RR101 Inleiding tot

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld door het FB) Redactionele aanpassingen:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten Inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten Inleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Hoe ziet het eerste jaar van de Brede bachelor er uit? 1 1.3 Hoe ziet de jaarindeling van het

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Inleiding Internationaal en Europees recht

Inleiding Internationaal en Europees recht Overgangsregeling vakken eerste jaar. Onderstaand schema geldt met ingang van september 2012: Nog niet behaald vak oude stijl: Encyclopedie van het Recht A (3 Encyclopedie van het Recht B (5 Staatsrecht

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling 2009-2010 Onderwijs- en Examenregeling 2009-2010 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Incl. Examenreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT ERASMUS SCHOOL OF LAW ONDERWIJSPROGRAMMA 2011/2012

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT ERASMUS SCHOOL OF LAW ONDERWIJSPROGRAMMA 2011/2012 ERASMUS UNIVERSITEIT ERASMUS SCHOOL OF LAW BIJLAGE 1 ONDERWIJSPROGRAMMA 2011/2012 Hieronder volgt het onderwijsprogramma voor het studiejaar 2011/2012. Het onderwijs is per opleiding opgenomen. De masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid agv. wijzigingen onderwijsprogramma s FdR Concept - Leiden, 5 augustus 2013 V2 1 Overzicht miv. 1 sept. 2013 gewijzigde onderwijsprogramma s en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) U2016/.. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Met ingang van 1 september 2016 start de vernieuwde master Onderneming en recht. Toelating

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Overgangsregelingen nav. onderwijsprogramma s 2010-2011 c.q. curriculumwijzigingen miv. 1 sept. 2010 bij de vier bachelor- en master-opleidingen: Rechtsgeleerdheid, Notarieel, Fiscaal en Criminologie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009

Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009 Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding Rechtsgeleerdheid incl. Examenreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen 2011-2012 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen 2010-2011 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen

Nadere informatie

Overstappen van oud curriculum naar nieuw curriculum 2015: Toga traject

Overstappen van oud curriculum naar nieuw curriculum 2015: Toga traject Overstappen van oud curriculum naar nieuw curriculum 2015: Toga traject Ga je overstappen naar het nieuwe curriculum met Toga traject? Hieronder zie je onder cursus nieuw programma de vakken die je in

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 56 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 3 Vaardigheden voor Juristen A... 5 Inleiding Straf- en Strafprocesrecht...7

Nadere informatie

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law.

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law. Inleiding op de overgangsregeling overstappen naar de brede bachelor Rechtsgeleerdheid voor bachelor studenten. (Deze regeling is niet bedoeld voor pre-master studenten) In september 2013 is als gevolg

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2010-2011 bachelor- en masteropleidingen: Rechtsgeleerdheid + Fiscaal recht + Notarieel recht + Criminologie Leiden, 22 juli 2010 (V 13) Overzicht van hierna opgenomen onderwijsprogramma

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

Oude afstudeerrichtingen Nederlands recht

Oude afstudeerrichtingen Nederlands recht Oude afstudeerrichtingen Nederlands recht Bedrijfsjuridisch Financieelrechtelijk Internationaalrechtelijk Privaatrechtelijk Staats- en bestuursrechtelijk Strafrechtelijk Thematisch Bedrijfsjuridische afstudeerrichting

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 61 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 4 Vaardigheden voor juristen A... 6 Inleiding straf- en strafprocesrecht...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen : specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen : specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen

Nadere informatie

U I T S P R A A K 10 136

U I T S P R A A K 10 136 U I T S P R A A K 10 136 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2011-2012 bachelor- en masteropleidingen: Rechtsgeleerdheid + Fiscaal recht + Notarieel recht + Criminologie Leiden, 26 mei 2011 (++) Overzicht van hierna opgenomen onderwijsprogramma

Nadere informatie

Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016

Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016 Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016 Hieronder zijn de verschillende accentprogramma s opgenomen. Hierin is aangegeven welke vakken studenten die voor september 2015 met de

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Programma. RGBOI0441 Integratievak algemene rechtsleer, 7,5 ECTS. Afstudeerwerk, 7,5 ECTS

Programma. RGBOI0441 Integratievak algemene rechtsleer, 7,5 ECTS. Afstudeerwerk, 7,5 ECTS Programma Inleidende blok verplicht 30 ECTS (niveau 1) RGBG00300 Grondslagen van het recht 15 ECTS RGBG00120 Inleiding privaatrecht 5 ECTS RGBG00220 Inleiding staats- en bestuursrecht 5 ECTS RGBG00420

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2010-2011

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2010-2011 Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar Jaar Jurist bij de overheid Jurist bij de overheid bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar 1 Jaar 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 bedrijfsleven 1 bedrijfsleven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2015-2016 Inhoud 1 Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 4 Artikel 2 Begripsbepalingen... 4 Artikel 3 De opleidingen...

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 3. Artikel 2 Begripsbepalingen... 3. Artikel 3 De opleidingen...

1 Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 3. Artikel 2 Begripsbepalingen... 3. Artikel 3 De opleidingen... Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2013-2014 Inhoud 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 3 Artikel 2 Begripsbepalingen... 3 Artikel 3 De opleidingen...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2009-2010 1 Algemeen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2013-2014 bachelor- en masteropleidingen: en de master Jeugdrecht Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 9 april 2013 mr.k. Boonen afd. Onderwijsbeleid

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 Master OER TLS 2014-2015 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2014-2015

Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2014-2015 Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2014-2015 Inhoud 1 Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 4 Artikel 2 Begripsbepalingen... 4 Artikel 3 De opleidingen...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA S 2016-2017 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Minimumeisen scripties

Minimumeisen scripties Minimumeisen scripties 1. Algemeen... 1 2. Beoordelingsprotocol... 2 3. Scripties naar aanleiding van een stage... 4 4. Contactpersonen... 5 1. Algemeen Erasmus School of Law heeft minimumeisen met betrekking

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA S 2017-2018 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences) Einde instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN:

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN: ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN: De hieronder genoemde standaardvrijstellingen worden -zodra u in het bezit bent van een Leids studentnummer- op uw verzoek (dus niet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. m.i.v. 1 september 2013

Onderwijs- en examenregeling. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. m.i.v. 1 september 2013 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid m.i.v. 1 september 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus School of Law Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011)

Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011) Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011) Inleiding Het nieuwe programma van de Bacheloropleiding Bouwkunde is wezenlijk anders dan het oude. Kleine onderdelen zijn samengevoegd

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 0 4 9

U I T S P R A A K 1 4 0 4 9 U I T S P R A A K 1 4 0 4 9 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie Bachelor Fiscaal Recht, verweerder 1.

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregeling 2017 FEB43011-Inkomstenbelasting B (oud) (4 en FEB43012-Inkomstenbelasting C (4 worden samengevoegd tot één vak FEB43016-Inkomstenbelasting

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

Reglement examencommissie. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Universiteit Utrecht

Reglement examencommissie. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Universiteit Utrecht Reglement examencommissie bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht Inhoud: art. 1 begripsbepalingen...3 art. 2 toepassingsgebied...3 art. 3 examencommissie...3 art. 4 examinatoren...4 art.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID De decaan, - gelet op de artikelen 7.8.b, 7.13, alsmede 7.28 tot en met 7.30 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

WO schakelprogramma naar de master Arbeidsrecht

WO schakelprogramma naar de master Arbeidsrecht SCHAKELTRAJTEN FdR UvA 2017 2018 en 2018 2019 (versie van 13 april 2017) WO schakelprogramma naar de master Arbeidsrecht Het schakelprogramma moet minimaal 54 omvatten. Verplicht deel 45 Verplicht deel

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

SDV RECHTSPRAKTIJK Curriculum 2010-2011

SDV RECHTSPRAKTIJK Curriculum 2010-2011 Vooropleiding: Bedrijfsmanagement, Accountancy-Fiscaliteit Legende: EVK = vrijgesteld Totaal studieduurverkortingsprogramma: 58 blauw = keuzevak Geïntegreerde ICT topics REP 3 3 EVK Legal English REP 3

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2015-2016

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2015-2016 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2015-2016 Bachelor OER 2015-2016 TLS 1 INHOUD ALGEMEEN DEEL 5 DEEL I 5 PARAGRAAF 1 - Algemeen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2013-2014

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2013-2014 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2013-2014 Master OER TLS 2013-2014 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie