uitvoeringsprogramma ZONBOX Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015 Milieu-uitvoeringsprogramma AANLEIDING MOTIE DUURZAAMHEID"

Transcriptie

1 Milieu-uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma ZONBOX AANLEIDING Door stijgen energieprijzen en aandacht voor klimaatveranring is energiebesparing en opwekken van duurzame energie een actueel thema. Gemeenten kunnen met vrij eenvoudige maatregelen vele euro's per jaar besparen op energie. Afgezien van ze besparingen laat gemeente zich met opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld zonnepanelen zien als een maatschappelijk verantwoor organisatie en geeft zo een goed voorbeeld aan bedrijven, organisaties en inwoners van gemeente Boxmeer. In 2008 en 2009 heeft gemeenteraad 2 duurzaamheidsbatten gevoerd en een bestuurlijk ambitieniveau vastgesteld. De uitkomsten van ze batten zijn meegenomen in milieubeleidsplan MOTIE DUURZAAMHEID Bij begrotingsbehanling 2013 van gemeenteraad heeft raad unaniem motie (M1) aangenomen. De gemeenteraad heeft college verzocht om te onrzoeken waar voor gemeente Boxmeer zelf concrete mogelijkhen liggen voor toepassing van alternatieve energiebronnen. Hierbij valt te nken aan groen gas en elektrisch rijn voor gemeentelijk wagenpark, kapitaliseren van energierekeningen van gemeentelijke gebouwen voor investering in zonnepanelen. Deze motie is daarmee meteen richtinggeven kar voor milieu-uitvoeringsprogramma Een milieuuitvoeringsprogramma wat, naast reguliere gemeentelijke taken op gebied van milieu, in teken zal staan van energiebesparing en (zelf) opwekken van duurzame energie. Om al ze investeringen mogelijk te maken wordt voorgesteld om een reserve duurzaamheid in te stellen. Met een reserve duurzaamheid kunnen diverse investeringen op gebied van duurzame energie worn gerealiseerd. Het nieuwe milieu-uitvoeringsprogramma heeft als titel ZONBOX (ZON Boxmeer) gekregen. Er zijn zeven projecten geformuleerd voor komen perio. Het gaat om volgen projecten: 1. Verduurzaming gemeentelijke sporthallen. 2. Stimuleringsregeling energiebesparen maatregelen voor particulieren. 3. Zonnepanelen gemeentehuis en gemeentewerf. 1

2 4. Duurzaam wagenpark. 5. Oplaadpalen elektrisch vervoer (stimuleringsregeling). 6. Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf (LDEB). 7. (Externe) projectkosten en communicatie projecten ZONBOX. VERDUURZAMING GEMEENTELIJKE SPORTHALLEN Het beheer van gemeentelijk vastgoed wordt steeds duurr, terwijl er eigenlijk bezuinigd moet worn. Het verduurzamen van vastgoed biedt kansen op grote besparingen. De grootste besparingen zijn haalbaar in energiegebruik, met name gasgebruik. Warmte-installaties en luchtbehanling werken vaak wel, maar veelal is er geen aandacht voor efficiëntie van werking ervan. Met goed energiemanagement krijgen gemeente, besturen en gebouwbeheerrs inzicht en grip op energiegebruik per gebouw. Onnodig energiegebruik of tegenwerken verwarming en koeling wordt bijvoorbeeld zichtbaar. Wist u dat energiebesparen maatregelen op gebied van verlichting nog minst getroffen zijn? Voor gemeente Boxmeer gaat bij project verduurzamen gemeentelijke sprothallen om: 1. Sportzaal Beugen (Slaterthal) 2. Sportzaal Oeffelt ( Meercamp) 3. Sportzaal Overloon ( Raaijhal) 4. Sportzaal Sambeek (Warandahal) 5. Sportcentrum 't Hoogkoor 7. Gymnastieklokaal Rijkevoort ( Schutsboom) Ook worn gemeentehuis en gemeentewerf meegenomen in traject van energiemanagement. Energiemanagement van gemeentelijk vastgoed begint met in beeld brengen van alle gebouwen die tot gemeentelijke vastgoed horen. Omdat dit vaak versnipperd is over meerre aflingen is er niet altijd totaaloverzicht. Ook energiegebruik per gebouw is in veel gevallen niet bekend. De plaatsing van slimme meters en invoeren van databeheer biedt goe kansen om geld te besparen met energiebeheer. Energiemonitoring is basis! 2

3 Stappenplan verduurzaming gemeentelijke sporthallen: 1. Invoeren energiebeheer (energiemanagement) bij gemeentelijke sporthallen (plaatsen slimme meters, invoeren databeheer en monitoring). 2. Uitvoeren energiemaatwerkadviezen (EPA-U s) waarmee een keuze kan worn gemaakt welke energiebesparen maatregelen getroffen kunnen worn. Uitgangspunt hiervoor zijn energielabel en mogelijk nog te maken energielabelstappen. Met anre woorn: hoe is meeste energiebesparing te realiseren? 3. Uitvoeren energiebesparen maatregelen. Het doel is om alle gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Voorgesteld wordt om te starten met 1 pilot. Het gehele traject kan dan worn doorlopen voor 1 sporthal en vervolgens zal worn beooreld wat kosten en baten zijn. Bij een succesvolle pilot gaan we verr met overige sporthallen. Door toepassen van duurzaamheidsmaatregelen bij sporthallen kan vanaf 2015 een bezuiniging worn behaald van op instandhoudingsbijdragen. ZONNEPANELEN GEMEENTEHUIS EN GEMEENTEWERF In 2013 is elektra en gas voor gemeentelijke aansluitingen opnieuw aanbesteed. De energie die nu geleverd wordt is niet groen. Groencertificaten kunnen aangeschaft worn bij groene energieleveranciers. Dit kunnen lokale opwekkers zijn of men kan energie zelf opwekken. De wens van gemeente is om zelf te gaan investeren in groene energie en wel door aanschaf van zonnepanelen voor gemeentehuis en gemeentewerf. Daarmee wordt ook een stap gezet in verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Tevens wordt er bespaart op energierekening van gemeentehuis en gemeentewerf. De opgewekte energie kan ook als brandstof dienen voor (toekomstig) elektrisch wagenpark. Door goedkope energiebelastingtarief voor energieverbruik van gemeentehuis is terugverdientijd van zonnepanelen behoorlijk lang (> 20 jaar). Op gemeentewerf wordt minr energie verbruikt, waardoor energiebelastingtarief hoger is. Het hogere belastingtarief is gunstig voor terugverdientijd van zonnepanelen voor gemeentewerf (10-15 jaar). 3

4 DUURZAAM WAGENPARK In 2014 moeten voertuigen van BOA s, bodienst en 2 voertuigen op gemeentewerf vervangen worn. Om herkenbaarheid van gemeentelijke toezichthours te vergroten zullen in 2014 drie auto s aangeschaft worn. De nieuw aan te schaffen auto s zullen waar mogelijk elektrisch zijn en anrs zal gekeken worn naar anre duurzame voertuigen. Voor BOA s wordt ook onrzocht of zij gebruik kunnen maken van elektrische scooters. OPLAADPALEN ELEKTRISCH VERVOER Het doel van dit project is om gemeente Boxmeer toegankelijk te maken voor elektrisch vervoer (zowel auto als fiets) door een toename van aantal oplaadpalen voor elektrische auto s en fietsen in gemeente Boxmeer. Om dit te realiseren zijn volgen 3 sporen geformuleerd: 1. Als gemeente zelf een bijdrage leveren aan laadinfrastructuur (auto en fiets) door op een aantal locaties in gemeente publiek toegankelijke oplaadpalen te realiseren. 2. Vaststellen van beleidsregels voor oplaadpalen voor elektrisch vervoer gecombineerd met; 3. Instellen stimuleringsregeling voor onrnemers en particulieren voor aanschaf oplaadpunten. STIMULERINGSREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN Dit project heeft als doel stimuleren van energiebesparen maatregelen voor particulieren door opzetten van een financiële regeling (lening, subsidie of fonds). Het opzetten van een financiële regeling voor energiebesparen maatregelen voor particulieren kan op verschillen wijzen: Duurzaamheidslening van SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nerlandse gemeenten) Aansluiten bij Vlagheifonds Stimuleringsregeling SVn Subsidieregeling (eenmalig) Voorkeur heeft duurzaamheidslening van SVn in variant afkoopmethodiek. De duurzaamheidslening is een lening met een lage rente voor particuliere woningbezitters. De lasten van lening zullen voor woningbezitter in meeste 4

5 gevallen geheel, of voor een groot el wegvallen tegen verlaging van energierekening. Op 6 september 2013 is SER EnergieEnergie akkoord afgesloten. Eén van belangrijkste maatregelen daaruit is dat er eind 2013, revolverend begin fonds energiebesparing in 2014 komt een voor gebouw omgeving van circa 600 miljoen. Een twee belangrijke maatregel is dat energiebesparen maatregelen vanaf 2014 kunnen worn betaald via energierekening. Vanwege ze ontwikkelingen uit energie-akkoord is voorstel om project Stimuleringsregeling energiebesparen maatregelen voor particulieren te laten vervallen. LOKAAL DUURZAAM ENERGIEBEDRIJF (LDEB) In Nerland bestaan inmidls tientallen lokale duurzame energiebedrijven. Dit zijn veelal coöperaties van enthousiaste burgers en onrnemers die zelf heft in hann nemen. Doelen van een LDEB zijn: - collectief inkopen van groene, of liever nog, hernieuwbare energie. - gezamenlijk investeren in produceren van hernieuwbare energie. Regionaal zijn er LDEB s in (oprichting) in: Un, Cuijk, Bernheze, Boekel, Oss. Dit project behelst een onrzoek naar haalbaarheid van een LDEB in gemeente Boxmeer. De aanpak voor oprichten van een eventuele energiecoöperatie in Boxmeer is gebaseerd op aanpak van gemeenten die reeds een coöperatie hebben opgericht. Zij hebben daarmee een blauwdruk ontwikkeld die zich inmidls in praktijk heeft bewezen. MILIEUMILIEU - UITVOERINGSPROGRAMMA : UITVOERING GEVEN AAN ZONBOX Het milieubeleidsplan loopt op haar eind. Voor komen jaren zal geen nieuw vierjarig milieubeleidplan worn opgesteld. Tegen een achtergrond van financiële schaarste, motie van gemeenteraad, beperkte structurele budget voor uitvoering van gemeentelijk milieubeleid en ongewijzig beleidsuitgangspunten is ervoor gekozen om een milieu-uitvoeringsprogramma met 5

6 een looptijd van 2 jaar (2014 en 2015) op te stellen. Naast uitvoering van reguliere milieutaken zal komen twee jaar vooral in teken staan van energiebesparing en (zelf) opwekken van duurzame energie. Halverwege 2015 zal bekeken worn hoe na 2015 ingestoken wordt op gebied van milieubeleid. REGIONALE SAMENWERKING In samenwerking met regio Noordoost Brabant lopen verschillen projecten op gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Daar waar mogelijk worn gemeentelijke projecten met regionale projecten gecombineerd. De volgen projecten zijn reeds in uitvoering of gepland voor 2014: Regionaal convenant duurzaam (ver)bouwen ( ), Groene gevels, groene daken ( ), Regionaal energieloket (2014), Energielabeling gemeentelijke gebouwen (2014), Energiemanagement gemeentelijke gebouwen ( ), Zonnepanelen op Boerendaken (2013), Zonnepanelen op scholen en sportgebouwen ( ) en Routekaart duurzame mobiliteit ( ). COMMUNICATIE Bij uitvoeren van verschillen projecten is belangrijk om goed te communiceren. Met verschillen betrokken partijen onrling binnen verschillen projecten, maar ook over behaal resultaten. Denk daarbij aan procesbegeleiding, communicatie-uitingen, educatie, events en openingen. Belangrijk is dat goed gebruik wordt gemaakt van bestaan regionale duurzaamheidscampagne Brabants Groen. RESERVE DUURZAAMHEID Eind 2013 ontvangt gemeente Boxmeer een terugstorting van RMB-reserve. Vanwege overgang naar ODBN komt een bedrag van ongeveer ,- terug naar gemeente Boxmeer. Het voorstel is om hiermee een reserve duurzaamheid in te stellen. Hiermee kan gemeente Boxmeer komen jaren investeren in energiebesparing (o.a. verduurzamen van gemeentelijke sporthallen) en (zelf) opwekken van duurzame energie (zoals zonnepanelen gemeentehuis en gemeentewerf). 6

7 Project Verduurzaming gemeentelijke sporthallen Kosten Invoer energiemanagement ,- Energiemaatwerkadvies (EPA-U) pilot 2.000,- Energiebesparen maatregelen sporthallen ,- Dekking Milieu-uitvoeringsprogramma 2013 Stimuleringsregeling ,- energiebesparen maatregelen voor particulieren Zonnepanelen gemeentehuis en gemeentewerf Duurzaam wagenpark Oplaadpalen elektrisch vervoer (stimuleringsregeling Zonnepanelen gemeentehuis ,- Zonnepanelen gemeentewerf , ,- (vervanging auto s werf) ,- (aanschaf auto s toezichthours) 0 (aanschaf auto s bo en BOA s) 5 publiek toegankelijke oplaadpalen: ,- Stimuleringsregeling voor bijdrage particulieren en onrnemers: ,- Totaal: ,- IVS Karnota 2013 IVS Karnota 2013 Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf (LDEB) (Externe) projectkosten en communicatie projecten ZONBOX , ,- 7

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente 3 Doel 1: Een klimaatbestendig en energieneutraal Sliedrecht 4 Mileubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2010-2011 De gemeente vindt duurzaamheid

Nadere informatie

Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015

Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015 Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2015 Inleiding Het jaar 2015 is een overgangsjaar voor het Leusdense milieu- en duurzaamheidsbeleid. Het milieubeleidsplan heeft een looptijd tot eind 2015 en is voorjaar

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Duurzame Waddeneilanden

Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Secretariaat De Waddeneilanden

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 Inhoud Energietransitie Inleiding Relevantie Lokale Opwekking als duurzaam alternatief Zuid-Oost Brabant als kans De actieve consument De lokale energiecoöperatie als aanjager

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Klimaat en energie

Jaarverslag 2013 Klimaat en energie Jaarverslag 2013 Klimaat en energie Inhoud Voorwoord 5 1 Het Amsterdamse klimaat- en energieprogramma 6 1.1 Doelstellingen klimaat en energie 7 1.2 De Energiestrategie 2040 7 1.3 Schematisch overzicht

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie