Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente"

Transcriptie

1 Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente 3

2 Doel 1: Een klimaatbestendig en energieneutraal Sliedrecht 4

3 Mileubeleidsplan en uitvoeringsprogramma De gemeente vindt duurzaamheid belangrijk, zoals blijkt uit het Milieubeleidsplan- en Uitvoeringsprogramma We streven op termijn dan ook naar een klimaatbestendig en energieneutraal Sliedrecht. Dit betekent dat we op termijn de volledige energievraag binnen onze gemeentegrenzen door duurzame bronnen willen laten opwekken. Die opwekking van duurzame energie mag zowel binnen als buiten onze gemeente plaatsvinden. Om ons doel te realiseren, is bij alles extra aandacht vereist voor duurzaamheid. Daartoe zullen we enerzijds het gezamenlijke energieverbruik structureel moeten verlagen en anderzijds moeten we werken aan het opwekken van duurzame energie. Hoe gaan we dat doen? Door het energieverbruik van huishoudens en industrie ten opzichte van 2008 jaarlijks respectievelijk met 3 procent en 2 procent te verminderen. We werken eraan dat het aandeel duurzame energie, dat is opgewekt binnen onze eigen gemeentegrenzen, in 2020 minimaal 25% bedraagt. Dit alles kunnen we overigens alleen samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen bereiken. Wij beseffen dat we hierin moeten investeren en zelf het goede voorbeeld moeten geven. Onze hoge ambitie geeft richting aan ons milieubeleid en de door ons te verrichten klimaat- en milieuactiviteiten tot 2020 (en daarna). Om die reden zal het milieubeleidsplan in 2011, 2015 en verder worden geactualiseerd en opnieuw worden vastgesteld voor een periode van telkens vier jaar. Om onze ambities waar te maken zal een veelvoud aan klimaat- en milieuactiviteiten moeten worden voorbereid en uitgevoerd. Het bij het milieuplan horende overzicht van de te verrichten klimaat- en milieuactiviteiten is dan ook behoorlijk omvangrijk geworden. Dit moet ons in staat stellen uitvoerbaarheid te toetsen en uitvoering te volgen. Inspiratie Het Milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma ontstond op basis van het Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk en de in het verlengde hiervan opgestelde Verkenning Klimaatbeleid in de Drechtsteden. In het klimaatakkoord kwamen gemeenten en rijk overeen zich samen in te spannen voor een duurzaam en klimaatbestendig Nederland. De verkenning moest leiden tot een regionaal en lokaal klimaatbeleid. Bij het bepalen van ons streven en de hiervoor te verrichten activiteiten hebben wij ons tenslotte mede laten leiden door het Masterplan duurzame energie gemeente Sliedrecht van het CQ-team van HVC. De adviestak van HVC onderzocht in deze Quickscan studie de mogelijkheden tot verduurzaming van energieverbruik voor Sliedrecht en bracht dit in beeld. 5

4 Voorbeeldfunctie: jazeker! Woorden alleen vinden wij niet genoeg. Als eigenaar en gebruiker wil de gemeente, waar mogelijk, zelf een goed en inspirerend voorbeeld zijn en geven. We willen maatregelen organiseren, voorbereiden en treffen voor onze gebouwen, voorzieningen, bedrijfswagens, openbare verlichting, openbare wegen, openbaar groen, water en riolering. Dit moet leiden tot een structureel energiezuiniger gebruik en ook economisch verantwoord zijn. Overigens hebben al onze grote gebouwen nu reeds het meest energiezuinige label A. En: alle elektriciteit voor onze gebouwen, voorzieningen, openbare verlichting, pompen en rioolgemalen wordt als groene stroom ingekocht. Onze extra inzet in gaat naar: Duurzaam inkopen; Een meer energiezuinige openbare verlichting; Beginnen met het vervangen van het eigen wagenpark door elektrische voertuigen; Het voorbereiden van de bouw van een energiezuinige nieuwe gemeentewerf en milieustraat in de Driehoek en een nieuwe energiezuinige Bredeschool in Baanhoek West; Het meeste voorrang geven aan de realisering van walstroomvoorzieningen en een uitbreiding van de bestaande mogelijkheden van hoogwaardig openbaar vervoer. Afspraken met Tablis Wonen over energiezuinig renoveren en bouwen Wij weten dat wij voor ons streven de steun en medewerking van Tablis Wonen nodig hebben. In 2010 willen wij met Tablis Wonen afspraken maken over het energiezuinig onderhouden, renoveren en bouwen van hun sociale huur- en koopwoningen. In 2009 kozen wij voor het invoeren van GPR Gebouw als de nieuwe uniforme prestatiegerichte werkwijze van duurzaam bouwen. Hierin gaan we de bestaande regionale toetsingslijsten van Duurzaam Bouwen en Kwaliteitseisen Nieuwbouw integreren. De installatie en het gebruiksklaar maken van GPR Gebouw vindt plaats in Ook hierover willen wij met Tablis Wonen afspraken maken. 6

5 Energiezuiniger gebruik van inwoners stimuleren Burgers die hun woning gaan renoveren en/of uitbreiden zullen wij stimuleren en uitdagen duurzame keuzes te maken. Vanaf januari 2010 besteden we op de website van de gemeente Sliedrecht extra aandacht aan duurzaam (ver)bouwen door en voor particulieren. Er staan ook links op naar sites van publiek en private organisaties die duurzaamheid eveneens hoog in het vaandel hebben staan en advies op maat kunnen geven. Het succes van het project Energie op Maat (energiebesparingsadviezen aan particulieren) zorde ervoor dat de gemeente Dordrecht, Leerpark en de woningcorporaties (Woonbron) samen een uitwerking voor een vervolg hebben gemaakt. Vanaf 2010 kunnen ook Sliedrechtse woningeigenaren een verzoek indienen voor dergelijke energiebesparingsadviezen. In 2010 willen wij tenslotte onze particuliere woningeigenaren de kans geven om op basis van zo n dan wel vergelijkbaar energiebesparingsadvies bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) een duurzaamheidslening aan te vragen. Deze lening moet ervoor zorgen dat particuliere woningeigenaren tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld lenen om energiebesparende maatregelen te treffen. Hiermee sluiten we voor 1 april 2010 een deelnemingovereenkomst met de SVn. Ook openen we een toereikend leningenfonds tot een bedrag van euro. Energiezuiniger gebruik van bedrijven stimuleren Bedrijven moeten wettelijk eenvoudige energiebesparende maatregelen die ze binnen vijf jaar terugverdienen. Via de campagne Stad en MKB vragen we in 2010 met ondersteuning van SenterNovem hiervoor extra aandacht bij onze midden- en kleinbedrijven. Samen met de Milieudienst willen we in 2010 ook een plan opstellen gericht op energiebesparing bij kleinere bedrijven. Voor 2010/2011 denken we aan een doelgroepgerichte aanpak voor energiebesparing door supermarkten (afdekken vriesmeubels, overdadige nachtverlichting en open winkelpuien). De milieudienst voert het plan van aanpak aansluitend in 2010/2011 uit. Voor de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein vond, onder regie van de Drechtsteden, in 2009 een pilot plaats op bedrijventerrein Groote Lindt te Zwijndrecht. Dit leidde tot een modelaanpak Duurzaamheid op bedrijventerreinen in de Drechtsteden voor de verduurzaming van bedrijventerreinen in de Drechtsteden. In 2010 willen we met regionale steun met deze resultaten en ervaringen aan de slag om samen met de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen te komen tot een verduurzamingsplan van de Nijverwaard. 7

6 Werken aan en investeren in opwekking duurzame energie We gaven opdracht aan het CQ-team van HVC de mogelijkheden tot verduurzaming van energieverbruik te onderzoeken. Uit de door haar uitgevoerde Quickscan studie blijkt dat aardwarmte voor Sliedrecht het grootste bronpotentieel (42%) voor verduurzaming biedt. Voor de productie van duurzame energie willen wij ons dan ook allereerst inzetten voor het invoeren van een collectief warmtenet voor heel Sliedrecht. Een collectief warmtenet dat in eerste instantie met restwarmte en op termijn met aardwarmte gevoed wordt. Wij streven als gemeente hierin naar een stimulerende rol. Dan was er nog de belastende energie - en infrastructuur. Op ons verzoek zal de provincie Zuid-Holland een nader onderzoek instellen naar de haalbaarheid van de aanleg van een wamtenet in Sliedrecht en dit mede ondersteunen en faciliteren. De provincie wil tevens een bijdrage leveren aan de haalbaarheidsstudie van geothermie. Dit ter bevestiging dat de aanleg van een warmtenet een goede investering is en hiermee een dubbele garantie van leveringszekerheid wordt verkregen. In de tweede plaats streven we naar een maximalisatie van de energiebenutting van biomassa. De mogelijkheden van zonne-energie van onze eigen gebouwen, zoals het gemeentekantoor en sporthal De Stoep, willen we optimaal gaan benutten. Dat maakt ons een lichtend voorbeeld voor bedrijven, instellingen en inwoners. Verder stimuleert het hen ook te investeren in de mogelijkheden van zonne-energie. Gelet op onze belastende energie - en infrastructuur kiezen wij vooralsnog niet voor het opwekken van windenergie binnen onze eigen gemeentegrenzen. 8

7 Investeren in goede voorlichting en communicatie over duurzaamheid Ons streven naar meer duurzaamheid vraagt om goede communicatie en voorlichting. In 2010 willen wij daarom maximaal 10 portretten maken van energiezuinige woningen en bedrijven in de gemeente Sliedrecht. Hiermee zetten we eigen energiebesparende inwoners en bedrijven als voorbeeld in het zonnetje. Wij vinden het ook van groot belang dat de Sliedrechtse jeugd al jong te maken krijgt met onderwerpen als milieu en duurzaamheid. De themalessen over duurzaamheid blijven in 2010 dus bestaan. De Sliedrechtse basisscholen krijgen deze lessen vanuit ons eigen NME-centrum De Hooizolder. Bij alles een bijdrage leveren aan gezonde en schone leefomgeving Duidelijk is: de gemeente streeft voor Sliedrecht naar klimaatbestendig en energieneutraal, maar houdt ook een gezonde en schone leefomgeving in het oog. Dat betekent dat wij ons blijven inspannen om de water-, groen-, bodem-geluids- en luchtkwaliteit binnen onze gemeentegrenzen te verbeteren. Lopende maatregelen: Vanaf 2008 tot en met 2011 investeren we extra in de vervanging van bovengrondse afvalcocons door ondergrondse milieuparken. In 2008 is met ondersteuning van de gemeente een Wecycle scholenactie gehouden voor het inzamelen van kleine elektronische apparatuur. De scholen gaan hier de komende jaren mee verder. Voor een schone leefomgeving wordt vanaf 2008 deelgenomen aan het project zwerfvuil. Vanaf november 2009 is begonnen met het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen. Afhankelijk van de eerste ervaringen zullen hiervoor eventueel aanvullende maatregelen worden getroffen. Maatregelen 2010/2011: Nader uitwerken van de toepassing van beplantingsstructuren in het project reconstructie Stationsweg-zuid (luchtkwaliteit). Blijven investeren in het voorkomen en verminderen van milieuhinder door bedrijven gelegen aan de overzijde van de Beneden Merwede, zoals de Derde Merwedehaven (gezonde leefomgeving). Onverminderd investeren in een verdere optimalisering van de gescheiden afvalinzameling door onze eigen reinigingsdienst (schone leefomgeving). 9

8 Verankering ambitie en uit te voeren milieuactiviteiten Een lange adem, dat hebben we nodig als we een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente willen. Daarom stellen we de Werkgroep Klimaatbestendige en Energieneutrale Gemeente in. Met als taak: zorg ervoor dat onze milieuactiviteiten ambtelijk en bestuurlijk intern de aandacht krijgen en behouden die zij verdienen en behoeven. Alle betrokken afdelingen en bestuurders nemen zitting in deze werkgroep. Zij zullen de voortgang van dit integrale beleids- en werkdocument en de hiervoor noodzakelijke interne afstemming waarborgen. De Portefeuillehouder Milieu en Beleidsmedewerker Milieu fungeren respectievelijk als voorzitter en secretaris van deze werkgroep. De secretaris krijgt hierbij inhoudelijk ondersteuning van de gemeentelijk energiecoördinator. De werkgroep zal maximaal vier keer per jaar vergaderen. De evaluatie van het Milieubeleidsplan- en uitvoeringsprogramma vindt plaats in het derde kwartaal van De werkgroep doet hiervan kort verslag. Op basis van deze evaluatie komt de werkgroep zonodig tevens met voorstellen tot wijziging en/of aanvulling van het geheel. Aan de slag! Ambities in een notendop: Voorbeeldfunctie: ja! Afspraken met Tablis Wonen over energiezuinig renoveren en bouwen Energiezuiniger gebruik van inwoners stimuleren Energiezuiniger gebruik van bedrijven stimuleren Werken aan en investeren in opwekking duurzame energie Investeren in goede voorlichting en communicatie over duurzaameid Bij alles een bijdrage leveren aan gezonde en schone leefomgeving Verankering ambitie en uit te voeren milieuactiviteiten 10

9 11

10 12

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering Duurzame bedrijventerreinen Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering april 2006 Voorwoord De Provincie Limburg zoekt partners voor een duurzame ontwikkeling. Ondernemers, burgers en gemeenten.

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie