Addendum. Bij het prospectus van Robeco ONE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum. Bij het prospectus van Robeco ONE"

Transcriptie

1 Addendum Bij het prospectus van Robeco ONE Dit document is een addendum bij het prospectus van Robeco ONE gedateerd 22 juli 2014 en is onlosmakelijk verbonden met het prospectus. Het addendum betreft de volgende zaken: i) aanpassing van het hoofdstuk Uitgifte en inkoop van Participaties onder het kopje Cut-off Tijd, 2 e alinea, inhoudende een wijziging van de afwikkeling van orders (settlement) van T+3 naar T+2, ingaande 14 april De nieuwe tekst luidt met ingang van 14 april 2015 als volgt De afwikkeling (settlement) van deze orders zal standaard op T+2 plaatsvinden. Rotterdam, 14 april 2015 Robeco ONE Juli 2014

2 Prospectus Robeco ONE (een beleggingsinstelling) gevestigd te Rotterdam Subfondsen: Robeco ONE Defensief Robeco ONE Neutraal Robeco ONE Offensief 22 juli

3 Inhoud 1. Definities Belangrijke informatie Algemene informatie Beleggingsinstelling Juridische informatie Beheerder Bewaarder Stichting Accountant Adresgegevens Verbonden Entiteiten en Verbonden Beleggingsinstellingen Structuurschema Robeco Groep Uitbesteding Relatie Robeco Nederland B.V Vermogen en Participaties Beursnotering Beleggingsbeleid Inleiding Beleggingsdoelstelling Beleggen in andere beleggingsinstellingen en Gelieerde Partijen Onderpand afgeleide instrumenten Selectie tegenpartijen Verantwoord beleggen Stembeleid Risicofactoren Risicoprofiel Participanten Risico s verbonden aan Beleggingsinstelling Management van financiële risico s Uitgifte en inkoop van Participaties Kosten bij uitgifte en inkoop van Participaties Op- en afslag Cut-off Tijd Limitering of opschorting Waarborgen inkoop en terugbetaling 32 3 / 66

4 8.6 Tijdstip storting Waardering en resultaatbepaling Compensatie bij onjuist berekende Intrinsieke Waarde Kosten en vergoedingen Beheervergoeding Transactiekosten Kosten Bewaarder Som belangrijkste kosten Lopende kosten Uitkeringsbeleid Subfonds Specificaties Robeco ONE Defensief Robeco ONE Neutraal Robeco ONE Offensief Fiscale aspecten Fiscale aspecten Beleggingsinstelling Fiscale aspecten Nederlandse Participanten Verslaggeving en overige informatie Periodieke verslaggeving Documentatie over de Beleggingsinstelling Vergadering van Participanten Wijziging van de in het Prospectus opgenomen voorwaarden Liquidatie Procedures en schikkingen Klachten Essentiële Beleggersinformatie Gerechtelijke procedures Assurance-rapport Opdracht en verantwoordelijkheden 50 Werkzaamheden 50 Oordeel Verklaringen Beheerder 51 Voorwaarden van beheer en bewaring

5 1. Definities In dit Prospectus hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis: AFM De stichting Autoriteit Financiële Markten AIFM-richtlijn Een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels introduceert waaraan beheerders van alternatieve (niet ICBE) beleggingsinstellingen moeten voldoen Beheerder Robeco Institutional Asset Management B.V., de beheerder van de Beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:65 Wft Beleggingsinstelling Robeco ONE Beursdag Een beursdag is een dag 1) waarop de Luxembourg Stock Exchange open is voor handel èn 2) waarop de uitgifte of inkoop van Participaties van de Beleggingsinstelling niet is gelimiteerd of opgeschort èn 3) die door de Beheerder niet is aangewezen als niet-beursdag. Een lijst met niet-beursdagen is verkrijgbaar op de Website. Bewaarder De bewaarder als bedoeld in artikel 1:1 Wft welke van tijd tot tijd is aangesteld door de Beheerder Bgfo Het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 5

6 Boekjaar Het boekjaar van de Beleggingsinstelling zoals aangegeven in de Voorwaarden Cut-off Tijd Tijdstip (15:00 uur (CET)) waarvoor orders op een Beursdag ontvangen moeten zijn door of namens de Beheerder om geaccepteerd te kunnen worden voor handel op de volgende Beursdag EUR Euro Fondsvermogen Het totaal van de Subfondsvermogens van ieder Subfonds van de Beleggingsinstelling Gelieerde Partij Een (natuurlijke) persoon als bedoeld in artikel 1 Bgfo Intrinsieke Waarde De intrinsieke waarde per Participatie van een Subfonds Participant Een houder van één of meer Participaties Participatie Deelgerechtigdheid van een Participant in het Subfondsvermogen Prospectus Het meest recente prospectus van de Beleggingsinstelling zoals dit van tijd tot tijd zal luiden Registratiedocument Het registratiedocument van de Beheerder als bedoeld in artikel 4:48 Wft RIAM Robeco Institutional Asset Management B.V. 6

7 Robeco Groep De economische eenheid met aan het hoofd Robeco Groep N.V. waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden Stichting Stichting Bewaarder Robeco, de juridische eigenaar van het Fondsvermogen Subfonds Een serie Participaties waarvan de specifieke kenmerken in de Subfonds Specificaties zijn opgenomen Subfonds Specificatie Het onderdeel van het Prospectus dat specifieke kenmerken over een Subfonds bevat Subfondsvermogen Alle activa van een Subfonds verminderd met alle verplichtingen van het betreffende Subfonds Transactieprijs De koers waartegen de Beleggingsinstelling Participaties inkoopt of uitgeeft Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A. Verbonden Beleggingsinstelling Een beleggingsinstelling die verbonden is met dan wel wordt beheerd door de Beheerder of een andere Verbonden Entiteit Verbonden Entiteit Een entiteit die onderdeel uitmaakt van de Robeco Groep Voorwaarden De voorwaarden van beheer en bewaring van de Beleggingsinstelling 7

8 Website De website van de Beheerder, Wft De Wet op het financieel toezicht 8

9 2. Belangrijke informatie Dit Prospectus verschaft informatie over de Beleggingsinstelling en de Participaties. Potentiële Participanten wordt er op gewezen dat aan een belegging in de Beleggingsinstelling financiële risico s zijn verbonden. Alvorens te beslissen tot aankoop van Participaties wordt beleggers geadviseerd om dit Prospectus zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de integrale inhoud daarvan. De Participaties worden uitsluitend aangeboden op basis van de informatie in dit Prospectus, in combinatie met - voorzover de bestaansduur van de Beleggingsinstelling hiertoe aanleiding geeft - de drie laatst verschenen jaarverslagen en de drie laatst verschenen jaarrekeningen van de Beleggingsinstelling, eventueel aangevuld met het halfjaarbericht dat is gepubliceerd na het laatst verschenen jaarverslag en de laatst verschenen jaarrekening. De in dit Prospectus verschafte informatie is geen beleggingsadvies. Waar in dit Prospectus rendementscijfers worden genoemd of toekomstverwachtingen worden uitgesproken, geldt dat de waarde van een Participatie kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Met uitzondering van de Beheerder is niemand gerechtigd informatie te verstrekken of verklaringen te doen die afwijken van dit Prospectus. Een aankoop verricht op basis van informatie die afwijkt van dit Prospectus geschiedt geheel op eigen risico. De uitgifte en verspreiding van dit Prospectus en het aanbieden, verkopen en leveren van Participaties kunnen in bepaalde jurisdicties buiten Nederland onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Dit Prospectus vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop, in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod of uitnodiging op grond van de aldaar geldende wet- en regelgeving niet toegestaan is. De Beleggingsinstelling verzoekt een ieder die in het bezit komt van dit Prospectus kennis te nemen van en zich te houden aan dergelijke wet- en regelgeving. De Beheerder, de Beleggingsinstelling, Robeco Groep N.V. en/of enigerlei Verbonden Entiteit aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schending van de hiervoor bedoelde beperkingen door enigerlei derde. 9

10 De Participaties zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933 ( Securities Act ) van de Verenigde Staten van Amerika ( VS ) en mogen daar niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, tenzij zulks geschiedt in overeenstemming met regulation S van de Securities Act. In beginsel zal de Beleggingsinstelling geen Participanten toelaten die gevestigd zijn in de VS of handelen voor rekening of ten bate van enig persoon in de VS. De Beleggingsinstelling is een financiële instelling in de zin van de overeenkomst gesloten tussen Nederland en de Verenigde Staten in verband met de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). De Beleggingsinstelling of een door haar aan te wijzen vertegenwoordiger zal voor deze doeleinden, indien noodzakelijk, documentatie opvragen aan Aandeelhouders om hun status onder FATCA of equivalente Nederlandse wetgeving te kunnen (blijven) vaststellen. Het is ter discretie van de Beheerder van de Beleggingsinstelling om in verband met de eisen van FATCA in het belang van de Beleggingsinstelling en haar Aandeelhouders maatregelen te nemen om bepaalde deelnemers uit de Beleggingsinstelling te weren of eventuele betalingen aan financiële instellingen die niet mee werken aan FATCA op te houden tot het moment dat uit de door de Beleggingsinstelling vereiste documentatie blijkt dat deze financiële instelling mee doet aan FATCA. Dit Prospectus mag niet worden aangeboden of verstuurd aan enig persoon in het Verenigd Koninkrijk, tenzij de betreffende persoon valt onder Artikel 49(2) van de Financial Service and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 van het Verenigd Koninkrijk, zoals laatstelijk gewijzigd, of anderszins een persoon is aan wie dit Prospectus rechtmatig kan worden aangeboden of verstuurd. Dit Prospectus wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht en vervangt alle eerder gepubliceerde prospectussen van de Beleggingsinstelling. Voor elk Subfonds van de Beleggingsinstelling is een document met Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Loop geen onnodig risico, lees deze Essentiële Beleggersinformatie. De Beleggingsinstelling adviseert geïnteresseerden nadrukkelijk hun eigen fiscaal adviseur te raadplegen om advies in te winnen over de fiscale implicaties die verbonden zijn aan een eventuele belegging in de Beleggingsinstelling. 10

11 3. Algemene informatie Beleggingsinstelling 3.1 Juridische informatie De Beleggingsinstelling is een beleggingsfonds voor gemene rekening in de zin van artikel 2 lid 2 van de Wet op de vennootschapsbelasting Zij is ingesteld naar Nederlands recht op 5 oktober De Beleggingsinstelling wordt geacht te zijn gevestigd ten kantore van de Beheerder te Rotterdam. De Voorwaarden bepalen dat de Beleggingsinstelling, de Voorwaarden noch hetgeen ter uitvoering hiervan geschiedt, een personenvennootschap (maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap) vormen. Bij de Beleggingsinstelling brengen de Participanten geld bijeen dat door de Beheerder voor hun rekening en risico wordt belegd. De Fondswaarden worden ten behoeve van de Participanten door de Stichting in eigendom gehouden. Ter zake van het beheer en de juridische eigendom hebben de Beheerder en de Stichting hun onderlinge verhouding in een overeenkomst neergelegd. De Beleggingsinstelling valt onder de reikwijdte van de AIFM-richtlijn. 3.2 Beheerder Robeco Institutional Asset Management B.V. ( RIAM ) is de beheerder van de Beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 Wft. De Beheerder is opgericht op 21 mei 1974, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Robeco Institutioneel Asset Management B.V. heeft een vergunning van de stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) om als beheerder op te treden in de zin van artikel 2:65 Wft met de aanvullende diensten op grond van artikel 2:67a Wft De Beheerder is belast met: (1) de uitvoering van het beheer van het Fondsvermogen overeenkomstig het beleggingsbeleid, (2) het voeren van de financiële administratie van de Beleggingsinstelling en (3) de marketing en distributie van de Beleggingsinstelling. De Beheerder ontvangt voor haar werkzaamheden als beheerder van de Beleggingsinstelling een beheervergoeding. Voor de hoogte en de wijze van berekening van de beheervergoeding wordt verwezen naar het hoofdstuk Kosten en vergoedingen. Het bestuur van RIAM wordt gevormd door: Drs. L.M.T. Boeren; Drs. H.W.D.G. Borrie; Drs. R.M.S.M. Munsters; 11

12 Drs. H.A.A. Rademaker; en Mr. J.B.J. Stegmann. Deze personen kunnen tevens lid zijn van de directie van andere tot de Robeco Groep behorende instellingen. Nadere informatie over de Beheerder is opgenomen in het Registratiedocument. RIAM is tevens beheerder van andere beleggingsinstellingen van de Robeco Groep. Voor een actueel overzicht van en informatie over deze beleggingsinstellingen wordt verwezen naar de Website. 3.3 Bewaarder Citibank International plc, handelend vanuit zijn Nederlands bijkantoor, is aangewezen als Bewaarder van het Fonds in de zin van artikel 4:37f lid 1 Wft. De Bewaarder is verantwoordelijk voor het toezicht op het Fonds voor zover vereist onder en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De Beheerder en het Nederlandse bijkantoor van Citibank International plc hebben een overeenkomst inzake bewaring gesloten (de Bewaarovereenkomst). Belangrijkste taken De hoofdtaken die de Bewaarder in het kader van het bewaren van de beleggingen van het Fonds zal uitvoeren zijn als volgt: (i) het monitoren en controleren van de kasstromen van het Fonds, waaronder de betalingen van en aan toe- en uittredende Participanten; (ii) het in bewaring houden van de activa van het Fonds, waaronder begrepen het vaststellen dat de activa in eigendom zijn verkregen door het Fonds en dat dit is vastgelegd in een administratie; (iii) het vaststellen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, terugbetaling en intrekking van Participaties van het Fonds in overeenstemming is met de Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving; (iv) het controleren of de intrinsieke waarde van het Fonds op een juiste wijze wordt bepaald en het periodiek vaststellen of de procedures inzake het bepalen van de intrinsieke waarde voldoen alsmede het controleren dat de tegenwaarde van transacties met betrekking tot de activa van het Fonds tijdig aan het Fonds wordt overgemaakt; (v) het controleren dat de opbrengsten van het Fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en de Voorwaarden; en 12

13 (vi) het uitvoeren van instructies van de Beheerder, tenzij deze in strijd zijn met de Voorwaarden of toepasselijke wet- en regelgeving. Ontslag van de Bewaarder De Bewaarder kan worden ontslagen door de Beheerder, of ontslag nemen, op bepaalde gronden en onder bepaalde voorwaarden zoals uiteengezet in de Bewaarovereenkomst. Bij een (voorgenomen) ontslag van de Bewaarder zal de Beheerder, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, een opvolger voor de Bewaarder aanwijzen. Aansprakelijkheid van de Bewaarder De Bewaarder is jegens het Fonds en/of de Participanten aansprakelijk voor het verlies van een in bewaarneming genomen financieel instrument door de Bewaarder of door een derde aan wie de bewaarneming is overgedragen. De Bewaarder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat het verlies het gevolg is van een externe gebeurtenis waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft en waarvan de gevolgen onvermijdelijk waren, ondanks alle inspanningen om ze te verhinderen. De Bewaarder is jegens het Fonds en/of de Participanten eveneens aansprakelijk voor alle andere verliezen die zij ondervinden doordat de Bewaarder zijn verplichtingen uit hoofde van deze Bewaarovereenkomst met opzet of door nalatigheid niet naar behoren nakomt. Participanten kunnen de aansprakelijkheid van de Bewaarder indirect inroepen door middel van de Beheerder. Indien de Beheerder niet aan een dergelijk verzoek wil mee werken zijn de Participanten bevoegd om de schadeclaim rechtstreeks bij de Bewaarder in te dienen. Delegatie en belangenconflicten Onder de Bewaarovereenkomst is de Bewaarder bevoegd om bepaalde functies te delegeren. De Beheerder zal de Participanten onverwijld informeren indien een bepaalde functie wordt uitbesteed. In principe laat iedere delegatie de aansprakelijkheid van de Bewaarder onverlet. Echter de Bewaarder kan zich van zijn aansprakelijkheid ontdoen indien de Bewaarovereenkomst dit toelaat en aan alle eisen voor delegatie, zoals vastgelegd in de toepasselijke wetgeving is voldaan. Van tijd tot tijd kunnen belangenconflicten ontstaan tussen de Bewaarder en derden aan wie een functie is uitbesteed. In het geval van een (potentieel) belangenconflict dat kan ontstaan tijdens de normale gang van zaken, zal de Bewaarder zich houden aan de toepasselijke wetgeving. Achtergrond van de Bewaarder Citibank International plc is een naamloze vennootschap (public limited company) ingeschreven in het Engelse Companies House onder registratienummer De Bewaarder beschikt over een bankvergunning in het Verenigd Koninkrijk. De Bewaarder voert zijn taken uit vanuit het Nederlandse bijkantoor dat op 1 februari 1964 is opgericht en gevestigd is aan de Schiphol Boulevard 257, 1118 BH te Schiphol en is ingeschreven in de Kamer 13

14 van Koophandel en Fabrieken, kantoor Amsterdam, onder registratienummer De Bewaarder staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van de Prudential Regulation Authority en in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank in het kader van liquiditeit. 3.4 Stichting Stichting Bewaarder Robeco is de juridisch eigenaar van het Fondsvermogen. De Stichting is opgericht op 3 februari 1995, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door: Mr. M.A. Prinsze; en J. Scheffer De Stichting heeft tot taak het Fondsvermogen namens de Beleggingsinstelling te bewaren conform het bepaalde in de Voorwaarden. De Beheerder en de Stichting hebben hun onderlinge verhouding vastgelegd in een overeenkomst. In deze overeenkomst is onder meer vastgelegd dat in geval de Beheerder dan wel de Stichting haar werkzaamheden beëindigt, de Stichting respectievelijk de Beheerder een tijdelijke vervanger zal aanstellen en zo spoedig mogelijk een vergadering van participanten bijeen zal roepen teneinde in de opvolging te voorzien. Een afschrift van de overeenkomst is beschikbaar via de website. 3.5 Accountant KPMG is benoemd tot accountant van de Beleggingsinstelling. 3.6 Adresgegevens Beleggingsinstelling Beheerder Accountant Robeco ONE Robeco Institutional Asset Management B.V. KPMG Accountants N.V. Coolsingel 120 Coolsingel 120 Laan van Langerhuize AG Rotterdam 3011 AG Rotterdam 1083 HP Amsterdam Postbus 973 Postbus 973 Postbus AZ Rotterdam 3000 AZ Rotterdam 1186 DA Amstelveen Telefoon Telefoon Telefoon Verbonden Entiteiten en Verbonden Beleggingsinstellingen De Beheerder en de Beleggingsinstelling zijn verbonden met Verbonden Entiteiten of andere beleggingsinstellingen die worden beheerd door Verbonden Entiteiten. ORIX Corporation houdt een meerderheidsbelang in de Robeco Groep. De bestuurlijke structuur van Robeco Groep N.V. waarbij belangrijke bevoegdheden bij haar raad van commissarissen zijn neergelegd is dusdanig, dat ORIX Corporation in principe geen zeggenschap heeft over of invloed van betekenis heeft op het zakelijke beleid van de Beleggingsinstelling. Naast de diensten van andere marktpartijen kunnen de Beleggingsinstelling en de Beheerder gebruikmaken van de diensten van Verbonden Entiteiten of Gelieerde Partijen. Onder meer de navolgende diensten of 14

15 transacties zullen of kunnen door of met Verbonden Entiteiten of Gelieerde Partijen worden verricht: treasury management, derivaten transacties, bewaring van financiële instrumenten, plaatsing en opname van Participaties, kredietverstrekking, het aan- en verkopen van financiële instrumenten op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit. Al deze diensten en transacties vinden plaats tegen marktconforme tarieven. Met uitzondering van transacties in deelnemingsrechten in Verbonden Beleggingsinstellingen die uitsluitend openstaan voor gekwalificeerde beleggers als bedoeld in artikel 1:1 Wft of niet-beursgenoteerde deelnemingsrechten in andere Verbonden Beleggingsinstellingen, voorziet de Beheerder geen transacties met Verbonden Entiteiten, Verbonden Beleggingsinstellingen of Gelieerde Partijen met betrekking tot financiële instrumenten buiten een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit. Voorzover hiervan op enig moment toch sprake zal zijn zal steeds een onafhankelijke bepaling van de prijs aan dergelijke transacties ten grondslag liggen. 3.8 Structuurschema Robeco Groep In onderstaand schema is de positie van de in het Prospectus genoemde relevante entiteiten en hun relevante onderlinge aandeelhoudersrelaties binnen de Robeco Groep aangegeven. 3.9 Uitbesteding Ten behoeve van de Beleggingsinstelling zijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 4:16 Wft de navolgende werkzaamheden uitbesteed: RBC Investor Services Bank S.A. De Beheerder heeft ten behoeve van de Beleggingsinstelling een transfer agency overeenkomst afgesloten met RBC Investor Services Bank S.A. op grond waarvan laatstgenoemde verantwoordelijk is voor de beoordeling, acceptatie en verwerking overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld in het Prospectus van alle orders. Als Transfer Agent is RBC Investor Services Bank S.A. daarmee verantwoordelijk voor het verwerken van de uitgifte, ruil en terugkoop van Participaties en het bijhouden van het register van Participanten Relatie Robeco Nederland B.V. 15

16 De Beleggingsinstelling en RIAM hebben geen personeel in dienst. RIAM is een overeenkomst aangegaan met Robeco Nederland B.V., de centrale service entiteit binnen de Robeco Groep, met betrekking tot de beschikbaarstelling van (onder meer) personeel door Robeco Nederland B.V. 16

17 4. Vermogen en Participaties De Beleggingsinstelling is een zogenaamd paraplufonds waarvan de Participaties zijn verdeeld over verschillende series, elk een Subfonds. Een Subfonds als zodanig heeft net als de Beleggingsinstelling geen rechtspersoonlijkheid. De Subfondsen vormen op grond van de Wft onderling afgescheiden vermogens. Elk Subfonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming. Voor specifieke informatie over elk Subfonds wordt verwezen naar de betreffende Subfonds Specificatie. De Beheerder behoudt zich, met inachtneming van het bepaalde in de Voorwaarden, het recht voor desgewenst een nieuw Subfonds open te stellen in aanvulling op (de) reeds opengestelde Subfonds(en). Informatie over openstelling en sluiting van Subfondsen wordt gepubliceerd op de Website. De Participaties luiden op naam en er worden geen participatiebewijzen uitgegeven. De tenaamstelling geschiedt door inschrijving in een door of namens de Beheerder te houden register van Participanten. 4.1 Beursnotering De Participaties zijn niet toegelaten tot de handel aan enige gereglementeerde markt. 17

18 5. Beleggingsbeleid 5.1 Inleiding De Beleggingsinstelling richt zich primair op het behalen van waardegroei op de lange termijn. De Beheerder realiseert een optimale verdeling over de verschillende beleggingscategorieën aandelen, obligaties alsmede liquide middelen en kan daarnaast ook (in beperkte mate) beleggen in vastgoedfondsen en grondstoffen. Het mixkarakter geeft de beheerder de kans om de accenten in de aard van de beleggingen in de tijd zodanig te verleggen dat steeds een optimaal rendement kan worden bereikt. De beheerder beheert drie vergelijkbare Subfondsen met verschillende risicoprofielen, variërend van vrij klein tot groot. De beleggingsdoelstelling, de benchmark, het valutabeleid, de toelichting op de afgeleide instrumenten en het kasbeleid zijn in de betreffende Subfonds Specificatie opgenomen. 5.2 Beleggingsdoelstelling Ieder Subfonds heeft tot doel de Participant te laten participeren in de wereldwijde ontwikkeling van beleggingen in aandelen, obligaties en liquiditeiten, waarbij de beleggingen zodanig zullen worden gespreid dat gestreefd wordt naar een resultaat dat binnen het risicoprofiel van het Subfonds past. Ieder Subfonds belegt voornamelijk in Verbonden Beleggingsinstellingen. Naast Verbonden Beleggingsinstellingen kunnen ook andere beleggingsinstellingen, afgeleide instrumenten, beursgenoteerde aandelen, obligaties en deposito's in de portefeuille van de Beleggingsinstelling worden opgenomen. De verdeling van de portefeuille over de verschillende beleggingscategorieën zal maandelijks worden bekendgemaakt via de Website. 5.3 Beleggen in andere beleggingsinstellingen en Gelieerde Partijen Ieder Subfonds zal in Verbonden Beleggingsinstellingen en andere beleggingsinstellingen beleggen (fund-infund beleggingen). Ieder Subfonds kan beleggen in financiële instrumenten die (mede) zijn uitgegeven door Gelieerde Partijen. Dit zal conform de terzake doende transparantievoorschriften in de jaarrekening van de Beleggingsinstelling worden vermeld. Beleggingen in Verbonden Beleggingsinstellingen vinden plaats tegen de voorwaarden zoals opgenomen in de relevante fondsdocumentatie van de betreffende Verbonden Beleggingsinstelling. 5.4 Onderpand afgeleide instrumenten De Beleggingsinstelling kan gebruik maken van afgeleide instrumenten, technieken of structuren. De transacties met betrekking tot afgeleide instrumenten en het conform deze transacties uitgewisselde onderpand zijn onderworpen aan respectievelijk de ISDA Master Agreement 1992 danwel 2002 en de Credit Support Annex bij het schema van de ISDA Master Agreement. De International Swaps and Derivatives Association ("ISDA") heeft deze standaarddocumentatie voor deze transacties opgesteld. 18

19 Onderpand (collateral) Ter afdekking van het exposure op een tegenpartij als gevolg van afgeleide instrumenten wordt door de Beleggingsinstelling dagelijks onderpand van de tegenpartij gevraagd of geleverd. De Beleggingsinstelling vraagt hiervoor uitsluitend liquide middelen (EUR of USD) als onderpand. Er wordt geen haircut toegepast op liquide middelen. Haircut wil zeggen dat voor de berekening van de waarde van het onderpand in de vorm van liquide middelen een lagere waarde wordt genomen dan de nominale waarde. De liquide middelen die worden ontvangen als onderpand (cash) kunnen worden herbelegd. Deze handelingen mogen er in geen geval toe leiden dat de Beleggingsinstelling afwijkt van zijn beleggingsbeleid en -restricties. Voor transacties met betrekking tot afgeleide instrumenten is de Beheerder verantwoordelijk voor de administratie van de transacties en het onderpand. 5.5 Selectie tegenpartijen Met betrekking tot tegenpartijrisico, zijn er procedures vastgelegd ten aanzien van de selectie van tegenpartijen. Details hierover zijn opgenomen in het hoofdstuk Management van Financiële Risico s 5.6 Verantwoord beleggen De Beheerder is voorstander van sustainability investing binnen de Beleggingsinstelling; hierbij gaat het om verantwoord beleggen vanuit milieu-, sociaal en governance oogpunt. Meer informatie hierover kan worden gevonden op 5.7 Stembeleid De Beheerder heeft het streven om wereldwijd het stemrecht uit te oefenen op door de Beleggingsinstelling gehouden aandelen. De Beheerder doet dit vanuit de overtuiging dat good corporate governance op de lange termijn goed is voor de aandeelhouderswaarde. Het corporate governance beleid van de Beheerder is gebaseerd op de internationaal geaccepteerde principes van het International Corporate Governance Network (ICGN). De Beheerder heeft de opvatting dat lokale wetten en codes voor ondernemingsbestuur, zoals de Code in Nederland, het leidende kader voor de corporate governance praktijk en het stemgedrag vormen. Deze zienswijze is consistent met de toepassing van de ICGN-principes 7.2 ( naleving van de wet ) en 8.1 ( naleving en openbaarmaking van codes en systemen voor corporate governance ). Meer informatie over het stembeleid wordt gepubliceerd op 19

20 6. Risicofactoren 6.1 Risicoprofiel Participanten De Subfondsen van de Beleggingsinstelling zijn geschikt voor beleggers die beleggingsinstellingen beschouwen als een gemakkelijke manier om in te spelen op ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De Beleggingsinstelling is ook geschikt voor de meer ervaren belegger die ernaar streeft duidelijke beleggingsdoelstellingen te realiseren. De belegger dient zich bewust zijn dat de belegging met aanzienlijke verliezen gepaard kan gaan. 6.2 Risico s verbonden aan Beleggingsinstelling Potentiële beleggers in Participaties worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen in de Subfondsen van de Beleggingsinstelling aanmerkelijke risico s met zich meebrengt. De waarde van de Participaties kan toe- of afnemen. Potentiële beleggers moeten om die reden zorgvuldig alle informatie in het Prospectus overwegen voordat zij besluiten Participaties te kopen. In het bijzonder dienen zij daarbij in ieder geval de onderstaande betekenisvolle en relevante risico s alsmede het beleggingsbeleid (zie hoofdstuk Beleggingsbeleid ) in ogenschouw te nemen. De onderstaande risico s hebben betrekking op de Subfondsen van de Beleggingsinstelling, hetzij via directe beleggingen hetzij via beleggingen in andere beleggingsinstellingen (indirecte beleggingen). De mate van risico s kan per Subfonds verschillen Algemeen beleggingsrisico De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van een Participatie is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel stijgen als dalen. Participanten lopen het risico dat zij minder of niets terugkrijgen van hetgeen zij hebben ingelegd. Binnen het algemeen beleggingsrisico kan een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende risicotypen: Marktrisico De waarde van de Participaties is gevoelig voor marktbewegingen in het algemeen en ook voor fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten in het bijzonder. Daarnaast dienen beleggers zich bewust te zijn van de mogelijkheid dat de waarde van beleggingen kan variëren als gevolg van wijziging in politieke, economische of marktomstandigheden, alsmede door een veranderde individuele bedrijfssituatie. Daarom kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstelling van de Beleggingsinstelling zal worden gerealiseerd. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de waarde van een Participatie nooit zal dalen tot beneden de waarde op het moment van aankoop van deze Participatie door een Participant Concentratierisico Op grond van haar beleggingsbeleid kan het Subfonds beleggen in financiële instrumenten van uitgevende instellingen die (hoofdzakelijk) opereren binnen dezelfde sector, regio, of op dezelfde markt. Indien dit gebeurt zullen - vanwege de geconcentreerdheid van de beleggingsportefeuille van het Subfonds gebeurtenissen die van invloed zijn op deze uitgevende instellingen, een sterkere invloed op het Subfondsvermogen hebben dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. 20

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Prospectus Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G Augustus

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds Prospectus Mn Services Levensloop Fonds 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 2. Definities 8 3. Belangrijke informatie 10 4. Algemene informatie 12 4.1. Het Fonds 12 4.2. Algemene beschrijving Levensloopregeling

Nadere informatie

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Prospectus

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen Prospectus d.d. 1 januari 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE Zwitserleven Beleggingsfondsen is een beleggingsfonds in de vorm van een fonds voor gemene rekening met een open-end-structuur

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

Prospectus Triodos Groenfonds NV

Prospectus Triodos Groenfonds NV Prospectus Triodos Groenfonds NV Gedateerd 30 juli 2014 Statutair gevestigd te Zeist TLIM Belangrijke informatie. Triodos Groenfonds NV (ISIN: NL0000440204) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Goud Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Goud Metaal & Techniek

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Prospectus. Mint Tower Arbitrage Fund. Mint Tower Capital Management Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam +31 (0)20 5782235 www.minttowercapital.

Prospectus. Mint Tower Arbitrage Fund. Mint Tower Capital Management Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam +31 (0)20 5782235 www.minttowercapital. Prospectus 2014 Mint Tower Arbitrage Fund Mint Tower Capital Management Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam +31 (0)20 5782235 www.minttowercapital.com Prospectus MINT TOWER ARBITRAGE FUND een open-end beleggingsfonds

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie