1 Inleiding 2. 2 Duurzaamheid 3. 3 Milieuvergunningen en meldingen 5. 4 Milieutoezicht, handhaving en klachtenbehandeling 6. 5 Huishoudelijk afval 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding 2. 2 Duurzaamheid 3. 3 Milieuvergunningen en meldingen 5. 4 Milieutoezicht, handhaving en klachtenbehandeling 6. 5 Huishoudelijk afval 7"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Duurzaamheid 3 3 Milieuvergunningen en meldingen 5 4 Milieutoezicht, handhaving en klachtenbehandeling 6 5 Huishoudelijk afval 7 6 Bodem en grondwatersanering 9 7 Water en riolering 10 8 Geluid 12 9 Externe veiligheid Lucht en geur Licht Energie en klimaat Budgettair kader 18 Bijlage 1: Milieuprogramma 2013 in de begroting 19 1

2 1 Inleiding De gemeente Renkum zet in op het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Daardoor worden toekomstige generaties niet beperkt in hun mogelijkheden. Voor het voeren van een goed beleid gericht op een duurzame samenleving is het van belang om tenminste de wettelijke milieutaken op een voldoende niveau uit te voeren en keuzes te maken die toekomstige generaties niet belasten Op basis van artikel 4.20 van de Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad jaarlijks een gemeentelijk milieuprogramma vast voor een daarbij vast te stellen periode. Het milieuprogramma 2013 is een milieuprogramma dat de in de Milieunota opgenomen actiepunten uitwerkt voor het jaar 2013.In de bijlage is een tabel opgenomen waarin deze actiepunten worden gekoppeld aan programmaonderdelen van de begroting Het milieuprogramma zal aan Gedeputeerde Staten en de VROM-Inspectie bekend worden gemaakt (conform artikel 4.21 Wet milieubeheer). Op lokaal niveau zal hieraan via het gemeentelijk huis-aan-huisblad aandacht worden geschonken. Het milieuprogramma is tevens op het gemeentehuis ter inzage gelegd en op de website van de gemeente geplaatst. Het milieuprogramma is intern gericht. Dit houdt in dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend door burgers, organisaties en bedrijven. Het milieuprogramma is dan ook geen besluit in de zin van artikel 1.3 Algemene wet bestuursrecht. Het milieuprogramma moet in samenhang met de Milieunota worden gelezen. Elk hoofdstuk is gewijd aan een thema waarbij de in de milieunota opgenomen ambities en actiepunten zijn overgenomen als opmaat voor het programma In het laatste hoofdstuk en in de bijlage wordt een koppeling gemaakt met de begroting en wordt aangegeven welk budget beschikbaar is voor deze maatregelen. Hierdoor kunnen de financiële middelen worden geborgd. 2

3 2 Duurzaamheid Ambitieniveau Duurzaamheid is een leidend begrip voor het beleid en de uitvoering daarvan in de gemeente alsmede voor inwoners, bedrijven en instellingen. Actiepunten Twee jaarlijks (2013 en 2015) organiseren duurzaamheidsmarkten voor bedrijven en inwoners; 2. Twee jaarlijks (2013 en 2015) d.m.v. een activiteit aandacht vestigen op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; 3. Aanpassen evenementenbeleid zodat uiterlijk 2016 alle evenementen in de gemeente duurzaam en CO2-neutraal georganiseerd worden; 4. In de gemeentelijke organisatie duurzaamheidsambassadeurs aanstellen; 5. De gemeente en Staatsbosbeheer werken samen aan het oprichten van een stichting die tot doel heeft het zo zelfstandig mogelijk laten uitbaten van De Beken met activiteiten op het gebied van duurzaamheid, natuur en milieu; 6. In 2016 is minimaal 50% van alle inkopen van de gemeente duurzaam; 7. Vanaf 2013 iedere twee maanden een inwoner, bedrijf, vereniging of instelling in het zonnetje zetten die een interessante en bruikbare duurzaamheids prestatie of tip heeft; 8. Onderzoeken in hoeverre gemeentelijke regels die duurzame initiatieven van burgers en bedrijven belemmeren afgeschaft of versoepeld kunnen worden; 9. Onderzoeken in hoeverre in de gemeente een repair café opgericht kan worden waar inwoners huishoudelijke en electronische apparatuur kunnen laten reparen; 10. Behoud titel Fairtrade Gemeente. Milieuprogramma In 2013 worden zowel voor inwoners als bedrijven duurzaamheidsmarkten georganiseerd. Zo mogelijk wordt daarbij aangesloten op initiatieven vanuit bedrijven zelf. Het doel hiervan is burgers en bedrijven bewust maken van de vele mogelijkheden die er zijn op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. 2. In 2013 wordt zo mogelijk tijdens de duurzaamheidsmarkt voor bedrijven aandacht geschonken Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 3. In 2013 wordt bekeken wat de juridische mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van het evenementenbeleid. Met tenminste twee initiatiefnemers/organisaties zullen gesprekken worden gevoerd om met hen te bekijken welke stappen door de organisatie gezet kunnen worden om hun evenement duurzaam en CO2 neutraal te maken. 4. In 2013 zullen medewerkers worden aangesteld die naast of binnen hun reguliere werkzaamheden in hun team duurzaamheidsaspecten in de gaten houden. De duurzaamheidsambassadeurs overleggen 2-3 maal onderling over hun bevindingen. 3

4 5. De gemeente en Staatsbosbeheer werken samen aan het oprichten van een stichting die tot doel heeft het zo zelfstandig mogelijk laten uitbaten van De Beken met activiteiten op het gebied van duurzaamheid, natuur en milieu; a. Hiertoe worden in 2013 gesprekken gevoerd met Staatsbosbeheer. Zonodig zal ook een bestemmingsplan wijziging aan de raad worden voorgelegd. Doel is de verbouwactiviteiten voor eind 2013 te starten. b. Daarnaast wordt overleg gevoerd met vrijwilligers, scholen, Staatsbosbeheer en andere partners over hoe het beschikbaar gestelde subsidiebudget voor natuur en milieueducatie ( /jr) optimaal besteed kan worden. 6. In 2013 beoordeelt de duurzaamheidsambassadeur bij team vastgoed en facilitair de inkopen op duurzaamheid en energie en gaat zonodig hierover het gesprek met bestellers aan. 7. In 2013 zal op de gemeentepagina in de Hoog en Laag 4 keer een artikel over een duurzame persoon, vereniging of ondernemer verschijnen. Vanaf 2014 zal dit 6 keer per jaar gebeuren. 8. Deze activiteit wordt, gezien de grote aantallen acties in 2013 uitgesteld tot later. 9. Deze activiteit wordt, gezien de grote aantallen acties in 2013 uitgesteld tot later. 10. In 2013 wil de Fairtrade Werkgroep Renkum 8 nieuwe deelnemers (supermarkten, winkels, instellingen etc.) per jaar werven en op minimaal twee evenementen Fairtrade over het voetlicht brengen. De gemeente zal hierbij ondersteunen. 4

5 3 Milieuvergunningen en meldingen Ambitieniveau Het op een juiste wijze verlenen van vergunningen voor nieuwe bedrijven of uitbreidingen van bestaande bedrijven; Actiepunten Het actueel houden van verleende vergunningen; 2. Het opstellen van vergunningen en het beoordelen van meldingen binnen de wettelijke termijn; % van de vergunningen verlenen binnen de wettelijke termijn. Milieuprogramma Wanneer wordt geconstateerd (bv bij controles) dat vergunningen niet actueel zijn, zullen bedrijven hierover worden aangeschreven. 2. Vanaf april 2013 wordt dit uitgevoerd door de ODRA. De verwachting is dat in 2013 ongeveer 25 meldingen en 3 aanvragen om een omgevingsvergunning met de activiteit milieu worden ingediend. 3. Hiertoe zullen afspraken worden gemaakt met de ODRA. 5

6 4 Milieutoezicht, handhaving en klachtenbehandeling Ambitieniveau Doelmatige handhaving van de milieuregelgeving en het uitvoeren van wettelijke taken; Actiepunten % van de binnengekomen milieuklachten moeten systematisch en adequaat afgehandeld worden; 2. Ieder kwartaal bekendmaking milieuklachtennummers (voor tijdens en buiten kantoortijden) aan burgers, via de gemeentelijke internetpagina en door publicatie in huis-aan- huisbladen; 3. Ieder kwartaal wordt een overzicht van het aantal en soort klachten gemaakt en besproken; 4. Jaarlijks tenminste 75 milieucontroles uitvoeren. Milieuprogramma Hiertoe zullen afspraken worden gemaakt met de ODRA. 2. Elk kwartaal zullen milieuklachtennummers (voor tijdens en buiten kantoortijden) via publicatie in huis-aan- huisbladen bekend gemaakt worden. Uiteraard is deze informatie ook te vinden op de gemeentelijke internetpagina. 3. Elk kwartaal wordt door de ODRA een overzicht van het aantal en soort klachten gemaakt. Dit overzicht van het aantal en soort klachten zullen wij met hen bespreken, en daarbij uitwisselen op welke wijze deze klachten voorkomen kunnen worden. 4. De ODRA zal opdracht krijgen minstens 75 integrale controles met daarbij behorende hercontroles uit te voeren. Daarbij komen de resterende hercontroles die betrekking hebben op controles uit het jaar Daarnaast zullen we voor een goede bekendheid met de regelgeving in 2013 door middel van een publicatie voorlichting geven over de geldende milieuwet- en regelgeving voor een bepaalde branche (nader te bepalen met ODRA). Het doel hiervan is het naleefgedrag te verbeteren zodat de kwaliteit van bodem, water en lucht binnen de gemeente wordt beschermd. 6

7 5 Huishoudelijk afval Ambitieniveau Voldoen aan wettelijke eisen gesteld in en op basis van de Wet milieubeheer om te komen tot een afvalscheidingspercentage van 65% in 2015 en de hoeveelheid restafval terugbrengen tot 175 kg per inwoner; Actiepunten Tweejaarlijkse (2013 en 2015) sorteerproef en uitvoeren van benchmark AgentschapNL; 2. Uit het KlantenTevredenheidsOnderzoek (KTO) moet tenminste een score van 7,5 komen; 3. Het invoeren op vrijwillige basis van oud papier en karton (OPK) containers bij zowel laagbouw als gestapelde bouw; 4. Het gratis aanbieden van een extra GFT container aan inwoners die daar behoefte aan hebben; 5. Intensiveren van de handhaving voor het gescheiden aanbieden van afvalstoffen (door middel van gele en rode kaarten); 6. Periodieke communicatiecampagnes gericht op het verbeteren afvalscheidingsgedrag inwoners; 7. Het plaatsen van bladkorven gedurende het bladseizoen op strategische plaatsen; 8. Het periodiek bekendmaken van de afvalscheidingsresultaten; 9. Het vervangen van de glascontainers; 10. Het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers bij hoogbouw indien eigenaar vastgoed bijdraagt in kosten; 11. De actiepunten in 2014 evalueren om te zien of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om in 2015 op een afvalscheidingspercentage van 65% uit te komen. Milieuprogramma In 2013 zullen zowel een sorteerproef, als de benchmark van het AgentschapNL worden uitgevoerd. 2. In 2013 zal een KTO worden gehouden. 3. In februari 2013 hebben alle inwoners kunnen aangeven of ze een oud papier container willen hebben. Deze worden vervolgens voor de zomer 2013 afgeleverd. 4. In februari 2013 hebben alle inwoners kunnen aangeven of ze een extra gftcontainer willen hebben. Deze worden vervolgens voor de zomer 2013 afgeleverd. 5. In 2013 wordt de handhaving (gele en rode kaarten) geleidelijk geïntensiveerd. 6. In 2013 wordt een communicatiecampagne houden om het scheidingsgedrag van de burgers in Renkum te verbeteren. 7. Het plaatsen van bladkorven gedurende het bladseizoen op strategische plaatsen is inmiddels de normale gang van zaken voor de buitenploeg. 8. De uitkomsten van de sorteerproef zullen in de media bekend gemaakt worden. 7

8 9. In 2013 worden alle 29 ondergrondse glasverzamelcontainers vervangen door grotere containers. 10. We stimuleren eigenaren om ondergrondse containers aan te schaffen, gezien de voordelen op gebied van ruimtelijke kwaliteit en gebruiksgemak. 11. Uit de omschrijving van deze actie blijkt al dat dit in 2014 wordt opgepakt. 8

9 6 Bodem en grondwatersanering Ambitieniveau Uitvoeren van wettelijke taken en het inrichten van een gronddepot inrichten voor grond uit eigen werken. De grond wordt hier dan tijdelijk opgeslagen tot en met de verplichte keuringen; Actiepunten Het inrichten van een gemeentelijk gronddepot. 2. Voortzetting monitoring grondwatersanering Zuiderbeekweg; 3. Monitoren grondwatersanering GAWAR terrein; 4. Ondersteunen van DLG bij uitvoering bodemsanering en herinrichting Renkums Beekdal; 5. Alle ingekomen bodemonderzoeken (Wabo) binnen een termijn van zes weken beoordelen. Milieuprogramma Dit actiepunt wordt in 2013 niet opgepakt. Eerst moet duidelijkheid komen over de mogelijkheden voor een gronddepot op de Veentjesbrug. 2. Wij zullen beoordelen wat de invloed is van nieuwe wetgeving over grondwatermonitoring op het monitoringsplan voor de grondwatersanering Zuiderbeekweg. Indien nodig gaan we met de provincie in gesprek over aanpassing van het monitoringsplan. 3. De herinrichting na de bodemsanering is afgerond en de grondwatermonitoring wordt in overleg met de provincie Gelderland ingericht. 4. De bodemsanering is in 2012 afgerond en de herinrichting van het Renkums Beekdal wordt in mei 2013 geopend. In 2013 zijn de activiteiten van de gemeente vooral gericht op het mede vormgeven van deze opening en het verder uitbouwen van de mogelijkheden voor recreatie en toerisme en bekendheid over in het Renkums beekdal. 5. Wij adviseren aanvragers wanneer bodemonderzoeken nodig zijn. De binnengekomen bodemonderzoeken worden door de gemeente zelf, de ODRA of in opdracht van de gemeente door een specialistisch bureau binnen de gestelde termijn beoordeeld. 9

10 7 Water en riolering Ambitieniveau Het creëren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem met een daarop afgestemd water- en landgebruik tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Actiepunten Op basis van de beschikbare meetgegevens onderzoeken of een update van het huidige GRP tot en met 2016 mogelijk is; 2. Opstellen van een nieuwe watervisie (incl. uitvoeringsprogramma); 3. Overstortingen van afvalwater vanuit de riolering in groene bergingen monitoren, zodat bergingen ontlast kunnen worden indien noodzakelijk; 4. Aantal overstortingen van afvalwater terugdringen met 10%; 5. Aantal meldingen (Melddesk) water op straat situaties met 10% verlagen; 6. Aanleg grondwatermeetnet; 7. Besluitvorming over afkoppeling hemelwater particulieren mede op basis rapport Rekenkamercommissie Alle regen komt van boven. Milieuprogramma In 2013 zal een pilot Doorwerth worden uitgevoerd, waarbij modellering van de riolering in Doorwerth informatie oplevert die gebruikt wordt bij de afweging of de update van het GRP mogelijk en wenselijk is. 2. In 2013 zal de watervisie worden geactualiseerd. Het programma water (uit de bestaande watervisie) zal worden afgerond door (onder meer): Het opstellen van een basiszuiveringsplan. Het opstellen van de visie afvalwaterketen. 3-7 In 2013 zullen de activiteiten opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2013 van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) worden uitgevoerd. Dit levert (een bijdrage aan) de in punt 3-7 geformuleerde acties. De uit te voeren activiteiten zijn: 'Good housekeeping' (asset management) riolering: vervanging, verbetering van buizen en gemalen. De vaste gegevens over de rioolinfrastructuur (hoe groot is die buis, van welk materiaal is deze gemaakt, hoe diep ligt hij e.d.) (laten) controleren en aanvullen, zoveel mogelijk in samenwerking met de regio en in afstemming met de ontwikkelingen rond beheerpakketten en BGT. Afspraken maken met de samenwerkingspartners om het geheel van inzamelen, transport en zuiveren van het afvalwater te verduurzamen. afronden meet- en telemetrieplan ontlasten groene bergingen Bram Streefland/Mr van Damweg onderzoek nut en noodzaak ontlasting groene bergingen Waterweg/Zandweg Het plaatsen van 14 peilbuizen in Oosterbeek en Heveadorp om beter inzicht krijgen in de werking van het grondwatersysteem. Hierdoor kan beter ingeschat worden welke effecten ingrepen in de bodem op het watersysteem hebben. 10

11 Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit allemaal samenwerkingsprojecten zijn, dus de uitvoering is ook afhankelijk van de samenwerkingspartners. Bij alle in 2013 uit te voeren ingrepen in het oppervlaktewater zullen we de milieueffecten goed in kaart brengen en deze mee laten wegen bij het bepalen van de ingreep. 11

12 8 Geluid Ambitieniveau Het behouden van de goede kwaliteiten en het benutten van kansen om voor de leefomgeving de geluidskwaliteit te verbeteren; Actiepunten Het toepassen van het geluidbeleidsplan bij ruimtelijke ontwikkelingen met het oog op het voorkomen en of verminderen van geluidhindersituaties; 2. Bij herziening/renovatie van de infrastructuur het geluidsaspect betrekken; 3. 90% van de geluidsklachten op een systematische en adequate wijze afhandelen. 4. Actualisatie Geluidsbeleidsplan. Milieuprogramma Wij adviseren bij planologische ontwikkelingen en bouwprojecten aanvragers over geluidhindersituaties. Zonodig wordt hiervoor akoestische expertise ingehuurd. 2. Bij ieder (college)voorstel over en aanbesteding van een herziening van infrastructuur zullen we aandacht besteden aan geluid/milieu en duurzaamheidsaspecten. Onderstaande aspecten worden daarbij betrokken: a. toepassen duurzame materialen b. toepassen geluidarme materialen c. snelheidsbeperkende maatregelen 3. Met de ODRA zullen wij afspraken maken over hoe zij de klachten afhandelen. Zonodig worden geluidmetingen uitgevoerd in klachtensituaties. 4. Deze activiteit is nog niet nodig in Langs het spoor in Wolfheze staan 11 woningen waar een geluidsanering vanwege het railverkeerslawaai moet plaatsvinden. Aan de woningen zullen geluidisolatiemaatregelen worden voorgesteld, zodanig dat in de woningen wordt voldaan aan de nomen. Hiervoor is een ISV-subsidie beschikbaar. 12

13 9 Externe veiligheid Ambitieniveau Uitvoeren van wettelijke taken en het beleggen van externe veiligheid op een zodanige wijze in de organisatie, dat de uitvoering van de externe veiligheidstaken voldoende wordt geborgd. Actiepunten Het beschikken over een overzicht van alle externe veiligheidstaken binnen de gemeente en een overzicht van de wijze waarop deze taken worden uitgevoerd en door wie. 2. Bij het vaststellen van bestemmingsplannen een risicoafweging met betrekking tot externe veiligheid opnemen. 3. Beheren van de risicokaart. Milieuprogramma Deze actie wordt, gezien de grote aantallen acties in 2013 uitgesteld tot later. 2. Bij planologische ontwikkelingen zullen we zonodig rekening houden met externe veiligheidsaspecten. Onderzoeksrapporten op deze milieuaspecten zullen worden beoordeeld. Hierover zullen afspraken worden gemaakt met de ODRA. 3. Zonodig zullen veranderingen in de risicokaart worden doorgevoerd. 13

14 10 Lucht en geur Ambitieniveau De gemeente Renkum streeft naar behoud van de luchtkwaliteit binnen haar grondgebied en ziet toe dat de blootstelling aan zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijnstof voor de gevoelige functies verbetert of in ieder geval niet verslechtert; Actiepunten Voor zover mogelijk rijden de door de gemeente aan te schaffen personenvoertuigen op groen gas of electrisch % van de personenvoertuigen van de gemeente moet een A-label hebben; 3. Alle door de gemeente aan te schaffen dieselvoertuigen dienen een Euro5 of Euro6 motor te hebben; 4. 90% van de geurklachten op een systematische en adequate wijze afhandelen; 5. Inrichten minimaal 10 oplaadlocaties voor electrische auto s; Milieuprogramma In 2013 worden geen voertuigen vervangen. Alle voorgenomen vervangingen na afschrijvingen zijn doorgeschoven. 2. De huidige stand is dat de drie personenauto's die vanaf 2010 zijn aangekocht het A-label hebben. De overige 4 personenvoertuigen hebben dit niet omdat zij in 2005 zijn aangekocht en waarbij labeling nog niet bestond. Deze hebben een benzinemotor. 3. In 2013 worden geen voertuigen vervangen. Alle voorgenomen vervangingen na afschrijvingen zijn doorgeschoven. 4. Dit zal worden uitgevoerd door de ODRA, hiertoe zullen we met de ODRA afspraken maken. 5. Vanuit Stichting E-laad worden in 2013 twee gemeentelijke en drie particuliere aanvragen gehonoreerd. De gemeente begeleidt deze aanvragen. Eind 2013 wordt bepaald of de gemeente Renkum zelf laadpalen gaat plaatsen. Dit in verband met de terugverdientijden en/of er voldoende elektrische auto's binnen onze gemeente aanwezig zijn. 14

15 11 Licht Ambitieniveau Het terugdringen van lichthinder en het energieverbruik van de openbare verlichting; Actiepunten Onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden zijn om, indien gewenst, het duister en het donkere landschap door middel van bestemmingsplannen te beschermen. 2. Het vervangen van oude armaturen door energiezuinige LED armaturen; 3. 90% van de lichtklachten op een systematische en adequate wijze afhandelen. 4. Vaststellen nieuwe nota Renkum s licht doorgelicht. Milieuprogramma Onderzoeken naar de mogelijkheden zijn om, indien gewenst, het duister en het donkere landschap door middel van bestemmingsplannen te beschermen wordt opgepakt in de voorbereiding van het bestemmingsplan buitengebied. Dit bestemmingsplan zal in 2014/15 aangepast worden. 2. In 2013 werken wij hiertoe langs twee sporen: a. Verder gaan met / uitvoeren geven aan het vervangen van ongeveer 200 lichtpunten (door Led armaturen). De wegen waar deze lichtpunten vervangen gaan worden moeten nog verder worden uitgezocht. Dit is afhankelijk van de leeftijd van de armaturen en masten. b. ESCO Openbare verlichting (ESCO: Energy Service Compagny): haalbaarheidsonderzoek/ontwikkelen business-case om ons gehele Openbare Verlichting om te zetten in een duurzaam systeem. Dit onderbrengen bij KLIKER (Klima Kommunen in der Euregio Rhein Waal). 3. Dit zal worden uitgevoerd door de ODRA, hiertoe zullen we met de ODRA afspraken maken. 4. De nieuwe nota Renkum s licht doorgelicht wordt na 2013 opgepakt. 15

16 12 Energie en klimaat Ambitieniveau Op termijn (in 2040) een klimaatneutrale gemeente worden. Actiepunten Opstellen van een complete CO 2 footprint van de gemeentelijke organisatie en de gemeente; 2. CO2 footprint voor de directe CO2 produktie van de gemeentelijke organisatie is in 2016 met 25% verminderd; 3. Opstellen stappenplan met kwantitatieve tussendoelen om in 2040 klimaatneutrale gemeente te zijn; 4. Het faciliteren van EMT ontwikkelingen o.a. op locatie Parenco (restwarmte, geothermie, biorefinerey, biomassa); 5. Deelnemen aan de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen in de stadsregio; 6. Onderzoeken in hoeverre het rendabel is om op maatschappelijk vastgoed zonnepanelen te leggen; 7. Uitvoering geven aan het provinciale subsidieprogramma voor woningisolatie moet leiden tot in totaal ca. 700 geïsoleerde woningen; 8. Aanwijzen pilotwijk of gebied waar CO2 reductie maatregelen uitgeprobeerd kunnen worden in de bestaande woningvoorraad; 9. Onderzoeken mogelijkheden om middels het oprichten van een Energy Service Company het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen; 10. Ondersteunen van lokale initiatieven om te komen tot coöperatieve verenigingen die groene energie willen produceren; 11. Oprichten revolving fund om leningen te verstrekken aan instellingen en bedrijven om energiebesparende en energieopwekkende maatregelen te nemen; 12. Het Dorenweerd College een duurzaamheidslening van EUR ,00 ter beschikking te stellen voor de nieuwbouw van klaslokalen. Milieuprogramma De gemeente heeft zich verbonden aan het project KLIKER. In dit kader wordt in 2013 de eerste CO2 footprint voor de gemeente Renkum opgesteld. 2. In 2013 zijn diverse acties gericht op het omlaag brengen van de gemeentelijke CO2 footprint. In 2014 zal bekeken worden of met het voortzetten van deze maatregelen de doelstelling in 2016 gehaald kan worden of dat extra maatregelen nodig zijn. 3. Het stappenplan zal in 2013 worden opgesteld als onderdeel van KLIKER. Een van de stappen hierin is het in 2013 te ondertekenen Groene Akkoord van de Stadsregio. Belangrijk daarin is het verduurzamen van de gebouwde omgeving door energiezuinig te (ver)bouwen en woon-, leef- en werkkwaliteiten te verbeteren. Bij nieuwbouwprojecten zullen we duurzaam bouwen bevorderen door eisen te stellen conform het instrument GPR-gebouw. Bij een positief raadsbesluit over de bouw van het multifunctioneel sportcentrum 3B4 zullen in het 16

17 programma van eisen MFC 3B4 conform de GPR-systematiek eisen worden opgenomen. Daarnaast werken we aan het verduurzamen van de bestaande bouw door samen met Vivare een project op te zetten om het energiegedrag onder burgers te vergroten met als doel burgers meer bewust te laten worden op welke wijze ze energiebesparing kunnen genereren. Dit is opgenomen in de prestatieafspraken Gemeente Renkum-Vivare In 2013 blijven we in gesprek met Parenco over deze ontwikkelingen. 5. De gemeente werkt hieraan mee door publiciteit geven via de media. Ook wordt in maart 2013 een informatiebijeenkomst voor inwoners georganiseerd. 6. Bij het onderzoeken naar de zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed zullen we gebruik maken van de zonneatlas die de provincie laat opstellen. In 2013 zal een aanzet worden gedaan met daarin tenminste de aanpak/werkwijze. 7. Gestreefd wordt om het toegekende subsidiebedrag vanuit de provincie voor 100% uit te keren (door te geven) aan burgers van de gemeente Renkum. Inwoners worden regelmatig in Hoog en Laag gewezen op deze mogelijkheden. Er wordt proactief meegedacht met aanvragers. Zo zijn begin 2013 aanvragers die onder de nieuwe regels van de provincie nu wel in aanmerking komen voor subsidie, door ons aangeschreven en hierop gewezen. 8. De pilotwijk of gebied zal in 2013 worden geslecteerd als onderdeel van KLIKER. 9. De gemeente heeft zich aangemeld als pilot voor deze ESCO bij de provincie Gelderland. De provincie wil deze pilot in 2013 starten. 10. In de gemeente zijn twee coöperatieve verenigingen actief: ValleiEnergie en RijnIJsselenergie. Met beide verenigingen houden we contact om te zien wat ze nodig hebben van ons als gemeente. We nodigen hen uit om zich te presenteren op een of beide duurzaamheidsmarkten. 11. In 2013 zal de raad een voorstel worden voorgelegd voor het ter beschikking te stellen budget voor het oprichten van een dergelijk fonds. 12. Conform raadsbesluit 30 jan. 13 zal uit reserve beschikbaar gesteld worden voor deze duurzaamheidsmaatregelen. 17

18 13 Budgettair kader In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de milieubeleidcyclus en begrotingcyclus, de functies van de milieunota en -programma en de milieuthema s in de Begroting van de gemeente Renkum beschreven. Allereerst wordt de relatie tussen de beide hierboven cycli behandeld. In de bijlage is een tabel opgenomen waarin u alle in het milieuprogramma 2013 genoemde acties kunt terugvinden. In deze tabel zijn de acties gekoppeld aan het desbetreffende onderdeel van de begroting. U kunt per begrotingsonderdeel terugvinden welke budget voor de acties in de begroting is opgenomen. Zowel budget als gevolg van ambtelijke uren als materieel budget. Relatie milieubeleidcyclus en begrotingcyclus Jaarlijks moet volgens artikel 4.20 van de Wet milieubeheer een milieuprogramma worden aangeboden aan de gemeenteraad, gelijktijdig met de ontwerpbegroting. Dit geeft aan dat er een rechtstreeks verband is tussen dit programma en de jaarlijkse begrotingscyclus (zie figuur). Relatie milieubeleidcyclus en begrotingcyclus Milieubeleid College-programma Milieunota Meerjaren-begroting Milieu-uitvoeringsprogramma Begroting Milieujaarverslag Rekening Milieuprogramma in de begroting In de begroting zijn de meeste milieutaken opgenomen in programma 4 Milieu, natuur & duurzaamheid. Dit blijkt ook duidelijk in de tabel in de bijlage. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld geluid, lucht en geur, energiebesparing en duurzaam bouwen en lichthinder als onderdeel van milieubeheer. Daarnaast zijn in dit programma ook de onderdelen water, huishoudelijk afval en milieuhandhaving opgenomen. Maar ook bij andere begrotingsonderdelen zijn enkele acties terug te vinden uit het milieuprogramma. 18

19 Bijlage 1: Milieuprogramma 2013 in de begroting Programma Product Maatregelen Uren euro 2. Zorg, educatie & maatschappelijke participatie 2. Zorg, educatie & maatschappelijke participatie 3. Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen K. Lokale educatieve agenda L. Onderwijshuisvesting B. Volkshuisvesting Invulling geven met partners NME voor het beschikbaar gestelde subsidiebudget van per jaar. Beschikbaar stellen van uit reserve t.b.v. duurzaamheidsmaatregelen voor het Dorenweerd college, conform raadsbesluit 30 jan. 13 Samen met Vivare een project opzetten om het energiegedrag onder burgers te vergroten In de gesprekken met Vivare is dit een terugkerend thema. Vivare doet mee aan duurzaamheidsmarkt voor inwoners (zie progr. 4). Materieel budget euro Materieel budget (nadere toelichting) Betreft materieelbudget MEC Betalen uit (Algemene) reserve. 3. Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen C. Bestemmingsplannen Bij planologische ontwikkelingen zonodig rekening houden met milieuaspecten (geluid, lucht, geur, externe veiligheid, bodem, (grond)water, licht, natuur). Beoordelen onderzoeksrapporten op deze milieuaspecten. 0 0 Geen specifiek budget nodig. Is onderdeel van elders in de begroting geplande werkzaamheden. 19

20 Programma Product Maatregelen Uren euro 3. Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen 4. Milieu, natuur & duurzaamheid E. Omgevingsvergunning, toezicht en handhaving A. Milieubeheer Het toepassen van het geluidbeleidsplan bij ruimtelijke ontwikkelingen met het oog op het voorkomen en of verminderen van geluidhindersituaties. Beoordelen onderzoeksrapporten informatievoorziening over duurzaamheidsmaatregelen aan initiatiefnemers bij woning(ver)bouw, toetsen infiltratieplan en -voorzieningen Materieel budget euro Materieel budget (nadere toelichting) Betreft inschatting, is afhankelijk van aantal en complexiteit van de onderzoeken Afronden sanering en opstarten monitoring GAWAR-terrein De beschikbare reserve GAWAR en (te ontvangen) subsidiebijdrage provincie is vooralsnog voldoende Monitoring Zuiderbeekweg De beschikbare voorziening is vooralsnog voldoende Beoordelen van alle in 2013 ingediende bodemonderzoeken/-meldingen en grondtoepassingen. Periodiek inwoner, vereniging, organisatie of bedrijf in het zonnetje met duurzaamheids prestatie of tip Dit bedrag is afhankelijk van aantal en complexiteit van de onderzoeken. Bijdrageregeling klimaataanpak eigen woningen Woningisolatie: Betreft subsidie provincie, cf aanvraag (2013/2014); geen materieel budget gemeente nodig. Aansluiten bij het project collectieve inkoopactie zonnepanelen van de Stadsregio. 20

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Gemeente Noordenveld Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Roden, Afdeling Beleid en Publiek Het Milieuprogramma 2007 is vastgesteld door de raad van de gemeente Noordenveld De vaststelling is bekendgemaakt in

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082 Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. VOORLICHTING... 3 3. SUBSIDIËRING... 4 4. GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Inhoudsopgave 2017 Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Deel 1 Begroting De programma s 1. Bestuur en veiligheid.. 9 2. Ruimtelijke ontwikkeling.... 15 3. Ruimtelijk beheer. 19 4.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2011-2014

Milieubeleidsplan 2011-2014 Versie: Vastgesteld deelraad 30 juni 2011 Bijlage(n): Auteur: RVE: Beleidsrealisatie Fysiek Domein Afdeling: OR, Milieu, Economie en Kunst 1 Versie: Vastgesteld deelraad 30 juni 2011 Bijlage(n): Auteur:

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen MILIEUJAARVERSLAG 2013

Gemeente Steenbergen MILIEUJAARVERSLAG 2013 Gemeente MILIEUJAARVERSLAG 2013 MILIEUJAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLADZIJDE 1. Algemeen 2 2. Inrichtingen milieubeheer 2 Omgevingsvergunningen, activiteit Milieu/Meldingen BARIM 2 Procedures

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM Duurzaam bruggen bouwen december 2012 1 INHOUD Voorwoord Samenvatting 1: STRATEGISCHE VISIE EN ACHTERGRONDEN 1.1 Ambitie en doel 1.2 Werkwijze 1.3 Afbakening: Samenwerking,

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Milieubeleidsplan. Gemeente Purmerend. Periode 2012-2016

Milieubeleidsplan. Gemeente Purmerend. Periode 2012-2016 Milieubeleidsplan Gemeente Purmerend Periode 2012-2016 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD SAMENVATTING 1 INLEIDING.. 5 1.1 AANLEIDING.. 5 1.2 ACHTERGROND. 5 1.3 AMBITIES / PRIORITEITEN.. 5 1.4 DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden"

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 Samenwerken en verbinden Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente Teylingen juli 2011 definitief Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2011 GEMEENTE GOIRLE

MILIEUJAARVERSLAG 2011 GEMEENTE GOIRLE MILIEUJAARVERSLAG 2011 GEMEENTE GOIRLE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 BEDRIJVEN... 4 2 HANDHAVING... 6 2.1 INLEIDING... 6 2.2 HANDHAVING VAN WET- EN REGELGEVING... 6 2.3 ORGANISATIE VAN DE HANDHAVING...

Nadere informatie

Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015

Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015 Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015 Inleiding Het jaar 2015 is een overgangsjaar voor het Leusdense milieu- en duurzaamheidsbeleid. Het milieubeleidsplan heeft een looptijd tot eind 2015 en is voorjaar

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014. M. Hage 17 december 2014

Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014. M. Hage 17 december 2014 Duurzaam Lingewaard Voortgangsbericht 2014 M. Hage 17 december 2014 Naam opsteller M. Hage Datum vaststelling 13 januari 2015 Afdeling Beleids- en Vastgesteld door College Projectontwikkeling Team Ruimtelijk

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Milieubeleidsplan Amersfoort 2008-2011

Milieubeleidsplan Amersfoort 2008-2011 Milieubeleidsplan Amersfoort 2008-2011 Perspectief voor de toekomst Gemeente Amersfoort Amersfoort 1 stad met een hart Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Samenvatting. 4 1 Inleiding. 5 1.1 Aanleiding.................................

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie