Vergelijking zorgparagraaf verkiezingsprogramma s politieke partijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijking zorgparagraaf verkiezingsprogramma s politieke partijen"

Transcriptie

1 Vergelijking zorgparagraaf verkiezingsprogramma s politieke partijen Dit is een samenvatting van de belangrijkste punten uit de verkiezingsprogramma s van de 11 belangrijkste politieke partijen: VVD, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, D66, PVV, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en 50+ De samenvatting is uitgesplitst in vijf onderwerpen: 1) Hart- en vaatziekten 2) Preventie en (bevorderen van) gezond gedrag 3) Kosten, eigen verantwoordelijkheid en eigen betalingen 4) Kwaliteit en transparantie 5) De rol van patiënt en patiëntenorganisatie De standpunten van de partijen op het gebied van rookbeleid zijn terug te vinden op Een overzicht van enkele maatregelen in de zorg per partij (inclusief totaalbedrag aan bezuinigingen) is hier te vinden: Per Saldo, belangenvereniging voor PGB, heeft een overzicht van wat politieke partijen zeggen over het PGB: De standpunten van de partijen op het gebied van actieve donorregistratie zijn te vinden op news/4008/stemt-u-op-12-september-voor-adr/

2 1) Hart- en vaatziekten Chronische ziekten krachtig bestrijden door versterken van preventie, integrale zorg, wetenschappelijk onderzoek en een gericht nationaal actieprogramma chronische ziekten. Biomedisch en biotechnologisch onderzoek gericht op het bestuderen en op den duur genezen van ziekten, zoals Alzheimer, Parkinson, MS, kanker en hartfalen, kan baat hebben bij het gebruik van stamcellen. Het afleiden van stamcellen van restmateriaal van IVF-behandelingen (in vitro fertilisatie) is een veelbelovende methode, waar ruime mogelijkheden voor moeten zijn

3 2) Preventie en (bevorderen van) gezond gedrag Sport is stimulerend voor de ontwikkeling van de kracht van het individu. De openbare ruimte moet zo effectief mogelijk worden benut voor sport, spel en bewegen. Er moet meer kennis worden ontwikkeld over de oudere sporter en zijn beweegbehoefte. De VVD vindt het positief dat overheid, sportbonden, -opleidingen en zorgverzekeraars samen beleid maken om ouderen vitaal te houden. Het is de expliciete taak van de overheid om gerichte voorlichting te geven in termen van preventie en de rol van eigen verantwoordelijkheid daarin. In het bijzonder ook preventie aan jongeren, over alcohol-, tabak- en drugsgebruik, seksuele voorlichting en voeding om gedrags- en gewichtsproblemen te voorkomen en gezonde keuzes te maken.doel van preventie moet zijn om de druk op de gezondheidszorg door vermijdbare aandoeningen en/of risico s af te laten nemen. Preventie is een integraal onderdeel van de zorg ; verschuiving binnen de zorg naar preventie en zelf- en samen-redzaamheid Nationale agenda voor gezonder Nederland, samenwerking tussen mensen, werkgevers, zorgverleners, zorgverzekeraars en onderwijs voor preventie Preventieve zorg onder jongeren ter voorkoming van ongewenste zwangerschappen en abortus preventie in het basispakket. Voorkomen is beter dan genezen en op termijn ook kostenbesparend. De geestelijke gezondheidszorg richt zich vooral op preventie en sociaal herstel van mensen met psychische aandoeningen. De publieke gezondheidszorg is een overheidstaak: gezond gedrag bevorderden, omgevingsfactoren veranderden en huisartsen en wijkverpleegkundigen doen meer aan preventie in achterstandswijken. Verkleining van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen wettelijk vastleggen als doel van beleid. Maatregelen om het alcoholgebruik te matigen en tabaksgebruik terug te dringen. De breedtesport meer stimuleren. Op scholen, basis en voortgezet onderwijs, voldoende sportonderwijs. Overgewicht bij kinderen bedreigt de gezondheid, wordt aangepakt. Voorlichting aan ouders en kinderen verbeteren. Reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen tot twaalf jaar verbieden. Snoep- en frisdrankautomaten weren uit scholen, evenals verkoop van ongezonde voeding aan counters. We investeren in een systeem van selectieve preventie: bevolkingsgroepen met een hoog risico op bepaalde aandoeningen worden gericht benaderd. Deelname van jongeren aan sport blijven stimuleren. Alle kinderen die willen sporten de mogelijkheid bieden om te sporten. Sport onmisbaar is voor de sociale ontwikkeling. Sport verdient een prominente plek op school. Alle basisschoolleerlingen hebben recht op gymnastiekles van vakdocenten. Jantje Beton -norm in: bij de inrichting van nieuwe wijken is 3 % van de ruimte voor sport en spel gereserveerd. Sport en beweging toegankelijk voor iedereen. Gehandicaptensport hoort voor iedereen met een beperking in de buurt aangeboden te worden. Strengere aanpak supermarkten bij verkoop van alcohol aan jongeren. Uitbreiding van kinderalcoholpoli s. Voor het verhogen van de leeftijdsgrens tot 18 jaar met een betere handhaving. Rookverbod in openbare gelegenheden, zoals de horeca. Hard aanpakken van de illegale activiteiten rondom harddrugs. Voorlichting en behandeling op maat, om jongeren weerbaarder te maken. Effectieve preventiemaatregelen horen thuis in het basispakket.

4 Met wet- en regelgeving en prijsmaatregelen wordt gezondheidsschade door roken en overmatig alcoholgebruik zoveel mogelijk voorkomen. Verplichting voor scholen om gezonde schoolkantines en voldoende sportmogelijkheden te organiseren. Bindende afspraken met voedingsindustrie over reclameverbod op snoep voor kinderen onder de twaalf jaar en over het terugdringen van foute vetten en zout in het eten. financiële beloningen van gezond gedrag in de zorgverzekeringswet. dieetadvisering en stoppen-met-roken-programma s er weer in normen voor het percentage zout in levensmiddelen maatregelen om overmatige consumptie van vet, suiker en zout terug te dringen zorgverzekeraars worden gestimuleerd om te investeren in preventie. gymles is een belangrijk onderdeel van de schoolopleiding; sport als onderdeel van de PABO-opleiding; kwaliteit en het aantal gymlessen opschroeven. toegankelijke lokale sportvoorzieningen en sportverenigingen zijn essentieel om mensen te laten bewegen Alcohol naar 18 jaar. Het beschikbaar hebben van alcohol en drugs tot 18 jaar in de publieke ruimte wordt strafbaar gesteld. Voorlichting aan ouders. In preventiecampagnes en voorlichtingsmateriaal wordt ouders gewezen op de risico s van alcoholmisbruik onder jongeren en de mogelijkheden om dit misbruik terug te dringen. Minder alcoholreclame, meer waarschuwingen op alcoholhoudende dranken en een verbod op stuntaanbiedingen in supermarkten en slijterijen en happy hours in cafés. Scholen en schoolfeesten alcohol- en drugsvrij. In schoolkantines zijn alleen nog gezonde producten verkrijgbaar. Scholen nemen maatregelen om een gezonde levensstijl van jongeren te bevorderen: ze spreken zich expliciet uit dat ze alcoholen drugsvrij willen zijn, hebben gezonde producten in de schoolkantine, besteden aandacht aan bewegen en sport en promoten een gezonde levensstijl. Gerichte voorlichting tegen internet- en gameverslaving. Jongeren worden geïnformeerd over de gevaren, ouders worden bewust gemaakt van de grens tussen gezond internet- en gamegedrag en verslaving. De hulpverlening wordt beter afgestemd op de problemen van internet- en gameverslaving. Preventie zoals dieetadvisering en hulp bij stoppen met roken en palliatieve zorg worden wel in het basispakket opgenomen. Een gezonde levensstijl. Dat is een belangrijke basisvoorwaarde voor een goede gezondheid en zorgt voor lagere zorguitgaven later. Ook het vroegtijdig opsporen van mensen met een chronische ziekte of aandoening voorkomt veel gezondheidsschade. De ChristenUnie kiest er daarom voor om de versoepeling van het rookverbod terug te draaien en krachtig in te zetten op maatregelen die overgewicht, diabetes en andere leefstijl gerelateerde aandoeningen voorkomen. Onderzoek wijst uit dat hierdoor het gezondheidsverlies dat gepaard gaat met veroudering met een derde kan afnemen. Seksueel welzijn hangt nauw samen met onze algehele gezondheid. In preventiecampagnes en voorlichtingsmateriaal wordt gewezen op het (gezondheids) belang van uitstel van het eerste seksuele contact en het vermijden van wisselende seksuele contacten. De gezondheidszorg meer richten op preventie. Dan moet wel worden voorzien in methoden om aandoeningen in een vroeg stadium snel op te sporen

5 (vroegdiagnostiek en sneldiagnostiek). Overgewicht aanpakken. Bijvoorbeeld door het Jongeren Op Gezond Gewicht programma uit te breiden, zodat meer gemeenten zich hierbij kunnen aansluiten. Bedrijven worden gestimuleerd om minder zout, suiker en andere chemische additieven in bewerkte producten te verwerken. Preventie draagt bij aan de verbetering van de volksgezondheid en het maatschappelijk welbevinden. Er komt daarom een gezamenlijk door gemeenten en verzekeraars beheerd preventiefonds. Elke ouder krijgt, wanneer hun kind de leeftijd bereikt van 12 jaar, een duidelijke folder met de feiten over de gezondheidsschade door gebruik van alcohol, tabak en drugs. Fietsen wordt een expliciet aandachtspunt in het gezondheidsbeleid. overheid stimuleert een gezonde leefwijze en zet zich in voor gezonde leefomgeving eerlijke voorlichting aan burgers over gezond leefpatroon vergoeding voor preventie (diëtist en hulp bij stoppen met roken) blijft in basispakket zorgverzekering alle zenders reclameverbod voor alcohol verbod voor reclame voor snoep en fastfood gericht op kinderen onder 12 jaar geen fastfood, snoepautomaten en energiedrankjes in schoolkantines leeftijdsgrens alcohol naar 18 jaar in ziekenhuizen geïnvesteerd in gezonde, smakelijke en biologische voeding Steun aan programma s en voorlichting voor gezonde levenswijze en voeding. Preventie is een belangrijke kostendrukkende maatregel

6 3) Kosten, eigen verantwoordelijkheid en eigen betalingen Niets doen is ook een keuze: dat leidt namelijk tot oplopende premies en belastingen die uiteindelijk bijna de helft van het inkomen van een doorsnee gezin innemen. Dat is niet meer op te brengen. Daarom grijpt de VVD fors in, onze zorg moet goed en betaalbaar blijven en dus op een zo efficiënt mogelijke manier geleverd worden. De VVD wil het basispakket kritisch tegen het licht houden. Alles wat niet echt nodig is, wat niet werkt en waar goedkopere alternatieven voor zijn, moet uit het pakket. Dat betekent ook dat we geen zaken vergoeden die mensen in alle redelijkheid zelf kunnen betalen. Om de zorg te betaalbaar te houden, wordt van iedereen een extra betaling gevraagd Alleen wie de zorgverzekering echt niet kan betalen, krijgt zorgtoeslag. Wij kiezen voor een omslag waarbij niet het aanbod, de bureaucratie of de regels centraal staan, maar de vraag van mensen naar zorg, ondersteuning en hulp. AWBZ wordt volksverzekering voor verpleging en verzorging > 1 jaar voor mensen met langdurige beperking Wonen en verblijf in AWBZ betalen mensen zelf Kortdurende verpleging en verzorging komt in de Zorgverzekeringswet Mensen kiezen zelf wie zorg verleent passend bij de zorgvraag PGB blijft bestaan als trekkingsrecht binnen AWBZ Één kaderstellend budget en opheffing van budgettaire schotten tussen 1e en 2e lijns zorg Alle afspraken in het basispakket toetsen aan objectieve criteria van noodzakelijke zorg Inkomen van bestuurders van maatschappelijke organisaties mag niet hoger zijn dan de Balkenendenorm. Specialisten zijn onderdeel van ziekenhuis, honoraria betaald en bepaald door ziekenhuis. Er is een (omzet)plafond Bewustwording van de zorgkosten door mensen inzicht te geven in kosten van hun zorg Huisartsbezoek valt buiten eigen bijdrage Eigen risico in de zorg niet verhogen, maar juist fors verlagen. Zo snel als het financieel eigen risico afschaffen. De zorg via regionale zorgbudgetten gefinancierd. Alles wat in de eerste lijn gedaan kan worden, wordt daar ook gedaan. Zorgpremies volledig inkomensafhankelijk. Inkomens tot een drempelbedrag omstreeks het sociale minimum vrijgesteld. In combinatie daarmee kan de zorgtoeslag worden afgeschaft. De vrije tarieven voor tandheelkundige zorg worden teruggedraaid, In plaats van de AWBZ uit te kleden zorgzwaartepakketten omvormen tot betere betaalvormen, op basis van zorgvraag, personeelsbezetting en omgevingseisen. Mensen die dat nodig hebben kunnen blijven rekenen op een persoonsgebonden budget (PGB). Bij aanvragen voor zorg wordt eerst gekeken of het reguliere zorgaanbod mensen goed kan helpen. Om de kwaliteit te garanderen en fraude te voorkomen moeten alle aanbieders die PGB-zorg bieden ook zorg in natura leveren. Er komt een medisch letselschadefonds voor patiënten waaruit snel een vergoeding voor de geleden schade kan worden betaald. In plaats van de AWBZ uit te kleden, gaan we de zorgzwaartepakketten omvormen tot betere betaalvormen, op basis van zorgvraag, personeelsbezetting en

7 omgevingseisen. Gemeenten krijgen meer invloed op de organisatie van de zorg, zonder dat we zorgtaken overhevelen. Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen meer ondersteuning. Thuiszorg wordt ruimhartiger toegewezen en de respijtzorg wordt verruimd. We maken de bouw van mantelzorgwoningen op eigen erf mogelijk en laten mantelzorg zwaar meetellen bij de toewijzing van een woning. Ook wordt het voor mantelzorgers mogelijk zorgverlof op te nemen. De eigen bijdrage voor de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg draaien we terug. De salarissen van bestuurders en managers van ziekenhuizen en zorginstellingen worden onder een cao gebracht en mogen een ministerssalaris zeker niet overstijgen. De PvdA staat pal voor een toegankelijke, betaalbare en goede zorg voor iedereen, die dichtbij mensen is georganiseerd. De PvdA wil de macht over de zorg van markt en managers weer teruggeven aan de professionals en patiënten. Daarom zijn wij tegen de verspillende marktwerking. Macht van de markt indammen. Elke regio in ons land heeft recht op een goed aanbod van basiszorg. Geheel inkomensafhankelijke premie voor het basispakket. Voor extra s kan iedereen zich bijverzekeren volgens het huidige systeem. Inkomensafhankelijke eigen bijdrages en een inkomensafhankelijk eigen risico. De zorgtoeslag wordt dan overbodig. Zorg in wijk en buurt komt centraal te staan. De eerstelijnszorg en de preventieve zorg worden versterkt. Het opzetten van kleinschalige gezondheidscentra wordt gestimuleerd, waarbij een apotheek, huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners betrokken zijn. De wooncomponent wordt uit de AWBZ gehaald. Instellingen voor verpleging en verzorging en voor gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg stimuleren kleinschaligheid en verbeteren kostenefficiëntie. De bewonersbijdragen die instellingen vragen voor langdurige zorg worden gemaximeerd zodat bewoners de financiële ruimte hebben om maatschappelijk te participeren. Ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap krijgen maximale zeggenschap over het eigen leven: Eigen regie gestimuleerd door de inzet van persoonsgebonden budgetten (PGB) voor de mensen die dat willen. Het PGB wordt administratief vereenvoudigd, zodat mensen meer zelf kunnen regelen. Eén onafhankelijke indicatiestelling voor zorg, onderwijs, werk en inkomen. De financiering van de zorg wordt meer dan nu gericht op gezondheidswinst in plaats van op het aantal verrichte behandelingen. Artsen en apothekers worden gestimuleerd om te kiezen voor de goedkope variant van een geneesmiddel. Als er medische redenen zijn om te kiezen voor een duurdere variant dan wordt die, in lijn met onafhankelijke kwaliteitsrichtlijnen, voorgeschreven. Zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. Zorguitgaven minder hard laten groeien, door het kostenbewustzijn te vergroten. het verhogen van het eigen risico met een compensatie voor de lage inkomens de rekeningen van hun zorggebruik zien (en controleren).

8 uitgaven die voorzienbaar en betaalbaar zijn, zoals de rollator, uit het basis pakket voor zorg- en service-uitgaven vaker hun opgebouwde vermogen aanspreken; vermogen in pensioen of woning en zorg communicerende vaten. financieringsinstrumenten zoals omkeerhypotheken en zorgsparen beschikbaar; wie een tijd geen zorg nodig heeft, spaart voor de tijd dat dit wel zo is een toekomstbestendig persoonsgebonden budget, ook beschikbaar voor mensen met alleen begeleiding. concurrentie leidt ook in de zorg tot meer kwaliteit en beheersing van prijzen en volumes; voorwaarden van keuzevrijheid, transparantie en afrekenbaarheid wordt voldaan. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor goede, patiëntgerichte en betaalbare zorg voor al hun verzekerden. Zorgverzekeringswet met een aantal verbeteringen; meer baseren op goede zorgresultaten. In de zorginkoop meer ruimte voor experimenten. Meer invulling prestaties door verzekeraars, zorgverleners en patiënten. Wij snappen natuurlijk ook wel dat de zorgkosten stijgen. Er is echter nog veel geld te besparen zonder dat iemand zorg kwijt raakt of meer moet betalen. Sterker nog, vaak krijgen we er kwalitatief betere zorg voor terug. Overhead aan banden: minder managers, minder papier Geen verhoging eigen risico Fraude met declaraties harder aanpakken, geld terugvorderen Om ook voor de toekomst de zorgkosten betaalbaar te houden, kunnen we er niet omheen om een hogere eigen bijdrage te vragen van mensen die het kunnen betalen. Beter anticiperen op de kosten van het ouder worden. Dit willen we fiscaal bevorderen door een zorgspaarloonregeling op te zetten. De eigen bijdragen voor verpleging, verblijfskosten in het ziekenhuis, zorg, medicijnen, thuishulp en begeleiding mogen de maximale inkomensafhankelijke eigen bijdrage die door het CAK wordt vastgesteld niet overschrijden. Zo wordt een stapeling van eigen bijdragen voorkomen. Deze eigen bijdragen worden zoveel mogelijk geïnd door de zorgverzekeraar. Er wordt in de inkomstenbelasting een mantelzorgkorting geïntroduceerd voor mensen die mantelzorg verrichten bij mensen die een indicatie hebben voor de AWBZ of de Wmo. Mensen kunnen de eigen bijdrage voor langdurige zorg gedeeltelijk terugverdienen als hun netwerk meer mantelzorg verricht en daarmee taken van de professionele zorg overneemt. Mantelzorgers die zorgtaken op zich nemen die eigenlijk onder de AWBZ vallen, worden in ruil daarvoor ontlast door een aanbod van de gemeente dat (een deel van) de huishoudelijke verzorging wordt overgenomen door professionele thuiszorg. De SGP vindt het belangrijk dat mensen die een beperking hebben, zelf de hulp moeten kunnen inkopen die ze nodig hebben. Het persoonsgebonden budget geeft mensen die vrijheid en ruimte en blijft daarom behouden. De SGP wil de keuzevrijheid in de Wmo zo goed mogelijk waarborgen. Daarom blijft het persoonsgebonden budget in de Wmo behouden. De huisarts gaat nog meer een centrale rol vervullen in het zorgstelsel. Om de toegang tot zorg laagdrempelig te houden, wordt voor een bezoek aan de huisarts geen eigen bijdrage gevraagd. Er komt een inkomensafhankelijk maximum aan eigen bijdragen om de zorg voor

9 iedereen toegankelijk te houden. De SGP voert een periodieke preventieve medicijnscan in voor mensen met een hoog medicijngebruik. Dat zorgt tegelijkertijd voor gezondheidswinst en kostenbesparing. Gezondheidszorg bij voorkeur kleinschalig en regionaal aangeboden, zorgkosten eerlijk verdeeld Premie voor zorgverzekering en eigen risico worden inkomensafhankelijk Geen eigen bijdrage voor huisarts, ambulante jeugdzorg, psychiater en ziekenhuis PGB blijft bestaan voor wie ze nodig heeft Verhoging eigen risico, uitkleden van basispakket en vrije tarieven tandheelkundige zorg worden teruggedraaid Pil blijft in basispakket Eigen risico in de zorg wordt voor de lagere inkomens verlaagd en voor de hogere verhoogd tot een maximale bijdrage. Een zelfde benadering geldt voor de AWBZ. Handen af van het persoonsgebonden budget

10 4) Kwaliteit en transparantie Het moet voor de patiënt duidelijk zijn waar kwalitatief betrouwbare informatie staat. De VVD wil dat mensen weten wat de kwaliteitsverschillen zijn tussen de verschillende verzekeraars, huisartsen en ziekenhuizen, en inzicht hebben in de kosten en de gezondheidswinst van behandelingen. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze kwalitatief goede en veilige zorg krijgen. De inspectie bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de zorg en moet dit beter kunnen doen. Herziening van het klachtenrecht. Klachtbehandeling onafhankelijk van zorgaanbieder. Er komt een beroepsmogelijkheid voor de klager Meer ruimte voor zorgprofessional in AWBZ om kwaliteit te verhogen Voor huisartsen komt kwaliteit van zorgverlening en gezondheidswinst centraal te staan in (abonnements)financiering Inzet van wijkverpleging in de wijk Uniforme barcodering voor geneesmiddelen en hulpmiddelen om patiëntveiligheid te verbeteren Onderzoek naar resistentie problematiek rond gebruik van geneesmiddelen De Nederlandse Zorgautoriteit dient zich te bewijzen door meer voor de patiënt op te komen en minder de belangen van de (grote) organisaties te dienen. Voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit is geen plaats in de zorg. De mogelijke boete op samenwerking werkt verlammend voor de zorg. Agressieve marketing en beïnvloeding van onderzoek door de farmaceutische aanpakken, door een versterking van de inspectie en een onafhankelijk onderzoeksfonds. Dat geldt ook voor hulpmiddelen en voor mondzorg. Voor agressieve lobbypraktijken stellen we een boete in. Er komt een vergunningstelsel voor privéklinieken, ter voorkoming van misstanden en risicovolle behandelingen. De bevoegdheden en slagkracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden uitgebreid. Om wanpresterende bestuurders beter aan te kunnen pakken worden de juridische mogelijkheden uitgebreid Ziekenhuizen, specialisten, artsen, patiënten, GGD's, welzijnswerk, corporaties en het onderwijs moeten samen vaststellen welke zorg binnen een regio nodig is. De democratisch gelegitimeerde overheid moet weer eindverantwoordelijk worden en is aanspreekbaar op de inrichting van de zorg en het zorgaanbod per regio. Het aanbod van topzorg, zoals specialistische klinieken en Academische Medische Centra, wordt landelijk verdeeld. Mensen krijgen de zorg zoveel mogelijk thuis. Bij de aanbestedingen in de thuiszorg dienen kwaliteit en continuïteit voorop te staan. Kwalitatief gelijkwaardige zorg die ook in de eerste lijn kan worden geleverd, vindt niet meer plaats in het ziekenhuis. De centralisatie van ziekenhuiszorg en zorginstellingen mag niet ten koste gaan van bereikbaarheid van acute zorg, zoals spoedeisende hulp. Aanrijtijden voor ambulances blijven in heel Nederland binnen de geldende normen. Innovatie en medische technologie worden meer gericht op preventie, kostenbeheersing, kwaliteit van leven en versterking van de regierol van de patiënt. Met name ontwikkelingen op het gebied van E-Health bieden kansen op een efficiëntere zorg en dienen verder te worden ontwikkeld. Systeem van uitwisseling van medische gegevens waarin de privacy en de

11 instemming van de patiënt gewaarborgd is en de patiënt de regie houdt over de eigen gegevens. meer inzicht in kwaliteit. Dit zal leiden tot verhoging van de gemiddelde kwaliteit en heeft één gezaghebbend kwaliteitsinstituut. patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars kwaliteitscriteria en zorgstandaarden gaan formuleren en implementeren meer middelen om dat af te dwingen. concurrentie van zorg zodanig vorm te geven dat kan worden ingekocht op kwaliteit. artsen, in overleg met patiënten, deze kwaliteitsinformatie gebruiken en meer verantwoordelijkheid krijgen voor maximale kwaliteit en optimale inzet van beschikbare middelen. Bestuurderstoets voorafgaand aan aannemen zorgbobo s Zorgbobo s financieel verantwoordelijk voor wanbeheer Fusietoets voor zorginstellingen en verzekeraars Kleinere zorginstellingen, stop zorggiganten One-stop-visits in ziekenhuizen Eenvoudige ziekenhuistaken laten overnemen door huisarts Afschaffen numerus fixus medicijnen in 10 jaar Agema-gelden houden ( extra zorgmedewerkers) Alle zorginstellingen regelarm of regelvrij Buurtzorg in plaats van grootschalige thuiszorg Meer bevoegdheden en gezag Inspectie voor de Volksgezondheid Niet de markt centraal, maar de zorg centraal. Wel competitie, geen marktwerking. Niet betalen per verrichting, maar op basis van zorg. Specialisten in loondienst. Gebruikelijke zorg dichtbij; specialismen concentreren Voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die levenslang en levensbreed een beroep moeten doen op onverzekerbare zorg blijft de AWBZ bestaan. Het is echter veel doelmatiger een flink deel van de op dit moment via de AWBZ geleverde zorg voortaan in de vorm van een voorziening onder te brengen in de WMO. De gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor het leveren van deze zorg. Zij kunnen die zorgvraag samenbrengen met andere voorzieningen, zoals thuiszorg of vervoer. Zo kan met behoud van kwaliteit met minder geld meer zorg aan meer mensen worden verleend. Voor specifieke doelgroepen, zoals ernstig gehandicapten, blijft de aanspraak op AWBZ behouden. Bij de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten, krijgen gemeenten voldoende financiële en wettelijke ruimte, want complexe wetgeving en gebrek aan tijd om decentralisaties voor te bereiden zorgen voor een onnodige verhoging van de uitvoeringskosten voor gemeenten. Beëindiging van een zwangerschap vanwege een gevreesde handicap is selectie van ongeboren kinderen en daarom ontoelaatbare discriminatie van gehandicapt leven. Omdat de twintig wekenecho en prenataal onderzoek vaak blijken te leiden tot een abortus als er kans is op een gehandicapt leven, moet met dit onderzoek zeer terughoudend omgegaan worden. De mogelijkheden voor embryoselectie worden ingetrokken. Er mag geen genetisch onderzoek worden toegestaan dat niet voldoet aan ethische criteria, waarbij de eerbied voor het leven het belangrijkste ijkpunt is. Voor stamcelonderzoek mogen alleen volwassen stamcellen gebruikt worden. Er komen meer voorzieningen voor palliatieve zorg voor kinderen. Palliatieve zorg wordt opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

12 Palliatieve zorg wordt vaak veel te laat ingezet. Ketenzorg in de palliatieve fase is daarom van groot belang. Het inzetten van multidisciplinaire begeleidingsteams die vanaf het slecht nieuws -gesprek tot na het overlijden betrokken zijn, wordt gestimuleerd. Mantelzorgers worden zo goed mogelijk betrokken en begeleid bij het palliatieve zorgproces. Euthanasie, hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging van gehandicapte pasgeborenen worden niet langer toegestaan. Verlichting van het lijden is een betere weg. Euthanasie uit vrije keuze is in strijd met de eerbied voor het leven. Er mag geen verruiming van de gronden voor euthanasie plaatsvinden De SGP investeert extra geld om de wijkverpleegkundige landelijk te kunnen inzetten. De wijkverpleegkundige nieuwe stijl biedt niet alleen verzorging en verpleging, maar regelt daarnaast alles wat daarbij komt kijken. Daarmee treedt de wijkverpleegkundige op als persoonlijk begeleider van de cliënt, maar zo nodig ook van diens familie of mantelzorgers. Mensen die langdurig zorg nodig hebben, moet de mogelijkheid worden geboden zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis te blijven wonen. Dat kan als er in de directe woonomgeving goede voorzieningen zijn en ter plaatse hoogwaardige zorg geleverd kan worden. De mogelijkheid van VPT (volledig pakket thuis) moet daarom meer benut en bevorderd worden. In de chronische zorg, waaronder diabeteszorg, wordt een betere samenwerking in de zorgketen gestimuleerd. Schaalvergroting en fusie wordt alleen toegestaan als die aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de zorg opleveren Onnodige medicalisering wordt bestreden Regierol van 1 e lijns verloskundige zorg blijft bestaan. Invoeren van een medicijnen apk. Regelmatige toets is kostenbesparend en goed voor de gezondheid Ouderen die zorg nodig hebben, moeten niet bang gemaakt worden met het argument dat het onbetaalbaar wordt. Behandelingen worden alleen gestopt met instemming van de patiënt Geen vermindering van het aantal ziekenhuizen. Hulp moet in de directe omgeving geboden kunnen worden. Artsen en niet zorgverzekeraars blijven verantwoordelijk voor uw medische zorg De zorg moet menselijk en betaalbaar zijn. Daarom moeten de vrijwilligers beter ondersteund worden. Mocht een heffing op de reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer toch doorgedrukt worden, dan dienen de vrijwilligers in elk geval onbelast te blijven. Minder managers, bureaucratie en meer handen aan het bed. In alle opzichten worden de direct betrokken burgers dichter bij het bestuur gebracht. Toezichthoudende besturen van ziekenhuizen en bejaardentehuizen worden gekozen

13 5) De rol van patiënt en patiëntenorganisatie We zullen waar mogelijk een groter beroep moeten doen op de zelfredzaamheid van mensen. Nieuwe technieken als e-health stellen ons in staat om veel meer zelf en thuis te doen, meer regie te houden op ons leven en onze zorg. De overheid spreekt met één mond en communiceert op het niveau van de doelgroep. De gezondheidszorg draait om het belang van de patiënt. De VVD wil dat mensen daarbij zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. Het is belangrijk dat een patiënt kan kiezen uit verschillende zorgaanbieders. Stimuleren van e-health, meer regie in eigen hand als mensen ziek worden. Zij moeten kunnen blijven participeren Mensen krijgen meer regie onder hun zorg Orgaandonatie verder stimuleren. Actief promoten van donorregistratie Elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners essentieel. Patiënten hebben opt-in, geven zelf aan welke informatie wordt uitgewisseld Vrije artsenkeuze zo veel mogelijk gewaarborgd De patiëntenbeweging geeft een stem aan mensen met een (chronische) ziekte of beperking. Er komt een duurzame financiering die recht doet aan de verscheidenheid van de patiëntenverenigingen. Het landelijke elektronisch patiëntendossier (EPD) gaat niet door. We stimuleren wel goede en veilige ICT-oplossingen om regionaal gegevens uit te kunnen wisselen tussen huisarts, apotheker en de eerstelijnszorg, waarbij de privacy en de veiligheid worden gegarandeerd EPD: Ja. Wel strenge stellen aan het persoonlijk gezondheidsdossier en de uitwisseling van gegeven. Sterke en professionele belangenorganisaties zijn belangrijk voor patiënten, chronisch zieken en gehandicapten. Zij kunnen er voor zorgen dat patiënten, chronisch zieken en gehandicapten de derde partij vormen en mee kunnen beslissen over zaken die hen betreffen. GroenLinks wil systeem van uitwisseling van medische gegevens waarin de privacy en de instemming van de patiënt gewaarborgd is en de patiënt de regie houdt over de eigen gegevens. Mantelzorgers worden beter ondersteund; bezuinigingen op de mantelzorgvergoeding worden teruggedraaid. Tijd en niet-vergoede kosten van een vrijwilligers met een vrijwilligerscontract moeten worden gezien als gift en fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. Patiëntenorganisaties dragen bij aan zelfbewustzijn en autonomie van patiënten en zorggebruikers. D66 wil dat de patiëntenbeweging doorgaat met het bundelen van haar krachten en betaald wordt uit de zorgpremies EPD: Natuurlijk beslist de patiënt zelf over deelname aan het EPD en blijft de patiënt eigenaar van zijn eigen medische informatie. Privacy en toestemming voor inzage door de patiënt volledig gegarandeerd. Geen EPD Landelijke programma s tegen ondervoeding, uitdroging en doorligwonden Alleen acute hulp voor (meerderjarige) asielzoekers en illegalen Geen extra zorggeld voor allochtonenbuurten

14 Meer geven aan meer goede doelen. Particulieren worden voortaan fiscaal niet alleen gestimuleerd om aan ANBI s (Algemeen Nut Beogende Instelling) te geven, maar ook aan SBBI s (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Daarmee worden giften aan sportverenigingen en buurthuizen e.d., afgezien van contributies, aftrekbaar en wordt de fiscale behandeling van ANBI s en SBBI s gelijk getrokken. Zorgen dat mensen naar vermogen mee kunnen doen. Wanneer mensen een ziekte of beperking hebben moet dit zoveel mogelijk worden gecompenseerd zodat iedereen in de samenleving mee kan doen. Een adequate vergoeding voor zittend vervoer hoort hierbij. De overheid draagt zorg voor een wettelijke verankering en adequate financiering van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Tevens moet er ruimte zijn voor kleine en identiteitsgebonden organisaties die een specifieke doelgroep vertegenwoordigen. Gemeenten worden gestimuleerd zo veel mogelijk gebruik te maken van de ervaring die patiënten- en cliëntenverenigingen, mantelzorgsteunpunten en koepelorganisaties hebben opgebouwd. Keuzevrijheid voor plaats van bevalling blijft bestaan Er moet ruimte komen voor discussie over het levenseinde voor mensen in geestelijke nood en de hulpverlening hierbij

Standpunten politieke partijen over de zorg

Standpunten politieke partijen over de zorg Standpunten politieke partijen over de zorg Basispakket en eigen risico- - Alleen noodzakelijke zorg in het basispakket om de zorgkosten te drukken. - Verhogen bedrag eigen risico. Ook de huisarts valt

Nadere informatie

Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012

Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012 Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012 Partij Maatschappelijke Opvang/dak- en thuisloosheid Vrouwenopvang/ Aanpak huiselijk geweld Jongeren en gezinnen Zorgstelsel Decentralisaties/

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Toekomst in eigen hand Verkiezingsprogramma Democraten 66-2002-2006

Toekomst in eigen hand Verkiezingsprogramma Democraten 66-2002-2006 Toekomst in eigen hand Verkiezingsprogramma Democraten 66-2002-2006 Liberaal van gedachte, sociaal van gevoel Paars heeft veel bereikt. D66 heeft veel bereikt. Vergeleken met acht jaar geleden is er veel

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij

DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij 1 DNBP is een democratische burger partij die de belangen van het volk behartigd en voor burger doelen zal streven. Daarnaast wil

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij Landelijke nota gezondheidsbeleid mei 2011 Landelijke nota gezondhei 1 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Inleiding 4 1. Nederland is gezond maar het kan nog beter

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Gemeenteraadverkiezingen 2014. Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s

Gemeenteraadverkiezingen 2014. Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s Gemeenteraadverkiezingen 2014 Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s wonen zorg en ondersteuning jeugdzorg werk en inkomen Corpovenista Werkgroep Nieuwe rol en taken gemeente www.corpovenista.nl

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Socialistische Partij

Socialistische Partij Socialistische Partij EERSTE WEG LINKS 1 EERSTE WEG LINKS: STEM VOOR SOCIALE WEDEROPBOUW Na twintig jaar rechtse, neoliberale politiek in drie varianten (CDA/VVD, CDA/PvdA, en PvdA/VVD/D66) loopt deze

Nadere informatie

Utrecht gezond! Actieplan fase 2, 2011-2013. www.utrecht.nl

Utrecht gezond! Actieplan fase 2, 2011-2013. www.utrecht.nl Utrecht gezond! Actieplan fase 2, 2011-2013 www.utrecht.nl Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Agis Zorgverzekeringen werken samen aan een betere gezondheid voor Utrechters. www.utrechtgezond.nl Inhoud

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - 0 0 EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - INHOUD Een beter Nederland, voor minder geld Zekerheid in crisistijd Economie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health 2010-2012 Erasmus CMDZ INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen Voorkomen is beter dan genezen Preventief werken aan gezondheid via: - de leefstijl - de sociale en fysieke leefomgeving - de beschikbaarheid van gezondheidszorgvoorzieningen Borculo, Maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie