Ik meen, dat er geen bezwaar bestaat dit alsnog te doen. Naar mij blijkt, kan de Kamer zich hiermede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik meen, dat er geen bezwaar bestaat dit alsnog te doen. Naar mij blijkt, kan de Kamer zich hiermede"

Transcriptie

1 41ste Vergadering Voorzitter: Vondeling Tegenwoordig zijn 126 leden, te weten: Aantjes, Aarts, Abma, Van Amelsvoort, B. Bakker, M. Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, e Beer, Beinema, Van den Bergh, Beumer, Blaauw, H. A. de Boer, J. J. P. de Boer, Bolkestein, e Boois, Borgman, Braams, Braks, Bremen. Brinkhorst, Van den Broek, Castricum, G. M. P. Cornelissen, G. C. van am, ankert, eetman, Van ijk, ijkman, Van is, Van der oef, olman, renth, Engwirda, Epema-Brugman, Evenhuis, Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, Frinking, Ginjaar-Maas, e Graaf, Gualthérie van Weezel, Haas-Berger, e Hamer, Hartmeijer, Van der Hek, Hennekam, Hermans, Hermsen, Van Houwelingen, Jacobse, Jansen, Joekes, Kappeyne van de Coppello, Keja, Van Kemenade, Klein, Kleisterlee, Knol, Kolthoff, Kombrink, Korte-van Hemel, e Korte, Kosto, e Kwaadsteniet, Lambers-Hacquebard, Langedijk-de Jong, Lansink, Lauxtermann. Van Leijenhorst, Van der Linden, Lubbers, Meijer, Mertens, Molleman, Mommersteeg, Moor, Van Muiden, Müller-van Ast, Nijhof, Nijpels, Nypels, Van Ooijen, Patijn, Ploeg, Poppe, Rienks, Rietkerk, Roels, Roethof, Van Rooijen, Van Rossum, Salomons, Van der Sanden, Schaapman, Scherpenhuizen, Scholten, Seijben, Van der Spek, Spieker, Stemerdink, Van der Stoel, Stoffelen, Terlouw, Trippels, en Uyl, Veerman, Vellenga, Van de Ven, Verbrugh, Verkerk-Terpstra, Vondeling, Voogd, e voogd, e Vries, Vrijlandt- Krijnen, Waalkens, Weijers, Wessel- Tuinstra, Wolff, Wöltgens, Worrel, Zeevalking en Van Zeil, en de heren Wiegel, Vice-Minister-President, Ministervan Binnenlandse Zaken. Van der Klaauw, Minister van Buitenlandse Zaken, e Ruiter, Minister van Justitie, Andriessen, Minister van Financiën, Tuijnman, Minister van Verkeer en Waterstaat, Van Aardenne, Minister van Economische Zaken, Albeda, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Smit-Kroes, Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. e Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden: ees, wegens verblijf buitenslands; Schakel en Van Erp, wegens bezigheden elders; Voogd, Müller-van Ast, Schaapman, renth en Haas-Berger, alleen voor het eerste deel van de vergadering, wegens verplichtingen elders. eze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. e Voorzitter: Ik deel mee, dat verzuimd is na de afhandeling van het ontwerp van wet Wijziging van de Vleeskeuringswet (14 179) de stukken betreffende de uitvoering van de Vleeskeuringswet (12 124) voor kennisgeving aan te nemen. Ik meen, dat er geen bezwaar bestaat dit alsnog te doen. Naar mij blijkt, kan de Kamer zich hiermede verenigen. Ingekomen zijn de volgende brieven: een, van de Minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van een I.R.C.- publikatie over de economische situatie in Nederland; een, van de Minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van een I.R.C.- publikatie over de kwaliteit van het Rijnwater inde jaren 1972 toten met eze brieven, die niet zullen worden gedrukt, worden voor kennisgeving aangenomen; de bijgevoegde stukken liggen op de griffie ter inzage. e Voorzitter: Ook is ingekomen een brief van de Minister-President en van de Minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de conclusies van de Europese Raad, gehouden te Kopenhagen op 7 en 8 april 1978 ( V, nr. 31). Ik stel voor, deze brief, die al is gedrukt en rondgedeeld, mede aan de orde te stellen bij het debat naar aanleiding van de Verklaring van de Minister van Buitenlandse Zaken over de Europese Raad, dat aanstonds na het vragenuurtje zal worden gehouden. aartoe wordt besloten. e Voorzitter: e overige ingekomen stukken staan op een lijst, die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik ook voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van deze vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich met deze voorstellen heeft verenigd. Op verzoek van de Minister van Justitie stel ik voor het wetsontwerp Wijziging van de Tariefcommissiewet (Kamers voor afdoening omzetbelastingzaken) (14 120) van de agenda af te voeren. aartoe wordt besloten. Aan de orde is de beantwoording van door de leden Hartmeijer en Wöltgens, overeenkomstig artikel 107 van het Reglement van Orde, gestelde vragen aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken, over het legaal uitlenen van arbeidskrachten aan overheidsdiensten 1. [e vragen zijn opgenomen aan het eind van deze weekeditie.] e heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Uit de 'Kabo-post' konden wij opmaken, dat departementen, die tot op zekere hoogte toch met een totaalbeleid moeten komen, verschillend te moeten constateren dat een overheidsinstituut niet kan voldoen aan lend te moeten constateren dat een overheidsinstituut niet kan voldoen aan de vraag naar arbeid omdat óf de mensen er niet zijn met de gewenste opleiding óf gekeken wordt naar andere dan de benodigde vaste arbeidskrachten. Bovendien blijkt uit berichten van het epartement van Binnenlandse Zaken, dat de Minister van Binnenlandse Zaken niet precies weet hoe de andere vorm van het aanbieden van arbeidskrachten precies in elkaar zit. Ook weet kennelijk de ene minister niet wat de andere minister voor ogen heeft als het gaat om het arbeidsmarktbeleid. 13 april 1978 Ingekomen stukken Vragen 2003

2 Hartmeijer Tenslotte kun je je afvragen of dit soort zaken wel passen in het harmoniemodel. aarom hebben wij deze vragen gesteld en wij zijn zeer benieuwd naar het antwoord daarop. Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal een antwoord geven op de vragen 1 en 6 en mijn collega Albeda op de andere vragen. We weten alles van elkaar, althans op dit stuk. Misschien denken wij niet over elk facet van het leven gelijk, maar het beleid dat wij op dit stuk voeren, stemt heel duidelijk met elkaar overeen. Ik acht het wel begrijpelijk dat de heer Hartmeijer deze vragen heeft gesteld, die hij met name heeft gebaseerd op een bericht in het blad van de KABO als zou de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken niet weten dat er wettelijke bepalingen zijn waaraan uitzendbureaus moeten voldoen. e secretarisgeneraal weet natuurlijk ook niet alles, maar dat weet hij wel. Er is sprake van een misverstand, hetgeen ik de heer Hartmeijer overigens niet kwalijk neem. In het onderhavige geval gaat het namelijk niet om het inschakelen van uitzendkrachten maar om het sluiten van overeenkomsten met zogenaamde softwarebureaus? Het gaat hierbij derhalve om het sluiten van contracten tussen overheidsbedrijven en bepaalde bureaus tot het aannemen van werk. at is iets heel anders dan het werken met uitzendkrachten. Overigens is de secretaris-generaal bepaald niet verantwoordelijk voor dit misverstand. Wat betreft vraag 6 heb ik de term 'scheppen vol geld' nergens terug kunnen vinden, maar het is wel zo dat het bij het inschakelen van deze externe krachten gaat om een bedrag van f 300 per persoon per dag. at is niet niks. In het onderhavige geval gaat het om zeer gespecialiseerde krachten, die niet altijd gemakkelijk te vinden zijn. Bovendien gaat het in dit geval ook vaak om piekwerk en dan moet vaak met dit soort instanties worden gewerkt. Als echter die pieken structureel worden - gisteren hebben wij hierover gesproken met de Commissie Ambtenarenzaken en Pensioenen - zal een structurele oplossing moeten worden gevonden. Nu gaat de werkgelegenheidssituatie in met name Zuid-Limburg de Regering zeerter harte en kortgeleden heeft zij hierover dan ook duidelijke afspraken gemaakt met het provinciaal bestuur. e geachte afgevaardigde de heer Hartmeijer weet dat dit kabinet er alles aan gelegen is om de werkgelegenheid in Limburg te dienen. Concreet kan ik nog mededelen - dat zal de geachte afgevaardigde genoegen doen - dat in het geval van het CCL in Limburg inmiddels intern 'afgeprocedeerd' is dat het CCL er 20 formatieplaatsen bij krijgt. at is een structurele aanpak. Nu die formatieplaatsen zijn toegewezen moet men echter eerst nog gaan werven. Kan men de mensen vinden? Vervolgens moet men de mensen gaan opleiden, hetgeen ook niet verschrikkelijk eenvoudig is. En als zij opgeleid en gespecialiseerd zijn, heb je de kans dat zij vervolg'ens naar het particulier bedrijfsleven uitwijken. Kortom, collega Albeda en ik zitten gezamenlijk volop zorgen. Minister Albeda: Mijnheer de Voorzitter! Het is natuurlijk aan iedere overheidsinstelling bekend dat men geen personeel mag innemen van personen of bedrijven, die niet beschikken over de vergunning krachtens de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Het werken met uitzendbureaus, die niet aan wettelijke bepalingen voldoen zou dan ook niet passen in het overheidsbeleid inzake het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Nu heeft mijn collega er zoeven al op gewezen dat zowel bij het Computercentrum Limburg als bij het Rijkscomputercentrum een aantal werknemers te werk is gesteld bij zogeheten software-bureaus. In dit verband gaat het om een contract tot aanneming van werk. Ik moet erop wijzen dat het bedrijfsleven zeer vindingrijk is en dat soms aanneming van werk en het uitzenden niet zo erg ver van elkaar liggen. at is een essentieel punt bij iedere wetgeving op het gebied van de uitzendarbeid. aarom hebben wij zekerheidshalve de loontechnische dienst een onderzoek laten instellen naar de vraag, of hier desalniettemin sprake is van een vorm van inlening van arbeidskrachten. Ik kom aan de antwoorden op de vragen 4 en 5. In Zuid-Limburg bestaat op de arbeidsmarkt een groot en structureel tekort aan programmeurs en ander automatiseringspersoneel, waarmee heel wat overheidsinstellingen te kampen hebben. Zo moet men ook het gebruik maken van software-bureaus door overheidsbedrijven in Zuid-Limburg zien. Overigens spreekt het vanzelf dat de vestiging van het computercentrum de bedoeling heefteen structurele bijdrage te leveren tot de oplossing van de afschuwelijke werkloosheidsproblematiek van Zuid-Limburg. aarom is door de dienst voor de arbeidsvoorziening en de desbetreffende overheidsbedrijven een gezamenlijk scholingsproject opgezet ten behoeve van de ingeschreven werkzoekenden, zo mogelijk in de regio. In het algemeen verdient het voor de overheid natuurlijk de voorkeur om de meerkosten, verbonden aan het inlenen van arbeidskrachten, te voorkomen. In die zin zou het bespaarde geld inderdaad beter gebruikt kunnen worden om de werkloosheid te bestrijden. Overigens moet ook op dit punt gewezen worden op het feit dat het in casu vooralsnog niet gaat om het inlenen van arbeidskrachten. Verder moet ik wijzen op de bijzondere situatie op de arbeidsmarkt in Zuid-Limburg. at neemt echter niet weg - hiermee ik aan vraag 8 - dat zo krachtig mogelijk moet worden gestreefd naar een meer structurele oplossing, waartoe het scholingsproject een belangrijke bijdrage kan leveren. e heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil twee aanvullende vragen stellen. e eerste vraag is, of software-bureaus niet vallen onder de Wet op de ter beschikbaarstelling van arbeidskrachten. Indien dat niet zo is, vraag ik wat precies de criteria zijn voor dergelijke bureaus. e tweede vraag is, om welke reden de Minister van Sociale Zaken in samenspraak met de Ministervan Binnenlandse Zaken niet heeft getracht een begin te maken met een zogenaamde non-profit insteliing, die vanuit de landelijke groep Start geleid zou kunnen worden. an zou mede rekening gehouden kunnen worden met de opleiding die plaats zou moeten vinden, gezien een stuk vraag, dat zelfs in Limburg bestaat. Voorts zou men dan kunnnen uitgaan niet van tijdelijke arbeidscontracten, maar van de mogelijkheid om op langere termijn tot de opvulling van formatieplaatsen te komen. Minister Albeda: Mijnheer de Voorzitter! e eerste vraag haakt in op hetgeen ik zoeven zei, namelijk dat het bedrijfsleven zeer vindingrijk is. Naast de formule van het uitzendbureau zijn er ook andere organisatievormen. Het is duidelijk, dat zowel wettelijk als praktisch-economisch aanneming van werk een ander contract is dan uitlening. Ik denk hierbij aan het feit, dat het in geval van aanneming om een bedrijf gaat dat mensen in dienst heeft en dat dit bedrijf diensten verleent aan een andere instelling, in dit geval het Rijk. Hoewel, economisch gezien, het één kan functioneren als een substituut van het ander, is er juridisch gezien bepaald een wezenlijk verschil. 13 april 1978 Vragen 2004

3 Albeda Ten aanzien van de vraag 'waarom geen non-profit instelling' ben ik geneigd te zeggen, dat je niet zonder meer moet zeggen, dat het softwarebureau een ongewenste instelling is en dat dit werk onder alle omstandigheden op non-profit basis zou moeten plaatsvinden. aar waar je kunt zeggen, dat het een verkapte vorm van uitzend- of van uitleenarbeid is, moet er inderdaad worden ingegrepen. Er zijn echter vele economische organisaties die dit soort werk verrichten. Ik denk hierbij aan boekhoudbureaus en dergelijke. Hierbij kan telkens de vraag worden gesteld: heb je hier te maken met het echt verlenen van diensten door een onderneming of met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten? Voorshands heb ik niet de indruk, dat bij de software-bureaus in het algemeen die lijn overschreden is. Ik ben het echter helemaal eens met de geachte afgevaardigde, dat dit een zaak is waarnaar je erg kritisch moet kijken. eze situatie is te vergelijken met die in Zweden, waar men de uitzendarbeid als zodanig door profit-bureaus heeft uitgeschakeld en waar men de hiervoor genoemde activiteiten nogal heeft zien toenemen. In die zin kan niet alleen worden volstaan met alleen maar te kijken naar uitzendarbeid, maar daarnaast zullen andere, eventuele substituten bijzonder kritisch dienen te worden bekeken op de vraag of men inderdaad bezig is met het werk van uitzendbureaus. it is met name een kwestie van juridische structuur. e heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog even ingaan op de verheugende mededeling van die twintig extra... e Voorzitter: at zal dan wel langs de weg van één vraag moeten gebeuren. e heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Komen de twintig formatieplaatsen, waarover de Minister van Binnenlandse Zaken sprak, bovenop datgene wat nu door de softwarebureaus reeds wordt verricht of dienen die ter vervanging daarvan? Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzitter! Het is er met name op gericht om de structurele problematiek, dus het feit dat men niet meer kan spreken van een pieksituatie, op te vangen. Als de formatieplaatsen kunnen worden opgevuld, zal dit ertoe leiden, dat er op een gegeven ogenblik misschien minder van die 'software-houses' - zo worden zij ook wel eens genoemdgebruik kan worden gemaakt. Voordat de mensen zijn geworven en opgeleid, zal er al veel tijd zijn verstreken. e bedoeling is wel op die manier de structurele zorgen ook structureel aan te pakken. it is de opvatting van de Regering. e heer Poppe(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! e Ministervan Sociale Zaken noemt als onderscheidingscriterium tussen software-bureaus en uitzendbureaus de juridische structuur. Ik wil vragen of de rechtszekerheid van de betrokken arbeidskrachten, dus het feit of hun recht op loon en andere voorzieningen eindigt op het moment dat de opdracht afloopt, ook niet een criterium is. Minister Albeda: Mijnheer de Voorzitter! Het punt is nu juist het soort contract dat de werknemers van zo'n software-instituut met dat instituut hebben aarnaast is natuurlijk ook van belang het contract dat het instituut heeft met de betrokken werkgevers. it is echter inderdaad het criterium. Als ik zeg dat het gaat om de juridische verhouding, bedoel ik precies hetgeen de heer Poppe zegt. e heer Poppe (PvdA): us niet de juridische structuur van het bureau? Minister Albeda: Nee, natuurlijk niet. at is een kwestie van de rechtsvorm. Het gaat om de arbeidsverhouding tussen het bureau en de betrokken werknemers. Ik ben wel blij dat u die precisering vraagt. Aan de orde is de beantwoording van door de leden Van der Hek en Van der oef, overeenkomstig artikel 107 van het Reglement van Orde, gestelde vragen aan de Minister van Economische Zaken over de gang van zaken bij de Koninklijke Nederlandse Grofsmederij NV te Zoeterwoude 2. [e vragen zijn opgenomen aan het eind van deze weekeditie.] e heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben geconstateerd dat de Regering een krediet van één miljoen gulden heeft toegezegd. Zij heeft daarbij terecht de gebruikelijke voorwaarden gesteld. Het gaat hier vooral om de voorwaarde dat er een garantie moet zijn met betrekking tot de bedrijfsvoering. Er is geconstateerd dat de verhouding tussen directie en personeel van dien aard is dat deze combinatie niet houdbaar is, omdat het personeel het vertrouwen in de directie heeft opgezegd. at is overigens niets nieuws. it proces is al maanden aan de gang. Het is geëscaleerd. e directie kan in feite niet meer functioneren omdat de werknemers het bedrijf hebben bezet. e Minister heeft daaruit blijkelijk geconcludeerd dat daarmee een voorwaarde met betrekking tot de bedrijfsvoering niet is vervuld. Hij heeft dat miljoen nu niet ter beschikking gesteld. Hij houdt het nog vast. Hierover is een geweldige onduidelijkheid ontstaan. Ik constateer dat er nu druk is ontstaan op de raad van commissarissen, dan wel op de vakverenigingen dan wel op beide. Beide partijen zijn niet bij machte daarop een antwoord te vinden. Wij hebben onze vragen gesteld om de Minister te bewegen actie te ondernemen. Ik hoop dat de Minister in zijn antwoord op deze vragen daarop zo zal ingaan dat deze actie ook tot stand komt. Minister Van Aardenne: Mijnheer de Voorzitter! Het antwoord op de eerste en de tweede vraag is bevestigend. at zal de vragenstellers echter niet verbazen. Wat de derde vraag betreft ben ik van mening dat de genoemde handelwijze, namelijk het blokkeren van het in een eerder stadium toegezegde krediet, niet het effect heeft van ingrijpen in lopend overleg. Het is goed daar dieper op in te gaan. at hangt trouwens samen met de vierde vraag. Bij kredietverlening en steun door de overheid is voorzichtigheid en uiterste zorgvuldigheid geboden. Het zal de Kamer niet verbazen dat ik dit hier zeg, omdat geregeld vanuit de Kamer zelf daarop is aangedrongen. Niet zo lang geleden is het verslag van de Algemene Rekenkamer over het vorige jaar in de publieke aandacht gekomen. aarin werd met name op dit punt heel uitdrukkelijk gesteld dat duidelijke waarborgen en regels nodig zijn. Ik neem aan, dat ook de Kamer er behoefte aan heeft dat de Regering op deze manier handelt. ie regels houden in, dat er waarborgen zijn dat de beschikbaar gestelde gemeenschapsmiddelen - daarom gaat het ten slotte - gebruikt worden ten behoeve van het doel, te weten het bewaren van de continuïteit van de desbetreffende bedrijven en daarmee ook van de werkgelegenheid in de bedrijven. Het zal dan ook duidelijk zijn, dat er steeds regels worden gesteld. Het zijn standaardvoorwaarden bij steunverlening en daaraan moet worden voldaan. 13 april

4 Van Aardenne In de standaardvoorwaarden wordt onder andere gesteld, dat de kredietofferte wordt ingetrokken, indien de feitelijke situatie niet blijkt te kloppen met de gegevens die eerder zijn verstrekt. In dit geval doet zich een onduidelijkheid in de bedrijfsvoering voor; er is een conflict tussen directie en personeel en er zijn eisen gesteld door de vakverenigingen die in het voorgaande overleg niet naar voren zijn gebracht. Waren die zaken ons bekend geweest, dan was de toezegging niet eerder gedaan, want dan hadden wij gezegd dat er eerst orde op zaken moest worden gesteld bij een conflict tussen directie en personeel. Wij hadden dan de raad van commissarissen uitgenodigd om ons nader in te lichten. Na de eerste kredietofferte is een nieuwe situatie ontstaan door het opzeggen van het vertrouwen in de directie en de daaropvolgende bezetting. ie nieuwe situatie werkt nietten gunste van het bedrijf en doet dus commercieel gezien duidelijk schade aan het bedrijf. aardoor komen de continuïteit van het bedrijf en de veiligheid van de gemeenschapsgelden, die beschikbaar zouden worden gesteld, in het geding. e conclusie is dan ook, dat het zonder meer verstrekken van het beoogde overbruggingskrediet in strijd zou zijn met de door mij zo juist toegelichte zorgvuldigheid, die bij hulpverlening aan bedrijven in moeilijkheden moet worden betracht. In vraag 5 wordt gevraagd of de Minister een goed overleg kan bevorderen. at overleg is er echter al; gisteren zijn besprekingen gevoerd tussen de vakverenigingen en de raad van commissarissen. ie besprekingen worden voortgezet. Op dit moment is er naar mijn mening geen rol voor de Minister van Economische Zaken weggelegd om bij dat overleg aan tafel te zitten. Als het overleg er niet was, zou de situatie wellicht anders zijn, maar men praat nu met elkaar. Als gezamenlijk een beroep op de overheid zou worden gedaan om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het huidige conflict, dan ben ik bereid - eventueel in overleg met mijn ambtgenoot van Sociale Zaken - te bezien welke mogelijkheden er op dat moment zijn. e heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Erkent de Minister, dat de vertrouwensrelatie tussen directie en personeel feitelijk verbroken is? Is het de Minister bekend, dat de raad van commissarissen gisteren geweigerd heeft, op dit punt tegemoet te komen aan de verlangens van de vakbeweging? Erkent de Minister, dat daarin een reden gelegen kan zijn om een aanvullende voorwaarde te stellen, namelijk de voorwaarde van vervanging van de directie? Erkent de Minister, dat het evenals in het verleden voor hem mogelijk is, een dergelijke aanvullende voorwaarde in dit geval aan het verlenen van een krediet te verbinden? Minister Van Aardenne: Mijnheer de Voorzitter! Men moet inderdaad stellen, dat hier sprake is van een duidelijk conflict. Men kan het ook 'het verbreken van de vertrouwensrelatie' noemen, maar op het moment is er in ieder geval een conflict, hetgeen niet wil zeggen dat het onoplosbaar is. Ik ga daarvan ook niet a priori uit. Het is ook duidelijk, dat het mij bekende antwoord van de raad van commissarissen aan de vakverenigingen ook gezien moet worden in het licht van de verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen voor het bedrijf. Het is niet aan de Minister, in een dergelijk conflict tevoren partij te kiezen. Hier ligt juist een taak voor de raad van commissarissen. ie heeft als functie, de standpunten te beoordelen en te trachten de vertrouwensrelatie, om deze woorden van de vragensteller over te nemen, te herstellen. e mogelijkheid tot het stellen van de aanvullende voorwaarde dat de directie wordt vervangen, komt mij hoogst oneigenlijk voor. Juist omdat er over deze kredietverlening tevoren duidelijke besprekingen zijn gevoerd, ware het eenvoudig geweest, ons toen ter kennis te brengen dat er dergelijke problemen waren en dat deze eerst moesten worden opgelost. it is niet iets nieuws; dit gebeurt meer. Als de toezegging is gedaan, maar het geld nog niet is overgemaakt, en er een escalatie plaatsvindt, betekent het hieraan verbinden van een aanvullende voorwaarde dat de overheid, zonder op de merites van deze zaak diep in te kunnen gaan, op korte termijn genoopt wordt tot stellingneming in een conflict. it partij kiezen is mogelijk als men de zaak zeer zorgvuldig heeft bezien, maar dan toch pas nadat in de raad van commissarissen hierover een standpunt is ingenomen, zoals dat gisteren voorlopig is gebeurd. e heer Van der oef (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Is de Minister bereid, indien vaststaat dat niet automatisch na het overleg van gisteren er nog sprake is van overleg tussen vakvereniging en raad van commissarissen, het standpunt in te nemen dat het niet volledig verstrekken van informatie bij de aanvrage van de kredietgarantie niet zal leiden tot het in gevaar brengen van de werkgelegenheid in dit bedrijf, hoe ernstig misschien ook door de Minister moet worden geoordeeld over het niet tijdig beschikken over deze informatie? Minister Van Aardenne: Mijnheer de Voorzitter! Een dubbele ontkenning is altijd even moeilijk te volgen. Ik meen dat het niet volledig verstrekken van informatie niet op zich zelf als belangrijk moet worden beschouwd. Het is wèl belangrijk als dit nu ineens wordt gekoppeld aan een aanvullende voorwaarde. Op dat mument moet eerst de nieuwe situatie ontstaan, dat het huidige verhevigde conflict - dat nu reeds commerciële schade heeft aangericht - tot afkoeling is gekomen en dat met name de continuïteit van het bedrijf is verzekerd. Zodat wij als overheid de gemeenschapsgelden waarom het gaat, ten nutte kunnen maken voor een blijvend behoud van werkgelegenheid. e heer Van Zeil (CA): Mijnheer de Voorzitter! Is de Minister bereid, qelet op de ernst van de situatie die zeker sinds gisteren bestaat, de betrokkenen gezamenlijk te ontvangen, hen te vragen hem te informeren over de aard en de inhoud van de problematiek, hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid, hen te vragen op korte termijn gezamenlijk tot een oplossing te komen, de Minister hierover te rapporteren en, zo er op korte termijn geen oplossing wordt voorgelegd, zelf initiatieven te nemen om tot een snelle oplossing te komen? Minister Van Aardenne: Mijnheer de Voorzitter! it zijn veel vragen. Ik ben bereid, dergelijke stappen te nemen, waarbij ik in het midden laat of het in dit stadium gewenst is, de betrokkenen eerst gezamenlijk rond de tafel te hebben of eerst in groepen. at kan soms helpen. Wij zullen de beste weg kiezen. e heer olman (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Erkent de Minister dat het ook een commercieel voordeel is dat door de bezetters in en voor hun bedrijf hard wordt gewerkt op dit moment? Minister Van Aardenne: Mijnheer de Voorzitter! Ik neem aan dat het werktempo inderdaad niet heeft geleden onder deze bezetting. Ik kan ook niet aannemen dat het zou zijn verhoogd. at toch zou er op wijzen dat het eerst te laag had gelegen. it is een commercieel, dus een produktiviteitsvoordeel. Ik neem aan dat de produktiviteit wel veilig is gesteld. Commercieel is echter meer aan de hand. aarbij gaat 13 april 1978 Vragen 2006

5 VanAardenne het om het verkrijgen van orders. at aspect zou wel in gevaar kunnen komen. e heer Van Houvvelingen (CA): Mijnheer de Voorzitter! Kan de Minister, gezien de continuïteit van het probleem en tegen de achtergrond van de huidige financiële moeilijkheden, nader aangeven, binnen welke termijn de Regering initiatieven zal moeten gaan nemen? Minister VanAardenne: Mijnheer de Voorzitter! Initiatieven zullen wij op zeer korte termijn nemen. aarmee zijn wij eigenlijk al doende. Wij houden voortdurend voeling met de betrokken partijen. Het is duidelijk dat dit probleem op korte termijn tot een oplossing zal moeten worden gebracht, omdat anders inderdaad het gevaar van het in surséance raken van deze onderneming en van het afglijden naar een faillissement zeer duidelijk aanwezig is. e heer Poppe (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Is de Minister bereid, goede diensten te bewijzen bij het zoeken naar nieuwe orders? Minister VanAardenne: Mijnheer de Voorzitter! Voor zover dat in ons vermogen ligt, zijn wij altijd berr : d, bij het verwerven van orders voor Nederlandse industrie goede diensten te bewijzen. Het zal duidelijk zijn dat dit hierbij dus ook het geval is. Eerst zal de zaak echter wel moeten zijn opgeklaard. Aan de orde is de Verklaring van de Minister van Buitenlandse Zaken over de Europese Raad in Kopenhagen. Minister Van der Klaauw: Mijnheer de Voorzitter! e Kamer heeft mij gevraagd, een verklaring af te leggen over de zitting van de Europese Raad, die afgelopen vrijdag en zaterdag in Kopenhagen heeft plaatsgevonden. Een dergelijke bijeenkomst vormt iedere keer een gelegenheid waarnaar de buitenwereld met een zekere spanning uitkijkt. it gold ook voor de Minister-President en voor mijzelf, die voor het eerst aan een bijeenkomst van de Europese Raad deelnamen. e bijeenkomst stond in het teken van de economische toestand in de Gemeenschap en in de wereld. Wat de economische en de sociale toestand betreft, behoef ik hier niet uiteen te zetten dat en waarom deze ons grote zorgen geven. e werkloosheid, met name de jeugdwerkloosheid, behoort - ook in Nederland - tot één van de meest sprekende symptomen van die economische toestand. Wat lag dan ook meer voor de hand dan dat de Europese Raad zich met name met dit aspect zou bezighouden. Ik wil mij niet begeven in economische beschouwingen, maar volstaan met te refereren aan het dilemma waarin de Europese landen - en zij niet alleen - zich bevinden, tussen het verbeteren van de werkgelegenheid enerzijds en het terugdringen van de inflatie anderzijds. e Europese Raad heeft ter zake als zijn overtuiging uitgesproken dat het bevorderen van beide doeleinden 'een belangrijke bijdrage zal vormen tot de algemene actie ter bevordering van het herstel van de wereldhandel'. e Europese Raad is een stap verder gegaan dan alleen het constateren dat beide doeleinden zo belangrijk zijn voor het economisch herstel: 'e Raad acht het essentieel dat de Gemeenschap medio 1979 een jaarlijks groeipercentage van 4,5 zal hebben bereikt.'. Uit deze zinsnede mag niet worden gelezen dat dit percentage zonder meer geldt voor alle lidstaten. Het zou voor een aantal ervan niet realistisch zijn. Ook voor Nederland zou het bereiken van dit percentage een opgave zijn waartoe wij ons in dit stadium niet wel kunnen verbinden zonder in strijd te komen met andere, essentiële doeleinden. ie liggen echter buiten mijn onmiddellijke competentie, zodat ik daar niet op in zal gaan. at percentage zou dus tegen juli 1979 zichtbaar moeten worden. In de komende maanden zal de Gemeenschap daartoe de huidige maatregelen - dus die, gericht op herstel - opnieuw beoordelen en aan de hand daarvan eventueel aanvullende maatregelen bepalen. e economische en sociale toestand heeft ons ertoe gebracht - daarmee wil ik dit onderdeel afsluiten - er met klem op aan te dringen dat werknemers en werkgevers op Europees niveau betrokken worden bij de herstructurering van enkele sectoren van de industrie in de Gemeenschap. Wij hebben daar niet alleen voor gepleit maar, naar ik geloof, ook enig gehoor gevonden. Hoe dat 'ingevuld' zal worden, is uiteraard nog niet vastgesteld. Wij zullen daar echter onze grote aandacht aan blijven geven. Nauw verband met de economische en sociale toestand houden twee problemen die de Europese Raad dan ook besproken heeft, namelijk de internati- onale monetaire stabiliteit en de noodzaak energie te besparen. Het eerste probleem gaf de Europese Raad aanleiding in het communiqué te constateren dat 'ontwrichtende kapitaalstromen' voorkomen moeten worden. Toelichten dat de koersbewegingen van de dollar een bron van zorg zijn alsmede dat ik me niet op het terrein van mijn ambtgenoot van Financiën wil begeven, lijkt mij hier overbodig. Het energieprobleem is een veelzijdig probleem. at is niet nieuw. e Europese Raad heeft dan ook niet gemeend, in een handomdraai deverlossende woorden te kunnen spreken. Wel heeft de Raad - ik meen dat wij dat met instemming moeten begroeten - de noodzaak vastgelegd van vraagvermindering en vergroting van het aanbod van energie binnen de Gemeenschap. 'Hoge prioriteit zal worden verleend' aan de investeringen die beide doeleinden bevorderen. e Europese Raad betrekt daarbij uitdrukkelijk, dat zulks 'investeringen op grote schaal' veronderstelt, welke de economische activiteit bevorderen, arbeidsplaatsen creëren en de betalingsbalans verbeteren. Vanouds heeft Nederland belang, men mag wel zeggen: zeer veel belang, bij de vrije wereldhandel en derhalve bij het tegengaan van protectionisme. at laatste is een verschijnsel dat door de bestaande economische omstandigheden in de hand gewerkt wordt. Ik acht het daarom op zijn plaats, verheugend mag ik wel zeggen, dat ons standpunt in dezen erkenning heeft gevonden in de tekst van het communiqué. e Europese Raad verwijst daarbij naar het vertrouwen in het wereldhandelsbestel, dat door een spoedige en succesrijke afsluiting van de multilaterale handelsbesprekingen wordt vergroot. Wij pleitten in Brussel steeds voor die spoedige en vooral succesrijke afsluiting en zullen dat blijven doen zolang de onderhandelingen nog niet afgesloten zijn. e uitspraak van de Europese Raad terzake geeft ons daarbij een duidelijke steun in de rug. Ik refereerde al even aan de herstructureringsproblemen naar aanleiding van enkele woorden over de economische en sociale situatie en de werkgelegenheid. Ook de Europese Raad heeft daar aandacht aan besteed: dat spreekt wel haast vanzelf. Herstel van de levensvatbaarheid van de betrokken industrieën, dat wil zeggen levensvatbaarheid in de wereldconcurrentie werd daarbij door de Europese Raad beklemtoond. 13 april 1978 Vragen Europese Raad 2007

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 154 Bouw van een haven in de westelijke Sahara Nr. 1 1 Samenstelling: Portheine (VVD), Mommersteeg (CDA), Van Thijn (PvdA), Van Rossum (SGP). Wolff

Nadere informatie

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten Publicatieblad Nr. L 372 van 31/12/1985 blz. 0031-0033

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo

105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; hbo 105753 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; De werknemer is geschorst vanwege het opnemen van gesprekken met leidinggevenden en het delen van deze opnamen.

Nadere informatie

Europa in de Tweede Kamer

Europa in de Tweede Kamer Europa in de Tweede Kamer Europa krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven van haar burgers, ook in Nederland. Daardoor lijkt het soms alsof de nationale parlementen buiten spel staan. Dat is niet

Nadere informatie

Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet

Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet MINISTERRAAD Nr. 4730 Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet Aanwezig; de vice-minister-president Witteveen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder,

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder, Zaaknummer: 1995/155 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 21 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Trefwoorden: Auditor, inschrijving,

Nadere informatie

Haas-Berger, wegens ziekte, de hele week. Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter: Ingekomen zijn de volgende

Haas-Berger, wegens ziekte, de hele week. Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter: Ingekomen zijn de volgende 70ste Vergadering insdag 5 september 1978 Aanvang 14.00 uur Voorzitter: Vondeling Tegenwoordig zijn 118 leden, te weten: Aantjes, Abma, Van Amelsvoort, Andela-Baur, M. Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek,

Nadere informatie

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar Stichting Algemene Programma Raad (APR) p/a Hellingman Bunders advocaten t.a.v. mr. M. Bunders Postbus 75401 1070 AK AMSTERDAM Datum Onderwerp 18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007;

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1986-1987 Nr. 174d 19638 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds BRIEF VAN

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN ingediend door: U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002.1004 (026.02) tegen: hierna te noemen 'klager', hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/231 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. Holding UVI Z. ..'s-gravenhage, 29 april 1999. Ons kenmerk 98\0202.4. Onderwerp Gebruik persoonsgegevens

R e g i s t r a t i e k a m e r. Holding UVI Z. ..'s-gravenhage, 29 april 1999. Ons kenmerk 98\0202.4. Onderwerp Gebruik persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r Holding UVI Z..'s-Gravenhage, 29 april 1999.. Onderwerp Gebruik persoonsgegevens Met excuses voor de vertraging stelt de Registratiekamer u graag op de hoogte van haar oordeel

Nadere informatie

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken.

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Bedrijfslevenbeleid Aan de orde is het VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11). Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Mevrouw

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 98/2/17) GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.021 VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIE-KAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19160 Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 5 maart 1986 De vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV Den Haag. Geachte heer De Geus,

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV Den Haag. Geachte heer De Geus, Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.hamaker@ser.nl Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 Rapport Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling van zijn aanvraag van 16 oktober 1997 om toelating als vluchteling door de Immigratie-

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370

Rapport. Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370 Rapport Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370 2 Klacht Op 12 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer R. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. 11 Oktober 2013 nr. 12/04012 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 10 juli 2012, nr. BK-11/00544,

Nadere informatie

Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK

Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK op het beroep van de Stichting X te Y tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-160 d.d. 22 mei 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L.Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Wapenexportbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Voorzitter. Voor het kerstreces hebben wij met de staatssecretaris van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep drugshandel Ontwerp-aanbeveling van de Raad over de noodzakelijke

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121

Rapport. Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121 Rapport Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: - bij de afhandeling van zijn klacht van 18 november 2002

Nadere informatie

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 vra2005vws-10 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... 2005

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32.

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32. Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 Rapport Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gereageerd op zijn brieven waarin hij klachten

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN GEZAMEIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN "1. De vandaag vastgestelde verordening betreffende de uitvoering van de mededingingsregels

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002.3660 (105.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

CALRE. Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees Verklarende noot

CALRE. Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees Verklarende noot CALRE Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees Verklarende noot De CALRE verenigt vierenzeventig voorzitters van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees: de parlementen van de Spaanse

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 Rapport Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 2 Klacht Op 4 november 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Voorburg, met een klacht over een gedraging van het Korps

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel van de Commissie voor bezwaarschriften. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 22 december 2005 / 225/2005.

Raadsvoorstel van de Commissie voor bezwaarschriften. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 22 december 2005 / 225/2005. Datum raadsvergadering / Nummer 22 december 2005 / 225/2005 Onderwerp bezwaar Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T. Hirdes Voorstel van het College van Burgemeester

Nadere informatie

"De uitbreiding van de Europese Gemeenschappen met Griekenland, Portugal en Spanje" in Nieuw Europa (Maart 1977)

De uitbreiding van de Europese Gemeenschappen met Griekenland, Portugal en Spanje in Nieuw Europa (Maart 1977) "De uitbreiding van de Europese Gemeenschappen met Griekenland, Portugal en Spanje" in Nieuw Europa (Maart 1977) Source: Nieuwe Europa. Maandblad van de Europese Beweging in Nederland. Maart 1977, n 3.

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

RECLAME CODE COMMISSIE

RECLAME CODE COMMISSIE / RECLAME CODE COMMISSIE Dossier 2014/00365 Beslissing van de Reclame Code Commissie in de zaak van : Alternatief Voor Vakbond (AW), gevestigd te Utrecht, klager tegen : De Vereniging Payroll Ondernemingen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1981-1982 17 333 Voorstel van Wet van het lid Wilbers tot wijziging van de Omroepwet inzake de verdeelsleutel voor de verdeling van de zendtijd onder de omroeporganisaties

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een op 17 april 2014 gedateerd verweerschrift met bijlagen ingediend.

1.2 Belanghebbende heeft een op 17 april 2014 gedateerd verweerschrift met bijlagen ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-019 d.d. 16 juni 2014 (mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. C.A. Joustra, drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. W.J.J. Los en mr. F.P. Peijster, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Klacht ontvangen op : 12 augustus 2015 Ingesteld door : Consument Tegen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 13 419 Eurocontrol Nr. 16 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 6 februari 1980 De vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat' heeft op 28 november

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese. De Coördinatie Commissie h e e f t op 29 maart de v o l g e n de onderwerpen "behandeld:

Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese. De Coördinatie Commissie h e e f t op 29 maart de v o l g e n de onderwerpen behandeld: Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese I n t e g r a t i e - en A s s o c i a t i e p r o b l e m e n van 29 maart 1976 De Coördinatie Commissie h e e f t op 29 maart de v o l g e n de onderwerpen

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 Korte Voorhout 7 2500 EA s-gravenhage 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Casus 13 Kom op voor je recht

Casus 13 Kom op voor je recht Casus 13 Kom op voor je recht Een werkgever kan tegenwoordig niet meer alle beslissingen nemen die hij noodzakelijk acht in het kader van zijn bedrijfsvoering. Naar de factor arbeid moet in een aantal

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 13 december 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CO S 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., beide te Amersfoort Zaak : Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 159 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 9 MEI 2013 Herengracht 551 Contactpersoon: 1017 BW Amsterdam Ellen Soerjatin T 020 530 5200 E ellen.soerjatin@steklaw.com

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak Datum uitspraak: 06-07-2007 Datum publicatie: 06-07-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Eiseres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

ASR Schadeverzekering N.V, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: Aangeslotene.

ASR Schadeverzekering N.V, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-80 d.d. 19 maart 2013 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop en mr. A.W.H. Vink, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

: Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, verder te noemen Verzekeraar

: Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, verder te noemen Verzekeraar Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-208 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, en mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars R.A., leden en mr. A. Westerveld, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 15 januari 2015 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2014/536-15 januari 2015... 2 Rolnr. 2014/536-15

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC001 Zaaknummer Klachtencommissie 2011T307 datum uitspraak 01/03/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

' Zie de brief van deze organisaties van 2 november 1999 aan de Vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

' Zie de brief van deze organisaties van 2 november 1999 aan de Vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stichting van de Arbeid Pens./1253 Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Den Haag : 8 februari 2000 Ons kenmerk : S.A. 00.02835/K Uwkenmeik : SV/VP/99/68981

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1977-1978 15 099 Goudherwaardering Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 13juli 1978

Nadere informatie

De Nationale ombudsman zond verzoeksters brief ter behandeling als klacht door naar de Belastingdienst/Noord.

De Nationale ombudsman zond verzoeksters brief ter behandeling als klacht door naar de Belastingdienst/Noord. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster voldeed in de loop van 2007 aan de voorwaarden voor het opleggen van geautomatiseerde voorlopige aanslagen en werd daardoor binnen een tijdvak van zeven maanden geconfronteerd

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP 02/2895 AOW en 05/6118 AOW in het geding tussen: [appellant], wonende te Spanje, appellant, en U I T S P R A A K de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, gedaagde.

Nadere informatie