Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h"

Transcriptie

1 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Leden: de heer I.H.M. Cooijmans mevrouw T. Zantingh de heer R.E. Hekkelman de heer B.M.R.F. Hollands de heer J.L. van der Hoogt de heer W.N.A. Joosten de heer H.K. Langenberg mevrouw E. Meijer de heer R.F. Thunnissen mevrouw Y. de Waard Wethouder: de heer J.J.F.M. Gardeniers Afwezig: Verslag: mevrouw J. Hofman-Zuter de heer J. van Leenen de heer A.J.E. Staal de heer J. Voets J. Kroondijk-Beaumont 1. Opening en mededelingen De Voorzitter opent deze extra commissievergadering en verwelkomt de aanwezigen. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 3. Vragenronde Er zijn geen vragen gesteld. 4. Mededelingen (regio) Er zijn geen mededelingen. 5. Jaarverslag 2006 De Voorzitter refereert aan het gesprek van twee weken geleden van de Commissie van de Rekening namens de raad met de accountant over het Jaarverslag 2006; het betreffende verslag ligt op tafel. In de toelichting van de accountant uit de accountant zijn complimenten over de goed opgezette en overdraagbare planmatige controle van de processen. Wel constateert de accountant dat de financiële aspecten niet altijd even goed meegenomen worden; die zouden nadrukkelijker in de controle betrokken moeten worden. Het college heeft als reactie gegeven dat het college dat in 2008 zal gaan oppakken. De risico's van de GIG komen onvoldoende in de Jaarrekening tot uiting en dat punt behoeft verbetering. Tav de controle van de Sociale Dienst wordt opgemerkt, dat vanwege het feit dat de twee diensten samen zijn gegaan en Ernst & Young zowel in Leiden als in Leiderdorp de controle op de Jaarrekening doet deze nu voor een deel bij de accountant ligt maar dat moet teruggelegd worden bij de organisaties zelf voor elk hun eigen deel. De accountant heeft aangegeven goed te kunnen werken met het normenkader. Er zijn twee manieren om misbruik en oneigenlijk gebruik te regelen: in de verschillende verordeningen kan eea specifiek vastgelegd worden of zaken kunnen vastgelegd worden in een overkoepelende verordening bovenop hetgeen in de verschillende verordeningen is vastgelegd. Het college moet hier nog een uitspraak over doen en zal hiernaar kijken maar de accountant heeft vastgesteld, dat de wijze waarop dit nu in de huidige verordeningen is vastgelegd zeker voldoende is. Er waren wat onduidelijkheden mbt de subsidieverstrekking; de accountant zou dit in de rapportage verduidelijken. Vwb het grondbeleid is er behoefte aan een duidelijke risico-analyse om een evt. toekomstig tekort in het grondbeleid inzichtelijk te maken. Ook is gesproken over de voorziening die het college heeft getroffen mbt het Centrumplein (historische kosten van 1,8 miljoen); de accountant heeft gezegd dat als die voorziening niet getroffen zou zijn er geen goedkeurende verklaring zou komen. Dan voldoet de gemeente nl. niet aan het normenkader dat de raad heeft vastgesteld. Bij de WMO zijn de procescontroles van belang; gezien de kwaliteit van andere controles wordt dat met vertrouwen tegemoet gezien. Of het weerstandsvermogen op termijn voldoende zal zijn, ligt vooral aan de risico-inventarisatie die tav de GIG gemaakt zal moeten worden en dat heeft dus de hoogste prioriteit. Wethouder Gardeniers wil één correctie aanbrengen: het is niet een voorziening Centrumplein maar Centrumplan. De herinrichting Santhorst en de promenade zitten daar nl. ook in. De Voorzitter zegt dat het dus niet alleen om de 1,8 miljoen historische kosten gaat maar ook om tweemaal 0,5 miljoen voor de andere onderdelen. De BBL-fractie verwijst naar p.23 van het rapport Uitkomstencontrole van de Jaarrekening 2006, waarin staat: het college heeft op basis van de huidige uitgangspunten gemeend dat de tot op heden gemaakte kosten in zijn geheel voorzien dienen te worden aangezien het onzeker is of de gemaakte kosten terugverdiend kunnen worden. Het college gaat er hier echter niet op in dat dat zo'n keiharde must was; dat bevreemdt haar. De Voorzitter kan niet namens de accountant antwoorden en neemt de opmerking van de BBL voor kennisgeving aan. De CDA-fractie zegt mbt het weerstandsvermogen, dat besproken werd dat de exacte gegevens waarop eea gebaseerd is wel vermeld zullen worden en onzekere factoren buiten beschouwing gelaten zouden worden. Zij is heel benieuwd naar die exacte gegevens die als basis hebben gediend. De Voorzitter stelt voor dat de Wethouder hier straks bij de beantwoording van de vragen op in gaat.

2 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD Jaarverslag 2006 De BBL-fractie wil als eerste opmerken dat dit een Jaarverslag is over 2006 maar er wordt wel erg veel op 2007 gericht, ook waar dat niet nodig is; dat werkt vervuilend of versluierend. Op p.12 wordt gesproken over een aantal scholen die gebruik hebben gemaakt van een ander programma dan was afgesproken; welke acties heeft de gemeente ondernomen nav die constatering? En hoe is het wel nakomen van gemaakte afspraken in de toekomst geborgd? In de paragraaf over het GOA-beleid wordt wederom onnodig verwezen naar 2007; overigens zijn het 1e en 2e kwartaal 2007 nu voorbij en er is nog niets vastgesteld. Is het correct dat op p.13 de zwemvaardigheidslessen vermeld worden? Waarom wordt in dit Jaarverslag gemeld dat de nota Verder met wijkgericht werken in mei 2007 is besproken? Hetzelfde geldt voor het Accommodatieplan, dat er tot op de dag van vandaag nog niet is, en voor de inburgering en schuldhulpverlening (p.14). De manier waarop op p.16 bovenaan de is opgenomen, kan alleen maar versluierend werken. Tav de Touwbaan is de Wethouder in 2006 gevraagd actief naar nieuwe huurders te zoeken; welke resultaten hebben die zoekslag opgeleverd? Op p.19 wordt gesproken over 108 koopwoningen; de genoemde 72 woningen aan de Laan van Berendrecht zijn echter huurwoningen. Mbt de taakstelling statushouders merkt zij op, dat de taakstelling 2006 wel gehaald is maar die van 2005 niet; het bevreemdt haar dat op p.20 vervolgens wordt gesproken over een realisatie van 100% ipv van de werkelijke 81%. Wat is er nu daadwerkelijk van de bestemmingsplannen in 2006 gerealiseerd? De laatste drie zinnen onder het kopje Natuur en openbaar groen op p.21 mogen er uit; die hebben niets van doen met een Jaarverslag. De hondenbezitters ruimen de poep van hun hond zelf op, zo leest zij; hoe is het dan te verklaren dat overlast van hondenpoep in de ergernissen top 5 staat? De samenhang in wijkgroen (p.22) heeft geen betrekking op 2006 en kan wat haar betreft geschrapt worden. Wel had hier geschreven kunnen worden dat de brandweer door fikse stormen bomen heeft neergehaald die tot op heden niet zijn vervangen. Op p.23 staat dat de Winkelhof nog steeds op stadsdeelniveau functioneert; wat is de bedoeling van de term nog steeds? Tav de Grotiuslaan wordt op p.24 de suggestie gewekt dat daar nog niets gedaan zou zijn maar in volgende zinnen wordt weer iets anders aangegeven. Met welke activiteiten start het college wel daadwerkelijk? De herbestrating van de fietspaden langs de Hoogmadeseweg, Persant Snoepweg en de Engelendaal geven weinig hoop voor Leiderdorp want die herbestrating is zo slecht opgeleverd dat het werk eigenlijk opnieuw gedaan moet worden. Op p.33 zou bij het opwaarderen van de speelplaatsen een aantal prognoses op zijn plaats zijn geweest. Wat is er in 2006 gedaan op dit gebied? Bij 3.4 Kunst en cultuur kan in de eerste zin waaronder de lokale omroep geschrapt worden aangezien die omroep wordt ondersteund door de provinciale opgelden, waarbij de gemeente alleen als doorgeefluik fungeert. Wie heeft gemeten dat Leiderdorp een goede begraafplaats heeft (p.34)? Slaat dat goede ook op de capaciteit? Dan is zij het zeker niet eens met die stelling. De planning was de BRA (p.39) in 2006 af te ronden; waarom is dat niet gehaald? Zijn er ook middelen ontvangen van het ministerie voor de extra inzet van personeel tijdens de verkiezingen? Wat betreft deel 2 van de Jaarrekening zegt zij, dat zij de accountant ondersteunt in zijn aanbeveling om de paragraaf Grondbeleid uitgebreider te maken zodat de uitvoering aan het beleid kan worden getoetst. Het verbaast haar dat de actualisatie 1e kwartaal 2007 van de GIG in deze Jaarrekening is meegenomen; wat is daarvan de reden? Tav 3.2 op p.5 gaat zij ervan uit dat de nieuwe begrotings- en verantwoordingssystematiek ook zal gaan leiden tot meer smart-geformuleerde doelstellingen. Zij schaart zich achter het advies van de accountant mbt de voorzieningen personeel. Overweegt het college inderdaad om het laatste advies van de accountant over te nemen en de aansturing van de SW-organisatie in heroverweging te nemen? Het is de VVD-fractie opgevallen dat de smart doelstellingen wat minder geformuleerd zijn; zij gaat ervan uit dat dat de volgende keer beter gebeurt. Kijkende naar de begrotingswijzigingen van na 2007 zijn er veel en grote mutaties opgetreden in de Jaarrekening tov de volgens begrotingswijziging nr. 8 gestelde begroting. Het is jammer dat de grote verschillen niet uit de toelichting te herleiden zijn. Het aantal klanten van de WWB (p.11) is terug gelopen; nav een aantal vragen die zij kort geleden heeft gesteld, blijkt echter dat het aantal na 1 januari 2007 hoger ligt dan in de tekst hier wordt voorgesteld en deze geeft dus een te positief beeld. Op p.13 wordt gesteld dat in 2006 gewerkt is aan een inventarisatie van de gemeentelijke accommodaties; wanneer kan de raad die tegemoet zien? Uit de beschrijving op p.23 lijkt IJmere niet uit de voeten te kunnen met de door de raad mokkend geaccepteerde randvoorwaarden die tussen de Wethouder en IJmere al overeen waren gekomen. Dit gegeven baart haar grote zorgen en zij vraagt of het college die zorg deelt. Er wordt gesproken over een uitvoeringsprogramma toerisme; zij kan zich niet herinneren daar een bijdrage aan geleverd te hebben. Over de verruiming van regelgeving voor bedrijven in woonwijken wordt niets gezegd; wat is uiteindelijk afgesproken over vervolgstappen nav de notitie Verruiming kleinschalige beroepsuitoefening aan huis? Tav p.25 merkt zij op dat er behoorlijke mutaties met grote bedragen hebben plaats gevonden; zij vindt het jammer dat daar geen toelichting bij gegeven wordt. De voorziening voor de historische kosten van het Centrumplein worden door de VVD geaccepteerd als een technische correctie op de balans; daar heeft zij tot het laatst toe aan vastgehouden tenzij de accountant daar bezwaar tegen zou maken. Dat betekent niet dat de VVD nog steeds uitgaat van de totale kosten van de uitvoering van het plan incl. de historische kosten en incl. de extra kosten die zijn gemaakt voor de stakeholdersmethode. Zij gaat ervan uit dat de 1,2 miljoen netjes terug vloeit in de algemene reserve. Hoe is het bedrag van mbt SCC (p.27) nu precies verder geboekt? In paragraaf 3.1 worden twee zaken met elkaar vergeleken die volgens haar niets met elkaar te maken hebben. Wanneer is de risicoinventarisatie (p.40) gereed? De extra dividenduitkering van de BNG zou van invloed zijn op de winstgevendheid van de bank (p.45); dat is een

3 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD verkeerde veronderstelling. Op p.47 is een verschil in inkomsten tussen de laatste begrotingswijziging en de Jaarrekening van dat niet wordt toegelicht; zij begrijpt dat het hier om een extra dividend gaat maar op p.45 wordt weer gesproken over andere bedragen. Kan de Wethouder aangeven waarom leningen die voor een langere periode worden aangegaan duurder zijn dan leningen voor een kortere periode (p.48)? Het weerstandsvermogen is teruggelopen van 1,4 naar 1,0; dat is nog wel voldoende maar ook niet meer dan dat. Enerzijds is dat veroorzaakt door de technische exercitie rondom de voorzieningen van het Centrumplein, anderzijds kan hier een heel ander plaatje uit komen als de GIG hierin wordt verwerkt en andere risico's meegewogen worden. Zowel de risico's als de weerstandscapaciteit hebben grote mutaties ondergaan. Volgens het Jaarverslag zijn er minder risico's en hebben deze een kleinere omvang dan een jaar geleden; tegelijkertijd is de mogelijkheid om deze risico's te compenseren door het eigen vermogen van de gemeente aanzienlijk afgenomen. Vorig jaar was er een totaal aan risico's van 28 miljoen en dat is terug gelopen tot 17 miljoen; de VVD beschikt gaarne over een totale lijst van waaruit die 17 miljoen is opgebouwd. De VVD heeft in voorgaande jaren steeds aangedrongen op het opnemen van de W4-risico's in de risico-analyse; ook de accountant heeft hier een nadrukkelijke opmerking over gemaakt. Zij neemt aan dat dit de laatste keer is dat de W4-risico's hier niet in opgenomen zijn en deze volgend jaar wel terug te zien zijn. In welke begroting is het verkleinde risico mbt het gemeentehuis opgenomen (p.65)? De laatste puntjes moeten op de i gezet worden vwb het register van de salarisadministratie en ook de tijdslimieten die in de verschillende verordeningen worden voorgeschreven, die niet altijd gehaald worden. Welke maatregelen heeft het college in gedachte om de verhouding eigen personeel:inhuur derden op het gewenste niveau te krijgen (p.74)? De m2-huurprijs voor de bedrijfsruimte aan Reaal vindt zij fors. Er is bij geen enkel lopend of afgesloten krediet dat wordt overschreden, aangegeven waarom dat zo is (p ). De fractie Liberaal Leiderdorp heeft geen vragen. De CDA-fractie verwijst naar de geruststellende opmerking van de accountant dat eea overdraagbaar is bij evt. personeelswisselingen of uitval; de continuïteit is daarmee gewaarborgd. Tav de evaluatie en heroverweging van de bedrijfsvoering van de sociale werkvoorziening vraagt zij of hier een tijdpad voor aan te geven is. De PvdA-fractie vraagt mbt de Touwbaan of er al uitzicht is op een verbeterde huuropbrengst en zo ja, wanneer kan de gemeente die tegemoet zien? Er wordt bij de Winkelhof gesproken over een winkelcentrum op stadsdeelniveau; zij dacht niet dat Leiderdorp een stadsdeel van Leiden was. De VVD-fractie kan zich herinneren dat bij het vaststellen van het economisch plan van Leiderdorp ook door de PvdA is vastgesteld dat dat winkelcentrum zou worden bestempeld als stadsdeelcentrum. Overigens stemde de VVD daar tegen. De PvdA-fractie merkt op dat er ook veel mensen van buitenaf in de Winkelhof komen winkelen; als dat zo gelezen moet worden, kan zij er vrede mee hebben maar zij wil vermijden dat de tekst gedachten oproept die niet juist zijn. Hoe staat het met IJmere? De fractie Liberaal Leiderdorp maakt bijna uit de opmerking van de PvdA op dat de PvdA de huidige Winkelhof groot genoeg vindt. Dat heeft de fractie Liberaal Leiderdorp de PvdAfractie niet horen zeggen. Binnenkort komt er een presentatie van het plan en zij is benieuwd hoe dat eruit ziet. Volgens de fractie Liberaal Leiderdorp lijkt dat meer op een stadsdeel dan een centrum op Leiderdorpse schaal. Zij begrijpt de verontrusting van de PvdA over de benaming stadsdeel niet goed. De PvdA-fractie vindt de term bovenlokaal niveau beter dan stadsdeelniveau; bij stadsdelen denkt zij meer aan structuren zoals in Amsterdam en Rotterdam. Op p.24 wordt gesteld dat de veiligheid in de wijken is verhoogd door de uitbreiding van de snelheidsbeperkingen; dat is ook zo maar alles valt of staat met het gedrag van de weggebruikers. Is er inzicht in de handhaving en zo ja, wat zijn de plannen daarvoor in de toekomst? Waar is het bedrag van gebleven (p.27)? Zij is overtuigd door de accountant inzake de voorziening Centrumplein. Een budgettair neutrale uitkomst heeft haar sterke voorkeur en zal voorlopig leidend blijven. Zij begrijpt dat er in 2006 weinig is gebeurd met de speelplaatsen (p.32); dat is jammer. Er wordt gesproken over een voor Nederlandse begrippen megafusie tussen NUON en Essent (p.46). Het dividend van die aandelen heeft er ook vorig jaar voor gezorgd dat het geheel sluitend werd en de gemeente positief kan eindigen; die inkomsten lijken wel structureel. Er moet dus goed over nagedacht worden of dat tafelzilver wel verkocht moet worden. Op p.51 wordt nog gesproken over een intentieverklaring met IKEA maar daar is inmiddels een ontwikkelovereenkomst mee gesloten; in 2006 is dus meer bereikt dan hier wordt aangegeven. Hoe staat het met de pannenkoekenboerderij? Zij deelt de eerder door de VVD naar voren gebrachte zorgen mbt het weerstandsvermogen. De fractie Liberaal Leiderdorp merkt op dat iedereen aan deze tafel zich zorgen maakt om het weerstandsvermogen. Anderzijds helpt de PvdA er aan mee om het weerstandsvermogen steeds verder aan te tasten, bijv. door het steken van in de Boterhuispolder. Hoe wil de PvdA dat met elkaar in evenwicht brengen? De PvdA-fractie antwoordt dat het besluit over de Boterhuis- en Achthovenerpolder door een grote meerderheid van de raad is genomen juist om te garanderen dat de groenflanken van Leiderdorp ook groen blijven. En daarbij is het de vraag of het laten lopen van koeien aldaar voldoende is om dat te waarborgen; zij denkt het niet.

4 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD Het gaat er de fractie Liberaal Leiderdorp om dat de PvdA meewerkt aan het doen van grote uitgaven (Centrumplan, Centrumplein, uitbreiding Winkelhof) zonder dat daar enige (te verwachten) inkomsten tegenover staan. Die projecten tasten nu juist het weerstandsvermogen aan. De PvdA-fractie heeft net nog gezegd dat het Centrumplan budgettair neutraal moet eindigen. De fractie Liberaal Leiderdorp begrijpt de zorgen van de PvdA niet als de PvdA aan de andere kant meehelpt het weerstandsvermogen zo klein mogelijk te maken. De PvdA-fractie zegt dat het Centrumplan het weerstandsvermogen niet aantast omdat dat op nul moet eindigen. Als het zo is dat met het uitgeven van geld zonder dat daar concrete inkomsten tegenover staan wel gewaarborgd kan worden dat de Boterhuispolder groen blijft, dan heeft zij het geld daarvoor over. Niet alles is te vertalen in ook een opbrengst en soms moet een verlies genomen worden waar een geheel ander voordeel tegenover staat, dat niet in geld uit te drukken is. Wat is het plan van het college inzake het terugbrengen van het ziekteverzuim? Vanuit de oude SLR is in 2006 een eerste afrekening gekomen die nog in de pot van woninggebonden subsidies zat; dat is incidenteel maar wat is ten aanzien daarvan de verwachting voor 2007 en verder? De GL-fractie zegt dat 2006 een druk jaar is geweest in Leiderdorp; veel projecten lopen, zijn gestart of inmiddels afgerond. De ambities liggen hoog, net als de werkdruk voor de organisatie. Veel van hetgeen de gemeente zich had voorgenomen, is ook daadwerkelijk gerealiseerd of bevindt zich in de uitvoeringsfase en daarvoor verdient deze organisatie een pluim. Een aantal kanttekeningen die ook zij had, zijn reeds naar voren gebracht. Tav het groen (p.21) leest zij in de begroting dat Leiderdorp ernaar streeft zijn groene karakter te behouden en te versterken; het Jaarverslag laat niet zien dat daar nu zo intensief aan gewerkt is. Is het college van mening erin geslaagd te zijn om dat groene karakter te versterken in 2006? Hoe zit het met de herplant van bomen en struiken? Zijn alle gekapte bomen en struiken herplant? Wat zijn de ervaringen van het college met de verplichte groentoets bij de ruimtelijke projecten? Wordt er inmiddels al gecontroleerd of particulieren voldoen aan de herplantplicht? Krijgen particulieren die een boom gekapt hebben na enige tijd al een brief met de vraag of herplanting heeft plaats gevonden? Mbt de natuurvriendelijke oever langs de Gallaslaan zegt zij, dat zij deze vorm van vergroting van biodiversiteit gaarne ook op andere locaties in het dorp ziet. Ook de boomaanplant langs de Boumanweg verheugt haar en zij is trots dat dankzij haar initiatief de wilgen gespaard zijn gebleven. Minder te spreken is zij over de wijkgroenstructuren (p.22). Hoewel zij begrip heeft voor de situatie dat er een gebrek aan capaciteit is, betreurt zij de keuze om de aanpak van samenhang van het groen te verschuiven van 2006 naar Zij herinnert het college eraan dat versterking en herstel van het groen niet alleen voor haar fractie maar ook voor veel burgers van belang is. Zij gaat er dan ook van uit dat van uitstel geen afstel komt. In de begroting 2006 staat dat de parkpromenade langs de Laan van Berendrecht een heel groen karakter krijgt; komt daar nog meer groen want heel groen is die promenade niet te noemen. Per 1 januari 2007 is vastgesteld dat hondeneigenaren de hondenpoep zelf op moeten ruimen; is er enige vorm van handhaving geweest of gaat die nog komen? In de begroting staat dat het Leiderdorpse verkeersbeleid mn is gericht op het voorkomen van verkeersknelpunten. Intussen is het niet meer zaak om knelpunten te voorkomen maar moeten alle zeilen bijgezet worden om de knelpunten op te lossen en ervan af te komen. Zij mist in het Jaarverslag (p.24) speciale aandacht voor het grootste knelpunt, de Stierenbrug; hoe is de stand van zaken? Zij hoopt dat het eindresultaat mbt de zandwinning er zo gunstig uit zal zien als nu wordt verwacht. In de begroting staat dat er niet alleen onderzoek zou worden gedaan naar de kwaliteit van speelplaatsen maar de vraag ook werd meegenomen of er voldoende speelplaatsen zijn. Zijn er nog speeltuinen aangelegd of verwijderd op verzoek van burgers om tot een op maat gesneden speelplaatsenaanbod te komen? Dat was immers een speerpunt. De algemene reserve (p.45) heeft de laatste jaren steeds een flinke injectie gekregen door bijv. nu de van de BNG. In het voorwoord staat overigens dat het positieve saldo van de Jaarrekening te danken is aan hogere dividendopbrengsten van de NUON; moet dat niet BNG zijn? De komende jaren moet de gemeente er rekening mee houden dat er minder van dit soort injecties plaats zullen vinden; heeft het college al een concrete voorstelling van zaken hiervan? Een weerstandsvermogen van 1,3 of 1,4 was altijd ruim voldoende; 1,0 is nog net voldoende en zij hoopt dat dat ook voor volgend jaar minimaal gehandhaafd kan blijven. Wethouder Gardeniers merkt op dat er veel projecten zijn die in 2006 of 2005 gestart zijn en die doorlopen in 2007, vandaar soms de verwijzing naar Op vragen betreffende actuele zaken waar hij nu niet direct een antwoord heeft, komt hij schriftelijk terug. Tav de groenflanken zegt hij, dat soms de kosten voor de baten uitgaan. Holland Rijnland heeft een aantal speerpunten neergelegd mbt het groen in de vorm van subsidies en daar wil Leiderdorp gaarne gebruik van maken; daarvoor is het wel van belang eerst goede plannen op te stellen. In het collegeakkoord staat dat de groenflanken verdedigd zullen worden. Over de stelling van de BBL dat er teveel in dit Jaarverslag staat over 2007, verschilt hij van mening. De acties van de gemeente tav de scholen en het GOA-beleid in 2007 krijgt de commissie binnenkort. Zwemvaardigheid wordt ook dit jaar nog gecontinueerd samen met Sportfondsen Leiderdorp. De nota Wijk- en buurtgericht werken is inderdaad dit jaar gereed gekomen maar het grootste deel is vorig jaar al voorbereid. De afschrijving mbt sociale zaken is al eens aan de orde geweest. Met Leiden is gaan samenwerken met de afdeling Sociale zaken maar toen bleek dat op het programma dat Leiderdorp gebruikte geen onderhoud meer werd gepleegd. Er is vervolgens voor gekozen een eenmalige investering te plegen die ook in één keer is afgeschreven; daardoor hoefden de klanten niet in de kou te blijven staan. De

5 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD Touwbaan wordt nauwlettend gevolgd door het college. Het college is op dit moment in gesprek met een andere huurder die het leegstaande gedeelte evt. wil gaan huren. Er ligt een onderwijsbestemming op het pand en de evt. nieuwe huurder waarmee het college nu spreekt, is niet geheel onderwijsgerelateerd maar hij denkt wel dat daar een vergunning en vrijstelling voor verleend kan worden. Als daar meer zekerheid over komt, zal hij de leden direct informeren. Op de Laan van Berendrecht is volgens hem flat 1 een koopflat en zijn de rest huurflats. De BBL-fractie merkt op dat er 24 koop- en de rest huurwoningen zijn. Wethouder Gardeniers zal dit aanpassen in het Jaarverslag. Jaarlijks krijgt Leiderdorp een hoeveelheid statushouders opgelegd vanuit het Rijk; de benodigde ruimten moeten er wel zijn. Meestal zijn dat eenlingen en het is niet de bedoeling dat die in vijfkamerwoningen worden gehuisvest. Op dit moment wordt bekeken of daar een woning voor aangeschaft kan worden via AWL; in een grotere woning kunnen dan meerdere statushouders worden gehuisvest. Op de vraag mbt de realisatie van bestemmingsplannen komt hij schriftelijk terug. De hondenbezitters van Leiderdorp hebben meerdere keren aangegeven dat zij de uitwerpselen van de honden opruimen, dus hij gaat ervan uit dat zij dat ook doen. De GL-fractie zegt dat dat in veel gevallen nog niet gebeurt. Wethouder Gardeniers had dezelfde ervaring onlangs nog in de Houtkamp; dat zijn waarschijnlijk honden die uit een ander dorp komen. Op de handhaving komt hij nog terug; het is zaak eerst een evaluatie te houden voordat daarop gehandhaafd kan worden, afgezien nog van de geldelijke kant hiervan. De fractie Liberaal Leiderdorp zegt dat als de Wethouder er inderdaad van overtuigd is dat hondenbezitters de hondenpoep opruimen, dan is het misschien niet meer nodig de depodogs te bestellen. Wethouder Gardeniers zegt dat ook hondenbezitters van buitenaf daardoor gestimuleerd worden de hondenpoep op te ruimten. Op de vraag over de bomen komt hij schriftelijk terug. Een jaar of vier geleden is regionaal afgesproken dat de Winkelhof een winkelcentrum op stadsdeelniveau is; ook de raad heeft dat geaccordeerd. Nog dit jaar zal een start gemaakt worden met de Grotiuslaan; wanneer precies weet hij niet. Sommige fietspaden die herbestraat zijn, zijn na enige tijd inderdaad weer moeilijk te berijden; dat komt door de wortels van de bomen die erlangs groeien. Er kunnen bomen met rechtstandige wortels voor in de plaats gezet worden; ook kan er voor gekozen worden de bestaande bomen te laten staan en de fietspaden aan te pakken. Binnenkort komt een notitie over speelplaatsen. Mbt de lokale omroep zegt hij dat de gemeente daar wel een bepaalde keuze in heeft en dit niet alleen een één op één doorsluizen is. Hij had verwacht voor de zomer een notitie over de begraafplaats gereed te hebben; die komt in ieder geval nog dit jaar maar ivm de capaciteit binnen dit huis laat dit nog even op zich wachten. Hetzelfde geldt voor de BRA; ook dat is nog niet geheel rond en wanneer dat wel gereed is, laat hij schriftelijk weten. Voor de verkiezingen met het potlood heeft de gemeente extra vergoedingen gekregen, die toereikend waren. Met de accountant is gesproken over een uitgebreider grondbeleid en het in het Jaarverslag opnemen van de doelstellingen en visie die daarachter zitten; dat staat in de planning. Er wordt druk gedacht over hoe de doelstellingen smarter neergezet kunnen worden; dat loopt volgens hem erg goed. De WSW-organisatie verdient extra aandacht mn de aanpassing agv de nieuwe wetgeving; daarover wordt druk overleg gevoerd met DZB. Hij zal alsnog meer toelichting verstrekken over de verschillen in de begrotingswijzigingen; evt. specifieke vragen kunnen aan hem g d worden. De VVD-fractie heeft daar reeds vragen over gesteld en die zijn ook beantwoord. Zij had het alleen prettig gevonden als die ook in het verslag waren verwerkt. Wethouder Gardeniers zegt dat die als erratum aan het Jaarverslag toegevoegd kunnen worden. In Leiderdorp is een grote groep klanten van de WSW die moeilijker plaatsbaar is; dat blijft een groot aandachtspunt. Sommige bestanden waren het laatste kwartaal niet geheel bijgewerkt dus toen is uitgegaan van niet geheel uptodate cijfers. De VVD-fractie maakt daaruit op dat het aantal klanten hoger is ipv lager. Wethouder Gardeniers zal het exacte aantal nagaan; volgens hem ligt dat aantal ongeveer gelijk. Het accommodatiebeleid komt eraan en wanneer dat precies is, zal hij schriftelijk laten weten. De PvdA-fractie merkt op dat de Wethouder zijn uiterste best doet om antwoorden te geven maar zij is toch gewend dat bij dit soort besprekingen meer collegeleden aanwezig zijn, die vanuit hun portefeuilleverantwoordelijkheid antwoord geven op vragen. Waar zijn de andere collegeleden? Wethouder Gardeniers antwoordt dat vanavond mn over het Jaarverslag wordt gesproken en niet over wat er gaat gebeuren. Daar kan hij echter niet altijd precies op antwoorden en hij geeft liever precieze antwoorden, vandaar zijn voorstel op sommige zaken schriftelijk terug te komen. De fractie Liberaal Leiderdorp zegt dat de andere Wethouders wellicht beter vragen kunnen beantwoorden over zaken die onder hun portefeuille vallen. Wethouder Gardeniers denkt dat sommige vragen over dit jaar in een technische ronde van een Jaarverslag wat minder thuis horen. De Voorzitter benadrukt dat het college verantwoording aflegt in het Jaarverslag over het gevoerde beleid; dat is niet alleen financieel maar ook inhoudelijk en in die zin was het ook altijd gebruikelijk dat er zoveel mogelijk collegeleden bij aanwezig zijn.

6 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD Wethouder Gardeniers bestrijdt dit. Bij de technische ronde was alleen de portefeuillehouder Financiën aanwezig. In de raad legt het gehele college verantwoording af. Volgens de fractie Liberaal Leiderdorp is dit geen technische ronde en is de commissie bijeen gekomen om met het college het gevoerde beleid te bespreken en te beoordelen. Het is al eerder gebleken in deze collegeperiode dat de collegeleden blijk geven van weinig interesse in hun werk. Als de andere collegeleden er wel waren geweest, had de commissie vanavond meer antwoorden kunnen krijgen en nu moet dat allemaal uitgezocht worden. De Voorzitter kan zich voorstellen dat Wethouder Gardeniers niet van alle beleidsvelden alles af weet maar het was inderdaad handiger geweest als de andere collegeleden ook aanwezig waren geweest. Wethouder Gardeniers zal dit signaal meenemen voor de volgende keer. Ook over ROC IJmere kan hij niet concreet zeggen wat er op dit moment speelt. Partijen staan nog steeds tegenover elkaar; het college heeft een opdracht meegekregen en daar houdt het college aan vast. Op dit moment is er radiostilte. Tav de bedrijvigheid in de woonwijken zegt hij, dat hier in de commissie over gesproken is; de afspraken zijn echter nog niet concreet vastgelegd en dat zal hij dan ook aan zijn collega doorgeven. Op p.99 staat een tekst over de voorziening Centrumplan, die veel vragen zal beantwoorden. Het college verwacht dat dit gehaald zal worden en dat is ook een must voor het college. Op de vraag over de NME-reserve komt hij schriftelijk terug. Op de risico-inventarisatie komt hij straks tijdens de presentatie terug. De losse deelplannen van W4 en de losse risico's zitten allemaal in de risicoinventarisatie; die stelt hij liever niet beschikbaar omdat Leiderdorp met een aantal partijen nog in onderhandeling is maar die kan altijd ingezien worden. Hij benadrukt dat die informatie strikt vertrouwelijk is. De accountant doelde mn op de afdracht die Leiderdorp aan Rijkswaterstaat moet doen; voor het risico van die 12,5 miljoen is nog geen noodscenario cq alternatief voor. Dat risico moet dus in de lange termijnplanning meegenomen worden en dat zal ook gebeuren vanaf waarschijnlijk Leiderdorp heeft twee verschillende dividenden ontvangen, eigenlijk het totale voordeel van het afgelopen jaar. De NUON heeft de afgelopen jaren een reorganisatie doorgemaakt en zich terug getrokken op haar kerntaken; vele (deelnemingen van) commerciële zaken zijn afgestoten en dat heeft een aardige boekwinst opgeleverd waar de aandeelhouders van mee profiteren. Daarnaast voert NUON door de reorganisatie een duidelijk beter beleid waardoor ook meer mogelijk is. NUON hanteert momenteel 45% pay out en het dividend van afgelopen jaar is bijgesteld met 36 miljoen. Daardoor zal Leiderdorp ongeveer extra incasseren. NUON heeft ook aangegeven dat als een fusie met Essent door zou gaan, de pay out omhoog gaat naar 50% maar dat soort bedragen kan Leiderdorp in de nabije toekomst nooit meer verwachten omdat dergelijke boekwinsten niet meer te halen zijn. De BNG geeft een ander soort dividend, nl. een bonusdividend; een sigaar uit eigen doos en nog een slechte ook want de BNG heeft haar eigen kapitaal vermindert. Een bonusdividend klinkt mooi maar het is in wezen een terugbetaling van kapitaal van eigen vermogen. Ook van de BNG zal dus in de toekomst minder dividend ontvangen worden. Dit jaar zal Leiderdorp ook nog een bonusdividend ontvangen maar hij ziet liever een jaarlijks structureel dividend - dat altijd op een goed niveau lag - dan één keer iets extra's, welk geld Leiderdorp vervolgens moet gaan beleggen; die beleggingsvormen staan echter niet tot Leiderdorpse beschikking. De VVD-fractie meent dat dat niet van invloed is op de winstgevendheid van de bank, zoals in het Jaarverslag staat. Wethouder Gardeniers zegt dat de BNG een triple A- rating heeft, de hoogste die er te halen is. Ook bij het terugbrengen van het eigen vermogen zal de BNG daar nog steeds aan blijven voldoen maar als het wat moeilijker wordt, zal de pay out lager worden want de BNG wil wel aan die rating blijven voldoen. De staat heeft gemeend dat de BNG teveel eigen vermogen heeft en de BNG moet daar iets van afstaan. De fractie Liberaal Leiderdorp zegt dat dat bonusdividend ook gebruikt kan worden om leningen van de gemeente af te lossen. Wethouder Gardeniers verwijst naar het voorstel om de toe te voegen aan de algemene reserve want die is afgelopen jaar met planmatig beheer enigszins uitgehold om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Het is goed het eigen vermogen van de gemeente weer wat omhoog te brengen. De vrij beschikbare reserves bepalen mn het weerstandsvermogen van de gemeente. De fractie Liberaal Leiderdorp vindt het leuker met geld geld te maken dan dat geld op de bank te zetten. Als het geld in een voorziening zit, levert het niet veel op maar als dat wordt gebruikt om leningen af te lossen dan kan de vrij gekomen rente ergens voor gebruikt worden. Daar is volgens Wethouder Gardeniers ook een treasurystatuut voor waar dit soort zaken nauwkeurig in de gaten worden gehouden, evenals de rentestanden. Lange termijnrente is bij het aantrekken van geld vaak duurder omdat de risico's voor de geldverstrekker minder duidelijk te voorzien zijn dan bij korte termijnleningen. De gemeente Leiderdorp mag niet beleggen. De terugloop van het weerstandsvermogen baart ook het college zorgen. Van elke incidentele meevaller de komende jaren zal het college voorstellen die direct toe te voegen aan de algemene reserve. Mbt het gemeentehuis zegt hij, dat hier een voorziening voor is getroffen en die zit als risico in het Jaarverslag. In de voorziening Centrumplan zit een groot deel van het gemeentehuis verwerkt en daarmee valt het financiële risico gedeeltelijk weg. Sommige vacatures blijken moeilijk te vervullen en dan is de gemeente wel gehouden aan het inhuren van derden. Ook zijn sommige adviezen moeilijk te krijgen, waar vervolgens ook derden voor

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen.

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen. 10 20 30 40 50 25. Ontwerp raadsvoorstel UW-holding BV - sturing en toezicht de gemeente Utrecht De heer De Boer (Rekenkamer) licht het rapport van de Rekenkamer toe. Hij begint zijn presentatie met een

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014

INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014 INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie