Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h"

Transcriptie

1 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Leden: de heer I.H.M. Cooijmans mevrouw T. Zantingh de heer R.E. Hekkelman de heer B.M.R.F. Hollands de heer J.L. van der Hoogt de heer W.N.A. Joosten de heer H.K. Langenberg mevrouw E. Meijer de heer R.F. Thunnissen mevrouw Y. de Waard Wethouder: de heer J.J.F.M. Gardeniers Afwezig: Verslag: mevrouw J. Hofman-Zuter de heer J. van Leenen de heer A.J.E. Staal de heer J. Voets J. Kroondijk-Beaumont 1. Opening en mededelingen De Voorzitter opent deze extra commissievergadering en verwelkomt de aanwezigen. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 3. Vragenronde Er zijn geen vragen gesteld. 4. Mededelingen (regio) Er zijn geen mededelingen. 5. Jaarverslag 2006 De Voorzitter refereert aan het gesprek van twee weken geleden van de Commissie van de Rekening namens de raad met de accountant over het Jaarverslag 2006; het betreffende verslag ligt op tafel. In de toelichting van de accountant uit de accountant zijn complimenten over de goed opgezette en overdraagbare planmatige controle van de processen. Wel constateert de accountant dat de financiële aspecten niet altijd even goed meegenomen worden; die zouden nadrukkelijker in de controle betrokken moeten worden. Het college heeft als reactie gegeven dat het college dat in 2008 zal gaan oppakken. De risico's van de GIG komen onvoldoende in de Jaarrekening tot uiting en dat punt behoeft verbetering. Tav de controle van de Sociale Dienst wordt opgemerkt, dat vanwege het feit dat de twee diensten samen zijn gegaan en Ernst & Young zowel in Leiden als in Leiderdorp de controle op de Jaarrekening doet deze nu voor een deel bij de accountant ligt maar dat moet teruggelegd worden bij de organisaties zelf voor elk hun eigen deel. De accountant heeft aangegeven goed te kunnen werken met het normenkader. Er zijn twee manieren om misbruik en oneigenlijk gebruik te regelen: in de verschillende verordeningen kan eea specifiek vastgelegd worden of zaken kunnen vastgelegd worden in een overkoepelende verordening bovenop hetgeen in de verschillende verordeningen is vastgelegd. Het college moet hier nog een uitspraak over doen en zal hiernaar kijken maar de accountant heeft vastgesteld, dat de wijze waarop dit nu in de huidige verordeningen is vastgelegd zeker voldoende is. Er waren wat onduidelijkheden mbt de subsidieverstrekking; de accountant zou dit in de rapportage verduidelijken. Vwb het grondbeleid is er behoefte aan een duidelijke risico-analyse om een evt. toekomstig tekort in het grondbeleid inzichtelijk te maken. Ook is gesproken over de voorziening die het college heeft getroffen mbt het Centrumplein (historische kosten van 1,8 miljoen); de accountant heeft gezegd dat als die voorziening niet getroffen zou zijn er geen goedkeurende verklaring zou komen. Dan voldoet de gemeente nl. niet aan het normenkader dat de raad heeft vastgesteld. Bij de WMO zijn de procescontroles van belang; gezien de kwaliteit van andere controles wordt dat met vertrouwen tegemoet gezien. Of het weerstandsvermogen op termijn voldoende zal zijn, ligt vooral aan de risico-inventarisatie die tav de GIG gemaakt zal moeten worden en dat heeft dus de hoogste prioriteit. Wethouder Gardeniers wil één correctie aanbrengen: het is niet een voorziening Centrumplein maar Centrumplan. De herinrichting Santhorst en de promenade zitten daar nl. ook in. De Voorzitter zegt dat het dus niet alleen om de 1,8 miljoen historische kosten gaat maar ook om tweemaal 0,5 miljoen voor de andere onderdelen. De BBL-fractie verwijst naar p.23 van het rapport Uitkomstencontrole van de Jaarrekening 2006, waarin staat: het college heeft op basis van de huidige uitgangspunten gemeend dat de tot op heden gemaakte kosten in zijn geheel voorzien dienen te worden aangezien het onzeker is of de gemaakte kosten terugverdiend kunnen worden. Het college gaat er hier echter niet op in dat dat zo'n keiharde must was; dat bevreemdt haar. De Voorzitter kan niet namens de accountant antwoorden en neemt de opmerking van de BBL voor kennisgeving aan. De CDA-fractie zegt mbt het weerstandsvermogen, dat besproken werd dat de exacte gegevens waarop eea gebaseerd is wel vermeld zullen worden en onzekere factoren buiten beschouwing gelaten zouden worden. Zij is heel benieuwd naar die exacte gegevens die als basis hebben gediend. De Voorzitter stelt voor dat de Wethouder hier straks bij de beantwoording van de vragen op in gaat.

2 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD Jaarverslag 2006 De BBL-fractie wil als eerste opmerken dat dit een Jaarverslag is over 2006 maar er wordt wel erg veel op 2007 gericht, ook waar dat niet nodig is; dat werkt vervuilend of versluierend. Op p.12 wordt gesproken over een aantal scholen die gebruik hebben gemaakt van een ander programma dan was afgesproken; welke acties heeft de gemeente ondernomen nav die constatering? En hoe is het wel nakomen van gemaakte afspraken in de toekomst geborgd? In de paragraaf over het GOA-beleid wordt wederom onnodig verwezen naar 2007; overigens zijn het 1e en 2e kwartaal 2007 nu voorbij en er is nog niets vastgesteld. Is het correct dat op p.13 de zwemvaardigheidslessen vermeld worden? Waarom wordt in dit Jaarverslag gemeld dat de nota Verder met wijkgericht werken in mei 2007 is besproken? Hetzelfde geldt voor het Accommodatieplan, dat er tot op de dag van vandaag nog niet is, en voor de inburgering en schuldhulpverlening (p.14). De manier waarop op p.16 bovenaan de is opgenomen, kan alleen maar versluierend werken. Tav de Touwbaan is de Wethouder in 2006 gevraagd actief naar nieuwe huurders te zoeken; welke resultaten hebben die zoekslag opgeleverd? Op p.19 wordt gesproken over 108 koopwoningen; de genoemde 72 woningen aan de Laan van Berendrecht zijn echter huurwoningen. Mbt de taakstelling statushouders merkt zij op, dat de taakstelling 2006 wel gehaald is maar die van 2005 niet; het bevreemdt haar dat op p.20 vervolgens wordt gesproken over een realisatie van 100% ipv van de werkelijke 81%. Wat is er nu daadwerkelijk van de bestemmingsplannen in 2006 gerealiseerd? De laatste drie zinnen onder het kopje Natuur en openbaar groen op p.21 mogen er uit; die hebben niets van doen met een Jaarverslag. De hondenbezitters ruimen de poep van hun hond zelf op, zo leest zij; hoe is het dan te verklaren dat overlast van hondenpoep in de ergernissen top 5 staat? De samenhang in wijkgroen (p.22) heeft geen betrekking op 2006 en kan wat haar betreft geschrapt worden. Wel had hier geschreven kunnen worden dat de brandweer door fikse stormen bomen heeft neergehaald die tot op heden niet zijn vervangen. Op p.23 staat dat de Winkelhof nog steeds op stadsdeelniveau functioneert; wat is de bedoeling van de term nog steeds? Tav de Grotiuslaan wordt op p.24 de suggestie gewekt dat daar nog niets gedaan zou zijn maar in volgende zinnen wordt weer iets anders aangegeven. Met welke activiteiten start het college wel daadwerkelijk? De herbestrating van de fietspaden langs de Hoogmadeseweg, Persant Snoepweg en de Engelendaal geven weinig hoop voor Leiderdorp want die herbestrating is zo slecht opgeleverd dat het werk eigenlijk opnieuw gedaan moet worden. Op p.33 zou bij het opwaarderen van de speelplaatsen een aantal prognoses op zijn plaats zijn geweest. Wat is er in 2006 gedaan op dit gebied? Bij 3.4 Kunst en cultuur kan in de eerste zin waaronder de lokale omroep geschrapt worden aangezien die omroep wordt ondersteund door de provinciale opgelden, waarbij de gemeente alleen als doorgeefluik fungeert. Wie heeft gemeten dat Leiderdorp een goede begraafplaats heeft (p.34)? Slaat dat goede ook op de capaciteit? Dan is zij het zeker niet eens met die stelling. De planning was de BRA (p.39) in 2006 af te ronden; waarom is dat niet gehaald? Zijn er ook middelen ontvangen van het ministerie voor de extra inzet van personeel tijdens de verkiezingen? Wat betreft deel 2 van de Jaarrekening zegt zij, dat zij de accountant ondersteunt in zijn aanbeveling om de paragraaf Grondbeleid uitgebreider te maken zodat de uitvoering aan het beleid kan worden getoetst. Het verbaast haar dat de actualisatie 1e kwartaal 2007 van de GIG in deze Jaarrekening is meegenomen; wat is daarvan de reden? Tav 3.2 op p.5 gaat zij ervan uit dat de nieuwe begrotings- en verantwoordingssystematiek ook zal gaan leiden tot meer smart-geformuleerde doelstellingen. Zij schaart zich achter het advies van de accountant mbt de voorzieningen personeel. Overweegt het college inderdaad om het laatste advies van de accountant over te nemen en de aansturing van de SW-organisatie in heroverweging te nemen? Het is de VVD-fractie opgevallen dat de smart doelstellingen wat minder geformuleerd zijn; zij gaat ervan uit dat dat de volgende keer beter gebeurt. Kijkende naar de begrotingswijzigingen van na 2007 zijn er veel en grote mutaties opgetreden in de Jaarrekening tov de volgens begrotingswijziging nr. 8 gestelde begroting. Het is jammer dat de grote verschillen niet uit de toelichting te herleiden zijn. Het aantal klanten van de WWB (p.11) is terug gelopen; nav een aantal vragen die zij kort geleden heeft gesteld, blijkt echter dat het aantal na 1 januari 2007 hoger ligt dan in de tekst hier wordt voorgesteld en deze geeft dus een te positief beeld. Op p.13 wordt gesteld dat in 2006 gewerkt is aan een inventarisatie van de gemeentelijke accommodaties; wanneer kan de raad die tegemoet zien? Uit de beschrijving op p.23 lijkt IJmere niet uit de voeten te kunnen met de door de raad mokkend geaccepteerde randvoorwaarden die tussen de Wethouder en IJmere al overeen waren gekomen. Dit gegeven baart haar grote zorgen en zij vraagt of het college die zorg deelt. Er wordt gesproken over een uitvoeringsprogramma toerisme; zij kan zich niet herinneren daar een bijdrage aan geleverd te hebben. Over de verruiming van regelgeving voor bedrijven in woonwijken wordt niets gezegd; wat is uiteindelijk afgesproken over vervolgstappen nav de notitie Verruiming kleinschalige beroepsuitoefening aan huis? Tav p.25 merkt zij op dat er behoorlijke mutaties met grote bedragen hebben plaats gevonden; zij vindt het jammer dat daar geen toelichting bij gegeven wordt. De voorziening voor de historische kosten van het Centrumplein worden door de VVD geaccepteerd als een technische correctie op de balans; daar heeft zij tot het laatst toe aan vastgehouden tenzij de accountant daar bezwaar tegen zou maken. Dat betekent niet dat de VVD nog steeds uitgaat van de totale kosten van de uitvoering van het plan incl. de historische kosten en incl. de extra kosten die zijn gemaakt voor de stakeholdersmethode. Zij gaat ervan uit dat de 1,2 miljoen netjes terug vloeit in de algemene reserve. Hoe is het bedrag van mbt SCC (p.27) nu precies verder geboekt? In paragraaf 3.1 worden twee zaken met elkaar vergeleken die volgens haar niets met elkaar te maken hebben. Wanneer is de risicoinventarisatie (p.40) gereed? De extra dividenduitkering van de BNG zou van invloed zijn op de winstgevendheid van de bank (p.45); dat is een

3 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD verkeerde veronderstelling. Op p.47 is een verschil in inkomsten tussen de laatste begrotingswijziging en de Jaarrekening van dat niet wordt toegelicht; zij begrijpt dat het hier om een extra dividend gaat maar op p.45 wordt weer gesproken over andere bedragen. Kan de Wethouder aangeven waarom leningen die voor een langere periode worden aangegaan duurder zijn dan leningen voor een kortere periode (p.48)? Het weerstandsvermogen is teruggelopen van 1,4 naar 1,0; dat is nog wel voldoende maar ook niet meer dan dat. Enerzijds is dat veroorzaakt door de technische exercitie rondom de voorzieningen van het Centrumplein, anderzijds kan hier een heel ander plaatje uit komen als de GIG hierin wordt verwerkt en andere risico's meegewogen worden. Zowel de risico's als de weerstandscapaciteit hebben grote mutaties ondergaan. Volgens het Jaarverslag zijn er minder risico's en hebben deze een kleinere omvang dan een jaar geleden; tegelijkertijd is de mogelijkheid om deze risico's te compenseren door het eigen vermogen van de gemeente aanzienlijk afgenomen. Vorig jaar was er een totaal aan risico's van 28 miljoen en dat is terug gelopen tot 17 miljoen; de VVD beschikt gaarne over een totale lijst van waaruit die 17 miljoen is opgebouwd. De VVD heeft in voorgaande jaren steeds aangedrongen op het opnemen van de W4-risico's in de risico-analyse; ook de accountant heeft hier een nadrukkelijke opmerking over gemaakt. Zij neemt aan dat dit de laatste keer is dat de W4-risico's hier niet in opgenomen zijn en deze volgend jaar wel terug te zien zijn. In welke begroting is het verkleinde risico mbt het gemeentehuis opgenomen (p.65)? De laatste puntjes moeten op de i gezet worden vwb het register van de salarisadministratie en ook de tijdslimieten die in de verschillende verordeningen worden voorgeschreven, die niet altijd gehaald worden. Welke maatregelen heeft het college in gedachte om de verhouding eigen personeel:inhuur derden op het gewenste niveau te krijgen (p.74)? De m2-huurprijs voor de bedrijfsruimte aan Reaal vindt zij fors. Er is bij geen enkel lopend of afgesloten krediet dat wordt overschreden, aangegeven waarom dat zo is (p ). De fractie Liberaal Leiderdorp heeft geen vragen. De CDA-fractie verwijst naar de geruststellende opmerking van de accountant dat eea overdraagbaar is bij evt. personeelswisselingen of uitval; de continuïteit is daarmee gewaarborgd. Tav de evaluatie en heroverweging van de bedrijfsvoering van de sociale werkvoorziening vraagt zij of hier een tijdpad voor aan te geven is. De PvdA-fractie vraagt mbt de Touwbaan of er al uitzicht is op een verbeterde huuropbrengst en zo ja, wanneer kan de gemeente die tegemoet zien? Er wordt bij de Winkelhof gesproken over een winkelcentrum op stadsdeelniveau; zij dacht niet dat Leiderdorp een stadsdeel van Leiden was. De VVD-fractie kan zich herinneren dat bij het vaststellen van het economisch plan van Leiderdorp ook door de PvdA is vastgesteld dat dat winkelcentrum zou worden bestempeld als stadsdeelcentrum. Overigens stemde de VVD daar tegen. De PvdA-fractie merkt op dat er ook veel mensen van buitenaf in de Winkelhof komen winkelen; als dat zo gelezen moet worden, kan zij er vrede mee hebben maar zij wil vermijden dat de tekst gedachten oproept die niet juist zijn. Hoe staat het met IJmere? De fractie Liberaal Leiderdorp maakt bijna uit de opmerking van de PvdA op dat de PvdA de huidige Winkelhof groot genoeg vindt. Dat heeft de fractie Liberaal Leiderdorp de PvdAfractie niet horen zeggen. Binnenkort komt er een presentatie van het plan en zij is benieuwd hoe dat eruit ziet. Volgens de fractie Liberaal Leiderdorp lijkt dat meer op een stadsdeel dan een centrum op Leiderdorpse schaal. Zij begrijpt de verontrusting van de PvdA over de benaming stadsdeel niet goed. De PvdA-fractie vindt de term bovenlokaal niveau beter dan stadsdeelniveau; bij stadsdelen denkt zij meer aan structuren zoals in Amsterdam en Rotterdam. Op p.24 wordt gesteld dat de veiligheid in de wijken is verhoogd door de uitbreiding van de snelheidsbeperkingen; dat is ook zo maar alles valt of staat met het gedrag van de weggebruikers. Is er inzicht in de handhaving en zo ja, wat zijn de plannen daarvoor in de toekomst? Waar is het bedrag van gebleven (p.27)? Zij is overtuigd door de accountant inzake de voorziening Centrumplein. Een budgettair neutrale uitkomst heeft haar sterke voorkeur en zal voorlopig leidend blijven. Zij begrijpt dat er in 2006 weinig is gebeurd met de speelplaatsen (p.32); dat is jammer. Er wordt gesproken over een voor Nederlandse begrippen megafusie tussen NUON en Essent (p.46). Het dividend van die aandelen heeft er ook vorig jaar voor gezorgd dat het geheel sluitend werd en de gemeente positief kan eindigen; die inkomsten lijken wel structureel. Er moet dus goed over nagedacht worden of dat tafelzilver wel verkocht moet worden. Op p.51 wordt nog gesproken over een intentieverklaring met IKEA maar daar is inmiddels een ontwikkelovereenkomst mee gesloten; in 2006 is dus meer bereikt dan hier wordt aangegeven. Hoe staat het met de pannenkoekenboerderij? Zij deelt de eerder door de VVD naar voren gebrachte zorgen mbt het weerstandsvermogen. De fractie Liberaal Leiderdorp merkt op dat iedereen aan deze tafel zich zorgen maakt om het weerstandsvermogen. Anderzijds helpt de PvdA er aan mee om het weerstandsvermogen steeds verder aan te tasten, bijv. door het steken van in de Boterhuispolder. Hoe wil de PvdA dat met elkaar in evenwicht brengen? De PvdA-fractie antwoordt dat het besluit over de Boterhuis- en Achthovenerpolder door een grote meerderheid van de raad is genomen juist om te garanderen dat de groenflanken van Leiderdorp ook groen blijven. En daarbij is het de vraag of het laten lopen van koeien aldaar voldoende is om dat te waarborgen; zij denkt het niet.

4 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD Het gaat er de fractie Liberaal Leiderdorp om dat de PvdA meewerkt aan het doen van grote uitgaven (Centrumplan, Centrumplein, uitbreiding Winkelhof) zonder dat daar enige (te verwachten) inkomsten tegenover staan. Die projecten tasten nu juist het weerstandsvermogen aan. De PvdA-fractie heeft net nog gezegd dat het Centrumplan budgettair neutraal moet eindigen. De fractie Liberaal Leiderdorp begrijpt de zorgen van de PvdA niet als de PvdA aan de andere kant meehelpt het weerstandsvermogen zo klein mogelijk te maken. De PvdA-fractie zegt dat het Centrumplan het weerstandsvermogen niet aantast omdat dat op nul moet eindigen. Als het zo is dat met het uitgeven van geld zonder dat daar concrete inkomsten tegenover staan wel gewaarborgd kan worden dat de Boterhuispolder groen blijft, dan heeft zij het geld daarvoor over. Niet alles is te vertalen in ook een opbrengst en soms moet een verlies genomen worden waar een geheel ander voordeel tegenover staat, dat niet in geld uit te drukken is. Wat is het plan van het college inzake het terugbrengen van het ziekteverzuim? Vanuit de oude SLR is in 2006 een eerste afrekening gekomen die nog in de pot van woninggebonden subsidies zat; dat is incidenteel maar wat is ten aanzien daarvan de verwachting voor 2007 en verder? De GL-fractie zegt dat 2006 een druk jaar is geweest in Leiderdorp; veel projecten lopen, zijn gestart of inmiddels afgerond. De ambities liggen hoog, net als de werkdruk voor de organisatie. Veel van hetgeen de gemeente zich had voorgenomen, is ook daadwerkelijk gerealiseerd of bevindt zich in de uitvoeringsfase en daarvoor verdient deze organisatie een pluim. Een aantal kanttekeningen die ook zij had, zijn reeds naar voren gebracht. Tav het groen (p.21) leest zij in de begroting dat Leiderdorp ernaar streeft zijn groene karakter te behouden en te versterken; het Jaarverslag laat niet zien dat daar nu zo intensief aan gewerkt is. Is het college van mening erin geslaagd te zijn om dat groene karakter te versterken in 2006? Hoe zit het met de herplant van bomen en struiken? Zijn alle gekapte bomen en struiken herplant? Wat zijn de ervaringen van het college met de verplichte groentoets bij de ruimtelijke projecten? Wordt er inmiddels al gecontroleerd of particulieren voldoen aan de herplantplicht? Krijgen particulieren die een boom gekapt hebben na enige tijd al een brief met de vraag of herplanting heeft plaats gevonden? Mbt de natuurvriendelijke oever langs de Gallaslaan zegt zij, dat zij deze vorm van vergroting van biodiversiteit gaarne ook op andere locaties in het dorp ziet. Ook de boomaanplant langs de Boumanweg verheugt haar en zij is trots dat dankzij haar initiatief de wilgen gespaard zijn gebleven. Minder te spreken is zij over de wijkgroenstructuren (p.22). Hoewel zij begrip heeft voor de situatie dat er een gebrek aan capaciteit is, betreurt zij de keuze om de aanpak van samenhang van het groen te verschuiven van 2006 naar Zij herinnert het college eraan dat versterking en herstel van het groen niet alleen voor haar fractie maar ook voor veel burgers van belang is. Zij gaat er dan ook van uit dat van uitstel geen afstel komt. In de begroting 2006 staat dat de parkpromenade langs de Laan van Berendrecht een heel groen karakter krijgt; komt daar nog meer groen want heel groen is die promenade niet te noemen. Per 1 januari 2007 is vastgesteld dat hondeneigenaren de hondenpoep zelf op moeten ruimen; is er enige vorm van handhaving geweest of gaat die nog komen? In de begroting staat dat het Leiderdorpse verkeersbeleid mn is gericht op het voorkomen van verkeersknelpunten. Intussen is het niet meer zaak om knelpunten te voorkomen maar moeten alle zeilen bijgezet worden om de knelpunten op te lossen en ervan af te komen. Zij mist in het Jaarverslag (p.24) speciale aandacht voor het grootste knelpunt, de Stierenbrug; hoe is de stand van zaken? Zij hoopt dat het eindresultaat mbt de zandwinning er zo gunstig uit zal zien als nu wordt verwacht. In de begroting staat dat er niet alleen onderzoek zou worden gedaan naar de kwaliteit van speelplaatsen maar de vraag ook werd meegenomen of er voldoende speelplaatsen zijn. Zijn er nog speeltuinen aangelegd of verwijderd op verzoek van burgers om tot een op maat gesneden speelplaatsenaanbod te komen? Dat was immers een speerpunt. De algemene reserve (p.45) heeft de laatste jaren steeds een flinke injectie gekregen door bijv. nu de van de BNG. In het voorwoord staat overigens dat het positieve saldo van de Jaarrekening te danken is aan hogere dividendopbrengsten van de NUON; moet dat niet BNG zijn? De komende jaren moet de gemeente er rekening mee houden dat er minder van dit soort injecties plaats zullen vinden; heeft het college al een concrete voorstelling van zaken hiervan? Een weerstandsvermogen van 1,3 of 1,4 was altijd ruim voldoende; 1,0 is nog net voldoende en zij hoopt dat dat ook voor volgend jaar minimaal gehandhaafd kan blijven. Wethouder Gardeniers merkt op dat er veel projecten zijn die in 2006 of 2005 gestart zijn en die doorlopen in 2007, vandaar soms de verwijzing naar Op vragen betreffende actuele zaken waar hij nu niet direct een antwoord heeft, komt hij schriftelijk terug. Tav de groenflanken zegt hij, dat soms de kosten voor de baten uitgaan. Holland Rijnland heeft een aantal speerpunten neergelegd mbt het groen in de vorm van subsidies en daar wil Leiderdorp gaarne gebruik van maken; daarvoor is het wel van belang eerst goede plannen op te stellen. In het collegeakkoord staat dat de groenflanken verdedigd zullen worden. Over de stelling van de BBL dat er teveel in dit Jaarverslag staat over 2007, verschilt hij van mening. De acties van de gemeente tav de scholen en het GOA-beleid in 2007 krijgt de commissie binnenkort. Zwemvaardigheid wordt ook dit jaar nog gecontinueerd samen met Sportfondsen Leiderdorp. De nota Wijk- en buurtgericht werken is inderdaad dit jaar gereed gekomen maar het grootste deel is vorig jaar al voorbereid. De afschrijving mbt sociale zaken is al eens aan de orde geweest. Met Leiden is gaan samenwerken met de afdeling Sociale zaken maar toen bleek dat op het programma dat Leiderdorp gebruikte geen onderhoud meer werd gepleegd. Er is vervolgens voor gekozen een eenmalige investering te plegen die ook in één keer is afgeschreven; daardoor hoefden de klanten niet in de kou te blijven staan. De

5 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD Touwbaan wordt nauwlettend gevolgd door het college. Het college is op dit moment in gesprek met een andere huurder die het leegstaande gedeelte evt. wil gaan huren. Er ligt een onderwijsbestemming op het pand en de evt. nieuwe huurder waarmee het college nu spreekt, is niet geheel onderwijsgerelateerd maar hij denkt wel dat daar een vergunning en vrijstelling voor verleend kan worden. Als daar meer zekerheid over komt, zal hij de leden direct informeren. Op de Laan van Berendrecht is volgens hem flat 1 een koopflat en zijn de rest huurflats. De BBL-fractie merkt op dat er 24 koop- en de rest huurwoningen zijn. Wethouder Gardeniers zal dit aanpassen in het Jaarverslag. Jaarlijks krijgt Leiderdorp een hoeveelheid statushouders opgelegd vanuit het Rijk; de benodigde ruimten moeten er wel zijn. Meestal zijn dat eenlingen en het is niet de bedoeling dat die in vijfkamerwoningen worden gehuisvest. Op dit moment wordt bekeken of daar een woning voor aangeschaft kan worden via AWL; in een grotere woning kunnen dan meerdere statushouders worden gehuisvest. Op de vraag mbt de realisatie van bestemmingsplannen komt hij schriftelijk terug. De hondenbezitters van Leiderdorp hebben meerdere keren aangegeven dat zij de uitwerpselen van de honden opruimen, dus hij gaat ervan uit dat zij dat ook doen. De GL-fractie zegt dat dat in veel gevallen nog niet gebeurt. Wethouder Gardeniers had dezelfde ervaring onlangs nog in de Houtkamp; dat zijn waarschijnlijk honden die uit een ander dorp komen. Op de handhaving komt hij nog terug; het is zaak eerst een evaluatie te houden voordat daarop gehandhaafd kan worden, afgezien nog van de geldelijke kant hiervan. De fractie Liberaal Leiderdorp zegt dat als de Wethouder er inderdaad van overtuigd is dat hondenbezitters de hondenpoep opruimen, dan is het misschien niet meer nodig de depodogs te bestellen. Wethouder Gardeniers zegt dat ook hondenbezitters van buitenaf daardoor gestimuleerd worden de hondenpoep op te ruimten. Op de vraag over de bomen komt hij schriftelijk terug. Een jaar of vier geleden is regionaal afgesproken dat de Winkelhof een winkelcentrum op stadsdeelniveau is; ook de raad heeft dat geaccordeerd. Nog dit jaar zal een start gemaakt worden met de Grotiuslaan; wanneer precies weet hij niet. Sommige fietspaden die herbestraat zijn, zijn na enige tijd inderdaad weer moeilijk te berijden; dat komt door de wortels van de bomen die erlangs groeien. Er kunnen bomen met rechtstandige wortels voor in de plaats gezet worden; ook kan er voor gekozen worden de bestaande bomen te laten staan en de fietspaden aan te pakken. Binnenkort komt een notitie over speelplaatsen. Mbt de lokale omroep zegt hij dat de gemeente daar wel een bepaalde keuze in heeft en dit niet alleen een één op één doorsluizen is. Hij had verwacht voor de zomer een notitie over de begraafplaats gereed te hebben; die komt in ieder geval nog dit jaar maar ivm de capaciteit binnen dit huis laat dit nog even op zich wachten. Hetzelfde geldt voor de BRA; ook dat is nog niet geheel rond en wanneer dat wel gereed is, laat hij schriftelijk weten. Voor de verkiezingen met het potlood heeft de gemeente extra vergoedingen gekregen, die toereikend waren. Met de accountant is gesproken over een uitgebreider grondbeleid en het in het Jaarverslag opnemen van de doelstellingen en visie die daarachter zitten; dat staat in de planning. Er wordt druk gedacht over hoe de doelstellingen smarter neergezet kunnen worden; dat loopt volgens hem erg goed. De WSW-organisatie verdient extra aandacht mn de aanpassing agv de nieuwe wetgeving; daarover wordt druk overleg gevoerd met DZB. Hij zal alsnog meer toelichting verstrekken over de verschillen in de begrotingswijzigingen; evt. specifieke vragen kunnen aan hem g d worden. De VVD-fractie heeft daar reeds vragen over gesteld en die zijn ook beantwoord. Zij had het alleen prettig gevonden als die ook in het verslag waren verwerkt. Wethouder Gardeniers zegt dat die als erratum aan het Jaarverslag toegevoegd kunnen worden. In Leiderdorp is een grote groep klanten van de WSW die moeilijker plaatsbaar is; dat blijft een groot aandachtspunt. Sommige bestanden waren het laatste kwartaal niet geheel bijgewerkt dus toen is uitgegaan van niet geheel uptodate cijfers. De VVD-fractie maakt daaruit op dat het aantal klanten hoger is ipv lager. Wethouder Gardeniers zal het exacte aantal nagaan; volgens hem ligt dat aantal ongeveer gelijk. Het accommodatiebeleid komt eraan en wanneer dat precies is, zal hij schriftelijk laten weten. De PvdA-fractie merkt op dat de Wethouder zijn uiterste best doet om antwoorden te geven maar zij is toch gewend dat bij dit soort besprekingen meer collegeleden aanwezig zijn, die vanuit hun portefeuilleverantwoordelijkheid antwoord geven op vragen. Waar zijn de andere collegeleden? Wethouder Gardeniers antwoordt dat vanavond mn over het Jaarverslag wordt gesproken en niet over wat er gaat gebeuren. Daar kan hij echter niet altijd precies op antwoorden en hij geeft liever precieze antwoorden, vandaar zijn voorstel op sommige zaken schriftelijk terug te komen. De fractie Liberaal Leiderdorp zegt dat de andere Wethouders wellicht beter vragen kunnen beantwoorden over zaken die onder hun portefeuille vallen. Wethouder Gardeniers denkt dat sommige vragen over dit jaar in een technische ronde van een Jaarverslag wat minder thuis horen. De Voorzitter benadrukt dat het college verantwoording aflegt in het Jaarverslag over het gevoerde beleid; dat is niet alleen financieel maar ook inhoudelijk en in die zin was het ook altijd gebruikelijk dat er zoveel mogelijk collegeleden bij aanwezig zijn.

6 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD Wethouder Gardeniers bestrijdt dit. Bij de technische ronde was alleen de portefeuillehouder Financiën aanwezig. In de raad legt het gehele college verantwoording af. Volgens de fractie Liberaal Leiderdorp is dit geen technische ronde en is de commissie bijeen gekomen om met het college het gevoerde beleid te bespreken en te beoordelen. Het is al eerder gebleken in deze collegeperiode dat de collegeleden blijk geven van weinig interesse in hun werk. Als de andere collegeleden er wel waren geweest, had de commissie vanavond meer antwoorden kunnen krijgen en nu moet dat allemaal uitgezocht worden. De Voorzitter kan zich voorstellen dat Wethouder Gardeniers niet van alle beleidsvelden alles af weet maar het was inderdaad handiger geweest als de andere collegeleden ook aanwezig waren geweest. Wethouder Gardeniers zal dit signaal meenemen voor de volgende keer. Ook over ROC IJmere kan hij niet concreet zeggen wat er op dit moment speelt. Partijen staan nog steeds tegenover elkaar; het college heeft een opdracht meegekregen en daar houdt het college aan vast. Op dit moment is er radiostilte. Tav de bedrijvigheid in de woonwijken zegt hij, dat hier in de commissie over gesproken is; de afspraken zijn echter nog niet concreet vastgelegd en dat zal hij dan ook aan zijn collega doorgeven. Op p.99 staat een tekst over de voorziening Centrumplan, die veel vragen zal beantwoorden. Het college verwacht dat dit gehaald zal worden en dat is ook een must voor het college. Op de vraag over de NME-reserve komt hij schriftelijk terug. Op de risico-inventarisatie komt hij straks tijdens de presentatie terug. De losse deelplannen van W4 en de losse risico's zitten allemaal in de risicoinventarisatie; die stelt hij liever niet beschikbaar omdat Leiderdorp met een aantal partijen nog in onderhandeling is maar die kan altijd ingezien worden. Hij benadrukt dat die informatie strikt vertrouwelijk is. De accountant doelde mn op de afdracht die Leiderdorp aan Rijkswaterstaat moet doen; voor het risico van die 12,5 miljoen is nog geen noodscenario cq alternatief voor. Dat risico moet dus in de lange termijnplanning meegenomen worden en dat zal ook gebeuren vanaf waarschijnlijk Leiderdorp heeft twee verschillende dividenden ontvangen, eigenlijk het totale voordeel van het afgelopen jaar. De NUON heeft de afgelopen jaren een reorganisatie doorgemaakt en zich terug getrokken op haar kerntaken; vele (deelnemingen van) commerciële zaken zijn afgestoten en dat heeft een aardige boekwinst opgeleverd waar de aandeelhouders van mee profiteren. Daarnaast voert NUON door de reorganisatie een duidelijk beter beleid waardoor ook meer mogelijk is. NUON hanteert momenteel 45% pay out en het dividend van afgelopen jaar is bijgesteld met 36 miljoen. Daardoor zal Leiderdorp ongeveer extra incasseren. NUON heeft ook aangegeven dat als een fusie met Essent door zou gaan, de pay out omhoog gaat naar 50% maar dat soort bedragen kan Leiderdorp in de nabije toekomst nooit meer verwachten omdat dergelijke boekwinsten niet meer te halen zijn. De BNG geeft een ander soort dividend, nl. een bonusdividend; een sigaar uit eigen doos en nog een slechte ook want de BNG heeft haar eigen kapitaal vermindert. Een bonusdividend klinkt mooi maar het is in wezen een terugbetaling van kapitaal van eigen vermogen. Ook van de BNG zal dus in de toekomst minder dividend ontvangen worden. Dit jaar zal Leiderdorp ook nog een bonusdividend ontvangen maar hij ziet liever een jaarlijks structureel dividend - dat altijd op een goed niveau lag - dan één keer iets extra's, welk geld Leiderdorp vervolgens moet gaan beleggen; die beleggingsvormen staan echter niet tot Leiderdorpse beschikking. De VVD-fractie meent dat dat niet van invloed is op de winstgevendheid van de bank, zoals in het Jaarverslag staat. Wethouder Gardeniers zegt dat de BNG een triple A- rating heeft, de hoogste die er te halen is. Ook bij het terugbrengen van het eigen vermogen zal de BNG daar nog steeds aan blijven voldoen maar als het wat moeilijker wordt, zal de pay out lager worden want de BNG wil wel aan die rating blijven voldoen. De staat heeft gemeend dat de BNG teveel eigen vermogen heeft en de BNG moet daar iets van afstaan. De fractie Liberaal Leiderdorp zegt dat dat bonusdividend ook gebruikt kan worden om leningen van de gemeente af te lossen. Wethouder Gardeniers verwijst naar het voorstel om de toe te voegen aan de algemene reserve want die is afgelopen jaar met planmatig beheer enigszins uitgehold om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Het is goed het eigen vermogen van de gemeente weer wat omhoog te brengen. De vrij beschikbare reserves bepalen mn het weerstandsvermogen van de gemeente. De fractie Liberaal Leiderdorp vindt het leuker met geld geld te maken dan dat geld op de bank te zetten. Als het geld in een voorziening zit, levert het niet veel op maar als dat wordt gebruikt om leningen af te lossen dan kan de vrij gekomen rente ergens voor gebruikt worden. Daar is volgens Wethouder Gardeniers ook een treasurystatuut voor waar dit soort zaken nauwkeurig in de gaten worden gehouden, evenals de rentestanden. Lange termijnrente is bij het aantrekken van geld vaak duurder omdat de risico's voor de geldverstrekker minder duidelijk te voorzien zijn dan bij korte termijnleningen. De gemeente Leiderdorp mag niet beleggen. De terugloop van het weerstandsvermogen baart ook het college zorgen. Van elke incidentele meevaller de komende jaren zal het college voorstellen die direct toe te voegen aan de algemene reserve. Mbt het gemeentehuis zegt hij, dat hier een voorziening voor is getroffen en die zit als risico in het Jaarverslag. In de voorziening Centrumplan zit een groot deel van het gemeentehuis verwerkt en daarmee valt het financiële risico gedeeltelijk weg. Sommige vacatures blijken moeilijk te vervullen en dan is de gemeente wel gehouden aan het inhuren van derden. Ook zijn sommige adviezen moeilijk te krijgen, waar vervolgens ook derden voor

7 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD nodig zijn. Naar de planning- en controlcyclus zal nog eens heel goed gekeken worden en daarbij het gehele personele gebeuren. De forse huurprijs voor Reaal heeft ook te maken met servicekosten en afspraken die gemaakt zijn. De overschrijdingen van de kredieten hebben bij elk krediet een andere oorzaak; hij zal hier schriftelijk op terug komen. Wat de handhaving betreft, stelt hij voor de evaluatie van de BOA af te wachten. Sommige handhavingszaken hebben voor de politie niet de hoogste prioriteit en als de raad dat wel wil, dan zal de raad dat ook elke keer in de gesprekken met de politie aan moeten geven. De Touwbaan staat regelmatig vol met geparkeerde vrachtauto's op tijden dat dat niet mag en zo komt hij wel eens vaker vreemde zaken tegen in Leiderdorp. De fractie Liberaal Leiderdorp vraagt of de Wethouder nog wat vreemde zaken kan openbaren. Zij schrikt ervan als de Wethouder praat over nog meer duistere zaken. Wethouder Gardeniers spreekt niet over duistere maar over vreemde zaken. Hij somt een aantal verkeersvoorvallen en gevaarlijke situaties op die hij zelf ervaren heeft. De fractie Liberaal Leiderdorp vraagt wat de Wethouder daaraan gedaan heeft. Wethouder Gardeniers antwoordt dat hij in de gevallen dat hij er zelf wat aan kon doen daar zelf ook iets aan gedaan heeft en zijn ervaringen heeft hij ook gemeld aan de Burgemeester. Mbt de speelplaatsen zegt hij dat eraan gewerkt wordt; in 2006 zijn de noodzakelijke vervangingen gedaan. Hij kan zich vinden in de opmerking over het tafelzilver van NUON want dat levert nog steeds een structureel dividend op. Er zijn meer gemeenten bezig deze aandelen te verkopen, terwijl daar geen markt voor is. De fractie Liberaal Leiderdorp zegt dat als de fusie lukt - hetgeen zij betwijfelt - dan wordt dit een commerciële onderneming en dan zal de gemeente die aandelen willen verkopen. Dat is een goed punt, aldus Wethouder Gardeniers, en die discussie zal ook in de raad gevoerd moeten worden. De bedoeling achter de fusie NUON/Essent is om internationaal te gaan, zo werd op de laatste aandeelhoudersvergadering gezegd. Rond oktober/ november zal de NMA een uitspraak doen en of dan klanten afgestoten moeten worden, weet hij niet. Of het netgedeelte er wel of niet in blijft, is ook niet bekend. Wat betreft IKEA: dat is inmiddels inderdaad een zekerheid. Aan de pannenkoekenboerderij wordt gewerkt. Het ziekteverzuim en het personeel heeft de aandacht van het college; overigens ligt het ziekteverzuim hier niet hoog. Er zijn nu afspraken gemaakt mbt de SLR-afrekening; Holland Rijnland heeft een bepaalde zeggenschap over wat met het restantbedrag gaat gebeuren. Dit bedrag wordt niet ingeboekt maar hij zal niet vergeten dat het nog op de lat staat. Getracht wordt aan de groenflanken wat te doen. Er gaan op dit moment wat bomen verloren maar er is een herplantingsplicht en daar wordt strikt de hand aan gehouden. Het college is in overleg met de groenorganisaties over de verplichte groentoets; bekeken wordt of dit wat gestructureerder kan. De herplantingsplicht bij particulieren ligt wat lastiger; daarover wordt nog nagedacht en de desbetreffende Wethouder zal daar een keer nader op ingaan. De GL-fractie heeft daar al verschillende malen aandacht voor gevraagd en dat is op een niet al te ingewikkelde wijze te regelen, gezien de ervaringen in andere gemeenten. Waarom moet dit zo lang duren? Daar krijgt GL antwoord op, aldus Wethouder Gardeniers. De wijkgroenstructuur is wat naar achteren geschoven in de planning maar dat wil niet zeggen dat het daarmee verdwijnt; het komt nu gewoon beter zo uit in de planning. De Laan van Berendrecht vindt ook hij nog niet erg groen. Er heeft zich een ondernemer aangediend die die laan wil aankleden; hij zal eerst binnen het college moeten bespreken of dat wel kan. Het lijkt de PvdA-fractie een aardig idee om een soortgelijke constructie te vinden als voor de rotondes die door hoveniersbedrijven worden geadopteerd. De GL-fractie voegt daaraan toe dat dat soort sponsoringsmodellen ook in andere gemeenten worden gehanteerd. De fractie Liberaal Leiderdorp vraagt wat de Wethouder daar nog meer voor groen wil hebben; dan zouden er eerst tegels moeten verdwijnen aldaar. Wethouder Gardeniers wil dat overlaten aan de experts. Over de Leiderdorpse brug wordt regelmatig met de voorstad van Leiderdorp gesproken; dat zal nog even een knelpunt blijven en misschien zelfs groter worden op het moment dat de A4 op de schop gaat. De GL-fractie merkt op dat dan misschien eindelijk iedereen met de fiets naar zijn werk gaat. Dat zou een gevolg kunnen zijn volgens Wethouder Gardeniers. Dit aandachtspunt wordt ook meegenomen door Rijkswaterstaat. De fractie Liberaal Leiderdorp heeft het antwoord mbt het risico van het gemeentehuis niet begrepen. Wethouder Gardeniers licht toe dat op het moment dat het Centrumplan alleen als risico was neergezet daar ook een gedeelte van het gemeentehuis in zat en dat was als risico benoemd. Op het moment dat dit als voorziening wordt neergezet, is dat een totaalplan en als risico afgedekt. Dit is geheel conform de afspraken met de raad. De VVD-fractie merkt op dat dit dus niet uit de analyse is verdwenen maar alleen elders is ondergebracht. Daar komt het inderdaad op neer, aldus Wethouder Gardeniers. De fractie Liberaal Leiderdorp dacht niet dat voorzieningen in de begroting werden opgenomen.

8 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD Wethouder Gardeniers zegt dat dit nu in ieder geval zichtbaar is. De Voorzitter verduidelijkt dat het risico is afgedekt omdat de voorziening is genomen. Daarom is dit nu niet een opzichzelfstaand risico meer en dus ook uit de risico-analyse verdwenen. De begroting is een samenstel van de balans en de verlies- en winstrekening en in die zin kan gezegd worden dat het in de begroting is opgenomen. Tweede termijn De BBL-fractie vraagt wanneer de onderhandelingen met de nieuwe huurder van de Touwbaan afgerond zijn. Is dit een andere huurder dan de huurder waar een jaar geleden over gesproken werd? Mbt de statushouders ging het haar erom dat het percentage dat in de tabel op p.20 staat onjuist is. Het gaat haar er niet om om nu een gedetailleerde onderhoudsplanning van de Grotiuslaan te verkrijgen maar om de vraag hoe tekst van de eerste zin in relatie staat met de volgende zinnen. Wanneer wordt gesproken over een startmoment? De VVD-fractie zegt mbt p.13 dat het haar niet gaat om het accommodatiebeleid maar om de inventarisatie van de gemeentelijke accommodaties. Zij neemt aan dat die er is. Wanneer is de risico-inventarisatie gereed mn vwb programma 4? De PvdA-fractie zegt mbt de verkeersregelinstallaties (p.67) dat in het kader van de slechte verkeersdoorstroming het wenselijk zou zijn die installaties mn op de kruising Engelendaal/Gallaslaan nog eens te bezien, want die kruising veroorzaakt regelmatig opstoppingen. Wethouder Gardeniers antwoordt dat de huurder van de Touwbaan een andere is dan degene waar vorig jaar over werd gesproken. Op de statushouders komt hij schriftelijk terug. Naar de tekst mbt de Grotiuslaan zal gekeken worden. Een inventarisatie van de accommodaties is volgens hem beschikbaar. De VVD-fractie vraagt of zij daarover kan beschikken. Wethouder Gardeniers antwoordt dat deze nog niet in b&w is geweest maar daarna kan deze naar de commissie. Het college komt hier schriftelijk op terug. De VVD-fractie leest dat de inventarisatie in 2006 is afgerond; als dat zo is, dan wil zij die zien. Wethouder Gardeniers komt hier schriftelijk op terug. De vragen mbt de risico-analyse kunnen straks bij de presentatie terugkomen. Over de kruising op de Engelendaal is gezegd dat even gewacht wordt met evt. vervanging omdat dergelijke problemen in totaliteit bezien moeten worden, dit met het oog op de (hoge) kosten. De Voorzitter zegt dat vrijdag de raadsstukken verzonden worden; lukt het het college om dan de resterende vragen schriftelijk beantwoord te hebben? Wethouder Gardeniers zegt dat dat zal lukken. De Voorzitter concludeert dat het Jaarverslag door kan naar de raad voor besluitvorming. De BBL-fractie vindt het stuk nog niet rijp voor behandeling in de raad. Dit is het moment dat het college antwoorden moet geven op vragen vanuit de fracties en zij vindt het niet juist dat de andere collegeleden er niet zijn. De PvdA-fractie gaat ervan uit dat die antwoorden wel bij de raadsstukken gevoegd worden; dat is nu ook afgesproken. Dus wat haar betreft, is het stuk wel rijp voor bespreking in de raad. Dat is wel waar, aldus de BBL-fractie, maar daardoor ontbreekt het de fracties aan de mogelijkheid om in een tweede termijn vragen in te dienen en dan moet alles via de . Waarom zouden dan nog commissievergaderingen gehouden worden? Het gaat er de VVD-fractie in eerste instantie om dat er antwoorden komen op de gestelde vragen; dat is vandaag niet geheel mogelijk vanwege de afwezigheid van de andere collegeleden en ook zij is daar niet gelukkig mee maar als de vragen op tijd beantwoord worden, is dat voor haar voldoende. Mocht een fractie nog behoefte hebben een vraag naar aanleiding daarvan te stellen, dan moet dat in de raad kunnen. Zij wil het stuk dus wel doorsluizen naar de raad. De BBL-fractie vraagt of de VVD de raadsvergadering wil laten uitmonden in eerst een commissievergadering en daarna pas een raadsvergadering. De VVD-fractie meent dat voor 98% de vragen vanavond naar behoren beantwoord zijn. De CDA-fractie beaamt dat slechts een zeer klein percentage vragen niet beantwoord is vanavond. De GL-fractie heeft er een principieel probleem mee dat het college niet voltallig aanwezig was. Zij heeft dan ook begrip voor het standpunt van de BBL maar desalniettemin heeft zij er geen bezwaar tegen dit te behandelen in de raad. Zij zal hier in haar fractie nog over spreken en hier evt. in de raad op terugkomen. De fractie Liberaal Leiderdorp is het met de inhoudelijke argumenten van de BBL eens maar als de meerderheid dit stuk wel rijp vindt voor behandeling in de komende raad, dan is het de taak van de raad in die vergadering nog vragen te stellen maar ook het debat met de Wethouders aan te gaan over de daaruit voortvloeiende financiële resultaten. Dat moet dan wel nu afgesproken worden. Dat kan echter ook betekenen dat als tijdens de raad vragen niet beantwoord kunnen worden besloten wordt het stuk aan te houden. De PvdA-fractie begrijpt dit niet. De Wethouder heeft toegezegd de openstaande vragen te zullen beantwoorden en die beantwoording met de raadsstukken mee te zenden. Het is aan iedereen

9 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD toegestaan in de raad vragen te stellen en daar kan dan op geantwoord worden. De heer Thunnissen zal die raadsvergadering voorzitten en hier rekening mee houden. Wethouder Gardeniers is teleurgesteld over deze discussie. Hij heeft slechts van één fractie (VVD; zie bijlage 2) vooraf vragen ontvangen terwijl hij iedere keer aangeeft dat het vooraf stellen van vragen toch wel makkelijk is, ook met het oog op de druk binnen het ambtelijk apparaat. Ook vrijdag is hierover gesproken. De fractie Liberaal Leiderdorp merkt op dat dit een procedure van de raad is en de mening van het college is in deze niet relevant. De Wethouder kan de fracties niet verwijten niet op tijd met vragen te zijn gekomen als de stukken op het laatste moment worden verstrekt. Ook is het een recht van de raad om vragen te stellen over datgene waar de raad antwoord op wil hebben. De Voorzitter concludeert dat het college de openstaande vragen schriftelijk beantwoord en dat het Jaarverslag in de komende raad geagendeerd wordt, waarin de openstaande vragen nog bediscussieerd kunnen worden. 6. Presentatie over risicomanagement De Voorzitter geeft de heer Kleihorst het woord, die een presentatie zal verzorgen over dit lastige onderdeel van de begroting cq het Jaarverslag. De heer Kleihorst is sinds januari 2007 senior beleidsmedewerker bij de afdeling Financiën. Hij geeft middels een powerpointpresentatie aan hoe met het risicomanagement in Leiderdorp omgegaan wordt; copieën van de bijbehorende sheets worden als bijlage 1 bij het verslag gevoegd. Nav de presentatie verwijst de Voorzitter naar een willekeurig voorbeeld uit de lijst van 10 grote risico's die genoemd worden, zijnde de rentestijgingen. De rentestijgingen op de kortlopende leningen leiden tot extra uitgaven, leest hij in het Jaarverslag; daar wordt een kans van 4, een gevolg van 4 en een risicoscore van 16 bij gezet. Dat heeft een invloed van 3,5% op de simulatie; kan de heer Kleihorst aangeven hoe dat percentage tot stand komt? De heer Kleihorst antwoordt dat de rentemarkt fluctueert en de kans dat dat percentage stijgt, is aanzienlijk aanwezig. De exacte technische werking van het pakket kent hij niet dus hoe die 3,5% tot stand komt, moet hij navragen. De VVD-fractie begrijpt dat de beoordeling van het risico door personen wordt gedaan; welke personen cq functies doen dat? Zij kan zich voorstellen dat er misschien een risico uitgelaten wordt om bijv. het weerstandsvermogen beter te maken; dat is wellicht slecht gedacht maar dat kan gebeuren. Waar het haar om gaat, is dat dit natuurlijk altijd mensenwerk blijft. De VVD-fractie vraagt of het college uiteindelijk beoordeelt welke risico's erin komen en welke niet. Dat is niet zo, aldus de heer Kleihorst. Aan de hand van alle risico's die objectief ingevoerd worden, komt het pakket zelf met een volgorde van de risico's. Het gaat de VVD-fractie om de input; bepaalt het college met welke risico's gerekend wordt? Dat is niet het geval volgens de heer Kleihorst. De Voorzitter benadrukt dat hier natuurlijk ook een accountantscontrole overheen gaat. De fractie Liberaal Leiderdorp vraagt of er ook een kansenanalyse wordt gemaakt, maw een analyse van ingeschatte inkomsten. De heer Kleihorst zegt dat een dergelijke analyse niet wordt gemaakt. Het gaat er mn om om de negatieve gevolgen in beeld te krijgen. De CDA-fractie denkt dat Liberaal Leiderdorp bedoelt of er een goed model is voor goed koopmanschap. De fractie Liberaal Leiderdorp zegt dat zij geen goed koopmanschap van de gemeente verwacht want die rol heeft de gemeente niet. Zij bedoelt dat regelmatig te zien is dat iets veel meer oplevert en zij kan zich voorstellen dat daar ook een analyse van gemaakt wordt. De VVD-fractie vindt die opmerking grappig. Een gemeente gaat altijd uit van een worst case-scenario; wil Liberaal Leiderdorp nu naar een zo gunstig mogelijk scenario gaan? Liberaal Leiderdorp zegt juist vaak dat het allemaal veel te rooskleurig wordt voorgesteld. Wethouder Gardeniers zegt dat goed koopmanschap toch ook in de overheid bestaat en dat is zelfs geregeld in de BBV; in sommige opzichten is die zelfs strakker dan in het bedrijfsleven. Door het voorzichtigheids-principe tav de inkomsten toe te passen, hoeft daar geen risico-analyse op losgelaten te worden. Als er meevallers zijn dan is dat mooi en die worden snel weggezet in de reserve. Het gaat om de tegenvallers; daar wordt naar gekeken in het kader van het weerstandsvermogen en -capaciteit. De PvdA-fractie denkt dat de risico-analyse inderdaad valt of staat met de objectiviteit van degenen die bepalen wat de kansen en gevolgen zijn. De Voorzitter dankt de heer Kleihorst voor de presentatie. 7. Rondvraag Er worden geen vragen gesteld. 8. Sluiting De heer Kleihorst bevestigt dat laatste.

10 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.35h. Vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie 1 op 25 juni 2007, De Voorzitter, de griffier, I.H.M. Cooijmans mw. E. Abma

11 NOTULEN COMMISSIE 1 LEIDERDORP DD Bijlage 2 bij Notulen Commissie 1 dd 18 juni 2007 Technische vragen van de VVD betreffende de Jaarrekening ) Pag 25 programma 2.3 economische zaken De volgende mutaties doen zich voor sinds de laatste begrotingswijziging: 1,6 mln verhoging uitgaven en verhoging inkomsten. Uit de toelichting op pag. 27 is ons niet duidelijk welke effecten betrekking hebben op het programma 2.3 economische zaken. De kosten van dit programma zijn gestegen van naar terwijl de inkomsten slechts zijn gestegen van naar ! Tijdens de controle op de jaarrekening heeft de accountant aangegeven dat de kosten en opbrengsten van het project Zandwinning/Grondberging niet verantwoord mochten worden zoals in de voorgaande jaarrekeningen. Helaas is dit in de interim controle niet naar voren gekomen en is dit als een late mutatie alsnog aangepast. Hiermee is op de balans als onder handen werken het project Zandwinning/Grondberging komen te vervallen. In plaats hiervan zijn onder de exploitatie in programma 2 onder 2.3 economische zaken de kosten en opbrengsten van het project meegenomen. De intern gehanteerde rente (4,5%) was hoger dan de betaalde rente. Hierdoor is er inderdaad winst gemaakt in programma 5. De interne rente wordt doorberekend aan projecten maar ook aan investeringen, aan de producten (via de kapitaallasten) en aan een aantal reserves. 3) Pag 89 Waarom is de opbrengst van de OZB niet-woningen (15%) lager dan gepland. Dit wordt met name veroorzaakt door latere oplevering van bouwprojecten rond de W4. 4) Pag 109 De huur voor de ruimte aan Reaal bedraagt per jaar. Hoeveel m2 en medewerkers betreft dit? Het oppervlakte van het gehuurde pand is 300 m2. Voorheen was hier het OWB gevestigd. Momenteel is de financiële en salarisadministratie gehuisvest in de Reaal. Dit betreft 12 medewerkers. Verder zijn er nog twee vergaderruimtes aanwezig die gebruikt worden wegens gebrek aan grotere ruimtes in het gemeentehuis zelf. In onderstaand overzicht is een uitsplitsing gemaakt: Begr na wijz Jaarrekening Lasten Project Zandwinning/ Grondberging Overige economische zaken Baten Project Zandwinning/ Grondberging Overige economische zaken Saldo Project Zandwinning/ Grondberging Overige economische zaken ) Pag 87 Er wordt aangegeven dat de rente inkomsten en doorbelastingen bijna 1 mln hoger zijn dan de rente kosten. Mag hieruit geconcludeerd worden dat er te veel kosten aan projecten wordt doorbelast en wordt hiermee en te positief saldo in programma 5 verantwoord?

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne. 3. Niet over reserves beschikken als een voorstel niet voldoet aan de 3 O s.

Gemeente Westvoorne. 3. Niet over reserves beschikken als een voorstel niet voldoet aan de 3 O s. Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 14 maart 2013 Sector: Middelen Team : Ingekomen d.d. Adviesnr. 74060 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen door: M. Kleingeld Akkoord met advies

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT . 'irt: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Reg istratien um mer raad 1 204468 Datum: 3 juni 2015 Afdeling / Team Raadsgriffie / Portefeuillehouder: Roald Helm Behandeld door: B.W. Gerdingh Ondenverp: Advies

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-01515 / portefeuillehouder M.A. den Boer afdeling Bedrijfsondersteuning opgesteld door M. Gobati datum/voorstel nr 30 september 2014 / * datum raad 30 oktober 2014 voorstel

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.:

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: Preadvies Portefeuillehouder : R.A.J.M. van Eijkeren Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: 2012.10602 Onderwerp : Voorstel inzake geactualiseerde grondexploitatie en geactualiseerd exploitatieplan

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV :

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV : Raadsvoorstel Op.06 Vergadering: : 5 maart 2013 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 19 februari 2013 Portefeuillehouder : A.M.T. Naterop Onderwerp : het verhogen van het eigenvermogen van het Regionaal

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Nota risicomanagement 2014

Nota risicomanagement 2014 Nota risicomanagement 2014 Opgesteld door: Afdeling concerncontrol D.d.: Februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Wettelijk kader en doelstellingen... 6 2.1 BBV... 6 2.2 Doelstellingen... 6 3 Risicomanagement...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming.

Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie raadsleden en steunfractieleden Huis van de Stad Status: Deelnemers: Doel: Toelichting: Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming. Raadsleden/steunfractieleden

Nadere informatie

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Inleiding Met ingang van de begroting 2017 gaat er het nodige veranderen in het Besluit Begroting en Verantwoording en daarmee in onze begroting.

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren,

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren, Gemeenteraad van Delft Postbus 78 2600 ME Delft Delft, 8 april 2013 Geachte dames en heren, Tijdens de vergadering van de raadscommissie SVR van 6 februari hebben wij onze bezwaren tegen het bestemmingsplan

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen?

Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen? Nr. Ingediend door: Agendapunt (nr + titel) Vraag Antwoord 1. PvdA 6. Kadernota begroting 2017 Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen? Met

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli 1. Inleiding Met een commissie vanuit de raad is de afgelopen maanden gekeken welke opties en scenario s denkbaar zijn als het gaat om de toekomst van

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Antwoorden op vragen aan het college

Antwoorden op vragen aan het college Antwoorden op vragen aan het college Reg. nr.: 2015-28 Datum waarop de vragen zijn gesteld: (na raadsvergadering) 21 april 2015 Stellers vragen: Aart van Veen (D66), Wietze Smit (BBNu) en Gerrit Taute

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005 gemeente Haarlemmermeer l Onderwerp toetsing restant Poriefeuillehouder J.J. Nobel Steiler Mw. C. Vredenburg-Timmer (023-5676314)l Mw. M. van de Kerkhof (023-5676723) Collegevergadering 9 mei 2006 Raadsvergadering

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Introductie gemeenteraad in de financiën Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Inhoud Algemeen: Wat is het belang van de begroting en de jaarrekening, wat doet de raad en wat

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren 21 maart 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging BEL 2016 (BW), agendapunt 7.5 vergadering cie. M&F Technische vragen t.b.v. de behandeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Gemeente Bussum Instemmen met de uitkomsten evaluatie meerjarenafspraak tussen N.V. Sportfondsen

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie