Toelichting. De Partij voor de Dieren is niet in dit schema opgenomen omdat zij niet ingaan op de positie van mensen (met een beperking).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting. De Partij voor de Dieren is niet in dit schema opgenomen omdat zij niet ingaan op de positie van mensen (met een beperking)."

Transcriptie

1 Toelichting De Partij voor de Dieren is niet in dit schema opgenomen omdat zij niet ingaan op de positie van mensen (met een beperking). Uitgebreide informatie is te vinden op: Per pagina is een thema behandeld: o Ethiek o Onderwijs o Langdurige zorg o Werk o Overig Volgorde politieke partijen is op basis van alfabet (geen rangschikking) Afkortingen: o lln. -> leerling(en) o mmeb -> mensen met een beperking o Wwnv -> Wet werken naar vermogen o WSW -> Wet sociale werkplaatsen o ZVW -> Zorgverzekeringswet

2 Ethiek CDA ChristenUnie D66 GroenLinks PvdA PVV SGP SP VVD Algemeen ieder mensen leven is altijd volwaardig richten op hulpvraag achter abortus en euthanasie Abortus voorkomen dat abortus als enige uitweg gezien wordt landelijk netwerk opvanghuizen alternatieven zoals behandeling in baarmoeder wettelijke regels en protocollen wijzen ouders op organisaties en lotgenotencontact Euthanasie voorkomen dat euthanasie als enige uitweg gezien wordt arts kan niet verplicht worden tot meewerken aan euthanasie Orgaandonatie intensiveren voorlichting en betere procedures in ziekenhuizen Palliatieve zorg Wetenschap (onderzoek) mensen moeten vrij kunnen kiezen uit zorg: thuis, in hospice of zorginstelling goede zorg en ondersteuning is van belang en moet (ook) financieel helder zijn niet zinloos medisch handelen maar palliatieve en geestelijke bijstand verlenen investeren in pijnbestrijding en opnemen in basispakket vrouw heeft recht om zwangerschap af te breken - 24 wekengrens handhaven - overtijdbehandeling niet onder Abortuswet - betere toegang tot medicamenteuze abortus levensbeëindiging pasgeborenen met ernstige beperking stervenshulp onder strikte voorwaarden verwijsrecht; artsen die niet meewerken moeten doorverwijzen hulp bij doding (en verschaffen middelen) onder voorwaarden automatische donorregistratie meer en betere voorlichting over hospice embryonaal onderzoek onder voorwaarden embryoselectie op medische grond invriezen eicellen mogelijk maken uit Wetboek van Strafrecht arts strafbaar als hij zich niet aan regels houdt uit Wetboek van Strafrecht arts strafbaar als hij zich niet aan regels houdt stervensbegeleiding bij gekozen dood meer aandacht voor abortus is absoluut recht zorgvuldig en met eerbied omgaan met leven - pril levensbegin - kwetsbaar levenseinde - met of zonder beperking afschaffen Abortuswet versterken organisaties die zich inzetten voor ongewenst zwangeren aanbieden alternatieven tot afschaffing Abortuswet - grens bij 24- weken - inperken noodsituatie - versterken beraadtermijn geen overheidsgeld voor abortus verbod euthanasie en hulp bij doding extra steun hospice meer investeren in (onderzoek naar) opnemen in basispakket genetisch onderzoek onder strenge voorwaarden klonen van mensen verboden proefdieren alleen voor medische doeleinden als er geen alternatieven zijn uitbreiden palliatieve zorg: thuis, in hospice of zorginstelling keuze voor waardig levenseinde steun levenseindekliniek bevorderen bewuste keuzevorming onderzoek binnen grenzen geen embryoselectie op medische grond

3 Onderwijs CDA ChristenUnie D66 GroenLinks PvdA PVV SGP SP VVD Leerlingen / studenten voldoende middelen voor ondersteuning lln. sommige lln. hebben speciale leeromgeving nodig Passend Onderwijs bureaucratie bij samenwerkingsverban den minimaliseren studenten krijgen maatwerkaanpak studiefinanciering en kansen op promotie en AIO in deeltijd reguliere school indien mogelijk; anders speciaal onderwijs ouders betrekken bij (extra) ondersteuning investeren in onderwijs aan lln. in gesloten instellingen zorgleerling mist juiste onderwijsvorm geen bezuinigingen geen bezuinigingen geen bezuinigingen geen bezuinigingen geen bezuinigingen regio s aansluiten bij GGD en veiligheidsregio aanpak hoeveelheid financieringsstromen toezicht verbeteren ouders en leerkrachten betrekken bij uitvoering ouders krijgen instemmingsrecht bij plaatsing school verantwoordelijk voor juiste onderwijsvorm Speciaal onderwijs voorkomen expertiseverlies regionale samenwerking van alle scholen verantwoordelijk voor zorg voor alle lln. ouders en leerkrachten betrekken bij uitvoering geld naar zorgleerling en niet naar begeleiding extra jaar voor invoering om leerkrachten te scholen stimuleren door hogere waardering in beoordeling behouden zorgleerling krijgt onderwijs op speciaal onderwijs mogelijkheden centraal stellen reguliere school indien mogelijk; anders speciaal onderwijs extra aandacht voor arbeidsmarktmogelijkh eden lln. speciaal onderwijs ontwikkelen redzaamheid hervormen

4 Werk CDA ChristenUnie D66 GroenLinks PvdA PVV SGP SP VVD Arbeidsplaatsen sociaal akkoord voor meer stage- en arbeidsplaatsen overheid stelt bij aanbesteding voorwaarde voor aantal werkplekken voldoende passende banen arbeidsquota voor grote bedrijven arbeidsquota (5 procent) voor (middel)grote bedrijven arbeidsquota voor grote bedrijven en overheid loondispensatie en mogelijkheid tot uitkeringsaanvulling tot minimumloon loonkostensubsidie tot minimaal minimumloon fiscale regeling voor ondernemers met maatschappelijk doelstelling 80 procent gericht op mmeb aan het werk te helpen stimuleringsmaatregel en voor werkgevers financiële stimulans voor werkgevers loonkostensubsidie, scholing en begeleiding moeten leiden tot reguliere werkplek verschil in productiviteit werknemers met en zonder beperking wordt vergoed loonkostensubsidie werknemers bonus voor werkgevers loonkostensubsidie voor werkgevers werkgevers: - kunnen kiezen voor detachering - werkgevers geen mmeb in dienst hebben, betalen extra premie ter vergoeding - duurzaamheidsbonus na 5 jaar in dienst inzet baanbegeleiders inzet jobcoaching en stagebegeleiding no-riskpolis voor werkgevers investeren in jobcoaching UWV geen re-integratietaak alleen vertrekken uitkering en uitvoeren (her)keuring Wajong naar Wwnv naar Wwnv naar WWZ naar Wwnv naar Wwnv toegankelijk voor volledig arbeidsongeschikte jongeren huidige Wajong-ers behouden bestaande rechten Wwnv uitbouwen alleen bij voldoende plaatsen en financiële middelen krijgt vrijheid participatiebevordering invoeren vervangen door Wet werk en zekerheid (WWZ) krijgt recht om individuele afspraken te maken onderscheid tussen mensen met en zonder beperking toegankelijk voor volledig arbeidsongeschikten alleen toegankelijk voor volledig arbeidsongeschikte jongeren periodieke herkeuring niet invoeren invoeren (als participatiewet voldoende middelen ontschotting van financiële middelen WSW naar Wwnv naar Wwnv naar WWZ naar Wwnv terugdraaien naar Wwnv bezuinigingen huidige Wsw-ers behouden bestaande rechten huidige Wsw-ers behouden bestaande rechten alle Wsw ers krijgen herkeuring

5 Zorg (langdurig) CDA ChristenUnie D66 GroenLinks PvdA PVV SGP SP VVD AWBZ langdurige zorg op medische indicatie levenslange en levensbrede onverzekerbare zorg langdurige zorg behouden door ZZP s om te vormen tot passende betaalvormen zorgverzekeraars aanspraak specificeren (zoals in ZVW) Begeleiding bij 24-uurs zorg betalen uit AWBZ Indicatiestelling CIZ overbodig door huisarts / verpleegkundige i.p.v. CIZ indicatiestelling Pgb op functionele basis één indicatiesteller voor zorg, werk en onderwijs Kortdurende vergoeden uit ZVW verzorging en verpleging Langdurige zorg persoonsvolgende financiering kleinschalige zorginitiatieven Mantelzorg essentieel als aanvulling op professionele zorg veel zorg kan (als voorziening) naar essentieel als aanvulling op professionele zorg respijtzorg en informatievoorziening betrekken bij beslissingen stimuleren verlichting werkdruk inzet casemanagers Ouderenzorg ouderenzorg: eerst familie, dan vrijwilligers, daarna in instelling Pgb blijft bestaan wettelijk waarborgen toekomstbestendig maken keuzevrijheid soort en keuzevrijheid van identiteitsgebonden zorg(verlener) zorg oneigenlijk gebruik en oneigenlijk gebruik en fraude tegengaan fraude tegengaan nieuwe cliënten tariefmaximalisatie ZIN niet op eigen rekening; trekkingsrecht ook in geval van alleen begeleiding Wmo / n begeleiding, participatie en welzijnswerk samenvoegen diverse regelingen verankeren re- begeleiding, verzorging, verpleging thuis veel zorg kan naar of ZVW ondersteunen door n door respijtzorg keuzevrijheid van zorg(verlener) naar n; landelijke eisen die door n worden uitgevoerd ondersteunen door n door respijtzorg goede zorgverlofregeling fiscale aftrekpost mantelzorgers mogelijkheid voor dagopvang van zorgvrager betere ondersteuning vrijwilligers(organisati es) stoppen extramuraliseren zzp 1-3; behouden verzorgingshuizen blijft bestaan blijft bestaan keuzevrijheid soort en identiteitsgebonden zorg begeleiding thuiswonende mmeb betere ondersteuning door respijtzorg zorgverlof zo lang mogelijk thuis geen zorg naar n onverzekerbare zorg, rest naar ZVW zorgverzekeraars aanspraak specificeren (zoals in ZVW) keuzevrijheid van zorg(verlener) begeleiding en persoonlijke verzorging

6 Wonen en verblijf Overig stimuleren nieuwe vorm van persoonlijke dienstverlening en eenvoudige zorgverlening integratie, nazorg en preventie aandacht voor LVG ers voldoende financiële en wettelijke ruimte uitbreiding aantal woonzorgcomplexen en levensloopbestendige woningen verblijf in AWBZinstelling als het niet anders kan stimuleren hulp zorgspaarregeling; biedt mogelijkheid tot sparen voor eventuele aanpassingen (traplift enz.) Eigen krachtmethode uitbreiden naar VG en V&V financiering ouderenzorg door omkeerhypotheek en zorgsparen zorgbudget per inwoner per regio huurtoeslag versterken inspraak zorgvrager ontschotten van regelingen woningen aanpasbaar aan situatie versterken medezeggenschap afschaffen IQmaatregel versterken cliëntenrechten voorkomen stapeling bezuinigingen mantelzorgwoning; verruimen zak- en kleedgeldregeling versterken inspraak zorgvrager vastbinden als uiterste mogelijkheid maatwerk door koppeling regelingen uitgaan van mogelijkheden mmeb woning centraal; zorg moet daar omheen georganiseerd worden afschaffen Wtcg, gerichtere ondersteuning vastbinden als uiterste mogelijkheid

7 Overig CDA ChristenUnie D66 GroenLinks PvdA PVV SGP SP VVD Financiën verhoging TOG afschaffen Wtcg Grondwet art. 1 uitbreiden met handicap Overheid toegankelijke gebouwen toegankelijke gebouwen PG-organisaties wettelijke verankering adequate financiering financiering uit zorgpremie Vervoer ontschotten leerlingen ziekenvervoer interregionale samenwerking toegankelijke websites kwaliteitsverbetering leerling- en taxivervoer landelijke parkeerregeling gratis parkeren gratis parkeren OV toegankelijk keuringen - alleen indien nodig - kostendekkend VN-verdrag mmeb z.s.m. ratificeren z.s.m. ratificeren z.s.m. ratificeren OV toegankelijk rekening houden met overstapmogelijkhede n

Standpunten politieke partijen over de zorg

Standpunten politieke partijen over de zorg Standpunten politieke partijen over de zorg Basispakket en eigen risico- - Alleen noodzakelijke zorg in het basispakket om de zorgkosten te drukken. - Verhogen bedrag eigen risico. Ook de huisarts valt

Nadere informatie

Vergelijking zorgparagraaf verkiezingsprogramma s politieke partijen

Vergelijking zorgparagraaf verkiezingsprogramma s politieke partijen Vergelijking zorgparagraaf verkiezingsprogramma s politieke partijen Dit is een samenvatting van de belangrijkste punten uit de verkiezingsprogramma s van de 11 belangrijkste politieke partijen: VVD, CDA,

Nadere informatie

Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012

Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012 Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012 Partij Maatschappelijke Opvang/dak- en thuisloosheid Vrouwenopvang/ Aanpak huiselijk geweld Jongeren en gezinnen Zorgstelsel Decentralisaties/

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

Gemeenteraadverkiezingen 2014. Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s

Gemeenteraadverkiezingen 2014. Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s Gemeenteraadverkiezingen 2014 Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s wonen zorg en ondersteuning jeugdzorg werk en inkomen Corpovenista Werkgroep Nieuwe rol en taken gemeente www.corpovenista.nl

Nadere informatie

Normen, wetten en de beroepscode

Normen, wetten en de beroepscode 13 Normen, wetten en de beroepscode Introductie Om met het zorgplan te kunnen werken, is het noodzakelijk dat je het (juridisch) kader kent waarbinnen het zorgplan valt. Om de zorg betaald ( bekostigd

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Standpunten politieke partijen over de arbeidsmarkt

Standpunten politieke partijen over de arbeidsmarkt Standpunten politieke partijen over de arbeidsmarkt AOW-leeftijd VVD - AOW-leeftijd moet versneld worden verhoogd naar 67 jaar in 2018. - AOW-leeftijd na 2018 gekoppeld aan de levensverwachting. - Harmoniseren

Nadere informatie

STARTNOTITIE DECENTRALISATIE BEGELEIDING

STARTNOTITIE DECENTRALISATIE BEGELEIDING STARTNOTITIE DECENTRALISATIE BEGELEIDING Auteur: Jordy van Slooten Beleidsmedewerker Wmo E: j.vanslooten@huizen.nl T: 035-5281264 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Gevolgen van de decentralisatie begeleiding...

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Hand-out politiek debat Gouda (a-)sociaal?

Hand-out politiek debat Gouda (a-)sociaal? Hand-out politiek debat Gouda (a-)sociaal? 28 februari 2006 Voorwoord Alle politieke partijen hebben idealen en goede voornemens voor de komende vier jaar. Waar staan ze voor en waar kunnen ze op worden

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord

CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord Reacties regeerakkoord: CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord 30-10-2012 Het conceptregeerakkoord van Rutte en Samsom roept nog veel onzekerheden op. CG- Raad en Platform VG zijn blij met het inkomensafhankelijk

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut De gemeente krijgt er vanaf 2015 veel taken bij Wmo 2015 - drie essentiële transities Vanaf 2015 wordt de nieuwe Wet

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie