1 Inleiding 2. 2 Duurzaamheid 3. 3 Milieuvergunningen en meldingen 5. 4 Milieutoezicht, handhaving en klachtenbehandeling 6. 5 Huishoudelijk afval 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding 2. 2 Duurzaamheid 3. 3 Milieuvergunningen en meldingen 5. 4 Milieutoezicht, handhaving en klachtenbehandeling 6. 5 Huishoudelijk afval 7"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Duurzaamheid 3 3 Milieuvergunningen en meldingen 5 4 Milieutoezicht, handhaving en klachtenbehandeling 6 5 Huishoudelijk afval 7 6 Bodem en grondwatersanering 9 7 Water en riolering 10 8 Geluid 12 9 Externe veiligheid Lucht en geur Licht Energie en klimaat Budgettair kader 18 Bijlage 1: Milieuprogramma 2013 in de begroting 19 1

2 1 Inleiding De gemeente Renkum zet in op het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Daardoor worden toekomstige generaties niet beperkt in hun mogelijkheden. Voor het voeren van een goed beleid gericht op een duurzame samenleving is het van belang om tenminste de wettelijke milieutaken op een voldoende niveau uit te voeren en keuzes te maken die toekomstige generaties niet belasten Op basis van artikel 4.20 van de Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad jaarlijks een gemeentelijk milieuprogramma vast voor een daarbij vast te stellen periode. Het milieuprogramma 2013 is een milieuprogramma dat de in de Milieunota opgenomen actiepunten uitwerkt voor het jaar 2013.In de bijlage is een tabel opgenomen waarin deze actiepunten worden gekoppeld aan programmaonderdelen van de begroting Het milieuprogramma zal aan Gedeputeerde Staten en de VROM-Inspectie bekend worden gemaakt (conform artikel 4.21 Wet milieubeheer). Op lokaal niveau zal hieraan via het gemeentelijk huis-aan-huisblad aandacht worden geschonken. Het milieuprogramma is tevens op het gemeentehuis ter inzage gelegd en op de website van de gemeente geplaatst. Het milieuprogramma is intern gericht. Dit houdt in dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend door burgers, organisaties en bedrijven. Het milieuprogramma is dan ook geen besluit in de zin van artikel 1.3 Algemene wet bestuursrecht. Het milieuprogramma moet in samenhang met de Milieunota worden gelezen. Elk hoofdstuk is gewijd aan een thema waarbij de in de milieunota opgenomen ambities en actiepunten zijn overgenomen als opmaat voor het programma In het laatste hoofdstuk en in de bijlage wordt een koppeling gemaakt met de begroting en wordt aangegeven welk budget beschikbaar is voor deze maatregelen. Hierdoor kunnen de financiële middelen worden geborgd. 2

3 2 Duurzaamheid Ambitieniveau Duurzaamheid is een leidend begrip voor het beleid en de uitvoering daarvan in de gemeente alsmede voor inwoners, bedrijven en instellingen. Actiepunten Twee jaarlijks (2013 en 2015) organiseren duurzaamheidsmarkten voor bedrijven en inwoners; 2. Twee jaarlijks (2013 en 2015) d.m.v. een activiteit aandacht vestigen op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; 3. Aanpassen evenementenbeleid zodat uiterlijk 2016 alle evenementen in de gemeente duurzaam en CO2-neutraal georganiseerd worden; 4. In de gemeentelijke organisatie duurzaamheidsambassadeurs aanstellen; 5. De gemeente en Staatsbosbeheer werken samen aan het oprichten van een stichting die tot doel heeft het zo zelfstandig mogelijk laten uitbaten van De Beken met activiteiten op het gebied van duurzaamheid, natuur en milieu; 6. In 2016 is minimaal 50% van alle inkopen van de gemeente duurzaam; 7. Vanaf 2013 iedere twee maanden een inwoner, bedrijf, vereniging of instelling in het zonnetje zetten die een interessante en bruikbare duurzaamheids prestatie of tip heeft; 8. Onderzoeken in hoeverre gemeentelijke regels die duurzame initiatieven van burgers en bedrijven belemmeren afgeschaft of versoepeld kunnen worden; 9. Onderzoeken in hoeverre in de gemeente een repair café opgericht kan worden waar inwoners huishoudelijke en electronische apparatuur kunnen laten reparen; 10. Behoud titel Fairtrade Gemeente. Milieuprogramma In 2013 worden zowel voor inwoners als bedrijven duurzaamheidsmarkten georganiseerd. Zo mogelijk wordt daarbij aangesloten op initiatieven vanuit bedrijven zelf. Het doel hiervan is burgers en bedrijven bewust maken van de vele mogelijkheden die er zijn op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. 2. In 2013 wordt zo mogelijk tijdens de duurzaamheidsmarkt voor bedrijven aandacht geschonken Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 3. In 2013 wordt bekeken wat de juridische mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van het evenementenbeleid. Met tenminste twee initiatiefnemers/organisaties zullen gesprekken worden gevoerd om met hen te bekijken welke stappen door de organisatie gezet kunnen worden om hun evenement duurzaam en CO2 neutraal te maken. 4. In 2013 zullen medewerkers worden aangesteld die naast of binnen hun reguliere werkzaamheden in hun team duurzaamheidsaspecten in de gaten houden. De duurzaamheidsambassadeurs overleggen 2-3 maal onderling over hun bevindingen. 3

4 5. De gemeente en Staatsbosbeheer werken samen aan het oprichten van een stichting die tot doel heeft het zo zelfstandig mogelijk laten uitbaten van De Beken met activiteiten op het gebied van duurzaamheid, natuur en milieu; a. Hiertoe worden in 2013 gesprekken gevoerd met Staatsbosbeheer. Zonodig zal ook een bestemmingsplan wijziging aan de raad worden voorgelegd. Doel is de verbouwactiviteiten voor eind 2013 te starten. b. Daarnaast wordt overleg gevoerd met vrijwilligers, scholen, Staatsbosbeheer en andere partners over hoe het beschikbaar gestelde subsidiebudget voor natuur en milieueducatie ( /jr) optimaal besteed kan worden. 6. In 2013 beoordeelt de duurzaamheidsambassadeur bij team vastgoed en facilitair de inkopen op duurzaamheid en energie en gaat zonodig hierover het gesprek met bestellers aan. 7. In 2013 zal op de gemeentepagina in de Hoog en Laag 4 keer een artikel over een duurzame persoon, vereniging of ondernemer verschijnen. Vanaf 2014 zal dit 6 keer per jaar gebeuren. 8. Deze activiteit wordt, gezien de grote aantallen acties in 2013 uitgesteld tot later. 9. Deze activiteit wordt, gezien de grote aantallen acties in 2013 uitgesteld tot later. 10. In 2013 wil de Fairtrade Werkgroep Renkum 8 nieuwe deelnemers (supermarkten, winkels, instellingen etc.) per jaar werven en op minimaal twee evenementen Fairtrade over het voetlicht brengen. De gemeente zal hierbij ondersteunen. 4

5 3 Milieuvergunningen en meldingen Ambitieniveau Het op een juiste wijze verlenen van vergunningen voor nieuwe bedrijven of uitbreidingen van bestaande bedrijven; Actiepunten Het actueel houden van verleende vergunningen; 2. Het opstellen van vergunningen en het beoordelen van meldingen binnen de wettelijke termijn; % van de vergunningen verlenen binnen de wettelijke termijn. Milieuprogramma Wanneer wordt geconstateerd (bv bij controles) dat vergunningen niet actueel zijn, zullen bedrijven hierover worden aangeschreven. 2. Vanaf april 2013 wordt dit uitgevoerd door de ODRA. De verwachting is dat in 2013 ongeveer 25 meldingen en 3 aanvragen om een omgevingsvergunning met de activiteit milieu worden ingediend. 3. Hiertoe zullen afspraken worden gemaakt met de ODRA. 5

6 4 Milieutoezicht, handhaving en klachtenbehandeling Ambitieniveau Doelmatige handhaving van de milieuregelgeving en het uitvoeren van wettelijke taken; Actiepunten % van de binnengekomen milieuklachten moeten systematisch en adequaat afgehandeld worden; 2. Ieder kwartaal bekendmaking milieuklachtennummers (voor tijdens en buiten kantoortijden) aan burgers, via de gemeentelijke internetpagina en door publicatie in huis-aan- huisbladen; 3. Ieder kwartaal wordt een overzicht van het aantal en soort klachten gemaakt en besproken; 4. Jaarlijks tenminste 75 milieucontroles uitvoeren. Milieuprogramma Hiertoe zullen afspraken worden gemaakt met de ODRA. 2. Elk kwartaal zullen milieuklachtennummers (voor tijdens en buiten kantoortijden) via publicatie in huis-aan- huisbladen bekend gemaakt worden. Uiteraard is deze informatie ook te vinden op de gemeentelijke internetpagina. 3. Elk kwartaal wordt door de ODRA een overzicht van het aantal en soort klachten gemaakt. Dit overzicht van het aantal en soort klachten zullen wij met hen bespreken, en daarbij uitwisselen op welke wijze deze klachten voorkomen kunnen worden. 4. De ODRA zal opdracht krijgen minstens 75 integrale controles met daarbij behorende hercontroles uit te voeren. Daarbij komen de resterende hercontroles die betrekking hebben op controles uit het jaar Daarnaast zullen we voor een goede bekendheid met de regelgeving in 2013 door middel van een publicatie voorlichting geven over de geldende milieuwet- en regelgeving voor een bepaalde branche (nader te bepalen met ODRA). Het doel hiervan is het naleefgedrag te verbeteren zodat de kwaliteit van bodem, water en lucht binnen de gemeente wordt beschermd. 6

7 5 Huishoudelijk afval Ambitieniveau Voldoen aan wettelijke eisen gesteld in en op basis van de Wet milieubeheer om te komen tot een afvalscheidingspercentage van 65% in 2015 en de hoeveelheid restafval terugbrengen tot 175 kg per inwoner; Actiepunten Tweejaarlijkse (2013 en 2015) sorteerproef en uitvoeren van benchmark AgentschapNL; 2. Uit het KlantenTevredenheidsOnderzoek (KTO) moet tenminste een score van 7,5 komen; 3. Het invoeren op vrijwillige basis van oud papier en karton (OPK) containers bij zowel laagbouw als gestapelde bouw; 4. Het gratis aanbieden van een extra GFT container aan inwoners die daar behoefte aan hebben; 5. Intensiveren van de handhaving voor het gescheiden aanbieden van afvalstoffen (door middel van gele en rode kaarten); 6. Periodieke communicatiecampagnes gericht op het verbeteren afvalscheidingsgedrag inwoners; 7. Het plaatsen van bladkorven gedurende het bladseizoen op strategische plaatsen; 8. Het periodiek bekendmaken van de afvalscheidingsresultaten; 9. Het vervangen van de glascontainers; 10. Het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers bij hoogbouw indien eigenaar vastgoed bijdraagt in kosten; 11. De actiepunten in 2014 evalueren om te zien of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om in 2015 op een afvalscheidingspercentage van 65% uit te komen. Milieuprogramma In 2013 zullen zowel een sorteerproef, als de benchmark van het AgentschapNL worden uitgevoerd. 2. In 2013 zal een KTO worden gehouden. 3. In februari 2013 hebben alle inwoners kunnen aangeven of ze een oud papier container willen hebben. Deze worden vervolgens voor de zomer 2013 afgeleverd. 4. In februari 2013 hebben alle inwoners kunnen aangeven of ze een extra gftcontainer willen hebben. Deze worden vervolgens voor de zomer 2013 afgeleverd. 5. In 2013 wordt de handhaving (gele en rode kaarten) geleidelijk geïntensiveerd. 6. In 2013 wordt een communicatiecampagne houden om het scheidingsgedrag van de burgers in Renkum te verbeteren. 7. Het plaatsen van bladkorven gedurende het bladseizoen op strategische plaatsen is inmiddels de normale gang van zaken voor de buitenploeg. 8. De uitkomsten van de sorteerproef zullen in de media bekend gemaakt worden. 7

8 9. In 2013 worden alle 29 ondergrondse glasverzamelcontainers vervangen door grotere containers. 10. We stimuleren eigenaren om ondergrondse containers aan te schaffen, gezien de voordelen op gebied van ruimtelijke kwaliteit en gebruiksgemak. 11. Uit de omschrijving van deze actie blijkt al dat dit in 2014 wordt opgepakt. 8

9 6 Bodem en grondwatersanering Ambitieniveau Uitvoeren van wettelijke taken en het inrichten van een gronddepot inrichten voor grond uit eigen werken. De grond wordt hier dan tijdelijk opgeslagen tot en met de verplichte keuringen; Actiepunten Het inrichten van een gemeentelijk gronddepot. 2. Voortzetting monitoring grondwatersanering Zuiderbeekweg; 3. Monitoren grondwatersanering GAWAR terrein; 4. Ondersteunen van DLG bij uitvoering bodemsanering en herinrichting Renkums Beekdal; 5. Alle ingekomen bodemonderzoeken (Wabo) binnen een termijn van zes weken beoordelen. Milieuprogramma Dit actiepunt wordt in 2013 niet opgepakt. Eerst moet duidelijkheid komen over de mogelijkheden voor een gronddepot op de Veentjesbrug. 2. Wij zullen beoordelen wat de invloed is van nieuwe wetgeving over grondwatermonitoring op het monitoringsplan voor de grondwatersanering Zuiderbeekweg. Indien nodig gaan we met de provincie in gesprek over aanpassing van het monitoringsplan. 3. De herinrichting na de bodemsanering is afgerond en de grondwatermonitoring wordt in overleg met de provincie Gelderland ingericht. 4. De bodemsanering is in 2012 afgerond en de herinrichting van het Renkums Beekdal wordt in mei 2013 geopend. In 2013 zijn de activiteiten van de gemeente vooral gericht op het mede vormgeven van deze opening en het verder uitbouwen van de mogelijkheden voor recreatie en toerisme en bekendheid over in het Renkums beekdal. 5. Wij adviseren aanvragers wanneer bodemonderzoeken nodig zijn. De binnengekomen bodemonderzoeken worden door de gemeente zelf, de ODRA of in opdracht van de gemeente door een specialistisch bureau binnen de gestelde termijn beoordeeld. 9

10 7 Water en riolering Ambitieniveau Het creëren van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem met een daarop afgestemd water- en landgebruik tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Actiepunten Op basis van de beschikbare meetgegevens onderzoeken of een update van het huidige GRP tot en met 2016 mogelijk is; 2. Opstellen van een nieuwe watervisie (incl. uitvoeringsprogramma); 3. Overstortingen van afvalwater vanuit de riolering in groene bergingen monitoren, zodat bergingen ontlast kunnen worden indien noodzakelijk; 4. Aantal overstortingen van afvalwater terugdringen met 10%; 5. Aantal meldingen (Melddesk) water op straat situaties met 10% verlagen; 6. Aanleg grondwatermeetnet; 7. Besluitvorming over afkoppeling hemelwater particulieren mede op basis rapport Rekenkamercommissie Alle regen komt van boven. Milieuprogramma In 2013 zal een pilot Doorwerth worden uitgevoerd, waarbij modellering van de riolering in Doorwerth informatie oplevert die gebruikt wordt bij de afweging of de update van het GRP mogelijk en wenselijk is. 2. In 2013 zal de watervisie worden geactualiseerd. Het programma water (uit de bestaande watervisie) zal worden afgerond door (onder meer): Het opstellen van een basiszuiveringsplan. Het opstellen van de visie afvalwaterketen. 3-7 In 2013 zullen de activiteiten opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2013 van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) worden uitgevoerd. Dit levert (een bijdrage aan) de in punt 3-7 geformuleerde acties. De uit te voeren activiteiten zijn: 'Good housekeeping' (asset management) riolering: vervanging, verbetering van buizen en gemalen. De vaste gegevens over de rioolinfrastructuur (hoe groot is die buis, van welk materiaal is deze gemaakt, hoe diep ligt hij e.d.) (laten) controleren en aanvullen, zoveel mogelijk in samenwerking met de regio en in afstemming met de ontwikkelingen rond beheerpakketten en BGT. Afspraken maken met de samenwerkingspartners om het geheel van inzamelen, transport en zuiveren van het afvalwater te verduurzamen. afronden meet- en telemetrieplan ontlasten groene bergingen Bram Streefland/Mr van Damweg onderzoek nut en noodzaak ontlasting groene bergingen Waterweg/Zandweg Het plaatsen van 14 peilbuizen in Oosterbeek en Heveadorp om beter inzicht krijgen in de werking van het grondwatersysteem. Hierdoor kan beter ingeschat worden welke effecten ingrepen in de bodem op het watersysteem hebben. 10

11 Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit allemaal samenwerkingsprojecten zijn, dus de uitvoering is ook afhankelijk van de samenwerkingspartners. Bij alle in 2013 uit te voeren ingrepen in het oppervlaktewater zullen we de milieueffecten goed in kaart brengen en deze mee laten wegen bij het bepalen van de ingreep. 11

12 8 Geluid Ambitieniveau Het behouden van de goede kwaliteiten en het benutten van kansen om voor de leefomgeving de geluidskwaliteit te verbeteren; Actiepunten Het toepassen van het geluidbeleidsplan bij ruimtelijke ontwikkelingen met het oog op het voorkomen en of verminderen van geluidhindersituaties; 2. Bij herziening/renovatie van de infrastructuur het geluidsaspect betrekken; 3. 90% van de geluidsklachten op een systematische en adequate wijze afhandelen. 4. Actualisatie Geluidsbeleidsplan. Milieuprogramma Wij adviseren bij planologische ontwikkelingen en bouwprojecten aanvragers over geluidhindersituaties. Zonodig wordt hiervoor akoestische expertise ingehuurd. 2. Bij ieder (college)voorstel over en aanbesteding van een herziening van infrastructuur zullen we aandacht besteden aan geluid/milieu en duurzaamheidsaspecten. Onderstaande aspecten worden daarbij betrokken: a. toepassen duurzame materialen b. toepassen geluidarme materialen c. snelheidsbeperkende maatregelen 3. Met de ODRA zullen wij afspraken maken over hoe zij de klachten afhandelen. Zonodig worden geluidmetingen uitgevoerd in klachtensituaties. 4. Deze activiteit is nog niet nodig in Langs het spoor in Wolfheze staan 11 woningen waar een geluidsanering vanwege het railverkeerslawaai moet plaatsvinden. Aan de woningen zullen geluidisolatiemaatregelen worden voorgesteld, zodanig dat in de woningen wordt voldaan aan de nomen. Hiervoor is een ISV-subsidie beschikbaar. 12

13 9 Externe veiligheid Ambitieniveau Uitvoeren van wettelijke taken en het beleggen van externe veiligheid op een zodanige wijze in de organisatie, dat de uitvoering van de externe veiligheidstaken voldoende wordt geborgd. Actiepunten Het beschikken over een overzicht van alle externe veiligheidstaken binnen de gemeente en een overzicht van de wijze waarop deze taken worden uitgevoerd en door wie. 2. Bij het vaststellen van bestemmingsplannen een risicoafweging met betrekking tot externe veiligheid opnemen. 3. Beheren van de risicokaart. Milieuprogramma Deze actie wordt, gezien de grote aantallen acties in 2013 uitgesteld tot later. 2. Bij planologische ontwikkelingen zullen we zonodig rekening houden met externe veiligheidsaspecten. Onderzoeksrapporten op deze milieuaspecten zullen worden beoordeeld. Hierover zullen afspraken worden gemaakt met de ODRA. 3. Zonodig zullen veranderingen in de risicokaart worden doorgevoerd. 13

14 10 Lucht en geur Ambitieniveau De gemeente Renkum streeft naar behoud van de luchtkwaliteit binnen haar grondgebied en ziet toe dat de blootstelling aan zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijnstof voor de gevoelige functies verbetert of in ieder geval niet verslechtert; Actiepunten Voor zover mogelijk rijden de door de gemeente aan te schaffen personenvoertuigen op groen gas of electrisch % van de personenvoertuigen van de gemeente moet een A-label hebben; 3. Alle door de gemeente aan te schaffen dieselvoertuigen dienen een Euro5 of Euro6 motor te hebben; 4. 90% van de geurklachten op een systematische en adequate wijze afhandelen; 5. Inrichten minimaal 10 oplaadlocaties voor electrische auto s; Milieuprogramma In 2013 worden geen voertuigen vervangen. Alle voorgenomen vervangingen na afschrijvingen zijn doorgeschoven. 2. De huidige stand is dat de drie personenauto's die vanaf 2010 zijn aangekocht het A-label hebben. De overige 4 personenvoertuigen hebben dit niet omdat zij in 2005 zijn aangekocht en waarbij labeling nog niet bestond. Deze hebben een benzinemotor. 3. In 2013 worden geen voertuigen vervangen. Alle voorgenomen vervangingen na afschrijvingen zijn doorgeschoven. 4. Dit zal worden uitgevoerd door de ODRA, hiertoe zullen we met de ODRA afspraken maken. 5. Vanuit Stichting E-laad worden in 2013 twee gemeentelijke en drie particuliere aanvragen gehonoreerd. De gemeente begeleidt deze aanvragen. Eind 2013 wordt bepaald of de gemeente Renkum zelf laadpalen gaat plaatsen. Dit in verband met de terugverdientijden en/of er voldoende elektrische auto's binnen onze gemeente aanwezig zijn. 14

15 11 Licht Ambitieniveau Het terugdringen van lichthinder en het energieverbruik van de openbare verlichting; Actiepunten Onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden zijn om, indien gewenst, het duister en het donkere landschap door middel van bestemmingsplannen te beschermen. 2. Het vervangen van oude armaturen door energiezuinige LED armaturen; 3. 90% van de lichtklachten op een systematische en adequate wijze afhandelen. 4. Vaststellen nieuwe nota Renkum s licht doorgelicht. Milieuprogramma Onderzoeken naar de mogelijkheden zijn om, indien gewenst, het duister en het donkere landschap door middel van bestemmingsplannen te beschermen wordt opgepakt in de voorbereiding van het bestemmingsplan buitengebied. Dit bestemmingsplan zal in 2014/15 aangepast worden. 2. In 2013 werken wij hiertoe langs twee sporen: a. Verder gaan met / uitvoeren geven aan het vervangen van ongeveer 200 lichtpunten (door Led armaturen). De wegen waar deze lichtpunten vervangen gaan worden moeten nog verder worden uitgezocht. Dit is afhankelijk van de leeftijd van de armaturen en masten. b. ESCO Openbare verlichting (ESCO: Energy Service Compagny): haalbaarheidsonderzoek/ontwikkelen business-case om ons gehele Openbare Verlichting om te zetten in een duurzaam systeem. Dit onderbrengen bij KLIKER (Klima Kommunen in der Euregio Rhein Waal). 3. Dit zal worden uitgevoerd door de ODRA, hiertoe zullen we met de ODRA afspraken maken. 4. De nieuwe nota Renkum s licht doorgelicht wordt na 2013 opgepakt. 15

16 12 Energie en klimaat Ambitieniveau Op termijn (in 2040) een klimaatneutrale gemeente worden. Actiepunten Opstellen van een complete CO 2 footprint van de gemeentelijke organisatie en de gemeente; 2. CO2 footprint voor de directe CO2 produktie van de gemeentelijke organisatie is in 2016 met 25% verminderd; 3. Opstellen stappenplan met kwantitatieve tussendoelen om in 2040 klimaatneutrale gemeente te zijn; 4. Het faciliteren van EMT ontwikkelingen o.a. op locatie Parenco (restwarmte, geothermie, biorefinerey, biomassa); 5. Deelnemen aan de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen in de stadsregio; 6. Onderzoeken in hoeverre het rendabel is om op maatschappelijk vastgoed zonnepanelen te leggen; 7. Uitvoering geven aan het provinciale subsidieprogramma voor woningisolatie moet leiden tot in totaal ca. 700 geïsoleerde woningen; 8. Aanwijzen pilotwijk of gebied waar CO2 reductie maatregelen uitgeprobeerd kunnen worden in de bestaande woningvoorraad; 9. Onderzoeken mogelijkheden om middels het oprichten van een Energy Service Company het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen; 10. Ondersteunen van lokale initiatieven om te komen tot coöperatieve verenigingen die groene energie willen produceren; 11. Oprichten revolving fund om leningen te verstrekken aan instellingen en bedrijven om energiebesparende en energieopwekkende maatregelen te nemen; 12. Het Dorenweerd College een duurzaamheidslening van EUR ,00 ter beschikking te stellen voor de nieuwbouw van klaslokalen. Milieuprogramma De gemeente heeft zich verbonden aan het project KLIKER. In dit kader wordt in 2013 de eerste CO2 footprint voor de gemeente Renkum opgesteld. 2. In 2013 zijn diverse acties gericht op het omlaag brengen van de gemeentelijke CO2 footprint. In 2014 zal bekeken worden of met het voortzetten van deze maatregelen de doelstelling in 2016 gehaald kan worden of dat extra maatregelen nodig zijn. 3. Het stappenplan zal in 2013 worden opgesteld als onderdeel van KLIKER. Een van de stappen hierin is het in 2013 te ondertekenen Groene Akkoord van de Stadsregio. Belangrijk daarin is het verduurzamen van de gebouwde omgeving door energiezuinig te (ver)bouwen en woon-, leef- en werkkwaliteiten te verbeteren. Bij nieuwbouwprojecten zullen we duurzaam bouwen bevorderen door eisen te stellen conform het instrument GPR-gebouw. Bij een positief raadsbesluit over de bouw van het multifunctioneel sportcentrum 3B4 zullen in het 16

17 programma van eisen MFC 3B4 conform de GPR-systematiek eisen worden opgenomen. Daarnaast werken we aan het verduurzamen van de bestaande bouw door samen met Vivare een project op te zetten om het energiegedrag onder burgers te vergroten met als doel burgers meer bewust te laten worden op welke wijze ze energiebesparing kunnen genereren. Dit is opgenomen in de prestatieafspraken Gemeente Renkum-Vivare In 2013 blijven we in gesprek met Parenco over deze ontwikkelingen. 5. De gemeente werkt hieraan mee door publiciteit geven via de media. Ook wordt in maart 2013 een informatiebijeenkomst voor inwoners georganiseerd. 6. Bij het onderzoeken naar de zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed zullen we gebruik maken van de zonneatlas die de provincie laat opstellen. In 2013 zal een aanzet worden gedaan met daarin tenminste de aanpak/werkwijze. 7. Gestreefd wordt om het toegekende subsidiebedrag vanuit de provincie voor 100% uit te keren (door te geven) aan burgers van de gemeente Renkum. Inwoners worden regelmatig in Hoog en Laag gewezen op deze mogelijkheden. Er wordt proactief meegedacht met aanvragers. Zo zijn begin 2013 aanvragers die onder de nieuwe regels van de provincie nu wel in aanmerking komen voor subsidie, door ons aangeschreven en hierop gewezen. 8. De pilotwijk of gebied zal in 2013 worden geslecteerd als onderdeel van KLIKER. 9. De gemeente heeft zich aangemeld als pilot voor deze ESCO bij de provincie Gelderland. De provincie wil deze pilot in 2013 starten. 10. In de gemeente zijn twee coöperatieve verenigingen actief: ValleiEnergie en RijnIJsselenergie. Met beide verenigingen houden we contact om te zien wat ze nodig hebben van ons als gemeente. We nodigen hen uit om zich te presenteren op een of beide duurzaamheidsmarkten. 11. In 2013 zal de raad een voorstel worden voorgelegd voor het ter beschikking te stellen budget voor het oprichten van een dergelijk fonds. 12. Conform raadsbesluit 30 jan. 13 zal uit reserve beschikbaar gesteld worden voor deze duurzaamheidsmaatregelen. 17

18 13 Budgettair kader In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de milieubeleidcyclus en begrotingcyclus, de functies van de milieunota en -programma en de milieuthema s in de Begroting van de gemeente Renkum beschreven. Allereerst wordt de relatie tussen de beide hierboven cycli behandeld. In de bijlage is een tabel opgenomen waarin u alle in het milieuprogramma 2013 genoemde acties kunt terugvinden. In deze tabel zijn de acties gekoppeld aan het desbetreffende onderdeel van de begroting. U kunt per begrotingsonderdeel terugvinden welke budget voor de acties in de begroting is opgenomen. Zowel budget als gevolg van ambtelijke uren als materieel budget. Relatie milieubeleidcyclus en begrotingcyclus Jaarlijks moet volgens artikel 4.20 van de Wet milieubeheer een milieuprogramma worden aangeboden aan de gemeenteraad, gelijktijdig met de ontwerpbegroting. Dit geeft aan dat er een rechtstreeks verband is tussen dit programma en de jaarlijkse begrotingscyclus (zie figuur). Relatie milieubeleidcyclus en begrotingcyclus Milieubeleid College-programma Milieunota Meerjaren-begroting Milieu-uitvoeringsprogramma Begroting Milieujaarverslag Rekening Milieuprogramma in de begroting In de begroting zijn de meeste milieutaken opgenomen in programma 4 Milieu, natuur & duurzaamheid. Dit blijkt ook duidelijk in de tabel in de bijlage. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld geluid, lucht en geur, energiebesparing en duurzaam bouwen en lichthinder als onderdeel van milieubeheer. Daarnaast zijn in dit programma ook de onderdelen water, huishoudelijk afval en milieuhandhaving opgenomen. Maar ook bij andere begrotingsonderdelen zijn enkele acties terug te vinden uit het milieuprogramma. 18

19 Bijlage 1: Milieuprogramma 2013 in de begroting Programma Product Maatregelen Uren euro 2. Zorg, educatie & maatschappelijke participatie 2. Zorg, educatie & maatschappelijke participatie 3. Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen K. Lokale educatieve agenda L. Onderwijshuisvesting B. Volkshuisvesting Invulling geven met partners NME voor het beschikbaar gestelde subsidiebudget van per jaar. Beschikbaar stellen van uit reserve t.b.v. duurzaamheidsmaatregelen voor het Dorenweerd college, conform raadsbesluit 30 jan. 13 Samen met Vivare een project opzetten om het energiegedrag onder burgers te vergroten In de gesprekken met Vivare is dit een terugkerend thema. Vivare doet mee aan duurzaamheidsmarkt voor inwoners (zie progr. 4). Materieel budget euro Materieel budget (nadere toelichting) Betreft materieelbudget MEC Betalen uit (Algemene) reserve. 3. Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen C. Bestemmingsplannen Bij planologische ontwikkelingen zonodig rekening houden met milieuaspecten (geluid, lucht, geur, externe veiligheid, bodem, (grond)water, licht, natuur). Beoordelen onderzoeksrapporten op deze milieuaspecten. 0 0 Geen specifiek budget nodig. Is onderdeel van elders in de begroting geplande werkzaamheden. 19

20 Programma Product Maatregelen Uren euro 3. Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen & wonen 4. Milieu, natuur & duurzaamheid E. Omgevingsvergunning, toezicht en handhaving A. Milieubeheer Het toepassen van het geluidbeleidsplan bij ruimtelijke ontwikkelingen met het oog op het voorkomen en of verminderen van geluidhindersituaties. Beoordelen onderzoeksrapporten informatievoorziening over duurzaamheidsmaatregelen aan initiatiefnemers bij woning(ver)bouw, toetsen infiltratieplan en -voorzieningen Materieel budget euro Materieel budget (nadere toelichting) Betreft inschatting, is afhankelijk van aantal en complexiteit van de onderzoeken Afronden sanering en opstarten monitoring GAWAR-terrein De beschikbare reserve GAWAR en (te ontvangen) subsidiebijdrage provincie is vooralsnog voldoende Monitoring Zuiderbeekweg De beschikbare voorziening is vooralsnog voldoende Beoordelen van alle in 2013 ingediende bodemonderzoeken/-meldingen en grondtoepassingen. Periodiek inwoner, vereniging, organisatie of bedrijf in het zonnetje met duurzaamheids prestatie of tip Dit bedrag is afhankelijk van aantal en complexiteit van de onderzoeken. Bijdrageregeling klimaataanpak eigen woningen Woningisolatie: Betreft subsidie provincie, cf aanvraag (2013/2014); geen materieel budget gemeente nodig. Aansluiten bij het project collectieve inkoopactie zonnepanelen van de Stadsregio. 20

Milieunota Renkum 2013-2016

Milieunota Renkum 2013-2016 Milieunota Renkum 2013-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Milieubeleid 5 2.1 Beleidskader 5 2.2 De milieubeleidscyclus 6 2.3 Organisatie voor de uitvoering van milieubeleid 6 3 Milieutaken 8 3.1 Duurzaamheid

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: Raad d.d. Paragraaf begroting: 27 maart 2013 Steller: L. Aries Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 5 februari 2013 Intrekken

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout. 1. Inleiding

Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout. 1. Inleiding Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout 1. Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma milieu van de gemeente Oosterhout. Dit uitvoeringsprogramma richt zich op vergunningen, toezicht en

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente 3 Doel 1: Een klimaatbestendig en energieneutraal Sliedrecht 4 Mileubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2010-2011 De gemeente vindt duurzaamheid

Nadere informatie

Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 RAADSVOORSTEL. Onderwerp : Milieujaarverslag 2001. Inleiding

Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 RAADSVOORSTEL. Onderwerp : Milieujaarverslag 2001. Inleiding Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 Afdeling: : Milieu RAADSVOORSTEL Onderwerp : Milieujaarverslag 2001 Inleiding Artikel 21.1 eerste lid uit de Wet milieubeheer bepaalt dat het college

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

CONCEPT FACTSHEETS KLIMAATCONTRACT PROVINCIE DRENTHE GEMEENTE HOOGEVEEN Datum: Blad 1 van 5

CONCEPT FACTSHEETS KLIMAATCONTRACT PROVINCIE DRENTHE GEMEENTE HOOGEVEEN Datum: Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 Hoogeveen deelprogramma Diep Onder Drenthe 1. WKO installatie BVG/CH/Raadhuis 2. WKO installatie 1. Een WKO installatie in het BVG/CH/Raadhuis. 2. Duidelijkheid over de haalbaarheid van een

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 285035 Datum : 25 april 2016 Programma : Woon -en leefomgeving Blad : 1 van 1 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M.

Nadere informatie

Programma 8. Grien en beheer

Programma 8. Grien en beheer Trojka: Programmahouder : G. Wiersma Donormanager : R. Heeringa Programmaregisseur : P. Westra 8.1 Hoofddoelstelling Samen met de burgers zorgen voor een kwalitatief goede fysieke leefomgeving (bodem,

Nadere informatie

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Omgevingsdienst Midden-Holland Jaarprogramma Milieu 2015 Gouda 2 van 15 Versienummer: 1.0 Datum: 14 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Omgevingsdienst

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VOORSTEL 1. Het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2009 2012 een het daarin opgenomen milieu-uitvoeringsprogramma 2009; 2. Het beschikbaar stellen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *16.02283* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Rijk Afdeling/cluster: GZ/Ontwikkeling Telefoonnr.: 0591-535235 Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar Registratienummer: 16.02283 Onderwerp:

Nadere informatie

BijpraatsessieCommissie GGB

BijpraatsessieCommissie GGB BijpraatsessieCommissie GGB Duurzaamheid en Afvalstoffenbeleid 22 juni 2016 Agenda 1.Openingdoor wethouderbeintema 2.Duurzaamheidsbeleid: terugblik 2015 en jaarplan 2016. 3.Van afval naar grondstof: bijpraten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in 2010-2011

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Milieujaarprogramma gemeente Woudrichem

Milieujaarprogramma gemeente Woudrichem Milieujaarprogramma gemeente Woudrichem Uitvoering gemeentelijke milieutaken 2010 1. Inleiding Op grond van artikel 4.20 van de Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad jaarlijks een gemeentelijk milieuprogramma

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 gemeente Bunnik INFORMATIENOTA Aan: Van: De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Bunnik Duurzaam In december 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

OVERZICHT WETTELIJKE EN AUTONOME TAKEN MILIEUPROGRAMMA 2011

OVERZICHT WETTELIJKE EN AUTONOME TAKEN MILIEUPROGRAMMA 2011 OVERZICHT WETTELIJKE EN AUTONOME TAKEN MILIEUPROGRAMMA 2011 Milieubeheer algemeen Milieubeleidsplan Niet wettelijk Naar aanleiding van de onderzoeken door de VROM-inspectie (2000) heeft de toenmalige Raad

Nadere informatie

Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie. 15 maart 2016

Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie. 15 maart 2016 Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie 15 maart 2016 Agenda Ontwikkelingen vanaf november Planning Raadsvoorstel Sluiting Ontwikkelingen vanaf november 2015 Het ambtelijke schrijfteam heeft de opdracht

Nadere informatie

Effectindicator bron realisatie streefwaarde 2014 Het aantal saneringsgevallen op het gebied van externe veiligheid in Spijkenisse

Effectindicator bron realisatie streefwaarde 2014 Het aantal saneringsgevallen op het gebied van externe veiligheid in Spijkenisse Programma 12 Milieu 12.1 Inleiding Het programma 'Milieu' beslaat de beleidsvelden algemeen milieubeleid, afvalverwijdering en -verwerking, en beheer rioleringssysteem. Het algemeen milieubeleid richt

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Milieunotitie 2011. Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Milieunotitie 2011. Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie Raadsvoordracht Onderwerp: Milieunotitie 2011 Datum: 13 september 2011 Steller: W.P. Groeneveld Portefeuillehouder: R.P. Grondel Gevraagde beslissing De Milieunotitie 2011 vaststellen. Relevante achtergrondinformatie

Nadere informatie

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 263 / Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3)

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 263 / Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3) B&W-nota zaaknummer blad programma werkdoel onderwerp Sta :67284 : 1 /6 datum nota : 11-12-2017 : 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 263 / Investeringsbudget Stedelijke

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA Het Uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan omvat negentien projecten waarin de verschillende milieurelevante thema s en de vier benoemde doelgroepen (inwoners, bedrijven, samenkomen.

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID

uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID Milieu-uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 2015 AANLEIDING Door stijgen energieprijzen en aandacht voor klimaatveranring is energiebesparing en opwekken van duurzame energie een

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Openbaar megen Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Programma Stedelijke Ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

Speerpunten Doel Actie/uitwerking Wanneer Wie Dekking kosten /financiering Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid

Speerpunten Doel Actie/uitwerking Wanneer Wie Dekking kosten /financiering Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid Actieve Inventarisatie Afronden asbestinventarisatie 2010 ISV-2 aanpak spoedlocaties spoedlocaties afronden Volledig overzicht van locaties

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Krimpen aan den IJssel. Aan de gemeenteraad van. Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al

Krimpen aan den IJssel. Aan de gemeenteraad van. Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al Raadsvoorstel GEMEENTERAAD Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al Datum Ruimte raadsvergadering : 27-9-2012 Ruimtelijke Ontwikkeling Registratienummer : Onderwerp: algemene verklaring van geen bedenkingen

Nadere informatie

Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen

Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen Samen op weg naar gemiddeld 100 kg huishoudelijk restafval in Nederland 19 oktober 2017 Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen - 28 april 2017-1/7 Voorgelegd

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-27

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-27 RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-27 Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4027804 Aan : Gemeenteraad Datum : 6 maart 2012 Portefeuillehouder Wethouder S. van 't Erve Programma 3. Stedelijk beheer en Milieu

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, L. Buwalda, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00200* GR16.00200 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 21 december 2016 Agendanummer 10 Datum Raad 11 januari 2017 Agendanummer 9 Opsteller

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

Handhavingsjaarverslag 2006

Handhavingsjaarverslag 2006 Handhavingsjaarverslag 2006 Gemeente Hoogeveen, Afdeling Veiligheid Juni 2007 Jaarverslag 2006 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 3. Inleiding 3 4. Handhavingsprogramma 2006 3 5. Verantwoording 2006

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 79

Provinciaal blad 2010, 79 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 79 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264154 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel:

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel: Voorstel aan de raad Nummer: 131026465 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing 2.3 Leefbare stad W.J. Stinissen /

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: parkeerplaats(en) t.b.v. laadpalen voor electrische auto's

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: parkeerplaats(en) t.b.v. laadpalen voor electrische auto's AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 123567 Sector: Grondgebied Team : Wegen & Riolering Onderwerp: parkeerplaats(en) t.b.v. laadpalen voor electrische auto's Besluit: Het verkeersbesluit in te trekken

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 15 DECEMBER 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 15 DECEMBER 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 15 DECEMBER 2015 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Rikus Jager De heer Klaas Smidt; de heer Erik van Schelven; de heer Homme Geertsma

Nadere informatie

INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL. Bestuur, Vergunning en Handhaving

INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL. Bestuur, Vergunning en Handhaving INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving 23 maart 2010 1 Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2010 Inleiding Op 23 februari 2010 hebben

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester gemeente nieuwkoop afdeling fysieke en maatschappelijke ontwikkeling Raadsvoorstel portefeuillehouder Nico Jonker opgesteld door Lex Niekel / kenmerk/datum vergaderdatum raad 11 februari 2010 jaar/nummer

Nadere informatie

Milieuprogramma 2011. Ontsluiting Milieuinformatie. Milieuzonering in ruimtelijke ordening

Milieuprogramma 2011. Ontsluiting Milieuinformatie. Milieuzonering in ruimtelijke ordening 1 In het milieuprogramma staan alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van het milieubeleidsplan. Het geeft een beschrijving van de activiteiten die in 2011 uitgevoerd worden. Het overzicht van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

!" # $ %&" ' ' ( %&% ) * +, & " ' ' # - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %,

! # $ %& ' ' ( %&% ) * +, &  ' ' # - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %, ! # $ %& ' ' ( %&% ) * +, & ' ' # -., &! % / %*/ % 0 %*) %&% ) * +, & ' ' # % 12 % %*+ 32 4 ). % 4 %, + - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %, 1 1. Evaluatie... 4 2.Inleiding... 5 2.2 Doel...

Nadere informatie

k 7 Bridle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Datum: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder:

k 7 Bridle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Datum: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder: G E M E Ï N Ĩ i. Bridle Aan burgemeester en wethouders Datum: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek Ontworpen door: J. Oudeman par. afd.hfd ingekomen:

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013.

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. 1 Samenvatting Definitie duurzaamheid volgens Brundtland Aanmelden als Millenniumgemeente Speerpunten:

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan september 2017 Actieplan gemeente Alkmaar 1 Inleiding De overheid koopt per jaar voor ongeveer 73,3 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. :

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : INTERN MEMO Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : Aanleiding Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord en het

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de Financieringsregeling sociale huur, waarvoor een bedrag van 20 miljoen voorwaardelijk

Nadere informatie

Debby Bouwhuis BP Br

Debby Bouwhuis BP Br SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201307 394854 / 394854 ONDERWERP Debby Bouwhuis BP Br Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boeldershoek 2009 AGENDANUMMER

Nadere informatie