THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse & Toxicologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse & Toxicologie"

Transcriptie

1 Methotrexaat Geldt voor: Monstermateriaal: Afnametijdstip: Bewaarcondities: Inzending: Interpretatie: Doelgroepen: volwassenen, kinderen en neonaten. Indicatiegebied: leukemie. Kleine buis stolbloed, bepaling in serum. In de meeste protocollen worden de spiegels 24, 48 en 72 uur na start van het infuus afgenomen. koelkast: 2-8 C. Klinisch Farmaceutisch Laboratorium / Klinisch Chemisch Laboratorium. Therapeutische concentraties Toxische concentraties na einde infuus: [1-4] 24 uur: > 10 micromol/l 48 uur: > 1 micromol/l 72 uur: > 0,1 micromol/l Inleiding Methotrexaat (MTX) wordt toegepast in dosering variërend van 5 mg tot 12 g/m 2. Bij reumatoïde artritis, psoriasis en bij de ziekte van Crohn worden doseringen gebruikt die liggen tussen de 5-25 mg. Bij MTX doseringen 500 mg/m 2 wordt gesproken van high-dose MTX. HD-MTX wordt vooral gebruikt bij de behandeling van verschillende soorten leukemie, als profylaxe bij patiënten met een hoog risico lymphoma, centraal zenuwstelsel lymphoma, de behandeling van leptomeningeale metastases, trofoblasttumor met hoog risico en osteosarcoom [5-8]. Bij gebruik van een HD-MTX behandelschema worden doseringen toegediend in een 4-36 uur infusie, die levensbedreigend zijn. Deze toediening wordt gevolgd door een periode variërend van 2 tot 3 dagen waarin folinezuur (leucovorine, rescuvorine ) wordt toegediend. Het toedienen van folinezuur vlak na een HD- MTX wordt rescue therapie genoemd. Methotrexaat wordt via actief transport opgenomen in de cel en daar gepolyglutamyleerd tot farmacologisch actieve tetra- en pentaglutamaatvormen die binden aan dihydrofolaatreductase, het enzym dat dihydrofoliumzuur omzet in tetrahydrofoliumzuur. Hierdoor wordt indirect het thymidylaatsynthetase geremd waardoor de DNA-synthese wordt verstoord. Folinezuur is een derivaat van tetrahydrofoliumzuur. Door toediening hiervan wordt het tekort aan tetrahydrofoliumzuurderivaten opgeheven. Piek serum spiegels na MTX doses >1000 mg/m2 zijn in het bereik van 500 to 1500 µm [9]. De halfwaardetijd na intraveneuze toediening is tussen 8 en 12 uur. [9] Intrathecaal wordt tot 15 mg MTX per keer toegediend.[10] Doseringsrichtlijnen [10] Reumatoïde artritis Psoriasis Ziekte van Crohn 15 mg 1 keer per week mg 1 keer per week mg 1x per week Leukemieën, onder andere High Dose Methotrexaat HOVON 70 [11] 500 mg/m2 MTX in 60 minuten (10%) 4500 mg/m2 MTX in 23 uur (90%) TDM-monografie METHOTHREXAAT 28 juni 2008 Pagina 1 van 11

2 Skion ALL-10 [12] 5000 mg/m 2 /dosis, iv gedurende 24 uur, bij kinderen met het downsyndroom 1000 mg/mg 2. ALLR3 [13] 100 mg/m 2 MTX infuus in 15 minuten (10%) 900 mg/m 2 MTX infuus in 36 uur (90%) EURAMOS3 [14] 12 g/m 2, 4 uur infuus Dosisaanpassing Ongeveer 90% van de MTX dosis wordt onveranderd uitgescheiden in de urine. Dosisreductie is noodzakelijk voor GFR <80 ml/min: GFR 61 to 80 ml/minuut Reduceer de dosis tot 75 procent GFR 51 to 60 ml/minuut Reduceer de dosis tot 70 procent GFR 10 to 50 ml/minuut Reduceer de dosis tot 30 to 50 procent GFR <10 ml/minuut vermijd de toepassing Er is geen consensus over hoe de GFR moet worden bepaald. Sommige protocollen vereisen 24 uur urine verzamelen. Sommige studies suggereren een grotere nauwkeurigheid door gebruik te maken van de Cockcroft-Gault formule [15], of het gebruik van de MDRD (modification of diet in renal disease) formule [16]. De MDRD formule is niet gevalideerd voor GFR > 60 ml/min. Spiegelafname Het tijdstip waarop de spiegels worden bepaald is afhankelijk van het gebruikte behandelprotocol. In de meeste protocollen worden de spiegels 24, 48 en 72 uur na het starten van het infuus bepaald. Interpretatie resultaten Methotrexaat serumspiegels na MTX infusie hoger dan 5 tot 10 µm na 24 uur, 0,9 tot 1 µm na 48 uur en hoger dan 0.1 µm na 72 uur geven een hoog risico op beenmerg- en gastrointestinale toxiciteit. [3;17-19] Deze studies laten ook zien dat het risico op MTX- geassocieerde toxiciteit minimaal is als er geen verhoogde MTX spiegels zijn, en dat in de meeste gevallen, de ontwikkeling van MTX- geassocieerde toxiciteit kan worden verzacht of voorkomen als patiënten met MTXspiegels in dit bereik TDM gestuurde folinezuur rescue krijgen. Voorbeelden rescue doseringen folinezuur [20] (zie bijlage voor specifieke protocollen) Plasma methotrexaat (MTX) spiegel Folinezuur dosis 24 uur 1 tot 5 µm 10µM 100 µm mg/m mg/m mg/m 2 om de 6 uur iv om de 6 uur iv om de 6 uur iv 48 uur 1µM 10 µm mg/m mg/m 2 om de 6 uur iv om de 3-4 uur iv 72 uur 0,1 0,9 µm 1µM 10 µm mg/m mg/m mg/m 2 om de 6 uur iv om de 3-4 uur iv om de 3-4 uur iv Behandeling van langdurige hoge plasma MTX spiegels Vertraagde renale eliminatie kan resulteren in verhoogde MTX spiegels gedurende 2-3 weken, met de bijbehorende systemische toxiciteit. Het risico van deze toxiciteit kan worden verminderd door: Alkalische diurese: hydratie en alkalinisatie continueren of vergroten Verhoogde dosis en frequentie van folinezuur toediening: omdat het effect van folinezuur competitief is met de MTX werking zijn proportioneel hogere folinezuur doseringen nodig om rescue te bereiken bij hogere MTX spiegels [21;22]. Zie bovenstaande tabel TDM-monografie METHOTHREXAAT 28 juni 2008 Pagina 2 van 11

3 Thymidine (experimenteel): toediening als continue infuus is beschreven, vaak in combinatie met folinezuur [23-27]. Er is geen preparaat in Nederland beschikbaar Glucarpidase (carboxypeptidase G2, Voraxaze ): wanneer door nierinsufficiëntie de klaring van MTX ernstig is verminderd kan carboxypeptidase G2 (CPDG2, glucarpidase, Voraxaze ) de serum spiegels van MTX snel verlagen [28-32]. Glucarpidase metaboliseert folinezuur en chemisch vergelijkbare antifolaten zoals MTX tot inactieve metabolieten. Na een dosis van 50 eenheden per kg iv, verlaagt glucarpidase in 30 minuten de plasma MTX spiegels met 98% [33]. Glucarpidase (voraxaze ) is op basis van compassionate use verkrijgbaar (www.protherics.com). Hemodialyse: zie klaring bij niervervangende therapie. Klaring bij nierfunctie vervangende therapie Hemodialyse: Na toediening van 7,2 gram/m2 wordt ongeveer 63% van de dosis geklaard met 6 uur high-flux hemodialyse (Fresenius, F-80B membraan) bij patiënten die chronisch worden gedialyseerd. De gemiddelde plasma methotrexaat klaring is 92 ml/minuut (± 10,3 ml/min). Hemodialyse moet worden overwogen als de concentratie methotrexaat hoger is dan 1600 to 2200 µm einde infusie, 30 to 300 µm na 24 uur, 3 to 30 µm na 48 uur [34;35]. Sterk redistributie- effect na staken dialyse. Verwijdering van MTX door peritoneaal dialyse is niet effectief[36] Toxiciteit [10] bij HD-MTX: Hepatotoxiciteit Bij langdurig gebruik en een cumulatieve dosis hoger dan 1,5-2 gram bestaat er een verhoogd risico op hepatotoxiciteit (atrofie, necrose, cirrose en fibrose). Een verhoging van de serumtransaminase (tweevoud tot twintigvoud) treedt bij 60-80% van de patiënten op. Normalisering van de serumtransaminase treedt meestal op binnen twee weken. Indien de ALT waarde voor het toedienen van de gift niet lager is dan 180 IU/L dan dient de gift te worden verlaagd of zelfs te worden uitgesteld. Stomatitis /misselijkheid/braken: Vooral doseringen 250mg/m 2 worden als emetogeen beschouwd. Stomatitis kan worden bestreden met calciumfolinaat mondspoeling. Nefrotoxiciteit: In lagere doseringen is MTX niet nefrotoxisch. Bij verhoogde doseringen kan MTX in tubuli precipiteren en zo tubulaire schade veroorzaken. Het risico op precipitatie is verhoogd in zure omgeving, bij volumedepletie en bij aanhoudende hoge MTX concentraties. Het grootste risico bij MTX geïnduceerde renale disfunctie is daling van de MTX klaring met verhoogde plasmaspiegels als gevolg.[2] Om renale toxiciteit te voorkomen dient voor het starten van de HD-MTX intraveneuze hydratatie en alkalisatie plaats te vinden. Hematologische toxiciteit: Het risico op hematologische toxiciteit wordt verlaagd door het toedienen van folinezuur. Myelosuppressie treedt vooral op bij vertraagde toediening van folinezuur en bij aanhoudende verhoogde MTX spiegels. Pulmonaire toxiciteit : Pulmonaire toxiciteit uit zich vooral in hypergevoelige pneumonitis. Het treedt vaker op bij langdurige orale toediening. Pneumonitis kan zowel acuut, subacuut als chronisch manifest worden. Subacute pneumonitis treedt vooral op als koorts, hypoxie, dyspneu en niet-productieve hoest. Indien er tijdens de behandeling met MTX pulmonaire klachten optreden dient de behandeling te worden gestaakt en een infectieuze etiologie te worden uitgesloten. TDM-monografie METHOTHREXAAT 28 juni 2008 Pagina 3 van 11

4 Neurologische toxiciteit: Acute en subacute encelopathie is de meest belangrijke neurotoxische bijwerking van HD-MTX. Het optreden van encelopathie wordt vooral gekarakteriseerd door slapeloosheid, verwardheid en seizures binnen 24 uur na de behandeling. In de meeste gevallen zijn deze problemen niet aanhoudend. Dermatologische bijwerkingen: 5 tot 10% van de patiënten die MTX gebruiken krijgen last van niet specifieke huiduitslag. MTX kan tevens huidhyperpigmentatie en fotoreactiviteit veroorzaken. Folinezuur aanstipvloeistof lijkt hierbij werkzaam. Interacties [10] NSAID s, fenytoine, ciprofloxacin, amiodaron, omeprazol, penicillinen en probenicide kunnen de renale klaring van MTX verlagen. Gebruik van ciclosporine kan de MTX spiegels eveneens doen stijgen. Co-trimoxazol en thimethoprim kunnen de toxiciteit van MTX doen stijgen, het betreft vooral hematologische toxiciteit. Farmacokinetische parameters F (%) Cl (l/kg/uur) Vd (l/kg) t ½,ß (uur) % eiwit Tmax (uur) Volwassenen LD po * 3-14 l/uur 0,25-0,8 2,5-6,5 50 Volwassenen HD iv * 4-8 l/uur 0,25-0, [2] jaar HD iv * 4-1 l/uur/m 2 2,0-4,0 50 LD = Low Dose; HD = High Dose *MTX wordt oraal goed geabsorbeerd (90%) in lage dosis van minder dan 30mg/m 2. Tussen de 30 en 80mg/m 2 wordt ongeveer 50% geabsorbeerd. Orale doseringen groter dan 80mg/m 2 worden voor 10-20% geabsorbeerd. Populatiemodellen Algemeen HD V1 (l/kg) 0,55 ±0,19 0,2805 ±0,1442 Kelm (uur -1 ) 0,12 ±0,06 0,2189 ±0,1127 Kelr (uur -1 /ml/min) 0,0012 ±0,006 k12 (uur -1 ) 0,0801 ±0,0918 K21 (uur -1 ) 0,0822 ±0,0672 k13 (uur -1 ) 0,0925 ±0,0501 K31 (uur -1 ) 0,00004 ±0,00003 F Ka (uur -1 ) Literatuur 0,7 ±0,3 1 MW/Pharm Literatuur 1. Stoller RG, Hande KR, Jacobs SA, Rosenberg SA, Chabner BA. Use of plasma pharmacokinetics to predict and prevent methotrexate toxicity. N.Engl.J.Med. 1977; 297: Isacoff WH, Eilber F, Tabbarah H et al. Phase II clinical trial with high-dose methotrexate therapy and citrovorum factor rescue. Cancer Treat.Rep. 1978; 62: Evans WE, Pratt CB, Taylor RH, Barker LF, Crom WR. Pharmacokinetic monitoring of high-dose methotrexate. Early recognition of high-risk patients. Cancer Chemother.Pharmacol. 1979; 3: TDM-monografie METHOTHREXAAT 28 juni 2008 Pagina 4 van 11

5 4. Nirenberg A, Mosende C, Mehta BM, Gisolfi AL, Rosen G. High-dose methotrexate with citrovorum factor rescue: predictive value of serum methotrexate concentrations and corrective measures to avert toxicity. Cancer Treat.Rep. 1977; 61: Saha, V. ALLR3. An International Collaborative Trial for Relapsed and Refractory Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL) R.Willemze. HOVON 70 ALL -. Marie, J. P, Cornelissen, J. J, Dekker, A. W., Daenen, S. M. G. J., Labar B., and Holt, B. van der. Feasibility study using repeated intensive chemotherapy courses for patients with primary acute lymphoblastic leukemia in adults age years inclusive Pieters, R., Berg, H. van den, Bont, E. de, Egeler, R. M., Hoogerbrugge, P, and Kaspers, G. J. L. Protocol ALL 10. Protocol voor diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten (1-19 jaar) met Acute Lymfatische Leukemie (ALL) the European and American Osteosarcoma Study Group. Euramos1. A randomized trial of the European and American Osteosarcoma Study Group to optimize treatment strategies for resectable osteosarcoma based on histological response to pre-operative chemotherapy (ISRCTN ) Comandone A, Passera R, Boglione A, Tagini V, Ferrari S, Cattel L. High dose methotrexate in adult patients with osteosarcoma: clinical and pharmacokinetic results. Acta Oncol. 2005; 44: Anoniem. Informatorium Medicamentorum, 2008 Edition, Den Haag: Koninklijke Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Pharmacie, R.Willemze. HOVON 70 ALL -. Marie, J. P, Cornelissen, J. J, Dekker, A. W., Daenen, S. M. G. J., Labar B., and Holt, B. van der. Feasibility study using repeated intensive chemotherapy courses for patients with primary acute lymphoblastic leukemia in adults age years inclusive Pieters, R., Berg, H. van den, Bont, E. de, Egeler, R. M., Hoogerbrugge, P, and Kaspers, G. J. L. Protocol ALL 10. Protocol voor diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten (1-19 jaar) met Acute Lymfatische Leukemie (ALL) Saha, V. ALLR3. An International Collaborative Trial for Relapsed and Refractory Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL) the European and American Osteosarcoma Study Group. Euramos1. A randomized trial of the European and American Osteosarcoma Study Group to optimize treatment strategies for resectable osteosarcoma based on histological response to pre-operative chemotherapy (ISRCTN ) Gerber DE, Grossman SA, Batchelor T, Ye X. Calculated versus measured creatinine clearance for dosing methotrexate in the treatment of primary central nervous system lymphoma. Cancer Chemother.Pharmacol. 2007; 59: Stevens LA, Coresh J, Greene T, Levey AS. Assessing kidney function--measured and estimated glomerular filtration rate. N.Engl.J.Med. 2006; 354: TDM-monografie METHOTHREXAAT 28 juni 2008 Pagina 5 van 11

6 17. Stoller RG, Hande KR, Jacobs SA, Rosenberg SA, Chabner BA. Use of plasma pharmacokinetics to predict and prevent methotrexate toxicity. N.Engl.J.Med. 1977; 297: Isacoff WH, Eilber F, Tabbarah H et al. Phase II clinical trial with high-dose methotrexate therapy and citrovorum factor rescue. Cancer Treat.Rep. 1978; 62: Nirenberg A, Mosende C, Mehta BM, Gisolfi AL, Rosen G. High-dose methotrexate with citrovorum factor rescue: predictive value of serum methotrexate concentrations and corrective measures to avert toxicity. Cancer Treat.Rep. 1977; 61: LaCasce AS. Therapeutic use of high-dose methotrexate.in: UpToDate ed Rose BD, Ackland SP, Schilsky RL. High-dose methotrexate: a critical reappraisal. J.Clin.Oncol. 1987; 5: Stoller RG, Hande KR, Jacobs SA, Rosenberg SA, Chabner BA. Use of plasma pharmacokinetics to predict and prevent methotrexate toxicity. N.Engl.J.Med. 1977; 297: van den Bongard HJ, Mathjt RA, Boogerd W et al. Successful rescue with leucovorin and thymidine in a patient with high-dose methotrexate induced acute renal failure. Cancer Chemother.Pharmacol. 2001; 47: Grem JL, King SA, Sorensen JM, Christian MC. Clinical use of thymidine as a rescue agent from methotrexate toxicity. Invest New Drugs 1991; 9: Abelson HT, Fosburg MT, Beardsley GP et al. Methotrexate-induced renal impairment: clinical studies and rescue from systemic toxicity with high-dose leucovorin and thymidine. J.Clin.Oncol. 1983; 1: Ensminger WD, Frei E, III. The prevention of methotrexate toxicity by thymidine infusions in humans. Cancer Res. 1977; 37: Howell SB, Herbst K, Boss GR, Frei E, III. Thymidine requirements for the rescue of patients treated with high-dose methotrexate. Cancer Res. 1980; 40: Widemann BC, Adamson PC. Understanding and managing methotrexate nephrotoxicity. Oncologist. 2006; 11: Krause AS, Weihrauch MR, Bode U et al. Carboxypeptidase-G2 rescue in cancer patients with delayed methotrexate elimination after high-dose methotrexate therapy. Leuk.Lymphoma 2002; 43: Widemann BC, Balis FM, Murphy RF et al. Carboxypeptidase-G2, thymidine, and leucovorin rescue in cancer patients with methotrexate-induced renal dysfunction. J.Clin.Oncol. 1997; 15: Buchen S, Ngampolo D, Melton RG et al. Carboxypeptidase G2 rescue in patients with methotrexate intoxication and renal failure. Br.J.Cancer 2005; 92: DeAngelis LM, Tong WP, Lin S, Fleisher M, Bertino JR. Carboxypeptidase G2 rescue after high-dose methotrexate. J.Clin.Oncol. 1996; 14: Buchen S, Ngampolo D, Melton RG et al. Carboxypeptidase G2 rescue in patients with methotrexate intoxication and renal failure. Br.J.Cancer 2005; 92: Wall SM, Johansen MJ, Molony DA, DuBose TD, Jr., Jaffe N, Madden T. Effective clearance of methotrexate using high-flux hemodialysis membranes. Am.J.Kidney Dis. 1996; 28: TDM-monografie METHOTHREXAAT 28 juni 2008 Pagina 6 van 11

7 35. Chapman ME, Wideman RF, Jr. Evaluation of the serotonin receptor blocker methiothepin in broilers injected intravenously with lipopolysaccharide and microparticles. Poult.Sci. 2006; 85: Ahmad S, Shen FH, Bleyer WA. Methotrexate-induced renal failure and ineffectiveness of peritoneal dialysis. Arch.Intern.Med. 1978; 138: Pieters, R., Berg, H. van den, Bont, E. de, Egeler, R. M., Hoogerbrugge, P, and Kaspers, G. J. L. Protocol ALL 10. Protocol voor diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten (1-19 jaar) met Acute Lymfatische Leukemie (ALL) Saha, V. ALLR3. An International Collaborative Trial for Relapsed and Refractory Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL) the European and American Osteosarcoma Study Group. Euramos1. A randomized trial of the European and American Osteosarcoma Study Group to optimize treatment strategies for resectable osteosarcoma based on histological response to pre-operative chemotherapy (ISRCTN ) R.Willemze. HOVON 70 ALL -. Marie, J. P, Cornelissen, J. J, Dekker, A. W., Daenen, S. M. G. J., Labar B., and Holt, B. van der. Feasibility study using repeated intensive chemotherapy courses for patients with primary acute lymphoblastic leukemia in adults age years inclusive Colofon Aan de totstandkoming van deze monografie hebben meegewerkt: A.J. Wilhelm, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog. Onder auspiciën van de Commissie Analyse & Toxicologie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, juni TDM-monografie METHOTHREXAAT 28 juni 2008 Pagina 7 van 11

8 Skion ALL-10 protocol [37] Dosis 500 mg/m 2 MTX infuus in 30 min. (10%) 4500 mg/m 2 MTX infuus in 23,5 uur (90%) Folinezuur rescue MTX spiegel Bij kinderen met het Downsyndroom bedraagt de totale dosering 1000 mg/mg 2 15mg/m 2, iv 42, 48, en 54 uur na het starten van het MTX infuus De MTX serumspiegels worden 24 en 48 uur na toediening van MTX te worden bepaald. Bij MTX-spiegel > 0.4 µm op TNS: voortzetten folinezuur rescue iedere 6 uur tot de MTX-spiegel < 0.25 µm is. Opmerkingen Alvorens MTX toe te dienen behoren ASAT/ALAT 5x de bovenste grenswaarde bij de behorende leeftijd te zijn Alvorens, tijdens en tenminste 24 uur na het toedienen van MTX dient de urine-ph tussen de 7 en de 8 te liggen. Cotrimoxazol onderbreken vanaf dag voor MTX tot 48 uur na stop. TDM-monografie METHOTHREXAAT 28 juni 2008 Pagina 8 van 11

9 ALLR3 [38] Dosis 100 mg/m 2 MTX infuus in 15 minuten (10% oplaaddosis) Folinezuur rescue MTX spiegel Opmerkingen 900 mg/m 2 MTX infuus in 36 uur (90%) 15mg/m2 iv na 48 en 54 uur, vervolgens alleen bij verhoogde MTX spiegels. Indien nodig kan folinezuur oraal worden toegediend Bepaal 48 en 58 uur na het starten van het MTX infuus de serumspiegels Dien bij MTX waarden > dan 0.5 µm na 54 uur om de 6 uur folinezuur toe dit in combinatie met continue hydratatie totdat MTX spiegels worden bereikt van <0.25 µm Glucarpidase: Bij creatinine stijgingen van meer dan 100% binnen 24 uur of bij 48 uur MTX spiegels die >10 u/l moet worden overwogen om glucarpidase toe te dienen. Twee uur voor het toedienen van glucarpidase dient folinezuur te worden gestopt. De dosering glucarpidase bedraagt 50 eenheden/kg, deze wordt via een iv bolus over 5 minuten toegediend. De urine-ph dient met natriumbicarbonaat boven de 7 te worden gehouden. Twee uur na het toedienen van glucarpidase dient tijdens 48 uur folinezuur om de 6 uur via een iv bolus te worden toegediend in een dosering van 250mg/m2 met een maximale snelheid van 160 mg/ min. Na 48 uur wordt de dosering verlaagd tot 15 mg/m2 iv of oraal om de 6 uur totdat MTX plasmaspiegels < 0,2 µmol worden bereikt. Er dient minimaal 6 uur voor het toedienen van MTX te worden gehydrateerd met 4% glucose en 0,18% NaCl (0.9%). Aan iedere 500ml hydratatievloeistof dient 25 mmol natriumbicarbonaat en 10 mmol kaliumchloride te worden toegevoegd. De infusiesnelheid bedraagt 125 mls/m2/hr (3 L/m2/ dag). De natriumbicarbonaat concentratie kan worden aangepast indien de urine-ph tijdens het hydrateren niet tussen de 7-8 ligt. MTX wordt pas toegediend als de urine-ph minimaal 7 bedraagt. Tijdens het toedienen van MTX wordt het hydrateren voortgezet met dezelfde hydratatievloeistof dit kan gebeuren via de Y-site van het infuus. Na het toedienen van MTX wordt de hydratatie voortgezet met dezelfde hydratatievloeistof totdat wordt gestopt met het toedienen van folinezuur. TDM-monografie METHOTHREXAAT 28 juni 2008 Pagina 9 van 11

10 Euramos 1 [39] Dosis Folinezuur rescue MTX spiegel 12 g/m 2, 4 uur infuus Folinezuur (15 mg/m 2 ) wordt vanaf uur na het starten van het MTX infuus om de 6 uur toegediend totdat de MTX serum spiegels <0,1 µm of na 11 doses tot T= 84 uur. Folinezuur kan zowel oraal als intraveneus worden toegediend. MTX serumspiegels worden 24 en 28 na het starten van het infuus bepaald. Vervolgens worden de spiegels dagelijks bepaald totdat de serumspiegel MTX <0,1 µm is Opmerkingen Bij aanvang van de behandeling dient de urine-ph kleiner te zijn dan 7, gedurende de behandeling dient de ph waarde onder te 7 te blijven totdat veilige MTX serumspiegels worden bereikt. Bij daling van de ph tijdens het toedienen van het infuus dient er te worden gehydrateerd. Dit kan gebeuren met Glucose 5%, natriumchloride 0,45% met kaliumchloride 20 mm+ natrium bicarbonaat 50 mm. Het volume welke wordt toegediend bedraagt dan 3000 ml/m2 /dag totdat de MTX spiegels onder de 0.1µM zitten.48 uur na het starten van het infuus dient het totaal (oraal+iv) toegediende volume groter te zijn dan 2 L/m2/24 uur totdat MTX spiegels <0,1 µm zijn. Minimaal 1500 ml/m2 dient IV te worden toegediend. Intraveneuze hydratatie en alkalisatie dient 4 uur voor aanvang van de MTX behandeling te starten en te worden voortgezet totdat veilige MTX spiegels worden bereikt. Bij stijgingen groter dan 100% in MTX spiegels binnen 24 uur na het starten van het infuus of bij MTX spiegels die in het toxisch gebied vallen (op de MTX excretie curve) dient er continue hydratatie en alkalinisatie plaats te vinden m.b.v ml/m2/24 uur of glucose 4% of natrium chloride 0,18% met 40 mmol NaHCO 3/L en 20 mmol KCl /L of vergelijkbare basische hydratatie vloeistoffen. De minimale diurese dient te worden verhoogd tot 600 ml/m2/6uur. De hoeveelheid folinezuur dient dan te worden verhoogd. De toegediende hoeveelheid KCL dient nauwkeurig te worden gemonitord. TDM-monografie METHOTHREXAAT 28 juni Pagina 10 van

11 HOVON 70 [40] Dosis 500 mg/m 2 MTX infuus in 60 min. (10%) Folinezuur rescue MTX spiegel Opmerkingen 4500 mg/m 2 MTX infuus in 23 uur (90%) Folininezuur rescue 45 mg oraal wordt gegeven vanaf 36 uur na start MTX infuus tot MTX serumspiegels 0.2 µm MTX serumspiegels worden 24, 36 en 48 uur na het starten van het infuus bepaald. Vervolgens worden de spiegels dagelijks bepaald totdat de serumspiegel MTX <0,2 µm is. Stop cotrimoxazol vanaf 3 dagen voor, tot 5 dagen na start MTX infuus. De folinezuur behandeling wordt geintensifeerd bij verhoogde MTX spiegels volgens onderstaande tabel MTX 36 uur 48 uur 72 uur 96 uur > 96 uur µm >10 45mg po x2 50mg/m 2 200mg/m 2 200mg/m 2 200mg/m 2 >5 45mg po x2 45mg po x4 100mg/m 2 200mg/m 2 200mg/m 2 >1 45mg po x2 45mg po x4 50mg/m 2 100mg/m 2 200mg/m 2 >0.5 45mg po x2 45mg po x4 45mg po x4 50mg/m 2 100mg/m 2 >0.2 45mg po x2 45mg po x4 45mg po x4 45mg po x4 50mg/m Stop rescue Stop rescue Stop rescue Stop rescue Stop rescue TDM-monografie METHOTHREXAAT 28 juni Pagina 11 van

12 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse en Toxicologie Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM Toxicologie behandelinformatie Methotrexaat (MTX) Algemeen Methotrexaat (4-amino-10-methylfolate zuur) is een analoog van foliumzuur. MTX is een competitieve inhibitor van enkele foliumzuur afhankelijke enzymen waarvan dihydrofolaat reductase de belangrijkste is. Dihydrofolaat reductase zet dihydrofoliumzuur om in tetrahydrofoliumzuur. Remming van dit enzym heeft tot gevolg dat de thymidine synthese wordt geremd. MTX interfereert zodoende met de DNA/RNA synthese. Methotrexaat is een middel dat in lage wekelijkse doseringen (meestal tot 30 mg/week) bij inflammatoire aandoeningen en in hoge doseringen ( 500 mg/m2: high dose therapy) als cytostaticum in de oncologie wordt gebruikt. Inflammatoire indicaties binnen de reumatologie zijn reumatoide artritis, juveniele idiopathische artritis, artritis psoriatica, en als steroid sparend middel bij onder andere arteriitis temporalis, polymyalgia reumatica, M. Wegener, systemische lupus erythematosus en (juveniele) dermatomyositis. Daarnaast wordt MTX ook gebruikt bij de behandeling van ernstige therapieresistente psoriasis en M. Crohn. Oncologische indicaties zijn trofoblasttumoren, leukemieën, NHL, Burkitt lymfoom, vergevorderde stadia van mycosis fungoides (cutaan T-cel lymfoom ), hoofd/hals tumoren, invasieve blaastumoren, osteosacroom. Bij gebruik van een HD-MTX behandelschema worden doseringen toegediend in een 4-36 uur infusie, doseringen die levensbedreigend zijn. Deze toediening wordt daarom gevolgd door een periode variërend van 2 tot 3 dagen waarin folinezuur (leucovorine, rescuvorine ) wordt toegediend. Het toedienen van folinezuur vlak na een HD- MTX wordt rescue therapie genoemd. Preparaten Methotrexaat tabletten: 2.5 en 10 mg. Injectievloeistof: 2.5 mg per ml; flacon 2 ml. Injectievloeistof: wegwerpspuit 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg25 mg, 27,5 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg Injectievloeistof: 25 mg per ml; flacon 2, 10, 20, 40 ml. Injectievloeistof: 100 mg per ml; flacon 10, 50ml. Toediening oraal, intraveneus, intramusculair, subcutaan en intrathecaal. Synoniemen Geen opmerkingen Therapeutische dosis De therapeutische dosis is afhankelijk van de indicatie. Monografie Methrotrexaat, versie 2 september 2011

13 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse en Toxicologie Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM Toxicologie behandelinformatie Bij oncologische indicaties afhankelijk van patiënt kenmerken en onderliggend lijden. Doseringen variëren van 30 tot 5000 mg per m2 (intraveneus). Intrathecaal worden lagere doseringen gebruikt (10-15 mg). Bij toedieningen van meer dan 500 mg per m2 wordt gesproken van high dose MTX. Bij inflammatoire aandoenigen wordt MTX altijd wekelijks gedoseerd. Gebruikelijke doseringen zijn dan 5 tot 30 mg/week. Toxische dosis Toxische concentraties na staken HD infuus (bron TDM monografie Methotrexaat van Commissie Analyse en Toxicologie van NVZA (versie ) (Klik voor PDF) 24 uur: > 10 µmol/l. (4,5 mg/l) 48 uur: > 1 µmol/l. (0,45 mg/l) 72 uur: > 0.1 µmol/l. (0,045 mg/l) Antidotum MTX is een foliumzuur antagonist. Zowel bij oncologische- als inflammatoire aandoeningen wordt daarom foliumzuurderivaten gebruikt om de bijwerkingen van methotrexaat te beperken. Binnen de oncologie vindt rescuebehandeling plaats met foline zuur (= gereduceerd foliumzuur). Dit gebeurt op geleide van MTX spiegels. Het wordt standaard gegeven wanneer de dosis MTX > 500mg/m2 is. Bij inflammatoire aandoeningen krijgt de patiënt naast de methotrexaat standaard ten minste 5 mg foliumzuur oraal per week. Bij een MTX intoxicatie is het essentieel dat folinezuur (= gereduceerd foliumzuur) wordt gegeven en niet foliumzuur zelf. Bij high dose therapie wordt bij een intoxicatie de folinezuurtherapie voortgezet tot de spiegel van MTX < 50 nmol/l is. Folinezuur kan ook worden gebruikt bij een pancytopenie als gevolg van laaggedoseerde methotrexaat therapie, de geadviseerde dosering is dan 4 x daags 15 mg oraal. [5] Kinetiek Absorptie: De absorptie na orale toediening is dosisafhankelijk en variabel. Bij een dosering van MTX 7,5 mg/week is de orale biologische beschikbaarheid vergelijkbaar met intramusculaire toediening (ongeveer 70%), echter wanneer wekelijks 15mg of meer MTX wordt gegeven daalt de biologische beschikbaarheid met 30%. Bij hogere doses (boven 80 mg/m 2 lich.oppervlak) worden minder goed geabsorbeerd. Bij een dosering van ong. 30 mg/m 2 lich.oppervlak, is de biologische beschikbaarheid (van tabletten) ong. 60%. Metabolisme/Distributie: MTX wordt voor ongeveer 10 % in de lever omgezet in de inactieve metaboliet 7- hydroxymethotrexaat. Deze metaboliet is slecht wateroplosbaar en kan neerslaan in de niertubuli bij lage urine ph. Deze metaboliet is voor 91-95% gebonden aan albumine, MTX daarentegen is voor 35-50% gebonden aan albumine. De Cmax wordt na orale toediening binnen 1-2 uur en na intramusculaire/intraveneuze Monografie Methrotrexaat, versie 2 september 2011

14 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse en Toxicologie Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM Toxicologie behandelinformatie toediening binnen uur bereikt. MTX heeft een verdelingsvolume van 0.4/0.8 liter per kilogram. Hierbij worden de hoogste concentraties MTX bereikt in de nieren, lever, galblaas, milt, huid en rode bloedlichaampjes. MTX passeert de bloedhersenbarrière alleen bij hoge intraveneuze doses. Na intrathecale toediening vindt aanzienlijke absorptie vanuit de liquor in het bloed plaats. Eliminatie: MTX wordt grotendeels (65-80%) renaal geëlimineerd, met name de eerste 12 uur na toediening. Een klein deel via de lever, ondergaat enterohepatische kringloop. Klaring 3-14 liter per uur bij lage doseringen (< 30mg per m2), 4-8 liter per uur bij hogere doseringen. Doorgaans is de terminale halfwaardetijd ongeveer 7 10 uur,echter sommige mensen kunnen een vertraagde eliminatietijd hebben (halfwaardetijd 26 uur) De eliminatie is vertraagd bij nierfunctiestoornissen, derderuimte kinetiek (ascites, oedemen, pleuravocht).en door geneesmiddelen interacties. Klinische beeld Acute intoxicatie: mucositis, misselijkheid/braken, koorts, sepsis, orgaanfalen, overlijden. Bij hoge dosis neemt de orgaan toxiciteit ernstig toe. - (acuut) nierfalen. Door de ontstane nierinsufficiëntie neemt ook de klaring af met als gevolg langduriger hoge spiegels en verergering toxiciteit. - beenmergdepressie, leidend tot anemie, trombopenie, leucopenie of pancytopenie. Door de ontstane leucopenie ontstaat een verhoogde infectiegevoeligheid met ook een risico op opportunistische infecties. - mucositis gehele tractus digestivus. - hepatotoxiciteit. MTX is geassocieerd met acute stijging transaminasen, en chronisch potentieel fatale hepatotoxiciteit (fibrose, cirrhose). - Pulmonaal. Met name hypergevoelige pneumonitis. - huidreacties, zoals TEN, SJS en EM. Verergering van brandwonden door radiotherapie of zonlicht. Bij intrathecale toediening worden ook hoofdpijn, rugpijn, verwarring, epileptische aanvallen, coma, tachycardi en hypotensie gezien Bloedspiegelbepaling Het bepalen van de MTX concentratie kan, met name bij high dose therapie, gebruikt worden om de diagnose MTX intoxicatie te bevestigen, en om de therapie met folinezuur te sturen. Benodigd voor het bepalen van de MTX concentratie: medium : plasma of serum methode : Immuno-Assay bepalingsduur : 1-2 uur therapeutische waarden : afhankelijk van indicatie Monografie Methrotrexaat, versie 2 september 2011

15 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse en Toxicologie Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM Toxicologie behandelinformatie Toxische waarden : Bij accidentele overdosis met lage orale dosis, zoals het dagelijks gebruik van mg in plaats van éénmaal per week, zal de serumspiegel 12 uur na inname vaak < 0,1 umol/l zijn, maar dit sluit een ernstige intoxicatie zeker niet uit. : High dose: Methotrexaat serumspiegels na MTX infusie hoger dan 10 µm (4,5 mg/l) na 24 uur, 1 µm (0,45 mg/l) na 48 uur en hoger dan 0.1 µm (0,045 mg/l) na 72 uur geven een hoog risico op beenmerg- en gastrointestinale toxiciteit. Dezelfde studies laten ook zien dat het risico op MTX- geassocieerde toxiciteit minimaal is als er geen verhoogde MTX spiegels zijn, en dat in de meeste gevallen, de ontwikkeling van MTX- geassocieerde toxiciteit kan worden verzacht of voorkomen als patiënten met MTXspiegels in dit bereik in ieder geval TDM gestuurde folinezuur rescue krijgen. Therapie Voor het beleid bij high dose MTX therapie wordt het beleid geadviseerd zoals dat beschreven is door Schellens en Beijnen [1], welke is weergegeven in onderstaande tabel. Voor overdoseringen bij laag gedoseerde methotrexaat regimes is slechts beperkte evidence beschikbaar[6]. Op grond van de beschikbare literatuur en op farmacokinetische en farmacodynamische gronden lijkt orale therapie met 4 x daags 15 mg oraal folinezuur in de meeste gevallen afdoende om het effect van methotrexaat te antagoneren. Uiteraard is het stopzetten van interacterende medicatie essentieel en kunnen voor lokale klachten folinezuur oogdruppels en mondspoeling worden ingezet. Stap Actie Voorbeeld Mechanisme/overweging 1 Stopzetten interacterende comedicatie NSAIDs, benzimidazolen fenytoine, Interfereert met renale eliminatie Verdringt MTX uit plasma-eiwit binding 2 Alkaliseren van de urine NaHCO 3 8,4%iv 100 ml per keer (4x/24 h)ph urine > 7, waarbij ph 3-4 keer per dag gemeten wordt - Preventie neerslag 7- hydroxy MTX Monografie Methrotrexaat, versie 2 september 2011

16 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse en Toxicologie Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM Toxicologie behandelinformatie Vermijden van inname van citrusvruchten en vitamine C preparaten. 3 Folinezuur iv 1200 mg/24h continu ( of Eventueel ook 4-6 dd korte infusies)) bijstelling op geleide spiegel Continueren totdat MTX spiegels gedaald zijn tot < 50nmol/l. 4 Folinezuur mondspoeling 30 mg per keer, 4 x daags; niet doorslikken na doorspoelen 5 Folinezuur oogdruppels 0,035 oplossing, 3 x 2 druppels beiderzijds 6 Thymidine-infuus 8 g/m 2 /24h continu iv; bijstelling op geleide MTX spiegel Opheffen van de blokkade van het enzym tetrahydrofolaatreductase Rescue: bereikt hoge concentraties in slijmvliezen Rescue: bereikt hoge concentraties in conjunctiva Opheffen blokkade van endogene thymidinesynthese, 7 MTX spiegelbepaling Iedere 24 uur Voor dosis aanpassing folinezuur en inschatting ernst intoxicatie 8 Behandeling bij vermoeden bacteriele infecties 9 Herstel van de nierfunctie Antibiotia iv Herstel van de vochtbalans, soms zelfs tijdelijke nierfunctievervangende therapie 10 Overige maatregelen Op geleide klinisch beeld Veelal zijn er koorts, mucositis en granulopenie Algehele ondersteuning Glucarpidase (Voraxaze ) is een kopie van het enzym carboxypeptidase G2). Het metaboliseert folinezuur en chemisch vergelijkbare antifolaten zoals MTX tot inactieve metabolieten [7]. De geadviseerde dosis is 50 eenheden per kg iv als bolusinejctie in 15 minuten. In de meerderheid van de gevallen zorgt glucarpidase voor een daling van de methotrexaatspiegels onder de 1 µmol/l.. Vanwege productietechnische redenen is het middel niet geregistreerd in Europa. De fabrikant van glucarpidase, Protherics, biedt de mogelijkheid voor off-label use. Hiervoor heeft zij de internationale (spoed)distributie overgedragen aan IDIS (www.idispharma.com). Fluorescent Polarisation Immunoassay (FPIA met TDx) is niet geschikt om MTX concentraties te meten na glucarpidase toediening omdat DAMPA, een metaboliet Monografie Methrotrexaat, versie 2 september 2011

17 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse en Toxicologie Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM Toxicologie behandelinformatie van MTX, kruisreactie geeft met MTX. De concentraties MTX worden daarmee overschat [8,9]. Niet bewezen of controversiele therapie Dialyse vermindert MTX spiegels, maar onduidelijk is of ook intracellulaire spiegels dalen. Literatuur 1 Schellens JHM, Beijen JH. Beleid bij methotrexaat intoxicatie. Ned Tijdschr Geneesk. 2007;151(6): Verduijn MM, Bemt BJF van den, Dijkmans BAC, Waal RIF van der, Horikx A. Methotrexaat, veilig mits juist voorgeschreven. Ned Tijdschr Geneesku. 2009;153:A695-3 Farmacotherapeutisch kompas. 4 Richtlijnen medicijnen: Methotrexaat. Nederlandse Vereniging voor reumatologie. 5 Cuéllar ML, Espinoza LR. Pancytopenia secondary to methotrexate therapy in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1996;39(2): TDM monografie Methotrexaat van Commissie Analyse en Toxicologie van NVZA. 7 Laghouati S, Demirdjian S, Vassal G. Glucarpidase: a method of rescue from high dose methotrexate. Eur J Oncology Pharmacy 2008;2:19 8 Estève MA, Devictor-Pierre B, Galy G, André N, Coze C, Lacarelle B, Bernard JL, Monjanel-Mouterde S. Severe acute toxicity associated with high-dose methotrexate (MTX) therapy: use of therapeutic drug monitoring and test-dose to guide carboxypeptidase G2 rescue and MTX continuation. Eur J Clin Pharmacol. 2007;(63): Al-Turkmani MR, Law T, Narla A, Kellogg MD. Difficulty Measuring Methotrexate in a Patient with High-Dose Methotrexate Induced Nephrotoxicity. Clin Chem 56: , 2010 Auteurs dr BJF (Bart) van den Bemt, apotheker/onderzoeker A.T.W.M. Verheijen, internist in opleiding A.J. Wilhelm, ziekenhuisapotheker klinisch farmacoloog Monografie Methrotrexaat, versie 2 september 2011

Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik

Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik Nederlandse federatie voor Nefrologie September 2013 Verantwoordelijk voor de richtlijn: Kwaliteitscommissie Nederlandse federatie voor Nefrologie

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven.

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven. Samenvatting in het Nederlands Populatie farmacokinetiek van antibiotica ter preventie van groep B streptokokken-ziekte: Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven. Afkortingen AUC CDC GBS MCS MRC

Nadere informatie

Meropenem Sandoz 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Sandoz 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Meropenem Sandoz 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Sandoz 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Sandoz B.V. Page 1/16 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Meropenem Sandoz 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Sandoz 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

Diabetische nefropathie

Diabetische nefropathie Richtlijn Diabetische nefropathie 2006 Diabetische nefropathie Monitoring, diagnostiek en behandeling Richtlijn in opdracht van: Nederlandsche Internisten Vereeniging CBO Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS

RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS RICHTLIJN VOOR DE BEHANDELING VAN ACUTE ONTREGELING VAN DIABETES MELLITUS DIABETISCHE KETO-ACIDOSE EN HYPEROSMOLAIR HYPERGLYCEMISCH NON-KETOTISCH SYNDROOM 2005 INHOUDSOPGAVE SAMENSTELLING WERKGROEP...2

Nadere informatie

- Bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

- Bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Perdotensio 200 mg, filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een tablet bevat 200 mg ibuprofen. Dit is aanwezig

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zometa 4 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een injectieflacon

Nadere informatie

ANSELMUS COLLOQUIUM KINDEREN AAN DE PIL? farmacotherapie bij kinderen. Samenstellers EMG van Bommel en AMI van Paassen KINDEREN AAN DE PIL?

ANSELMUS COLLOQUIUM KINDEREN AAN DE PIL? farmacotherapie bij kinderen. Samenstellers EMG van Bommel en AMI van Paassen KINDEREN AAN DE PIL? ANSELMUS COLLOQUIUM KINDEREN AAN DE PIL? farmacotherapie bij kinderen Samenstellers EMG van Bommel en AMI van Paassen KINDEREN AAN DE PIL? 1 Anselmus is de eerste apotheker in de Nederlanden wiens naam

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Pioglitazon/metforminehydrochloride Takeda 15 mg/850 mg filmomhulde tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

Behandeling van acute ontregeling van diabetes mellitus. Diabetische ketoacidose en hyperosmolair hyperglykemisch syndroom.

Behandeling van acute ontregeling van diabetes mellitus. Diabetische ketoacidose en hyperosmolair hyperglykemisch syndroom. Hoofdstuk 5 Behandeling van acute ontregeling van diabetes mellitus. Diabetische ketoacidose en hyperosmolair hyperglykemisch syndroom. 5 10 15 Deze richtlijn sluit aan bij de gereviseerde richtlijn van

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008

Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 februari 2008 Farmatec/FZ-2830229 30 juni 2008 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Medikinet CR 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Medikinet CR 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet CR 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke capsule met gereguleerde

Nadere informatie

CAT Critically Appraised Topic

CAT Critically Appraised Topic CAT Critically Appraised Topic Kwaliteitssysteem FOR-003E Dosage van piperaciline-tazobactam (Tazocin ) en meropenem (Meronem ) in het plasma van kritisch zieke patiënten na bolustoediening: Zinvol? Author:

Nadere informatie

De behandeling van AL-amyloïdose in Nederland anno 2013

De behandeling van AL-amyloïdose in Nederland anno 2013 De behandeling van AL-amyloïdose in Nederland anno 2013 Adviezen van de HOVON-werkgroep Multipel Myeloom The treatment of AL amyloidosis in the Netherlands in 2013 M.C. Minnema, B.P.C. Hazenberg, A. Croockewit,

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SKP 1/13 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ramipril Sandoz 2,5 mg tabletten Ramipril Sandoz 5 mg tabletten Ramipril Sandoz 10 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Ramipril Sandoz 2,5

Nadere informatie

Richtlijnen. Elektrolytstoornissen

Richtlijnen. Elektrolytstoornissen Richtlijnen Elektrolytstoornissen Colofon Richtlijnen Elektrolytstoornissen ISBN 90-8523-080-2 Richtlijnen Elektrolytstoornissen 2005, Nederlandsche Internisten Vereeniging Postbus 20066, 3502 LB Utrecht

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg rivaroxaban.

Nadere informatie

Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen

Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst

Nadere informatie

Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade

Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade De Grauw WJC, Kaasjager HAH, Bilo HJG, Faber EF, Flikweert S, Gaillard CAJM, Labots-Vogelesang SM, Verduijn MM, Verstappen WHJM, Vleming LJ, Walma

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml oplossing voor injectie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke injectieflacon met

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet 5 mg, tabletten Medikinet 10 mg, tabletten Medikinet 20 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Medikinet

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN, ETIKETTERING EN BIJSLUITER

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN, ETIKETTERING EN BIJSLUITER SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN, ETIKETTERING EN BIJSLUITER _ 1 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Fraxodi 0,6, oplossing voor injectie, 11.400 IE anti Xa/0,6 ml Fraxodi

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de

Nadere informatie

VOL 11 - Nr 6. www.ortho-rheumato.be. ~ SynoviabiopSie: een nieuw instrument voor de reumatoloog?

VOL 11 - Nr 6. www.ortho-rheumato.be. ~ SynoviabiopSie: een nieuw instrument voor de reumatoloog? www.ortho-rheumato.be december 2013 - januari 2014 VOL 11 - Nr 6 TijdsChrifT Voor reumatologie, fysische geneeskunde, orthopedie en sportgeneeskunde ~ SynoviabiopSie: een nieuw instrument voor de reumatoloog?

Nadere informatie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie mei 2012 Verantwoordelijk voor de richtlijn: Kwaliteitscommissie NfN Contact: ATM Jorna, secretaris kwaliteitscommissie,

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Propolipid 2% emulsie voor injectie of infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml emulsie bevat 20 mg propofol. Elke injectieflacon van 50 ml bevat 1000 mg

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND. door. Tinne PETS

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND. door. Tinne PETS UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND door Tinne PETS Promotor: Drs. B. Maddens Medepromotor: Prof. Dr. E. Meyer Literatuurstudie in het kader van de Masterproef

Nadere informatie

HYPERTENSIEVE AANDOENINGEN IN DE ZWANGERSCHAP. Versie 2.0

HYPERTENSIEVE AANDOENINGEN IN DE ZWANGERSCHAP. Versie 2.0 HYPERTENSIEVE AANDOENINGEN IN DE ZWANGERSCHAP Versie 2.0 Datum Goedkeuring 20-05-2005 Methodiek Evidence based Discipline Verantwoording Monodisciplinair NVOG Omschrijving van het probleem Hypertensieve

Nadere informatie