Samenvatting zorgstandpunten Verkiezingsprogramma Acht grootste politieke partijen. Augustus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting zorgstandpunten Verkiezingsprogramma 2012 2017 Acht grootste politieke partijen. Augustus 2012"

Transcriptie

1 Samenvatting zorgstandpunten Verkiezingsprogramma Acht grootste politieke partijen Augustus 2012

2 Aanleiding Op 12 september 2012 gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamer verkiezingen. Hoe kijken de politieke partijen aan tegen de toekomst van de zorg in Nederland? Arteria Consulting presenteert een samenvatting en bevindingen van de zorgstandpunten van de acht grootste politieke partijen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de beschikbare verkiezingsprogramma s. Een aantal relevante onderwerpen waaronder Marktwerking, Zorg dichtbij, Curatieve zorg en Innovatie & E-health zijn van een visuele duiding voorzien. Arteria Consulting pagina 2

3 Overzicht Zorgstandpunten acht grootste politieke partijen Arteria Consulting pagina 3

4 Aan de hand van het verkiezingsprogramma* is voor elk van de acht politieke partijen, via een schets Iedereen moet zich verzekeren voor het basispakket. Deze verplichting brengt met zich mee dat het basispakket bestaat uit noodzakelijke medische zorg, die werkzaam is (zinnig) en kosteneffectief (zuinig). Alles wat daaraan niet voldoet, moet uit het basispakket. D66 wil zorgnetwerken waarbinnen professionals samen bepalen wie welke zorg krijgt en hoe zij dat zo goedkoop mogelijk kunnen doen. D66 wil experimenteren met zorgfinanciering daarbij de gezondheid van de patiënt centraal staat en dit de basis van beloning vormt voor samenwerkende zorgverleners in een buurt of regio. Een zorgstelsel dat bovendien de groeiende gezondheidskloof tussen lager en hoger opgeleiden verkleint. Een van de speerpunten daarbij is het voorkomen van ziekten. Zorg- en welzijnsorganisaties spelen een belangrijke rol in het voorkomen van gezondheidsproblemen. Zij signaleren problemen vroeg en kunnen snelle en eenvoudige ondersteuning bieden, waar mogelijk met de inzet van het eigen sociale netwerk. Bezuinigen op het welzijnswerk is onverstandig. Om ook voor de toekomst de zorgkosten betaalbaar te houden, kunnen we er niet omheen om een hogere eigen bijdrage te vragen van mensen die het kunnen betalen. Dat kan gemakkelijker als mensen zich niet alleen door te sparen voorbereiden op hun pensioen, maar ook beter anticiperen op de kosten van het ouder worden. Dit willen we fiscaal bevorderen door een zorgspaarloonregeling op te zetten. *Bron: Verkiezingsprogramma s Tweede Kamer Arteria Consulting pagina 4

5 de essentie rondom toekomstige zorg geduid De toename van het aantal ouderen en chronisch zieken vraagt om een verschuiving naar preventie en zelfredzaamheid: wat kunnen mensen zelf doen of zelf betalen? Door wonen en zorg te scheiden en goed te kijken naar welke zorg door verzekeraars gedekt kan worden en welke voorzieningen door gemeenten worden aangeboden, kunnen we de noodzakelijke voorzieningen overeind houden voor hen die zijn aangewezen op langdurige (intensieve) zorg. Zorg is geen product het is een band tussen mensen. De mens staat centraal en het stelsel staat daaraan ten dienst. Dat is voor de PvdA het uitgangspunt. Wij richten de zorg daarom op een andere manier in. We introduceren de basiszorg, waarin niet de zorgverzekeraars en de markt, maar burgers, overheid, zorgverleners en zorgaanbieders samen beslissen over het aanbod van zorg. De overheid ziet hierop toe. Een voorbeeld is het dichterbij de mensen brengen van thuiszorg. Dat is kwalitatief beter, zonder overhead en heeft als bijkomend voordeel dat het ook nog eens stukken goedkoper is. Dat geldt ook voor het financieren van de zorg op uitkomst in plaats van aanbod. Kleinere zorginstellingen, het aan banden leggen van de langjarige detachering en het laten uitvoeren van eenvoudige medische ingrepen door huisartsen. Wij willen de zorg niet langer organiseren via concurrentie tussen aanbieders en ziekenhuizen, maar door samenwerking en een regionaal zorgbudget, op basis van de zorgbehoefte. We gaan de zorg meer in de buurt en op een menselijke maat organiseren. Arteria Consulting pagina 5

6 en vervolgens uitgediept aan de hand van sectoren en relevante thema s, te beginnen met Curatieve zorg Specialist in loondienst Honorarium Aanpassen Bijna alle partijen willen de salariëring van medisch specialisten veranderen. GroenLinks, CU en PvdA huldigen het standpunt dat specialisten in loondienst moeten. D66 wil de buitensporige honoraria aanpassen; waarbij het CDA de hoogte van honoraria door ziekenhuizen wil laten bepalen. VVD, D66, GroenLinks en CU maken zich hard voor het belonen van zorginstellingen op gezondheidswinst/uitkomst in plaats van het aantal verrichte behandelingen. SP is voorstander van een CAO voor bestuurders van ziekenhuizen en zorginstellingen, zonder een ministersalaris te overstijgen. PVV streeft naar one-stop-visits Arteria Consulting pagina 6

7 gevolgd door Geestelijke gezondheidszorg Eigen bijdrage Geen eigen bijdrage SP, PvdA en GroenLinks willen de eigen bijdrage in de GGZ terugdraaien. VVD schaft de eigen bijdrage ook af als het eigen risico wordt uitgebreid met huisartsenzorg; D66 schaft de eigen bijdrage beperkt af (bij lichte opnames blijft het eigen risico behouden). De standpunten aangaande GGZ zijn divers. GroenLinks pleit voor een geborgde koppeling met justitiële jeugdzorg; D66 wil onnodige vraag beperken en efficiëntie verhogen; SP pleit voor preventie en sociaal herstel en tijdelijke gedwongen opname/behandeling en CDA wil participatie en zo lang mogelijk thuis wonen stimuleren met ondersteuning vanuit de Wmo. Arteria Consulting pagina 7

8 AWBZ en Wmo Geen uitvoering zorgverzekeraars Uitvoering door zorgverzekeraars VVD en CDA hebben het standpunt dat de uitvoering van de AWBZ belegd moet worden bij zorgverzekeraars. Vrijwel alle politieke partijen willen de begeleidingscomponent vanuit de AWBZ overhevelen naar de Wmo, uit te voeren door de gemeenten. VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA zijn voor de scheiding van wonen en zorg, waarbij de wooncomponent niet wordt gefinancierd vanuit de AWBZ en waarbij cliënten langer in hun eigen omgeving worden geholpen. Bijna alle partijen zijn voor behoud van een vorm van PGB; waarbij de VVD het PGB in wet wil vastleggen. SP en D66 pleiten voor simpelere AWBZ indicaties zonder tussenkomst van het CIZ; CU ziet het CIZ juist als een toetsingsautoriteit. Arteria Consulting pagina 8

9 Marktwerking Afschaffen Bevorderen D66 en VVD willen zorginstellingen de mogelijkheid bieden om alternatieve financieringsbronnen aan te boren, waarbij D66 winstuitkering voor zorginstellingen toestaat. PvdA en SP willen de marktwerking in de zorg stopzetten; CU is tegen marktwerking maar wel voor concurrentie. GroenLinks wil in de wet vastleggen dat instellingen die werken met publieke zorggelden altijd een vergunning hebben en geen winstoogmerk. SP, PvdA, VVD en PVV zijn voor het invoeren van een fusietoets en/of fusiestop tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Arteria Consulting pagina 9

10 Zorgpremies & Eigen risico Verlagen eigen risico Verhogen eigen risico VVD, D66 en CDA stellen in hun verkiezingsprogramma s dat eigen betalingen omhoog moeten; tevens geven deze partijen daarbij aan dat lage inkomens worden gecompenseerd. PvdA, GroenLinks en CU kiezen daarentegen voor een inkomensafhankelijke betaling (premie en eigen risico); waarbij de PvdA en GroenLinks de zorgtoeslag laten vervallen. Aan de andere kant van de weegschaal staan de PVV en SP; deze partijen zijn voor het verlagen en/of niet verhogen van het eigen risico, waarbij de SP aanvullend pleit voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Arteria Consulting pagina 10

11 Zorg Dichtbij Gebruiken Tweede lijn Versterken Eerste lijn Alle politieke partijen willen zorg dichtbij mensen organiseren en versneld terugbrengen in de buurt. VVD, CDA, en D66 zijn voorstander van concentratie van complexe medische zorg. Om dure verwijzingen te verminderen zijn VVD, D66 en CDA voorstander van een betere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn (anderhalvelijn instellingen); waarbij CDA en VVD streven naar het samenvoegen van zorggelden (kaderstellend budget 1 e en 2 e lijn). GroenLinks, SP en PVV willen meer taken laten uitvoeren door de huisarts en wijkverpleegkundige om ziekenhuiszorg te verminderen; PvdA daarentegen blijft zich inzetten voor de positie van streekziekenhuizen. Arteria Consulting pagina 11

12 en tot slot Innovatie & E-health Minst innovatief Meest innovatief D66 en CU promoten zorgsparen waarbij mensen sparen voor de tijd dat zij zorgbehoevend worden; waarbij de CU dit fiscaal wil bevorderen door een zorgspaarloonregeling te introduceren. VVD, D66 en CDA zijn voorstander van verdergaande digitale communicatie tussen zorgverleners; mits er duidelijke afspraken en voorwaarden zijn en toestemming van de patiënt is ingeregeld. PvdA wil een ombudsman voor de zorg introduceren. Qua elektronische informatie uitwisseling rondom patiënten wil de PVV geen verplicht EPD; SP is voorstander van een regionale variant. Arteria Consulting pagina 12

13 Samenvatting en bevindingen Arteria Consulting pagina 13

14 Uit het onderzoek van de verkiezingsprogramma s blijkt het volgende Er is een tweedeling tussen de acht politieke partijen te duiden als het gaat om marktwerking en winstuitkeringen in de zorg; zijnde voor of tegen. Uit onderzoek blijkt dat er ruimte is voor meer inkomensafhankelijke betalingen (zowel zorgpremie als eigen risico) en dat een drietal partijen (VVD, D66 en CDA) pleit voor meer financiële eigen verantwoordelijkheid van de burger. De reguliere zorg moet dichterbij burgers worden georganiseerd; zorg in de buurt dient terug te komen, waaronder bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige eventueel te voorzien van zelfstandige financiering. Een meerderheid van de politieke partijen wil de wooncomponent financieel scheiden van de zorgcomponent in de AWBZ, zo krijgen burgers de mogelijkheid langer thuis zorg te ontvangen. De meeste politieke partijen willen de begeleiding uit de AWBZ overhevelen naar de Wmo; waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt voor de uitvoering. Vrijwel alle politieke partijen willen de salarissen van medisch specialisten beperken door middel van een loondienstconstructie of het aanpassen van honoraria. Arteria Consulting pagina 14

15 en aanvullend is het Lenteakkoord (Kunduz) van een toetsing op zorgstandpunten voorzien Onderwerp Curatieve zorg Lenteakkoord Lente Coalitie GGZ AWBZ en Wmo Marktwerking Zorg premie & Eigen risico Zorg Dichtbij Innovatie & E-health zetels (Bron: De Peilingwijzer, NOS, stand 19 juli 2012) Min of meer eens (Sterk ) verdeeld Arteria Consulting pagina 15

16 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Martijn Mallie - Sofie Middelhoff - Ernst Steffen - Arteria Consulting pagina 16

17 Bijlage (overzicht standpunten politieke partijen per thema) Arteria Consulting pagina 17

18 Curatieve zorg Partij Toelichting Als huisartsen, specialisten en verzekeraars samenwerken aan de behandeling van de patiënt (ketenzorg) moeten zij worden beloond op basis van de gezondheidsuitkomst. Medisch specialisten krijgen nu een apart honorarium. Eigenlijk is dat vreemd. In een restaurant betaal je ook niet apart voor de kok. Verzekeraars moeten zorg inkopen op basis van objectieve en transparante criteria. Als een ziekenhuis inkoop bundelt kan veel geld worden bespaard. Specialisten zijn onderdeel van het ziekenhuis. De honoraria van specialisten worden betaald en bepaald door het ziekenhuis. Die honoraria van vrijgevestigde medisch specialisten kennen dan dus ook een (omzet)plafond. D66 wil dat de beloning van huisartsen meer gericht wordt op het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van zorgvraag. D66 wil experimenteren met zorgfinanciering daarbij de gezondheid van de patiënt centraal staat en dit de basis van beloning vormt voor samenwerkende zorgverleners in een buurt of regio. D66 wil meer innovatie in de eerste lijn toestaan, onder andere door toetreding van nieuwe aanbieders, door integrale zorgproducten en experimenten met gelijke tarieven ongeacht de aanbieder. D66 steunt het aanpassen van buitensporige honoraria van specialisten. Kwalitatief gelijkwaardige zorg die ook in de eerste lijn kan worden geleverd, vindt niet meer plaats in het ziekenhuis. De financiering van de zorg wordt meer dan nu gericht op gezondheidswinst in plaats van op het aantal verrichte behandelingen. Medisch specialisten komen in loondienst en worden onder de beloningscode voor de zorgsector gebracht. Daarom kiest de ChristenUnie voor een andere wijze van financiering. Niet meer op basis van een productbenadering hoe meer handelingen, hoe meer geld maar op basis van functiegerichte aanspraken: wat is de toegevoegde waarde van het medisch handelen of hulpmiddel? Specialisten in loondienst. Om dezelfde reden kiezen we ook voor een andere beloningsstructuur van medisch specialisten Medisch specialisten komen in loondienst van de ziekenhuizen tegen een redelijk salaris. De salarissen van bestuurder van ziekenhuizen en zorginstellingen worden onder een CAO gebracht en mogen een ministersalaris zeker niet overstijgen In plaats van tig keer terug moeten komen nar het ziekenhuis moeten we toe naar one-stop-visits Arteria Consulting pagina 18

19 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Partij Toelichting Geestelijke gezondheidszorg terug naar de buurt Wij willen ook mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben stimuleren dat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en participeren in de maatschappij. De gemeente ondersteunt vanuit de Wmo daar waar patiënten te kort komen om zelfstandig te participeren. D66 wil twee lijnen volgen om kwaliteit en toegankelijkheid te waarborgen en tegelijkertijd de kosten te beheersen: het beperken van onnodige vraag en het verhogen van de efficiëntie in de bediening van die vraag. In het Begrotingsakkoord heeft D66 de eigen bijdrage in de GGZ beperkt. Wanneer mensen wel in de geestelijke gezondheidszorg terecht komen wil D66 dat wordt gestuurd naar kortere opnames, snellere toeleiding en effectieve zorg. Bij voorkeur ambulant. Er komt meer aandacht voor jongeren die in de justitiële jeugdzorg terechtkomen, omdat zij in veel gevallen beter geholpen zouden zijn met geestelijke gezondheidszorg. - De eigen bijdrage voor de GGZ voor mensen die de zorg toch al willen mijden draaien we terug. De eigen bijdrage voor de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg draaien we terug. De geestelijke gezondheidszorg richt zich, behalve op genezing, vooral op preventie en sociaal herstel van mensen met psychische aandoeningen. Om te voorkomen dat mensen zonder zorg op straat verkommeren of een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen, moet een tijdelijke gedwongen opname en behandeling mogelijk zijn. - Arteria Consulting pagina 19

20 AWBZ en Wmo Partij Toelichting De VVD kiest ervoor om zaken die in de AWBZ zitten maar die verzekerbaar zijn, over te hevelen naar de zorgverzekering. Allereerst zetten we door met het scheiden van wonen en zorg. We laten de AWBZ waar mogelijk uitvoeren door de zorgverzekeraars voor hun eigen verzekerden. Voor mensen die complexe en langdurige zorg zelf willen organiseren, legt de VVD het Persoonsgebonden Budget vast in de wet. Alle niet zorgelementen verdwijnen uit de AWBZ. Wonen en verblijf betalen mensen zelf, ook als ze zorg nodig hebben. De langdurige zorg financieren we persoonsvolgend. Mensen kiezen zelf wie de zorg verleent passend bij de zorgvraag. Het PGB blijft als een trekkingsrecht in de AWBZ. De AWBZ wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars voor hun eigen verzekerden. Samenwerking met gemeenten is essentieel. D66 wil zorgnetwerken waarbinnen professionals samen bepalen wie welke zorg krijgt en hoe zij dat zo goedkoop mogelijk kunnen doen. D66 maakt zich sterk voor een toekomstbestendig persoonsgebonden budget. D66 wil onderscheid maken tussen wonen, zorg en service. Langdurige zorg (AWBZ) wordt zoveel mogelijk overgeheveld naar de publieke basisverzekering of naar gemeenten. Eigen regie wordt gestimuleerd door de inzet van persoonsgebonden budgetten voor de mensen die dat willen. Wonen en zorg worden gescheiden. De wooncomponent wordt uit de AWBZ gehaald. Het is heel doelmatig om een flink deel van de op dit moment via de AWBZ geleverde zorg voortaan in de vorm van een voorziening onder te brengen in de Wmo. De gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor het leveren van deze zorg. Voor nieuwe cliënten wordt het pgb-tarief dat wordt betaald aan hulpverleners gemaximeerd op het tarief dat geldt bij zorg in natura. Het budget wordt niet langer op de bankrekening gestort, maar er komt een trekkingsrecht. Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de langdurige zorg en ondersteuning. Het aantal wijkverpleegkundigen, een PvdAinitiatief, wordt verder uitgebreid. Ook zetten we door met het scheiden van wonen en zorg. De inzet van het persoonsgebonden budget (pgb) blijft behouden. Mensen die dat nodig hebben kunnen blijven rekenen op een persoonsgebonden budget (PGB). Bij aanvragen voor zorg wordt eerst gekeken of het reguliere zorgaanbod mensen goed kan helpen. In plaats van de AWBZ uit te kleden, gaan we de zorgzwaartepakketten omvormen tot betere betaalvormen. Gemeenten krijgen meer invloed op de organisatie van de zorg, zonder dat we zorgtaken overhevelen. Een van de Kunduz-plannen luidt: het extramuraliseren zzp 1-3 voor nieuwe gevallen per 1 januari Niemand die daar iets van snapt. Maar het betekent het afschaffen van de verzorgingshuizen. Arteria Consulting pagina 20

21 Marktwerking Partij Toelichting Om te voorkomen dat er grote combinaties ontstaan van huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorgverzekeraars, komt er een verbod op fusies tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ziekenhuizen moeten meer mogelijkheden krijgen voor verantwoorde alternatieve financiering door pensioenfondsen en andere lange termijninvesteerders. Het onderwerp marktwerking komt niet als zodanig terug in het verkiezingsprogramma. Op de website wordt het onderwerp ziekenhuis & winstuitkering wel toegelicht zie D66 steunt het huidige beleid van vergroten van de ruimte voor vrije prijzen tot +70%, afbouwen van ex-post risicoverevening zorgverzekeraars en het toestaan van winstuitkering door zorgaanbieders. D66 wil een extra financieringsbron voor zorginstellingen door privaat kapitaal in de zorg mogelijk te maken. In de wet wordt vastgelegd dat instellingen die werken met publieke (zorg)gelden altijd een vergunning hebben en geen winstoogmerk. Wel competitie, geen marktwerking. Winstuitkering van zorgaanbieders aan aandeelhouders passen niet bij het karakter van de zorg. Marktwerking in de zorg wordt beëindigd. Zorginstellingen voeren in samenwerking met burger en werkende in de zorg een optimaal aanbod van de zorgvoorzieningen per regio uit. De overheid ziet daar op toe. Dit noemen we basiszorg. Marktwerking in de zorg werkt contraproductief en wordt daarom gestopt - en op termijn teruggedraaid. Winstuitkering in de ziekenhuiszorg wordt daarom niet ingevoerd. Fusietoets voor zorginstellingen en verzekeraars. PVV maakt een pas op de plaats Arteria Consulting pagina 21

22 Zorgpremies & Eigen risico Partij Toelichting De VVD vraagt daarom van iedereen meer eigen betalingen, zodat verhoging van de premie beperkt kan blijven. Ook de huisarts valt onder dit eigen risico. Waar eigen bijdragen wordt gevraagd, wordt huisartsbezoek uitgezonderd. D66 kiest daarom voor het verhogen van het eigen risico met een compensatie voor de lage inkomens. De financiering van de zorg meer inkomensafhankelijk wordt. Het eigen risico wordt inkomensafhankelijk. Eigen betalingen en eigen risico naar draagkracht. (Normering CAK). De PvdA kiest voor een inkomensafhankelijke premie voor het basispakket. De PvdA kiest voor inkomensafhankelijke eigen bijdrages en eigen risico. We maken de zorgpremies volledig inkomensafhankelijk. Inkomens tot een drempelbedrag (franchise) omstreeks het sociale minimum worden hierbij vrijgesteld. In combinatie daarmee kan de zorgtoeslag worden afgeschaft. Hiermee wordt ook een bureaucratisch circus van onnodig geld rondpompen beëindigd. We gaan het eigen risico in de zorg niet verhogen, maar juist fors verlagen. Geen verhoging eigen risico Arteria Consulting pagina 22

23 Zorg Dichtbij Partij Toelichting Zorg die in de loop der jaren is verplaatst naar het ziekenhuis, chronische zorg en veel GGZ komen terug naar de buurt. Bij complexe medische ingrepen, wordt de behandeling verder weg verricht. De poortwachterfunctie (van de huisarts) wordt versterkt. Het CDA kiest voor één kaderstellend budget voor de eerste en tweede lijn, zodat verzekeraars en zorgverleners de zorg op de meest doelmatige wijze kunnen leveren. Zorgverzekeraars zijn de regisseurs van verdergaande spreiding en concentratie van zorg. Niet-complexe zorg blijft dicht bij de mensen beschikbaar. D66 wil dat de basiszorg zo dicht mogelijk bij mensen wordt georganiseerd. Door bijvoorbeeld anderhalvelijnsinstellingen waar meer specialistische zorg dichter in de buurt aanwezig is en zo onnodig en duur ziekenhuisbezoek wordt voorkomen. D66 wil bevorderen dat mensen zo lang mogelijk buiten een instelling zorg kunnen ontvangen en zelfredzaam kunnen blijven. D66 wil komen tot een ziekenhuislandschap dat de juiste balans tussen specialisatie, concentratie en goede brede zorg in de regio biedt. Voor planbare, eenmalige ingrepen leiden specialisatie en concentratie tot betere zorg. Mensen krijgen de zorg zoveel mogelijk thuis. Zorg in wijk en buurt komt centraal te staan. De eerstelijnszorg en de preventieve zorg worden versterkt. De wijkverpleegkundige komt weer terug. Door een verbeterde ketenzorg en versterking van de eerste lijn kan de zorg dicht bij de patiënt worden geleverd en een ongewenste toestroom naar de duurdere tweedelijn worden afgeremd. Kleinere ziekenhuislocaties die essentieel zijn voor de bereikbaarheid van basiszorg en/of acute zorg blijven gehandhaafd. We regelen zorg of hulp zoveel mogelijk op maat en zo dichtbij mogelijk. Er komt voor elke regio - op basis van de zorgbehoefte - een optimale indeling en spreiding voor zorginstellingen. De PvdA blijft zich inzetten voor de positie van streekziekenhuizen. Lokale initiatieven voor decentrale zorgverlening worden gestimuleerd. De zorg wordt via regionale zorgbudgetten gefinancierd. Alles wat in de (goedkopere) eerste lijn gedaan kan worden, wordt daar ook gedaan. We kiezen voor zoveel mogelijk zorg in de buurt, met wijkgezondheidscentra, poliklinieken en consultatiebureaus. Eenvoudige ziekenhuistaken door huisarts laten overnemen. Arteria Consulting pagina 23

24 Innovatie & E-health Partij Toelichting We zullen waar mogelijk een groter beroep moeten doen op de zelfredzaamheid van mensen. Nieuwe technieken als e-health stellen ons in staat om veel meer zelf en thuis te doen, meer regie te houden op ons leven en onze zorg. Zorg wordt tegenwoordig voor een deel digitaal geleverd. Ook communiceren zorgverleners onderling steeds meer digitaal. De VVD wil dat er duidelijke afspraken komen aan welke voorwaarden deze nieuwe vorm van zorg moet voldoen. Wij stimuleren vernieuwende manieren van zorgverlening, zoals e/health. Voor goede en integrale zorg is elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners essentieel. Patiënten moeten zelf aan kunnen geven welke informatie wordt uitgewisseld. D66 ziet vermogen in pensioen of woning en zorg meer en meer als communicerende vaten. Gezorgd moet worden dat financieringsinstrumenten zoals omkeerhypotheken en zorgsparen beschikbaar zijn. Wie een tijd geen zorg nodig heeft, spaart voor de tijd dat dit wel zo is. D66 wil meer innovatie in de eerste lijn toestaan, onder andere door toetreding van nieuwe aanbieders, door integrale zorgproducten en experimenten met gelijke tarieven ongeacht te aanbieder. D66 wil ook aandacht voor procesinnovatie. D66 steunt de ontwikkeling van het EPD, mits de privacy en toestemming voor inzage door de patiënt volledig gegarandeerd zijn. Innovatie en medische technologie worden meer gericht op preventie en kostenbeheersing. De zorgspaarloonregeling: we verwachten dat mensen anticiperen op te verwachten zorgkosten, door alvast te sparen voor de kosten van het ouder worden. Wij faciliteren dat via de zorgspaarloonregeling. Innovatie en E-health kunnen veel betekenen voor de zelfstandigheid van mensen en kan een deel van de extra vraag naar personeel voorkomen. Zorginnovatie moet daarom de ruimte krijgen. PvdA wil een ombudsman voor de zorg, zodat patiënten sneller bij iemand terecht kunnen wanneer het mis gaat in de zorg. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) gaat niet door. We stimuleren wel goede en veilige ICT-oplossingen om regionaal gegevens uit te kunnen wisselen tussen huisarts, apotheker en de eerstelijnszorg. Geen verplicht EPD. Arteria Consulting pagina 24

25 Literatuurlijst Concept verkiezingsprogramma SP Nieuw vertrouwen Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid - Nederland sterker en socialer Verkiezingsprogramma Groen Links - Groene kansen voor Nederland Verkiezingsprogramma D66 - En nu vooruit Concept verkiezingsprogramma CDA - Iedereen Concept verkiezingsprogramma VVD - Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma PVV - Hun Brussel, ons Nederland Concept verkiezingsprogramma Christen Unie - Voor de verandering Arteria Consulting pagina 25

Christen Democratisch Appel (CDA)

Christen Democratisch Appel (CDA) Christen Democratisch Appel (CDA) 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg WAARDEVOLLE GEZONDHEID De

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma s

Verkiezingsprogramma s Verkiezingsprogramma s Wat staat de zorg te wachten na 15 maart 2017? VVD: Zeker Nederland Wij willen meerjarige contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners stimuleren. Ziekenhuizen moeten meer

Nadere informatie

1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012

1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 GroenLinks 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Uit: Hoofdstuk 2 Kansen eerlijk delen Ook de gezondheidszorg

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Standpunten politieke partijen over de zorg

Standpunten politieke partijen over de zorg Standpunten politieke partijen over de zorg Basispakket en eigen risico- - Alleen noodzakelijke zorg in het basispakket om de zorgkosten te drukken. - Verhogen bedrag eigen risico. Ook de huisarts valt

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

politieke standpunten huisartsenzorg

politieke standpunten huisartsenzorg politieke standpunten huisartsenzorg Fotografie Peter Hilz, Hollandse Hoogte D e LHV vroeg tien zittende partijen en twee politieke nieuwkomers naar hun visie op huisartsenzorg. Wat vinden zij van marktwerking,

Nadere informatie

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten:

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten: De maatregelen die nu in het lente-akkoord staan om te bezuinigen op de zorg, zijn korte termijn maatregelen. Patiëntenfederatie NPCF vindt dat er snel een lange termijn visie nodig is voor de zorg. In

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten:

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten: Patiëntenfederatie NPCF presenteert visie zorg voor lange termijn 16 mei 2012 De maatregelen die nu in het lente-akkoord staan om te bezuinigen op de zorg, zijn korte termijn maatregelen. Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg 1. Ontwikkelingen in de Zorg 2. Nederlands Overheidsbeleid 3.

Nadere informatie

Gezond Gedrag Is (G)een Keuze. Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg

Gezond Gedrag Is (G)een Keuze. Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg Gezond Gedrag Is (G)een Keuze Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg Workshop Het zorgstelsel Conferentie Gezond gedrag is (g)een keuze WGV Zorg en Welzijn, Menzis, Zilveren Kruis, Colijn & Partners

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Over het onderzoek Aan het onderzoek deden ruim 15.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 16 tot en met 17 mei 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema zorg

Onderzoek verkiezingsthema zorg Onderzoek verkiezingsthema zorg Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.798 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 15 tot en met 21 augustus 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: /mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: /mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: 12-0258/mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord Geachte Kamerleden, Deze week werd het regeerakkoord

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste kamercommissie Voor VWS. Plaats en datum: Utrecht, 31 oktober Onderwerp: Begroting VWS

Aan de leden van de Vaste kamercommissie Voor VWS. Plaats en datum: Utrecht, 31 oktober Onderwerp: Begroting VWS Aan de leden van de Vaste kamercommissie Voor VWS Churchilllaan 11, 4 e etage Postbus 2069 3500 GB Utrecht Telefoon 030 276 99 85 Fax 030 271 90 38 cso@ouderenorganisaties.nl Plaats en datum: Utrecht,

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

De Rijksbegroting voor dokters

De Rijksbegroting voor dokters Medisch Contact Live 11 december 2013 De Rijksbegroting voor dokters Marco Varkevisser Universitair hoofddocent Economie en Beleid van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: varkevisser@bmg.eur.nl

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Welke richting kiest u voor 2015?

Welke richting kiest u voor 2015? 6 TransiTies zorg T EK S T: S A N D ER P E T ER S // B EELD: A A D G O U DA P P EL lhv de dokter mei 2014 DE GROTE WETSWIJZIGINGEN OP EEN RIJ Welke richting kiest u voor 2015? 7 Door vier grote wetsvernieuwingen

Nadere informatie

1 Over de grenzen van de risicoverevening

1 Over de grenzen van de risicoverevening 1 Over de grenzen van de risicoverevening 1.1 APE, 15 februari 2016 Inleiding In dit paper betrekken we de stelling dat het primaire doel van risicoverevening het waarborgen van solidariteit is. Doelmatige

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg.

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Februari 2013 Bruggen slaan De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Door: E. E. IJszenga, MSc. Programmamedewerker Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen. e.ijszenga@hotmail.nl

Nadere informatie

STEMWIJZER MONDZORG 2017

STEMWIJZER MONDZORG 2017 THEMA S IN DE MONDZORG Taakherschikking Een groot deel van het werk van de tandarts zou overgenomen kunnen worden door de mondhygiënist. Denk hierbij aan veelvoorkomende handelingen zoals boren, verdoven

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Ontwikkelingen in de samenleving Ontwikkeling van

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII VII Inhoud De gezondheidszorg in een notendop........................................... XIII I Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg 1 De huisarts als poortwachter......................................................

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Benchmark doelmatigheid caresector

Benchmark doelmatigheid caresector Benchmark doelmatigheid caresector Politiek & wetenschap Nog te vaak ontbreekt de doelmatigheidsprikkel in de zorg Om doelmatige zorg te kunnen blijven leveren, moet er een brede maatschappelijke discussie

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

De Groningse zorg is van ons allemaal. Statenfractie Provincie Groningen

De Groningse zorg is van ons allemaal. Statenfractie Provincie Groningen De Groningse zorg is van ons allemaal Statenfractie De kosten van de zorg stijgen elk jaar enorm. Als er niet wordt ingegrepen, wordt over een aantal jaren de zorg 'onbetaalbaar'. Dus moeten er veranderingen

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012

1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 ChristenUnie 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 Uit: Hoofdstuk 3 Zorg: Betrokken en betaalbaar De ChristenUnie kiest voor: 1. Zorg voor kwetsbaar leven. We willen hulp geven aan

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Gezondheid, ieder zijn zorg

Gezondheid, ieder zijn zorg 12 Minister Schippers pleit voor gepast gebruik Gezondheid, ieder zijn zorg Tekst: Jenny Schellekens Beeld: Ministerie van VWS De kosten van onze gezondheidszorg blijven stijgen. Minister Edith Schippers

Nadere informatie

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg Jaap Doets Het Nederlandse zorgstelsel Uitgangspunten zorgstelsel -collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak Doel beschikbaarheid betaalbaarheid

Nadere informatie

Inkoop GGZ Menzis Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014

Inkoop GGZ Menzis Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014 Inkoop GGZ Menzis 2015 Dienke Hedemann, manager GGZ en Operationele Zorginkoop 9 juli 2014 Ambities Zorg betaalbaar houden voor klanten Kwaliteit Transparantie, toegankelijkheid & integriteit Een zorglandschap

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Branches & Koepels

Nieuwsbrief Branches & Koepels Nieuwsbrief Branches & Koepels Nummer 6, oktober 2012 Deze nieuwsbrief staat in het teken van Prinsjesdag. De belangrijkste maatregelen op het terrein van zorg, sociale zekerheid en pensioen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten 18 en 19 maart 2013 Met MATCH? Invulling strategie beide GGZ organisaties Betere kwaliteit van dienstverlening Meer continuïteit en flexibiliteit

Nadere informatie

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1 De zorg in onze buurten. Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten 1 Verantwoordelijkheid nemen..?? Wie van u heeft reeds een aandeel geleverd in de wijze

Nadere informatie

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze?

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? 13 juni 2014 Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis

Nadere informatie

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; Gemeenteblad Jaar 2016 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel Onderwerp Gewijzigd initiatiefvoorstel ter instemming van de raadsleden mevrouw oosma (GroenLinks), mevrouw

Nadere informatie

Partijprogramma s politieke partijen over mantelzorg

Partijprogramma s politieke partijen over mantelzorg Partijprogramma s politieke partijen over mantelzorg Per partij geven we een korte omschrijving van de visie op mantelzorg in de samenleving, de visie op langdurige zorg en ook de maatregelen die de partij

Nadere informatie

De zorg en uw portemonnee. Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl

De zorg en uw portemonnee. Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl De zorg en uw portemonnee Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl 12,5 jaar Transparantie Vanaf 2005 ZorgKiezer.nl, nu grootste onafhankelijke zorgsite van Nederland Trends

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Q&A s palliatieve zorg voor professionals

Q&A s palliatieve zorg voor professionals Q&A s palliatieve zorg voor professionals Inhoud Wat is palliatieve zorg?... 2 Wanneer begint palliatieve zorg?... 2 Wanneer eindigt palliatieve zorg?... 2 Waar kunnen cliënten de zorg ontvangen?... 2

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Zorgupdate Aan Tafel!

Zorgupdate Aan Tafel! Zorgupdate Aan Tafel! ONVZ Informatiebijeenkomsten Jean-Paul van Haarlem - oktober 2012 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Mobiliteit 3 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Premiestelling

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie