Voorwoord onderzoeksverslag Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 11 Deelprogramma Europees en vergelijkend ondernemingsrecht 31 Programma Geschillenbeslechting institutioneel en processueel kader 39 Deelprogramma Het institutionele en rechtsstatelijke kader van de rechtspleging 43 Deelprogramma Procesrecht en mediation 53 Programma Securing the rule of law in a world of multilevel jurisdiction: coherence, institutional principles and fundamental rights 63 Deelprogramma Vorming en handhaving van het internationale recht en de regulering van het internationaal economisch verkeer in een situatie van multilevel jurisdiction 67 Deelprogramma Trias Europea: De betekenis van de ontwikkeling van het Europese constitutionele recht voor de institutionele balans tussen de overheidsmachten in de relatie Nederland-EU en de EU-instellingen onderling 89 Deelprogramma De bescherming van fundamentele rechten in een integrerend Europa 101 1

3 Programma Sociale cohesie en de rol van het recht 123 Deelprogramma Sociale cohesie, multiculturalisme en globalisering 127 Deelprogramma Sociale cohesie en sociaal-economische vraagstukken 133 Deelprogramma Sociale cohesie: recht, bestuur en ontwikkeling 141 Programma Grenzen van fiscale soevereiniteit 149 Deelprogramma Internationale en supranationale grenzen aan fiscale soevereiniteit 153 Deelprogramma Grenzen aan de uitoefening van fiscale soevereiniteit 161 Programma Veiligheid en recht 175 Deelprogramma Rechtsstaat, organisatie en veiligheid 179 Deelprogramma Dynamiek van criminaliteit en regelovertreding 185 Deelprogramma Forensische expertise 193 De niet-programmagebonden publicaties 201 Overzicht boeken verschenen in de facultaire Meijers-reeks 213 Promoties

4 Voorwoord onderzoeksverslag 2005 Het verheugt ons u het onderzoeksverslag van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2005 aan te bieden. In het verslag treft u een overzicht aan van de belangrijkste opbrengsten van het onderzoek van het afgelopen jaar. Het merendeel van het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de onderzoeksprogramma s van het E.M. Meijers Instituut, het facultaire onderzoeksinstituut. Binnen die programma s wordt door de onderzoekers (fellows) uit de faculteit vaak grensoverschrijdend en soms multidisciplinair samengewerkt aan de beantwoording van maatschappelijk relevante en wetenschappelijk belangwekkende onderzoeksvragen. Gedurende 2005 werd binnen het E.M. Meijers Instituut aan de volgende zes onderzoeksprogramma s en deelprogramma s gewerkt: 1. Vraagstukken van vermogensrecht (programmacoördinator prof. mr. J.H. Nieuwenhuis) - Deelprogramma 1: Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht - Deelprogramma 2: Europees en vergelijkend ondernemingsrecht 2. Geschillenbeslechting institutioneel en processueel kader (programmacoördinator prof. mr. J.L. de Wijkerslooth) 1 - Deelprogramma 1: Het institutionele en rechtsstatelijke kader van de rechtspleging - Deelprogramma 2: Procesrecht en mediation 1 Per 1 oktober 2005 volgde prof. de Wijkerslooth prof. Brenninkmeijer op als programmacoördinator. 3

5 3. Securing the rule of law in a world of multilevel jurisdiction: coherence, institutional principles and fundamental rights (programmacoördinator prof. dr. R.A. Lawson) - Deelprogramma 1: Vorming en handhaving van het internationale recht en de regulering van het internationaal economisch verkeer in een situatie van multilevel jurisdiction - Deelprogramma 2: Trias Europea: De betekenis van de ontwikkeling van het Europese constitutionele recht voor de institutionele balans tussen de overheidsmachten in de relatie Nederland-EU en de EU-instellingen onderling - Deelprogramma 3: De bescherming van fundamentele rechten in een integrerend Europa 4. Sociale cohesie en de rol van het recht (programmacoördinator prof. dr. P.B. Cliteur) - Deelprogramma 1: Sociale cohesie, multiculturalisme en globalisering - Deelprogramma 2: Sociale cohesie en sociaal-economische vraagstukken - Deelprogramma 3: Sociale cohesie: recht, bestuur en ontwikkeling 5. Grenzen van fiscale soevereiniteit (programmacoördinator dr. H. Vording) - Deelprogramma 1: Internationale en supranationale grenzen aan fiscale soevereiniteit - Deelprogramma 2: Grenzen aan de uitoefening van fiscale soevereiniteit 6. Veiligheid en recht (programmacoördinator dr. W. Huisman) - Deelprogramma 1: Rechtsstaat, organisatie en veiligheid - Deelprogramma 2: Dynamiek van criminaliteit en regelovertreding - Deelprogramma 3: Forensische expertise. 4

6 De faculteit en het onderzoeksinstituut kijken met tevredenheid terug op het jaar 2005: het was een bijzonder productief jaar op alle fronten van het onderzoek. Zo werden er in congressen, seminars en symposia georganiseerd, waaronder 8 internationale. In de facultaire Meijersreeks kwamen 2 internationale publicaties tot stand. De onderzoeksproductiviteit consolideerde zich op het hoge niveau van 2004: er konden in wetenschappelijke publicaties (waarvan 144 internationale) worden bijgetekend, en 572 vakpublicaties. Het jaarverslag van 2004 laat 498 wetenschappelijke publicaties zien, een hoger aantal, maar daar dient bij te worden aangetekend dat in 2004 meer onderzoeksinzet beschikbaar was. Het aantal dissertaties is in 2005 flink gestegen. Er waren 25 promoties aan de faculteit, ten opzichte van de 11 in De promoties worden ook steeds internationaler: 30% van de dissertaties is in een andere taal dan het Nederlands. Met dit aantal van 25 is de facultaire doelstelling van 15 promoties per jaar ruimschoots gehaald. Onze faculteit staat in 2005 bovenaan aan de landelijke lijst van promoties aan juridische faculteiten. De faculteit beleefde ook een goed jaar op het terrein van het verwerven van tweede- en derdegeldstroomsubsidies en opdrachten. Er werden, een NWO Vidi subsidie en drie NWOonderzoekssubsidies voor promotieonderzoek uit de Open Competitieronde Maatschappij- en Gedragswetenschappen toegekend, twee NWO Mozaïeksubsidies (een subsidie voor promotieonderzoek van getalenteerde allochtone wetenschappers), en nog enkele andere NWOprojecten. Ook op het front van derde geldstroomprojecten, met name door de forse subsidie voor het project Hervorming Sociale Zekerheid, maar ook enkele WODC-projecten werden uitgevoerd. In 2005 werden twee EU-subsidies verkregen, hetgeen het totaal aantal lopende projecten verdubbelde (4 stuks). De toename van deze tweede- en derde geldstroomprojecten en subsidies is deels te danken aan de vernieuwingsgelden die het College van Bestuur ter beschikking heeft gesteld ten behoeve het schrijven van aanvragen, en deels aan de kwaliteitsbewakingprocedure die bij het voorbereiden van de aanvragen geldt. 5

7 Niet alleen de onderzoeksproductiviteit ontwikkelde zich in 2005 gunstig, ook de programmabinding van het onderzoek nam verder toe (95,2% van de totale output komt op het conto van de programma s). Een belangrijke ontwikkeling op het terrein van het onderzoek betreft de oprichting van de facultaire Graduate School for Legal Studies, per 1 september In die School zijn de promovendiopleiding en een onderwijstraject voor talentvolle Masterstudenten (Talentprogramma) ondergebracht. De Graduate School is als het ware het opleidingenhuis voor zowel de PhD-fellows als een selecte groep talentvolle Masterstudenten. Het nieuwe Talentprogramma binnen de Graduate School beoogt voor talentvolle studenten in één van de studierierichtingen van de Leidse rechtenfaculteit de kans extracurriculair een aantal onderzoeksgerelateerde vakken en vaardighedentrainingen te volgen. Niet alle Masterstudenten kunnen deelnemen. Geïnteresseerde studenten worden, na een interview met de dean van de Graduate School, de promovendi-decaan en de opleidingscoördinator van de Graduate School, geselecteerd op basis van kwaliteit (studieresultaten, aanleg) en motivatie. Het programma gaat draaien vanaf 1 september De Graduate School staat onder leiding van de onderzoeksdirecteur van het Meijers Instituut, prof. Voermans. Inmiddels is ook een coördinator voor de opleidingen in de Graduate School aangetrokken, dr. Smith. Het jaar 2005 stond verder in het kader van de voorbereiding van de visitatie van het onderzoek. In zal het onderzoek uit de periode door een externe visitatiecommissie worden beoordeeld. Die visitatie volgt op de onderwijsvisitatie een aansluitende accreditatie van de opleidingen door het NVAO en de accreditatie van de advanced LLM-opleidingen, die beide in 2006 plaatsvonden. De gelegenheid van de visitatie van het onderzoek zal ook worden aangegrepen als oriëntatiepunt voor de toekomst van de onderzoeksprogramma s. Het meeste onderzoek van de faculteit vindt tegenwoordig plaats binnen onderzoeksprogramma s. Daarom is er dit jaar voor gekozen om niet langer de onderzoeksoutput per programma én per departement te presenteren, maar te volstaan met de presentatie van de output per onderzoeksprogramma. Het onderzoeksverslag laat maar een klein gedeelte zien van de activiteiten van de onderzoekers van de Leidse juridische faculteit. Wie meer wil weten over het onderzoek kan 6

8 aanvullende informatie vinden op de in 2005 geheel vernieuwde Meijers-website (www.law.leidenuniv.nl/onderzoek). Het faculteitsbestuur bedankt de medewerkers binnen de departementen en afdelingen, de fellows en promovendi, de programmacoördinatoren en het E.M. Meijers Instituut, voor hun bijdrage in het facultaire onderzoek en voor het tot stand brengen van dit verslag. Het faculteitsbestuur Leiden, september

9 8

10 Programma Vraagstukken van vermogensrecht Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis, programmacoördinator 9

11 10

12 Deelprogramma: Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht Coördinator: prof. mr.j.h. Nieuwenhuis Centrale onderzoeksvraag Het Nederlands vermogensrecht wordt overstroomd met direkt en indirekt werkende regelgeving van supranationale en internationale aard. De kwaliteit en de inpassing van die regelgeving in ons Nederlands vermogensrecht laten dikwijls zeer te wensen over. De coherente wettelijke regeling waarin door het Burgerlijk Wetboek van 1992 werd voorzien, dreigt uiteen te vallen in een samenstel van grote en kleinere eilanden. Bijzonder interessante problemen van transnationale aard vloeien voort uit de onmiskenbare constitutionalisering van het vermogensrecht. Steeds vaker worden fundamentele rechten, verankerd in transnationale documenten als het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) en het komend Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, ingeroepen binnen een traditioneel vermogensrechtelijk discours. Hoe valt deze ontwikkeling te waarderen? Welke transformaties zullen hiervan het gevolg zijn? Het deelprogramma is erop gericht de diverse lijnen met elkaar te verbinden en aldus versnippering van het vermogensrecht te voorkomen. Achtergrond Sinds de invoering van het nieuwe BW in 1992 zijn op vermogensrechtelijk terrein vele richtlijnen verschenen: oneerlijke contractsbedingen, koop van timeshares, e-commerce, consumentenkoop. Door de wetenschap wordt daarop vaak te laat ( reactief ) gereageerd. Op transnationaal niveau wordt 11

13 veelal een regeling getroffen voor één bepaalde groep gevallen. Vervolgens rijst de vraag of de nieuwe regeling restrictief moet worden geïnterpreteerd of zich juist leent voor extrapolatie naar belendende situaties. Als de consument geen ingebrekestelling meer behoeft uit te brengen, waarom zou die eis dan nog wel gelden voor een kleine (of grotere) ondernemer? Het onderzoek naar dit type vragen raakt tegelijk de positie van de burger en de systematiek van het vermogensrecht. De positie van de burger in het systeem van het vermogensrecht komt zeer specifiek aan bod als hij de fundamentele rechten ontdekt als grondslag voor een vordering tot schadevergoeding. De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten. (art. I-2 Europese Grondwet i.o.). Ontegenzeglijk is binnen het civielrechtelijk discours de articulatiegraad van waarden fors gestegen. Mogen de opvoedingskosten van een kind dat door een (sterilisatie-)fout van een arts kerngezond ter wereld is gekomen, worden aangemerkt als schade? Is dit in strijd met de waardigheid van het kind als mens? (Duitse Bundesverfassungsgericht: ja. Nederlandse Hoge Raad: nee). Betekent toekenning van smartengeld aan een ernstig gehandicapt kind dat niet zou zijn geboren als de arts geen fout zou hebben gemaakt, een devaluatie van gehandicapt leven? Varkenshouders ondekken dat hun door de overheid gekorte varkensrechten kunnen worden opgewaardeerd tot Rechten van de Mens (property rights als bedoeld in art. 1, eerste Protocol EVRM). Op de voet van de jurisprudentie van het Straatsburgse Hof hebben sommige varkenshouders recht op compensatie (indien in hun geval sprake is van een individual and excessive burden) en anderen niet. Welke gezichtspunten van verdelende rechtvaardigheid geven hier de doorslag? Deze kleine greep uit een reeks grote vragen biedt perspectief op een fundamentele herbezinning op de grondslagen van het vermogensrecht. 12

14 Wetenschappelijke publicaties Monografieën Bezemer, C.H. Pierre de Belleperche. Portrait of a legal puritan (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 194). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. Kooij, P.A.C.E. van der & Mulder, S.J.A. Hoofdzaken intellectuele eigendom (Hoofdzaken Handelsrecht). Deventer: Kluwer. Visser, D.J.G., Spoor, J.H. & Verkade, D.W.F. Auteursrecht (Recht en Praktijk, 42). Deventer: Kluwer. Dissertaties Bovenberg, J.A. (9 december) Property Rights in Blood, Genes & Data: Naturally Yours? Universiteit Leiden. pp Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. Promotoren: prof. dr. G.J.B. van Ommen & prof. dr. mr. D.J.G. Visser. Es, P.C. van. (5 oktober) De actio negatoria, een studie naar de rechtsvorderlijke zijde van het eigendomsrecht. Universiteit Leiden. pp Nijmegen: Wolf Legal Publishers. Promotor: prof. mr. W.J. Zwalve. Houben, I.S.J. (19 mei) Contractdwang. Universiteit Leiden. pp Deventer: Kluwer. Promotor: prof. mr. Jac. Hijma. Kerpestein, G.M. (22 juni) Huur en verhuur van bedrijfsruimte. 13

15 Universiteit Leiden. Promotor: prof. mr. Jac. Hijma. Out, C. (26 mei) Vormen van Accessoriëteit. Universiteit Leiden. Promotoren: prof. mr. W.J. Zwalve & prof. mr. C.J.H. Jansen. Reurich, L. (30 juni) De articulatie van gedragsnormen. Deel II. Vaagheid van normen. Universiteit Leiden. pp Deventer: Kluwer. Promotor: prof. mr. Jac. Hijma. Teuben, K. (26 januari) Rechtersregelingen in het burgerlijk (proces)recht. Universiteit Leiden. pp Promotor: prof. mr. H.J. Snijders. Artikelen in niet-gerefereerde tijdschriften Breedveld, C.G. De koop van een woning via . Maandblad voor Vermogensrecht, pp Hebly, J.M. & Straatman, M. Enkele aanbestedingsrechtelijke observaties bij het ontwerp van de Grondexploitatiewet. Vastgoedrecht, pp Huijgen, W.G. De reikwijdte van artikel 7:3 BW. WPNR, pp Janssen, J.F.M. Heroriëntatie op de ingebrekestelling. NTBR, pp Janssen, J.F.M. Revival van de zekerheidsoverdracht? WPNR, pp Janssen, J.F.M. Zaaksvervanging en gemeenschap. Tijdschrift voor Antilliaans recht-justicia, pp Nieuwenhuis, J.H. Open normen in een open samenleving. In Nederland levende rechtsovertuigingen. Trema, pp Snijders, H.J. Algemene beschouwingen bij het Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving, Special. Tijdschrift voor Arbitrage, pp

16 Sütö, V.J.A. Nieuw vermogensrecht en rechtsvergelijking - reconstructie van een wetgevingsproces. Nijmegen: Ars Aequi Juridische Uitgeverij, 2, pp Woensel, C.P.L. van. Führer Wines at your Local Store: Legal Means against Commercial Exploitation of Intolerable Portrayals. European intellectual property review, pp Bundels Hoogervorst, E.M., Houben, I.S.J., Memelink, P., Nieuwenhuis, J.H., Reurich, L. & Verburg, G.J.M. (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. (BWKJ-reeks, 21). Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. Personal Injury Compensation in Europe Series: Fatal Accidents & Secondary Victims. St. Albans: XPL Publishing. Artikelen in bundels Bezemer, C.H. & Chorus, J.M.J. Authenticae bij Boek 1-3. In: J.E. Spruit, Corpus iuris civilis. Tekst en vertaling VII Codex Justinianus 13. pp Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Bezemer, C.H. Van houten huis tot stacaravan: het wezen van de zaak. In: E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich & G.J.M. Verburg (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. pp Deventer: Kluwer. Delfos-Roy, Y.L.L.A.M. & Mulder, S.J.A. Eenheid in de rechtsbijstandverzekering? In: E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich & G.J.M. Verburg (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. pp Deventer: Kluwer. 15

17 Esch, R.E. van. Het sanctiecomplex in de aanpassingswet elektronische handel. In: E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich & G.J.M. Verburg (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. pp Deventer: Kluwer. Hebly, J.M. & Koten, T.I. van. Het grensgebied van werken, leveringen en diensten. In: E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich & G.J.M. Verburg (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. pp Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Inpassing van Europese consumentenkoopregels. In: E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich & G.J.M. Verburg (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. pp Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. De eenheid van het recht, bezien vanuit notarieel perspectief. In: E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich & G.J.M. Verburg (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. pp Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. Het nieuwe (versterf-) erfrecht van enige afstand bezien. In: Stichting LNSC Amsterdam (Ed.), Time-out in het nieuwe erfrecht. pp Deventer: Kluwer. Janssen, J.F.M. De invloed van art. 1, eerste protocol EVRM op het Nederlandse recht. In: E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich & G.J.M. Verburg (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. pp Deventer: Kluwer. Kooij, P.A.C.E. van der. Rechtsverwerking wegens gedogen in het intellectuele eigendomsrecht. In: E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich & G.J.M. Verburg (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. pp Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. The protection of secondary victims: a comparative overview. In: M. Bona, Ph. Mead & S.D. Lindenbergh (Eds.), Personal Injury Compensation in Europe: Fatal Accidents and Secondary Victims. pp St. Albans: XPL Publishing. 16

18 Lindenbergh, S.D. Schending en schade. Over aantasting van fundamentele rechten en eenheid in het schadevergoedingsrecht. In: E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich & G.J.M. Verburg (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. pp Deventer: Kluwer. Memelink, P. Rechtseenheid en het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken. In: E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich & G.J.M. Verburg (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. pp Deventer: Kluwer. Nieuwenhuis, J.H. Eenheid der wet. In: E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich & G.J.M. Verburg (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. pp Deventer: Kluwer. Nieuwenhuis, J.H. From here to Tokyo. In: W.G.J. Remmelink (Ed.), Journal of the Japan-Netherlands Institute. pp Tokyo: the Japan-Netherlands Institute. Nieuwenhuis, J.H. Wat is waarheid? Waarheidsvinding en privacy in het letselschaderecht. In: D.H.M. Peeperkorn (Ed.), Waarheidsvinding en privacy. pp Den Haag: Sdu Uitgevers. Polak, M.V. & Bomhoff, J.A. De constructie van een Europees begrip "privaatrecht": drie decennia "burgerlijke en handelszaken" in het Europese internationaal privaatrecht. In: E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich & G.J.M. Verburg (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. pp Deventer: Kluwer. Snijders, H.J. Pathologische geschilbeslechtingsclausules. In: R.J.C. Flach e.a. (Eds.), Amice (bundel aangeboden aan prof. mr. G.R. Rutgers o.r.v. R.J.C. Flach e.a.). pp Deventer: Kluwer. Sütö, V.J.A. De invloed van het Europese Spoorrecht op de contractvrijheid tussen spoorgoederenvervoeders en de railinfrastructuurbeheerder. In: E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. 17

19 Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich & G.J.M. Verburg (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. pp Deventer: Kluwer. Sütö, V.J.A. Het spoorgoederenvervoer, de gebruiksvergoeding en privaatrechtelijke verhoudingen. In: R. den Boer e.a. (Eds.), De droomjurist. pp Tjepkema, M.K.G. Nadeelcompensatie bij handhaven en gedogen. In: T. Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (Eds.), Recht realiseren. Bijdragen rond het thema adequate naleving van rechtsregels. pp Deventer: Kluwer. Zippro, E.J. Communautaire eenheid en nationale verscheidenheid bij de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht? In: E.M. Hoogervorst, I.S.J. Houben, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich & G.J.M. Verburg (Eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht. pp Deventer: Kluwer. 18

20 Vakpublicaties Monografie Hijma, Jac. & Olthof, M.M. Compendium van het Nederlands Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. Bundel Snijders, H.J. Gerretsen, R.B. & Rueb, A.S. (Eds.). Burgerlijk procesrecht, 8e druk. Deventer: Kluwer. Artikelen Boer, M.B. de. Bewaarneming. In: Bijzondere Overeenkomsten (losbladig werk; 116 bewerkte pagina's, 54 nieuw geschreven pagina's). Deventer: Kluwer. Breedveld, C.G. Titel 7, Afdeling 3 en Titel 8 Boek 1 BW. In: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar. pp Deventer: Kluwer. Es, P.C. van. Het voortzettingsbeding in het nieuwe Wetsvoorstel. WPNR, pp Es, P.C. van. Schuldigerkenning uit vrijgevigheid (opeisbaar bij overlijden) als quasi-legaat. WPNR, pp Es, P.C. van. Vergoeding van de kosten van tuchtrechtprocedures. JBN, december 2005, pp Hebly, J.M. Integraal procesmanagement: what's in a name? een reactie. Tender Nieuwsbrief, pp Hebly, J.M. Wachtwoord: transparantie... en het MKB? Tijdschrift Aanbestedingsrecht, pp Hebly, J.M. & Brokkaar, B. Les IX Aandachtspunten voor de aanbestedende dienst. In: Bewerking Schriftelijke leergang Overheidsaanbestedingen (losbladig werk). Eindhoven: Euroforum. 19

21 Hebly, J.M. & Veen, B.R. van. Les VI Bouwstoffen, voorschriften en voorwaarden. In: Bewerking Schriftelijke leergang Bouwrecht (losbladig werk). Eindhoven: Euroforum. Hebly, J.M. & Palm, J.E. Les VII Overheidsopdrachten in de nutssector. In: Bewerking Schriftelijke leergang Overheidsaanbestedingen (losbladig werk). Eindhoven: Euroforum. Hebly, J.M. & Boer, E.T. de. Les XI Opleveren. In: Bewerking Schriftelijke leergang Bouwrecht (losbladig werk). Eindhoven: Euroforum. Hijma, Jac. Dwaling (art. 6:228 BW). In: Verbintenissenrecht (losbladig werk; 50 bewerkte pagina's, 10 nieuw geschreven pagina's). Deventer: Kluwer. Hijma, Jac. Wilsgebreken (art. 3:44 BW). In: Vermogensrecht (losbladig werk; 10 bewerkte pagina's, 2 nieuw geschreven pagina's). Deventer: Kluwer. Hoogervorst, E.M. Art. 49 t/m art. 55. In: Vermogensrecht (losbladig werk, 80 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: C.J.J.M. Stolker (Ed.), Onrechtmatige daad. (losbladig werk; 110 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. Erfrecht bij versterf. In: W.G. Huijgen, J.E. Kasdorp, B.E. Reinhartz & J.W. Zwemmer (Eds.), Compendium Erfrecht. pp Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. Erfrecht, algemene bepalingen. In: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. pp Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. Duidelijkheid over klachttermijn bij non-conformiteit. JBN, pp

22 Huijgen, W.G. Kettingbeding inzake grondgebruik niet eenvoudig te wijzigen. JBN, pp Huijgen, W.G. Kroniek erfrecht. NTBR, pp Huijgen, W.G. Naschrift inzake: (on)gemeenschap; verdeling of verrekening? JBN, pp Huijgen, W.G. Tropisch hardhout-verbod in strijd met artikel 3:14 BW. JBN, pp Huijgen, W.G. Uitleg van erfstelling ten behoeve van ex-partner. JBN, pp Huijgen, W.G. Wie zit er op de nieuwe huwelijksgemeenschap te wachten? NJB, pp Huijgen, W.G. Naamloze vennootschappen en Besloten vennootschappen. In: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. pp Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. Rechten van pand en hypotheek. In: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. pp Deventer: Kluwer. Huijgen, W.G. Inleiding op 2000 jaar eigendom en beperkte rechten. In: W.G. Huijgen (Ed.), 2000 jaar eigendom en beperkte rechten. pp Deventer: Kluwer. Klaauw-Koops, F.A.M. van der. De Europese Commissie in actie. Tijdschrift Aanbestedingsrecht, 2, pp Klaauw-Koops, F.A.M. van der. Raad van Arbitrage voor de Bouw. Tijdschrift Aanbestedingsrecht, 1, pp Klaauw-Koops, F.A.M. van der. Raad van Arbitrage voor de Bouw. Tijdschrift Aanbestedingsrecht, 2, pp

23 Klaauw-Koops, F.A.M. van der. Raad van Arbitrage voor de Bouw. Tijdschrift Aanbestedingsrecht, 3, pp Klaauw-Koops, F.A.M. van der. Raad van Arbitrage voor de Bouw. Tijdschrift Aanbestedingsrecht, 4, pp Klaauw-Koops, F.A.M. van der. Raad van Arbitrage voor de Bouw. Tijdschrift Aanbestedingsrecht, 5, pp Klaauw-Koops, F.A.M. van der. Raad van Arbitrage voor de Bouw. Tijdschrift Aanbestedingsrecht, 6, pp Kooij, P.A.C.E. van der. Enkele opmerkingen over het kwekersrecht in de nieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet. Agrarisch Recht, pp Kooij, P.A.C.E. van der. 145 artikelen verspreid in Tekst & Commentaar. In: Ch. Gielen & D.W.F. Verkade (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom. Deventer: Kluwer. Kooij, P.A.C.E. van der. Diverse, verspreid over het boek voorkomende stukken, in het bijzonder op pp. 30, , en In: P. Dahm, W.M. Kleijn, W.G.Ph.E. Wedekind & J.H.M. Willems (Eds.), Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. Nawoord bij "Wetsvoorstel vergoeding affectieschade kan veel simpeler". Nederlands Juristenblad, pp Lindenbergh, S.D. Schaderegelingsmanagement. Maandblad voor Vermogensrecht, pp Lindenbergh, S.D. Werkgeversaansprakelijkheid bij burnout. Nijmegen: Ars Aequi Juridische Uitgeverij, pp

24 Lindenbergh, S.D. Wetsvoorstel vergoeding affectieschade kan veel simpeler. Nederlands Juristenblad, pp Lindenbergh, S.D. Bewerking losbladige Schadevergoeding; Inleiding, art. 6:95, art. 6:96, art. 6:97, art. 6:100, art. 6:106 en art. 6:110. In: Schadevergoeding (losbladige; ca. 542 bewerkte pagina s). Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. Titel 3. Afdeling 1, art. 6: In: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek, boeken 5, 6, 7 en 8. Tekst & Commentaar. pp Deventer: Kluwer. Lindenbergh, S.D. & Knigge, M.W. Werkgeversaansprakelijkheid. In: C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht. pp Den Haag: Sdu Uitgevers. Nieuwenhuis, J.H. Appels en peren. NTBR, pp Nieuwenhuis, J.H. Waartoe is het recht op aarde? Rechtsgeleerd Magazijn Themis, pp Nieuwenhuis, J.H. Drions rode draad. In: A.R. Bloembergen (Ed.), Van, over en met Huib Drion. pp Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Polak, M.V. & Schagen, E. van. IPR en e-commerce: bijzonder of gewoon? In: A. van Staden ten Brink, M. Goudkade & T. Elseman (Eds.), E-commerce: Juridische knelpunten praktisch belicht. Bundel naar aanleiding van het gelijknamige Mordenate congres. pp Nijmegen: Ars Aequi Juridische Uitgeverij. Snijders, H.J. Pathologische geschilbeslechtingsclausules, Redactioneel. Tijdschrift voor Arbitrage, pp

25 Snijders, H.J. Wetgever, heb mededogen met ons BW, ook bij financiële zekerheidsovereenkomsten. NTBR, pp Snijders, H.J. Bijwerking en aanvulling van modellen inzake boeken 3, 6, 7 en 7A BW plus boek 4 Rv. In: Modellen voor de rechtspraktijk (losbladig werk, 175 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. Snijders, H.J. Hoofdstuk 9. In: H.J. Snijders, Burgerlijk procesrecht, 8e druk. pp Deventer: Kluwer. Snijders, H.J. Hoofdstukken 4-5. In: H.J. Snijders, Burgerlijk procesrecht, 8e druk. pp Deventer: Kluwer. Sütö, V.J.A. Altijd stápels boeken bij mijn kamer. Vraaggesprek met Huib Drion. In: A. Bloembergen e.a. (Eds.), Van, over en met Huib Drion. pp Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Verburg, G.J.M. Fatal accidents and secondary victims compensation in the Netherlands. In: M. Bona, P. Mead & S. Lindenbergh (Eds.), Personal Injury Compensation in Europe Series: Fatal Accidents & Secondary Victims. pp St. Albans: XPL law. Visser, D.J.G. Beperking art. 15b Aw juist wel een goed idee. Mediaforum, pp Visser, D.J.G. De Auteurswet gewijzigd. Artikel 15a Aw (citaatrecht). AMI, pp Visser, D.J.G. Geschikt voor Sensor en Senseo. Bijblad bij De Industriële Eigendom, pp Visser, D.J.G. Have a break! Bijblad bij De Industriële Eigendom, pp Visser, D.J.G. Kroniek van de Intellectuele Eigendom. NJB, pp Zippro, E.J. Ars Aequi Katern Burgerlijk Recht. Nijmegen: Ars Aequi Juridische Uitgeverij. 24

Contractvrijheid. T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker. (redactie) E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden

Contractvrijheid. T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker. (redactie) E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden Contractvrijheid T. Hartlief & C.J.J.M. Stoiker (redactie) INSTITUUT VOO1 E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek Universiteit Leiden KLUWER DEVENTER 1999 Inhoudsopgave WOORD VOORAF

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 9 Deelprogramma

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2008

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2008 15V030 Omslag Meijers instituut (21x21):Omslag Meijers instituut 10-09-09 14:47 Pagina 1 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2008 Jaarverslag

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2002 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2002 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2002 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 21 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten Opdrachten groep I 1. Zoek op Kluwer Plaza (in de NJ) het onderstaande arrest op: Kies de databank Kluwer Plaza Kies Juridische

Nadere informatie

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007

Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007 160002 Omslag Meijers instituut (21x21) 09-09-2008 14:51 Pagina 1 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2007 Jaarverslag wetenschappelijk

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

RECHT EN EFFICIENTIE

RECHT EN EFFICIENTIE RECHT EN EFFICIENTIE Een inleiding in de economische analyse van het recht Eindredactie: dr. B.C.J. van Velthoven dr. P.W. van Wijck Met bijdragen van: dr. C.P. van Beers mw. mr. drs. A.E.H. Huygen prof.

Nadere informatie

Plaatsingssysteem PRI

Plaatsingssysteem PRI Plaatsingssysteem PRI PRIVAATRECHT NEDERLAND A Werken van bijzondere aard A 10 Naslagwerken, woordenboeken A 20 Losbladige werken A 30 Seriewerken A 40 Jurisprudentieverzamelingen B Burgerlijk recht algemeen

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Binnen Navigator, Legal Intelligence en/of Rechtsorde heeft u de beschikking over een grote hoeveelheid vakinformatie. Toch komt het voor dat wordt verwezen naar oudere artikelen. Op veler verzoek heeft

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Deponering, publicatie en verzet

Deponering, publicatie en verzet Deponering, publicatie en verzet Een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beeindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 15 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Rechtspersonenrecht Deel II De naamloze en besloten vennootschap Derde druk Bewerkt door: Mr. G. van Solinge Hoogleraar aan

Nadere informatie

Inleiding. 1 Strafrecht

Inleiding. 1 Strafrecht Inleiding 1 Strafrecht Plaats van het strafrecht Het strafrecht is, net als bijvoorbeeld het staatsrecht en het bestuursrecht, onderdeel van het publiekrecht. Het publiekrecht regelt de betrekkingen tussen

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Specialisatie loont?!

Specialisatie loont?! Specialisatie loont?! Tetty Havinga, Instituut voor rechtssociologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid Presentatie Vereniging voor Auteursrecht 3 oktober 2014 Amsterdam Twee onderzoeken Opbouw presentatie Specialisatie

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2017 juni 2017 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN Verzameld en ingeleid door C.J.H. Jansen S.C.J.J. Kortmann G. van Solinge KLUWER DEVENTER - 2004 INHOUD J.M.M. Maeijer Voorwoord Ten geleide C.J.H. Jansen,

Nadere informatie

Recht in je opleiding

Recht in je opleiding Verbintenissenrecht el ondernemingsrecht Mr. C.W. de Ruiter Mr. R. Westra Tweede druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 201 o Inhoud VERBINTENISSENRECHT I I.I 1.2 i-3 1.4 1.6 i-7 1.8 1.9 I.IO in het recht

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag Departement Civielrecht 5 Burgerlijk- en Burgerlijk procesrecht 7 Notarieel recht 15 Ondernemingsrecht 17

Voorwoord onderzoeksverslag Departement Civielrecht 5 Burgerlijk- en Burgerlijk procesrecht 7 Notarieel recht 15 Ondernemingsrecht 17 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2004 3 Departement Civielrecht 5 Burgerlijk- en Burgerlijk procesrecht 7 Notarieel recht 15 Ondernemingsrecht 17 Departement Publiekrecht 21 Staats- en Bestuursrecht

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF Mr. L.J. Hìjmans van den Bergh Prof. mr. Gerard van Solinge Mr. T. de Waard Prof. mr. Jaap Winter Prof. mr. L. Timmerman Prof. mr. H.J. de

Nadere informatie

Juridische Bibliotheek Suriname. Mr. K.C. Gonçalves. Aanwinsten. juli t/m december

Juridische Bibliotheek Suriname. Mr. K.C. Gonçalves. Aanwinsten. juli t/m december Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland S N Juridische Bibliotheek Suriname Mr. K.C. Gonçalves Aanwinsten juli t/m december 2014 1. Boekwerken Algemeen Het Constitutioneel Hof en de Amnestiewet

Nadere informatie

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Onderzoek door mr. J.M. Blanco Fernández en prof. mr. M. van Olffen (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen /XI HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Probleemstelling / 2 1.1.2 Plan van aanpak en verantwoording / 2 1.2 De positie van de bestuurder binnen de vennootschap

Nadere informatie

A26a Overheidsprivaatrecht

A26a Overheidsprivaatrecht MONOGRAFIEËN BW A26a Overheidsprivaatrecht Algemeen deel Mr. G. Snijders Raadsheer in de Hoge Raad, Staatsraad in buitengewone dienst Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 INHOUD

Nadere informatie

Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht F.C.M.A. Michiels (red.) Staats- en bestuursrecht Tekst en materiaal Met bijdragen van Gio ten Berge Leonard Besselink Henk Kummeling Lex Michiels Rob Widdershoven KLUWER J ^ Deventer - 2003 Thema 1 -

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage.

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage. Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage Negende druk De eerste t/m de vijfde druk van dit boek zijn verschenen

Nadere informatie

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra Samenvatting Dit onderzoek heeft als onderwerp de invloed van het Europees Verdrag

Nadere informatie

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN Bij de zevende druk In de derde band worden de titels 6.3 (Onrechtmatige daad) en 6.4 (Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst) behandeld als

Nadere informatie

Inleiding in het NEDERLANDSE RECHT

Inleiding in het NEDERLANDSE RECHT Mr.J.W.P. Verheugt Inleiding in het NEDERLANDSE RECHT TWAALFDE DRUK Boom Juridische uitgevers Den Haag 2003 Lijst van ajkortingen XV Recht in het algemeen 1 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8 2 1 2 2.1

Nadere informatie

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden.

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Mr. Willem Janssen i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49 vii Voorwoord v Lijst van afkortingen vi Softy bv xv Bedrijfsprofiel Softy bv xv Deel 1 Algemene inleiding 1 1 Inleiding 3 1.1 Wat is recht? 3 1.2 Rechtspraak 4 1.3 Rechtsbronnen 4 1.4 Formeel en materieel

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN ASSER SCHOLTEN Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Algemeen deel, bewerkt door P. SCHOLTEN, 3e druk met feitelijke gegevens aangevuld

Nadere informatie

DE ROL VAN NEDERLANDSE WERKNEMERS(VERTEGENWOORDIGERS) BIJ EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE JURIDISCHE FUSIE

DE ROL VAN NEDERLANDSE WERKNEMERS(VERTEGENWOORDIGERS) BIJ EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE JURIDISCHE FUSIE DE ROL VAN NEDERLANDSE WERKNEMERS(VERTEGENWOORDIGERS) BIJ EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE JURIDISCHE FUSIE Een onderzoek naar de vennootschappelijke en ondernemingsrechtelijke medezeggenschapsrechten van de Nederlandse

Nadere informatie

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB.

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB. Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB tijdschriften SDU Advocatenblad AI - Arbeid Integraal Belastingzaken BER - Tijdschrift

Nadere informatie

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 38 Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet prof. mr. J.M.

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten

Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten Monografieen BW B49a Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten Mr. D.W.F. Verkade Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Kluwer - Deventer - 2009 Inhoud WOORD VOORAF V ENIGE AFKORTINGEN

Nadere informatie

VOORWOORD BIJ EERDERE DRUKKEN

VOORWOORD BIJ EERDERE DRUKKEN VOORWOORD BIJ EERDERE DRUKKEN Bij de eerste druk Reeds geruime tijd geleden werd mij gevraagd een nieuw deel in de Asser-serie te verzorgen. Dit als vervolg op het door wijlen collega Van der Grinten bewerkte

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb

Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb T. Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (red.) Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb Met bijdragen van: P.C. Adriaanse J.A.M, van Angeren J.R. vanangeren C.W. Backes J. J. Bade T. Barkhuysen A.B.

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Departement Civielrechtelijke vakken 5 Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht 7 Notarieel Recht 21 Jeugdrecht 27 Ondernemingsrecht 29 Auteurs en informatierecht

Nadere informatie

Dankwoord 7 Lijst van afkortingen 17

Dankwoord 7 Lijst van afkortingen 17 Inhoudsopgave Dankwoord 7 Lijst van afkortingen 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 21 1.1 Privatisering, verzelfstandiging, marktwerking en verstatelijking 21 1.2 De vloeiende grenzen van de overheid 22 1.3 Probleemstelling

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1 1 Inleiding 1 2 Onderzoeksopzet en verantwoording 5 2.1 Synopsis 5 2.2 Relevantie van het onderzoek 6 2.3 Afbakening en verantwoording van het onderzoek 7 2.4 Probleemstelling 9 2.5 Opbouw van het boek

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

Yin - Yang. Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar

Yin - Yang. Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar Yin - Yang Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. Van Mourik ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar Kluwer - 2000 Vernietiging van de uitsluitingsclausule

Nadere informatie

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Mr. CW.de Ruiter Mr. R.Westra Derde druk Boom Juridische uitgevers Den Haag Inhoud I VERBINTENISSENRECHT in het recht Recht en rechtsbronnen Wetten Verdragen Jurisprudentie

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 januari 2008 EP/MW / 8005245 Onderwerp Nadere informatie over aanbesteden

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP

Nadere informatie

De invloed van het Europese fair balance -beginsel op het Nederlandse recht

De invloed van het Europese fair balance -beginsel op het Nederlandse recht De invloed van het Europese fair balance -beginsel op het Nederlandse recht Lezing opening facultair jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid Leiden, 3 september 2008 Prof. mr. Tom Barkhuysen Inleiding Onderwerp

Nadere informatie

Een nieuwe sociale Europese interne markt

Een nieuwe sociale Europese interne markt Een nieuwe sociale Europese interne markt Prof. mr. dr. E.R. Manunza Hanze Inkoopseminar 2013 On Moral Sentiments, people, profit & procurement Het thema van vandaag Solidariteit in ruime zin Bemoeilijken

Nadere informatie

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek,

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek, Recht is alomtegenwoordig. Of het nu gaat om een verbod iets te doen (door het rood licht rijden), een verplichting iets te doen (deelnemen aan verkiezingen), een werkwijze die men dient na te leven (procesrecht)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord XI Frontex: is de grens bereikt? 1 EU-grensbewakingsagentschap is nauwelijks aan te spreken Ruben te Molder & Laurie Kampkuiper 1. Kritiek 2 2. Taken en bevoegdheden 3 3. Juridisch

Nadere informatie

De positie van de bestuurder is reeds sinds

De positie van de bestuurder is reeds sinds MR. INGEBORG WAGENAAR De vereenvoudigde procedure voor benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen van een BV O & F De positie van de bestuurder is reeds sinds lange tijd onderwerp van vele

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn Praktijkgebieden Commercial Litigation Contracten Brancheteam Brancheteam Automotive Brancheteam Onderwijs Na mijn afstuderen in Leiden in 1993 ben ik drie en een

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

I VERBINTENISSENRECHT 17

I VERBINTENISSENRECHT 17 I VERBINTENISSENRECHT 17 1 Inleiding in het recht 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Recht en rechtsbronnen 20 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 22 1.2.4 Het gewoonterecht 23 1.3 Privaatrecht

Nadere informatie

Inhoud Aflevering 10-2 oktober 2015 - Jaargang 16

Inhoud Aflevering 10-2 oktober 2015 - Jaargang 16 Redactie: prof. mr. J.H. Gerards (hoofdredacteur) mr. dr. M. den Heijer mr. dr. J. Krommendijk mr. dr. C. Mak mr. F.P. Ölçer mr. dr. J. van der Velde 185* 186* 187* Inhoud Aflevering 10-2 oktober 2015

Nadere informatie

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 DEEL 1 Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van

Nadere informatie

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs Page 1 of 12 Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs De gids is voor RechtenOnline samengesteld door de UB Maastricht. Mr drs CJP van Laer C.vanLaer@ub.unimaas.nl Dit is een gids bij

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (999). De preliminaire

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

79,92 INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (IBR) DIENSTEN ACTUEEL RECHT VOOR P&O BOEK 32,81 B+B VAKMEDIANET BV ANTWOORDWIJZER AMBTENAREN PENSIOENEN

79,92 INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (IBR) DIENSTEN ACTUEEL RECHT VOOR P&O BOEK 32,81 B+B VAKMEDIANET BV ANTWOORDWIJZER AMBTENAREN PENSIOENEN Abonnr. Aantal Product via boekhandel H. de Vries Produktvorm Laatste Factuur Prijs incl. BTW Uitgever 3799 1 AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT TIJDSCHRIFT/MA 376,25 KLUWER 10622 1 ACTUALITEITEN BOUWRECHT ONLINE

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht Inleiding tot Recht Uit Praktisch Burgerlijk Recht 1. Wat is recht? Een exacte definitie is niet te geven. Elke klassieke definitie bevat vier elementen: Gedragsregels, normen Doel = maatschappelijk leven

Nadere informatie

Personen-, Familie- en Erfrecht 2017/2018. Onder redactie van Prof. mr. Wendy Schrama & Mr. Yasemin Yildiz

Personen-, Familie- en Erfrecht 2017/2018. Onder redactie van Prof. mr. Wendy Schrama & Mr. Yasemin Yildiz Personen-, Familie- en Erfrecht 2017/2018 Onder redactie van Prof. mr. Wendy Schrama & Mr. Yasemin Yildiz Ars Aequi Libri Nijmegen 2017 ISBN: 978-94-9276-601-4 NUR 822 2017 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle

Nadere informatie

Ondernemingsrecht AAK20106397

Ondernemingsrecht AAK20106397 sociaal-economisch recht Katern 114 6397 Ondernemingsrecht AAK20106397 Mr. C.D.J. Bulten (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) Periode 1 oktober 31 december 2009 Regelgeving Met diverse

Nadere informatie

Symposium strafrecht. Vervolg van een grondslagendebat. onder redactie van. G.C.G.J. van Roermund M.S. Groenhuijsen W.J. Witteveen

Symposium strafrecht. Vervolg van een grondslagendebat. onder redactie van. G.C.G.J. van Roermund M.S. Groenhuijsen W.J. Witteveen Symposium strafrecht Vervolg van een grondslagendebat onder redactie van G.C.G.J. van Roermund M.S. Groenhuijsen W.J. Witteveen Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1993 Inhoud I.

Nadere informatie

(Alle studierichtingen)

(Alle studierichtingen) BACHELOR 1 (Alle studierichtingen) Inleiding tot de rechtswetenschap II: academische vaardigheden 3 Juridische vaardigheden, een introductie Bos (2006) ISBN 9789089744739 16,20 4 Leidraad voor juridische

Nadere informatie

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015 De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI woensdag 11 maart 2015 1 Quaedvlieg 2006 Het lijkt geen goed idee dat iedere individuele rechter in ieder individueel geval een eigen afweging

Nadere informatie

Introductie in het recht

Introductie in het recht Introductie in het recht mr. A.J. Wierenga Introductie in het recht Hoofdstuk 1 Recht in het algemeen Programma Actualiteiten Rechtsbronnen Rechtsgebieden Indelingen 1 Wortels in de maatschappij Acties

Nadere informatie

IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT. Mr. F. Veenstra

IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT. Mr. F. Veenstra IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT Mr. F. Veenstra Kluwer - Deventer - 2010 Uitgebreide inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 1 1.1 Onderwerp en probleemstelling 1 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

De eigendomskwestie KNAW. 9 januari 2014. Dr. mr. H. van Meerten (disclaimer: standpunten komen voor rekening van de auteur)

De eigendomskwestie KNAW. 9 januari 2014. Dr. mr. H. van Meerten (disclaimer: standpunten komen voor rekening van de auteur) De eigendomskwestie Dr. mr. H. van Meerten (disclaimer: standpunten komen voor rekening van de auteur) 9 januari 2014 KNAW Prof. Schoordijk, NJB 2010, 2049 Enige jaren geleden betoogde ik dat de privatisering

Nadere informatie

Frank en Vrij. Thunnissen-bundel. onder redactie van. mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke

Frank en Vrij. Thunnissen-bundel. onder redactie van. mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke Frank en Vrij Frank en Vrij Thunnissen-bundel onder redactie van mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke ISBN 978-90-78066-26-2 NUR 820 Omslagontwerp en binnenwerk: Rob Kluitenberg 2009, Stichting Instituut

Nadere informatie

ADR en consument. Een rechtsvergelijkende Studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing. Kluwer Deventer. W.A.

ADR en consument. Een rechtsvergelijkende Studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing. Kluwer Deventer. W.A. ADR en consument Een rechtsvergelijkende Studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing W.A. Jacobs Kluwer Deventer 1998 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen xv HOOFDSTUK I PLAN VAN BEHANDELING

Nadere informatie