Vergelijking zorgparagraaf verkiezingsprogramma s politieke partijen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijking zorgparagraaf verkiezingsprogramma s politieke partijen"

Transcriptie

1 Vergelijking zorgparagraaf verkiezingsprogramma s politieke partijen Dit is een samenvatting van de belangrijkste punten uit de verkiezingsprogramma s van de 11 belangrijkste politieke partijen: VVD, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, D66, PVV, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en 50+ De samenvatting is uitgesplitst in vijf onderwerpen: 1) Hart- en vaatziekten 2) Preventie en (bevorderen van) gezond gedrag 3) Kosten, eigen verantwoordelijkheid en eigen betalingen 4) Kwaliteit en transparantie 5) De rol van patiënt en patiëntenorganisatie De standpunten van de partijen op het gebied van rookbeleid zijn terug te vinden op Een overzicht van enkele maatregelen in de zorg per partij (inclusief totaalbedrag aan bezuinigingen) is hier te vinden: Per Saldo, belangenvereniging voor PGB, heeft een overzicht van wat politieke partijen zeggen over het PGB: De standpunten van de partijen op het gebied van actieve donorregistratie zijn te vinden op news/4008/stemt-u-op-12-september-voor-adr/

2 1) Hart- en vaatziekten Chronische ziekten krachtig bestrijden door versterken van preventie, integrale zorg, wetenschappelijk onderzoek en een gericht nationaal actieprogramma chronische ziekten. Biomedisch en biotechnologisch onderzoek gericht op het bestuderen en op den duur genezen van ziekten, zoals Alzheimer, Parkinson, MS, kanker en hartfalen, kan baat hebben bij het gebruik van stamcellen. Het afleiden van stamcellen van restmateriaal van IVF-behandelingen (in vitro fertilisatie) is een veelbelovende methode, waar ruime mogelijkheden voor moeten zijn

3 2) Preventie en (bevorderen van) gezond gedrag Sport is stimulerend voor de ontwikkeling van de kracht van het individu. De openbare ruimte moet zo effectief mogelijk worden benut voor sport, spel en bewegen. Er moet meer kennis worden ontwikkeld over de oudere sporter en zijn beweegbehoefte. De VVD vindt het positief dat overheid, sportbonden, -opleidingen en zorgverzekeraars samen beleid maken om ouderen vitaal te houden. Het is de expliciete taak van de overheid om gerichte voorlichting te geven in termen van preventie en de rol van eigen verantwoordelijkheid daarin. In het bijzonder ook preventie aan jongeren, over alcohol-, tabak- en drugsgebruik, seksuele voorlichting en voeding om gedrags- en gewichtsproblemen te voorkomen en gezonde keuzes te maken.doel van preventie moet zijn om de druk op de gezondheidszorg door vermijdbare aandoeningen en/of risico s af te laten nemen. Preventie is een integraal onderdeel van de zorg ; verschuiving binnen de zorg naar preventie en zelf- en samen-redzaamheid Nationale agenda voor gezonder Nederland, samenwerking tussen mensen, werkgevers, zorgverleners, zorgverzekeraars en onderwijs voor preventie Preventieve zorg onder jongeren ter voorkoming van ongewenste zwangerschappen en abortus preventie in het basispakket. Voorkomen is beter dan genezen en op termijn ook kostenbesparend. De geestelijke gezondheidszorg richt zich vooral op preventie en sociaal herstel van mensen met psychische aandoeningen. De publieke gezondheidszorg is een overheidstaak: gezond gedrag bevorderden, omgevingsfactoren veranderden en huisartsen en wijkverpleegkundigen doen meer aan preventie in achterstandswijken. Verkleining van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen wettelijk vastleggen als doel van beleid. Maatregelen om het alcoholgebruik te matigen en tabaksgebruik terug te dringen. De breedtesport meer stimuleren. Op scholen, basis en voortgezet onderwijs, voldoende sportonderwijs. Overgewicht bij kinderen bedreigt de gezondheid, wordt aangepakt. Voorlichting aan ouders en kinderen verbeteren. Reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen tot twaalf jaar verbieden. Snoep- en frisdrankautomaten weren uit scholen, evenals verkoop van ongezonde voeding aan counters. We investeren in een systeem van selectieve preventie: bevolkingsgroepen met een hoog risico op bepaalde aandoeningen worden gericht benaderd. Deelname van jongeren aan sport blijven stimuleren. Alle kinderen die willen sporten de mogelijkheid bieden om te sporten. Sport onmisbaar is voor de sociale ontwikkeling. Sport verdient een prominente plek op school. Alle basisschoolleerlingen hebben recht op gymnastiekles van vakdocenten. Jantje Beton -norm in: bij de inrichting van nieuwe wijken is 3 % van de ruimte voor sport en spel gereserveerd. Sport en beweging toegankelijk voor iedereen. Gehandicaptensport hoort voor iedereen met een beperking in de buurt aangeboden te worden. Strengere aanpak supermarkten bij verkoop van alcohol aan jongeren. Uitbreiding van kinderalcoholpoli s. Voor het verhogen van de leeftijdsgrens tot 18 jaar met een betere handhaving. Rookverbod in openbare gelegenheden, zoals de horeca. Hard aanpakken van de illegale activiteiten rondom harddrugs. Voorlichting en behandeling op maat, om jongeren weerbaarder te maken. Effectieve preventiemaatregelen horen thuis in het basispakket.

4 Met wet- en regelgeving en prijsmaatregelen wordt gezondheidsschade door roken en overmatig alcoholgebruik zoveel mogelijk voorkomen. Verplichting voor scholen om gezonde schoolkantines en voldoende sportmogelijkheden te organiseren. Bindende afspraken met voedingsindustrie over reclameverbod op snoep voor kinderen onder de twaalf jaar en over het terugdringen van foute vetten en zout in het eten. financiële beloningen van gezond gedrag in de zorgverzekeringswet. dieetadvisering en stoppen-met-roken-programma s er weer in normen voor het percentage zout in levensmiddelen maatregelen om overmatige consumptie van vet, suiker en zout terug te dringen zorgverzekeraars worden gestimuleerd om te investeren in preventie. gymles is een belangrijk onderdeel van de schoolopleiding; sport als onderdeel van de PABO-opleiding; kwaliteit en het aantal gymlessen opschroeven. toegankelijke lokale sportvoorzieningen en sportverenigingen zijn essentieel om mensen te laten bewegen Alcohol naar 18 jaar. Het beschikbaar hebben van alcohol en drugs tot 18 jaar in de publieke ruimte wordt strafbaar gesteld. Voorlichting aan ouders. In preventiecampagnes en voorlichtingsmateriaal wordt ouders gewezen op de risico s van alcoholmisbruik onder jongeren en de mogelijkheden om dit misbruik terug te dringen. Minder alcoholreclame, meer waarschuwingen op alcoholhoudende dranken en een verbod op stuntaanbiedingen in supermarkten en slijterijen en happy hours in cafés. Scholen en schoolfeesten alcohol- en drugsvrij. In schoolkantines zijn alleen nog gezonde producten verkrijgbaar. Scholen nemen maatregelen om een gezonde levensstijl van jongeren te bevorderen: ze spreken zich expliciet uit dat ze alcoholen drugsvrij willen zijn, hebben gezonde producten in de schoolkantine, besteden aandacht aan bewegen en sport en promoten een gezonde levensstijl. Gerichte voorlichting tegen internet- en gameverslaving. Jongeren worden geïnformeerd over de gevaren, ouders worden bewust gemaakt van de grens tussen gezond internet- en gamegedrag en verslaving. De hulpverlening wordt beter afgestemd op de problemen van internet- en gameverslaving. Preventie zoals dieetadvisering en hulp bij stoppen met roken en palliatieve zorg worden wel in het basispakket opgenomen. Een gezonde levensstijl. Dat is een belangrijke basisvoorwaarde voor een goede gezondheid en zorgt voor lagere zorguitgaven later. Ook het vroegtijdig opsporen van mensen met een chronische ziekte of aandoening voorkomt veel gezondheidsschade. De ChristenUnie kiest er daarom voor om de versoepeling van het rookverbod terug te draaien en krachtig in te zetten op maatregelen die overgewicht, diabetes en andere leefstijl gerelateerde aandoeningen voorkomen. Onderzoek wijst uit dat hierdoor het gezondheidsverlies dat gepaard gaat met veroudering met een derde kan afnemen. Seksueel welzijn hangt nauw samen met onze algehele gezondheid. In preventiecampagnes en voorlichtingsmateriaal wordt gewezen op het (gezondheids) belang van uitstel van het eerste seksuele contact en het vermijden van wisselende seksuele contacten. De gezondheidszorg meer richten op preventie. Dan moet wel worden voorzien in methoden om aandoeningen in een vroeg stadium snel op te sporen

5 (vroegdiagnostiek en sneldiagnostiek). Overgewicht aanpakken. Bijvoorbeeld door het Jongeren Op Gezond Gewicht programma uit te breiden, zodat meer gemeenten zich hierbij kunnen aansluiten. Bedrijven worden gestimuleerd om minder zout, suiker en andere chemische additieven in bewerkte producten te verwerken. Preventie draagt bij aan de verbetering van de volksgezondheid en het maatschappelijk welbevinden. Er komt daarom een gezamenlijk door gemeenten en verzekeraars beheerd preventiefonds. Elke ouder krijgt, wanneer hun kind de leeftijd bereikt van 12 jaar, een duidelijke folder met de feiten over de gezondheidsschade door gebruik van alcohol, tabak en drugs. Fietsen wordt een expliciet aandachtspunt in het gezondheidsbeleid. overheid stimuleert een gezonde leefwijze en zet zich in voor gezonde leefomgeving eerlijke voorlichting aan burgers over gezond leefpatroon vergoeding voor preventie (diëtist en hulp bij stoppen met roken) blijft in basispakket zorgverzekering alle zenders reclameverbod voor alcohol verbod voor reclame voor snoep en fastfood gericht op kinderen onder 12 jaar geen fastfood, snoepautomaten en energiedrankjes in schoolkantines leeftijdsgrens alcohol naar 18 jaar in ziekenhuizen geïnvesteerd in gezonde, smakelijke en biologische voeding Steun aan programma s en voorlichting voor gezonde levenswijze en voeding. Preventie is een belangrijke kostendrukkende maatregel

6 3) Kosten, eigen verantwoordelijkheid en eigen betalingen Niets doen is ook een keuze: dat leidt namelijk tot oplopende premies en belastingen die uiteindelijk bijna de helft van het inkomen van een doorsnee gezin innemen. Dat is niet meer op te brengen. Daarom grijpt de VVD fors in, onze zorg moet goed en betaalbaar blijven en dus op een zo efficiënt mogelijke manier geleverd worden. De VVD wil het basispakket kritisch tegen het licht houden. Alles wat niet echt nodig is, wat niet werkt en waar goedkopere alternatieven voor zijn, moet uit het pakket. Dat betekent ook dat we geen zaken vergoeden die mensen in alle redelijkheid zelf kunnen betalen. Om de zorg te betaalbaar te houden, wordt van iedereen een extra betaling gevraagd Alleen wie de zorgverzekering echt niet kan betalen, krijgt zorgtoeslag. Wij kiezen voor een omslag waarbij niet het aanbod, de bureaucratie of de regels centraal staan, maar de vraag van mensen naar zorg, ondersteuning en hulp. AWBZ wordt volksverzekering voor verpleging en verzorging > 1 jaar voor mensen met langdurige beperking Wonen en verblijf in AWBZ betalen mensen zelf Kortdurende verpleging en verzorging komt in de Zorgverzekeringswet Mensen kiezen zelf wie zorg verleent passend bij de zorgvraag PGB blijft bestaan als trekkingsrecht binnen AWBZ Één kaderstellend budget en opheffing van budgettaire schotten tussen 1e en 2e lijns zorg Alle afspraken in het basispakket toetsen aan objectieve criteria van noodzakelijke zorg Inkomen van bestuurders van maatschappelijke organisaties mag niet hoger zijn dan de Balkenendenorm. Specialisten zijn onderdeel van ziekenhuis, honoraria betaald en bepaald door ziekenhuis. Er is een (omzet)plafond Bewustwording van de zorgkosten door mensen inzicht te geven in kosten van hun zorg Huisartsbezoek valt buiten eigen bijdrage Eigen risico in de zorg niet verhogen, maar juist fors verlagen. Zo snel als het financieel eigen risico afschaffen. De zorg via regionale zorgbudgetten gefinancierd. Alles wat in de eerste lijn gedaan kan worden, wordt daar ook gedaan. Zorgpremies volledig inkomensafhankelijk. Inkomens tot een drempelbedrag omstreeks het sociale minimum vrijgesteld. In combinatie daarmee kan de zorgtoeslag worden afgeschaft. De vrije tarieven voor tandheelkundige zorg worden teruggedraaid, In plaats van de AWBZ uit te kleden zorgzwaartepakketten omvormen tot betere betaalvormen, op basis van zorgvraag, personeelsbezetting en omgevingseisen. Mensen die dat nodig hebben kunnen blijven rekenen op een persoonsgebonden budget (PGB). Bij aanvragen voor zorg wordt eerst gekeken of het reguliere zorgaanbod mensen goed kan helpen. Om de kwaliteit te garanderen en fraude te voorkomen moeten alle aanbieders die PGB-zorg bieden ook zorg in natura leveren. Er komt een medisch letselschadefonds voor patiënten waaruit snel een vergoeding voor de geleden schade kan worden betaald. In plaats van de AWBZ uit te kleden, gaan we de zorgzwaartepakketten omvormen tot betere betaalvormen, op basis van zorgvraag, personeelsbezetting en

7 omgevingseisen. Gemeenten krijgen meer invloed op de organisatie van de zorg, zonder dat we zorgtaken overhevelen. Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen meer ondersteuning. Thuiszorg wordt ruimhartiger toegewezen en de respijtzorg wordt verruimd. We maken de bouw van mantelzorgwoningen op eigen erf mogelijk en laten mantelzorg zwaar meetellen bij de toewijzing van een woning. Ook wordt het voor mantelzorgers mogelijk zorgverlof op te nemen. De eigen bijdrage voor de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg draaien we terug. De salarissen van bestuurders en managers van ziekenhuizen en zorginstellingen worden onder een cao gebracht en mogen een ministerssalaris zeker niet overstijgen. De PvdA staat pal voor een toegankelijke, betaalbare en goede zorg voor iedereen, die dichtbij mensen is georganiseerd. De PvdA wil de macht over de zorg van markt en managers weer teruggeven aan de professionals en patiënten. Daarom zijn wij tegen de verspillende marktwerking. Macht van de markt indammen. Elke regio in ons land heeft recht op een goed aanbod van basiszorg. Geheel inkomensafhankelijke premie voor het basispakket. Voor extra s kan iedereen zich bijverzekeren volgens het huidige systeem. Inkomensafhankelijke eigen bijdrages en een inkomensafhankelijk eigen risico. De zorgtoeslag wordt dan overbodig. Zorg in wijk en buurt komt centraal te staan. De eerstelijnszorg en de preventieve zorg worden versterkt. Het opzetten van kleinschalige gezondheidscentra wordt gestimuleerd, waarbij een apotheek, huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners betrokken zijn. De wooncomponent wordt uit de AWBZ gehaald. Instellingen voor verpleging en verzorging en voor gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg stimuleren kleinschaligheid en verbeteren kostenefficiëntie. De bewonersbijdragen die instellingen vragen voor langdurige zorg worden gemaximeerd zodat bewoners de financiële ruimte hebben om maatschappelijk te participeren. Ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap krijgen maximale zeggenschap over het eigen leven: Eigen regie gestimuleerd door de inzet van persoonsgebonden budgetten (PGB) voor de mensen die dat willen. Het PGB wordt administratief vereenvoudigd, zodat mensen meer zelf kunnen regelen. Eén onafhankelijke indicatiestelling voor zorg, onderwijs, werk en inkomen. De financiering van de zorg wordt meer dan nu gericht op gezondheidswinst in plaats van op het aantal verrichte behandelingen. Artsen en apothekers worden gestimuleerd om te kiezen voor de goedkope variant van een geneesmiddel. Als er medische redenen zijn om te kiezen voor een duurdere variant dan wordt die, in lijn met onafhankelijke kwaliteitsrichtlijnen, voorgeschreven. Zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. Zorguitgaven minder hard laten groeien, door het kostenbewustzijn te vergroten. het verhogen van het eigen risico met een compensatie voor de lage inkomens de rekeningen van hun zorggebruik zien (en controleren).

8 uitgaven die voorzienbaar en betaalbaar zijn, zoals de rollator, uit het basis pakket voor zorg- en service-uitgaven vaker hun opgebouwde vermogen aanspreken; vermogen in pensioen of woning en zorg communicerende vaten. financieringsinstrumenten zoals omkeerhypotheken en zorgsparen beschikbaar; wie een tijd geen zorg nodig heeft, spaart voor de tijd dat dit wel zo is een toekomstbestendig persoonsgebonden budget, ook beschikbaar voor mensen met alleen begeleiding. concurrentie leidt ook in de zorg tot meer kwaliteit en beheersing van prijzen en volumes; voorwaarden van keuzevrijheid, transparantie en afrekenbaarheid wordt voldaan. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor goede, patiëntgerichte en betaalbare zorg voor al hun verzekerden. Zorgverzekeringswet met een aantal verbeteringen; meer baseren op goede zorgresultaten. In de zorginkoop meer ruimte voor experimenten. Meer invulling prestaties door verzekeraars, zorgverleners en patiënten. Wij snappen natuurlijk ook wel dat de zorgkosten stijgen. Er is echter nog veel geld te besparen zonder dat iemand zorg kwijt raakt of meer moet betalen. Sterker nog, vaak krijgen we er kwalitatief betere zorg voor terug. Overhead aan banden: minder managers, minder papier Geen verhoging eigen risico Fraude met declaraties harder aanpakken, geld terugvorderen Om ook voor de toekomst de zorgkosten betaalbaar te houden, kunnen we er niet omheen om een hogere eigen bijdrage te vragen van mensen die het kunnen betalen. Beter anticiperen op de kosten van het ouder worden. Dit willen we fiscaal bevorderen door een zorgspaarloonregeling op te zetten. De eigen bijdragen voor verpleging, verblijfskosten in het ziekenhuis, zorg, medicijnen, thuishulp en begeleiding mogen de maximale inkomensafhankelijke eigen bijdrage die door het CAK wordt vastgesteld niet overschrijden. Zo wordt een stapeling van eigen bijdragen voorkomen. Deze eigen bijdragen worden zoveel mogelijk geïnd door de zorgverzekeraar. Er wordt in de inkomstenbelasting een mantelzorgkorting geïntroduceerd voor mensen die mantelzorg verrichten bij mensen die een indicatie hebben voor de AWBZ of de Wmo. Mensen kunnen de eigen bijdrage voor langdurige zorg gedeeltelijk terugverdienen als hun netwerk meer mantelzorg verricht en daarmee taken van de professionele zorg overneemt. Mantelzorgers die zorgtaken op zich nemen die eigenlijk onder de AWBZ vallen, worden in ruil daarvoor ontlast door een aanbod van de gemeente dat (een deel van) de huishoudelijke verzorging wordt overgenomen door professionele thuiszorg. De SGP vindt het belangrijk dat mensen die een beperking hebben, zelf de hulp moeten kunnen inkopen die ze nodig hebben. Het persoonsgebonden budget geeft mensen die vrijheid en ruimte en blijft daarom behouden. De SGP wil de keuzevrijheid in de Wmo zo goed mogelijk waarborgen. Daarom blijft het persoonsgebonden budget in de Wmo behouden. De huisarts gaat nog meer een centrale rol vervullen in het zorgstelsel. Om de toegang tot zorg laagdrempelig te houden, wordt voor een bezoek aan de huisarts geen eigen bijdrage gevraagd. Er komt een inkomensafhankelijk maximum aan eigen bijdragen om de zorg voor

9 iedereen toegankelijk te houden. De SGP voert een periodieke preventieve medicijnscan in voor mensen met een hoog medicijngebruik. Dat zorgt tegelijkertijd voor gezondheidswinst en kostenbesparing. Gezondheidszorg bij voorkeur kleinschalig en regionaal aangeboden, zorgkosten eerlijk verdeeld Premie voor zorgverzekering en eigen risico worden inkomensafhankelijk Geen eigen bijdrage voor huisarts, ambulante jeugdzorg, psychiater en ziekenhuis PGB blijft bestaan voor wie ze nodig heeft Verhoging eigen risico, uitkleden van basispakket en vrije tarieven tandheelkundige zorg worden teruggedraaid Pil blijft in basispakket Eigen risico in de zorg wordt voor de lagere inkomens verlaagd en voor de hogere verhoogd tot een maximale bijdrage. Een zelfde benadering geldt voor de AWBZ. Handen af van het persoonsgebonden budget

10 4) Kwaliteit en transparantie Het moet voor de patiënt duidelijk zijn waar kwalitatief betrouwbare informatie staat. De VVD wil dat mensen weten wat de kwaliteitsverschillen zijn tussen de verschillende verzekeraars, huisartsen en ziekenhuizen, en inzicht hebben in de kosten en de gezondheidswinst van behandelingen. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze kwalitatief goede en veilige zorg krijgen. De inspectie bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de zorg en moet dit beter kunnen doen. Herziening van het klachtenrecht. Klachtbehandeling onafhankelijk van zorgaanbieder. Er komt een beroepsmogelijkheid voor de klager Meer ruimte voor zorgprofessional in AWBZ om kwaliteit te verhogen Voor huisartsen komt kwaliteit van zorgverlening en gezondheidswinst centraal te staan in (abonnements)financiering Inzet van wijkverpleging in de wijk Uniforme barcodering voor geneesmiddelen en hulpmiddelen om patiëntveiligheid te verbeteren Onderzoek naar resistentie problematiek rond gebruik van geneesmiddelen De Nederlandse Zorgautoriteit dient zich te bewijzen door meer voor de patiënt op te komen en minder de belangen van de (grote) organisaties te dienen. Voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit is geen plaats in de zorg. De mogelijke boete op samenwerking werkt verlammend voor de zorg. Agressieve marketing en beïnvloeding van onderzoek door de farmaceutische aanpakken, door een versterking van de inspectie en een onafhankelijk onderzoeksfonds. Dat geldt ook voor hulpmiddelen en voor mondzorg. Voor agressieve lobbypraktijken stellen we een boete in. Er komt een vergunningstelsel voor privéklinieken, ter voorkoming van misstanden en risicovolle behandelingen. De bevoegdheden en slagkracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden uitgebreid. Om wanpresterende bestuurders beter aan te kunnen pakken worden de juridische mogelijkheden uitgebreid Ziekenhuizen, specialisten, artsen, patiënten, GGD's, welzijnswerk, corporaties en het onderwijs moeten samen vaststellen welke zorg binnen een regio nodig is. De democratisch gelegitimeerde overheid moet weer eindverantwoordelijk worden en is aanspreekbaar op de inrichting van de zorg en het zorgaanbod per regio. Het aanbod van topzorg, zoals specialistische klinieken en Academische Medische Centra, wordt landelijk verdeeld. Mensen krijgen de zorg zoveel mogelijk thuis. Bij de aanbestedingen in de thuiszorg dienen kwaliteit en continuïteit voorop te staan. Kwalitatief gelijkwaardige zorg die ook in de eerste lijn kan worden geleverd, vindt niet meer plaats in het ziekenhuis. De centralisatie van ziekenhuiszorg en zorginstellingen mag niet ten koste gaan van bereikbaarheid van acute zorg, zoals spoedeisende hulp. Aanrijtijden voor ambulances blijven in heel Nederland binnen de geldende normen. Innovatie en medische technologie worden meer gericht op preventie, kostenbeheersing, kwaliteit van leven en versterking van de regierol van de patiënt. Met name ontwikkelingen op het gebied van E-Health bieden kansen op een efficiëntere zorg en dienen verder te worden ontwikkeld. Systeem van uitwisseling van medische gegevens waarin de privacy en de

11 instemming van de patiënt gewaarborgd is en de patiënt de regie houdt over de eigen gegevens. meer inzicht in kwaliteit. Dit zal leiden tot verhoging van de gemiddelde kwaliteit en heeft één gezaghebbend kwaliteitsinstituut. patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars kwaliteitscriteria en zorgstandaarden gaan formuleren en implementeren meer middelen om dat af te dwingen. concurrentie van zorg zodanig vorm te geven dat kan worden ingekocht op kwaliteit. artsen, in overleg met patiënten, deze kwaliteitsinformatie gebruiken en meer verantwoordelijkheid krijgen voor maximale kwaliteit en optimale inzet van beschikbare middelen. Bestuurderstoets voorafgaand aan aannemen zorgbobo s Zorgbobo s financieel verantwoordelijk voor wanbeheer Fusietoets voor zorginstellingen en verzekeraars Kleinere zorginstellingen, stop zorggiganten One-stop-visits in ziekenhuizen Eenvoudige ziekenhuistaken laten overnemen door huisarts Afschaffen numerus fixus medicijnen in 10 jaar Agema-gelden houden ( extra zorgmedewerkers) Alle zorginstellingen regelarm of regelvrij Buurtzorg in plaats van grootschalige thuiszorg Meer bevoegdheden en gezag Inspectie voor de Volksgezondheid Niet de markt centraal, maar de zorg centraal. Wel competitie, geen marktwerking. Niet betalen per verrichting, maar op basis van zorg. Specialisten in loondienst. Gebruikelijke zorg dichtbij; specialismen concentreren Voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die levenslang en levensbreed een beroep moeten doen op onverzekerbare zorg blijft de AWBZ bestaan. Het is echter veel doelmatiger een flink deel van de op dit moment via de AWBZ geleverde zorg voortaan in de vorm van een voorziening onder te brengen in de WMO. De gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor het leveren van deze zorg. Zij kunnen die zorgvraag samenbrengen met andere voorzieningen, zoals thuiszorg of vervoer. Zo kan met behoud van kwaliteit met minder geld meer zorg aan meer mensen worden verleend. Voor specifieke doelgroepen, zoals ernstig gehandicapten, blijft de aanspraak op AWBZ behouden. Bij de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten, krijgen gemeenten voldoende financiële en wettelijke ruimte, want complexe wetgeving en gebrek aan tijd om decentralisaties voor te bereiden zorgen voor een onnodige verhoging van de uitvoeringskosten voor gemeenten. Beëindiging van een zwangerschap vanwege een gevreesde handicap is selectie van ongeboren kinderen en daarom ontoelaatbare discriminatie van gehandicapt leven. Omdat de twintig wekenecho en prenataal onderzoek vaak blijken te leiden tot een abortus als er kans is op een gehandicapt leven, moet met dit onderzoek zeer terughoudend omgegaan worden. De mogelijkheden voor embryoselectie worden ingetrokken. Er mag geen genetisch onderzoek worden toegestaan dat niet voldoet aan ethische criteria, waarbij de eerbied voor het leven het belangrijkste ijkpunt is. Voor stamcelonderzoek mogen alleen volwassen stamcellen gebruikt worden. Er komen meer voorzieningen voor palliatieve zorg voor kinderen. Palliatieve zorg wordt opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

12 Palliatieve zorg wordt vaak veel te laat ingezet. Ketenzorg in de palliatieve fase is daarom van groot belang. Het inzetten van multidisciplinaire begeleidingsteams die vanaf het slecht nieuws -gesprek tot na het overlijden betrokken zijn, wordt gestimuleerd. Mantelzorgers worden zo goed mogelijk betrokken en begeleid bij het palliatieve zorgproces. Euthanasie, hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging van gehandicapte pasgeborenen worden niet langer toegestaan. Verlichting van het lijden is een betere weg. Euthanasie uit vrije keuze is in strijd met de eerbied voor het leven. Er mag geen verruiming van de gronden voor euthanasie plaatsvinden De SGP investeert extra geld om de wijkverpleegkundige landelijk te kunnen inzetten. De wijkverpleegkundige nieuwe stijl biedt niet alleen verzorging en verpleging, maar regelt daarnaast alles wat daarbij komt kijken. Daarmee treedt de wijkverpleegkundige op als persoonlijk begeleider van de cliënt, maar zo nodig ook van diens familie of mantelzorgers. Mensen die langdurig zorg nodig hebben, moet de mogelijkheid worden geboden zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis te blijven wonen. Dat kan als er in de directe woonomgeving goede voorzieningen zijn en ter plaatse hoogwaardige zorg geleverd kan worden. De mogelijkheid van VPT (volledig pakket thuis) moet daarom meer benut en bevorderd worden. In de chronische zorg, waaronder diabeteszorg, wordt een betere samenwerking in de zorgketen gestimuleerd. Schaalvergroting en fusie wordt alleen toegestaan als die aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de zorg opleveren Onnodige medicalisering wordt bestreden Regierol van 1 e lijns verloskundige zorg blijft bestaan. Invoeren van een medicijnen apk. Regelmatige toets is kostenbesparend en goed voor de gezondheid Ouderen die zorg nodig hebben, moeten niet bang gemaakt worden met het argument dat het onbetaalbaar wordt. Behandelingen worden alleen gestopt met instemming van de patiënt Geen vermindering van het aantal ziekenhuizen. Hulp moet in de directe omgeving geboden kunnen worden. Artsen en niet zorgverzekeraars blijven verantwoordelijk voor uw medische zorg De zorg moet menselijk en betaalbaar zijn. Daarom moeten de vrijwilligers beter ondersteund worden. Mocht een heffing op de reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer toch doorgedrukt worden, dan dienen de vrijwilligers in elk geval onbelast te blijven. Minder managers, bureaucratie en meer handen aan het bed. In alle opzichten worden de direct betrokken burgers dichter bij het bestuur gebracht. Toezichthoudende besturen van ziekenhuizen en bejaardentehuizen worden gekozen

13 5) De rol van patiënt en patiëntenorganisatie We zullen waar mogelijk een groter beroep moeten doen op de zelfredzaamheid van mensen. Nieuwe technieken als e-health stellen ons in staat om veel meer zelf en thuis te doen, meer regie te houden op ons leven en onze zorg. De overheid spreekt met één mond en communiceert op het niveau van de doelgroep. De gezondheidszorg draait om het belang van de patiënt. De VVD wil dat mensen daarbij zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. Het is belangrijk dat een patiënt kan kiezen uit verschillende zorgaanbieders. Stimuleren van e-health, meer regie in eigen hand als mensen ziek worden. Zij moeten kunnen blijven participeren Mensen krijgen meer regie onder hun zorg Orgaandonatie verder stimuleren. Actief promoten van donorregistratie Elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners essentieel. Patiënten hebben opt-in, geven zelf aan welke informatie wordt uitgewisseld Vrije artsenkeuze zo veel mogelijk gewaarborgd De patiëntenbeweging geeft een stem aan mensen met een (chronische) ziekte of beperking. Er komt een duurzame financiering die recht doet aan de verscheidenheid van de patiëntenverenigingen. Het landelijke elektronisch patiëntendossier (EPD) gaat niet door. We stimuleren wel goede en veilige ICT-oplossingen om regionaal gegevens uit te kunnen wisselen tussen huisarts, apotheker en de eerstelijnszorg, waarbij de privacy en de veiligheid worden gegarandeerd EPD: Ja. Wel strenge stellen aan het persoonlijk gezondheidsdossier en de uitwisseling van gegeven. Sterke en professionele belangenorganisaties zijn belangrijk voor patiënten, chronisch zieken en gehandicapten. Zij kunnen er voor zorgen dat patiënten, chronisch zieken en gehandicapten de derde partij vormen en mee kunnen beslissen over zaken die hen betreffen. GroenLinks wil systeem van uitwisseling van medische gegevens waarin de privacy en de instemming van de patiënt gewaarborgd is en de patiënt de regie houdt over de eigen gegevens. Mantelzorgers worden beter ondersteund; bezuinigingen op de mantelzorgvergoeding worden teruggedraaid. Tijd en niet-vergoede kosten van een vrijwilligers met een vrijwilligerscontract moeten worden gezien als gift en fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. Patiëntenorganisaties dragen bij aan zelfbewustzijn en autonomie van patiënten en zorggebruikers. D66 wil dat de patiëntenbeweging doorgaat met het bundelen van haar krachten en betaald wordt uit de zorgpremies EPD: Natuurlijk beslist de patiënt zelf over deelname aan het EPD en blijft de patiënt eigenaar van zijn eigen medische informatie. Privacy en toestemming voor inzage door de patiënt volledig gegarandeerd. Geen EPD Landelijke programma s tegen ondervoeding, uitdroging en doorligwonden Alleen acute hulp voor (meerderjarige) asielzoekers en illegalen Geen extra zorggeld voor allochtonenbuurten

14 Meer geven aan meer goede doelen. Particulieren worden voortaan fiscaal niet alleen gestimuleerd om aan ANBI s (Algemeen Nut Beogende Instelling) te geven, maar ook aan SBBI s (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Daarmee worden giften aan sportverenigingen en buurthuizen e.d., afgezien van contributies, aftrekbaar en wordt de fiscale behandeling van ANBI s en SBBI s gelijk getrokken. Zorgen dat mensen naar vermogen mee kunnen doen. Wanneer mensen een ziekte of beperking hebben moet dit zoveel mogelijk worden gecompenseerd zodat iedereen in de samenleving mee kan doen. Een adequate vergoeding voor zittend vervoer hoort hierbij. De overheid draagt zorg voor een wettelijke verankering en adequate financiering van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Tevens moet er ruimte zijn voor kleine en identiteitsgebonden organisaties die een specifieke doelgroep vertegenwoordigen. Gemeenten worden gestimuleerd zo veel mogelijk gebruik te maken van de ervaring die patiënten- en cliëntenverenigingen, mantelzorgsteunpunten en koepelorganisaties hebben opgebouwd. Keuzevrijheid voor plaats van bevalling blijft bestaan Er moet ruimte komen voor discussie over het levenseinde voor mensen in geestelijke nood en de hulpverlening hierbij

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012

1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 GroenLinks 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Uit: Hoofdstuk 2 Kansen eerlijk delen Ook de gezondheidszorg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma s

Verkiezingsprogramma s Verkiezingsprogramma s Wat staat de zorg te wachten na 15 maart 2017? VVD: Zeker Nederland Wij willen meerjarige contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners stimuleren. Ziekenhuizen moeten meer

Nadere informatie

Christen Democratisch Appel (CDA)

Christen Democratisch Appel (CDA) Christen Democratisch Appel (CDA) 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg WAARDEVOLLE GEZONDHEID De

Nadere informatie

Samenvatting zorgstandpunten Verkiezingsprogramma 2012 2017 Acht grootste politieke partijen. Augustus 2012

Samenvatting zorgstandpunten Verkiezingsprogramma 2012 2017 Acht grootste politieke partijen. Augustus 2012 Samenvatting zorgstandpunten Verkiezingsprogramma 2012 2017 Acht grootste politieke partijen Augustus 2012 Aanleiding Op 12 september 2012 gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamer verkiezingen.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Standpunten politieke partijen over de zorg

Standpunten politieke partijen over de zorg Standpunten politieke partijen over de zorg Basispakket en eigen risico- - Alleen noodzakelijke zorg in het basispakket om de zorgkosten te drukken. - Verhogen bedrag eigen risico. Ook de huisarts valt

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012

1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 ChristenUnie 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 Uit: Hoofdstuk 3 Zorg: Betrokken en betaalbaar De ChristenUnie kiest voor: 1. Zorg voor kwetsbaar leven. We willen hulp geven aan

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen.

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen. Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging etnos. Zoetermeer, 20 januari 2016 Vergrijzing in Nederland. 20 januari 2016 Vereniging

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 18 februari 2014 Oorsprong van het pgb VS: Centrum voor independent living eigen regie Nederland: actie jaren 70 Begin jaren 90 experiment

Nadere informatie

Zorgprogramma GroenLinks. VVDzorgprogramma. Meer mogelijkheden om werkdruk van mantelzorgers te verlichten.

Zorgprogramma GroenLinks. VVDzorgprogramma. Meer mogelijkheden om werkdruk van mantelzorgers te verlichten. Algemeen Nog geen programma aanwezig Mantelzorg Actievere steun van lokale overheid voor mantelzorg. VN-verdrag Uiterlijk in 2011 Zo spoedig mogelijke ratificatie van het VN ratificatie van het VNgedrag

Nadere informatie

Aan De leden van de programmacommissie

Aan De leden van de programmacommissie Aan De leden van de programmacommissie Utrecht 16 mei 2012 Kenmerk: 12-0114/RS Betreft: Advies verkiezingsprogramma Inlichtingen bij: CG-Raad, Rolf Smid (06) 207 447 67 en Platform VG, Xandra van der Swan

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen

Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen Voorzitter commissie Zorg, Welzijn en Wonen NVOG/KNVG Vereniging van DSM gepensioneerden s-hertogenbosch, 11 april 2017 Vergrijzing in Nederland Bevolkingsopbouw

Nadere informatie

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten:

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten: De maatregelen die nu in het lente-akkoord staan om te bezuinigen op de zorg, zijn korte termijn maatregelen. Patiëntenfederatie NPCF vindt dat er snel een lange termijn visie nodig is voor de zorg. In

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

Toelichting. De Partij voor de Dieren is niet in dit schema opgenomen omdat zij niet ingaan op de positie van mensen (met een beperking).

Toelichting. De Partij voor de Dieren is niet in dit schema opgenomen omdat zij niet ingaan op de positie van mensen (met een beperking). Toelichting De Partij voor de Dieren is niet in dit schema opgenomen omdat zij niet ingaan op de positie van mensen (met een beperking). Uitgebreide informatie is te vinden op: www.helpendehanden.nl/verkiezingen

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Platform VG Rijnmond PvdA Leefbaar Rotterdam VVD D66 Wmo-zorg moet voorzien in de zorgbehoefte

Platform VG Rijnmond PvdA Leefbaar Rotterdam VVD D66 Wmo-zorg moet voorzien in de zorgbehoefte Platform VG Rijnmond www.platformvgrijnmond.nl @platformvgrijnmond keesmarges@gmail.com 06 22104065 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Standpunten politieke partijen zoals opgenomen in hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten:

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten: Patiëntenfederatie NPCF presenteert visie zorg voor lange termijn 16 mei 2012 De maatregelen die nu in het lente-akkoord staan om te bezuinigen op de zorg, zijn korte termijn maatregelen. Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Gezondheid, ieder zijn zorg

Gezondheid, ieder zijn zorg 12 Minister Schippers pleit voor gepast gebruik Gezondheid, ieder zijn zorg Tekst: Jenny Schellekens Beeld: Ministerie van VWS De kosten van onze gezondheidszorg blijven stijgen. Minister Edith Schippers

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema zorg

Onderzoek verkiezingsthema zorg Onderzoek verkiezingsthema zorg Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.798 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 15 tot en met 21 augustus 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Partijprogramma s politieke partijen over mantelzorg

Partijprogramma s politieke partijen over mantelzorg Partijprogramma s politieke partijen over mantelzorg Per partij geven we een korte omschrijving van de visie op mantelzorg in de samenleving, de visie op langdurige zorg en ook de maatregelen die de partij

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB.

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. De Bilt, 27 november 2015. Vergrijzing in Nederland 27 november

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Q&A s palliatieve zorg voor professionals

Q&A s palliatieve zorg voor professionals Q&A s palliatieve zorg voor professionals Inhoud Wat is palliatieve zorg?... 2 Wanneer begint palliatieve zorg?... 2 Wanneer eindigt palliatieve zorg?... 2 Waar kunnen cliënten de zorg ontvangen?... 2

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Geriatrisch Netwerk Scheveningen Scheveningen VierKwart en SENOS

Geriatrisch Netwerk Scheveningen Scheveningen VierKwart en SENOS Kansen van de transities in zorg en welzijn Loes Hulsebosch Geriatrisch Netwerk Scheveningen Scheveningen VierKwart en SENOS 2 1 Wet langdurige zorg Regelt: Recht op zorg voor mensen die blijvend 24 uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Branches & Koepels

Nieuwsbrief Branches & Koepels Nieuwsbrief Branches & Koepels Nummer 6, oktober 2012 Deze nieuwsbrief staat in het teken van Prinsjesdag. De belangrijkste maatregelen op het terrein van zorg, sociale zekerheid en pensioen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Presentatie RAC, 29 september 2014 Voorstellen Geert van

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest 30 maart 2017 Andere tijden..wat is oud.? Nieuwe generatie ouderen (actieve 65+) Eigen regie/eigen keuzes Consument: zelf betalen,

Nadere informatie

ZORG VOOR STERVENDEN

ZORG VOOR STERVENDEN ZORG VOOR STERVENDEN TOEKOMST PALLIATIEVE ZORG IN NEDERLAND overheidsbeleid en strategie Cilie Alberda November 2006 Inhoud presentatie Tweedelige inhoud A. Waar staan we nu Toekomstig beleid B. Politiek

Nadere informatie

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Preventie via de gemeentepolis Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Dit is een samenvatting van het rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F (februari 2017). Het rapport laat

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Samenvatting consultatie Ledenraad. Zorginkoopbeleid 2018

Samenvatting consultatie Ledenraad. Zorginkoopbeleid 2018 Samenvatting consultatie Ledenraad Zorginkoopbeleid 2018 1 Introductie De Ledenraad is betrokken bij het zorginkoopbeleid en contractering van zorg middels: Enquête Formele Ledenraadsvergadering Regionale

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie